Vinayaka Stavaraja In Kannada

॥ Vinayaka Stavaraja Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಸ್ತವರಾಜಃ ॥
ಬೀಜಾಪೂರಗದೇಕ್ಷುಕಾರ್ಮುಕರುಜಾ ಚಕ್ರಾಬ್ಜಪಾಶೋತ್ಪಲ-
-ವ್ರೀಹ್ಯಗ್ರಸ್ವವಿಷಾಣರತ್ನಕಲಶಪ್ರೋದ್ಯತ್ಕರಾಂಭೋರುಹಃ ।
ಧ್ಯೇಯೋ ವಲ್ಲಭಯಾ ಸಪದ್ಮಕರಯಾಶ್ಲಿಷ್ಟೋಜ್ಜ್ವಲದ್ಭೂಷಯಾ
ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತಿವಿಪತ್ತಿಸಂಸ್ಥಿತಿಕರೋ ವಿಘ್ನೇಶ ಇಷ್ಟಾರ್ಥದಃ ॥ ೧ ॥

ನಮಸ್ತೇ ಸಿದ್ಧಿಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಗಣಾಧಿಪ ಮಹಾಪ್ರಭೋ ।
ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಜಗನ್ನಾಥ ಗೌರೀಪುತ್ರ ಜಗತ್ಪ್ರಭೋ ॥ ೨ ॥

ಜಯ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವಿಭೋ ವಿನಾಯಕ ಮಹೇಶ್ವರ ।
ಲಂಬೋದರ ಮಹಾಬಾಹೋ ಸರ್ವದಾ ತ್ವಂ ಪ್ರಸೀದ ಮೇ ॥ ೩ ॥

ಮಹಾದೇವ ಜಗತ್ಸ್ವಾಮಿನ್ ಮೂಷಿಕಾರೂಢ ಶಂಕರ ।
ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ ಮಹಾಕಾಯ ಮಾಂ ತ್ರಾಹಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ॥ ೪ ॥

ಕುಂಜರಾಸ್ಯ ಸುರಾಧೀಶ ಮಹೇಶ ಕರುಣಾನಿಧೇ ।
ಮಾತುಲುಂಗಧರ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಗದಾಚಕ್ರಸಮನ್ವಿತ ॥ ೫ ॥

ದಶಬಾಹೋ ಮಹಾರಾಜ ಗಜವಕ್ತ್ರ ಚತುರ್ಭುಜ ।
ಶೂರ್ಪಕರ್ಣ ಮಹಾಕರ್ಣ ಗಣನಾಥ ಪ್ರಸೀದ ಮೇ ॥ ೬ ॥

ಶಂಖಶೂಲಸಮಾಯುಕ್ತ ಬೀಜಾಪೂರಸಮನ್ವಿತ ।
ಇಕ್ಷುಕಾರ್ಮುಕಸಂಯುಕ್ತ ಪದ್ಮಹಸ್ತ ಪ್ರಸೀದ ಮೇ ॥ ೭ ॥

ನಾನಾಭರಣಸಂಯುಕ್ತ ರತ್ನಕುಂಭಕರ ಪ್ರಭೋ ।
ಸರ್ಗಸ್ಥಿತಿಲಯಾಧೀಶ ಪರಮಾತ್ಮನ್ ಜಯ ಪ್ರಭೋ ॥ ೮ ॥

ಅನಾಥನಾಥ ವಿಶ್ವೇಶ ವಿಘ್ನಸಂಘವಿನಾಶನ ।
ತ್ರಯೀಮೂರ್ತೇ ಸುರಪತೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಕ ॥ ೯ ॥

ತ್ರಯೀಗುಣ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಸರ್ವಪಾಲಕ ।
ಅಣಿಮಾದಿಗುಣಾಧಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಪೂಜಿತ ॥ ೧೦ ॥

ಗೌರೀಶಂಕರಸಂಪೂಜ್ಯ ಜಯ ತ್ವಂ ಗಣನಾಯಕ ।
ರತಿಮನ್ಮಥಸಂಸೇವ್ಯ ಮಹೀಭೂದಾರಸಂಸ್ತುತ ॥ ೧೧ ॥

ಋದ್ಧ್ಯಾಮೋದಾದಿಸಂಸೇವ್ಯ ಮಹಾಗಣಪತೇ ಜಯ ।
ಶಂಖಪದ್ಮಾದಿಸಂಸೇವ್ಯ ನಿರಾಲಂಬ ನಿರೀಶ್ವರ ॥ ೧೨ ॥

See Also  Mahakala Shanimrityunjaya Stotram In Kannada

ನಿಷ್ಕಲಂಕ ನಿರಾಧಾರ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಮವ್ಯಯ ।
ಅನಾದ್ಯ ಜಗತಾಮಾದ್ಯ ಪಿತಾಮಹಸುಪೂಜಿತ ॥ ೧೩ ॥

ಧೂಮಕೇತೋ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾಮೂಷಕವಾಹನ ।
ಅನಂತಪರಮಾನಂದ ಜಯ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರೇಶ್ವರ ॥ ೧೪ ॥

ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾಸೀನ ಕಿರೀಟೇನ ಸುಶೋಭಿತ ।
ಪರಾತ್ಪರ ಪರೇಶಾನ ಪರಪೂರುಷ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ ॥ ೧೫ ॥

ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವ ನಿರ್ಗುಣಾಭಾಸ ಜಪಾಪುಷ್ಪಸಮಪ್ರಭ ।
ಸರ್ವಪ್ರಮಥಸಂಸ್ತುತ್ಯ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ವಿಘ್ನನಾಯಕ ॥ ೧೬ ॥

ಕುಮಾರಸ್ಯ ಗುರೋ ದೇವ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಕ ।
ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸರ್ವಪ್ರತ್ಯೂಹನಾಶಕ ॥ ೧೭ ॥

ಶರಣ್ಯ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲ ।
ಮಹಾಗಣಪತೇ ನಿತ್ಯಂ ಮಾಂ ಪಾಲಯ ಕೃಪಾನಿಧೇ ॥ ೧೮ ॥

ಏವಂ ಶ್ರೀಗಣನಾಥಸ್ಯ ಸ್ತವರಾಜಮನುತ್ತಮಮ್ ।
ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರತ್ಯೂಹೈಃ ಸ ವಿಮುಚ್ಯತೇ ॥ ೧೯ ॥

ಅಶ್ವಮೇಧಸಮಂ ಪುಣ್ಯಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯನುತ್ತಮಮ್ ।
ವಶೀಕರೋತಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯಮುತ್ತಮಮ್ ॥ ೨೦ ॥

ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಮವಾಪ್ನೋತಿ ಶೀಘ್ರಮೇವ ಸುದುರ್ಲಭಮ್ ।
ಮಹಾಗಣೇಶಸಾನ್ನಿಧ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯೇವ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ ೨೧ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ಶ್ರೀವಿನಾಯಕಸ್ತವರಾಜಃ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Sri Vinayaka Stavaraja in Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil