1000 Names Of Sri Nataraja Kunchithapada – Sahasranamavali Stotram In Bengali

॥ Nataraja Kunchithapada Sahasranamavali Bengali Lyrics ॥

॥ শ্রীনটরাজকুঞ্চিতপাদসহস্রনামাবলিঃ ॥
অস্য শ্রী শিবকামসুন্দরীসমেত শ্রী নটরাজরাজকুঞ্চিতপাদসহস্রনামস্তোত্র
মহামন্ত্রস্য সদাশিব ঋষিঃ, মহাবিরাট্ ছন্দঃ,
শ্রীশিবকামসুন্দরীসমেতশ্রীনটরাজরাজো দেবতা । বীজং, শক্তিঃ,কলিকং,
অঙ্গন্যাসকরন্যাসৌ চ চিন্তামণি মন্ত্রবত্ ॥

ওঁ শ্রীশিবায় নমঃ ইতি বীজম্ । ওঁ অনন্তশক্তয়ে নমঃ ইতি শক্তিঃ ।
মহেশ্বরায় নমঃ ইতি কীলকম্ । শ্রীনটেশ্বরপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থে নামপরায়ণে
অর্চনে বিনিয়োগঃ ।
ওঁ নম্যায় নমঃ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ।
স্বাহা নমঃ -তর্জনীভ্যাং স্বাহা (নমঃ) ।
ওঁ বষট্কারায় নমঃ -মধ্যমাভ্যাং বষট্ (নমঃ) ।
ওঁ হুঙ্কারায় নমঃ -অনামিকাভ্যাং হুং (নমঃ) ওঁ বৌষট্কারায় নমঃ ।
কনিষ্ঠিকষ্ঠয়া বৌষট্ (নমঃ) ওঁ ফট্কারায় নমঃ –
করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ (নমঃ) ।
ওঁ নম্যায় নমঃ – হৃদয়ায় নমঃ ।
ওঁ স্বাহা নমঃ শিরসে স্বাহা ।
ওঁ বষট্কারায় নমঃ – শিখায়ৈ বষট্ ।
ওঁ হুঙ্কারায় নমঃ – কবচায় হুম্ ।
ওঁ বৌষট্কারায় নমঃ – নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ ।
ওঁ ফট্করায় নমঃ – অস্ত্রায় ফট্ ।
ওঁ ভৃর্ভুবস্সুবরোং ইতি দিগ্বন্ধঃ ।

ধ্যানম্
ধ্যায়েত্কোটিরবিপ্রভং ত্রিনয়নং শীতাংশুগঙ্গাধরং
দক্ষাঙ্ঘ্রিস্থিতবামকুঞ্চিতপদং শার্দূলচর্মাম্বরম্ ।
বহ্নিং ডোলকরাভয়ং ডমরুকং বামে শিবাং শ্যামলাং
কল্হারাং জপস্রক্ষুকাং কটিকরাং দেবীং সভেশং ভণে ॥ ১॥

ফালে রত্নত্রিপুণ্ড্রং ফণিনমপি গলে পাদপীঠে চ ভূতং
বাহ্বোর্বহ্নিং চ ঢক্কং বদনসরসিজে সূর্যচন্দ্রৌ শিখীন্দ্রম্ ।
ওঙ্কারাখ্যপ্রভায়াং সুরভুবনগণং পার্শ্বয়োর্বাদ্যকারৌ য়ঃ
কৃত্বাঽঽনন্দনৃত্তং স্বসদসি কুরুতে কুঞ্চিতাঙ্ঘ্রিং ভজেঽহম্ ॥ ২॥

ঊরুন্যাসসুডোল – বহ্রি – শুকভৃদ্বামং করাম্ভোরুহং
ঢক্কাচ্ছাক্ষস্রগুত্পলাভয়করং বামং পদং কুঞ্চিতম্ ।
উদ্ধৃত্যাধরভূত পৃষ্ঠবিলসদ্দক্ষাঙ্ঘ্রিমর্ধাম্বিকং
সামীবস্ত্রসুবেণিদৃক্কুচভরং ধ্যায়েন্নটং মেলনম্ ॥ ৩॥

ধ্যায়েদাত্মবিমোহসংস্থিতপদং রক্তাংশুকং শঙ্করং
কিঞ্চিত্কুঞ্চিতবামপাদমতুলং ব্যালম্ববাহুং ত্রিভিঃ ।
বামে পৌণ্ড্র ধনুশ্চ পাশদহনৌ দক্ষে করে চাভয়ং
পৌষ্পং মার্গণমঙ্কুশং ডমরুকং বিভ্রাণমচ্ছচ্ছবিম্ ॥ ৪॥

অথ সহস্রনামাবলিঃ ।
ওঁ অখণ্ডবোধায় নমঃ ।
ওঁ অখণ্ডাত্মনে নমঃ ।
ওঁ ঘণ্টামণ্ডলমণ্ডিতায় নমঃ ।
ওঁ অখণ্ডানন্দচিদ্রূপায় নমঃ ।
ওঁ পরমানন্দতাণ্ডবায় নমঃ ।
ওঁ অগম্যমহিমাম্ভোধয়ে নমঃ ।
ওঁ অনৌপম্যয়শোনিধয়ে নমঃ ।
ওঁ অগ্রেবধায় নমঃ ।
ওঁ অগ্রেসম্পূজ্যায় নমঃ ।
ওঁ হন্ত্রে নমঃ ॥ ১০ ॥

ওঁ তারায় নমঃ ।
ওঁ ময়োভবায় নমঃ ।
ওঁ অঘোরায় নমঃ ।
ওঁ অদ্বুতচারিত্রায় নমঃ ।
ওঁ আনন্দবপুষে নমঃ ।
ওঁ অগ্রণ্যে নমঃ ।
ওঁ অজীর্ণায় নমঃ ।
ওঁ সুকুমারায় নমঃ ।
ওঁ অন্যস্মৈ নমঃ ।
ওঁ পারদর্শিনে নমঃ ॥ ২০ ॥

ওঁ পুরন্দরায় নমঃ ।
ওঁ অতর্ক্যায় নমঃ ।
ওঁ সুকরায় নমঃ ।
ওঁ সারায় নমঃ ।
ওঁ সত্তামাত্রায় নমঃ ।
ওঁ সদাশিবায় নমঃ ।
ওঁ অনন্তরূপায় নমঃ ।
ওঁ একাত্মনে নমঃ ।
ওঁ স্বস্তরবে নমঃ ।
ওঁ ব্যাহৃতয়ে নমঃ ॥ ৩০ ॥

ওঁ স্বদঘ্নে নমঃ ।
ওঁ অনন্তশক্তয়ে নমঃ ।
ওঁ অচার্যায় নমঃ ।
ওঁ পুষ্কলায় নমঃ ।
ওঁ সর্বপূরণায় নমঃ ।
ওঁ অনর্ঘরত্নখচিতকিরীটায় নমঃ ।
ওঁ নিকটেস্থিতায় নমঃ ।
ওঁ অনহঙ্কৃতে নমঃ ।
ওঁ অচ্ছেদ্যায় নমঃ ।
ওঁ স্বানন্দৈকঘনাকৃতয়ে নমঃ ॥ ৪০ ॥

ওঁ অনাবরণবিজ্ঞানায় নমঃ ।
ওঁ নির্বিভাগায় নমঃ ।
ওঁ বিভাবসবে নমঃ ।
ওঁ অনির্দেশ্যায় নমঃ ।
ওঁ অনিলায় নমঃ ।
ওঁ অগম্যায় নমঃ ।
ওঁ অবিক্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ অমোঘবৈভবায় নমঃ ।
ওঁ অনুত্তমায় নমঃ ।
ওঁ পরোদাসায় নমঃ ॥ ৫০ ॥

ওঁ মুক্তিদায় নমঃ ।
ওঁ মুদিতাননায় নমঃ ।
ওঁ অন্নানাং পতয়ে নমঃ ।
ওঁ অত্যুগ্রায় নমঃ ।
ওঁ হরিধ্যেয়ায় নমঃ ।
ওঁ অদ্বয়াকৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ অপরোক্ষায় নমঃ ।
ওঁ অব্রণায় নমঃ ।
ওঁ অলিঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ অদ্বেষ্ট্রে নমঃ ॥ ৬০ ॥

ওঁ প্রেমসাগরায় নমঃ ।
ওঁ অপর্যন্তায় নমঃ ।
ওঁ অপরিচ্ছেদ্যায় নমঃ ।
ওঁ অগোচরায় নমঃ ।
ওঁ রুগ্বিমোচকায় নমঃ ।
ওঁ অপস্মৃতিন্যস্তপাদায় নমঃ ।
ওঁ কৃত্তিবাসসে নমঃ ।
ওঁ কৃপাকরায় নমঃ ।
ওঁ অপ্রমেয়ায় নমঃ ।
ওঁ অপ্রতিরথায় নমঃ ॥ ৭০ ॥

ওঁ প্রদ্যুম্নায় নমঃ ।
ওঁ প্রমথেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ অমানিনে নমঃ ।
ওঁ মদনায় নমঃ ।
ওঁ অমন্যবে নমঃ ।
ওঁ অমানায় নমঃ ।
ওঁ মানদায় নমঃ ।
ওঁ মনবে নমঃ ।
ওঁ অমূল্যমণিসভাস্বত্ফণীন্দ্রকরকঙ্কণায় নমঃ ।
ওঁ অরুণায় নমঃ ॥ ৮০ ॥

ওঁ শরণায় নমঃ ।
ওঁ শর্বায় নমঃ ।
ওঁ শরণ্যায় নমঃ ।
ওঁ শর্মদায় নমঃ ।
ওঁ শিবায় নমঃ ।
ওঁ অবশায় নমঃ ।
ওঁ স্ববশায় নমঃ ।
ওঁ স্থাস্ন্বে নমঃ ।
ওঁ অন্তর্যামিণে নমঃ ।
ওঁ শতক্রতবে নমঃ ॥ ৯০ ॥

ওঁ অশুভক্ষয়কৃতে নমঃ ।
ওঁ জ্যোতিষে নমঃ ।
ওঁ অনাকাশায় নমঃ ।
ওঁ অলেপকায় নমঃ ।
ওঁ অস্নেহায় নমঃ ।
ওঁ সঙ্গনির্মুক্তায় নমঃ ।
ওঁ অহ্রস্বায় নমঃ ।
ওঁ অদীর্ঘায় নমঃ ।
ওঁ অবিশেষকায় নমঃ ।
ওঁ অক্ষরায় নমঃ ॥ ১০০ ॥

ওঁ ত্র্যক্ষরায় নমঃ ।
ওঁ ত্রয়ক্ষায় নমঃ ।
ওঁ পক্ষপাতবিবর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ আততাবিনে নমঃ ।
ওঁ মহারুদ্রায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষেত্রাণামধিপায় নমঃ ।
ওঁ অক্ষদায় নমঃ ।
ওঁ আতন্বানায় নমঃ ।
ওঁ শতানন্দায় নমঃ ।
ওঁ গৃত্সায় নমঃ । ১১০ ।

ওঁ গৃত্সপতয়ে নমঃ ।
ওঁ সুরায় নমঃ ।
ওঁ আদিত্যবর্ণায় নমঃ ।
ওঁ সংঞ্জ্যোতিষে নমঃ ।
ওঁ সম্যগ্দর্শনতত্পরায় নমঃ ।
ওঁ আদিভূতায় নমঃ ।
ওঁ মহাভূত নমঃ ।
ওঁ স্বেচ্ছাকলিতবিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ আপ্তকামায় নমঃ ।
ওঁ অনুমন্ত্রে নমঃ । ১২০ ।

ওঁ আত্মকামায় নমঃ ।
ওঁ অভিন্নায় নমঃ ।
ওঁ অনণবে নমঃ ।
ওঁ হরায় নমঃ ।
ওঁ আভাস্বরায় নমঃ ।
ওঁ পরস্মৈতত্বায় নমঃ ।
ওঁ আদিমায় নমঃ ।
ওঁ পেশলায় নমঃ ।
ওঁ পবয়ে নমঃ ।
ওঁ আব্যাধিপতয়ে নমঃ । ১৩০ ।

ওঁ আদিত্যায় নমঃ ।
ওঁ ককুভায় নমঃ ।
ওঁ কালকোবিদায় নমঃ ।
ওঁ ইচ্ছানিচ্ছাবিরহিতায় নমঃ ।
ওঁ বিহারিণে নমঃ ।
ওঁ বীর্যবর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ উদ্দণ্ডতাণ্ডবায় নমঃ ।
ওঁ চণ্ডায় নমঃ ।
ওঁ ঊর্ধ্বতাণ্ডবপণ্ডিতায় নমঃ ।
ওঁ উদাসীনায় নমঃ । ১৪০ ।

ওঁ উপদ্রষ্ট্রে নমঃ ।
ওঁ মৌনগম্যায় নমঃ ।
ওঁ মুনীশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ ঊর্ধ্বপদে নমঃ ।
ওঁ উর্ধ্বরেতসে নমঃ ।
ওঁ প্রৌঢনর্তনলম্পটায় নমঃ ।
ওঁ ওষধীশায় নমঃ ।
ওঁ সতামীশায় নমঃ ।
ওঁ উচ্চৈর্ঘোষায় নমঃ ।
ওঁ বিভীষণায় নমঃ । ১৫০ ।

ওঁ কন্দর্পাকোটিসদৃশায় নমঃ ।
ওঁ কপর্দিনে নমঃ ।
ওঁ কমলাননায় নমঃ ।
ওঁ কপালমালাভরণায় নমঃ ।
ওঁ কঙ্কালায় নমঃ ।
ওঁ কলিনাশনায় নমঃ ।
ওঁ কপালমালালঙ্কারায় নমঃ ।
ওঁ কালান্তকবপুর্ধরায় নমঃ ।
ওঁ কমনীয়ায় নমঃ ।
ওঁ কলানাথশেখরায় নমঃ । ১৬০ ।

ওঁ কম্বুকন্ধরায় নমঃ ।
ওঁ কমনীয়নিজানন্দমুদ্রাঞ্চিতকরাম্বুজায় নমঃ ।
ওঁ করাব্জধৃতকালাগ্নয়ে নমঃ ।
ওঁ কদম্বকুসুমারুণায় নমঃ ।
ওঁ করিচর্মাম্বরধরায় নমঃ ।
ওঁ কপালিনে নমঃ ।
ওঁ কলুষাপহায় নমঃ ।
ওঁ কল্যাণমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ কল্যাণীরমণায় নমঃ ।
ওঁ কমলেক্ষণায় নমঃ । ১৭০ ।

ওঁ কক্ষপায় নমঃ ।
ওঁ ভুবন্তয়ে নমঃ ।
ওঁ ভবাখ্যায় নমঃ ।
ওঁ বারিবস্কৃতায় নমঃ ।
ওঁ কালকণ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ কালকালায় নমঃ ।
ওঁ কালকূটবিষাশনায় নমঃ ।
ওঁ কালনেত্রে নমঃ ।
ওঁ কালহন্ত্রে নমঃ ।
ওঁ কালচক্রপ্রবর্তকায় নমঃ । ১৮০ ।

ওঁ কালজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ কামদায় নমঃ ।
ওঁ কান্তায় নমঃ ।
ওঁ কামারয়ে নমঃ ।
ওঁ কামপালকায় নমঃ ।
ওঁ কালাত্মনে নমঃ ।
ওঁ কালিকানাথায় নমঃ ।
ওঁ কার্কোটকবিভূষণায় নমঃ ।
ওঁ কালিকানাট্যরসিকায় নমঃ ।
ওঁ নিশানটননিশ্চলায় নমঃ । ১৯০ ।

ওঁ কালীবাদপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ কালায় নমঃ ।
ওঁ কালাতীতায় নমঃ ।
ওঁ কলাধরায় নমঃ ।
ওঁ কুঠারভৃতে নমঃ ।
ওঁ কুলাদ্রীশায় নমঃ ।
ওঁ কুঞ্চিতৈকপদাম্বুজায় নমঃ ।
ওঁ কুলুঞ্চানাং পতয়ে নমঃ ।
ওঁ কূপ্যায় নমঃ ।
ওঁ ধন্বাবিনে নমঃ । ২০০ ।

ওঁ ধনদাধিপায় নমঃ ।
ওঁ কূটস্থায় নমঃ ।
ওঁ কূর্মপীঠস্থায় নমঃ ।
ওঁ কূশ্মাণ্ডগ্রহমোচকায় নমঃ ।
ওঁ কূলঙ্কষকৃপাসিন্ধবে নমঃ ।
ওঁ কুশলিনে নমঃ ।
ওঁ কুঙ্কুমেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ কৃতজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ কৃতিসারজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ কৃশানবে নমঃ । ২১০ ।

ওঁ কৃষ্ণপিঙ্গলায় নমঃ ।
ওঁ কৃতাকৃতায় নমঃ ।
ওঁ কৃশায় নমঃ ।
ওঁ কৃষ্ণায় নমঃ ।
ওঁ শান্তিদায় নমঃ ।
ওঁ শরভাকৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ কৃতান্তকৃতে নমঃ ।
ওঁ ক্রিয়াধারায় নমঃ ।
ওঁ কৃতিনে নমঃ ।
ওঁ কৃপণরক্ষকায় নমঃ । ২২০ ।

See Also  1000 Names Of Sri Sudarshana – Sahasranama Stotram In Bengali

ওঁ কেবলায় নমঃ ।
ওঁ কেশবায় নমঃ ।
ওঁ কেলীকরায় নমঃ ।
ওঁ কেবলনায়কায় নমঃ ।
ওঁ কৈলাসবাসিনে নমঃ ।
ওঁ কামেশায় নমঃ ।
ওঁ কবয়ে নমঃ ।
ওঁ কপটবর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ কোটিকন্দর্পসৌভাগ্যসুন্দরায় নমঃ ।
ওঁ মধুরস্মিতায় নমঃ । ২৩০ ।

ওঁ গদাধরায় নমঃ ।
ওঁ গণস্বামিনে নমঃ ।
ওঁ গরিষ্ত্ঠায় নমঃ ।
ওঁ তোমরায়ুধায় নমঃ ।
ওঁ গর্বিতায় নমঃ ।
ওঁ গগনাবাসায় নমঃ ।
ওঁ গ্রন্থিত্রয়বিভেদনায় নমঃ ।
ওঁ গহ্বরেষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ গণাধীশায় নমঃ ।
ওঁ গণেশায় নমঃ । ২৪০ ।

ওঁ গতিবর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ গায়কায় নমঃ ।
ওঁ গরুডারূঢায় নমঃ ।
ওঁ গজাসুরবিমর্দনায় নমঃ ।
ওঁ গায়ত্রীবল্লভায় নমঃ ।
ওঁ গার্গ্যায় নমঃ ।
ওঁ গায়কানুগ্রহোন্মুখায় নমঃ ।
ওঁ গুহাশয়ায় নমঃ ।
ওঁ গুণাতীতায় নমঃ ।
ওঁ গুরুমূর্তয়ে নমঃ । ২৫০ ।

ওঁ গুহপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ গূঢায় নমঃ ।
ওঁ গুহ্যতরায় নমঃ ।
ওঁ গোপ্যায় নমঃ ।
ওঁ গোরক্ষিনে নমঃ ।
ওঁ গণসেবিতায় নমঃ ।
ওঁ চতুর্ভুজায় নমঃ ।
ওঁ শততনবে নমঃ ।
ওঁ শমিতাখিলায়কৌতুকায় নমঃ ।
ওঁ চতুর্বক্ত্রায় নমঃ । ২৬০ ।

ওঁ চক্রধরায় নমঃ ।
ওঁ পঞ্চবক্ত্রায় নমঃ ।
ওঁ পরন্তপায় নমঃ ।
ওঁ চিচ্ছক্তিলোচনানন্দকন্দলায় নমঃ ।
ওঁ কুন্দপাণ্ডরায় নমঃ ।
ওঁ চিদানন্দনটাধীশায় নমঃ ।
ওঁ চিত্কেবলবপুর্ধরায় নমঃ ।
ওঁ চিদেকরসসম্পূর্ণায় নমঃ ।
ওঁ হ্রীং শিবায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীমহেশ্বরায় নমঃ । ২৭০ ।

ওঁ চৈতন্যায় নমঃ ।
ওঁ চিচ্ছিদে নমঃ ।
ওঁ অদ্বৈতায় নমঃ ।
ওঁ চিন্মাত্রায় নমঃ ।
ওঁ চিত্সভাধিপায় নমঃ ।
ওঁ জটাধরায় নমঃ ।
ওঁ অমৃতাধারায় নমঃ ।
ওঁ অমৃতাংশবে নমঃ ।
ওঁ অমৃতোদ্ভবায় নমঃ ।
ওঁ জটিলায় নমঃ । ২৮০ ।

ওঁ চটুলাপাঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ মহানটনলম্পটায় নমঃ ।
ওঁ জনার্দনায় নমঃ ।
ওঁ জগত্স্বামিণে নমঃ ।
ওঁ জন্মকর্মনিবারকায় নমঃ ।
ওঁ জবনায় নমঃ ।
ওঁ জগদাধারায় নমঃ ।
ওঁ জমদগ্নয়ে নমঃ ।
ওঁ জরাহরায় নমঃ ।
ওঁ জহ্নুকন্যাধরায় নমঃ । ২৯০ ।

ওঁ জন্মজরামৃত্যুনিবারকায় নমঃ ।
ওঁ ণান্তনাদিনাময়ুক্তবিষ্ণুনম্যপদাম্বুজায় নমঃ ।
ওঁ তত্বাববোধায় নমঃ ।
ওঁ তত্বেশায় নমঃ ।
ওঁ তত্বভাবায় নমঃ ।
ওঁ তপোনিধয়ে নমঃ ।
ওঁ তরুণায় নমঃ ।
ওঁ তারকায় নমঃ ।
ওঁ তাম্রায় নমঃ ।
ওঁ তরিষ্ণবে নমঃ । ৩০০ ।

ওঁ তত্ববোধকায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিধাম্নে নমঃ ।
ওঁ ত্রিজ্জগদ্ধেতবে নমঃ ।
ওঁ ত্রিমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ তির্যগূর্ধ্বগায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিমাতৃক নমঃ ।
ওঁ ত্রিবৃদ্রূপায় নমঃ ।
ওঁ তৃতীয়ায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিগুণাধিকায় নমঃ ।
ওঁ দক্ষাধ্বরহরায় নমঃ । ৩১০ ।

ওঁ দক্ষায় নমঃ ।
ওঁ দহরস্থায় নমঃ ।
ওঁ দয়ানিধয়ে নমঃ ।
ওঁ দক্ষিণাগ্নয়ে নমঃ ।
ওঁ গার্হপত্যায় নমঃ ।
ওঁ দমনায় নমঃ ।
ওঁ দানবান্তকায় নমঃ ।
ওঁ দীর্ঘপিঙ্গজটাজূটায় নমঃ ।
ওঁ দীর্ঘবাহবে নমঃ ।
ওঁ দিগম্বরায় নমঃ । ৩২০ ।

ওঁ দুরারাধ্যায় নমঃ ।
ওঁ দুরাধর্ষায় নমঃ ।
ওঁ দুষ্টদূরায় নমঃ ।
ওঁ দুরাসদায় নমঃ ।
ওঁ দুর্বিজ্ঞেয়ায় নমঃ ।
ওঁ দুরাচারনাশনায় নমঃ ।
ওঁ দুর্মদান্তকায় নমঃ ।
ওঁ দৈব্যায় নমঃ ।
ওঁ ভিষষে নমঃ ।
ওঁ প্রমাণজ্ঞায় নমঃ । ৩৩০ ।

ওঁ ব্রহ্মণ্যায় নমঃ ।
ওঁ ব্রাহ্মণাত্মকায় নমঃ ।
ওঁ দ্রষ্ট্রে নমঃ ।
ওঁ দর্শয়িত্রে নমঃ ।
ওঁ দান্তায় নমঃ ।
ওঁ দক্ষিণামূর্তিরূপভৃতে নমঃ ।
ওঁ ধন্বিনে নমঃ ।
ওঁ ধনাধিপায় নমঃ ।
ওঁ ধন্যায় নমঃ ।
ওঁ ধর্মগোপ্ত্রে নমঃ । ৩৪০ ।

ওঁ ধরাধিপায় নমঃ ।
ওঁ ধৃষ্ণবে নমঃ ।
ওঁ দূতায় নমঃ ।
ওঁ তীক্ষ্ণদম্ষ্ট্রায় নমঃ ।
ওঁ সুধন্বনে নমঃ ।
ওঁ সুতদায় নমঃ ।
ওঁ সুখিনে নমঃ ।
ওঁ ধ্যানগম্যায় নমঃ ।
ওঁ ধ্যাতৃরূপায় নমঃ ।
ওঁ ধ্যেয়ায় নমঃ । ৩৫০ ।

ওঁ ধর্মবিদাং বরায় নমঃ ।
ওঁ নক্তঞ্চরায় নমঃ ।
ওঁ প্রকৃন্তানাং পতয়ে নমঃ ।
ওঁ গিরিচরায় নমঃ ।
ওঁ গুরবে নমঃ ।
ওঁ নন্দিনাট্যপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ নন্দিনে নমঃ ।
ওঁ নটেশায় নমঃ ।
ওঁ নটবেষভৃতে নমঃ ।
ওঁ নমদানন্দদায় নমঃ । ৩৬০ ।

ওঁ নম্যায় নমঃ ।
ওঁ নগরাজনিকেতনায় নমঃ ।
ওঁ নারসিংহায় নমঃ ।
ওঁ নগাধ্যক্ষায় নমঃ ।
ওঁ নাদান্তায় নমঃ ।
ওঁ নাদবর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ নিচেরুকায় নমঃ ।
ওঁ পরিচরায় নমঃ ।
ওঁ অরণ্যানাং পতয়ে নমঃ ।
ওঁ অদ্ভুতায় নমঃ । ৩৭০ ।

ওঁ নিরঙ্কুশায় নমঃ ।
ওঁ নিরাধারায় নমঃ ।
ওঁ নিরপায়ায় নমঃ ।
ওঁ নিরত্যয়ায় নমঃ ।
ওঁ নিরঞ্জনায় নমঃ ।
ওঁ নিত্যশুদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ নিত্যবুদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ নিরাশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ নিরংশায় নমঃ ।
ওঁ নিগমানন্দায় নমঃ । ৩৮০ ।

ওঁ নিরানন্দায় নমঃ ।
ওঁ নিদানভুবে নমঃ ।
ওঁ নির্বাণদায় নমঃ ।
ওঁ নির্বৃতিস্থায় নমঃ ।
ওঁ নির্বৈরায় নমঃ ।
ওঁ নিরুপাধিকায় নমঃ ।
ওঁ নির্বিকল্পায় নমঃ ।
ওঁ নিরালম্বায় নমঃ ।
ওঁ নির্বিকারায় নমঃ ।
ওঁ নিরাময়ায় নমঃ । ৩৯০ ।

ওঁ নিষঙ্গণে নমঃ ।
ওঁ ইষুধিমতে নমঃ ।
ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ তস্করাণামধীশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ নিস্পন্দায় নমঃ ।
ওঁ প্রত্যয়ানন্দায় নমঃ ।
ওঁ নির্নিমেষায় নমঃ ।
ওঁ নিরন্তরায় নমঃ ।
ওঁ নৈষ্কর্ম্যদায় নমঃ ।
ওঁ নবরসায় নমঃ । ৪০০ ।

ওঁ ত্রিস্থায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুরভৈরবায় নমঃ ।
ওঁ পঞ্চভূতপ্রভবে নমঃ ।
ওঁ পঞ্চপূজাসন্তুষ্টমানসায় নমঃ ।
ওঁ পঞ্চয়জ্ঞপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ পঞ্চপ্রাণাধিপতয়ে নমঃ ।
ওঁ অব্যয়ায় নমঃ ।
ওঁ পতঞ্জলিপ্রাণনাথায় নমঃ ।
ওঁ পরাপরবিবর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ পতয়ে নমঃ । ৪১০ ।

ওঁ পঞ্চত্বনির্মুক্তায় নমঃ ।
ওঁ পঞ্চকৃত্যপরায়ণায় নমঃ ।
ওঁ পত্তীনামধিপায় নমঃ ।
ওঁ কৃত্স্নবীতায় নমঃ ।
ওঁ ধাবতে নমঃ ।
ওঁ সত্ত্বপায় নমঃ ।
ওঁ পরমাত্মনে নমঃ ।
ওঁ পরস্মৈজ্যোতিষে নমঃ ।
ওঁ পরমেষ্ঠিনে নমঃ ।
ওঁ পরাত্পরায় নমঃ । ৪২০ ।

ওঁ পর্ণশদ্যায় নমঃ ।
ওঁ প্রত্যগাত্মনে নমঃ ।
ওঁ প্রসন্নায় নমঃ ।
ওঁ পরমোন্নতায় নমঃ ।
ওঁ পবিত্রায় নমঃ ।
ওঁ পার্বতীদারায় নমঃ ।
ওঁ পরমাপন্নিবারকায় নমঃ ।
ওঁ পাটলাম্শবে নমঃ ।
ওঁ পটুতরায় নমঃ ।
ওঁ পারিজাতদ্রুমূলগায় নমঃ । ৪৩০ ।

ওঁ পাপাটবীবৃহদ্ভানবে নমঃ ।
ওঁ ভানুমত্কোটিকোটিভায় নমঃ ।
ওঁ পাশিনে নমঃ ।
ওঁ পাতকসংহর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ তীক্ষ্ণেষবে নমঃ ।
ওঁ তিমিরাপহায় নমঃ ।
ওঁ পুণ্যায় নমঃ ।
ওঁ পুংসে নমঃ ।
ওঁ পুরিশয়ায় নমঃ ।
ওঁ পূষ্ণে নমঃ । ৪৪০ ।

ওঁ পূর্ণায় নমঃ ।
ওঁ পুরাতনায় নমঃ ।
ওঁ পুরজিতে নমঃ ।
ওঁ পূর্বজায় নমঃ ।
ওঁ পুষ্পহাসায় নমঃ ।
ওঁ পুণ্যফলপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ পুরুহূতায় নমঃ ।
ওঁ পুরদ্বেষিনে নমঃ ।
ওঁ পুরত্রয়বিহারবতে নমঃ ।
ওঁ পুলস্ত্যায় নমঃ । ৪৫০ ।

ওঁ ক্ষয়ণায় নমঃ ।
ওঁ গৃহ্যায় নমঃ ।
ওঁ গোষ্ঠ্যায় নমঃ ।
ওঁ গোপরিপালকায় নমঃ ।
ওঁ পুষ্টানাং পতয়ে নমঃ ।
ওঁ অব্যগ্রায় নমঃ ।
ওঁ ভবহেতয়ে নমঃ ।
ওঁ জগত্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ প্রকৃতীশায় নমঃ ।
ওঁ প্রতিষ্ঠাত্রে নমঃ । ৪৬০ ।

ওঁ প্রভবায় নমঃ ।
ওঁ প্রমথায় নমঃ ।
ওঁ প্রথিনে নমঃ ।
ওঁ প্রপঞ্চোপশমায় নমঃ ।
ওঁ নামরূপদ্বয়বিবর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ প্রপঞ্চোল্লাসনির্মুক্তায় নমঃ ।
ওঁ প্রত্যক্ষায় নমঃ ।
ওঁ প্রতিভাত্মকায় নমঃ ।
ওঁ প্রবুদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ পরমোদারায় নমঃ । ৪৭০ ।

ওঁ পরমানন্দসাগরায় নমঃ ।
ওঁ প্রমাণায় নমঃ ।
ওঁ প্রণবায় নমঃ ।
ওঁ প্রাজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ প্রাণদায় নমঃ ।
ওঁ প্রাণনায়কায় নমঃ ।
ওঁ প্রবেগায় নমঃ ।
ওঁ প্রমদার্ধাঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ প্রনর্তনপরায়ণায় নমঃ ।
ওঁ বভ্রবে নমঃ । ৪৮০ ।

See Also  Emani Pogadudume In Bengali

ওঁ বহুবিধাকারায় নমঃ ।
ওঁ বলপ্রমথনায় নমঃ ।
ওঁ বলিনে নমঃ ।
ওঁ বভ্রুশায় নমঃ ।
ওঁ ভগবতে নমঃ ।
ওঁ ভাব্যায় নমঃ ।
ওঁ বিব্যাধিনে নমঃ ।
ওঁ বিগতজ্বরায় নমঃ ।
ওঁ বিল্মিণে নমঃ ।
ওঁ বরূথিনে নমঃ । ৪৯০ ।

ওঁ দুন্দুভ্যায় নমঃ ।
ওঁ আহনন্যায় নমঃ ।
ওঁ প্রমৃশাভিধায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মবিদ্যাগুরুবে নমঃ ।
ওঁ গুহ্যায় নমঃ ।
ওঁ গুহ্যকৈসমভিষ্টুতায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ।
ওঁ বৃহদ্গর্ভায় নমঃ ।
ওঁ বৃহস্পতয়ে নমঃ । ৫০০ ।

ওঁ ব্রহ্মাণ্ডকাণ্ডবিস্ফোটমহাপ্রলয়তাণ্ডবায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মিষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মসূত্রার্থায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মণ্যায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মচেতনায় নমঃ ।
ওঁ ভগনেত্রহরায় নমঃ ।
ওঁ ভর্গায় নমঃ ।
ওঁ ভবঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তিমন্নিধয়ে নমঃ ।
ওঁ ভদ্রায় নমঃ । ৫১০ ।

ওঁ ভদ্রপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ ভদ্রবাহনায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তবত্সলায় নমঃ ।
ওঁ ভাবজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ বন্ধবিচ্ছেত্ত্রে নমঃ ।
ওঁ ভাবাতীতায় নমঃ ।
ওঁ অভয়ঙ্করায় নমঃ ।
ওঁ ভাবাভাববিনির্মুক্তায় নমঃ ।
ওঁ ভারূপায় নমঃ ।
ওঁ ভাবিতায় নমঃ । ৫২০ ।

ওঁ ভরায় নমঃ ।
ওঁ ভূতমুক্তাবলীতন্তবে নমঃ ।
ওঁ ভূতপূর্বায় নমঃ ।
ওঁ ভুজঙ্গভৃতে নমঃ ।
ওঁ ভূম্নে নমঃ ।
ওঁ ভূতপতয়ে নমঃ ।
ওঁ ভব্যায় নমঃ ।
ওঁ ভূর্ভুবোব্যাহৃতিপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ ভৃঙ্গিনাট্যপ্রমাণজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ ভ্রমরায়িতনাট্যকৃতে নমঃ । ৫৩০ ।

ওঁ ভ্রাজিষ্ণবে নমঃ ।
ওঁ ভাবনাগম্যায় নমঃ ।
ওঁ ভ্রান্তিজ্ঞানবিনাশনায় নমঃ ।
ওঁ মনীষিনে নমঃ ।
ওঁ মনুজাধীশায় নমঃ ।
ওঁ মিথ্যাপ্রত্যয়নাশনায় নমঃ ।
ওঁ মনোভর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ মনোগম্যায় নমঃ ।
ওঁ মননৈকপরায়ণায় নমঃ ।
ওঁ মনোবচোভিরগ্রাহ্যায় নমঃ । ৫৪০ ।

ওঁ মহাবিলকৃতালয়ায় নমঃ ।
ওঁ ময়স্করায় নমঃ ।
ওঁ মহাতির্থ্যায় নমঃ ।
ওঁ কূল্যায় নমঃ ।
ওঁ পার্যায় নমঃ ।
ওঁ পদাত্মকায় নমঃ ।
ওঁ মহর্দ্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ মহিমাধারায় নমঃ ।
ওঁ মহাসেনগুরুবে নমঃ ।
ওঁ মহসে নমঃ । ৫৫০ ।

ওঁ মহাকর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ মহাভোক্ত্রে নমঃ ।
ওঁ মহাসংবিন্ময়ায় নমঃ ।
ওঁ মধবে নমঃ ।
ওঁ মহাতাত্পর্যনিলয়ায় নমঃ ।
ওঁ প্রত্যগ্ব্রহ্মৈক্যনিশ্চয়ায় নমঃ ।
ওঁ মহানন্দায় নমঃ ।
ওঁ মহাস্কন্দায় নমঃ ।
ওঁ মহেন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ মহসান্নিধয়ে নমঃ । ৫৬০ ।

ওঁ মহামায়ায় নমঃ ।
ওঁ মহাগ্রাসায় নমঃ ।
ওঁ মহাবীর্যায় নমঃ ।
ওঁ মহাভুজায় নমঃ ।
ওঁ মহোগ্রতাণ্ডবাভিজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ পরিভ্রমণতাণ্ডবায় নমঃ ।
ওঁ মাণিভদ্রার্চিতায় নমঃ ।
ওঁ মান্যায় নমঃ ।
ওঁ মায়াবিনে নমঃ ।
ওঁ মান্ত্রিকায় নমঃ । ৫৭০ ।

ওঁ মহতে নমঃ ।
ওঁ মায়ানাটককৃতে নমঃ ।
ওঁ মায়াবিনে নমঃ ।
ওঁ মায়ায়ন্ত্রবিমোচকায় নমঃ ।
ওঁ মায়ানাট্যবিনোদজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ মায়ানটনশিক্ষকায় নমঃ ।
ওঁ মীঢুষ্টমায় নমঃ ।
ওঁ মৃগধরায় নমঃ ।
ওঁ মৃকণ্ডুতনয়প্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ মুনয়ে নমঃ । ৫৮০ ।

ওঁ আতার্যায় নমঃ ।
ওঁ আলাদ্যায় নমঃ ।
ওঁ সিকত্যায় নমঃ ।
ওঁ কিঁশিলায় নমঃ ।
ওঁ মোচকায় নমঃ ।
ওঁ মোহবিচ্ছেত্ত্রে নমঃ ।
ওঁ মোদনীয়ায় নমঃ ।
ওঁ মহাপ্রভবে নমঃ ।
ওঁ য়শস্বিনে নমঃ ।
ওঁ য়জমানাত্মনে নমঃ । ৫৯০ ।

ওঁ য়জ্ঞভুজে নমঃ ।
ওঁ য়জনপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ য়ক্ষরাজে নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞফলদায় নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ য়শস্করায় নমঃ ।
ওঁ য়োগগম্যায় নমঃ ।
ওঁ য়োগনিষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ য়োগানন্দায় নমঃ ।
ওঁ য়ুধিষ্ঠিরায় নমঃ । ৬০০ ।

ওঁ য়োগয়োনয়ে নমঃ ।
ওঁ য়থাভূতায় নমঃ ।
ওঁ য়ক্ষগন্ধর্ববন্দিতায় নমঃ ।
ওঁ রবিমণ্ডলমধ্যস্থায় নমঃ ।
ওঁ রজোগুণবিবর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ রাজরাজেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ রম্যায় নমঃ ।
ওঁ রাত্রিঞ্চরায়বিনাশনায় নমঃ ।
ওঁ রাতয়ে নমঃ ।
ওঁ দাতয়ে নমঃ । ৬১০ ।

ওঁ চতুষ্পাদায় নমঃ ।
ওঁ স্বাত্মবন্ধহরায় নমঃ ।
ওঁ স্বভুবে নমঃ ।
ওঁ রুদ্রাক্ষস্রঙ্ময়াকল্পায় নমঃ ।
ওঁ কহ্লারকিরণদ্যুতয়ে নমঃ ।
ওঁ রোহিতায় নমঃ ।
ওঁ স্থপতয়ে নমঃ ।
ওঁ বৃক্ষপতয়ে নমঃ ।
ওঁ মন্ত্রিণে নমঃ ।
ওঁ বাণিজায় নমঃ । ৬২০ ।

ওঁ লাস্যামৃতাব্ধিলহরীপূর্ণেন্দবে নমঃ ।
ওঁ পুণ্যগোচরায় নমঃ ।
ওঁ বরদায় নমঃ ।
ওঁ বামনায় নমঃ ।
ওঁ বন্দ্যায় নমঃ ।
ওঁ বরিষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ বজ্রবর্মভৃতে নমঃ ।
ওঁ বরাভয়প্রদায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মপুচ্ছায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মবিদাং বরায় নমঃ । ৬৩০ ।

ওঁ বশিনে নমঃ ।
ওঁ বরেণ্যায় নমঃ ।
ওঁ বিততায় নমঃ ।
ওঁ বজ্রভৃতে নমঃ ।
ওঁ বরুণাত্মকায় নমঃ ।
ওঁ বহ্নিমণ্ডলমধ্যস্থায় নমঃ ।
ওঁ বর্ষীয়সে নমঃ ।
ওঁ বরুণেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ বাচ্যবাচকনির্মুক্তায় নমঃ ।
ওঁ বাগীশায় নমঃ । ৬৪০ ।

ওঁ বাগগোচরায় নমঃ ।
ওঁ বিকাররহিতায় নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণবে নমঃ ।
ওঁ বিরাডীশায় নমঃ ।
ওঁ বিরাণ্ময়ায় নমঃ ।
ওঁ বিঘ্নেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ বিঘ্ননেত্রে নমঃ ।
ওঁ শক্তিপাণয়ে নমঃ ।
ওঁ শরোদ্ভবায় নমঃ ।
ওঁ বিজিঘত্সায় নমঃ । ৬৫০ ।

ওঁ বিগতভিয়ে নমঃ ।
ওঁ বিপিপাসায় নমঃ ।
ওঁ বিভাবনায় নমঃ ।
ওঁ বিদগ্ধমুগ্ধবেষাড্যায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বাতীতায় নমঃ ।
ওঁ বিশোকদায় নমঃ ।
ওঁ বিদ্যানিধয়ে নমঃ ।
ওঁ বিরূপাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বয়োনয়ে নমঃ ।
ওঁ বৃষধ্বজায় নমঃ । ৬৬০ ।

ওঁ বিদ্যুত্যায় নমঃ ।
ওঁ বিবহায় নমঃ ।
ওঁ মেধ্যায় নমঃ ।
ওঁ রেষ্মিয়ায় নমঃ ।
ওঁ বাস্তুপায় নমঃ ।
ওঁ বসবে নমঃ ।
ওঁ বিদ্বত্তমায় নমঃ ।
ওঁ বিদূরস্থায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্রমায় নমঃ ।
ওঁ বেদনাময়ায় নমঃ । ৬৭০ ।

ওঁ বিয়দাদিজগত্স্রষ্ট্রে নমঃ ।
ওঁ বিবিধানন্দদায়কায় নমঃ ।
ওঁ বিরাঠৃদয়পদ্মস্থায় নমঃ ।
ওঁ বিধয়ে নমঃ ।
ওঁ বিশ্বাধিকায় নমঃ ।
ওঁ বিভবে নমঃ ।
ওঁ বিরূপায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বদিগ্ব্যাপিণে নমঃ ।
ওঁ বীতশোকায় নমঃ ।
ওঁ বিরোচনায় নমঃ । ৬৮০ ।

ওঁ বিশ্রান্তিভূবে নমঃ ।
ওঁ বিবসনায় নমঃ ।
ওঁ বিঘ্নহন্ত্রে নমঃ ।
ওঁ বিনোদকায় নমঃ ।
ওঁ বিশৃঙ্খলায় নমঃ ।
ওঁ বিয়দ্ধেতবে নমঃ ।
ওঁ বিষমায় নমঃ ।
ওঁ বিদ্রুমপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বস্যায়তনায় নমঃ ।
ওঁ বর্যায় নমঃ । ৬৯০ ।

ওঁ বন্দারুজনবত্সলায় নমঃ ।
ওঁ বিজ্ঞানমাত্রায় নমঃ ।
ওঁ বিরজসে নমঃ ।
ওঁ বিরামায় নমঃ ।
ওঁ বিবুধাশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ বীরপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ বীতভয়ায় নমঃ ।
ওঁ বিন্ধ্যদর্পবিনাশন নমঃ ।
ওঁ বীরভদ্রায় নমঃ ।
ওঁ বিশালাক্ষায় নমঃ । ৭০০ ।

ওঁ বিষ্ণুবাণায় নমঃ ।
ওঁ বিশাং পতয়ে নমঃ ।
ওঁ বৃদ্ধিক্ষয়বিনির্মুক্তায় নমঃ ।
ওঁ বিদ্যোতায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্ববঞ্চকায় নমঃ ।
ওঁ বেতালনটনপ্রীতায় নমঃ ।
ওঁ বেতণ্ডত্বক্কৃতাম্বরায় নমঃ ।
ওঁ বেদবেদ্যায় নমঃ ।
ওঁ বেদরূপায় নমঃ ।
ওঁ বেদবেদান্তবিত্তমায় নমঃ । ৭১০ ।

ওঁ বেদান্তকৃতে নমঃ ।
ওঁ তুর্যপাদায় নমঃ ।
ওঁ বৈদ্যুতায় নমঃ ।
ওঁ সুকৃতোভবায় নমঃ ।
ওঁ বেদার্থবিদ্বে নমঃ ।
ওঁ বেদয়োনয়ে নমঃ ।
ওঁ বেদাঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ বেদসংস্তুতায় নমঃ ।
ওঁ বেলাতিলঙ্ঘিকরুণায় নমঃ ।
ওঁ বিলাসিনে নমঃ । ৭২০ ।

ওঁ বিক্রমোন্নতায় নমঃ ।
ওঁ বৈকুণ্ঠবল্লভায় নমঃ ।
ওঁ অবর্ষ্যায় নমঃ ।
ওঁ বৈশ্বানরবিলোচনায় নমঃ ।
ওঁ বৈরাগ্যশেবধয়ে নমঃ ।
ওঁ বিশ্বভোক্ত্রে নমঃ ।
ওঁ সর্বোর্ধ্বসংস্থিতায় নমঃ ।
ওঁ বৌষট্কারায় নমঃ ।
ওঁ বষট্কারায় নমঃ ।
ওঁ হুঙ্কারায় নমঃ । ৭৩০ ।

ওঁ ফট্করায় নমঃ ।
ওঁ পটবে নমঃ ।
ওঁ ব্যাকৃতায় নমঃ ।
ওঁ ব্যাপৃতায় নমঃ ।
ওঁ ব্যাপিণে নমঃ ।
ওঁ ব্যাপ্যসাক্ষিনে নমঃ ।
ওঁ বিশারদায় নমঃ ।
ওঁ ব্যাঘ্রপাদপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ ব্যাঘ্রচর্মধৃতে নমঃ ।
ওঁ বয়াধিনাশনায় নমঃ । ৭৪০ ।

ওঁ ব্যামোহনাশনায় নমঃ ।
ওঁ ব্যাসায় নমঃ ।
ওঁ ব্যাখ্যামুদ্রালসত্করায় নমঃ ।
ওঁ ব্যুপ্তকেশায় নমঃ ।
ওঁ অথায় নমঃ ।
ওঁ বিশদায় নমঃ ।
ওঁ বিষ্বক্সেনায় নমঃ ।
ওঁ বিশোধকায় নমঃ ।
ওঁ ব্যোমকেশায় নমঃ ।
ওঁ ব্যোমমূর্তয়ে নমঃ । ৭৫০ ।

See Also  1000 Names Of Umasahasram – Sahasranama In English

ওঁ ব্যোমাকারায় নমঃ ।
ওঁ অব্যয়াকৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ ব্রাতায় নমঃ ।
ওঁ ব্রাতপতির্বিপ্রায় নমঃ ।
ওঁ বরীয়তে নমঃ ।
ওঁ ক্ষুল্লকায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষমিণে নমঃ ।
ওঁ শক্তিপাতকরায় নমঃ ।
ওঁ শক্তায় নমঃ ।
ওঁ শাশ্বতায় নমঃ । ৭৬০ ।

ওঁ শ্রেয়সাং নিধয়ে নমঃ ।
ওঁ শয়ানায় নমঃ ।
ওঁ শন্তমায় নমঃ ।
ওঁ শান্তায় নমঃ ।
ওঁ শাসকায় নমঃ ।
ওঁ শ্যামলাপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ শিবঙ্করায় নমঃ ।
ওঁ শিবতরায় নমঃ ।
ওঁ শিষ্টহৃষ্টায় নমঃ ।
ওঁ শিবাগমায় নমঃ । ৭৭০ ।

ওঁ শীঘ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ শীভ্যায় নমঃ ।
ওঁ আনন্দায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষয়দ্বীরায় নমঃ ।
ওঁ শরায় নমঃ ।
ওঁ অক্ষরায় নমঃ ।
ওঁ শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশায় নমঃ ।
ওঁ শ্রুতিপ্রস্তুতবৈভবায় নমঃ ।
ওঁ শুষ্ক্যায় নমঃ ।
ওঁ হরিত্যায় নমঃ । ৭৮০ ।

ওঁ লোপ্যায় নমঃ ।
ওঁ সূর্ম্যায় নমঃ ।
ওঁ পর্ণ্যায় নমঃ ।
ওঁ অণিমাদিভৌবে নমঃ ।
ওঁ শূরসেনায় নমঃ ।
ওঁ শুভাকারায় নমঃ ।
ওঁ শুভ্রমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ শুচিস্মিতায় নমঃ ।
ওঁ শঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ প্রতরণায় নমঃ । ৭৯০ ।

ওঁ অবার্যায় নমঃ ।
ওঁ ফেন্যায় নমঃ ।
ওঁ শষ্প্যায় নমঃ ।
ওঁ প্রবাহজায় নমঃ ।
ওঁ শ্রাব্যায় নমঃ ।
ওঁ শত্রুহরায় নমঃ ।
ওঁ শূলিনে নমঃ ।
ওঁ শ্রুতিস্মৃতিবিধায়কায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীশিবায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীশিবানাথায় নমঃ । ৮০০ ।

ওঁ শ্রীমতে নমঃ ।
ওঁ শ্রীপতিপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ শ্রুত্যায় নমঃ ।
ওঁ পথ্যায় নমঃ ।
ওঁ স্বতন্ত্রস্থায় নমঃ ।
ওঁ কাট্যায় নমঃ ।
ওঁ নীপ্যায় নমঃ ।
ওঁ করোটিভৃতে নমঃ ।
ওঁ ষডাধারগতায় নমঃ ।
ওঁ সাঙ্খ্যায় নমঃ । ৮১০ ।

ওঁ ষডক্ষরসমাশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ ষডূর্মিরহিতায় নমঃ ।
ওঁ স্তব্যায় নমঃ ।
ওঁ ষড্গুণৈশ্বর্যদায়কায় নমঃ ।
ওঁ সকৃদ্বিভাতায় নমঃ ।
ওঁ সংবেত্ত্রে নমঃ ।
ওঁ সদসত্কোটিবর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ সত্ত্বসংস্থায় নমঃ ।
ওঁ সুষুপ্তিস্থায় নমঃ ।
ওঁ সুতল্পায় নমঃ । ৮২০ ।

ওঁ সত্স্বরূপগায় নমঃ ।
ওঁ সদ্যোজাতায় নমঃ ।
ওঁ সদারাধ্যায় নমঃ ।
ওঁ সামগায় নমঃ ।
ওঁ সামসংস্তুতায় নমঃ ।
ওঁ সনাতনায় নমঃ ।
ওঁ সমায় নমঃ ।
ওঁ সত্যায় নমঃ ।
ওঁ সত্যবাদিনে নমঃ ।
ওঁ সমৃদ্ধিদায় নমঃ । ৮৩০ ।

ওঁ সমদৃষ্টয়ে নমঃ ।
ওঁ সত্যকামায় নমঃ ।
ওঁ সনকাদিমুনিস্তুতায় নমঃ ।
ওঁ সমস্তভুবনব্যাপিণে নমঃ ।
ওঁ সমৃদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ সততোদিতায় নমঃ ।
ওঁ সর্বকৃতে নমঃ ।
ওঁ সর্বজিতে নমঃ ।
ওঁ সর্বময়ায় নমঃ ।
ওঁ সত্বাবলম্বকায় নমঃ । ৮৪০ ।

ওঁ সর্বদ্বন্দ্বক্ষয়করায় নমঃ ।
ওঁ সর্বাপদ্বিনিবারকায় নমঃ ।
ওঁ সর্বদৃষে নমঃ ।
ওঁ সর্বভৃতে নমঃ ।
ওঁ সর্গায় নমঃ ।
ওঁ সর্বহৃত্কোশসংস্থিতায় নমঃ ।
ওঁ সর্বপ্রিয়তমায় নমঃ ।
ওঁ সর্বদারিদ্র্যক্লেশনাশনায় নমঃ ।
ওঁ সর্ববিদ্যানামীশনায় নমঃ ।
ওঁ ঈশ্বরাণামধীশ্বরায় নমঃ । ৮৫০ ।

ওঁ সর্বজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ সর্বদায় নমঃ ।
ওঁ স্থাণবে নমঃ ।
ওঁ সর্বেশায় নমঃ ।
ওঁ সমরপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ সর্বাতীতায় নমঃ ।
ওঁ সারতরায় নমঃ ।
ওঁ সাম্বায় নমঃ ।
ওঁ সারস্বতপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ সর্বার্থায় নমঃ । ৮৬০ ।

ওঁ সর্বদায়তুষ্টায় নমঃ ।
ওঁ সর্বশাস্ত্রার্থসম্মতায় নমঃ ।
ওঁ সর্বেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ সর্বসাক্ষিনে নমঃ ।
ওঁ সর্বাত্মনে নমঃ ।
ওঁ সাক্ষিবর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ সব্যতাণ্ডবসম্পন্নায় নমঃ ।
ওঁ মহাতাণ্ডববৈভবায় নমঃ ।
ওঁ সস্পিঞ্জরায় নমঃ ।
ওঁ পশুপতয়ে নমঃ । ৮৭০ ।

ওঁ ত্বিষীমতে নমঃ ।
ওঁ অনধ্বনাং পতয়ে নমঃ ।
ওঁ সহমনায় নমঃ ।
ওঁ সত্যধর্মণে নমঃ ।
ওঁ নিব্যাধিনে নমঃ ।
ওঁ নিয়মায় নমঃ ।
ওঁ য়মায় নমঃ ।
ওঁ সহস্রাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ সহস্রাঙ্ঘ্রয়ে নমঃ ।
ওঁ সহস্রবদনাম্বুজায় নমঃ । ৮৮০ ।

ওঁ সহস্রাক্ষার্চিতায় নমঃ ।
ওঁ সম্রাজে নমঃ ।
ওঁ সন্ধাত্রে নমঃ ।
ওঁ সম্পদালয়ায় নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধেশায় নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধিজনকায় নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধান্তায় নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধবৈভবায় নমঃ ।
ওঁ সুধারূপায় নমঃ ।
ওঁ সুরাধ্যক্ষায় নমঃ । ৮৯০ ।

ওঁ সুভ্রুবে নমঃ ।
ওঁ সুখঘনায় নমঃ ।
ওঁ সুধিয়ে নমঃ ।
ওঁ সুনিশ্চিতার্থায় নমঃ ।
ওঁ রাদ্ধান্তায় নমঃ ।
ওঁ তত্বমর্থায় নমঃ ।
ওঁ তপোময়ায় নমঃ ।
ওঁ সুব্রতায় নমঃ ।
ওঁ সত্যসঙ্কল্পায় নমঃ ।
ওঁ স্বসংবেদ্যায় নমঃ । ৯০০ ।

ওঁ সুখাবহায় নমঃ ।
ওঁ সূতায় নমঃ ।
ওঁ সদস্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ সূরয়ে নমঃ ।
ওঁ অহন্ত্যায় নমঃ ।
ওঁ বনপায় নমঃ ।
ওঁ বরায় নমঃ ।
ওঁ সূত্রভূতায় নমঃ ।
ওঁ স্বপ্রকাশায় নমঃ ।
ওঁ সমশীলায় নমঃ । ৯১০ ।

ওঁ সদাদয়ায় নমঃ ।
ওঁ সূত্রাত্মনে নমঃ ।
ওঁ সুলভায় নমঃ ।
ওঁ স্বচ্ছায় নমঃ ।
ওঁ সূদরায় নমঃ ।
ওঁ সুন্দরাননায় নমঃ ।
ওঁ সূদ্যায় নমঃ ।
ওঁ সরস্যায় নমঃ ।
ওঁ বৈশন্তায় নমঃ ।
ওঁ নাদ্যায় নমঃ । ৯২০ ।

ওঁ অব্ট্যায় নমঃ ।
ওঁ বর্ষকায় নমঃ ।
ওঁ সূক্ষ্মাত্সূক্ষ্মতরায় নমঃ ।
ওঁ সূর্যায় নমঃ ।
ওঁ সূক্ষ্মস্থূলত্ববর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ সৃকাবিনে নমঃ ।
ওঁ মুষ্ণতাং নাথায় নমঃ ।
ওঁ পঞ্চাশদ্বর্ণরূপভৃতে নমঃ ।
ওঁ সোমমণ্ডলমধ্যস্থায় নমঃ ।
ওঁ সোমায় নমঃ । ৯৩০ ।

ওঁ সৌম্যায় নমঃ ।
ওঁ সুহৃদ্বরায় নমঃ ।
ওঁ সঙ্কল্পোল্লাসনির্মুক্তায় নমঃ ।
ওঁ সমনীরাগচেতনায় নমঃ ।
ওঁ সম্পন্নায় নমঃ ।
ওঁ সঙ্ক্রমায় নমঃ ।
ওঁ সত্রিণে নমঃ ।
ওঁ সন্দাত্রে নমঃ ।
ওঁ সকলোর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ সম্প্রবৃদ্ধায় নমঃ । ৯৪০ ।

ওঁ সন্নিকৃষ্টায় নমঃ ।
ওঁ সংবিমৃষ্টায় নমঃ ।
ওঁ সমগ্রদৃষে নমঃ ।
ওঁ সম্প্রহৃষ্টায় নমঃ ।
ওঁ সন্নিবিষ্টায় নমঃ ।
ওঁ সংস্পষ্টায় নমঃ ।
ওঁ সম্প্রমর্দনায় নমঃ ।
ওঁ সংয়দ্বামায় নমঃ ।
ওঁ সংয়মীন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ সংশয়চ্ছিদে নমঃ । ৯৫০ ।

ওঁ সহস্রদৃষে নমঃ ।
ওঁ সংয়মস্থায় নমঃ ।
ওঁ সংহৃদিস্থায় নমঃ ।
ওঁ সম্প্রবিষ্টায় নমঃ ।
ওঁ সমুত্সুকায় নমঃ ।
ওঁ সংবত্সরায় নমঃ ।
ওঁ কলাপূর্ণায় নমঃ ।
ওঁ সুরাসুরনমস্কৃতায় নমঃ ।
ওঁ সংবর্তাগ্ন্যুদরায় নমঃ ।
ওঁ সর্বান্তস্থায় নমঃ । ৯৬০ ।

ওঁ সর্বদুর্গহায় নমঃ ।
ওঁ সংশান্তসর্বসঙ্কল্পায় নমঃ ।
ওঁ সংসদীশায় নমঃ ।
ওঁ সদোদিতায় নমঃ ।
ওঁ স্ফুরঙ্ডমরুনিধ্বাননির্জিতাম্ভোধিনিস্বনায় নমঃ ।
ওঁ স্বচ্ছন্দায় নমঃ ।
ওঁ স্বচ্ছসংবিত্ত্যে নমঃ ।
ওঁ অন্বেষ্টব্যায় নমঃ ।
ওঁ অশ্রুতায় নমঃ ।
ওঁ অমতায় নমঃ । ৯৭০ ।

ওঁ স্বাত্মস্থায় নমঃ ।
ওঁ স্বায়ুধায় নমঃ ।
ওঁ স্বামিণে নমঃ ।
ওঁ স্বানন্যায় নমঃ ।
ওঁ স্বাংশিতাখিলায় নমঃ ।
ওঁ স্বাহারূপায় নমঃ ।
ওঁ বসুমনসে নমঃ ।
ওঁ বটুকায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষেত্রপালকায় নমঃ ।
ওঁ হিতায় নমঃ । ৯৮০ ।

ওঁ প্রমাত্রে নমঃ ।
ওঁ প্রাগ্বর্তিনে নমঃ ।
ওঁ সর্বোপনিষদাশয়ায় নমঃ ।
ওঁ হিরণ্যবাহবে নমঃ ।
ওঁ সেনান্যে নমঃ ।
ওঁ হরিকেশায় নমঃ ।
ওঁ দিশাম্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ হেতুদৃষ্টান্তনির্মুক্তায় নমঃ ।
ওঁ হেতবে নমঃ ।
ওঁ হেরম্বজন্মভুবে নমঃ । ৯৯০ ।

ওঁ হেয়াদেয়বিনির্মুক্তায় নমঃ ।
ওঁ হেলাকলিততাণ্ডবায় নমঃ ।
ওঁ হেলাবিনির্মিতজগতে নমঃ ।
ওঁ হেমশ্বশ্রবে নমঃ ।
ওঁ হিরণ্ময়ায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানলিঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ গতয়ে নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানিনে নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানগম্যায় নমঃ ।
ওঁ অবভাসকায় নমঃ । ১০০০ ।

ইতি শ্রীভৃঙ্গিরিটি সংহিতায়াং শ্রীশিবকামসুন্দরীসমেত
শ্রীনটরাজকুঞ্চিতপাদসহস্রনামাবলিঃ সমাপ্তা ।

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Nataraja Kunchithapada:
1000 Names of Sri Nataraja Kunchithapada – Sahasranamavali Stotram in SanskritEnglish – Bengali – GujaratiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil