1000 Names Of Chinnamasta – Sahasranamavali Stotram In English

॥ Chinnamasta Sahasranamavali English Lyrics ॥

॥ srichinnamastasahasranamavalih ॥

dhyanam ।
pratyalidhapadam sadaiva dadhatim chinnam sirah kartrikam
digvastram svakabandhasonitasudhadharam pibantim muda ।
nagabaddhasiromanim trinayanam hrdyutpalalankrtam
ratyasaktamanobhavopari drdham vande japasannibham ॥

Om pracandacandikayai namah ।
Om candayai namah ।
Om candadevyai namah ।
Om avinasinyai namah ।
Om camundayai namah ।
Om sucandayai namah ।
Om capalayai namah ।
Om carudehinyai namah ।
Om lalajjihvayai namah ।
Om caladraktayai namah ॥ 10 ॥

Om carucandranibhananayai namah ।
Om cakoraksyai namah ।
Om candanadayai namah ।
Om cancalayai namah ।
Om manonmadayai namah ।
Om cetanayai namah ।
Om citisamsthayai namah ।
Om citkalayai namah ।
Om jnanarupinyai namah ।
Om mahabhayankaridevyai namah ॥ 20 ॥

Om varadabhayadharinyai namah ।
Om bhayadhyayai namah ।
Om bhavarupayai namah ।
Om bhavabandhavimocinyai namah ।
Om bhavanyai namah ।
Om bhuvanesyai namah ।
Om bhavasamsaratarinyai namah ।
Om bhavabdhaye namah ।
Om bhavamoksayai namah ।
Om bhavabandhavighatinyai namah ॥ 30 ॥

Om bhagirathyai namah ।
Om bhagasthayai namah ।
Om bhagyabhogyapradayinyai namah ।
Om kamalayai namah ।
Om kamadayai namah ।
Om durgayai namah ।
Om durgabandhavimocinyai namah ।
Om durdarsanayai namah ।
Om durgarupayai namah ।
Om durjneyayai namah ॥ 40 ॥

Om durganasinyai namah ।
Om dinaduhkhaharayai namah ।
Om nityayai namah ।
Om nityasokavinasinyai namah ।
Om nityanandamayyai devyai namah ।
Om nityakalyanarupinyai namah ।
Om sarvarthasadhanakaryai namah ।
Om sarvasiddhi svarupinyai namah ।
Om sarvaksobhanasaktyai namah ।
Om sarvavidravinyai namah ॥ 50 ॥

Om parayai namah ।
Om sarvaranjanasaktyai namah ।
Om sarvonmadasvarupinyai namah ।
Om sarvajnayai namah ।
Om siddhidatryai namah ।
Om siddhividyasvarupinyai namah ।
Om sakalayai namah ।
Om niskalayai namah ।
Om siddhayai namah ।
Om kalatitayai namah ॥ 60 ॥

Om kalamayyai namah ।
Om kulajnayai namah ।
Om kularupayai namah ।
Om caksuranandadayinyai namah ।
Om kulinayai namah ।
Om samarupayai namah ।
Om kamarupayai namah ।
Om manoharayai namah ।
Om kamalasthayai namah ।
Om kanjamukhyai namah ॥ 70 ॥

Om kunjaresvaragaminyai namah ।
Om kularupayai namah ।
Om kotaraksyai namah ।
Om kamalayai namah ।
Om aisvaryadayinyai namah ।
Om kuntyai namah ।
Om kakudminyai namah ।
Om kullayai namah ।
Om kurukullayai namah ।
Om karalikayai namah ॥ 80 ॥

Om kamesvaryai namah ।
Om kamamatre namah ।
Om kamatapavimocinyai namah ।
Om kamarupayai namah ।
Om kamasattvayai namah ।
Om kamakautukakarinyai namah ।
Om karunyahrdayayai namah ।
Om krim namah ।
Om krim mantrarupayai namah ।
Om kotarayai namah ॥ 90 ॥

Om kaumodakyai namah ।
Om kumudinyai namah ।
Om kaivalyayai namah ।
Om kulavasinyai namah ।
Om kesavyai namah ।
Om kesavaradhyayai namah ।
Om kesidaityanisudinyai namah ।
Om klesahayai namah ।
Om klesarahitayai namah ।
Om klesasanghavinasinyai namah ॥ 100 ॥

Om karalyai namah ।
Om karalasyayai namah ।
Om karalasuranasinyai namah ।
Om karalacarmasidharayai namah ।
Om karalakulanasinyai namah ।
Om kankinyai namah ।
Om kankaniratayai namah ।
Om kapalavaradharinyai namah ।
Om khadgahastayai namah ।
Om trinetrayai namah ॥ 110 ॥

Om khadgamundasidharinyai namah ।
Om khalahayai namah ।
Om khalahantryai namah ।
Om ksaratyai namah ।
Om sada khagatyai namah ।
Om gangayai namah ।
Om gautamapujyayai namah ।
Om gauryai namah ।
Om gandharvavasinyai namah ।
Om gandharvayai namah । 120 ।

Om gaganaradhyayai namah ।
Om ganayai namah ।
Om gandharvasevitayai namah ।
Om ganatkaraganadevyai namah ।
Om nirgunayai namah ।
Om gunatmikayai namah ।
Om gunatayai namah ।
Om gunadatryai namah ।
Om gunagauravadayinyai namah ।
Om ganesamatre namah । 130 ।

Om gambhirayai namah ।
Om gaganayai namah ।
Om jyotikarinyai namah ।
Om gaurangyai namah ।
Om gayayai namah ।
Om gamyayai namah ।
Om gautamasthanavasinyai namah ।
Om gadadharapriyayai namah ।
Om jneyayai namah ।
Om jnanagamyayai namah । 140 ।

Om guhesvaryai namah ।
Om gayatryai namah ।
Om gunavatyai namah ।
Om gunatitayai namah ।
Om gunesvaryai namah ।
Om ganesajananyai devyai namah ।
Om ganesavaradayinyai namah ।
Om ganadhyaksanutayai nityayai namah ।
Om ganadhyaksaprapujitayai namah ।
Om girisaramanyai devyai namah । 150 ।

Om girisaparivanditayai namah ।
Om gatidayai namah ।
Om gatihayai namah ।
Om gitayai namah ।
Om gautamyai namah ।
Om gurusevitayai namah ।
Om gurupujyayai namah ।
Om guruyutayai namah ।
Om gurusevanatatparayai namah ।
Om gandhadvarayai namah । 160 ।

Om gandhadhyayai namah ।
Om gandhatmane namah ।
Om gandhakarinyai namah ।
Om girvanapatisampujyayai namah ।
Om girvanapatitustidayai namah ।
Om girvanadhisaramanyai namah ।
Om girvanadhisavanditayai namah ।
Om girvanadhisasamsevyayai namah ।
Om girvanadhisaharsadayai namah ।
Om ganasaktyai namah । 170 ।

Om ganagamyayai namah ।
Om ganasaktipradayinyai namah ।
Om ganavidyayai namah ।
Om ganasiddhayai namah ।
Om ganasantustamanasayai namah ।
Om ganatitayai namah ।
Om ganagitayai namah ।
Om ganaharsaprapuritayai namah ।
Om gandharvapatisamhrstayai namah ।
Om gandharvagunamanditayai namah । 180 ।

Om gandharvaganasamsevyayai namah ।
Om gandharvaganamadhyagayai namah ।
Om gandharvaganakusalayai namah ।
Om gandharvaganapujitayai namah ।
Om gandharvagananiratayai namah ।
Om gandharvaganabhusitayai namah ।
Om ghargharayai namah ।
Om ghorarupayai namah ।
Om ghoraghurghuranadinyai namah ।
Om gharmabindusamudbhutayai namah । 190 ।

Om gharmabindusvarupinyai namah ।
Om ghantaravayai namah ।
Om ghanaravayai namah ।
Om ghanarupayai namah ।
Om ghanodaryai namah ।
Om ghorasattvayai namah ।
Om ghanadayai namah ।
Om ghantanadavinodinyai namah ।
Om ghoracandalinyai namah ।
Om ghorayai namah । 200 ।

Om ghoracandavinasinyai namah ।
Om ghoradanavadamanyai namah ।
Om ghoradanavanasinyai namah ।
Om ghorakarmadirahitayai namah ।
Om ghorakarmanisevitayai namah ।
Om ghoratattvamayyai devyai namah ।
Om ghoratattvavimocinyai namah ।
Om ghorakarmadirahitayai namah ।
Om ghorakarmadipuritayai namah ।
Om ghorakarmadiniratayai namah । 210 ।

Om ghorakarmapravardhinyai namah ।
Om ghorabhutapramathanyai namah ।
Om ghoravetalanasinyai namah ।
Om ghoradavagnidamanyai namah ।
Om ghorasatrunisudinyai namah ।
Om ghoramantrayutayai namah ।
Om ghoramantraprapujitayai namah ।
Om ghoramantramano’bhijnayai namah ।
Om ghoramantraphalapradayai namah ।
Om ghoramantranidhaye namah । 220 ।

Om ghoramantrakrtaspadayai namah ।
Om ghoramantresvaryai devyai namah ।
Om ghoramantrarthamanasayai namah ।
Om ghoramantrarthatattvajnayai namah ।
Om ghoramantrarthaparagayai namah ।
Om ghoramantrarthavibhavayai namah ।
Om ghoramantrarthabodhinyai namah ।
Om ghoramantrarthanicayayai namah ।
Om ghoramantrarthajanmabhuve namah ।
Om ghoramantrajaparatayai namah । 230 ।

Om ghoramantrajapodyatayai namah ।
Om nakaravarnanilayayai namah ।
Om nakaraksaramanditayai namah ।
Om nakarapararupayai namah ।
Om nakaraksararupinyai namah ।
Om citrarupayai namah ।
Om citranadyai namah ।
Om carukesyai namah ।
Om cayaprabhayai namah ।
Om cancalayai namah । 240 ।

Om cancalakarayai namah ।
Om carurupayai namah ।
Om candikayai namah ।
Om caturvedamayyai namah ।
Om candayai namah ।
Om candalaganamanditayai namah ।
Om candalacchedinyai namah ।
Om candatapanirmulakarinyai namah ।
Om caturbhujayai namah ।
Om candarupayai namah । 250 ।

See Also  108 Names Of Sri Varaha – Ashtottara Shatanamavali In English

Om candamundavinasinyai namah ।
Om candrikayai namah ।
Om candrakirtaye namah ।
Om candrakantyai namah ।
Om candrasyayai namah ।
Om candrarupayai namah ।
Om candramaulisvarupinyai namah ।
Om candramaulipriyayai namah ।
Om candramaulisantustamanasayai namah ।
Om cakorabandhuramanyai namah । 260 ।

Om cakorabandhupujitayai namah ।
Om cakrarupayai namah ।
Om cakramayyai namah ।
Om cakrakarasvarupinyai namah ।
Om cakrapanipriyayai namah ।
Om cakrapanipritipradayinyai namah ।
Om cakrapanirasabhijnayai namah ।
Om cakrapanivarapradayai namah ।
Om cakrapanivaronmattayai namah ।
Om cakrapanisvarupinyai namah । 270 ।

Om cakrapanisvaryai namah ।
Om nityam cakrapaninamaskrtayai namah ।
Om cakrapanisamudbhutayai namah ।
Om cakrapanigunaspadayai namah ।
Om candravalyai namah ।
Om candravatyai namah ।
Om candrakotisamaprabhayai namah ।
Om candanarcitapadabjayai namah ।
Om candananvitamastakayai namah ।
Om carukirtaye namah । 280 ।

Om carunetrayai namah ।
Om carucandravibhusanayai namah ।
Om carubhusayai namah ।
Om caruvesayai namah ।
Om caruvesapradayinyai namah ।
Om carubhusabhusitangyai namah ।
Om caturvaktravarapradayai namah ।
Om caturvaktrasamaradhyayai namah ।
Om caturvaktrasamasritayai namah ।
Om caturvaktrayai namah । 290 ।

Om caturbahayai namah ।
Om caturthyai namah ।
Om caturdasyai namah ।
Om citrayai namah ।
Om carmanvatyai namah ।
Om caitryai namah ।
Om candrabhagayai namah ।
Om campakayai namah ।
Om caturdasayamakarayai namah ।
Om caturdasayamanugayai namah । 300 ।

Om caturdasayamapritayai namah ।
Om caturdasayamapriyayai namah ।
Om chalasthayai namah ।
Om chidrarupayai namah ।
Om chadmadayai namah ।
Om chadmarajikayai namah ।
Om chinnamastayai namah ।
Om chinnayai namah ।
Om chinnamundavidharinyai namah ।
Om jayadayai namah । 310 ।

Om jayarupayai namah ।
Om jayantyai namah ।
Om jayamohinyai namah ।
Om jayayai namah ।
Om jivanasamsthayai namah ।
Om jalandharanivasinyai namah ।
Om jvalamukhyai namah ।
Om jvaladatryai namah ।
Om jajjvalyadahanopamayai namah ।
Om jagadvandyayai namah । 320 ।

Om jagatpujyayai namah ।
Om jagattranaparayanayai namah ।
Om jagatyai namah ।
Om jagadadharayai namah ।
Om janmamrtyujarapahayai namah ।
Om jananyai namah ।
Om janmabhumyai namah ।
Om janmadayai namah ।
Om jayasalinyai namah ।
Om jvararogaharayai namah । 330 ।

Om jvalayai namah ।
Om jvalamalaprapuritayai namah ।
Om jambharatisvaryai namah ।
Om jambharativaibhavakarinyai namah ।
Om jambharatistutayai namah ।
Om jambharatisatrunisudinyai namah ।
Om jayadurgayai namah ।
Om jayaradhyayai namah ।
Om jayakalyai namah ।
Om jayesvaryai namah । 340 ।

Om jayatarayai namah ।
Om jayatitayai namah ।
Om jayasankaravallabhayai namah ।
Om jaladayai namah ।
Om jahnutanayayai namah ।
Om jaladhitrasakarinyai namah ।
Om jaladhivyadhidamanyai namah ।
Om jaladhijvaranasinyai namah ।
Om jangamesyai namah ।
Om jadyaharayai namah । 350 ।

Om jadyasanghanivarinyai namah ।
Om jadyagrastajanatitayai namah ।
Om jadyaroganivarinyai namah ।
Om janmadatryai namah ।
Om janmahartryai namah ।
Om jayaghosasamanvitayai namah ।
Om japayogasamayuktayai namah ।
Om japayogavinodinyai namah ।
Om japayogapriyayai namah ।
Om japyayai namah । 360 ।

Om japatitayai namah ।
Om jayasvanayai namah ।
Om jayabhavasthitayai namah ।
Om jayayai namah ।
Om jayabhavaprapurinyai namah ।
Om japakusumasankasayai namah ।
Om japakusumapujitayai namah ।
Om japakusumasampritayai namah ।
Om japakusumamanditayai namah ।
Om japakusumavadbhasayai namah । 370 ।

Om japakusumarupinyai namah ।
Om jamadagnisvarupayai namah ।
Om janakyai namah ।
Om janakatmajayai namah ।
Om jhanjhavatapramuktangyai namah ।
Om jhorajhankaravasinyai namah ।
Om jhankarakarinyai namah ।
Om jhanjhavatarupayai namah ।
Om jhankaryai namah ।
Om nakaranusvarupayai namah । 380 ।

Om tavattankaranadinyai namah ।
Om tankaryai namah ।
Om takuvanyai namah ।
Om thakaraksararupinyai namah ।
Om dindimayai namah ।
Om dimbhayai namah ।
Om dindudindimavadinyai namah ।
Om dhakkamayyai namah ।
Om dhilamayyai namah ।
Om nrtyasabdavilasinyai namah । 390 ।

Om dhakkayai namah ।
Om dhakkesvaryai namah ।
Om dhakkasabdarupayai namah ।
Om dhakkanadapriyayai namah ।
Om dhakkanadasantustamanasayai namah ।
Om nakarayai namah ।
Om naksaramayyai namah ।
Om naksaradisvarupinyai namah ।
Om tripurayai namah ।
Om tripuramayyai namah । 400 ।

Om trisaktyai namah ।
Om trigunatmikayai namah ।
Om tamasyai namah ।
Om trilokesyai namah ।
Om tripurayai namah ।
Om trayisvaryai namah ।
Om trividyayai namah ।
Om trirupayai namah ।
Om trinetrayai namah ।
Om trirupinyai namah । 410 ।

Om tarinyai namah ।
Om taralayai namah ।
Om tarayai namah ।
Om tarakariprapujitayai namah ।
Om tarakarisamaradhyayai namah ।
Om tarakarivarapradayai namah ।
Om tarakariprasuve namah ।
Om tanvyai namah ।
Om tarunyai namah ।
Om taralaprabhayai namah । 420 ।

Om trirupayai namah ।
Om tripuragayai namah ।
Om trisulavaradharinyai namah ।
Om trisulinyai namah ।
Om tantramayyai namah ।
Om tantrasastravisaradayai namah ।
Om tantrarupayai namah ।
Om tapomurtaye namah ।
Om tantramantrasvarupinyai namah ।
Om tadite namah । 430 ।

Om tadillatakarayai namah ।
Om tattvajnanapradayinyai namah ।
Om tattvajnanesvaryai devyai namah ।
Om tattvajnanapramodinyai namah ।
Om trayimayyai namah ।
Om trayisevyayai namah ।
Om tryaksaryai namah ।
Om tryaksaresvaryai namah ।
Om tapavidhvamsinyai namah ।
Om tapasanghanirmulakarinyai namah । 440 ।

Om trasakartryai namah ।
Om trasahartryai namah ।
Om trasadatryai namah ।
Om trasahayai namah ।
Om tithisayai namah ।
Om tithirupayai namah ।
Om tithisthayai namah ।
Om tithipujitayai namah ।
Om tilottamayai namah ।
Om tiladayai namah । 450 ।

Om tilapritayai namah ।
Om tilesvaryai namah ।
Om trigunayai namah ।
Om trigunakarayai namah ।
Om tripuryai namah ।
Om tripuratmikayai namah ।
Om trikutayai namah ।
Om trikutakarayai namah ।
Om trikutacalamadhyagayai namah ।
Om trijatayai namah । 460 ।

Om trinetrayai namah ।
Om trinetravarasundaryai namah ।
Om trtiyayai namah ।
Om trivarsayai namah ।
Om trividhayai namah ।
Om trimatesvaryai namah ।
Om trikonasthayai namah ।
Om trikonesyai namah ।
Om trikonayantramadhyagayai namah ।
Om trisandhyayai namah । 470 ।

Om trisandhyarcyayai namah ।
Om tripadayai namah ।
Om tripadaspadayai namah ।
Om sthanasthitayai namah ।
Om sthalasthayai namah ।
Om dhanyasthalanivasinyai namah ।
Om thakaraksararupayai namah ।
Om sthularupayai namah ।
Om sthulahastayai namah ।
Om sthulayai namah । 480 ।

Om sthairyarupaprakasinyai namah ।
Om durgayai namah ।
Om durgartihantryai namah ।
Om durgabandhavimocinyai namah ।
Om devyai namah ।
Om danavasamhantryai namah ।
Om danujesanisudinyai namah ।
Om darapatyapradayai nityayai namah ।
Om sankarardhangadharinyai namah ।
Om divyangyai namah । 490 ।

Om devamatre namah ।
Om devadustavinasinyai namah ।
Om dinaduhkhaharayai namah ।
Om dinatapanirmulakarinyai namah ।
Om dinamatre namah ।
Om dinasevyayai namah ।
Om dinadambhavinasinyai namah ।
Om danujadhvamsinyai namah ।
Om devyai namah ।
Om devakyai namah । 500 ।

Om devavallabhayai namah ।
Om danavaripriyayai namah ।
Om dirghayai namah ।
Om danavariprapujitayai namah ।
Om dirghasvarayai namah ।
Om dirghatanvyai namah ।
Om dirghadurgatinasinyai namah ।
Om dirghanetrayai namah ।
Om dirghacaksuse namah ।
Om dirghakesyai namah । 510 ।

See Also  Sri Suktam In English

Om digambarayai namah ।
Om digambarapriyayai namah ।
Om dantayai namah ।
Om digambarasvarupinyai namah ।
Om duhkhahinayai namah ।
Om duhkhaharayai namah ।
Om duhkhasagaratarinyai namah ।
Om duhkhadaridryasamanyai namah ।
Om duhkhadaridryakarinyai namah ।
Om duhkhadayai namah । 520 ।

Om dussahayai namah ।
Om dustakhandanaikasvarupinyai namah ।
Om devavamayai namah ।
Om devasevyayai namah ।
Om devasaktipradayinyai namah ।
Om daminyai namah ।
Om daminipritayai namah ।
Om daminisatasundaryai namah ।
Om daminisatasamsevyayai namah ।
Om daminidamabhusitayai namah । 530 ।

Om devatabhavasantustayai namah ।
Om devatasatamadhyagayai namah ।
Om dayardrayai namah ।
Om dayarupayai namah ।
Om dayayai namah ।
Om danaparayanayai namah ।
Om dayasilayai namah ।
Om dayasarayai namah ।
Om dayasagarasamsthitayai namah ।
Om dasavidyatmikayai namah । 540 ।

Om devyai namah ।
Om dasavidyasvarupinyai namah ।
Om dharanyai namah ।
Om dhanadayai namah ।
Om dhatryai namah ।
Om dhanyayai namah ।
Om dhanyaparayai namah ।
Om sivayai namah ।
Om dharmarupayai namah ।
Om dhanisthayai namah । 550 ।

Om dheyayai namah ।
Om dhiragocarayai namah ।
Om dharmarajesvaryai namah ।
Om dharmakarmarupayai namah ।
Om dhanesvaryai namah ।
Om dhanurvidyayai namah ।
Om dhanurgamyayai namah ।
Om dhanurdharavarapradayai namah ।
Om dharmasilayai namah ।
Om dharmalilayai namah । 560 ।

Om dharmakarmavivarjitayai namah ।
Om dharmadayai namah ।
Om dharmaniratayai namah ।
Om dharmapakhandakhandinyai namah ।
Om dharmesyai namah ।
Om dharmarupayai namah ।
Om dharmarajavarapradayai namah ।
Om dharminyai namah ।
Om dharmagehasthayai namah ।
Om dharmadharmasvarupinyai namah । 570 ।

Om dhanadayai namah ।
Om dhanadapritayai namah ।
Om dhanadhanyasamrddhidayai namah ।
Om dhanadhanyasamrddhisthayai namah ।
Om dhanadhanyavinasinyai namah ।
Om dharmanisthayai namah ।
Om dharmadhirayai namah ।
Om sada dharmamargaratayai namah ।
Om dharmabijakrtasthanayai namah ।
Om dharmabijasuraksinyai namah । 580 ।

Om dharmabijesvaryai namah ।
Om dharmabijarupayai namah ।
Om dharmagayai namah ।
Om dharmabijasamudbhutayai namah ।
Om dharmabijasamasritayai namah ।
Om dharadharapatipranayai namah ।
Om dharadharapatistutayai namah ।
Om dharadharendratanujayai namah ।
Om dharadharendravanditayai namah ।
Om dharadharendragehasthayai namah । 590 ।

Om dharadharendrapalinyai namah ।
Om dharadharendrasarvartinasinyai namah ।
Om dharmapalinyai namah ।
Om navinayai namah ।
Om nirmalayai namah ।
Om nityayai namah ।
Om nagarajaprapujitayai namah ।
Om nagesvaryai namah ।
Om nagamatre namah ।
Om nagakanyayai namah । 600 ।

Om nagnikayai namah ।
Om nirlepayai namah ।
Om nirvikalpayai namah ।
Om nirlomayai namah ।
Om nirupadravayai namah ।
Om niraharayai namah ।
Om nirakarayai namah ।
Om niranjanasvarupinyai namah ।
Om naginyai namah ।
Om nagavibhavayai namah । 610 ।

Om nagarajaparistutayai namah ।
Om nagarajagunajnayai namah ।
Om nagarajasukhapradayai namah ।
Om nagalokagatayai namah ।
Om nityam nagalokanivasinyai namah ।
Om nagalokesvaryai namah ।
Om nagabhaginyai namah ।
Om nagapujitayai namah ।
Om nagamadhyasthitayai namah ।
Om nagamohasanksobhadayinyai namah । 620 ।

Om nrtyapriyayai namah ।
Om nrtyavatyai namah ।
Om nrtyagitaparayanayai namah ।
Om nrtyesvaryai namah ।
Om nartakyai namah ।
Om nrtyarupayai namah ।
Om nirasrayayai namah ।
Om narayanyai namah ।
Om narendrasthayai namah ।
Om naramundasthimalinyai namah । 630 ।

Om nityam naramamsapriyayai namah ।
Om sada nararaktapriyayai namah ।
Om nararajesvaryai namah ।
Om narirupayai namah ।
Om narisvarupinyai namah ।
Om nariganarcitayai namah ।
Om narimadhyagayai namah ।
Om nutanambarayai namah ।
Om narmadayai namah ।
Om nadirupayai namah । 640 ।

Om nadisangamasamsthitayai namah ।
Om narmadesvarasampritayai namah ।
Om narmadesvararupinyai namah ।
Om padmavatyai namah ।
Om padmamukhyai namah ।
Om padmakinjalkavasinyai namah ।
Om pattavastraparidhanayai namah ।
Om padmaragavibhusitayai namah ।
Om paramayai namah ।
Om nityam pritidayai namah । 650 ।

Om pretasananivasinyai namah ।
Om paripurnarasonmattayai namah ।
Om premavihvalavallabhayai namah ।
Om pavitrasavanisputayai namah ।
Om preyasyai namah ।
Om paramatmikayai namah ।
Om priyavrataparayai namah ।
Om nityam paramapremadayinyai namah ।
Om puspapriyayai namah ।
Om padmakosayai namah । 660 ।

Om padmadharmanivasinyai namah ।
Om phetkarinitantrarupayai namah ।
Om pherupheravanadinyai namah ।
Om vamsinyai namah ।
Om vesarupayai namah ।
Om bagalayai namah ।
Om vamarupinyai namah ।
Om vanmayyai namah ।
Om vasudhayai namah ।
Om vrsyayai namah । 670 ।

Om vagbhavakhyayai namah ।
Om varananayai namah ।
Om buddhidayai namah ।
Om buddhirupayai namah ।
Om vidyayai namah ।
Om vadasvarupinyai namah ।
Om balayai namah ।
Om vrddhamayirupayai namah ।
Om vanyai namah ।
Om vakyanivasinyai namah । 680 ।

Om varunayai namah ।
Om vagvatyai namah ।
Om virayai namah ।
Om virabhusanabhusitayai namah ।
Om virabhadrarcitapadayai namah ।
virabhadraprasuve
Om vedamargaratayai namah ।
Om vedamantrarupayai namah ।
Om vasatpriyayai namah ।
Om vinavadyasamayuktayai namah । 690 ।

Om vinavadyaparayanayai namah ।
Om vinaravayai namah ।
Om vinasabdarupayai namah ।
Om vaisnavyai namah ।
Om vaisnavacaraniratayai namah ।
Om vaisnavacaratatparayai namah ।
Om visnusevyayai namah ।
Om visnupatnyai namah ।
Om visnurupayai namah ।
Om varananayai namah । 700 ।

Om visvesvaryai namah ।
Om visvamatre namah ।
Om visvanirmanakarinyai namah ।
Om visvarupayai namah ।
Om visvesyai namah ।
Om visvasamharakarinyai namah ।
Om bhairavyai namah ।
Om bhairavaradhyayai namah ।
Om bhutabhairavasevitayai namah ।
Om bhairavesyai namah । 710 ।

Om bhimayai namah ।
Om bhairavesvaratustidayai namah ।
Om bhairavadhisaramanyai namah ।
Om bhairavadhisapalinyai namah ।
Om bhimesvaryai namah ।
Om bhimamatre namah ।
Om bhimasabdaparayanayai namah ।
Om bhimarupayai namah ।
Om bhimesyai namah ।
Om bhimayai namah । 720 ।

Om bhimavarapradayai namah ।
Om bhimapujitapadabjayai namah ।
Om bhimabhairavapalinyai namah ।
Om bhimasuradhvamsakaryai namah ।
Om bhimadustavinasinyai namah ।
Om bhuvanayai namah ।
Om bhuvanaradhyayai namah ।
Om bhavanyai namah ।
Om bhutidayai namah ।
Om bhayadayai namah । 730 ।

Om bhayahantryai namah ।
Om abhayayai namah ।
Om bhayarupinyai namah ।
Om bhimanadavihvalayai namah ।
Om bhayabhitivinasinyai namah ।
Om mattayai namah ।
Om pramattarupayai namah ।
Om madonmattasvarupinyai namah ।
Om manyayai namah ।
Om manojnayai namah । 740 ।

Om manayai namah ।
Om mangalayai namah ।
Om manoharayai namah ।
Om mananiyayai namah ।
Om mahapujyayai namah ।
Om mahisidustamardinyai namah ।
Om mahisasurahantryai namah ।
Om matangyai namah ।
Om mayavasinyai namah ।
Om madhvyai namah । 750 ।

Om madhumayyai namah ।
Om mudrayai namah ।
Om mudrikamantrarupinyai namah ।
Om mahavisvesvaridutyai namah ।
Om maulicandraprakasinyai namah ।
Om yasahsvarupinyai devyai namah ।
Om yogamargapradayinyai namah ।
Om yoginyai namah ।
Om yogagamyayai namah ।
Om yamyesyai namah । 760 ।

Om yogarupinyai namah ।
Om yajnangyai namah ।
Om yogamayyai namah ।
Om japarupayai namah ।
Om japatmikayai namah ।
Om yugakhyayai namah ।
Om yugantayai namah ।
Om yonimandalavasinyai namah ।
Om ayonijayai namah ।
Om yoganidrayai namah । 770 ।

See Also  108 Names Of Gauri 3 In Kannada

Om yoganandapradayinyai namah ।
Om ramayai namah ।
Om nityam ratipriyayai namah ।
Om ratiragavivardhinyai namah ।
Om ramanyai namah ।
Om rasasambhutayai namah ।
Om ramyayai namah ।
Om rasapriyayai namah ।
Om rasayai namah ।
Om ranotkanthayai namah । 780 ।

Om ranasthayai namah ।
Om vararangapradayinyai namah ।
Om revatyai namah ।
Om ranajaitryai namah ।
Om rasodbhutayai namah ।
Om ranotsavayai namah ।
Om latayai namah ।
Om lavanyarupayai namah ।
Om lavanabdhisvarupinyai namah ।
Om lavangakusumaradhyayai namah । 790 ।

Om lolajihvayai namah ।
Om lelihayai namah ।
Om vasinyai namah ।
Om vanasamsthayai namah ।
Om vanapuspapriyayai namah ।
Om varayai namah ।
Om pranesvaryai namah ।
Om buddhirupayai namah ।
Om buddhidatryai namah ।
Om budhatmikayai namah । 800 ।

Om samanyai namah ।
Om svetavarnayai namah ।
Om sankaryai namah ।
Om sivabhasinyai namah ।
Om samyarupayai namah ।
Om saktirupayai namah ।
Om saktibindunivasinyai namah ।
Om sarvesvaryai namah ।
Om sarvadatryai namah ।
Om sarvamatre namah । 810 ।

Om sarvaryai namah ।
Om sambhavyai namah ।
Om siddhidayai namah ।
Om siddhayai namah ।
Om susumnayai namah ।
Om svarabhasinyai namah ।
Om sahasradalamadhyasthayai namah ।
Om sahasradalavartinyai namah ।
Om harapriyayai namah ।
Om haradhyeyayai namah । 820 ।

Om hunkarabijarupinyai namah ।
Om lankesvaryai namah ।
Om taralayai namah ।
Om lomamamsaprapujitayai namah ।
Om ksemyayai namah ।
Om ksemakaryai namah ।
Om ksamayai namah ।
Om ksirabindusvarupinyai namah ।
Om ksiptacittapradayai namah ।
Om nityam ksaumavastravilasinyai namah ।
Om chinnayai namah । 831
Om chinnarupayai namah ।
Om ksudhayai namah ।
Om ksautkararupinyai namah ।
Om sarvavarnamayyai devyai namah ।
Om sarvasampatpradayinyai namah ।
Om sarvasampatpradatryai namah ।
Om sampadapadabhusitayai namah ।
Om sattvarupayai namah ।
Om sarvarthayai namah । 840 ।

Om sarvadevaprapujitayai namah ।
Om sarvesvaryai namah ।
Om sarvamatre namah ।
Om sarvajnayai namah ।
Om surasatmikayai namah ।
Om sindhave namah ।
Om mandakinyai namah ।
Om gangayai namah ।
Om nadisagararupinyai namah ।
Om sukesyai namah । 850 ।

Om muktakesyai namah ।
Om dakinyai namah ।
Om varavarninyai namah ।
Om jnanadayai namah ।
Om jnanagaganayai namah ।
Om somamandalavasinyai namah ।
Om akasanilayayai namah ।
Om nityam paramakasarupinyai namah ।
Om annapurnayai namah ।
Om mahanityayai namah । 860 ।

Om mahadevarasodbhavayai namah ।
Om mangalayai namah ।
Om kalikayai namah ।
Om candayai namah ।
Om candanadatibhisanayai namah ।
Om candasurasya mathanyai namah ।
Om camundayai namah ।
Om capalatmikayai namah ।
Om candyai namah ।
Om camarakesyai namah । 870 ।

Om calatkundaladharinyai namah ।
Om mundamaladharayai namah ।
Om nityam khandamundavilasinyai namah ।
Om khadgahastayai namah ।
Om mundahastayai namah ।
Om varahastayai namah ।
Om varapradayai namah ।
Om nityamasicarmadharayai namah ।
Om pasankusadharayai parayai namah ।
Om sulahastayai namah । 880 ।

Om sivahastayai namah ।
Om ghantanadavilasinyai namah ।
Om dhanurbanadharayai namah ।
Om adityayai namah ।
Om nagahastayai namah ।
Om nagatmajayai namah ।
Om mahisasurahantryai namah ।
Om raktabijavinasinyai namah ।
Om raktarupayai namah ।
Om raktagatrayai namah । 890 ।

Om raktahastayai namah ।
Om bhayapradayai namah ।
Om asitayai namah ।
Om dharmadharayai namah ।
Om pasankusadharayai parayai namah ।
Om nityam dhanurbanadharayai namah ।
Om dhumralocananasinyai namah ।
Om parasthayai namah ।
Om devatamurtyai namah ।
Om sarvanyai namah । 900 ।

Om saradayai parayai namah ।
Om nanavarnavibhusangyai namah ।
Om nanaragasamapinyai namah ।
Om pasuvastraparidhanayai namah ।
Om puspayudhadharayai parayai namah ।
Om muktaranjitamaladhyayai namah ।
Om muktaharavilasinyai namah ।
Om svarnakundalabhusayai namah ।
Om svarnasimhasanasthitayai namah ।
Om sundarangyai namah । 910 ।

Om suvarnabhayai namah ।
Om sambhavyai namah ।
Om sakatatmikayai namah ।
Om sarvalokesavidyayai namah ।
Om mohasammohakarinyai namah ।
Om sreyasyai namah ।
Om srstirupayai namah ।
Om chinnachadmamayyai namah ।
Om chalayai namah ।
Om nityam chinnamundadharayai namah । 920 ।

Om nityananda vidhayinyai namah ।
Om nandayai namah ।
Om purnayai namah ।
Om riktayai namah ।
Om tithibhyo namah ।
Om purnasodasyai namah ।
Om kuhvai namah ।
Om sankrantirupayai namah ।
Om pancaparvavilasinyai namah ।
Om nityam pancabanadharayai namah । 930 ।

Om pancamapritidayai parayai namah ।
Om pancapatrabhilasayai namah ।
Om pancamrtavilasinyai namah ।
Om pancalyai namah ।
Om pancamidevyai namah ।
Om pancaraktaprasarinyai namah ।
Om nityam pancabanadharayai namah ।
Om nityadatryai namah ।
Om dayaparayai namah ।
Om palaladipriyayai nityayai namah । 940 ।

Om apasugamyayai namah ।
Om paresitayai namah ।
Om parayai namah ।
Om pararahasyayai namah ।
Om paramapremavihvalayai namah ।
Om kulinayai namah ।
Om kesimargasthayai namah ।
Om kulamargaprakasinyai namah ।
Om kulakulasvarupayai namah ।
Om kularnavamayyai namah । 950 ।

Om kulayai namah ।
Om rukmayai namah ।
Om kalarupayai namah ।
Om kalakampanakarinyai namah ।
Om vilasarupinyai namah ।
Om bhadrayai namah ।
Om kulakulanamaskrtayai namah ।
Om kuberavittadhatryai namah ।
Om kumarajananyai parayai namah ।
Om kumarirupasamsthayai namah । 960 ।

Om kumaripujanambikayai namah ।
Om kuranganayanayai devyai namah ।
Om dinesasyaparajitayai namah ।
Om alternative (dinesasyayai namah । aparajitayai namah ।)
Om kundalyai namah ।
Om kadalisenayai namah ।
Om kumargarahitayai namah ।
Om varayai namah ।
Om anantarupayai namah ।
Om anantasthayai namah ।
Om anandasindhuvasinyai namah । 970 ।

Om ilasvarupinyai devyai namah ।
Om ibhedabhayankaryai namah ।
Om ingalayai namah ।
Om pingalayai nadyai namah ।
Om ikaraksararupinyai namah ।
Om umayai namah ।
Om utpattirupayai namah ।
Om uccabhavavinasinyai namah ।
Om rgvedayai namah ।
Om niraradhyayai namah । 980 ।

Om yajurvedaprapujitayai namah ।
Om samavedena sangitayai namah ।
Om atharvavedabhasinyai namah ।
Om rkararupinyai namah ।
Om rksayai namah ।
Om niraksarasvarupinyai namah ।
Om ahidurgasamacarayai namah ।
Om ikararnasvarupinyai namah ।
Om onkarayai namah ।
Om pranavasthayai namah । 990 ।

Om onkaradi svarupinyai namah ।
Om anulomavilomasthayai namah ।
Om thakaravarnasambhavayai namah ।
Om pancasadvarnabijadhyayai namah ।
Om pancasanmundamalikayai namah ।
Om pratyekadasasankhyayai namah ।
Om sodasyai namah ।
Om chinnamastakayai namah ।
Om sadangayuvatipujyayai namah ।
Om sadangarupavarjitayai namah । 1000 ।

Om sadvaktrasamsritayai nityayai namah ।
Om visvesyai namah ।
Om sangadalayayai namah ।
Om malamantramayyai namah ।
Om mantrajapamatre namah ।
Om madalasayai namah ।
Om sarvavisvesvarisaktyai namah ।
Om sarvanandapradayinyai namah । 1008 ।

iti srichinnamastasahasranamavalih sampurna ॥

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Chinnamasta:
1000 Names of Sri Chinnamasta – Sahasranamavali Stotram in Sanskrit – English – BengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil