1000 Names Of Sri Nataraja Kunchithapada – Sahasranamavali Stotram In English

॥ Nataraja Kunchithapada Sahasranamavali English Lyrics ॥

॥ srinatarajakuncitapadasahasranamavalih ॥
asya sri sivakamasundarisameta sri natarajarajakuncitapadasahasranamastotra
mahamantrasya sadasiva rsih, mahavirat chandah,
srisivakamasundarisametasrinatarajarajo devata । bijam, saktih,kalikam,
anganyasakaranyasau ca cintamani mantravat ॥

Om srisivaya namah iti bijam । Om anantasaktaye namah iti saktih ।
mahesvaraya namah iti kilakam । srinatesvaraprasadasiddhyarthe namaparayane
arcane viniyogah ।
Om namyaya namah angusthabhyam namah ।
svaha namah -tarjanibhyam svaha (namah) ।
Om vasatkaraya namah -madhyamabhyam vasat (namah) ।
Om hunkaraya namah -anamikabhyam hum (namah) Om vausatkaraya namah ।
kanisthikasthaya vausat (namah) Om phatkaraya namah –
karatalakaraprsthabhyam phat (namah) ।
Om namyaya namah – hrdayaya namah ।
Om svaha namah sirase svaha ।
Om vasatkaraya namah – sikhayai vasat ।
Om hunkaraya namah – kavacaya hum ।
Om vausatkaraya namah – netratrayaya vausat ।
Om phatkaraya namah – astraya phat ।
Om bhrrbhuvassuvarom iti digbandhah ।

dhyanam
dhyayetkotiraviprabham trinayanam sitamsugangadharam
daksanghristhitavamakuncitapadam sardulacarmambaram ।
vahnim dolakarabhayam damarukam vame sivam syamalam
kalharam japasraksukam katikaram devim sabhesam bhane ॥ 1॥

phale ratnatripundram phaninamapi gale padapithe ca bhutam
bahvorvahnim ca dhakkam vadanasarasije suryacandrau sikhindram ।
onkarakhyaprabhayam surabhuvanaganam parsvayorvadyakarau yah
krtva”nandanrttam svasadasi kurute kuncitanghrim bhaje’ham ॥ 2॥

urunyasasudola – vahri – sukabhrdvamam karambhoruham
dhakkacchaksasragutpalabhayakaram vamam padam kuncitam ।
uddhrtyadharabhuta prsthavilasaddaksanghrimardhambikam
samivastrasuvenidrkkucabharam dhyayennatam melanam ॥ 3॥

dhyayedatmavimohasamsthitapadam raktamsukam sankaram
kincitkuncitavamapadamatulam vyalambabahum tribhih ।
vame paundra dhanusca pasadahanau dakse kare cabhayam
pauspam marganamankusam damarukam bibhranamacchacchavim ॥ 4॥

atha sahasranamavalih ।
Om akhandabodhaya namah ।
Om akhandatmane namah ।
Om ghantamandalamanditaya namah ।
Om akhandanandacidrupaya namah ।
Om paramanandatandavaya namah ।
Om agamyamahimambhodhaye namah ।
Om anaupamyayasonidhaye namah ।
Om agrevadhaya namah ।
Om agresampujyaya namah ।
Om hantre namah ॥ 10 ॥

Om taraya namah ।
Om mayobhavaya namah ।
Om aghoraya namah ।
Om adbutacaritraya namah ।
Om anandavapuse namah ।
Om agranye namah ।
Om ajirnaya namah ।
Om sukumaraya namah ।
Om anyasmai namah ।
Om paradarsine namah ॥ 20 ॥

Om purandaraya namah ।
Om atarkyaya namah ।
Om sukaraya namah ।
Om saraya namah ।
Om sattamatraya namah ।
Om sadasivaya namah ।
Om anantarupaya namah ।
Om ekatmane namah ।
Om svastarave namah ।
Om vyahrtaye namah ॥ 30 ॥

Om svadaghne namah ।
Om anantasaktaye namah ।
Om acaryaya namah ।
Om puskalaya namah ।
Om sarvapuranaya namah ।
Om anargharatnakhacitakiritaya namah ।
Om nikatesthitaya namah ।
Om anahankrte namah ।
Om acchedyaya namah ।
Om svanandaikaghanakrtaye namah ॥ 40 ॥

Om anavaranavijnanaya namah ।
Om nirvibhagaya namah ।
Om vibhavasave namah ।
Om anirdesyaya namah ।
Om anilaya namah ।
Om agamyaya namah ।
Om avikriyaya namah ।
Om amoghavaibhavaya namah ।
Om anuttamaya namah ।
Om parodasaya namah ॥ 50 ॥

Om muktidaya namah ।
Om muditananaya namah ।
Om annanam pataye namah ।
Om atyugraya namah ।
Om haridhyeyaya namah ।
Om advayakrtaye namah ।
Om aparoksaya namah ।
Om avranaya namah ।
Om alingaya namah ।
Om advestre namah ॥ 60 ॥

Om premasagaraya namah ।
Om aparyantaya namah ।
Om aparicchedyaya namah ।
Om agocaraya namah ।
Om rugvimocakaya namah ।
Om apasmrtinyastapadaya namah ।
Om krttivasase namah ।
Om krpakaraya namah ।
Om aprameyaya namah ।
Om apratirathaya namah ॥ 70 ॥

Om pradyumnaya namah ।
Om pramathesvaraya namah ।
Om amanine namah ।
Om madanaya namah ।
Om amanyave namah ।
Om amanaya namah ।
Om manadaya namah ।
Om manave namah ।
Om amulyamanisabhasvatphanindrakarakankanaya namah ।
Om arunaya namah ॥ 80 ॥

Om saranaya namah ।
Om sarvaya namah ।
Om saranyaya namah ।
Om sarmadaya namah ।

Om sivaya namah ।
Om avasaya namah ।
Om svavasaya namah ।
Om sthasnve namah ।
Om antaryamine namah ।
Om satakratave namah ॥ 90 ॥

Om asubhaksayakrte namah ।
Om jyotise namah ।
Om anakasaya namah ।
Om alepakaya namah ।
Om asnehaya namah ।
Om sanganirmuktaya namah ।
Om ahrasvaya namah ।
Om adirghaya namah ।
Om avisesakaya namah ।
Om aksaraya namah ॥ 100 ॥

Om tryaksaraya namah ।
Om trayaksaya namah ।
Om paksapatavivarjitaya namah ।
Om atatavine namah ।
Om maharudraya namah ।
Om ksetranamadhipaya namah ।
Om aksadaya namah ।
Om atanvanaya namah ।
Om satanandaya namah ।
Om grtsaya namah ॥ 110 ॥

Om grtsapataye namah ।
Om suraya namah ।
Om adityavarnaya namah ।
Om samnjyotise namah ।
Om samyagdarsanatatparaya namah ।
Om adibhutaya namah ।
Om mahabhuta namah ।
Om svecchakalitavigrahaya namah ।
Om aptakamaya namah ।
Om anumantre namah । 120 ।

Om atmakamaya namah ।
Om abhinnaya namah ।
Om ananave namah ।
Om haraya namah ।
Om abhasvaraya namah ।
Om parasmaitatvaya namah ।
Om adimaya namah ।
Om pesalaya namah ।
Om pavaye namah ।
Om avyadhipataye namah । 130 ।

Om adityaya namah ।
Om kakubhaya namah ।
Om kalakovidaya namah ।
Om icchanicchavirahitaya namah ।
Om viharine namah ।
Om viryavardhanaya namah ।
Om uddandatandavaya namah ।
Om candaya namah ।
Om urdhvatandavapanditaya namah ।
Om udasinaya namah । 140 ।

Om upadrastre namah ।
Om maunagamyaya namah ।
Om munisvaraya namah ।
Om urdhvapade namah ।
Om urdhvaretase namah ।
Om praudhanartanalampataya namah ।
Om osadhisaya namah ।
Om satamisaya namah ।
Om uccairghosaya namah ।
Om vibhisanaya namah । 150 ।

Om kandarpakotisadrsaya namah ।
Om kapardine namah ।
Om kamalananaya namah ।
Om kapalamalabharanaya namah ।
Om kankalaya namah ।
Om kalinasanaya namah ।
Om kapalamalalankaraya namah ।
Om kalantakavapurdharaya namah ।
Om kamaniyaya namah ।
Om kalanathasekharaya namah । 160 ।

Om kambukandharaya namah ।
Om kamaniyanijanandamudrancitakarambujaya namah ।
Om karabjadhrtakalagnaye namah ।
Om kadambakusumarunaya namah ।
Om karicarmambaradharaya namah ।
Om kapaline namah ।
Om kalusapahaya namah ।
Om kalyanamurtaye namah ।
Om kalyaniramanaya namah ।
Om kamaleksanaya namah । 170 ।

Om kaksapaya namah ।
Om bhuvantaye namah ।
Om bhavakhyaya namah ।
Om varivaskrtaya namah ।
Om kalakanthaya namah ।
Om kalakalaya namah ।
Om kalakutavisasanaya namah ।
Om kalanetre namah ।
Om kalahantre namah ।
Om kalacakrapravartakaya namah । 180 ।

Om kalajnaya namah ।
Om kamadaya namah ।
Om kantaya namah ।
Om kamaraye namah ।
Om kamapalakaya namah ।
Om kalatmane namah ।
Om kalikanathaya namah ।
Om karkotakavibhusanaya namah ।
Om kalikanatyarasikaya namah ।
Om nisanatananiscalaya namah । 190 ।

Om kalivadapriyaya namah ।
Om kalaya namah ।
Om kalatitaya namah ।
Om kaladharaya namah ।
Om kutharabhrte namah ।
Om kuladrisaya namah ।
Om kuncitaikapadambujaya namah ।
Om kuluncanam pataye namah ।
Om kupyaya namah ।
Om dhanvavine namah । 200 ।

Om dhanadadhipaya namah ।
Om kutasthaya namah ।
Om kurmapithasthaya namah ।
Om kusmandagrahamocakaya namah ।
Om kulankasakrpasindhave namah ।
Om kusaline namah ।
Om kunkumesvaraya namah ।
Om krtajnaya namah ।
Om krtisarajnaya namah ।
Om krsanave namah । 210 ।

Om krsnapingalaya namah ।
Om krtakrtaya namah ।
Om krsaya namah ।
Om krsnaya namah ।
Om santidaya namah ।
Om sarabhakrtaye namah ।
Om krtantakrte namah ।
Om kriyadharaya namah ।
Om krtine namah ।
Om krpanaraksakaya namah । 220 ।

See Also  Sri Krishnashtakam 8 In English

Om kevalaya namah ।
Om kesavaya namah ।
Om kelikaraya namah ।
Om kevalanayakaya namah ।
Om kailasavasine namah ।
Om kamesaya namah ।
Om kavaye namah ।
Om kapatavarjitaya namah ।
Om kotikandarpasaubhagyasundaraya namah ।
Om madhurasmitaya namah । 230 ।

Om gadadharaya namah ।
Om ganasvamine namah ।
Om garistthaya namah ।
Om tomarayudhaya namah ।
Om garvitaya namah ।
Om gaganavasaya namah ।
Om granthitrayavibhedanaya namah ।
Om gahvaresthaya namah ।
Om ganadhisaya namah ।
Om ganesaya namah । 240 ।

Om gativarjitaya namah ।
Om gayakaya namah ।
Om garudarudhaya namah ।
Om gajasuravimardanaya namah ।
Om gayatrivallabhaya namah ।
Om gargyaya namah ।
Om gayakanugrahonmukhaya namah ।
Om guhasayaya namah ।
Om gunatitaya namah ।
Om gurumurtaye namah । 250 ।

Om guhapriyaya namah ।
Om gudhaya namah ।
Om guhyataraya namah ।
Om gopyaya namah ।
Om goraksine namah ।
Om ganasevitaya namah ।
Om caturbhujaya namah ।
Om satatanave namah ।
Om samitakhilayakautukaya namah ।
Om caturvaktraya namah । 260 ।

Om cakradharaya namah ।
Om pancavaktraya namah ।
Om parantapaya namah ।
Om cicchaktilocananandakandalaya namah ।
Om kundapandaraya namah ।
Om cidanandanatadhisaya namah ।
Om citkevalavapurdharaya namah ।
Om cidekarasasampurnaya namah ।
Om hrim sivaya namah ।
Om srimahesvaraya namah । 270 ।

Om caitanyaya namah ।
Om cicchide namah ।
Om advaitaya namah ।
Om cinmatraya namah ।
Om citsabhadhipaya namah ।
Om jatadharaya namah ।
Om amrtadharaya namah ।
Om amrtamsave namah ।
Om amrtodbhavaya namah ।
Om jatilaya namah । 280 ।

Om catulapangaya namah ।
Om mahanatanalampataya namah ।
Om janardanaya namah ।
Om jagatsvamine namah ।
Om janmakarmanivarakaya namah ।
Om javanaya namah ।
Om jagadadharaya namah ।
Om jamadagnaye namah ।
Om jaraharaya namah ।
Om jahnukanyadharaya namah । 290 ।

Om janmajaramrtyunivarakaya namah ।
Om nantanadinamayuktavisnunamyapadambujaya namah ।
Om tatvavabodhaya namah ।
Om tatvesaya namah ।
Om tatvabhavaya namah ।
Om taponidhaye namah ।
Om tarunaya namah ।
Om tarakaya namah ।
Om tamraya namah ।
Om tarisnave namah । 300 ।

Om tatvabodhakaya namah ।
Om tridhamne namah ।
Om trijjagaddhetave namah ।
Om trimurtaye namah ।
Om tiryagurdhvagaya namah ।
Om trimatrka namah ।
Om trivrdrupaya namah ।
Om trtiyaya namah ।
Om trigunadhikaya namah ।
Om daksadhvaraharaya namah । 310 ।

Om daksaya namah ।
Om daharasthaya namah ।
Om dayanidhaye namah ।
Om daksinagnaye namah ।
Om garhapatyaya namah ।
Om damanaya namah ।
Om danavantakaya namah ।
Om dirghapingajatajutaya namah ।
Om dirghabahave namah ।
Om digambaraya namah । 320 ।

Om duraradhyaya namah ।
Om duradharsaya namah ।
Om dustaduraya namah ।
Om durasadaya namah ।
Om durvijneyaya namah ।
Om duracaranasanaya namah ।
Om durmadantakaya namah ।
Om daivyaya namah ।
Om bhisase namah ।
Om pramanajnaya namah । 330 ।

Om brahmanyaya namah ।
Om brahmanatmakaya namah ।
Om drastre namah ।
Om darsayitre namah ।
Om dantaya namah ।
Om daksinamurtirupabhrte namah ।
Om dhanvine namah ।
Om dhanadhipaya namah ।
Om dhanyaya namah ।
Om dharmagoptre namah । 340 ।

Om dharadhipaya namah ।
Om dhrsnave namah ।
Om dutaya namah ।
Om tiksnadamstraya namah ।
Om sudhanvane namah ।
Om sutadaya namah ।
Om sukhine namah ।
Om dhyanagamyaya namah ।
Om dhyatrrupaya namah ।
Om dhyeyaya namah । 350 ।

Om dharmavidam varaya namah ।
Om naktancaraya namah ।
Om prakrntanam pataye namah ।
Om giricaraya namah ।
Om gurave namah ।
Om nandinatyapriyaya namah ।
Om nandine namah ।
Om natesaya namah ।
Om natavesabhrte namah ।
Om namadanandadaya namah । 360 ।

Om namyaya namah ।
Om nagarajaniketanaya namah ।
Om narasimhaya namah ।
Om nagadhyaksaya namah ।
Om nadantaya namah ।
Om nadavarjitaya namah ।
Om nicerukaya namah ।
Om paricaraya namah ।
Om aranyanam pataye namah ।
Om adbhutaya namah । 370 ।

Om nirankusaya namah ।
Om niradharaya namah ।
Om nirapayaya namah ।
Om niratyayaya namah ।
Om niranjanaya namah ।
Om nityasuddhaya namah ।
Om nityabuddhaya namah ।
Om nirasrayaya namah ।
Om niramsaya namah ।
Om nigamanandaya namah । 380 ।

Om niranandaya namah ।
Om nidanabhuve namah ।
Om nirvanadaya namah ।
Om nirvrtisthaya namah ।
Om nirvairaya namah ।
Om nirupadhikaya namah ।
Om nirvikalpaya namah ।
Om niralambaya namah ।
Om nirvikaraya namah ।
Om niramayaya namah । 390 ।

Om nisangane namah ।
Om isudhimate namah ।
Om indraya namah ।
Om taskaranamadhisvaraya namah ।
Om nispandaya namah ।
Om pratyayanandaya namah ।
Om nirnimesaya namah ।
Om nirantaraya namah ।
Om naiskarmyadaya namah ।
Om navarasaya namah । 400 ।

Om tristhaya namah ।
Om tripurabhairavaya namah ।
Om pancabhutaprabhave namah ।
Om pancapujasantustamanasaya namah ।
Om pancayajnapriyaya namah ।
Om pancapranadhipataye namah ।
Om avyayaya namah ।
Om patanjaliprananathaya namah ।
Om paraparavivarjitaya namah ।
Om pataye namah । 410 ।

Om pancatvanirmuktaya namah ।
Om pancakrtyaparayanaya namah ।
Om pattinamadhipaya namah ।
Om krtsnavitaya namah ।
Om dhavate namah ।
Om sattvapaya namah ।
Om paramatmane namah ।
Om parasmaijyotise namah ।
Om paramesthine namah ।
Om paratparaya namah । 420 ।

Om parnasadyaya namah ।
Om pratyagatmane namah ।
Om prasannaya namah ।
Om paramonnataya namah ।
Om pavitraya namah ।
Om parvatidaraya namah ।
Om paramapannivarakaya namah ।
Om patalamsave namah ।
Om patutaraya namah ।
Om parijatadrumulagaya namah । 430 ।

Om papatavibrhadbhanave namah ।
Om bhanumatkotikotibhaya namah ।
Om pasine namah ।
Om patakasamhartre namah ।
Om tiksnesave namah ।
Om timirapahaya namah ।
Om punyaya namah ।
Om pumse namah ।
Om purisayaya namah ।
Om pusne namah । 440 ।

Om purnaya namah ।
Om puratanaya namah ।
Om purajite namah ।
Om purvajaya namah ।
Om puspahasaya namah ।
Om punyaphalapradaya namah ।
Om puruhutaya namah ।
Om puradvesine namah ।
Om puratrayaviharavate namah ।
Om pulastyaya namah । 450 ।

Om ksayanaya namah ।
Om grhyaya namah ।
Om gosthyaya namah ।
Om goparipalakaya namah ।
Om pustanam pataye namah ।
Om avyagraya namah ।
Om bhavahetaye namah ।
Om jagatpataye namah ।
Om prakrtisaya namah ।
Om pratisthatre namah । 460 ।

Om prabhavaya namah ।
Om pramathaya namah ।
Om prathine namah ।
Om prapancopasamaya namah ।
Om namarupadvayavivarjitaya namah ।
Om prapancollasanirmuktaya namah ।
Om pratyaksaya namah ।
Om pratibhatmakaya namah ।
Om prabuddhaya namah ।
Om paramodaraya namah । 470 ।

Om paramanandasagaraya namah ।
Om pramanaya namah ।
Om pranavaya namah ।
Om prajnaya namah ।
Om pranadaya namah ।
Om prananayakaya namah ।
Om pravegaya namah ।
Om pramadardhangaya namah ।
Om pranartanaparayanaya namah ।
Om babhrave namah । 480 ।

See Also  1000 Names Of Sri Bala Tripura Sundari 2 – Sahasranamavali Stotram 2 In Sanskrit

Om bahuvidhakaraya namah ।
Om balapramathanaya namah ।
Om baline namah ।
Om babhrusaya namah ।
Om bhagavate namah ।
Om bhavyaya namah ।
Om vivyadhine namah ।
Om vigatajvaraya namah ।
Om bilmine namah ।
Om varuthine namah । 490 ।

Om dundubhyaya namah ।
Om ahananyaya namah ।
Om pramrsabhidhaya namah ।
Om brahmavidyaguruve namah ।
Om guhyaya namah ।
Om guhyakaisamabhistutaya namah ।
Om brahmavidyapradaya namah ।
Om brahmane namah ।
Om brhadgarbhaya namah ।
Om brhaspataye namah । 500 ।

Om brahmandakandavisphotamahapralayatandavaya namah ।
Om brahmisthaya namah ।
Om brahmasutrarthaya namah ।
Om brahmanyaya namah ।
Om brahmacetanaya namah ।
Om bhaganetraharaya namah ।
Om bhargaya namah ।
Om bhavaghnaya namah ।
Om bhaktimannidhaye namah ।
Om bhadraya namah । 510 ।

Om bhadrapradaya namah ।
Om bhadravahanaya namah ।
Om bhaktavatsalaya namah ।
Om bhavajnaya namah ।
Om bandhavicchettre namah ।
Om bhavatitaya namah ।
Om abhayankaraya namah ।
Om bhavabhavavinirmuktaya namah ।
Om bharupaya namah ।
Om bhavitaya namah । 520 ।

Om bharaya namah ।
Om bhutamuktavalitantave namah ।
Om bhutapurvaya namah ।
Om bhujangabhrte namah ।
Om bhumne namah ।
Om bhutapataye namah ।
Om bhavyaya namah ।
Om bhurbhuvovyahrtipriyaya namah ।
Om bhrnginatyapramanajnaya namah ।
Om bhramarayitanatyakrte namah । 530 ।

Om bhrajisnave namah ।
Om bhavanagamyaya namah ।
Om bhrantijnanavinasanaya namah ।
Om manisine namah ।
Om manujadhisaya namah ।
Om mithyapratyayanasanaya namah ।
Om manobhartre namah ।
Om manogamyaya namah ।
Om mananaikaparayanaya namah ।
Om manovacobhiragrahyaya namah । 540 ।

Om mahabilakrtalayaya namah ।
Om mayaskaraya namah ।
Om mahatirthyaya namah ।
Om kulyaya namah ।
Om paryaya namah ।
Om padatmakaya namah ।
Om maharddhaye namah ।
Om mahimadharaya namah ।
Om mahasenaguruve namah ।
Om mahase namah । 550 ।

Om mahakartre namah ।
Om mahabhoktre namah ।
Om mahasamvinmayaya namah ।
Om madhave namah ।
Om mahatatparyanilayaya namah ।
Om pratyagbrahmaikyaniscayaya namah ।
Om mahanandaya namah ।
Om mahaskandaya namah ।
Om mahendraya namah ।
Om mahasannidhaye namah । 560 ।

Om mahamayaya namah ।
Om mahagrasaya namah ।
Om mahaviryaya namah ।
Om mahabhujaya namah ।
Om mahogratandavabhijnaya namah ।
Om paribhramanatandavaya namah ।
Om manibhadrarcitaya namah ।
Om manyaya namah ।
Om mayavine namah ।
Om mantrikaya namah । 570 ।

Om mahate namah ।
Om mayanatakakrte namah ।
Om mayavine namah ।
Om mayayantravimocakaya namah ।
Om mayanatyavinodajnaya namah ।
Om mayanatanasiksakaya namah ।
Om midhustamaya namah ।
Om mrgadharaya namah ।
Om mrkandutanayapriyaya namah ।
Om munaye namah । 580 ।

Om ataryaya namah ।
Om aladyaya namah ।
Om sikatyaya namah ।
Om ki~silaya namah ।
Om mocakaya namah ।
Om mohavicchettre namah ।
Om modaniyaya namah ।
Om mahaprabhave namah ।
Om yasasvine namah ।
Om yajamanatmane namah । 590 ।

Om yajnabhuje namah ।
Om yajanapriyaya namah ।
Om yaksaraje namah ।
Om yajnaphaladaya namah ।
Om yajnamurtaye namah ।
Om yasaskaraya namah ।
Om yogagamyaya namah ।
Om yoganisthaya namah ।
Om yoganandaya namah ।
Om yudhisthiraya namah । 600 ।

Om yogayonaye namah ।
Om yathabhutaya namah ।
Om yaksagandharvavanditaya namah ।
Om ravimandalamadhyasthaya namah ।
Om rajogunavivarjitaya namah ।
Om rajarajesvaraya namah ।
Om ramyaya namah ।
Om ratrincarayavinasanaya namah ।
Om rataye namah ।
Om dataye namah । 610 ।

Om catuspadaya namah ।
Om svatmabandhaharaya namah ।
Om svabhuve namah ।
Om rudraksasranmayakalpaya namah ।
Om kahlarakiranadyutaye namah ।
Om rohitaya namah ।
Om sthapataye namah ।
Om vrksapataye namah ।
Om mantrine namah ।
Om vanijaya namah । 620 ।

Om lasyamrtabdhilaharipurnendave namah ।
Om punyagocaraya namah ।
Om varadaya namah ।
Om vamanaya namah ।
Om vandyaya namah ।
Om varisthaya namah ।
Om vajravarmabhrte namah ।
Om varabhayapradaya namah ।
Om brahmapucchaya namah ।
Om brahmavidam varaya namah । 630 ।

Om vasine namah ।
Om varenyaya namah ।
Om vitataya namah ।
Om vajrabhrte namah ।
Om varunatmakaya namah ।
Om vahnimandalamadhyasthaya namah ।
Om varsiyase namah ।
Om varunesvaraya namah ।
Om vacyavacakanirmuktaya namah ।
Om vagisaya namah । 640 ।

Om vagagocaraya namah ।
Om vikararahitaya namah ।
Om visnave namah ।
Om viradisaya namah ।
Om viranmayaya namah ।
Om vighnesvaraya namah ।
Om vighnanetre namah ।
Om saktipanaye namah ।
Om sarodbhavaya namah ।
Om vijighatsaya namah । 650 ।

Om vigatabhiye namah ।
Om vipipasaya namah ।
Om vibhavanaya namah ।
Om vidagdhamugdhavesadyaya namah ।
Om visvatitaya namah ।
Om visokadaya namah ।
Om vidyanidhaye namah ।
Om virupaksaya namah ।
Om visvayonaye namah ।
Om vrsadhvajaya namah । 660 ।

Om vidyutyaya namah ।
Om vivahaya namah ।
Om medhyaya namah ।
Om resmiyaya namah ।
Om vastupaya namah ।
Om vasave namah ।
Om vidvattamaya namah ।
Om vidurasthaya namah ।
Om visramaya namah ।
Om vedanamayaya namah । 670 ।

Om viyadadijagatsrastre namah ।
Om vividhanandadayakaya namah ।
Om virathrdayapadmasthaya namah ।
Om vidhaye namah ।
Om visvadhikaya namah ।
Om vibhave namah ।
Om virupaya namah ।
Om visvadigvyapine namah ।
Om vitasokaya namah ।
Om virocanaya namah । 680 ।

Om visrantibhuve namah ।
Om vivasanaya namah ।
Om vighnahantre namah ।
Om vinodakaya namah ।
Om visrnkhalaya namah ।
Om viyaddhetave namah ।
Om visamaya namah ।
Om vidrumaprabhaya namah ।
Om visvasyayatanaya namah ।
Om varyaya namah । 690 ।

Om vandarujanavatsalaya namah ।
Om vijnanamatraya namah ।
Om virajase namah ।
Om viramaya namah ।
Om vibudhasrayaya namah ।
Om virapriyaya namah ।
Om vitabhayaya namah ।
Om vindhyadarpavinasana namah ।
Om virabhadraya namah ।
Om visalaksaya namah । 700 ।

Om visnubanaya namah ।
Om visam pataye namah ।
Om vrddhiksayavinirmuktaya namah ।
Om vidyotaya namah ।
Om visvavancakaya namah ।
Om vetalanatanapritaya namah ।
Om vetandatvakkrtambaraya namah ।
Om vedavedyaya namah ।
Om vedarupaya namah ।
Om vedavedantavittamaya namah । 710 ।

Om vedantakrte namah ।
Om turyapadaya namah ।
Om vaidyutaya namah ।
Om sukrtobhavaya namah ।
Om vedarthavidve namah ।
Om vedayonaye namah ।
Om vedangaya namah ।
Om vedasamstutaya namah ।
Om velatilanghikarunaya namah ।
Om vilasine namah । 720 ।

Om vikramonnataya namah ।
Om vaikunthavallabhaya namah ।
Om avarsyaya namah ।
Om vaisvanaravilocanaya namah ।
Om vairagyasevadhaye namah ।
Om visvabhoktre namah ।
Om sarvordhvasamsthitaya namah ।
Om vausatkaraya namah ।
Om vasatkaraya namah ।
Om hunkaraya namah । 730 ।

Om phatkaraya namah ।
Om patave namah ।
Om vyakrtaya namah ।
Om vyaprtaya namah ।
Om vyapine namah ।
Om vyapyasaksine namah ।
Om visaradaya namah ।
Om vyaghrapadapriyaya namah ।
Om vyaghracarmadhrte namah ।
Om vayadhinasanaya namah । 740 ।

Om vyamohanasanaya namah ।
Om vyasaya namah ।
Om vyakhyamudralasatkaraya namah ।
Om vyuptakesaya namah ।
Om athaya namah ।
Om visadaya namah ।
Om visvaksenaya namah ।
Om visodhakaya namah ।
Om vyomakesaya namah ।
Om vyomamurtaye namah । 750 ।

See Also  1000 Names Of Dakaradi Sri Datta – Sahasranama Stotram In Sanskrit

Om vyomakaraya namah ।
Om avyayakrtaye namah ।
Om vrataya namah ।
Om vratapatirvipraya namah ।
Om variyate namah ।
Om ksullakaya namah ।
Om ksamine namah ।
Om saktipatakaraya namah ।
Om saktaya namah ।
Om sasvataya namah । 760 ।

Om sreyasam nidhaye namah ।
Om sayanaya namah ।
Om santamaya namah ।
Om santaya namah ।
Om sasakaya namah ।
Om syamalapriyaya namah ।
Om sivankaraya namah ।
Om sivataraya namah ।
Om sistahrstaya namah ।
Om sivagamaya namah । 770 ।

Om sighriyaya namah ।
Om sibhyaya namah ।
Om anandaya namah ।
Om ksayadviraya namah ।
Om saraya namah ।
Om aksaraya namah ।
Om suddhasphatikasankasaya namah ।
Om srutiprastutavaibhavaya namah ।
Om suskyaya namah ।
Om harityaya namah । 780 ।

Om lopyaya namah ।
Om surmyaya namah ।
Om parnyaya namah ।
Om animadibhauve namah ।
Om surasenaya namah ।
Om subhakaraya namah ।
Om subhramurtaye namah ।
Om sucismitaya namah ।
Om sangaya namah ।
Om prataranaya namah । 790 ।

Om avaryaya namah ।
Om phenyaya namah ।
Om saspyaya namah ।
Om pravahajaya namah ।
Om sravyaya namah ।
Om satruharaya namah ।
Om suline namah ।
Om srutismrtividhayakaya namah ।
Om srisivaya namah ।
Om srisivanathaya namah । 800 ।

Om srimate namah ।
Om sripatipujitaya namah ।
Om srutyaya namah ।
Om pathyaya namah ।
Om svatantrasthaya namah ।
Om katyaya namah ।
Om nipyaya namah ।
Om karotibhrte namah ।
Om sadadharagataya namah ।
Om sankhyaya namah । 810 ।

Om sadaksarasamasrayaya namah ।
Om sadurmirahitaya namah ।
Om stavyaya namah ।
Om sadgunaisvaryadayakaya namah ।
Om sakrdvibhataya namah ।
Om samvettre namah ।
Om sadasatkotivarjitaya namah ।
Om sattvasamsthaya namah ।
Om susuptisthaya namah ।
Om sutalpaya namah । 820 ।

Om satsvarupagaya namah ।
Om sadyojataya namah ।
Om sadaradhyaya namah ।
Om samagaya namah ।
Om samasamstutaya namah ।
Om sanatanaya namah ।
Om samaya namah ।
Om satyaya namah ।
Om satyavadine namah ।
Om samrddhidaya namah । 830 ।

Om samadrstaye namah ।
Om satyakamaya namah ।
Om sanakadimunistutaya namah ।
Om samastabhuvanavyapine namah ।
Om samrddhaya namah ।
Om satatoditaya namah ।
Om sarvakrte namah ।
Om sarvajite namah ।
Om sarvamayaya namah ।
Om satvavalambakaya namah । 840 ।

Om sarvadvandvaksayakaraya namah ।
Om sarvapadvinivarakaya namah ।
Om sarvadrse namah ।
Om sarvabhrte namah ।
Om sargaya namah ।
Om sarvahrtkosasamsthitaya namah ।
Om sarvapriyatamaya namah ।
Om sarvadaridryaklesanasanaya namah ।
Om sarvavidyanamisanaya namah ।
Om isvaranamadhisvaraya namah । 850 ।

Om sarvajnaya namah ।
Om sarvadaya namah ।
Om sthanave namah ।
Om sarvesaya namah ।
Om samarapriyaya namah ।
Om sarvatitaya namah ।
Om sarataraya namah ।
Om sambaya namah ।
Om sarasvatapradaya namah ।
Om sarvarthaya namah । 860 ।

Om sarvadayatustaya namah ।
Om sarvasastrarthasammataya namah ।
Om sarvesvaraya namah ।
Om sarvasaksine namah ।
Om sarvatmane namah ।
Om saksivarjitaya namah ।
Om savyatandavasampannaya namah ।
Om mahatandavavaibhavaya namah ।
Om saspinjaraya namah ।
Om pasupataye namah । 870 ।

Om tvisimate namah ।
Om anadhvanam pataye namah ।
Om sahamanaya namah ।
Om satyadharmane namah ।
Om nivyadhine namah ।
Om niyamaya namah ।
Om yamaya namah ।
Om sahasraksaya namah ।
Om sahasranghraye namah ।
Om sahasravadanambujaya namah । 880 ।

Om sahasraksarcitaya namah ।
Om samraje namah ।
Om sandhatre namah ।
Om sampadalayaya namah ।
Om siddhesaya namah ।
Om siddhijanakaya namah ।
Om siddhantaya namah ।
Om siddhavaibhavaya namah ।
Om sudharupaya namah ।
Om suradhyaksaya namah । 890 ।

Om subhruve namah ।
Om sukhaghanaya namah ।
Om sudhiye namah ।
Om suniscitarthaya namah ।
Om raddhantaya namah ।
Om tatvamarthaya namah ।
Om tapomayaya namah ।
Om suvrataya namah ।
Om satyasankalpaya namah ।
Om svasamvedyaya namah । 900 ।

Om sukhavahaya namah ।
Om sutaya namah ।
Om sadaspataye namah ।
Om suraye namah ।
Om ahantyaya namah ।
Om vanapaya namah ।
Om varaya namah ।
Om sutrabhutaya namah ।
Om svaprakasaya namah ।
Om samasilaya namah । 910 ।

Om sadadayaya namah ।
Om sutratmane namah ।
Om sulabhaya namah ।
Om svacchaya namah ।
Om sudaraya namah ।
Om sundarananaya namah ।
Om sudyaya namah ।
Om sarasyaya namah ।
Om vaisantaya namah ।
Om nadyaya namah । 920 ।

Om avtyaya namah ।
Om varsakaya namah ।
Om suksmatsuksmataraya namah ।
Om suryaya namah ।
Om suksmasthulatvavarjitaya namah ।
Om srkavine namah ।
Om musnatam nathaya namah ।
Om pancasadvarnarupabhrte namah ।
Om somamandalamadhyasthaya namah ।
Om somaya namah । 930 ।

Om saumyaya namah ।
Om suhrdvaraya namah ।
Om sankalpollasanirmuktaya namah ।
Om samaniragacetanaya namah ।
Om sampannaya namah ।
Om sankramaya namah ।
Om satrine namah ।
Om sandatre namah ।
Om sakalorjitaya namah ।
Om sampravrddhaya namah । 940 ।

Om sannikrstaya namah ।
Om samvimrstaya namah ।
Om samagradrse namah ।
Om samprahrstaya namah ।
Om sannivistaya namah ।
Om samspastaya namah ।
Om sampramardanaya namah ।
Om samyadvamaya namah ।
Om samyamindraya namah ।
Om samsayacchide namah । 950 ।

Om sahasradrse namah ।
Om samyamasthaya namah ।
Om samhrdisthaya namah ।
Om sampravistaya namah ।
Om samutsukaya namah ।
Om samvatsaraya namah ।
Om kalapurnaya namah ।
Om surasuranamaskrtaya namah ।
Om samvartagnyudaraya namah ।
Om sarvantasthaya namah । 960 ।

Om sarvadurgahaya namah ।
Om samsantasarvasankalpaya namah ।
Om samsadisaya namah ।
Om sadoditaya namah ।
Om sphurandamarunidhvananirjitambhodhinisvanaya namah ।
Om svacchandaya namah ।
Om svacchasamvittye namah ।
Om anvestavyaya namah ।
Om asrutaya namah ।
Om amataya namah । 970 ।

Om svatmasthaya namah ।
Om svayudhaya namah ।
Om svamine namah ।
Om svananyaya namah ।
Om svamsitakhilaya namah ।
Om svaharupaya namah ।
Om vasumanase namah ।
Om vatukaya namah ।
Om ksetrapalakaya namah ।
Om hitaya namah । 980 ।

Om pramatre namah ।
Om pragvartine namah ।
Om sarvopanisadasayaya namah ।
Om hiranyabahave namah ।
Om senanye namah ।
Om harikesaya namah ।
Om disampataye namah ।
Om hetudrstantanirmuktaya namah ।
Om hetave namah ।
Om herambajanmabhuve namah । 990 ।

Om heyadeyavinirmuktaya namah ।
Om helakalitatandavaya namah ।
Om helavinirmitajagate namah ।
Om hemasvasrave namah ।
Om hiranmayaya namah ।
Om jnanalingaya namah ।
Om gataye namah ।
Om jnanine namah ।
Om jnanagamyaya namah ।
Om avabhasakaya namah । 1000 ।

iti sribhrngiriti samhitayam srisivakamasundarisameta
srinatarajakuncitapadasahasranamavalih samapta ।

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Nataraja Kunchithapada:
1000 Names of Sri Nataraja Kunchithapada – Sahasranamavali Stotram in Sanskrit – English – BengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil