1000 Names of Sri Dakshinamurti – Sahasranamavali 2 Stotram in Kannada

॥ Dakshinamurti Sahasranamavali 2 Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ 2 ॥
ಓಂ ಆದಿದೇವಾಯ ನಮಃ । ದಯಾಸಿನ್ಧವೇ । ಅಖಿಲಾಗಮದೇಶಿಕಾಯ ।
ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ । ಅತುಲಾಯ । ಶಿಕ್ಷಿತಾಸುರವಿಕ್ರಮಾಯ ।
ಕೈಲಾಸಶಿಖರೋಲ್ಲಾಸಿನೇ । ಕಮನೀಯನಿಜಾಕೃತಯೇ ।
ವೀರಾಸನಸಮಾಸೀನಾಯ । ವೀಣಾಪುಸ್ತಲಸತ್ಕರಾಯ । ಅಕ್ಷಮಾಲಾಲಸತ್ಪಾಣಯೇ ।
ಚಿನ್ಮುದ್ರಿತಕರಾಮ್ಬುಜಾಯ । ಅಪಸ್ಮಾರೋಪರಿನ್ಯಸ್ತಸವ್ಯಪಾದಸರೋರುಹಾಯ ।
ಚಾರುಚಾಮೀಕರಾಕಾರಜಟಾಲಾರ್ಪಿತಚನ್ದ್ರಮಸೇ ।
ಅರ್ಧಚನ್ದ್ರಾಭನಿಟಿಲಪಾಟೀರತಿಲಕೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ।
ಕರುಣಾಲಹರೀಪೂರ್ಣಕರ್ಣಾನ್ತಾಯತಲೋಚನಾಯ ।
ಕರ್ಣದಿವ್ಯೋಲ್ಲಸದ್ದಿವ್ಯಮಣಿಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ । ವರವಜ್ರಶಿಲಾದರ್ಶಪರಿಭಾವಿ
ಕಪೋಲಭುವೇ । ಚಾರುಚಾಮ್ಪೇಯ ಪುಷ್ಪಾಭನಾಸಿಕಾಪುಟರಂಜಿತಾಯ ।
ದನ್ತಾಲಿಕುಸುಮೋತ್ಕೃಷ್ಟಕೋಮಲಾಧರಪಲ್ಲವಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಮುಗ್ಧಸ್ಮಿತಪರೀಪಾಕಪ್ರಕಾಶಿತರದಾಂಕುರಾಯ ನಮಃ ।
ಅನಾಕಲಿತಸಾದೃಶ್ಯಚಿಬುಕಶ್ರೀವಿರಾಜಿತಾಯ ।
ಅನರ್ಘರತ್ನಗ್ರೈವೇಯ ವಿಲಸತ್ಕಮ್ಬುಕನ್ಧರಾಯ ।
ಮಾಣಿಕ್ಯಕಂಕಣೋಲ್ಲಾಸಿ ಕರಾಮ್ಬುಜವಿರಾಜಿತಾಯ । ಮುಕ್ತಾಹಾರಲಸತ್ತುಂಗ
ವಿಪುಲೋರಸ್ಕರಾಜಿತಾಯ । ಆವರ್ತನಾಭಿರೋಮಾಲಿವಲಿತ್ರಯಯುತೋದರಾಯ ।
ವಿಶಂಕಟಕಟಿನ್ಯಸ್ತವಾಚಾಲಮಣಿಮೇಖಲಾಯ । ಕರಿಹಸ್ತೋಪಮೇಯೋರವೇ ।
ಆದರ್ಶೋಜ್ಜ್ವಲಜಾನುಕಾಯ । ಕನ್ದರ್ಪತೂಣೀಜಿಜ್ಜಂಘಾಯ ।
ಗುಲ್ಫೋದಂಚಿತನೂಪುರಾಯ । ಮಣಿಮಂಜೀರಕಿರಣ ಕಿಂಜಲ್ಕಿತಪದಾಮ್ಬುಜಾಯ ।
ಶಾಣೋಲ್ಲೀಢಮಣಿಶ್ರೇಣೀರಮ್ಯಾಂಘ್ರಿನಖಮಂಡಲಾಯ ।
ಆಪಾದಕರ್ಣಕಾಮುಕ್ತಭೂಷಾಶತಮನೋಹರಾಯ ।
ಸನಕಾದಿಮಹಾಯೋಗಿಸಮಾರಾಧಿತಪಾದುಕಾಯ ।
ಯಕ್ಷಕಿನ್ನರಗನ್ಧರ್ವಸ್ತೂಯಮಾನಾತ್ಮವೈಭವಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವವಿನುತಾಯ ।
ಯೋಗಮಾಯಾನಿಯೋಜಕಾಯ । ಶಿವಯೋಗಿನೇ । ಶಿವಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಶಿವಭಕ್ತಿಸಮುತ್ತರಾಯ ನಮಃ । ವೇದಾನ್ತಸಾರಸನ್ದೋಹಾಯ । ಸರ್ವಸತ್ವಾವಲಮ್ಬನಾಯ ।
ವಟಮೂಲಾಶ್ರಯಾಯ । ವಾಗ್ಮಿಣೇ । ಮಾನ್ಯಾಯ । ಮಲಯಜಪ್ರಿಯಾಯ । ಸುಖದಾಯ ।
ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಜ್ಞಾಯ । ಪ್ರಸನ್ನವದನೇಕ್ಷಣಾಯ । ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷಿಣೇ ।
ಕರ್ಮಮಾ(ಯಾ) ಯಿನೇ । ಸರ್ವಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾಯ । ಜ್ಞಾನದಾತ್ರೇ । ಸದಾಚಾರಾಯ ।
ಸರ್ವಪಾಪವಿಮೋಚನಾಯ । ಅನಾಥನಾಥಾಯ । ಭಗವತೇ । ಆಶ್ರಿತಾಮರಪಾದಪಾಯ ।
ವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । ಸರ್ವಭೂತಹಿತೇ ರತಾಯ । ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಸನಾಸೀನಾಯ ।
ಆದಿಕರ್ತ್ರೇ । ಮಹೇಶ್ವರಾಯ । ಸುವಿಕ್ರಮಾಯ । ಸರ್ವಗತಾಯ ।
ವಿಶಿಷ್ಟಜನವತ್ಸಲಾಯ । ಚಿನ್ತಾಶೋಕಪ್ರಶಮನಾಯ । ಜಗದಾನನ್ದಾಯ ಕಾರಕಾಯ ।
ರಶ್ಮಿಮತೇ । ಭುವನೇಶಾನಾಯ । ದೇವಾಸುರಾಯಸುಪೂಜಿತಾಯ । ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ।
ವ್ಯೋಮಕೇಶಾಯ । ಷಟ್ತ್ರಿಂಶತ್ತತ್ವಸಂಗ್ರಹಾಯ । ಅಜ್ಞಾತಸಮ್ಭವಾಯ ।
ಭಿಕ್ಷವೇ । ಅದ್ವಿತೀಯಾಯ । ದಿಗಮ್ಬರಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಸಮಸ್ತದೇವತಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಾಯ ।
ಸರ್ವಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನಿಪುಣಾಯ । ಧರ್ಮಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ವಿಶ್ವಾಧಿಕಾಯ ।
ಪಶುಪತಯೇ । ಪಶುಪಾಶವಿಮೋಚಕಾಯ । ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಯೇ । ದೀಪ್ತಮೂರ್ತಯೇ ।
ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣಮುಕ್ತಿದಾಯ । ಸಹಸ್ರಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಾಯ । ಸದಾಷೋಡಶವಾರ್ಷಿಕಾಯ ।
ದಿವ್ಯಕೇಲೀಸಮಾಮುಕ್ತಾಯ । ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯಾಮ್ಬರಾವೃತಾಯ । ಅನರ್ಘರತ್ನಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಯ ।
ಮಲ್ಲಿಕಾಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ । ತಪ್ತಚಾಮೀಕರಾಕಾರಾಯ । ಕ್ರುದ್ಧದಾವಾನಲಾಕೃತಯೇ ।
ನಿರಂಜನಾಯ । ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯ ನಮಃ ॥ 10 ॥0 ।

ನಿಜಾ(ರಾ) ವಾಸಾಯ ನಮಃ । ನಿರಾಕೃತಯೇ । ಜಗದ್ಗುರು । ಜಗತ್ಕರ್ತ್ರೇ ।
ಜಗದೀಶಾಯ । ಜಗತ್ಪತಯೇ । ಕಾಮಹನ್ತ್ರೇ । ಕಾಮಮೂರ್ತಯೇ । ಕಲ್ಯಾಣಾಯ ।
ವೃಷವಾಹನಾಯ । ಗಂಗಾಧರಾಯ । ಮಹಾದೇವಾಯ । ದೀನಬನ್ಧವಿಮೋಚನಾಯ ।
ಧೂರ್ಜಟಯೇ । ಖಂಡಪರಶವೇ । ಸದ್ಗುಣಾಯ । ಗಿರಿಜಾಸಖಾಯ । ಅವ್ಯಯಾಯ ।
ಭೂತಸೇನೇಶಾಯ । ಪಾಪಘ್ನಾಯ ನಮಃ । 120 ।

ಪುಣ್ಯದಾಯಕಾಯ ನಮಃ । ಉಪದೇಷ್ಟ್ರೇ । ದೃಢಪ್ರಜ್ಞಾಯ ।
ರುದ್ರಾಯ । ರೋಗವಿನಾಶಕಾಯ । ನಿತ್ಯಾನನ್ದಾಯ । ನಿರಾಧಾರಾಯ । ಹರಾಯ ।
ದೇವಶಿಖಾಮಣಯೇ । ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರಾಯ । ಸೋಮಾಯ । ಸಾನ್ದ್ರಾನನ್ದಾಯ । ಮಹಾಮತಯೇ ।
ಆಶ್ಚರ್ಯವೈಭವಾಯ (ಐಶ್ವರ್ಯವೈಭವಾಯ) । ದೇವಾಯ । ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಕಾಯ ।
ಯಜ್ಞೇಶಾಯ । ರಾಜರಾಜೇಶಾಯ । ಭಸ್ಮರುದ್ರಾಕ್ಷಲಾಂಛನಾಯ । ಅನನ್ತಾಯ ನಮಃ । 140 ।

ತಾರಕಾಯ ನಮಃ । ಸ್ಥಾಣವೇ । ಸರ್ವವಿದ್ಯೇಶ್ವರಾಯ । ಹರಯೇ । ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ।
ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ । ಪ್ರಭವೇ । ಪರಿವೃಢಾಯ । ದೃಢಾಯ । ಭವ್ಯಾಯ ।
ಜಿತಾರಿಷಡ್ವರ್ಗಾಯ । ಮಹೋದಾರಾಯ । ಅಘನಾಶನಾಯ । ಸುಕೀರ್ತಯೇ । ಆದಿಪುರುಷಾಯ ।
ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಾಯ । ಪ್ರಮಾಣಭೂತಾಯ । ದುರ್ಜ್ಞೇಯಾಯ । ಪುಣ್ಯಾಯ ।
ಪರಪುರಂಜಯಾಯ ನಮಃ । 160 ।

ಗುಣಾಕರಾಯ ನಮಃ । ಗುಣಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ । ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಾಯ । ಸುಖದಾಯ ।
ಕಾರಣಾಯ । ಕರ್ತ್ರೇ । ಭವಬನ್ಧವಿಮೋಚಕಾಯ । ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣಾಯ । ಗುಣಗ್ರಾಹಿಣೇ ।
ನಿಷ್ಕಲಂಕಾಯ । ಕಲಂಕಾಘ್ನೇ । ಪುರುಷಾಯ । ಶಾಶ್ವತಾಯ । ಯೋಗಿನೇ ।
ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಾಯ । ಸನಾತನಾಯ । ಚರಾಚರಾತ್ಮನೇ । ವಿಶ್ವಾತ್ಮನೇ । ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ ।
ತಮೋಪಹೃತೇ ನಮಃ । 180 ।

ಭುಜಂಗಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ । ಭರ್ಗಾಯ । ತರುಣಾಯ । ಕರುಣಾಲಯಾಯ ।
ಅಣಿಮಾದಿಗುಣೋಪೇತಾಯ । ಲೋಕವಶ್ಯವಿಧಾಯಕಾಯ । ಯೋಗಪಟ್ಟಧರಾಯ ।
ಮುಕ್ತಾಯ । ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪರಮಾಯೈ ಗತಯೇ । ಗುರುರೂಪಧರಾಯ । ಶ್ರೀಮತೇ ।
ಪರಮಾನನ್ದಸಾಗರಾಯ । ಸಹಸ್ರಬಾಹವೇ । ಸರ್ವೇಶಾಯ । ಸಹಸ್ರಾವಯವಾನ್ವಿತಾಯ ।
ಸಹಸ್ರಮೂರ್ದಘ್ನೇ । ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ । ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ । ಸಹಸ್ರಪಾದೇ ।
ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥0 ।

ನಿರಾಭಾಸಾಯ ನಮಃ । ಶಾನ್ತಾಯ । ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ । ಪರಾತ್ಪರಾಯ । ಸರ್ವಾತ್ಮಕಾಯ ।
ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೇ । ನಿಸ್ಸಂಗಾಯ । ನಿರುಪದ್ರವಾಯ । ನಿರ್ಲೇಪಾಯ । ಸಕಲಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ।
ಚಿನ್ಮಯಾಯ । ತಮಸಃ ಪರಾಯ । ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯಸಮ್ಪನ್ನಾಯ । ಯೋಗಾನನ್ದಮಯಾಯ ।
ಶಿವಾಯ । ಶಾಶ್ವತೈಶ್ವರ್ಯಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಯ । ಮಹಾಯೋಗೀಶ್ವರೇಶ್ವರಾಯ ।
ಸಹಸ್ರಶಕ್ತಿಸಂಯುಕ್ತಾಯ । ಪುಣ್ಯಕಾಯಾಯ । ದುರಾಸದಾಯ ನಮಃ । 220 ।

ತಾರಕಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ । ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಯ । ತಪಸ್ವಿಜನಸಂವೃತಾಯ ।
ವಿಧೀನ್ದ್ರಾಮರಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯ । ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಜ್ಯೋತಿಷೇ । ಉತ್ತಮಾಯ ।
ನಿರಕ್ಷರಾಯ । ನಿರಾಲಮ್ಬಾಯ । ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಾಯ । ವಿಕರ್ತನಾಯ । ನಿರವದ್ಯಾಯ ।
ನಿರಾತಂಕಾಯ । ಭೀಮಾಯ । ಭೀಮಪರಾಕ್ರಮಾಯ । ವೀರಭದ್ರಾಯ । ಪುರಾರಾತಯೇ ।
ಜಲನ್ಧರಶಿರೋಹರಾಯ । ಅನ್ಧಕಾಸುರಸಂಹರ್ತ್ರೇ । ಭಗನೇತ್ರಭಿದೇ ।
ಅದ್ಭುತಾಯ ನಮಃ । 240 ।

ವಿಶ್ವಗ್ರಾಸಾಯ ನಮಃ । ಅಧರ್ಮಶತ್ರವೇ । ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದೈಕಮನ್ದಿರಾಯ ।
ಅಗ್ರೇಸರಾಯ । ತೀರ್ಥಭೂತಾಯ । ಸಿತಭಸ್ಮಾವಗುಂಠನಾಯ । ಅಕುಂಠಮೇಧಸೇ ।
ಶ್ರೀಕಂಠಾಯ । ಬೈಕುಂಠಪರಮಪ್ರಿಯಾಯ । ಲಲಾಟೋಜ್ಜ್ವಲನೇತ್ರಾಬ್ಜಾಯ ।
ತುಷಾರಕರಶೇಖರಾಯ । ಗಜಾಸುರಶಿರಚ್ಛೇತ್ರೇ । ಗಂಗೋದ್ಭಾಸಿತಮೂರ್ಧಜಾಯ ।
ಕಲ್ಯಾಣಾಚಲಕೋದಂಡಾಯ । ಕಮಲಾಪತಿಸಾಯಕಾಯ । ವಾರಾಂ ಶೇವಧಿತೂಣೀರಾಯ ।
ಸರೋಜಾಸನಸಾರಥಯೇ । ತ್ರಯೀತುರಂಗಸಂಕ್ರಾನ್ತಾಯ । ವಾಸುಕಿಜ್ಯಾವಿರಾಜಿತಾಯ ।
ರವೀನ್ದುಚರಣಾಚಾರಿಧರಾರಥವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ । 260 ।

ತ್ರಯ್ಯನ್ತಪ್ರಗ್ರಹೋದಾರಾಯ ನಮಃ । ಉಡುಕಂಠಾರವೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ।
ಉತ್ತಾನಭಲ್ಲವಾಮಾಢಯಾಯ । ಲೀಲಾವಿಜಿತದಾನವಾಯ ।
ಜಾತು ಪ್ರಪಂಚಜನಿತಜೀವನೋಪಾಯನೋತ್ಸುಕಾಯ । ಸಂಸಾರಾರ್ಣವ
ಸಮ್ಮಗ್ನಸಮುದ್ಧರಣಪಂಡಿತಾಯ । ಮತ್ತದ್ವಿರದಧಿಕ್ಕಾರಿಗತಿವೈಭವಮಂಜುಲಾಯ ।
ಮತ್ತಕೋಕಿಲಮಾಧುರ್ಯಾಯರಸನಿರ್ಭರನಿಸ್ವನಾಯ ।
ಕೈವಲ್ಯೋದಿತಕಲ್ಲೋಲಲೀಲಾತಾಂಡವಪಂಡಿತಾಯ । ವಿಷ್ಣವೇ । ಜಿಷ್ಣವೇ ।
ವಾಸುದೇವಾಯ । ಪ್ರಭವಿಷ್ಣವೇ । ಪುರಾತನಾಯ । ವರ್ಧಿಷ್ಣವೇ । ವರದಾಯ ।
ವೈದ್ಯಾಯ । ಹರಯೇ । ನಾರಾಯಣಾಯ । ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ । 280 ।

ಅಜ್ಞಾನವನದಾವಾಗ್ನಯೇ ನಮಃ । ಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ರಾಸಾದಭೂಪತಯೇ ।
ಸರ್ವಭೂಷಿತಸರ್ವಾಂಗಾಯ । ಕರ್ಪೂರೋಜ್ಜ್ವಲಿತಾಕೃತಯೇ । ಅನಾದಿಮಧ್ಯನಿಧನಾಯ ।
ಗಿರಿಶಾಯ । ಗಿರಿಜಾಪತಯೇ । ವೀತರಾಗಾಯ । ವಿನೀತಾತ್ಮನೇ । ತಪಸ್ವಿನೇ ।
ಭೂತಭಾವನಾಯ । ದೇವಾಸುರ ಗುರವೇ । ಧ್ಯೇಯಾಯ(ದೇವಾಯ) । ದೇವಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಾಯ ।
ದೇವಾದಿದೇವಾಯ । ದೇವರ್ಷಯೇ । ದೇವಾಸುರವರಪ್ರದಾಯ । ಸರ್ವದೇವಮಯಾಯ ।
ಅಚಿನ್ತ್ಯಾಯ । ದೇವತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ॥ 30 ॥0 ।

ಆತ್ಮಸಮ್ಭವಾಯ ನಮಃ । ನಿರ್ಲೇಪಾಯ । ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾತ್ಮನೇ । ನಿರ್ವ್ಯಗ್ರಾಯ ।
ವಿಘ್ನನಾಶನಾಯ । ಏಕಜ್ಯೋತಿಷೇ । ನಿರಾನನ್ದಾಯ । ವ್ಯಾಪ್ತಮೂರ್ತಯೇ । ಅನಾಕುಲಾಯ ।
ನಿರವದ್ಯಾಯ । ಬಹೂ(ಧೋ) ಪಾಯಾಯ । ವಿದ್ಯಾರಾಶಯೇ । ಅಕೃತ್ರಿಮಾಯ । ನಿತ್ಯಾನನ್ದಾಯ ।
ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ನಿಸ್ಸಂಕಲ್ಪಾಯ । ನಿರಂಜನಾಯ । ನಿರಾತಂಕಾಯ ।
ನಿರಾಕಾರಾಯ । ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾಯ ನಮಃ । 320 ।

ನಿರಾಮಯಾಯ ನಮಃ । ವಿದ್ಯಾಧರಾಯ । ವಿಯತ್ಕೇಶಾಯ । ಮಾರ್ಕಂಡಯೌವನಾಯ ।
ಪ್ರಭುವೇ । ಭೈರವಾಯ । ಭೈರವೀನಾಥಾಯ । ಕಾಮದಾಯ । ಕಮಲಾಸನಾಯ ।
ವೇದವೇದ್ಯಾಯ । ಸುರಾನನ್ದಾಯ । ಲಸಜ್ಜ್ಯೋತಷೇ । ಪ್ರಭಾಕರಾಯ । ಚೂಡಾಮಣಯೇ ।
ಸುರಾಧೀಶಾಯ । ಯಕ್ಷಗೇಯಾಯ । ಹರಿಪ್ರಿಯಾಯ । ನಿರ್ಲೇಪಾಯ । ನೀತಿಮತೇ ।
ಸೂತ್ರಿಣೇ ನಮಃ । 340 ।

ಶ್ರೀಹಾಲಾಹಲಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ । ಧರ್ಮರಕ್ಷಾಯ । ಮಹಾರಾಜಾಯ ।
ಕಿರೀಟಿನೇ । ವನ್ದಿತಾಯ । ಗುಹಾಯ । ಮಾಧವಾಯ । ಯಾಮಿನೀನಾಥಾಯ ।
ಶಮ್ಬರಾಯ । ಶಮ್ಬರೀಪ್ರಿಯಾಯ । ಸಂಗೀತವೇತ್ತ್ರೇ । ಲೋಕಜ್ಞಾಯ । ಶಾನ್ತಾಯ ।
ಕಲಶಸಮ್ಭವಾಯ । ಬಹ್ಮಣ್ಯಾಯ । ವರದಾಯ । ನಿತ್ಯಾಯ । ಶೂಲಿನೇ । ಗುರುಪರಾಯ ।
ಹರಾಯ ನಮಃ । 360 ।

ಮಾರ್ತಾಂಡಾಯ ನಮಃ । ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಾಯ । ಕರ್ಮಜ್ಞಾಯ । ಲೋಕನಾಯಕಾಯ ।
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ । ಮುಕುನ್ದಾರ್ಚ್ಯಾಯ । ವೈದ್ಯನಾಥಾಯ । ಪುರನ್ದರಾಯ ।
ಭಾಷಾವಿಹೀನಾಯ । ಭಾಷಾಜ್ಞಾಯ । ವಿಘ್ನೇಶಾಯ । ವಿಘ್ನನಾಶನಾಯ ।
ಕಿನ್ನರೇಶಾಯ । ಬೃಹದ್ಭಾನವೇ । ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ । ಕಪಾಲಭೃತೇ । ವಿಜಯಿನೇ ।
ಭೂತವಾಹಾಯ । ಭೀಮಸೇನಾಯ । ದಿವಾಕರಾಯ ನಮಃ । 380 ।

ಬಿಲ್ವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ವಸಿಷ್ಠೇಶಾಯ । ಸರ್ವಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ಓಷಧೀಶಾಯ ।
ವಾಮದೇವಾಯ । ಗೋವಿನ್ದಾಯ । ನೀಲಲೋಹಿತಾಯ । ಷಡರ್ಧನಯನಾಯ । ಶ್ರೀಮತೇ ।
ಮಹಾದೇವಾಯ । ವೃಷಧ್ವಜಾಯ । ಕರ್ಪೂರವೀಟಿಕಾಲೋಲಾಯ । ಕರ್ಪೂರವರಚರ್ಚಿತಾಯ ।
ಅವ್ಯಾಜಕರುಣಮೂರ್ತಯೇ । ತ್ಯಾಗರಾಜಾಯ । ಕ್ಷಪಾಕರಾಯ । ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ । ಸಿದ್ಧೇಶಾಯ । ಸ್ವರ್ಣಭೈರವಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥0 ।

ದೇವರಾಜಾಯ ನಮಃ । ಕೃಪಾಸಿನ್ಧವೇ । ಅದ್ವಯಾಯ । ಅಮಿತವಿಕ್ರಮಾಯ । ನಿರ್ಭೇದಾಯ ।
ನಿತ್ಯಸತ್ವಸ್ಥಾಯ । ನಿರ್ಯೋಗಕ್ಷೇಮಾಯ । ಆತ್ಮವತೇ । ನಿರಪಾಯಾಯ । ನಿರಾಸಂಗಾಯ ।
ನಿಃಶಬ್ದಾಯ । ನಿರುಪಾಧಿಕಾಯ । ಅಜಾಯ । ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ । ಸ್ವಾಮಿನೇ ।
ಭವಭೀತಿವಿಭಂಜನಾಯ । ದಾರಿದ್ರಯತೃಣಕೂಟಾಗ್ನಯೇ । ದಾರಿತಾಸುರಸನ್ತತ್ಯೈ ।
ಮುಕ್ತಿದಾಯ । ಮುದಿತಾಯ ನಮಃ । 420 ।

ಕುಬ್ಜಸೇ ನಮಃ । ಧಾರ್ಮಿಕಾಯ । ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ । ಅಭ್ಯಾಸಾತಿಶಯಜ್ಞೇಯಾಯ ।
ಚನ್ದ್ರಮೌಲಯೇ । ಕಲಾಧರಾಯ । ಮಹಾಬಲಾಯ । ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯ । ವಿಭುವೇ ।
ಶ್ರೀಶಾಯ । ಶುಭಪ್ರದಾಯ (ಪ್ರಿಯಾಯ) । ಸಿದ್ಧಾಯ । ಪುರಾಣಪುರುಷಾಯ ।
ರಣಮಂಡಲಭೈರವಾಯ । ಸದ್ಯೋಜಾತಾಯ । ವಟಾರಣ್ಯವಾಸಿನೇ । ಪುರುಷವಲ್ಲಭಾಯ ।
ಹರಿಕೇಶಾಯ । ಮಹಾತ್ರಾತ್ರೇ । ನೀಲಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ । 440 ।

ಸುಮಂಗಲಾಯ ನಮಃ । ಹಿರಣ್ಯಬಾಹವೇ । ತಿಗ್ಮಾಂಶವೇ । ಕಾಮೇಶಾಯ ।
ಸೋಮವಿಗ್ರಹಾಯ । ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ । ಸರ್ವಸತ್ಕರ್ತ್ರೇ । ತಾಂಡವಾಯ । ಮುಂಡಮಾಲಿಕಾಯ ।
ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ । ಸುಗಮ್ಭೀರಾಯ । ದೇಶಿಕಾಯ । ವೈದಿಕೋತ್ತಮಾಯ । ಪ್ರಸನ್ನದೇವಾಯ ।
ವಾಗೀಶಾಯ । ಚಿನ್ತಾತಿಮಿರಭಾಸ್ಕರಾಯ । ಗೌರೀಪತಯೇ । ತುಂಗಮೌಲಯೇ ।
ಮಧುರಾಜಸೇ । ಮಹಾಕವಯೇ ನಮಃ । 460 ।

ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವಸಿದ್ಧೇಶಾಯ । ವಿಶ್ವನಾಥಾಯ । ದಯಾನಿಧಯೇ ।
ಅನ್ತರ್ಮುಖಾಯ । ಬಹಿರ್ದೃಷ್ಟಯೇ । ಸಿದ್ಧವೇಷಾಯ । ಮನೋಹರಾಯ । ಕೃತ್ತಿವಾಸಸೇ ।
ಕೃಪಾಸಿನ್ಧವೇ । ಮನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಾಯ । ಮತಿಪ್ರದಾಯ । ಮಹೋತ್ಕೃಷ್ಟಾಯ ।
ಪುಣ್ಯಕರಾಯ । ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷಿಣೇ । ಸದಾಶಿವಾಯ । ಮಹಾಕ್ರತುವೇ । ಮಹಾಯಜ್ವನೇ ।
ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ । ತಪೋನಿಧಯೇ ನಮಃ । 480 ।

ಛನ್ದೋಮಯಾಯ ನಮಃ । ಮಹಾಜ್ಞಾನಿನೇ । ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ । ದೇವವನ್ದಿತಾಯ ।
ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ । ಸದಾನನ್ದಾಯ । ಕರುಣಾಮೃತವಾರಿಧಯೇ । ಕಾಲಕಾಲಾಯ ।
ಕಲಿಧ್ವಂಸಿನೇ । ಜರಾಮರಣನಾಶಕಾಯ । ಶಿತಿಕಂಠಾಯ । ಚಿದಾನನ್ದಾಯ ।
ಯೋಗಿನೀಗಣಸೇವಿತಾಯ । ಚಂಡೀಶಾಯ । ಸುಖಸಂವೇದ್ಯಾಯ । ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಾಯ ।
ದಿವಸ್ಪತಯೇ । ಸ್ಥಾಯಿನೇ । ಸಕಲತತ್ತ್ವಾತ್ಮನೇ । ಸದಾ ಸೇವಕವರ್ಧಕಾಯ ನಮಃ ॥ 50 ॥0 ।

ರೋಹಿತಾಶ್ವಾಯ ನಮಃ । ಕ್ಷಮಾರೂಪಿಣೇ । ತಪ್ತಚಾಮೀಕರಪ್ರಭಾಯ । ತ್ರಿಯಮ್ಬಕಾಯ ।
ವರರೂಚಯೇ । ದೇವದೇವಾಯ । ಚತುರ್ಭುಜಾಯ । ವಿಶ್ವಮ್ಭರಾಯ । ವಿಚಿತ್ರಾಂಗಾಯ ।
ವಿಧಾತ್ರೇ । ಪುರನಾಶ(ಶಾಸ) ನಾಯ । ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ । ಜಗತ್ಸ್ವಾಮಿಣೇ ।
ಲೋಹಿತಾಕ್ಷಾಯ । ಶಿವೋತ್ತಮಾಯ । ನಕ್ಷತ್ರಮಾಲ್ಯಾಭರಣಾಯ । ಭಗವತೇ ।
ತಮಸ: ಪರಾಯ । ವಿಧಿಕರ್ತ್ರೇ । ವಿಧಾನಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । 520 ।

ಪ್ರಧಾನಪುರುಷೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । ಚಿನ್ತಾಮಣಯೇ । ಸುರಗುರವೇ । ಧ್ಯೇಯಾಯ ।
ನೀರಾಜನಪ್ರಿಯಾಯ । ಗೋವಿನ್ದಾಯ । ರಾಜರಾಜೇಶಾಯ । ಬಹುಪುಷ್ಪಾರ್ಚನಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಸರ್ವಾನನ್ದಾಯ । ದಯಾರೂಪಿಣೇ । ಶೈಲಜಾಸುಮನೋಹರಾಯ । ಸುವಿಕ್ರಮಾಯ ।
ಸರ್ವಗತಾಯ । ಹೇತುಸಾಧನವರ್ಜಿತಾಯ । ವೃಷಾಂಕಾಯ । ರಮಣೀಯಾಂಗಾಯ ।
ಸತ್ಕರ್ತ್ರೇ । ಸಾಮಪಾರಗಾಯ । ಚಿನ್ತಾಶೋಕಪ್ರಶಮನಾಯ ।
ಸರ್ವವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ । 540 ।

ಭಕ್ತವಿಜ್ಞಪ್ತಿಸನ್ಧಾತ್ರೇ ನಮಃ । ವಕ್ತ್ರೇ । ಗಿರಿವರಾಕೃತಯೇ । ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ।
ಮನೋವಾಸಾಯ । ಕ್ಷೇಮ್ಯಾಯ । ಮೋಹವಿನಾಶನಾಯ । ಸುರೋತ್ತಮಾಯ । ಚಿತ್ರಭಾನವೇ ।
ಸದಾ ವೈಭವತತ್ಪರಾಯ । ಸುಹೃದಗ್ರೇಸರಾಯ । ಸಿದ್ಧಾಯ । ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಯ ।
ಗಣಾಧಿಪಾಯ । ಅಮರಾಯ । ಚರ್ಮವಸನಾಯ । ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಫಲಪ್ರದಾಯ ।
ಅಸಮಾನಾಯ । ಅನ್ತರಹಿತಾಯ । ದೇವಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ । 560 ।

ವಿವಾದಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ । ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ । ಕಾಲಾಯ । ಕಾಲವಿವರ್ಜಿತಾಯ । ವಿಶ್ವಾತೀತಾಯ ।
ವಿಶ್ವಕರ್ತ್ರೇ । ವಿಶ್ವೇಶಾಯ । ವಿಶ್ವಕಾರಣಾಯ । ಯೋಗಿಧ್ಯೇಯಾಯ । ಯೋಗನಿಷ್ಠಾಯ ।
ಯೋಗಾತ್ಮನೇ । ಯೋಗವಿತ್ತಮಾಯ । ಓಂಕಾರರೂಪಾಯ । ಭಗವತೇ । ಬಿನ್ದುನಾದಮಯಾಯ ।
ಶಿವಾಯ । ಚತುರ್ಮುಖಾದಿಸಂಸ್ತುತ್ಯಾಯ । ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರದಾಯ ।
ಸಹಯಾಚಲಗುಹಾವಾಸಿನೇ । ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮೋಕ್ಷರಸಾಕೃತಯೇ ನಮಃ । 580 ।

ದಕ್ಷಾಧ್ವರಸಮುಚ್ಛೇತ್ತ್ರೇ ನಮಃ । ಪಕ್ಷಪಾತವಿವರ್ಜಿತಾಯ । ಓಂಕಾರವಾಚಕಾಯ ।
ಶಂಭವೇ । ಶಂಕರಾಯ । ಶಶಿಶೀತಲಾಯ । ಪಂಕಜಾಸನಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ।
ಕಿಂಕರಾಮರವತ್ಸಲಾಯ । ನತದೌರ್ಭಾಗ್ಯತೂಲಾಗ್ನಯೇ । ಕೃತಕೌತುಕವಿಭ್ರಮಾಯ ।
ತ್ರಿಲೋಕಮೋಹನಾಯ । ಶ್ರೀಮತೇ । ತ್ರಿಪುಂಡ್ರಾಂಕಿತಮಸ್ತಕಾಯ । ಕ್ರೌಂಚಾರಿಜನಕಾಯ ।
ಶ್ರೀಮದ್ಗಣನಾಥಸುತಾನ್ವಿತಾಯ । ಅದ್ಭುತಾಯ । ಅನನ್ತವರದಾಯ ।
ಅಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯಾತ್ಮವೈಭವಾಯ । ಇಷ್ಟಾಮೂರ್ತಪ್ರಿಯಾಯ । ಶರ್ವಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥0 ।

ಏಕವೀರಪ್ರಿಯಂವದಾಯ ನಮಃ । ಊಹಾಪೋಹವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ । ಓಂಕಾರೇಶ್ವರಪೂಜಿತಾಯ ।
ಕಲಾನಿಧಯೇ । ಕೀರ್ತಿನಾಥಾಯ । ಕಾಮೇಶೀಹೃದಯಂಗಮಾಯ । ಕಾಮೇಶ್ವರಾಯ ।
ಕಾಮರೂಪಾಯ । ಗಣನಾಥಸಹೋದರಾಯ । ಗಾಢಾಯ । ಗಗನಗಮ್ಭೀರಾಯ । ಗೋಪಾಲಾಯ ।
ಗೋಚರಾಯ । ಗುರವೇ । ಗಣೇಶಾಯ । ಗಾಯಕಾಯ । ಗೋಪ್ತ್ರೇ । ಗಾಣಾಪತ್ಯಗಣಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಘಂಟಾನಿನಾದರುಚಿರಾಯ । ಕರ್ಣಲಜ್ಜಾವಿಭಂಜನಾಯ ನಮಃ । 620 ।

ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ । ಕೇವಲಾಯ । ಕಾನ್ತಾಯ । ಚಕ್ರಪಾಣಯೇ । ಚರಾಚರಾಯ ।
ಘನಾಘನಾಯ । ಘೋಷಯುಕ್ತಾಯ । ಚಂಡೀಹೃದಯನನ್ದನಾಯ । ಚಿತ್ರಾರ್ಪಿತಾಯ ।
ಚಿತ್ರಮಯಾಯ । ಚಿನ್ತಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಕಾಯ । ಛದ್ಮಚಾರಿಣೇ । ಛದ್ಮಗತಯೇ ।
ಚಿದಾಭಾಸಾಯ । ಚಿದಾತ್ಮಕಾಯ । ಛನ್ದೋಮಯಾಯ । ಛತ್ರಪತಯೇ ।
ಛನ್ದಃಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಾಯ । ಜೀವನಾಯ । ಜೀವನಾಧಾರಾಯ ನಮಃ । 640 ।

ಜ್ಯೋತಿಃಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ । ಜ್ಯೋತಿಷೇ । ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಮಯಾಯ । ಜೇತ್ರೇ ।
ಜೀಮೂತವರದಾಯಕಾಯ । ಜನಾಘನಾಶನಾಯ । ಜೀವಾಯ । ಜೀವದಾಯ । ಜೀವನೌಷಧಾಯ ।
ಜರಾಹರಾಯ । ಜಾಡ್ಯಹರಾಯ । ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಜಾಲಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಾಯ ।
ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯ । ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗಪರಾಯಣಾಯ । ತರುಸ್ಥಾಯ । ತರುಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ।
ಡಾಮರೀಶಕ್ತಿರಂಜಕಾಯ । ತಾರಕಾಯ । ತಾರತಮ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । 660 ।

ಟೀಪಾಯ ನಮಃ । ತರ್ಪಣಕಾರಕಾಯ । ತುಷಾರಾಚಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ।
ತುಷಾರಕರಭೂಷಣಾಯ । ತ್ರಿಸುಗನ್ಧಾಯ । ತ್ರಿಮೂರ್ತಯೇ । ತ್ರಿಮುಖಾಯ ।
ತ್ರಿಕಕುದ್ಧರಾಯ । ತ್ರಿಲೋಕೀಮುದ್ರಿಕಾಯೂಷಾಯ । ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾಯ ।
ತ್ರಯೀಮಯಾಯ । ತತ್ತ್ವರೂಪಾಯ । ತರುಸ್ಥಾಯಿನೇ । ತನ್ತ್ರೀವಾದನತತ್ಪರಾಯ ।
ಅದ್ಭುತಾನನ್ತಸಂಗ್ರಾಮಾಯ । ಢಕ್ಕಾವಾದನ ತತ್ಪರಾಯ (ಕೌತುಕಾಯ) । ತುಷ್ಟಾಯ ।
ತುಷ್ಟಿಮಯಾಯ । ಸ್ತೋತ್ರಪಾಠಕಾಯ । ಅತಿಪ್ರಿಯಸ್ತವಾಯ ನಮಃ । 680 ।

ತೀರ್ಥಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ತೀರ್ಥರತಾಯ । ತೀರ್ಥಾಟನಪರಾಯಣಾಯ ।
ತೈಲದೀಪಪ್ರಿಯಾಯ । ತೈಲಪಕ್ವಾನ್ನಪ್ರೀತಮಾನಸಾಯ । ತೈಲಾಭಿಷೇಕಾಯಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ ।
ತಿಲಚರ್ವಣಾಯ ತತ್ಪರಾಯ । ದೀನಾರ್ತಿಹ್ಯತೇ । ದೀನಬನ್ಧವೇ । ದೀನನಾಥಾಯ ।
ದಯಾಪರಾಯ । ದನುಜಾರಯೇ । ದುಃಖಹನ್ತ್ರೇ । ದುಷ್ಟಭೂತನಿಷೂದನಾಯ ।
ದೀನೋರುದಾಯಕಾಯ । ದಾನ್ತಾಯ । ದೀಪ್ತಿಮತೇ । ದಿವ್ಯಲೋಚನಾಯ । ದೇದೀಪ್ಯಮಾನಾಯ ।
ದುರ್ಜ್ಞೇಯಾಯ ನಮಃ ॥ 70 ॥0 ।

ದೀನಸಮ್ಮಾನತೋಷಿತಾಯ ನಮಃ । ದಕ್ಷಿಣಾಪ್ರೇಮಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ ।
ದಾರಿದ್ರಯಬಡಬಾನಲಾಯ । ಧರ್ಮಾಯ । ಧರ್ಮಪ್ರದಾಯ । ಧ್ಯೇಯಾಯ । ಧೀಮತೇ ।
ಧೈರ್ಯವಿಭೂಷಿತಾಯ । ನಾನಾರೂಪಧರಾಯ । ನಮ್ರಾಯ । ನದೀಪುಲಿನಸಂಶ್ರಿತಾಯ ।
ನಟಪ್ರಿಯಾಯ । ನಾಟ್ಯಕರಾಯ । ನಾರೀಮಾನಸಮೋಹನಾಯ । ನಾರದಾಯ । ನಾಮರಹಿತಾಯ ।
ನಾನಾಮನ್ತ್ರರಹಸ್ಯವಿದೇ । ಪತ್ಯೈ । ಪಾತಿತ್ಯಸಂಹರ್ತ್ರೇ ।
ಪರವಿದ್ಯಾವಿಕರ್ಷಕಾಯ ನಮಃ । 720 ।

ಪುರಾಣಪುರುಷಾಯ ನಮಃ । ಪುಣ್ಯಾಯ । ಪದ್ಯಗದ್ಯಪ್ರದಾಯಕಾಯ । ಪಾರ್ವತೀರಮಣಾಯ ।
ಪೂರ್ಣಾಯ । ಪುರಾಣಾಗಮಸೂಚಕಾಯ । ಪಶೂಪಹಾರರಸಿಕಾಯ । ಪುತ್ರದಾಯ ।
ಪುತ್ರಪೂಜಿತಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಭೇದನಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿನೇ । ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪಾಲಕಾಯ ।
ಭೂತಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಭೂತಪತಯೇ । ಭೂತಭೀತಿನಿವಾರಣಾಯ । ಭದ್ರಾಕಾರಾಯ ।
ಭೀಮಗರ್ಭಾಯ । ಭೀಮಸಂಗ್ರಾಮಲೋಲುಪಾಯ । ಭಸ್ಮಭೂಷಾಯ ।
ಭಸ್ಮಸಂಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । 740 ।

ಭೈಕ್ಷ್ಯಕರ್ಮಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ । ಭಾನುಭೂಷಾಯ । ಭಾನುರೂಪಾಯ ।
ಭವಾನೀಪ್ರೀತಿದಾಯಕಾಯ । ಭವಪ್ರಿಯಾಯ । ಭಾವರತಾಯ । ಭಾವಾಭಾವವಿವರ್ಜಿತಾಯ ।
ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣವೇ । ಜೀವಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ । ಭಟ್ಟಾರಾಯ । ಭದ್ರವಾಹನಾಯ । ಭದ್ರದಾಯ ।
ಭ್ರಾನ್ತಿರಹಿತಾಯ । ಭೀಮಚಂಡೀಪತ್ಯೇ । ಮಹತೇ । ಯಜುರ್ವೇದಪ್ರಿಯಾಯ । ಯಾಜಿನೇ ।
ಯಮಸಂಯಮಸಂಯುತಾಯ । ರಾಮಪೂಜ್ಯಾಯ । ರಾಮನಾಥಾಯ ನಮಃ । 760 ।

ರತ್ನದಾಯ ನಮಃ । ರತ್ನಹಾರಕಾಯ । ರಾಜ್ಯದಾಯ । ರಾಮವರದಾಯ । ರಂಜಕಾಯ ।
ರತಿಮಾರ್ಗಧೃತೇ । ರಾಮಾನನ್ದಮಯಾಯ । ರಮ್ಯಾಯ । ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಾಯ ।
ರಸಾಯ । ರತ್ನಮನ್ದಿರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ । ರತ್ನಪೂಜಾಪರಾಯಣಾಯ । ರತ್ನಾಕಾರಾಯ ।
ಲಕ್ಷಣೇಶಾಯ । ಲಕ್ಷ್ಯದಾಯ । ಲಕ್ಷ್ಯಲಕ್ಷಣಾಯ । ಲೋಲಾಕ್ಷೀನಾಯಕಾಯ ।
ಲೋಭಿನೇ । ಲಕ್ಷಮನ್ತ್ರಜಪಪ್ರಿಯಾಯ । ಲಮ್ಬಿಕಾಮಾರ್ಗನಿರತಾಯ ನಮಃ । 780 ।

ಲಕ್ಷ್ಯಕೋಟ್ಯಂಡನಾಯಕಾಯ ನಮಃ । ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯ । ವೀತಿಹೋತ್ರೇ ।
ವೀರವಿದ್ಯಾವಿಕರ್ಷಕಾಯ । ವಾರಾಹೀಪಾಲಕಾಯ । ವನ್ಯಾಯ । ವನವಾಸಿನೇ ।
ವನಪ್ರಿಯಾಯ । ವನೇಚರಾಯ । ವನಚರಾಯ । ಶಕ್ತಿಪೂಜ್ಯಾಯ । ಶಿಖಿಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಶರಚ್ಚನ್ದ್ರನಿಭಾಯ । ಶಾನ್ತಾಯ । ಶಕ್ತಾಯ । ಸಂಶಯವರ್ಜಿತಾಯ ।
ಶಾಪಾನುಗ್ರಹದಾಯ । ಶಂಖಪ್ರಿಯಾಯ । ಶತ್ರುನಿಷೂದನಾಯ ।
ಷಟ್ಕೃತ್ತಿಕಾಸುಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥0 ।

ಷಟ್ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥರಹಸ್ಯವಿದೇ ನಮಃ । ಸುಭಗಾಯ । ಸರ್ವಜಿತೇ ।
ಸೌಮ್ಯಾಯ । ಸಿದ್ಧಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ಸಹಜಾನನ್ದದಾಯ । ಸೋಮಾಯ ।
ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರರಹಸ್ಯವಿದೇ । ಸರ್ವಜಿತೇ । ಸರ್ವವಿದೇ । ಸಾಧವೇ । ಸರ್ವಧರ್ಮ
ಸಮನ್ವಿತಾಯ । ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಸರ್ವದೇವಾಯ । ಮಹರ್ಷಯೇ । ಮೋಹನಾಸ್ತ್ರವಿದೇ ।
ಕ್ಷೇಮಂಕರಾಯ । ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾಯ । ಕ್ಷಯರೋಗಕ್ಷಯಂಕರಾಯ ।
ನಿಸ್ಸಿಮಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ । 820 ।

ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಲೀಲಾವಿಗ್ರಹರೂಪಧೃತೇ । ಚನ್ದನದ್ರವದಿಗ್ಧಾಂಗಾಯ ।
ಚಾಮ್ಪೇಯಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ । ಸಮಸ್ತಭಕ್ತಸುಖದಾಯ । ಪರಮಾಣವೇ । ಮಹಾಹ್ನದಾಯ ।
ಆಕಾಶಗಾಯ । ದುಷ್ಪ್ರಧರ್ಷಾಯ । ಕಪಿಲಾಯ । ಕಾಲಕನ್ಧರಾಯ । ಕರ್ಪೂರಗೌರಾಯ ।
ಕುಶಲಾಯ । ಸತ್ಯಸನ್ಧಾಯ । ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯ । ಶಾಶ್ವತೈಶ್ವರ್ಯವಿಭವಾಯ ।
ಪುಷ್ಕರಾಯ । ಸುಸಮಾಹಿತಾಯ । ಮಹರ್ಷಯೇ । ಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ । 840 ।

ಬ್ರಹ್ಮಯೋನಯೇ ನಮಃ । ಸರ್ವೋತ್ತಮೋತ್ತಮಾಯ । ಭೂಮಿಭಾರಾರ್ತಿಸಂಹರ್ತ್ರೇ ।
ಷಡೂರ್ಮಿರಹಿತಾಯ । ಮೃಡಾಯ । ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪೇಶ್ವರಾಯ ।
ಸರ್ವಹೃದಯಾಮ್ಬುಜಮಧ್ಯಗಾಯ । ಸಹಸ್ರದಲಪದ್ಮಸ್ಥಾಯ ।
ಸರ್ವವರ್ಣೋಪಶೋಭಿತಾಯ । ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಯೇ । ಪುಣ್ಯಲಭ್ಯಾಯ ।
ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಾಯ । ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ।
ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾಯ । ಸದ್ಭಕ್ತಧ್ಯಾನನಿಗಲಾಯ । ಶರಣಾಗತಪಾಲಕಾಯ ।
ಶ್ವೇತಾತಪತ್ರರುಚಿರಾಯ । ಶ್ವೇತಚಾಮರವೀಜಿತಾಯ । ಸರ್ವಾವಯಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಯ ।
ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ । 860 ।

ಸರ್ವಮಂಗಲಾಮಾಂಗಲ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಾಯ । ಆಮೋದಮೋದಜನಕಾಯ ।
ಸರ್ಪರಾಜೋತ್ತರೀಯಕಾಯ । ಕಪಾಲಿನೇ । ಗೋವಿನ್ದಸಿದ್ಧಾಯ । ಕಾನ್ತಿಸಂವಲಿತಾನನಾಯ ।
ಸರ್ವಸದ್ಗುರುಸಂಸೇವ್ಯಾಯ । ದಿವ್ಯಚನ್ದನಚರ್ಚಿತಾಯ । ವಿಲಾಸಿನೀಕೃತೋಲ್ಲಾಸಾಯ ।
ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿನಿಷೇವಿತಾಯ । ಅನನ್ತಾಯ । ಅನನ್ತಸುಖದಾಯ । ನನ್ದನಾಯ ।
ಶ್ರೀನಿಕೇತನಾಯ । ಅಮೃತಾಬ್ಧಿಕೃತಾವಾಸಾಯ (ತೋಲ್ಲಾಸೀ) । ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾಯ ।
ನಿರಾಮಯಾಯ । ಅನಪಾಯಾಯ । ಅನನ್ತದೃಷ್ಟಯೇ ನಮಃ । 880 ।

ಅಪ್ರಮೇಯಾಯ ನಮಃ । ಅಜರಾಯ । ಅಮರಾಯ । ಅನಾಮಯಾಯ । ಅಪ್ರತಿಹತಾಯ ।
ಅಪ್ರತರ್ಕ್ಯಾಯ । ಅಮೃತಾಯ । ಅಕ್ಷರಾಯ । ಅಮೋಘಸಿದ್ಧಯೇ । ಆಧಾರಾಯ ।
ಆಧಾರಾಧೇಯವರ್ಜಿತಾಯ । ಈಷಣಾತ್ರಯನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ । ಈಹಾಮಾತ್ರವಿವರ್ಜಿತಾಯ ।
ಋಗ್ಯಜುಃಸಾಮನಯನಾಯ । ಋದ್ಧಿಸಿದ್ಧಿಸಮೃದ್ಧಿದಾಯ । ಔದಾರ್ಯನಿಧಯೇ ।
ಆಪೂರ್ಣಾಯ । ಐಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕಪ್ರದಾಯ । ಶುದ್ಧಸನ್ಮಾತ್ರಸಂವಿತ್ತಾಸ್ವರೂಪಸು(ಮು)
ಖವಿಗ್ರಹಾಯ । ದರ್ಶನಪ್ರಥಮಾಭಾಸಾಯ ನಮಃ ॥ 90 ॥0 ।

ದುಷ್ಟದರ್ಶನವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ । ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ । ಅಚಿನ್ತ್ಯರೂಪಾಯ ।
ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶನಾಯ । ವಿಮರ್ಶರೂಪಾಯ । ವಿಮಲಾಯ । ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯ ।
ನಿರಾಶ್ರಯಾಯ । ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾಯ । ನಿತ್ಯಬುದ್ಧಾಯ । ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಾಯ ।
ನಿರಾವೃತಾಯ । ಮೈತ್ರ್ಯಾದಿವಾಸನಾಲಭ್ಯಾಯ । ಮಹಾಪ್ರಲಯಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ।
ಮಹಾಕೈಲಾಸನಿಲಯಾಯ । ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನವಿಗ್ರಹಾಯ । ಶ್ರೀಮದ್ವ್ಯಾಘ್ರಪುರಾವಾಸಾಯ ।
ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಾಯ । ಜಗದ್ಯೋನಯೇ । ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ । 920 ।

ಜಗದೀಶಾಯ ನಮಃ । ಜಗನ್ಮಯಾಯ । ಜಪಾಯ । ಜಪಪರಾಯ । ಜಪ್ಯಾಯ ।
ವಿದ್ಯಾಸಿಂಹಾಸನಪ್ರಭವೇ । ತತ್ತ್ವಾನಾಂ ಪ್ರಕೃತಯೇ । ತತ್ತ್ವಾಯ ।
ತತ್ತ್ವಮ್ಪದನಿರೂಪಿತಾಯ । ದಿಕ್ಕಾಲಾಗ್ನ್ಯನವಚ್ಛಿನ್ನಾಯ । ಸಹಜಾನನ್ದಸಾಗರಾಯ ।
ಪ್ರಕೃತಯೈ । ಪ್ರಾಕೃತಾತೀತಾಯ । ಪ್ರಜ್ಞಾನೈಕರಸಾಕೃತಯೇ ।
ನಿಃಶಂಕಮತಿದೂರಸ್ಥಾಯ । ಚೇತ್ಯಚೇತನಚಿನ್ತಕಾಯ । ತಾರಕಾನ್ತರಸಂಸ್ಥಾನಾಯ ।
ತಾರಕಾಯ । ತಾರಕಾನ್ತಕಾಯ । ಧ್ಯಾನೈಕಪ್ರಕಟಾಯ ನಮಃ । 940 ।

ಧ್ಯೇಯಾಯ ನಮಃ । ಧ್ಯಾನಾಯ । ಧ್ಯಾನವಿಭೂಷಣಾಯ । ಪರಸ್ಮೈ ವ್ಯೋಮ್ನೇ ।
ಪರಸ್ಮೈಧಾಮ್ನೇ । ಪರಮಾಣವೇ । ಪರಸ್ಮೈಪದಾಯ । ಪೂರ್ಣಾನನ್ದಾಯ । ಸದಾನನ್ದಾಯ ।
ನಾದಮಧ್ಯಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಯ । ಪ್ರಮಾವಿಪರ್ಯಯಾ (ಣಪ್ರತ್ಯಯಾ) ತೀತಾಯ ।
ಪ್ರಣತಾಜ್ಞಾನನಾಶಕಾಯ । ಬಾಣಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಯುಗಲಾಯ । ಬಾಲಕೇಲಿಕುತೂಹಲಾಯ ।
ಬೃಹತ್ತಮಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಪದಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮವಿದೇ । ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಭ್ರೂಕ್ಷೇಪದತ್ತಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಯ । ಭ್ರೂಮಧ್ಯಧ್ಯಾನಲಕ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ । 960 ।

ಯಶಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ । ರತ್ನಗರ್ಭಾಯ । ಮಹಾರಾಜ್ಯ ಸುಖಪ್ರದಾಯ ।
ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಣೇ । ಶಮಪ್ರಾಪ್ಯಾಯ । ಲಾಭಕೃತೇ । ಲೋಕವಿಶ್ರುತಾಯ । ಶಾಸ್ತ್ರೇ ।
ಶಿಖಾಗ್ರನಿಲಯಾಯ । ಶರಣ್ಯಾಯ । ಯಾಜಕಪ್ರಿಯಾಯ । ಸಂಸಾರವೇದ್ಯಾಯ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ । ಸರ್ವಭೇಷಜಭೇಷಜಾಯ । ಮನೋವಾಚಾಭಿರಗ್ರಾಹ್ಯಾಯ ।
ಪಂಚಕೋಶವಿಲಕ್ಷಣಾಯ । ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ । ತ್ವಕ್ಸ್ಥಾಯ । ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ।
ತುರೀಯಕಾಯ ನಮಃ । 980 ।

ಪಂಚಭೂತಾದಿದೂರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । ಪ್ರತೀಚೇ । ಏಕರಸಾಯ ।
ಅವ್ಯಯಾಯ । ಷಟ್ಚಕ್ರಾನ್ತಃಕೃತೋಲ್ಲಾಸಾಯ । ಷಡ್ವಿಕಾರವಿವರ್ಜಿತಾಯ ।
ವಿಜ್ಞಾನಘನಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಯ । ವೀಣಾವಾದನತತ್ಪರಾಯ । ನೀಹಾರಾಕಾರಗೌರಾಂಗಾಯ ।
ಮಹಾಲಾವಣ್ಯವಾರಿಧಯೇ । ಪರಾಭಿಚಾರಶಮನಾಯ । ಷಡಧ್ವೋಪರಿಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ।
ಸುಷುಮ್ನಾಮಾರ್ಗಸಂಚಾರಿಣೇ । ಬಿಸತನ್ತುನಿಭಾಕೃತಯೇ । ಪಿನಾಕಿನೇ । ಲಿಂಗರೂಪಾಯ ।
ಶ್ರೀಮಂಗಲಾವಯವೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ । ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಪಾಯ । ಸುಸಂವೇದ್ಯಾಯ ।
ಶ್ರೀಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । 1000 ।

ವಿಭವಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವವಶ್ಯಕರಾಯ । ಸರ್ವತೋಷಕಾಯ । ಪುತ್ರಪೌತ್ರದಾಯ ।
ಆತ್ಮನಾಥಾಯ । ತಿರ್ಥನಾಥಾಯ । ಸಪ್ತ(ಪ್ತಿ)ನಾಥಾಯ । ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ । 1008 ।

ಇತಿ ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Dakshinamurti 2:
1000 Names of Sri Dakshinamurti – Sahasranamavali 2 Stotram in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil

1000 Names of Sri Dakshinamurti – Sahasranamavali 2 Stotram in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top