1000 Names Of Sri Nataraja Kunchithapada – Sahasranamavali Stotram In Telugu

॥ Nataraja Kunchithapada Sahasranamavali Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీనటరాజకుఞ్చితపాదసహస్రనామావలిః ॥
అస్య శ్రీ శివకామసున్దరీసమేత శ్రీ నటరాజరాజకుఞ్చితపాదసహస్రనామస్తోత్ర
మహామన్త్రస్య సదాశివ ఋషిః, మహావిరాట్ ఛన్దః,
శ్రీశివకామసున్దరీసమేతశ్రీనటరాజరాజో దేవతా । బీజం, శక్తిః,కలికం,
అఙ్గన్యాసకరన్యాసౌ చ చిన్తామణి మన్త్రవత్ ॥

ఓం శ్రీశివాయ నమః ఇతి బీజమ్ । ఓం అనన్తశక్తయే నమః ఇతి శక్తిః ।
మహేశ్వరాయ నమః ఇతి కీలకమ్ । శ్రీనటేశ్వరప్రసాదసిద్ధ్యర్థే నామపరాయణే
అర్చనే వినియోగః ।
ఓం నమ్యాయ నమః అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః ।
స్వాహా నమః -తర్జనీభ్యాం స్వాహా (నమః) ।
ఓం వషట్కారాయ నమః -మధ్యమాభ్యాం వషట్ (నమః) ।
ఓం హుఙ్కారాయ నమః -అనామికాభ్యాం హుం (నమః) ఓం వౌషట్కారాయ నమః ।
కనిష్ఠికష్ఠయా వౌషట్ (నమః) ఓం ఫట్కారాయ నమః –
కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం ఫట్ (నమః) ।
ఓం నమ్యాయ నమః – హృదయాయ నమః ।
ఓం స్వాహా నమః శిరసే స్వాహా ।
ఓం వషట్కారాయ నమః – శిఖాయై వషట్ ।
ఓం హుఙ్కారాయ నమః – కవచాయ హుమ్ ।
ఓం వౌషట్కారాయ నమః – నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ।
ఓం ఫట్కరాయ నమః – అస్త్రాయ ఫట్ ।
ఓం భృర్భువస్సువరోం ఇతి దిగ్బన్ధః ।

ధ్యానమ్
ధ్యాయేత్కోటిరవిప్రభం త్రినయనం శీతాంశుగఙ్గాధరం
దక్షాఙ్ఘ్రిస్థితవామకుఞ్చితపదం శార్దూలచర్మామ్బరమ్ ।
వహ్నిం డోలకరాభయం డమరుకం వామే శివాం శ్యామలాం
కల్హారాం జపస్రక్షుకాం కటికరాం దేవీం సభేశం భణే ॥ ౧॥

ఫాలే రత్నత్రిపుణ్డ్రం ఫణినమపి గలే పాదపీఠే చ భూతం
బాహ్వోర్వహ్నిం చ ఢక్కం వదనసరసిజే సూర్యచన్ద్రౌ శిఖీన్ద్రమ్ ।
ఓఙ్కారాఖ్యప్రభాయాం సురభువనగణం పార్శ్వయోర్వాద్యకారౌ యః
కృత్వాఽఽనన్దనృత్తం స్వసదసి కురుతే కుఞ్చితాఙ్ఘ్రిం భజేఽహమ్ ॥ ౨॥

ఊరున్యాససుడోల – వహ్రి – శుకభృద్వామం కరామ్భోరుహం
ఢక్కాచ్ఛాక్షస్రగుత్పలాభయకరం వామం పదం కుఞ్చితమ్ ।
ఉద్ధృత్యాధరభూత పృష్ఠవిలసద్దక్షాఙ్ఘ్రిమర్ధామ్బికం
సామీవస్త్రసువేణిదృక్కుచభరం ధ్యాయేన్నటం మేలనమ్ ॥ ౩॥

ధ్యాయేదాత్మవిమోహసంస్థితపదం రక్తాంశుకం శఙ్కరం
కిఞ్చిత్కుఞ్చితవామపాదమతులం వ్యాలమ్బబాహుం త్రిభిః ।
వామే పౌణ్డ్ర ధనుశ్చ పాశదహనౌ దక్షే కరే చాభయం
పౌష్పం మార్గణమఙ్కుశం డమరుకం బిభ్రాణమచ్ఛచ్ఛవిమ్ ॥ ౪॥

అథ సహస్రనామావలిః ।
ఓం అఖణ్డబోధాయ నమః ।
ఓం అఖణ్డాత్మనే నమః ।
ఓం ఘణ్టామణ్డలమణ్డితాయ నమః ।
ఓం అఖణ్డానన్దచిద్రూపాయ నమః ।
ఓం పరమానన్దతాణ్డవాయ నమః ।
ఓం అగమ్యమహిమామ్భోధయే నమః ।
ఓం అనౌపమ్యయశోనిధయే నమః ।
ఓం అగ్రేవధాయ నమః ।
ఓం అగ్రేసమ్పూజ్యాయ నమః ।
ఓం హన్త్రే నమః ॥ ౧౦ ॥

ఓం తారాయ నమః ।
ఓం మయోభవాయ నమః ।
ఓం అఘోరాయ నమః ।
ఓం అద్బుతచారిత్రాయ నమః ।
ఓం ఆనన్దవపుషే నమః ।
ఓం అగ్రణ్యే నమః ।
ఓం అజీర్ణాయ నమః ।
ఓం సుకుమారాయ నమః ।
ఓం అన్యస్మై నమః ।
ఓం పారదర్శినే నమః ॥ ౨౦ ॥

ఓం పురన్దరాయ నమః ।
ఓం అతర్క్యాయ నమః ।
ఓం సుకరాయ నమః ।
ఓం సారాయ నమః ।
ఓం సత్తామాత్రాయ నమః ।
ఓం సదాశివాయ నమః ।
ఓం అనన్తరూపాయ నమః ।
ఓం ఏకాత్మనే నమః ।
ఓం స్వస్తరవే నమః ।
ఓం వ్యాహృతయే నమః ॥ ౩౦ ॥

ఓం స్వదఘ్నే నమః ।
ఓం అనన్తశక్తయే నమః ।
ఓం అచార్యాయ నమః ।
ఓం పుష్కలాయ నమః ।
ఓం సర్వపూరణాయ నమః ।
ఓం అనర్ఘరత్నఖచితకిరీటాయ నమః ।
ఓం నికటేస్థితాయ నమః ।
ఓం అనహఙ్కృతే నమః ।
ఓం అచ్ఛేద్యాయ నమః ।
ఓం స్వానన్దైకఘనాకృతయే నమః ॥ ౪౦ ॥

ఓం అనావరణవిజ్ఞానాయ నమః ।
ఓం నిర్విభాగాయ నమః ।
ఓం విభావసవే నమః ।
ఓం అనిర్దేశ్యాయ నమః ।
ఓం అనిలాయ నమః ।
ఓం అగమ్యాయ నమః ।
ఓం అవిక్రియాయ నమః ।
ఓం అమోఘవైభవాయ నమః ।
ఓం అనుత్తమాయ నమః ।
ఓం పరోదాసాయ నమః ॥ ౫౦ ॥

ఓం ముక్తిదాయ నమః ।
ఓం ముదితాననాయ నమః ।
ఓం అన్నానాం పతయే నమః ।
ఓం అత్యుగ్రాయ నమః ।
ఓం హరిధ్యేయాయ నమః ।
ఓం అద్వయాకృతయే నమః ।
ఓం అపరోక్షాయ నమః ।
ఓం అవ్రణాయ నమః ।
ఓం అలిఙ్గాయ నమః ।
ఓం అద్వేష్ట్రే నమః ॥ ౬౦ ॥

ఓం ప్రేమసాగరాయ నమః ।
ఓం అపర్యన్తాయ నమః ।
ఓం అపరిచ్ఛేద్యాయ నమః ।
ఓం అగోచరాయ నమః ।
ఓం రుగ్విమోచకాయ నమః ।
ఓం అపస్మృతిన్యస్తపాదాయ నమః ।
ఓం కృత్తివాససే నమః ।
ఓం కృపాకరాయ నమః ।
ఓం అప్రమేయాయ నమః ।
ఓం అప్రతిరథాయ నమః ॥ ౭౦ ॥

ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః ।
ఓం ప్రమథేశ్వరాయ నమః ।
ఓం అమానినే నమః ।
ఓం మదనాయ నమః ।
ఓం అమన్యవే నమః ।
ఓం అమానాయ నమః ।
ఓం మానదాయ నమః ।
ఓం మనవే నమః ।
ఓం అమూల్యమణిసభాస్వత్ఫణీన్ద్రకరకఙ్కణాయ నమః ।
ఓం అరుణాయ నమః ॥ ౮౦ ॥

ఓం శరణాయ నమః ।
ఓం శర్వాయ నమః ।
ఓం శరణ్యాయ నమః ।
ఓం శర్మదాయ నమః ।
ఓం శివాయ నమః ।
ఓం అవశాయ నమః ।
ఓం స్వవశాయ నమః ।
ఓం స్థాస్న్వే నమః ।
ఓం అన్తర్యామిణే నమః ।
ఓం శతక్రతవే నమః ॥ ౯౦ ॥

ఓం అశుభక్షయకృతే నమః ।
ఓం జ్యోతిషే నమః ।
ఓం అనాకాశాయ నమః ।
ఓం అలేపకాయ నమః ।
ఓం అస్నేహాయ నమః ।
ఓం సఙ్గనిర్ముక్తాయ నమః ।
ఓం అహ్రస్వాయ నమః ।
ఓం అదీర్ఘాయ నమః ।
ఓం అవిశేషకాయ నమః ।
ఓం అక్షరాయ నమః ॥ ౧౦౦ ॥

ఓం త్ర్యక్షరాయ నమః ।
ఓం త్రయక్షాయ నమః ।
ఓం పక్షపాతవివర్జితాయ నమః ।
ఓం ఆతతావినే నమః ।
ఓం మహారుద్రాయ నమః ।
ఓం క్షేత్రాణామధిపాయ నమః ।
ఓం అక్షదాయ నమః ।
ఓం ఆతన్వానాయ నమః ।
ఓం శతానన్దాయ నమః ।
ఓం గృత్సాయ నమః । ౧౧౦ ।

ఓం గృత్సపతయే నమః ।
ఓం సురాయ నమః ।
ఓం ఆదిత్యవర్ణాయ నమః ।
ఓం సంఞ్జ్యోతిషే నమః ।
ఓం సమ్యగ్దర్శనతత్పరాయ నమః ।
ఓం ఆదిభూతాయ నమః ।
ఓం మహాభూత నమః ।
ఓం స్వేచ్ఛాకలితవిగ్రహాయ నమః ।
ఓం ఆప్తకామాయ నమః ।
ఓం అనుమన్త్రే నమః । ౧౨౦ ।

ఓం ఆత్మకామాయ నమః ।
ఓం అభిన్నాయ నమః ।
ఓం అనణవే నమః ।
ఓం హరాయ నమః ।
ఓం ఆభాస్వరాయ నమః ।
ఓం పరస్మైతత్వాయ నమః ।
ఓం ఆదిమాయ నమః ।
ఓం పేశలాయ నమః ।
ఓం పవయే నమః ।
ఓం ఆవ్యాధిపతయే నమః । ౧౩౦ ।

ఓం ఆదిత్యాయ నమః ।
ఓం కకుభాయ నమః ।
ఓం కాలకోవిదాయ నమః ।
ఓం ఇచ్ఛానిచ్ఛావిరహితాయ నమః ।
ఓం విహారిణే నమః ।
ఓం వీర్యవర్ధనాయ నమః ।
ఓం ఉద్దణ్డతాణ్డవాయ నమః ।
ఓం చణ్డాయ నమః ।
ఓం ఊర్ధ్వతాణ్డవపణ్డితాయ నమః ।
ఓం ఉదాసీనాయ నమః । ౧౪౦ ।

ఓం ఉపద్రష్ట్రే నమః ।
ఓం మౌనగమ్యాయ నమః ।
ఓం మునీశ్వరాయ నమః ।
ఓం ఊర్ధ్వపదే నమః ।
ఓం ఉర్ధ్వరేతసే నమః ।
ఓం ప్రౌఢనర్తనలమ్పటాయ నమః ।
ఓం ఓషధీశాయ నమః ।
ఓం సతామీశాయ నమః ।
ఓం ఉచ్చైర్ఘోషాయ నమః ।
ఓం విభీషణాయ నమః । ౧౫౦ ।

ఓం కన్దర్పాకోటిసదృశాయ నమః ।
ఓం కపర్దినే నమః ।
ఓం కమలాననాయ నమః ।
ఓం కపాలమాలాభరణాయ నమః ।
ఓం కఙ్కాలాయ నమః ।
ఓం కలినాశనాయ నమః ।
ఓం కపాలమాలాలఙ్కారాయ నమః ।
ఓం కాలాన్తకవపుర్ధరాయ నమః ।
ఓం కమనీయాయ నమః ।
ఓం కలానాథశేఖరాయ నమః । ౧౬౦ ।

ఓం కమ్బుకన్ధరాయ నమః ।
ఓం కమనీయనిజానన్దముద్రాఞ్చితకరామ్బుజాయ నమః ।
ఓం కరాబ్జధృతకాలాగ్నయే నమః ।
ఓం కదమ్బకుసుమారుణాయ నమః ।
ఓం కరిచర్మామ్బరధరాయ నమః ।
ఓం కపాలినే నమః ।
ఓం కలుషాపహాయ నమః ।
ఓం కల్యాణమూర్తయే నమః ।
ఓం కల్యాణీరమణాయ నమః ।
ఓం కమలేక్షణాయ నమః । ౧౭౦ ।

ఓం కక్షపాయ నమః ।
ఓం భువన్తయే నమః ।
ఓం భవాఖ్యాయ నమః ।
ఓం వారివస్కృతాయ నమః ।
ఓం కాలకణ్ఠాయ నమః ।
ఓం కాలకాలాయ నమః ।
ఓం కాలకూటవిషాశనాయ నమః ।
ఓం కాలనేత్రే నమః ।
ఓం కాలహన్త్రే నమః ।
ఓం కాలచక్రప్రవర్తకాయ నమః । ౧౮౦ ।

ఓం కాలజ్ఞాయ నమః ।
ఓం కామదాయ నమః ।
ఓం కాన్తాయ నమః ।
ఓం కామారయే నమః ।
ఓం కామపాలకాయ నమః ।
ఓం కాలాత్మనే నమః ।
ఓం కాలికానాథాయ నమః ।
ఓం కార్కోటకవిభూషణాయ నమః ।
ఓం కాలికానాట్యరసికాయ నమః ।
ఓం నిశానటననిశ్చలాయ నమః । ౧౯౦ ।

ఓం కాలీవాదప్రియాయ నమః ।
ఓం కాలాయ నమః ।
ఓం కాలాతీతాయ నమః ।
ఓం కలాధరాయ నమః ।
ఓం కుఠారభృతే నమః ।
ఓం కులాద్రీశాయ నమః ।
ఓం కుఞ్చితైకపదామ్బుజాయ నమః ।
ఓం కులుఞ్చానాం పతయే నమః ।
ఓం కూప్యాయ నమః ।
ఓం ధన్వావినే నమః । ౨౦౦ ।

ఓం ధనదాధిపాయ నమః ।
ఓం కూటస్థాయ నమః ।
ఓం కూర్మపీఠస్థాయ నమః ।
ఓం కూశ్మాణ్డగ్రహమోచకాయ నమః ।
ఓం కూలఙ్కషకృపాసిన్ధవే నమః ।
ఓం కుశలినే నమః ।
ఓం కుఙ్కుమేశ్వరాయ నమః ।
ఓం కృతజ్ఞాయ నమః ।
ఓం కృతిసారజ్ఞాయ నమః ।
ఓం కృశానవే నమః । ౨౧౦ ।

ఓం కృష్ణపిఙ్గలాయ నమః ।
ఓం కృతాకృతాయ నమః ।
ఓం కృశాయ నమః ।
ఓం కృష్ణాయ నమః ।
ఓం శాన్తిదాయ నమః ।
ఓం శరభాకృతయే నమః ।
ఓం కృతాన్తకృతే నమః ।
ఓం క్రియాధారాయ నమః ।
ఓం కృతినే నమః ।
ఓం కృపణరక్షకాయ నమః । ౨౨౦ ।

See Also  108 Names Of Bhuvaneshvari – Ashtottara Shatanamavali In Tamil

ఓం కేవలాయ నమః ।
ఓం కేశవాయ నమః ।
ఓం కేలీకరాయ నమః ।
ఓం కేవలనాయకాయ నమః ।
ఓం కైలాసవాసినే నమః ।
ఓం కామేశాయ నమః ।
ఓం కవయే నమః ।
ఓం కపటవర్జితాయ నమః ।
ఓం కోటికన్దర్పసౌభాగ్యసున్దరాయ నమః ।
ఓం మధురస్మితాయ నమః । ౨౩౦ ।

ఓం గదాధరాయ నమః ।
ఓం గణస్వామినే నమః ।
ఓం గరిష్త్ఠాయ నమః ।
ఓం తోమరాయుధాయ నమః ।
ఓం గర్వితాయ నమః ।
ఓం గగనావాసాయ నమః ।
ఓం గ్రన్థిత్రయవిభేదనాయ నమః ।
ఓం గహ్వరేష్ఠాయ నమః ।
ఓం గణాధీశాయ నమః ।
ఓం గణేశాయ నమః । ౨౪౦ ।

ఓం గతివర్జితాయ నమః ।
ఓం గాయకాయ నమః ।
ఓం గరుడారూఢాయ నమః ।
ఓం గజాసురవిమర్దనాయ నమః ।
ఓం గాయత్రీవల్లభాయ నమః ।
ఓం గార్గ్యాయ నమః ।
ఓం గాయకానుగ్రహోన్ముఖాయ నమః ।
ఓం గుహాశయాయ నమః ।
ఓం గుణాతీతాయ నమః ।
ఓం గురుమూర్తయే నమః । ౨౫౦ ।

ఓం గుహప్రియాయ నమః ।
ఓం గూఢాయ నమః ।
ఓం గుహ్యతరాయ నమః ।
ఓం గోప్యాయ నమః ।
ఓం గోరక్షినే నమః ।
ఓం గణసేవితాయ నమః ।
ఓం చతుర్భుజాయ నమః ।
ఓం శతతనవే నమః ।
ఓం శమితాఖిలాయకౌతుకాయ నమః ।
ఓం చతుర్వక్త్రాయ నమః । ౨౬౦ ।

ఓం చక్రధరాయ నమః ।
ఓం పఞ్చవక్త్రాయ నమః ।
ఓం పరన్తపాయ నమః ।
ఓం చిచ్ఛక్తిలోచనానన్దకన్దలాయ నమః ।
ఓం కున్దపాణ్డరాయ నమః ।
ఓం చిదానన్దనటాధీశాయ నమః ।
ఓం చిత్కేవలవపుర్ధరాయ నమః ।
ఓం చిదేకరససమ్పూర్ణాయ నమః ।
ఓం హ్రీం శివాయ నమః ।
ఓం శ్రీమహేశ్వరాయ నమః । ౨౭౦ ।

ఓం చైతన్యాయ నమః ।
ఓం చిచ్ఛిదే నమః ।
ఓం అద్వైతాయ నమః ।
ఓం చిన్మాత్రాయ నమః ।
ఓం చిత్సభాధిపాయ నమః ।
ఓం జటాధరాయ నమః ।
ఓం అమృతాధారాయ నమః ।
ఓం అమృతాంశవే నమః ।
ఓం అమృతోద్భవాయ నమః ।
ఓం జటిలాయ నమః । ౨౮౦ ।

ఓం చటులాపాఙ్గాయ నమః ।
ఓం మహానటనలమ్పటాయ నమః ।
ఓం జనార్దనాయ నమః ।
ఓం జగత్స్వామిణే నమః ।
ఓం జన్మకర్మనివారకాయ నమః ।
ఓం జవనాయ నమః ।
ఓం జగదాధారాయ నమః ।
ఓం జమదగ్నయే నమః ।
ఓం జరాహరాయ నమః ।
ఓం జహ్నుకన్యాధరాయ నమః । ౨౯౦ ।

ఓం జన్మజరామృత్యునివారకాయ నమః ।
ఓం ణాన్తనాదినామయుక్తవిష్ణునమ్యపదామ్బుజాయ నమః ।
ఓం తత్వావబోధాయ నమః ।
ఓం తత్వేశాయ నమః ।
ఓం తత్వభావాయ నమః ।
ఓం తపోనిధయే నమః ।
ఓం తరుణాయ నమః ।
ఓం తారకాయ నమః ।
ఓం తామ్రాయ నమః ।
ఓం తరిష్ణవే నమః । ౩౦౦ ।

ఓం తత్వబోధకాయ నమః ।
ఓం త్రిధామ్నే నమః ।
ఓం త్రిజ్జగద్ధేతవే నమః ।
ఓం త్రిమూర్తయే నమః ।
ఓం తిర్యగూర్ధ్వగాయ నమః ।
ఓం త్రిమాతృక నమః ।
ఓం త్రివృద్రూపాయ నమః ।
ఓం తృతీయాయ నమః ।
ఓం త్రిగుణాధికాయ నమః ।
ఓం దక్షాధ్వరహరాయ నమః । ౩౧౦ ।

ఓం దక్షాయ నమః ।
ఓం దహరస్థాయ నమః ।
ఓం దయానిధయే నమః ।
ఓం దక్షిణాగ్నయే నమః ।
ఓం గార్హపత్యాయ నమః ।
ఓం దమనాయ నమః ।
ఓం దానవాన్తకాయ నమః ।
ఓం దీర్ఘపిఙ్గజటాజూటాయ నమః ।
ఓం దీర్ఘబాహవే నమః ।
ఓం దిగమ్బరాయ నమః । ౩౨౦ ।

ఓం దురారాధ్యాయ నమః ।
ఓం దురాధర్షాయ నమః ।
ఓం దుష్టదూరాయ నమః ।
ఓం దురాసదాయ నమః ।
ఓం దుర్విజ్ఞేయాయ నమః ।
ఓం దురాచారనాశనాయ నమః ।
ఓం దుర్మదాన్తకాయ నమః ।
ఓం దైవ్యాయ నమః ।
ఓం భిషషే నమః ।
ఓం ప్రమాణజ్ఞాయ నమః । ౩౩౦ ।

ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః ।
ఓం బ్రాహ్మణాత్మకాయ నమః ।
ఓం ద్రష్ట్రే నమః ।
ఓం దర్శయిత్రే నమః ।
ఓం దాన్తాయ నమః ।
ఓం దక్షిణామూర్తిరూపభృతే నమః ।
ఓం ధన్వినే నమః ।
ఓం ధనాధిపాయ నమః ।
ఓం ధన్యాయ నమః ।
ఓం ధర్మగోప్త్రే నమః । ౩౪౦ ।

ఓం ధరాధిపాయ నమః ।
ఓం ధృష్ణవే నమః ।
ఓం దూతాయ నమః ।
ఓం తీక్ష్ణదమ్ష్ట్రాయ నమః ।
ఓం సుధన్వనే నమః ।
ఓం సుతదాయ నమః ।
ఓం సుఖినే నమః ।
ఓం ధ్యానగమ్యాయ నమః ।
ఓం ధ్యాతృరూపాయ నమః ।
ఓం ధ్యేయాయ నమః । ౩౫౦ ।

ఓం ధర్మవిదాం వరాయ నమః ।
ఓం నక్తఞ్చరాయ నమః ।
ఓం ప్రకృన్తానాం పతయే నమః ।
ఓం గిరిచరాయ నమః ।
ఓం గురవే నమః ।
ఓం నన్దినాట్యప్రియాయ నమః ।
ఓం నన్దినే నమః ।
ఓం నటేశాయ నమః ।
ఓం నటవేషభృతే నమః ।
ఓం నమదానన్దదాయ నమః । ౩౬౦ ।

ఓం నమ్యాయ నమః ।
ఓం నగరాజనికేతనాయ నమః ।
ఓం నారసింహాయ నమః ।
ఓం నగాధ్యక్షాయ నమః ।
ఓం నాదాన్తాయ నమః ।
ఓం నాదవర్జితాయ నమః ।
ఓం నిచేరుకాయ నమః ।
ఓం పరిచరాయ నమః ।
ఓం అరణ్యానాం పతయే నమః ।
ఓం అద్భుతాయ నమః । ౩౭౦ ।

ఓం నిరఙ్కుశాయ నమః ।
ఓం నిరాధారాయ నమః ।
ఓం నిరపాయాయ నమః ।
ఓం నిరత్యయాయ నమః ।
ఓం నిరఞ్జనాయ నమః ।
ఓం నిత్యశుద్ధాయ నమః ।
ఓం నిత్యబుద్ధాయ నమః ।
ఓం నిరాశ్రయాయ నమః ।
ఓం నిరంశాయ నమః ।
ఓం నిగమానన్దాయ నమః । ౩౮౦ ।

ఓం నిరానన్దాయ నమః ।
ఓం నిదానభువే నమః ।
ఓం నిర్వాణదాయ నమః ।
ఓం నిర్వృతిస్థాయ నమః ।
ఓం నిర్వైరాయ నమః ।
ఓం నిరుపాధికాయ నమః ।
ఓం నిర్వికల్పాయ నమః ।
ఓం నిరాలమ్బాయ నమః ।
ఓం నిర్వికారాయ నమః ।
ఓం నిరామయాయ నమః । ౩౯౦ ।

ఓం నిషఙ్గణే నమః ।
ఓం ఇషుధిమతే నమః ।
ఓం ఇన్ద్రాయ నమః ।
ఓం తస్కరాణామధీశ్వరాయ నమః ।
ఓం నిస్పన్దాయ నమః ।
ఓం ప్రత్యయానన్దాయ నమః ।
ఓం నిర్నిమేషాయ నమః ।
ఓం నిరన్తరాయ నమః ।
ఓం నైష్కర్మ్యదాయ నమః ।
ఓం నవరసాయ నమః । ౪౦౦ ।

ఓం త్రిస్థాయ నమః ।
ఓం త్రిపురభైరవాయ నమః ।
ఓం పఞ్చభూతప్రభవే నమః ।
ఓం పఞ్చపూజాసన్తుష్టమానసాయ నమః ।
ఓం పఞ్చయజ్ఞప్రియాయ నమః ।
ఓం పఞ్చప్రాణాధిపతయే నమః ।
ఓం అవ్యయాయ నమః ।
ఓం పతఞ్జలిప్రాణనాథాయ నమః ।
ఓం పరాపరవివర్జితాయ నమః ।
ఓం పతయే నమః । ౪౧౦ ।

ఓం పఞ్చత్వనిర్ముక్తాయ నమః ।
ఓం పఞ్చకృత్యపరాయణాయ నమః ।
ఓం పత్తీనామధిపాయ నమః ।
ఓం కృత్స్నవీతాయ నమః ।
ఓం ధావతే నమః ।
ఓం సత్త్వపాయ నమః ।
ఓం పరమాత్మనే నమః ।
ఓం పరస్మైజ్యోతిషే నమః ।
ఓం పరమేష్ఠినే నమః ।
ఓం పరాత్పరాయ నమః । ౪౨౦ ।

ఓం పర్ణశద్యాయ నమః ।
ఓం ప్రత్యగాత్మనే నమః ।
ఓం ప్రసన్నాయ నమః ।
ఓం పరమోన్నతాయ నమః ।
ఓం పవిత్రాయ నమః ।
ఓం పార్వతీదారాయ నమః ।
ఓం పరమాపన్నివారకాయ నమః ।
ఓం పాటలామ్శవే నమః ।
ఓం పటుతరాయ నమః ।
ఓం పారిజాతద్రుమూలగాయ నమః । ౪౩౦ ।

ఓం పాపాటవీబృహద్భానవే నమః ।
ఓం భానుమత్కోటికోటిభాయ నమః ।
ఓం పాశినే నమః ।
ఓం పాతకసంహర్త్రే నమః ।
ఓం తీక్ష్ణేషవే నమః ।
ఓం తిమిరాపహాయ నమః ।
ఓం పుణ్యాయ నమః ।
ఓం పుంసే నమః ।
ఓం పురిశయాయ నమః ।
ఓం పూష్ణే నమః । ౪౪౦ ।

ఓం పూర్ణాయ నమః ।
ఓం పురాతనాయ నమః ।
ఓం పురజితే నమః ।
ఓం పూర్వజాయ నమః ।
ఓం పుష్పహాసాయ నమః ।
ఓం పుణ్యఫలప్రదాయ నమః ।
ఓం పురుహూతాయ నమః ।
ఓం పురద్వేషినే నమః ।
ఓం పురత్రయవిహారవతే నమః ।
ఓం పులస్త్యాయ నమః । ౪౫౦ ।

ఓం క్షయణాయ నమః ।
ఓం గృహ్యాయ నమః ।
ఓం గోష్ఠ్యాయ నమః ।
ఓం గోపరిపాలకాయ నమః ।
ఓం పుష్టానాం పతయే నమః ।
ఓం అవ్యగ్రాయ నమః ।
ఓం భవహేతయే నమః ।
ఓం జగత్పతయే నమః ।
ఓం ప్రకృతీశాయ నమః ।
ఓం ప్రతిష్ఠాత్రే నమః । ౪౬౦ ।

ఓం ప్రభవాయ నమః ।
ఓం ప్రమథాయ నమః ।
ఓం ప్రథినే నమః ।
ఓం ప్రపఞ్చోపశమాయ నమః ।
ఓం నామరూపద్వయవివర్జితాయ నమః ।
ఓం ప్రపఞ్చోల్లాసనిర్ముక్తాయ నమః ।
ఓం ప్రత్యక్షాయ నమః ।
ఓం ప్రతిభాత్మకాయ నమః ।
ఓం ప్రబుద్ధాయ నమః ।
ఓం పరమోదారాయ నమః । ౪౭౦ ।

ఓం పరమానన్దసాగరాయ నమః ।
ఓం ప్రమాణాయ నమః ।
ఓం ప్రణవాయ నమః ।
ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః ।
ఓం ప్రాణదాయ నమః ।
ఓం ప్రాణనాయకాయ నమః ।
ఓం ప్రవేగాయ నమః ।
ఓం ప్రమదార్ధాఙ్గాయ నమః ।
ఓం ప్రనర్తనపరాయణాయ నమః ।
ఓం బభ్రవే నమః । ౪౮౦ ।

See Also  108 Names Of Bala 4 – Sri Bala Ashtottara Shatanamavali 4 In Odia

ఓం బహువిధాకారాయ నమః ।
ఓం బలప్రమథనాయ నమః ।
ఓం బలినే నమః ।
ఓం బభ్రుశాయ నమః ।
ఓం భగవతే నమః ।
ఓం భావ్యాయ నమః ।
ఓం వివ్యాధినే నమః ।
ఓం విగతజ్వరాయ నమః ।
ఓం బిల్మిణే నమః ।
ఓం వరూథినే నమః । ౪౯౦ ।

ఓం దున్దుభ్యాయ నమః ।
ఓం ఆహనన్యాయ నమః ।
ఓం ప్రమృశాభిధాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మవిద్యాగురువే నమః ।
ఓం గుహ్యాయ నమః ।
ఓం గుహ్యకైసమభిష్టుతాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మవిద్యాప్రదాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మణే నమః ।
ఓం బృహద్గర్భాయ నమః ।
ఓం బృహస్పతయే నమః । ౫౦౦ ।

ఓం బ్రహ్మాణ్డకాణ్డవిస్ఫోటమహాప్రలయతాణ్డవాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మిష్ఠాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మసూత్రార్థాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మచేతనాయ నమః ।
ఓం భగనేత్రహరాయ నమః ।
ఓం భర్గాయ నమః ।
ఓం భవఘ్నాయ నమః ।
ఓం భక్తిమన్నిధయే నమః ।
ఓం భద్రాయ నమః । ౫౧౦ ।

ఓం భద్రప్రదాయ నమః ।
ఓం భద్రవాహనాయ నమః ।
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః ।
ఓం భావజ్ఞాయ నమః ।
ఓం బన్ధవిచ్ఛేత్త్రే నమః ।
ఓం భావాతీతాయ నమః ।
ఓం అభయఙ్కరాయ నమః ।
ఓం భావాభావవినిర్ముక్తాయ నమః ।
ఓం భారూపాయ నమః ।
ఓం భావితాయ నమః । ౫౨౦ ।

ఓం భరాయ నమః ।
ఓం భూతముక్తావలీతన్తవే నమః ।
ఓం భూతపూర్వాయ నమః ।
ఓం భుజఙ్గభృతే నమః ।
ఓం భూమ్నే నమః ।
ఓం భూతపతయే నమః ।
ఓం భవ్యాయ నమః ।
ఓం భూర్భువోవ్యాహృతిప్రియాయ నమః ।
ఓం భృఙ్గినాట్యప్రమాణజ్ఞాయ నమః ।
ఓం భ్రమరాయితనాట్యకృతే నమః । ౫౩౦ ।

ఓం భ్రాజిష్ణవే నమః ।
ఓం భావనాగమ్యాయ నమః ।
ఓం భ్రాన్తిజ్ఞానవినాశనాయ నమః ।
ఓం మనీషినే నమః ।
ఓం మనుజాధీశాయ నమః ।
ఓం మిథ్యాప్రత్యయనాశనాయ నమః ।
ఓం మనోభర్త్రే నమః ।
ఓం మనోగమ్యాయ నమః ।
ఓం మననైకపరాయణాయ నమః ।
ఓం మనోవచోభిరగ్రాహ్యాయ నమః । ౫౪౦ ।

ఓం మహాబిలకృతాలయాయ నమః ।
ఓం మయస్కరాయ నమః ।
ఓం మహాతిర్థ్యాయ నమః ।
ఓం కూల్యాయ నమః ।
ఓం పార్యాయ నమః ।
ఓం పదాత్మకాయ నమః ।
ఓం మహర్ద్ధయే నమః ।
ఓం మహిమాధారాయ నమః ।
ఓం మహాసేనగురువే నమః ।
ఓం మహసే నమః । ౫౫౦ ।

ఓం మహాకర్త్రే నమః ।
ఓం మహాభోక్త్రే నమః ।
ఓం మహాసంవిన్మయాయ నమః ।
ఓం మధవే నమః ।
ఓం మహాతాత్పర్యనిలయాయ నమః ।
ఓం ప్రత్యగ్బ్రహ్మైక్యనిశ్చయాయ నమః ।
ఓం మహానన్దాయ నమః ।
ఓం మహాస్కన్దాయ నమః ।
ఓం మహేన్ద్రాయ నమః ।
ఓం మహసాన్నిధయే నమః । ౫౬౦ ।

ఓం మహామాయాయ నమః ।
ఓం మహాగ్రాసాయ నమః ।
ఓం మహావీర్యాయ నమః ।
ఓం మహాభుజాయ నమః ।
ఓం మహోగ్రతాణ్డవాభిజ్ఞాయ నమః ।
ఓం పరిభ్రమణతాణ్డవాయ నమః ।
ఓం మాణిభద్రార్చితాయ నమః ।
ఓం మాన్యాయ నమః ।
ఓం మాయావినే నమః ।
ఓం మాన్త్రికాయ నమః । ౫౭౦ ।

ఓం మహతే నమః ।
ఓం మాయానాటకకృతే నమః ।
ఓం మాయావినే నమః ।
ఓం మాయాయన్త్రవిమోచకాయ నమః ।
ఓం మాయానాట్యవినోదజ్ఞాయ నమః ।
ఓం మాయానటనశిక్షకాయ నమః ।
ఓం మీఢుష్టమాయ నమః ।
ఓం మృగధరాయ నమః ।
ఓం మృకణ్డుతనయప్రియాయ నమః ।
ఓం మునయే నమః । ౫౮౦ ।

ఓం ఆతార్యాయ నమః ।
ఓం ఆలాద్యాయ నమః ।
ఓం సికత్యాయ నమః ।
ఓం కిఁశిలాయ నమః ।
ఓం మోచకాయ నమః ।
ఓం మోహవిచ్ఛేత్త్రే నమః ।
ఓం మోదనీయాయ నమః ।
ఓం మహాప్రభవే నమః ।
ఓం యశస్వినే నమః ।
ఓం యజమానాత్మనే నమః । ౫౯౦ ।

ఓం యజ్ఞభుజే నమః ।
ఓం యజనప్రియాయ నమః ।
ఓం యక్షరాజే నమః ।
ఓం యజ్ఞఫలదాయ నమః ।
ఓం యజ్ఞమూర్తయే నమః ।
ఓం యశస్కరాయ నమః ।
ఓం యోగగమ్యాయ నమః ।
ఓం యోగనిష్ఠాయ నమః ।
ఓం యోగానన్దాయ నమః ।
ఓం యుధిష్ఠిరాయ నమః । ౬౦౦ ।

ఓం యోగయోనయే నమః ।
ఓం యథాభూతాయ నమః ।
ఓం యక్షగన్ధర్వవన్దితాయ నమః ।
ఓం రవిమణ్డలమధ్యస్థాయ నమః ।
ఓం రజోగుణవివర్జితాయ నమః ।
ఓం రాజరాజేశ్వరాయ నమః ।
ఓం రమ్యాయ నమః ।
ఓం రాత్రిఞ్చరాయవినాశనాయ నమః ।
ఓం రాతయే నమః ।
ఓం దాతయే నమః । ౬౧౦ ।

ఓం చతుష్పాదాయ నమః ।
ఓం స్వాత్మబన్ధహరాయ నమః ।
ఓం స్వభువే నమః ।
ఓం రుద్రాక్షస్రఙ్మయాకల్పాయ నమః ।
ఓం కహ్లారకిరణద్యుతయే నమః ।
ఓం రోహితాయ నమః ।
ఓం స్థపతయే నమః ।
ఓం వృక్షపతయే నమః ।
ఓం మన్త్రిణే నమః ।
ఓం వాణిజాయ నమః । ౬౨౦ ।

ఓం లాస్యామృతాబ్ధిలహరీపూర్ణేన్దవే నమః ।
ఓం పుణ్యగోచరాయ నమః ।
ఓం వరదాయ నమః ।
ఓం వామనాయ నమః ।
ఓం వన్ద్యాయ నమః ।
ఓం వరిష్ఠాయ నమః ।
ఓం వజ్రవర్మభృతే నమః ।
ఓం వరాభయప్రదాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మపుచ్ఛాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మవిదాం వరాయ నమః । ౬౩౦ ।

ఓం వశినే నమః ।
ఓం వరేణ్యాయ నమః ।
ఓం వితతాయ నమః ।
ఓం వజ్రభృతే నమః ।
ఓం వరుణాత్మకాయ నమః ।
ఓం వహ్నిమణ్డలమధ్యస్థాయ నమః ।
ఓం వర్షీయసే నమః ।
ఓం వరుణేశ్వరాయ నమః ।
ఓం వాచ్యవాచకనిర్ముక్తాయ నమః ।
ఓం వాగీశాయ నమః । ౬౪౦ ।

ఓం వాగగోచరాయ నమః ।
ఓం వికారరహితాయ నమః ।
ఓం విష్ణవే నమః ।
ఓం విరాడీశాయ నమః ।
ఓం విరాణ్మయాయ నమః ।
ఓం విఘ్నేశ్వరాయ నమః ।
ఓం విఘ్ననేత్రే నమః ।
ఓం శక్తిపాణయే నమః ।
ఓం శరోద్భవాయ నమః ।
ఓం విజిఘత్సాయ నమః । ౬౫౦ ।

ఓం విగతభియే నమః ।
ఓం విపిపాసాయ నమః ।
ఓం విభావనాయ నమః ।
ఓం విదగ్ధముగ్ధవేషాడ్యాయ నమః ।
ఓం విశ్వాతీతాయ నమః ।
ఓం విశోకదాయ నమః ।
ఓం విద్యానిధయే నమః ।
ఓం విరూపాక్షాయ నమః ।
ఓం విశ్వయోనయే నమః ।
ఓం వృషధ్వజాయ నమః । ౬౬౦ ।

ఓం విద్యుత్యాయ నమః ।
ఓం వివహాయ నమః ।
ఓం మేధ్యాయ నమః ।
ఓం రేష్మియాయ నమః ।
ఓం వాస్తుపాయ నమః ।
ఓం వసవే నమః ।
ఓం విద్వత్తమాయ నమః ।
ఓం విదూరస్థాయ నమః ।
ఓం విశ్రమాయ నమః ।
ఓం వేదనామయాయ నమః । ౬౭౦ ।

ఓం వియదాదిజగత్స్రష్ట్రే నమః ।
ఓం వివిధానన్దదాయకాయ నమః ।
ఓం విరాఠృదయపద్మస్థాయ నమః ।
ఓం విధయే నమః ।
ఓం విశ్వాధికాయ నమః ।
ఓం విభవే నమః ।
ఓం విరూపాయ నమః ।
ఓం విశ్వదిగ్వ్యాపిణే నమః ।
ఓం వీతశోకాయ నమః ।
ఓం విరోచనాయ నమః । ౬౮౦ ।

ఓం విశ్రాన్తిభూవే నమః ।
ఓం వివసనాయ నమః ।
ఓం విఘ్నహన్త్రే నమః ।
ఓం వినోదకాయ నమః ।
ఓం విశృఙ్ఖలాయ నమః ।
ఓం వియద్ధేతవే నమః ।
ఓం విషమాయ నమః ।
ఓం విద్రుమప్రభాయ నమః ।
ఓం విశ్వస్యాయతనాయ నమః ।
ఓం వర్యాయ నమః । ౬౯౦ ।

ఓం వన్దారుజనవత్సలాయ నమః ।
ఓం విజ్ఞానమాత్రాయ నమః ।
ఓం విరజసే నమః ।
ఓం విరామాయ నమః ।
ఓం విబుధాశ్రయాయ నమః ।
ఓం వీరప్రియాయ నమః ।
ఓం వీతభయాయ నమః ।
ఓం విన్ధ్యదర్పవినాశన నమః ।
ఓం వీరభద్రాయ నమః ।
ఓం విశాలాక్షాయ నమః । ౭౦౦ ।

ఓం విష్ణుబాణాయ నమః ।
ఓం విశాం పతయే నమః ।
ఓం వృద్ధిక్షయవినిర్ముక్తాయ నమః ।
ఓం విద్యోతాయ నమః ।
ఓం విశ్వవఞ్చకాయ నమః ।
ఓం వేతాలనటనప్రీతాయ నమః ।
ఓం వేతణ్డత్వక్కృతామ్బరాయ నమః ।
ఓం వేదవేద్యాయ నమః ।
ఓం వేదరూపాయ నమః ।
ఓం వేదవేదాన్తవిత్తమాయ నమః । ౭౧౦ ।

ఓం వేదాన్తకృతే నమః ।
ఓం తుర్యపాదాయ నమః ।
ఓం వైద్యుతాయ నమః ।
ఓం సుకృతోభవాయ నమః ।
ఓం వేదార్థవిద్వే నమః ।
ఓం వేదయోనయే నమః ।
ఓం వేదాఙ్గాయ నమః ।
ఓం వేదసంస్తుతాయ నమః ।
ఓం వేలాతిలఙ్ఘికరుణాయ నమః ।
ఓం విలాసినే నమః । ౭౨౦ ।

ఓం విక్రమోన్నతాయ నమః ।
ఓం వైకుణ్ఠవల్లభాయ నమః ।
ఓం అవర్ష్యాయ నమః ।
ఓం వైశ్వానరవిలోచనాయ నమః ।
ఓం వైరాగ్యశేవధయే నమః ।
ఓం విశ్వభోక్త్రే నమః ।
ఓం సర్వోర్ధ్వసంస్థితాయ నమః ।
ఓం వౌషట్కారాయ నమః ।
ఓం వషట్కారాయ నమః ।
ఓం హుఙ్కారాయ నమః । ౭౩౦ ।

ఓం ఫట్కరాయ నమః ।
ఓం పటవే నమః ।
ఓం వ్యాకృతాయ నమః ।
ఓం వ్యాపృతాయ నమః ।
ఓం వ్యాపిణే నమః ।
ఓం వ్యాప్యసాక్షినే నమః ।
ఓం విశారదాయ నమః ।
ఓం వ్యాఘ్రపాదప్రియాయ నమః ।
ఓం వ్యాఘ్రచర్మధృతే నమః ।
ఓం వయాధినాశనాయ నమః । ౭౪౦ ।

ఓం వ్యామోహనాశనాయ నమః ।
ఓం వ్యాసాయ నమః ।
ఓం వ్యాఖ్యాముద్రాలసత్కరాయ నమః ।
ఓం వ్యుప్తకేశాయ నమః ।
ఓం అథాయ నమః ।
ఓం విశదాయ నమః ।
ఓం విష్వక్సేనాయ నమః ।
ఓం విశోధకాయ నమః ।
ఓం వ్యోమకేశాయ నమః ।
ఓం వ్యోమమూర్తయే నమః । ౭౫౦ ।

See Also  Kalkikrutam Shiva Stotram In Telugu – Telugu Shlokas

ఓం వ్యోమాకారాయ నమః ।
ఓం అవ్యయాకృతయే నమః ।
ఓం వ్రాతాయ నమః ।
ఓం వ్రాతపతిర్విప్రాయ నమః ।
ఓం వరీయతే నమః ।
ఓం క్షుల్లకాయ నమః ।
ఓం క్షమిణే నమః ।
ఓం శక్తిపాతకరాయ నమః ।
ఓం శక్తాయ నమః ।
ఓం శాశ్వతాయ నమః । ౭౬౦ ।

ఓం శ్రేయసాం నిధయే నమః ।
ఓం శయానాయ నమః ।
ఓం శన్తమాయ నమః ।
ఓం శాన్తాయ నమః ।
ఓం శాసకాయ నమః ।
ఓం శ్యామలాప్రియాయ నమః ।
ఓం శివఙ్కరాయ నమః ।
ఓం శివతరాయ నమః ।
ఓం శిష్టహృష్టాయ నమః ।
ఓం శివాగమాయ నమః । ౭౭౦ ।

ఓం శీఘ్రియాయ నమః ।
ఓం శీభ్యాయ నమః ।
ఓం ఆనన్దాయ నమః ।
ఓం క్షయద్వీరాయ నమః ।
ఓం శరాయ నమః ।
ఓం అక్షరాయ నమః ।
ఓం శుద్ధస్ఫటికసఙ్కాశాయ నమః ।
ఓం శ్రుతిప్రస్తుతవైభవాయ నమః ।
ఓం శుష్క్యాయ నమః ।
ఓం హరిత్యాయ నమః । ౭౮౦ ।

ఓం లోప్యాయ నమః ।
ఓం సూర్మ్యాయ నమః ।
ఓం పర్ణ్యాయ నమః ।
ఓం అణిమాదిభౌవే నమః ।
ఓం శూరసేనాయ నమః ।
ఓం శుభాకారాయ నమః ।
ఓం శుభ్రమూర్తయే నమః ।
ఓం శుచిస్మితాయ నమః ।
ఓం శఙ్గాయ నమః ।
ఓం ప్రతరణాయ నమః । ౭౯౦ ।

ఓం అవార్యాయ నమః ।
ఓం ఫేన్యాయ నమః ।
ఓం శష్ప్యాయ నమః ।
ఓం ప్రవాహజాయ నమః ।
ఓం శ్రావ్యాయ నమః ।
ఓం శత్రుహరాయ నమః ।
ఓం శూలినే నమః ।
ఓం శ్రుతిస్మృతివిధాయకాయ నమః ।
ఓం శ్రీశివాయ నమః ।
ఓం శ్రీశివానాథాయ నమః । ౮౦౦ ।

ఓం శ్రీమతే నమః ।
ఓం శ్రీపతిపూజితాయ నమః ।
ఓం శ్రుత్యాయ నమః ।
ఓం పథ్యాయ నమః ।
ఓం స్వతన్త్రస్థాయ నమః ।
ఓం కాట్యాయ నమః ।
ఓం నీప్యాయ నమః ।
ఓం కరోటిభృతే నమః ।
ఓం షడాధారగతాయ నమః ।
ఓం సాఙ్ఖ్యాయ నమః । ౮౧౦ ।

ఓం షడక్షరసమాశ్రయాయ నమః ।
ఓం షడూర్మిరహితాయ నమః ।
ఓం స్తవ్యాయ నమః ।
ఓం షడ్గుణైశ్వర్యదాయకాయ నమః ।
ఓం సకృద్విభాతాయ నమః ।
ఓం సంవేత్త్రే నమః ।
ఓం సదసత్కోటివర్జితాయ నమః ।
ఓం సత్త్వసంస్థాయ నమః ।
ఓం సుషుప్తిస్థాయ నమః ।
ఓం సుతల్పాయ నమః । ౮౨౦ ।

ఓం సత్స్వరూపగాయ నమః ।
ఓం సద్యోజాతాయ నమః ।
ఓం సదారాధ్యాయ నమః ।
ఓం సామగాయ నమః ।
ఓం సామసంస్తుతాయ నమః ।
ఓం సనాతనాయ నమః ।
ఓం సమాయ నమః ।
ఓం సత్యాయ నమః ।
ఓం సత్యవాదినే నమః ।
ఓం సమృద్ధిదాయ నమః । ౮౩౦ ।

ఓం సమదృష్టయే నమః ।
ఓం సత్యకామాయ నమః ।
ఓం సనకాదిమునిస్తుతాయ నమః ।
ఓం సమస్తభువనవ్యాపిణే నమః ।
ఓం సమృద్ధాయ నమః ।
ఓం సతతోదితాయ నమః ।
ఓం సర్వకృతే నమః ।
ఓం సర్వజితే నమః ।
ఓం సర్వమయాయ నమః ।
ఓం సత్వావలమ్బకాయ నమః । ౮౪౦ ।

ఓం సర్వద్వన్ద్వక్షయకరాయ నమః ।
ఓం సర్వాపద్వినివారకాయ నమః ।
ఓం సర్వదృషే నమః ।
ఓం సర్వభృతే నమః ।
ఓం సర్గాయ నమః ।
ఓం సర్వహృత్కోశసంస్థితాయ నమః ।
ఓం సర్వప్రియతమాయ నమః ।
ఓం సర్వదారిద్ర్యక్లేశనాశనాయ నమః ।
ఓం సర్వవిద్యానామీశనాయ నమః ।
ఓం ఈశ్వరాణామధీశ్వరాయ నమః । ౮౫౦ ।

ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః ।
ఓం సర్వదాయ నమః ।
ఓం స్థాణవే నమః ।
ఓం సర్వేశాయ నమః ।
ఓం సమరప్రియాయ నమః ।
ఓం సర్వాతీతాయ నమః ।
ఓం సారతరాయ నమః ।
ఓం సామ్బాయ నమః ।
ఓం సారస్వతప్రదాయ నమః ।
ఓం సర్వార్థాయ నమః । ౮౬౦ ।

ఓం సర్వదాయతుష్టాయ నమః ।
ఓం సర్వశాస్త్రార్థసమ్మతాయ నమః ।
ఓం సర్వేశ్వరాయ నమః ।
ఓం సర్వసాక్షినే నమః ।
ఓం సర్వాత్మనే నమః ।
ఓం సాక్షివర్జితాయ నమః ।
ఓం సవ్యతాణ్డవసమ్పన్నాయ నమః ।
ఓం మహాతాణ్డవవైభవాయ నమః ।
ఓం సస్పిఞ్జరాయ నమః ।
ఓం పశుపతయే నమః । ౮౭౦ ।

ఓం త్విషీమతే నమః ।
ఓం అనధ్వనాం పతయే నమః ।
ఓం సహమనాయ నమః ।
ఓం సత్యధర్మణే నమః ।
ఓం నివ్యాధినే నమః ।
ఓం నియమాయ నమః ।
ఓం యమాయ నమః ।
ఓం సహస్రాక్షాయ నమః ।
ఓం సహస్రాఙ్ఘ్రయే నమః ।
ఓం సహస్రవదనామ్బుజాయ నమః । ౮౮౦ ।

ఓం సహస్రాక్షార్చితాయ నమః ।
ఓం సమ్రాజే నమః ।
ఓం సన్ధాత్రే నమః ।
ఓం సమ్పదాలయాయ నమః ।
ఓం సిద్ధేశాయ నమః ।
ఓం సిద్ధిజనకాయ నమః ।
ఓం సిద్ధాన్తాయ నమః ।
ఓం సిద్ధవైభవాయ నమః ।
ఓం సుధారూపాయ నమః ।
ఓం సురాధ్యక్షాయ నమః । ౮౯౦ ।

ఓం సుభ్రువే నమః ।
ఓం సుఖఘనాయ నమః ।
ఓం సుధియే నమః ।
ఓం సునిశ్చితార్థాయ నమః ।
ఓం రాద్ధాన్తాయ నమః ।
ఓం తత్వమర్థాయ నమః ।
ఓం తపోమయాయ నమః ।
ఓం సువ్రతాయ నమః ।
ఓం సత్యసఙ్కల్పాయ నమః ।
ఓం స్వసంవేద్యాయ నమః । ౯౦౦ ।

ఓం సుఖావహాయ నమః ।
ఓం సూతాయ నమః ।
ఓం సదస్పతయే నమః ।
ఓం సూరయే నమః ।
ఓం అహన్త్యాయ నమః ।
ఓం వనపాయ నమః ।
ఓం వరాయ నమః ।
ఓం సూత్రభూతాయ నమః ।
ఓం స్వప్రకాశాయ నమః ।
ఓం సమశీలాయ నమః । ౯౧౦ ।

ఓం సదాదయాయ నమః ।
ఓం సూత్రాత్మనే నమః ।
ఓం సులభాయ నమః ।
ఓం స్వచ్ఛాయ నమః ।
ఓం సూదరాయ నమః ।
ఓం సున్దరాననాయ నమః ।
ఓం సూద్యాయ నమః ।
ఓం సరస్యాయ నమః ।
ఓం వైశన్తాయ నమః ।
ఓం నాద్యాయ నమః । ౯౨౦ ।

ఓం అవ్ట్యాయ నమః ।
ఓం వర్షకాయ నమః ।
ఓం సూక్ష్మాత్సూక్ష్మతరాయ నమః ।
ఓం సూర్యాయ నమః ।
ఓం సూక్ష్మస్థూలత్వవర్జితాయ నమః ।
ఓం సృకావినే నమః ।
ఓం ముష్ణతాం నాథాయ నమః ।
ఓం పఞ్చాశద్వర్ణరూపభృతే నమః ।
ఓం సోమమణ్డలమధ్యస్థాయ నమః ।
ఓం సోమాయ నమః । ౯౩౦ ।

ఓం సౌమ్యాయ నమః ।
ఓం సుహృద్వరాయ నమః ।
ఓం సఙ్కల్పోల్లాసనిర్ముక్తాయ నమః ।
ఓం సమనీరాగచేతనాయ నమః ।
ఓం సమ్పన్నాయ నమః ।
ఓం సఙ్క్రమాయ నమః ।
ఓం సత్రిణే నమః ।
ఓం సన్దాత్రే నమః ।
ఓం సకలోర్జితాయ నమః ।
ఓం సమ్ప్రవృద్ధాయ నమః । ౯౪౦ ।

ఓం సన్నికృష్టాయ నమః ।
ఓం సంవిమృష్టాయ నమః ।
ఓం సమగ్రదృషే నమః ।
ఓం సమ్ప్రహృష్టాయ నమః ।
ఓం సన్నివిష్టాయ నమః ।
ఓం సంస్పష్టాయ నమః ।
ఓం సమ్ప్రమర్దనాయ నమః ।
ఓం సంయద్వామాయ నమః ।
ఓం సంయమీన్ద్రాయ నమః ।
ఓం సంశయచ్ఛిదే నమః । ౯౫౦ ।

ఓం సహస్రదృషే నమః ।
ఓం సంయమస్థాయ నమః ।
ఓం సంహృదిస్థాయ నమః ।
ఓం సమ్ప్రవిష్టాయ నమః ।
ఓం సముత్సుకాయ నమః ।
ఓం సంవత్సరాయ నమః ।
ఓం కలాపూర్ణాయ నమః ।
ఓం సురాసురనమస్కృతాయ నమః ।
ఓం సంవర్తాగ్న్యుదరాయ నమః ।
ఓం సర్వాన్తస్థాయ నమః । ౯౬౦ ।

ఓం సర్వదుర్గహాయ నమః ।
ఓం సంశాన్తసర్వసఙ్కల్పాయ నమః ।
ఓం సంసదీశాయ నమః ।
ఓం సదోదితాయ నమః ।
ఓం స్ఫురఙ్డమరునిధ్వాననిర్జితామ్భోధినిస్వనాయ నమః ।
ఓం స్వచ్ఛన్దాయ నమః ।
ఓం స్వచ్ఛసంవిత్త్యే నమః ।
ఓం అన్వేష్టవ్యాయ నమః ।
ఓం అశ్రుతాయ నమః ।
ఓం అమతాయ నమః । ౯౭౦ ।

ఓం స్వాత్మస్థాయ నమః ।
ఓం స్వాయుధాయ నమః ।
ఓం స్వామిణే నమః ।
ఓం స్వానన్యాయ నమః ।
ఓం స్వాంశితాఖిలాయ నమః ।
ఓం స్వాహారూపాయ నమః ।
ఓం వసుమనసే నమః ।
ఓం వటుకాయ నమః ।
ఓం క్షేత్రపాలకాయ నమః ।
ఓం హితాయ నమః । ౯౮౦ ।

ఓం ప్రమాత్రే నమః ।
ఓం ప్రాగ్వర్తినే నమః ।
ఓం సర్వోపనిషదాశయాయ నమః ।
ఓం హిరణ్యబాహవే నమః ।
ఓం సేనాన్యే నమః ।
ఓం హరికేశాయ నమః ।
ఓం దిశామ్పతయే నమః ।
ఓం హేతుదృష్టాన్తనిర్ముక్తాయ నమః ।
ఓం హేతవే నమః ।
ఓం హేరమ్బజన్మభువే నమః । ౯౯౦ ।

ఓం హేయాదేయవినిర్ముక్తాయ నమః ।
ఓం హేలాకలితతాణ్డవాయ నమః ।
ఓం హేలావినిర్మితజగతే నమః ।
ఓం హేమశ్వశ్రవే నమః ।
ఓం హిరణ్మయాయ నమః ।
ఓం జ్ఞానలిఙ్గాయ నమః ।
ఓం గతయే నమః ।
ఓం జ్ఞానినే నమః ।
ఓం జ్ఞానగమ్యాయ నమః ।
ఓం అవభాసకాయ నమః । ౧౦౦౦ ।

ఇతి శ్రీభృఙ్గిరిటి సంహితాయాం శ్రీశివకామసున్దరీసమేత
శ్రీనటరాజకుఞ్చితపాదసహస్రనామావలిః సమాప్తా ।

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Nataraja Kunchithapada:
1000 Names of Sri Nataraja Kunchithapada – Sahasranamavali Stotram in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalamOdia – Telugu – Tamil