1000 Names Of Chinnamasta – Sahasranamavali Stotram In Kannada

॥ Chinnamasta Sahasranamavali Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಛಿನ್ನಮಸ್ತಾಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ಪ್ರತ್ಯಾಲೀಢಪದಾಂ ಸದೈವ ದಧತೀಂ ಛಿನ್ನಂ ಶಿರಃ ಕರ್ತ್ರಿಕಾಂ
ದಿಗ್ವಸ್ತ್ರಾಂ ಸ್ವಕಬನ್ಧಶೋಣಿತಸುಧಾಧಾರಾಂ ಪಿಬನ್ತೀಂ ಮುದಾ ।
ನಾಗಾಬದ್ಧಶಿರೋಮಣಿಂ ತ್ರಿನಯನಾಂ ಹೃದ್ಯುತ್ಪಲಾಲಂಕೃತಾಂ
ರತ್ಯಾಸಕ್ತಮನೋಭವೋಪರಿ ದೃಢಾಂ ವನ್ದೇ ಜಪಾಸನ್ನಿಭಾಮ್ ॥

ಓಂ ಪ್ರಚಂಡಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಚಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಪಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾರುದೇಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಲಜ್ಜಿಹ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಲದ್ರಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಚಾರುಚನ್ದ್ರನಿಭಾನನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕೋರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡನಾದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಚಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೋನ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚೇತನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತಿಸಂಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭಯಂಕರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ವರದಾಭಯಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಯಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಬನ್ಧವಿಮೋಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುವನೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಸಂಸಾರತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಮೋಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಬನ್ಧವಿಘಾತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಭಾಗೀರಥ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗ್ಯಭೋಗ್ಯಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಗಬನ್ಧವಿಮೋಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ದರ್ಶನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಗರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಜ್ಞೇಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ದುರ್ಗನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀನದುಃಖಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಶೋಕವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಮಯ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಕಲ್ಯಾಣರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧನಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿ ಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಕ್ಷೋಭಣಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವಿದ್ರಾವಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವರಂಜನಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೋನ್ಮಾದಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಕಲಾಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ಷುರಾನನ್ದದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲೀನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೋಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಂಜಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಕುಂಜರೇಶ್ವರಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಟರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಶ್ವರ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಕುದ್ಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲ್ಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುರುಕುಲ್ಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮತಾಪವಿಮೋಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಸತ್ತ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಕೌತುಕಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾರುಣ್ಯಹೃದಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೀಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೀಂ ಮನ್ತ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಟರಾಯೈ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ಕೌಮೋದಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮುದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇಶವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇಶವಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇಶಿದೈತ್ಯನಿಷೂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಲೇಶಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಲೇಶರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಲೇಶಸಂಘವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಕರಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಾಲಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಾಲಾಸುರನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಾಲಚರ್ಮಾಸಿಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಾಲಕುಲನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಂಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಂಕನಿರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಾಲವರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಡ್ಗಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ॥ 110 ॥

ಓಂ ಖಡ್ಗಮುಂಡಾಸಿಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಲಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಲಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾ ಖಗತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌತಮಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವಾಯೈ ನಮಃ । 120 ।

ಓಂ ಗಗಣಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣತ್ಕಾರಗಣಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಗೌರವದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣೇಶಮಾತ್ರೇ ನಮಃ । 130 ।

ಓಂ ಗಮ್ಭೀರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಗಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌತಮಸ್ಥಾನವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗದಾಧರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞೇಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 140 ।

ಓಂ ಗುಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣೇಶಜನನ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣೇಶವರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷನುತಾಯೈ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಪ್ರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರೀಶರಮಣ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ । 150 ।

ಓಂ ಗಿರೀಶಪರಿವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತಿಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌತಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಯುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಸೇವನತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧದ್ವಾರಾಯೈ ನಮಃ । 160 ।

ಓಂ ಗನ್ಧಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣಪತಿಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣಪತಿತುಷ್ಟಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣಾಧೀಶರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣಾಧೀಶವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣಾಧೀಶಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣಾಧೀಶಹರ್ಷದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ । 170 ।

ಓಂ ಗಾನಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಶಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಸಿದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಸನ್ತುಷ್ಟಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಗೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಹರ್ಷಪ್ರಪೂರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವಪತಿಸಂಹೃಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವಗುಣಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ । 180 ।

ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವಗಣಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವಗಣಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವಗಣಕುಶಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವಗಣಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವಗಣನಿರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವಗಣಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘರ್ಘರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರಘುರ್ಘುರನಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘರ್ಮಬಿನ್ದುಸಮುದ್ಭೂತಾಯೈ ನಮಃ । 190 ।

ಓಂ ಘರ್ಮಬಿನ್ದುಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘಂಟಾರವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘನರವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘನರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘನೋದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರಸತ್ತ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘನದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘಂಟಾನಾದವಿನೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರಚಾಂಡಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರಾಯೈ ನಮಃ । 200 ।

ಓಂ ಘೋರಚಂಡವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರದಾನವದಮನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರದಾನವನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರಕರ್ಮಾದಿರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರಕರ್ಮನಿಷೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರತತ್ತ್ವಮಯ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರತತ್ತ್ವವಿಮೋಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರಕರ್ಮಾದಿರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರಕರ್ಮಾದಿಪೂರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರಕರ್ಮಾದಿನಿರತಾಯೈ ನಮಃ । 210 ।

ಓಂ ಘೋರಕರ್ಮಪ್ರವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರಭೂತಪ್ರಮಥನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರವೇತಾಲನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರದಾವಾಗ್ನಿದಮನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರಶತ್ರುನಿಷೂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರಮನ್ತ್ರಯುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರಮನ್ತ್ರಪ್ರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರಮನ್ತ್ರಮನೋಽಭಿಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರಮನ್ತ್ರಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರಮನ್ತ್ರನಿಧಯೇ ನಮಃ । 220 ।

ಓಂ ಘೋರಮನ್ತ್ರಕೃತಾಸ್ಪದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರಮನ್ತ್ರೇಶ್ವರ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರಮನ್ತ್ರಾರ್ಥಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರಮನ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರಮನ್ತ್ರಾರ್ಥಪಾರಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರಮನ್ತ್ರಾರ್ಥವಿಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರಮನ್ತ್ರಾರ್ಥಬೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರಮನ್ತ್ರಾರ್ಥನಿಚಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರಮನ್ತ್ರಾರ್ಥಜನ್ಮಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರಮನ್ತ್ರಜಪರತಾಯೈ ನಮಃ । 230 ।

ಓಂ ಘೋರಮನ್ತ್ರಜಪೋದ್ಯತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಙಕಾರವರ್ಣನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಙಕಾರಾಕ್ಷರಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಙಕಾರಾಪರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಙಕಾರಾಕ್ಷರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ರನಾಡ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾರುಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಯಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಚಲಾಯೈ ನಮಃ । 240 ।

ಓಂ ಚಂಚಲಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾರುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ವೇದಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾಂಡಾಲಗಣಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾಂಡಾಲಚ್ಛೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡತಾಪನಿರ್ಮೂಲಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । 250 ।

See Also  108 Names Of Sri Vidyalakshmi In English

ಓಂ ಚಂಡಮುಂಡವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಕಾನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಮೌಲಿಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಮೌಲಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಮೌಲಿಸನ್ತುಷ್ಟಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕೋರಬನ್ಧುರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ । 260 ।

ಓಂ ಚಕೋರಬನ್ಧುಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಾಕಾರಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಪಾಣಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಪಾಣಿಪ್ರೀತಿಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಪಾಣಿರಸಾಭಿಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಪಾಣಿವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಪಾಣಿವರೋನ್ಮತ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಪಾಣಿಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 270 ।

ಓಂ ಚಕ್ರಪಾಣೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಂ ಚಕ್ರಪಾಣಿನಮಸ್ಕೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಪಾಣಿಸಮುದ್ಭೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಪಾಣಿಗುಣಾಸ್ಪದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಾವಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದನಾರ್ಚಿತಪಾದಾಬ್ಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದನಾನ್ವಿತಮಸ್ತಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾರುಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ । 280 ।

ಓಂ ಚಾರುನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾರುಚನ್ದ್ರವಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾರುಭೂಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾರುವೇಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾರುವೇಷಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾರುಭೂಷಾಭೂಷಿತಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರಸಮಾಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ । 290 ।

ಓಂ ಚತುರ್ಬಾಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ಥ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ದಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚರ್ಮಣ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚೈತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಭಾಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಮ್ಪಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ದಶಯಮಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ದಶಯಮಾನುಗಾಯೈ ನಮಃ । 300 ।

ಓಂ ಚತುರ್ದಶಯಮಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ದಶಯಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಲಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಿದ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛದ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛದ್ಮರಾಜಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಿನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಿನ್ನಮುಂಡವಿಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯದಾಯೈ ನಮಃ । 310 ।

ಓಂ ಜಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೀವನಸಂಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಲನ್ಧರನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ವಾಲಾಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ವಾಲದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಜ್ಜ್ವಲ್ಯದಹನೋಪಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ವನ್ದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 320 ।

ಓಂ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ತ್ರಾಣಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನ್ಮಭೂಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ವರರೋಗಹರಾಯೈ ನಮಃ । 330 ।

ಓಂ ಜ್ವಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾಪ್ರಪೂರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಮ್ಭಾರಾತೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಮ್ಭಾರಾತಿವೈಭವಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಮ್ಭಾರಾತಿಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಮ್ಭಾರಾತಿಶತ್ರುನಿಷೂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । 340 ।

ಓಂ ಜಯತಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಶಂಕರವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಲದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಹ್ನುತನಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಲಧಿತ್ರಾಸಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಲಧಿವ್ಯಾಧಿದಮನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಲಧಿಜ್ವರನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಂಗಮೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಡ್ಯಹರಾಯೈ ನಮಃ । 350 ।

ಓಂ ಜಾಡ್ಯಸಂಘನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಡ್ಯಗ್ರಸ್ತಜನಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಡ್ಯರೋಗನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನ್ಮದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನ್ಮಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಘೋಷಸಮನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಪಯೋಗಸಮಾಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಪಯೋಗವಿನೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಪಯೋಗಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಪ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 360 ।

ಓಂ ಜಪಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಸ್ವನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಯಾಭಾವಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಯಾಭಾವಪ್ರಪೂರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಪಾಕುಸುಮಸಂಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಪಾಕುಸುಮಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಪಾಕುಸುಮಸಮ್ಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಪಾಕುಸುಮಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಪಾಕುಸುಮವದ್ಭಾಸಾಯೈ ನಮಃ । 370 ।

ಓಂ ಜಪಾಕುಸುಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಮದಗ್ನಿಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾನಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಝಂಝಾವಾತಪ್ರಮುಕ್ತಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಝೋರಝಂಕಾರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಝಂಕಾರಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಝಂಝಾವಾತರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಝಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಞಕಾರಾಣುಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । 380 ।

ಓಂ ಟವಟ್ಟಂಕಾರನಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಟಂಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಟಕುವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಠಕಾರಾಕ್ಷರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಡಿಂಡಿಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಡಿಮ್ಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಡಿಂಡುಡಿಂಡಿಮವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಢಕ್ಕಾಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಢಿಲಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೃತ್ಯಶಬ್ದವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 390 ।

ಓಂ ಢಕ್ಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಢಕ್ಕೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಢಕ್ಕಾಶಬ್ದರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಢಕ್ಕಾನಾದಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಢಕ್ಕಾನಾದಸನ್ತುಷ್ಟಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಾಕ್ಷರಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಾಕ್ಷರಾದಿಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಮಯ್ಯೈ ನಮಃ । 400 ।

ಓಂ ತ್ರಿಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಮಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಯೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 410 ।

ಓಂ ತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾರಿಪ್ರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾರಿಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾರಿವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾರಿಪ್ರಸುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಲಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ । 420 ।

ಓಂ ತ್ರಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಶೂಲವರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಶೂಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಡಿತೇ ನಮಃ । 430 ।

ಓಂ ತಡಿಲ್ಲತಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರಮೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಯೀಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಯೀಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಪವಿಧ್ವಂಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಪಸಂಘನಿರ್ಮೂಲಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 440 ।

ಓಂ ತ್ರಾಸಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಾಸಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಾಸದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಾಸಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಥೀಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಥಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಥಿಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಥಿಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಲೋತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಲದಾಯೈ ನಮಃ । 450 ।

ಓಂ ತಿಲಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಲೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕೂಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕೂಟಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕೂಟಾಚಲಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಜಟಾಯೈ ನಮಃ । 460 ।

ಓಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿನೇತ್ರವರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೃತೀಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವಿಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಮತೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕೋಣಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕೋಣೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕೋಣಯನ್ತ್ರಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 470 ।

ಓಂ ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಾರ್ಚ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪದಾಸ್ಪದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಾನಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಲಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನ್ಯಸ್ಥಲನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಥಕಾರಾಕ್ಷರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥೂಲರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥೂಲಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥೂಲಾಯೈ ನಮಃ । 480 ।

ಓಂ ಸ್ಥೈರ್ಯರೂಪಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಗಾರ್ತಿಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಗಬನ್ಧವಿಮೋಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾನವಸಂಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದನುಜೇಶನಿಷೂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾರಾಪತ್ಯಪ್ರದಾಯೈ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಕರಾರ್ಧಾಂಗಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ । 490 ।

ಓಂ ದೇವಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವದುಷ್ಟವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀನದುಃಖಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀನತಾಪನಿರ್ಮೂಲಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀನಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀನಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀನದಮ್ಭವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದನುಜಧ್ವಂಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಕ್ಯೈ ನಮಃ । 500 ।

ಓಂ ದೇವವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾನವಾರಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀರ್ಘಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾನವಾರಿಪ್ರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀರ್ಘಸ್ವರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀರ್ಘತನ್ವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀರ್ಘದುರ್ಗತಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀರ್ಘನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀರ್ಘಚಕ್ಷುಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀರ್ಘಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । 510 ।

See Also  1000 Names Of Sri Tara – Sahasranamavali 1 Takaradi In Gujarati

ಓಂ ದಿಗಮ್ಬರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿಗಮ್ಬರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿಗಮ್ಬರಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಃಖಹೀನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಃಖಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಃಖಸಾಗರತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಃಖದಾರಿದ್ರ್ಯಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಃಖದಾರಿದ್ರ್ಯಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಃಖದಾಯೈ ನಮಃ । 520 ।

ಓಂ ದುಸ್ಸಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಷ್ಟಖಂಡನೈಕಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವವಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಶಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಮಿನೀಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಮಿನೀಶತಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಮಿನೀಶತಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಮಿನೀದಾಮಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ । 530 ।

ಓಂ ದೇವತಾಭಾವಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವತಾಶತಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಯಾರ್ದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಯಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾನಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಯಾಶೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಯಾಸಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಯಾಸಾಗರಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಶವಿದ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ । 540 ।

ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಶವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನ್ಯಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ । 550 ।

ಓಂ ಧೇಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೀರಗೋಚರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮರಾಜೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಕರ್ಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನುರ್ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನುರ್ಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನುರ್ಧರವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಶೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಲೀಲಾಯೈ ನಮಃ । 560 ।

ಓಂ ಧರ್ಮಕರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮನಿರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಪಾಖಂಡಖಂಡಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮರಾಜವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಗೇಹಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 570 ।

ಓಂ ಧನದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನದಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಧಾನ್ಯಸಮೃದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಧಾನ್ಯಸಮೃದ್ಧಿಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಧಾನ್ಯವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಧೀರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಬೀಜಕೃತಸ್ಥಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಬೀಜಸುರಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 580 ।

ಓಂ ಧರ್ಮಬೀಜೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಬೀಜರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಬೀಜಸಮುದ್ಭೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಬೀಜಸಮಾಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರಾಧರಪತಿಪ್ರಾಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರಾಧರಪತಿಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರಾಧರೇನ್ದ್ರತನುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರಾಧರೇನ್ದ್ರವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರಾಧರೇನ್ದ್ರಗೇಹಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । 590 ।

ಓಂ ಧರಾಧರೇನ್ದ್ರಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರಾಧರೇನ್ದ್ರಸರ್ವಾರ್ತಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವೀನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಗರಾಜಪ್ರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 600 ।

ಓಂ ನಗ್ನಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಲೇಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಲೋಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರುಪದ್ರವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಹಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಂಜನಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗವಿಭವಾಯೈ ನಮಃ । 610 ।

ಓಂ ನಾಗರಾಜಪರಿಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗರಾಜಗುಣಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗರಾಜಸುಖಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಲೋಕಗತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಂ ನಾಗಲೋಕನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಲೋಕೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಭಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಮೋಹಸಂಕ್ಷೋಭದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 620 ।

ಓಂ ನೃತ್ಯಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೃತ್ಯವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೃತ್ಯಗೀತಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೃತ್ಯೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರ್ತಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೃತ್ಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರೇನ್ದ್ರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರಮುಂಡಾಸ್ಥಿಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 630 ।

ಓಂ ನಿತ್ಯಂ ನರಮಾಂಸಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾ ನರರಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರರಾಜೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರೀರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರೀಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರೀಗಣಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರೀಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೂತನಾಮ್ಬರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನದೀರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । 640 ।

ಓಂ ನದೀಸಂಗಮಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರ್ಮದೇಶ್ವರಸಮ್ಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರ್ಮದೇಶ್ವರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಕಿಂಜಲ್ಕವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಟ್ಟವಸ್ತ್ರಪರಿಧಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮರಾಗವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರೀತಿದಾಯೈ ನಮಃ । 650 ।

ಓಂ ಪ್ರೇತಾಸನನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಿಪೂರ್ಣರಸೋನ್ಮತ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೇಮವಿಹ್ವಲವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪವಿತ್ರಾಸವನಿಷ್ಪೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೇಯಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಿಯವ್ರತಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಂ ಪರಮಪ್ರೇಮದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಕೋಶಾಯೈ ನಮಃ । 660 ।

ಓಂ ಪದ್ಮಧರ್ಮನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫೇತ್ಕಾರಿಣೀತನ್ತ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫೇರುಫೇರವನಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಂಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇಶರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಗಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಙ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಷ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 670 ।

ಓಂ ವಾಗ್ಭವಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾನನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾದಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃದ್ಧಮಯೀರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಕ್ಯನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 680 ।

ಓಂ ವರುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಭೂಷಣಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಭದ್ರಾರ್ಚಿತಪದಾಯೈ ನಮಃ ।
ವೀರಭದ್ರಪ್ರಸುವೇ
ಓಂ ವೇದಮಾರ್ಗರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಮನ್ತ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಷಟ್ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀಣಾವಾದ್ಯಸಮಾಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ । 690 ।

ಓಂ ವೀಣಾವಾದ್ಯಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀಣಾರವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀಣಾಶಬ್ದರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಷ್ಣವಾಚಾರನಿರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಷ್ಣವಾಚಾರತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾನನಾಯೈ ನಮಃ । 700 ।

ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವನಿರ್ಮಾಣಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಸಂಹಾರಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಭೈರವಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । 710 ।

ಓಂ ಭೀಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವೇಶ್ವರತುಷ್ಟಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾಧೀಶರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾಧೀಶಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮಶಬ್ದಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮಾಯೈ ನಮಃ । 720 ।

ಓಂ ಭೀಮವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮಪೂಜಿತಪಾದಾಬ್ಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮಭೈರವಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮಾಸುರಧ್ವಂಸಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮದುಷ್ಟವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುವನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುವನಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಯದಾಯೈ ನಮಃ । 730 ।

ಓಂ ಭಯಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಭಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಯರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮನಾದಾವಿಹ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಯಭೀತಿವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮತ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಮತ್ತರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದೋನ್ಮತ್ತಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೋಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ । 740 ।

ಓಂ ಮಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೋಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನನೀಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಿಷೀದುಷ್ಟಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಿಷಾಸುರಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಯವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಧ್ವ್ಯೈ ನಮಃ । 750 ।

ಓಂ ಮಧುಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುದ್ರಿಕಾಮನ್ತ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀದೂತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೌಲಿಚನ್ದ್ರಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಶಃಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಮಾರ್ಗಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಾಮ್ಯೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । 760 ।

ಓಂ ಯೋಗರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಪರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಪಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯುಗಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯುಗಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋನಿಮಂಡಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಯೋನಿಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ । 770 ।

See Also  Sri Lalitha Arya Kavacham In Kannada

ಓಂ ಯೋಗಾನನ್ದಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಂ ರತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತಿರಾಗವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಸಸಮ್ಭೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಸಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಣೋತ್ಕಂಠಾಯೈ ನಮಃ । 780 ।

ಓಂ ರಣಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾರಂಗಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೇವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಣಜೈತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಸೋದ್ಭೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಣೋತ್ಸವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಾವಣ್ಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲವಣಾಬ್ಧಿಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲವಂಗಕುಸುಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 790 ।

ಓಂ ಲೋಲಜಿಹ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೇಲಿಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನಸಂಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಿದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುಧಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ । 800 ।

ಓಂ ಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ವೇತವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಭಾಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಮ್ಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕ್ತಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕ್ತಿಬಿನ್ದುನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮಾತ್ರೇ ನಮಃ । 810 ।

ಓಂ ಶರ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಮ್ಭವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಷುಮ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರಭಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರದಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರದಲವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಧ್ಯೇಯಾಯೈ ನಮಃ । 820 ।

ಓಂ ಹುಂಕಾರಬೀಜರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಂಕೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಮಮಾಂಸಪ್ರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೇಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೇಮಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೀರಬಿನ್ದುಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಿಪ್ತಚಿತ್ತಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಂ ಕ್ಷೌಮವಸ್ತ್ರವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಿನ್ನಾಯೈ ನಮಃ । 831
ಓಂ ಛಿನ್ನರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷುಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೌತ್ಕಾರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವರ್ಣಮಯ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮ್ಪದಾಪದಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ತ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾರ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । 840 ।

ಓಂ ಸರ್ವದೇವಪ್ರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಸಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿನ್ಧವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ದಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನದೀಸಾಗರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । 850 ।

ಓಂ ಮುಕ್ತಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಡಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರವರ್ಣಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಗಗನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೋಮಮಂಡಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಕಾಶನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಂ ಪರಮಾಕಾಶರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 860 ।

ಓಂ ಮಹಾದೇವರಸೋದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡನಾದಾತಿಭೀಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡಾಸುರಸ್ಯ ಮಥನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಪಲಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾಮರಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । 870 ।

ಓಂ ಚಲತ್ಕುಂಡಲಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಂಡಮಾಲಾಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಂ ಖಂಡಮುಂಡವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಡ್ಗಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಂಡಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಮಸಿಚರ್ಮಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಾಯೈ ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂಲಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ । 880 ।

ಓಂ ಶಿವಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘಂಟಾನಾದವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನುರ್ಬಾಣಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಗಾತ್ಮಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಿಷಾಸುರಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಬೀಜವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಗಾತ್ರಾಯೈ ನಮಃ । 890 ।

ಓಂ ರಕ್ತಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಾಯೈ ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಂ ಧನುರ್ಬಾಣಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮ್ರಲೋಚನನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವತಾಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರ್ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ । 900 ।

ಓಂ ಶಾರದಾಯೈ ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾನಾವರ್ಣವಿಭೂಷಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾನಾರಾಗಸಮಾಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಶುವಸ್ತ್ರಪರೀಧಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಪಾಯುಧಧರಾಯೈ ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಾರಂಜಿತಮಾಲಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಾಹಾರವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರ್ಣಕುಂಡಲಭೂಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರ್ಣಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುನ್ದರಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ । 910 ।

ಓಂ ಸುವರ್ಣಾಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಮ್ಭವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕಟಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕೇಶವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಹಸಮ್ಮೋಹಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೇಯಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೃಷ್ಟಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಿನ್ನಛದ್ಮಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಂ ಛಿನ್ನಮುಂಡಧರಾಯೈ ನಮಃ । 920 ।

ಓಂ ನಿತ್ಯಾನನ್ದ ವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಿಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಥಿಭ್ಯೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಷೋಡಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಹ್ವೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಕ್ರಾನ್ತಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಪರ್ವವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಂ ಪಂಚಬಾಣಧರಾಯೈ ನಮಃ । 930 ।

ಓಂ ಪಂಚಮಪ್ರೀತಿದಾಯೈ ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಪತ್ರಾಭಿಲಾಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಾಮೃತವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಂಚಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಮೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚರಕ್ತಪ್ರಸಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಂ ಪಂಚಬಾಣಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಯಾಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಲಲಾದಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 940 ।

ಓಂ ಅಪಶುಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರೇಶಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರರಹಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಪ್ರೇಮವಿಹ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲೀನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇಶಿಮಾರ್ಗಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲಮಾರ್ಗಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲಾಕುಲಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲಾರ್ಣವಮಯ್ಯೈ ನಮಃ । 950 ।

ಓಂ ಕುಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುಕ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಕಮ್ಪನಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಲಾಸರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲಾಕುಲನಮಸ್ಕೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಬೇರವಿತ್ತಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮಾರಜನನ್ಯೈ ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮಾರೀರೂಪಸಂಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । 960 ।

ಓಂ ಕುಮಾರೀಪೂಜನಾಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುರಂಗನಯನಾಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿನೇಶಾಸ್ಯಾಪರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ alternative (ದಿನೇಶಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಅಪರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।)
ಓಂ ಕುಂಡಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕದಲೀಸೇನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮಾರ್ಗರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆನನ್ದಸಿನ್ಧುವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 970 ।

ಓಂ ಇಲಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಭೇದಭಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿಂಗಲಾಯೈ ನಾಡ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಕಾರಾಕ್ಷರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉತ್ಪತ್ತಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಚ್ಚಭಾವವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಗ್ವೇದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 980 ।

ಓಂ ಯಜುರ್ವೇದಪ್ರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಮವೇದೇನ ಸಂಗೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಥರ್ವವೇದಭಾಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಕಾರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಕ್ಷರಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಹಿದುರ್ಗಾಸಮಾಚಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಕಾರಾರ್ಣಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಓಂಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । 990 ।

ಓಂ ಓಂಕಾರಾದಿ ಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನುಲೋಮವಿಲೋಮಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಥಕಾರವರ್ಣಸಮ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಣಬೀಜಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಾಶನ್ಮುಂಡಮಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕಾದಶಸಂಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷೋಡಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡಂಗಯುವತೀಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡಂಗರೂಪವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ । 1000 ।

ಓಂ ಷಡ್ವಕ್ತ್ರಸಂಶ್ರಿತಾಯೈ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಂಗದಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಲಾಮನ್ತ್ರಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಜಪಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದಾಲಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾನನ್ದಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 1008 ।

ಇತಿ ಶ್ರೀಛಿನ್ನಮಸ್ತಾಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ॥

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Chinnamasta:
1000 Names of Sri Chinnamasta – Sahasranamavali Stotram in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil