1000 Names Of Sri Nataraja Kunchithapada – Sahasranamavali Stotram In Kannada

॥ Nataraja Kunchithapada Sahasranamavali Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀನಟರಾಜಕುಂಚಿತಪಾದಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ॥
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಕಾಮಸುನ್ದರೀಸಮೇತ ಶ್ರೀ ನಟರಾಜರಾಜಕುಂಚಿತಪಾದಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರ
ಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಸದಾಶಿವ ಋಷಿಃ, ಮಹಾವಿರಾಟ್ ಛನ್ದಃ,
ಶ್ರೀಶಿವಕಾಮಸುನ್ದರೀಸಮೇತಶ್ರೀನಟರಾಜರಾಜೋ ದೇವತಾ । ಬೀಜಂ, ಶಕ್ತಿಃ,ಕಲಿಕಂ,
ಅಂಗನ್ಯಾಸಕರನ್ಯಾಸೌ ಚ ಚಿನ್ತಾಮಣಿ ಮನ್ತ್ರವತ್ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಶಿವಾಯ ನಮಃ ಇತಿ ಬೀಜಮ್ । ಓಂ ಅನನ್ತಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ಇತಿ ಶಕ್ತಿಃ ।
ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಇತಿ ಕೀಲಕಮ್ । ಶ್ರೀನಟೇಶ್ವರಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ನಾಮಪರಾಯಣೇ
ಅರ್ಚನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಓಂ ನಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಸ್ವಾಹಾ ನಮಃ -ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ಸ್ವಾಹಾ (ನಮಃ) ।
ಓಂ ವಷಟ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ -ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ವಷಟ್ (ನಮಃ) ।
ಓಂ ಹುಂಕಾರಾಯ ನಮಃ -ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ಹುಂ (ನಮಃ) ಓಂ ವೌಷಟ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಕನಿಷ್ಠಿಕಷ್ಠಯಾ ವೌಷಟ್ (ನಮಃ) ಓಂ ಫಟ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ –
ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ಫಟ್ (ನಮಃ) ।
ಓಂ ನಮ್ಯಾಯ ನಮಃ – ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾಹಾ ನಮಃ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಷಟ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ – ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಓಂ ಹುಂಕಾರಾಯ ನಮಃ – ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ।
ಓಂ ವೌಷಟ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ – ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಓಂ ಫಟ್ಕರಾಯ ನಮಃ – ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಓಂ ಭೃರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಂ ಇತಿ ದಿಗ್ಬನ್ಧಃ ।

ಧ್ಯಾನಮ್
ಧ್ಯಾಯೇತ್ಕೋಟಿರವಿಪ್ರಭಂ ತ್ರಿನಯನಂ ಶೀತಾಂಶುಗಂಗಾಧರಂ
ದಕ್ಷಾಂಘ್ರಿಸ್ಥಿತವಾಮಕುಂಚಿತಪದಂ ಶಾರ್ದೂಲಚರ್ಮಾಮ್ಬರಮ್ ।
ವಹ್ನಿಂ ಡೋಲಕರಾಭಯಂ ಡಮರುಕಂ ವಾಮೇ ಶಿವಾಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಂ
ಕಲ್ಹಾರಾಂ ಜಪಸ್ರಕ್ಷುಕಾಂ ಕಟಿಕರಾಂ ದೇವೀಂ ಸಭೇಶಂ ಭಣೇ ॥ 1॥

ಫಾಲೇ ರತ್ನತ್ರಿಪುಂಡ್ರಂ ಫಣಿನಮಪಿ ಗಲೇ ಪಾದಪೀಠೇ ಚ ಭೂತಂ
ಬಾಹ್ವೋರ್ವಹ್ನಿಂ ಚ ಢಕ್ಕಂ ವದನಸರಸಿಜೇ ಸೂರ್ಯಚನ್ದ್ರೌ ಶಿಖೀನ್ದ್ರಮ್ ।
ಓಂಕಾರಾಖ್ಯಪ್ರಭಾಯಾಂ ಸುರಭುವನಗಣಂ ಪಾರ್ಶ್ವಯೋರ್ವಾದ್ಯಕಾರೌ ಯಃ
ಕೃತ್ವಾಽಽನನ್ದನೃತ್ತಂ ಸ್ವಸದಸಿ ಕುರುತೇ ಕುಂಚಿತಾಂಘ್ರಿಂ ಭಜೇಽಹಮ್ ॥ 2॥

ಊರುನ್ಯಾಸಸುಡೋಲ – ವಹ್ರಿ – ಶುಕಭೃದ್ವಾಮಂ ಕರಾಮ್ಭೋರುಹಂ
ಢಕ್ಕಾಚ್ಛಾಕ್ಷಸ್ರಗುತ್ಪಲಾಭಯಕರಂ ವಾಮಂ ಪದಂ ಕುಂಚಿತಮ್ ।
ಉದ್ಧೃತ್ಯಾಧರಭೂತ ಪೃಷ್ಠವಿಲಸದ್ದಕ್ಷಾಂಘ್ರಿಮರ್ಧಾಮ್ಬಿಕಂ
ಸಾಮೀವಸ್ತ್ರಸುವೇಣಿದೃಕ್ಕುಚಭರಂ ಧ್ಯಾಯೇನ್ನಟಂ ಮೇಲನಮ್ ॥ 3॥

ಧ್ಯಾಯೇದಾತ್ಮವಿಮೋಹಸಂಸ್ಥಿತಪದಂ ರಕ್ತಾಂಶುಕಂ ಶಂಕರಂ
ಕಿಂಚಿತ್ಕುಂಚಿತವಾಮಪಾದಮತುಲಂ ವ್ಯಾಲಮ್ಬಬಾಹುಂ ತ್ರಿಭಿಃ ।
ವಾಮೇ ಪೌಂಡ್ರ ಧನುಶ್ಚ ಪಾಶದಹನೌ ದಕ್ಷೇ ಕರೇ ಚಾಭಯಂ
ಪೌಷ್ಪಂ ಮಾರ್ಗಣಮಂಕುಶಂ ಡಮರುಕಂ ಬಿಭ್ರಾಣಮಚ್ಛಚ್ಛವಿಮ್ ॥ 4॥

ಅಥ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ।
ಓಂ ಅಖಂಡಬೋಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಖಂಡಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘಂಟಾಮಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಖಂಡಾನನ್ದಚಿದ್ರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾನನ್ದತಾಂಡವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗಮ್ಯಮಹಿಮಾಮ್ಭೋಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನೌಪಮ್ಯಯಶೋನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗ್ರೇವಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗ್ರೇಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ತಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಯೋಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಘೋರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದ್ಬುತಚಾರಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆನನ್ದವಪುಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗ್ರಣ್ಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಜೀರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಕುಮಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ಯಸ್ಮೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಪುರನ್ದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತರ್ಕ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ತಾಮಾತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಸ್ತರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಹೃತಯೇ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಸ್ವದಘ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಕಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಪೂರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನರ್ಘರತ್ನಖಚಿತಕಿರೀಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಕಟೇಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಹಂಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚ್ಛೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾನನ್ದೈಕಘನಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಅನಾವರಣವಿಜ್ಞಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವಿಭಾಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭಾವಸವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಿಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಿಕ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೋಘವೈಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನುತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರೋದಾಸಾಯ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ಮುಕ್ತಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುದಿತಾನನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ನಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತ್ಯುಗ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಧ್ಯೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದ್ವಯಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರೋಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದ್ವೇಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಪ್ರೇಮಸಾಗರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರ್ಯನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗೋಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುಗ್ವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪಸ್ಮೃತಿನ್ಯಸ್ತಪಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ತಿವಾಸಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಪಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪ್ರಮೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪ್ರತಿರಥಾಯ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಮಥೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮಾನಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮನ್ಯವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೂಲ್ಯಮಣಿಸಭಾಸ್ವತ್ಫಣೀನ್ದ್ರಕರಕಂಕಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರುಣಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಶರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರ್ಮದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವವಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಾಸ್ನ್ವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ತರ್ಯಾಮಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಕ್ರತವೇ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ಅಶುಭಕ್ಷಯಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಾಕಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಲೇಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸ್ನೇಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಗನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಹ್ರಸ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದೀರ್ಘಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಿಶೇಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಕ್ಷಪಾತವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆತತಾವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾರುದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಾಣಾಮಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆತನ್ವಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೃತ್ಸಾಯ ನಮಃ ॥ 110 ॥

ಓಂ ಗೃತ್ಸಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಂಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿಭೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭೂತ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಕಲಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಪ್ತಕಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನುಮನ್ತ್ರೇ ನಮಃ । 120 ।

ಓಂ ಆತ್ಮಕಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಭಿನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಭಾಸ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈತತ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೇಶಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪವಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆವ್ಯಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ । 130 ।

ಓಂ ಆದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಕುಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಕೋವಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಚ್ಛಾನಿಚ್ಛಾವಿರಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಹಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರ್ಯವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದ್ದಂಡತಾಂಡವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವತಾಂಡವಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದಾಸೀನಾಯ ನಮಃ । 140 ।

ಓಂ ಉಪದ್ರಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೌನಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುನೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಪದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉರ್ಧ್ವರೇತಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೌಢನರ್ತನಲಮ್ಪಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಓಷಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತಾಮೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಚ್ಚೈರ್ಘೋಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭೀಷಣಾಯ ನಮಃ । 150 ।

ಓಂ ಕನ್ದರ್ಪಾಕೋಟಿಸದೃಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪರ್ದಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲಾನನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಾಲಮಾಲಾಭರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಂಕಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಾಲಮಾಲಾಲಂಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಾನ್ತಕವಪುರ್ಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮನೀಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾನಾಥಶೇಖರಾಯ ನಮಃ । 160 ।

ಓಂ ಕಮ್ಬುಕನ್ಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮನೀಯನಿಜಾನನ್ದಮುದ್ರಾಂಚಿತಕರಾಮ್ಬುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಾಬ್ಜಧೃತಕಾಲಾಗ್ನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕದಮ್ಬಕುಸುಮಾರುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಿಚರ್ಮಾಮ್ಬರಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಾಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲುಷಾಪಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣೀರಮಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ । 170 ।

ಓಂ ಕಕ್ಷಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುವನ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಖ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರಿವಸ್ಕೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಕಂಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಕಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಕೂಟವಿಷಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲನೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ । 180 ।

ಓಂ ಕಾಲಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಾರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಿಕಾನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾರ್ಕೋಟಕವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಿಕಾನಾಟ್ಯರಸಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಶಾನಟನನಿಶ್ಚಲಾಯ ನಮಃ । 190 ।

ಓಂ ಕಾಲೀವಾದಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಾತೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಠಾರಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲಾದ್ರೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಂಚಿತೈಕಪದಾಮ್ಬುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲುಂಚಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೂಪ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನ್ವಾವಿನೇ ನಮಃ । 200 ।

ಓಂ ಧನದಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೂಟಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೂರ್ಮಪೀಠಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೂಶ್ಮಾಂಡಗ್ರಹಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೂಲಂಕಷಕೃಪಾಸಿನ್ಧವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಶಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಂಕುಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಿಸಾರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಶಾನವೇ ನಮಃ । 210 ।

ಓಂ ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಾಕೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಭಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಾನ್ತಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರಿಯಾಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಪಣರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ । 220 ।

See Also  Sri Anjaneya Mangalashtakam In Kannada

ಓಂ ಕೇವಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇಲೀಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇವಲನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈಲಾಸವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕವಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಟವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಟಿಕನ್ದರ್ಪಸೌಭಾಗ್ಯಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುರಸ್ಮಿತಾಯ ನಮಃ । 230 ।

ಓಂ ಗದಾಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರಿಷ್ತ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೋಮರಾಯುಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಗನಾವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಿತ್ರಯವಿಭೇದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಹ್ವರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ । 240 ।

ಓಂ ಗತಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರುಡಾರೂಢಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಾಸುರವಿಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಯತ್ರೀವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾರ್ಗ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಯಕಾನುಗ್ರಹೋನ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹಾಶಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾತೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । 250 ।

ಓಂ ಗುಹಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೂಢಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹ್ಯತರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋರಕ್ಷಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತತನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಮಿತಾಖಿಲಾಯಕೌತುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ । 260 ।

ಓಂ ಚಕ್ರಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರನ್ತಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿಲೋಚನಾನನ್ದಕನ್ದಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುನ್ದಪಾಂಡರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿದಾನನ್ದನಟಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ಕೇವಲವಪುರ್ಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿದೇಕರಸಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । 270 ।

ಓಂ ಚೈತನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿಚ್ಛಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದ್ವೈತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ಸಭಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಟಾಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೃತಾಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೃತಾಂಶವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೃತೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಟಿಲಾಯ ನಮಃ । 280 ।

ಓಂ ಚಟುಲಾಪಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾನಟನಲಮ್ಪಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ಸ್ವಾಮಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನ್ಮಕರ್ಮನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದಾಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಮದಗ್ನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜರಾಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಹ್ನುಕನ್ಯಾಧರಾಯ ನಮಃ । 290 ।

ಓಂ ಜನ್ಮಜರಾಮೃತ್ಯುನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಾನ್ತನಾದಿನಾಮಯುಕ್ತವಿಷ್ಣುನಮ್ಯಪದಾಮ್ಬುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ವಾವಬೋಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ವಭಾವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಮ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ । 300 ।

ಓಂ ತತ್ವಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಜ್ಜಗದ್ಧೇತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿರ್ಯಗೂರ್ಧ್ವಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಮಾತೃಕ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವೃದ್ರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೃತೀಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾಧಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಾಧ್ವರಹರಾಯ ನಮಃ । 310 ।

ಓಂ ದಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಹರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಯಾನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಮನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾನವಾನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀರ್ಘಪಿಂಗಜಟಾಜೂಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀರ್ಘಬಾಹವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿಗಮ್ಬರಾಯ ನಮಃ । 320 ।

ಓಂ ದುರಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರಾಧರ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಷ್ಟದೂರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರಾಸದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ವಿಜ್ಞೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರಾಚಾರನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಮದಾನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೈವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿಷಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಮಾಣಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । 330 ।

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ರಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದರ್ಶಯಿತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರೂಪಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನ್ವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ । 340 ।

ಓಂ ಧರಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೃಷ್ಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀಕ್ಷ್ಣದಮ್ಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧನ್ವನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುತದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಖಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧ್ಯಾತೃರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧ್ಯೇಯಾಯ ನಮಃ । 350 ।

ಓಂ ಧರ್ಮವಿದಾಂ ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಕ್ತಂಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಕೃನ್ತಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರಿಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನನ್ದಿನಾಟ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನನ್ದಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಟೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಟವೇಷಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮದಾನನ್ದದಾಯ ನಮಃ । 360 ।

ಓಂ ನಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಗರಾಜನಿಕೇತನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಗಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾದಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾದವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಚೇರುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಿಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರಣ್ಯಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದ್ಭುತಾಯ ನಮಃ । 370 ।

ಓಂ ನಿರಂಕುಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಪಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರತ್ಯಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಬುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಂಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಗಮಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ । 380 ।

ಓಂ ನಿರಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿದಾನಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವಾಣದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವೃತಿಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವೈರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರುಪಾಧಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಲಮ್ಬಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಮಯಾಯ ನಮಃ । 390 ।

ಓಂ ನಿಷಂಗಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಷುಧಿಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಸ್ಕರಾಣಾಮಧೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಸ್ಪನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಯಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ನಿಮೇಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರನ್ತರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವರಸಾಯ ನಮಃ । 400 ।

ಓಂ ತ್ರಿಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಭೈರವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಭೂತಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಪೂಜಾಸನ್ತುಷ್ಟಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಪ್ರಾಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪತಂಜಲಿಪ್ರಾಣನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಪರವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪತಯೇ ನಮಃ । 410 ।

ಓಂ ಪಂಚತ್ವನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಕೃತ್ಯಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪತ್ತೀನಾಮಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ಸ್ನವೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ತ್ವಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮೇಷ್ಠಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ । 420 ।

ಓಂ ಪರ್ಣಶದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮೋನ್ನತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪವಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರ್ವತೀದಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾಪನ್ನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಟಲಾಮ್ಶವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಟುತರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರಿಜಾತದ್ರುಮೂಲಗಾಯ ನಮಃ । 430 ।

ಓಂ ಪಾಪಾಟವೀಬೃಹದ್ಭಾನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾನುಮತ್ಕೋಟಿಕೋಟಿಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾತಕಸಂಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀಕ್ಷ್ಣೇಷವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಮಿರಾಪಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಂಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಿಶಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂಷ್ಣೇ ನಮಃ । 440 ।

ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಾತನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಜಿತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ವಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಪಹಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರುಹೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರದ್ವೇಷಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರತ್ರಯವಿಹಾರವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಲಸ್ತ್ಯಾಯ ನಮಃ । 450 ।

ಓಂ ಕ್ಷಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೃಹ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಷ್ಠ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪರಿಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಟಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಗ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಹೇತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಕೃತೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ । 460 ।

ಓಂ ಪ್ರಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಮಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಥಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಪಂಚೋಪಶಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಮರೂಪದ್ವಯವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಪಂಚೋಲ್ಲಾಸನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತಿಭಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಬುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮೋದಾರಾಯ ನಮಃ । 470 ।

ಓಂ ಪರಮಾನನ್ದಸಾಗರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಮಾಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಣದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಣನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರವೇಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಮದಾರ್ಧಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರನರ್ತನಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಭ್ರವೇ ನಮಃ । 480 ।

See Also  Sobhaname Sobhaname In Kannada

ಓಂ ಬಹುವಿಧಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಪ್ರಮಥನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಭ್ರುಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿವ್ಯಾಧಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಗತಜ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಿಲ್ಮಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರೂಥಿನೇ ನಮಃ । 490 ।

ಓಂ ದುನ್ದುಭ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಹನನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಮೃಶಾಭಿಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಗುರುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹ್ಯಕೈಸಮಭಿಷ್ಟುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೃಹದ್ಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ । 500 ।

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕಾಂಡವಿಸ್ಫೋಟಮಹಾಪ್ರಲಯತಾಂಡವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚೇತನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗನೇತ್ರಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭರ್ಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿಮನ್ನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಾಯ ನಮಃ । 510 ।

ಓಂ ಭದ್ರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರವಾಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬನ್ಧವಿಚ್ಛೇತ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಾತೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಭಯಂಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಾಭಾವವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಿತಾಯ ನಮಃ । 520 ।

ಓಂ ಭರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಮುಕ್ತಾವಲೀತನ್ತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಪೂರ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಜಂಗಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಮ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವೋವ್ಯಾಹೃತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೃಂಗಿನಾಟ್ಯಪ್ರಮಾಣಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರಮರಾಯಿತನಾಟ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ । 530 ।

ಓಂ ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವನಾಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರಾನ್ತಿಜ್ಞಾನವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೀಷಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನುಜಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಿಥ್ಯಾಪ್ರತ್ಯಯನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೋಭರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೋಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನನೈಕಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೋವಚೋಭಿರಗ್ರಾಹ್ಯಾಯ ನಮಃ । 540 ।

ಓಂ ಮಹಾಬಿಲಕೃತಾಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಯಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತಿರ್ಥ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೂಲ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹರ್ದ್ಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಿಮಾಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಸೇನಗುರುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಸೇ ನಮಃ । 550 ।

ಓಂ ಮಹಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಸಂವಿನ್ಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತಾತ್ಪರ್ಯನಿಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಗ್ಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯನಿಶ್ಚಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಸ್ಕನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಸಾನ್ನಿಧಯೇ ನಮಃ । 560 ।

ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಗ್ರಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋಗ್ರತಾಂಡವಾಭಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಿಭ್ರಮಣತಾಂಡವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಣಿಭದ್ರಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನ್ತ್ರಿಕಾಯ ನಮಃ । 570 ।

ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾನಾಟಕಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾಯನ್ತ್ರವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾನಾಟ್ಯವಿನೋದಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾನಟನಶಿಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೀಢುಷ್ಟಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃಗಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃಕಂಡುತನಯಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುನಯೇ ನಮಃ । 580 ।

ಓಂ ಆತಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಲಾದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಕತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಿँಶಿಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಹವಿಚ್ಛೇತ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋದನೀಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಶಸ್ವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜಮಾನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । 590 ।

ಓಂ ಯಜ್ಞಭುಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಕ್ಷರಾಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಫಲದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಶಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗನಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾಯ ನಮಃ । 600 ।

ಓಂ ಯೋಗಯೋನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಥಾಭೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಕ್ಷಗನ್ಧರ್ವವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರವಿಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಜೋಗುಣವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾತ್ರಿಂಚರಾಯವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾತಯೇ ನಮಃ । 610 ।

ಓಂ ಚತುಷ್ಪಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾತ್ಮಬನ್ಧಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುದ್ರಾಕ್ಷಸ್ರಙ್ಮಯಾಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಹ್ಲಾರಕಿರಣದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೋಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಕ್ಷಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಣಿಜಾಯ ನಮಃ । 620 ।

ಓಂ ಲಾಸ್ಯಾಮೃತಾಬ್ಧಿಲಹರೀಪೂರ್ಣೇನ್ದವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಗೋಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರವರ್ಮಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾಭಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಪುಚ್ಛಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಂ ವರಾಯ ನಮಃ । 630 ।

ಓಂ ವಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರೇಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿತತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರುಣಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಹ್ನಿಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರ್ಷೀಯಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರುಣೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಚ್ಯವಾಚಕನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗೀಶಾಯ ನಮಃ । 640 ।

ಓಂ ವಾಗಗೋಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಕಾರರಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಾಡೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಾಣ್ಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಘ್ನನೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕ್ತಿಪಾಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜಿಘತ್ಸಾಯ ನಮಃ । 650 ।

ಓಂ ವಿಗತಭಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಪಿಪಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದಗ್ಧಮುಗ್ಧವೇಷಾಡ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಾತೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶೋಕದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಯೋನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಷಧ್ವಜಾಯ ನಮಃ । 660 ।

ಓಂ ವಿದ್ಯುತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿವಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೇಷ್ಮಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸ್ತುಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ವತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದೂರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದನಾಮಯಾಯ ನಮಃ । 670 ।

ಓಂ ವಿಯದಾದಿಜಗತ್ಸ್ರಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿವಿಧಾನನ್ದದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಾಠೃದಯಪದ್ಮಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಾಧಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವದಿಗ್ವ್ಯಾಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀತಶೋಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರೋಚನಾಯ ನಮಃ । 680 ।

ಓಂ ವಿಶ್ರಾನ್ತಿಭೂವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿವಸನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಘ್ನಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿನೋದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶೃಂಖಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಯದ್ಧೇತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ರುಮಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯಾಯತನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರ್ಯಾಯ ನಮಃ । 690 ।

ಓಂ ವನ್ದಾರುಜನವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಾತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಜಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಬುಧಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀತಭಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿನ್ಧ್ಯದರ್ಪವಿನಾಶನ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಭದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । 700 ।

ಓಂ ವಿಷ್ಣುಬಾಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃದ್ಧಿಕ್ಷಯವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯೋತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವವಂಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇತಾಲನಟನಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇತಂಡತ್ವಕ್ಕೃತಾಮ್ಬರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದವೇದಾನ್ತವಿತ್ತಮಾಯ ನಮಃ । 710 ।

ಓಂ ವೇದಾನ್ತಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುರ್ಯಪಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈದ್ಯುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಕೃತೋಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾರ್ಥವಿದ್ವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಯೋನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇಲಾತಿಲಂಘಿಕರುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಲಾಸಿನೇ ನಮಃ । 720 ।

ಓಂ ವಿಕ್ರಮೋನ್ನತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಕುಂಠವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವರ್ಷ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಶ್ವಾನರವಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈರಾಗ್ಯಶೇವಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಭೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೋರ್ಧ್ವಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೌಷಟ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಷಟ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹುಂಕಾರಾಯ ನಮಃ । 730 ।

ಓಂ ಫಟ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಟವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಕೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಪೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಪ್ಯಸಾಕ್ಷಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಘ್ರಪಾದಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಧೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಯಾಧಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ । 740 ।

ಓಂ ವ್ಯಾಮೋಹನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಮುದ್ರಾಲಸತ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯುಪ್ತಕೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯೋಮಕೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯೋಮಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । 750 ।

See Also  108 Names Of Chyutapurisha In Sanskrit

ಓಂ ವ್ಯೋಮಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ರಾತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ರಾತಪತಿರ್ವಿಪ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರೀಯತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷುಲ್ಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಮಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕ್ತಿಪಾತಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ । 760 ।

ಓಂ ಶ್ರೇಯಸಾಂ ನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಯಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶನ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಂಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವತರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಷ್ಟಹೃಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಗಮಾಯ ನಮಃ । 770 ।

ಓಂ ಶೀಘ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೀಭ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಯದ್ವೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸಂಕಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರುತಿಪ್ರಸ್ತುತವೈಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಷ್ಕ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ । 780 ।

ಓಂ ಲೋಪ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂರ್ಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರ್ಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಣಿಮಾದಿಭೌವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂರಸೇನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭ್ರಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಚಿಸ್ಮಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತರಣಾಯ ನಮಃ । 790 ।

ಓಂ ಅವಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫೇನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಷ್ಪ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರವಾಹಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರಾವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತ್ರುಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿವಿಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಶಿವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಶಿವಾನಾಥಾಯ ನಮಃ । 800 ।

ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಪತಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರುತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಥ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವತನ್ತ್ರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಟ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಪ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರೋಟಿಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡಾಧಾರಗತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಂಖ್ಯಾಯ ನಮಃ । 810 ।

ಓಂ ಷಡಕ್ಷರಸಮಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡೂರ್ಮಿರಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ತವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡ್ಗುಣೈಶ್ವರ್ಯದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕೃದ್ವಿಭಾತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂವೇತ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಸತ್ಕೋಟಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ತ್ವಸಂಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಷುಪ್ತಿಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುತಲ್ಪಾಯ ನಮಃ । 820 ।

ಓಂ ಸತ್ಸ್ವರೂಪಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದ್ಯೋಜಾತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಮಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಮಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯವಾದಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮೃದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ । 830 ।

ಓಂ ಸಮದೃಷ್ಟಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಕಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನಕಾದಿಮುನಿಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಸ್ತಭುವನವ್ಯಾಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮೃದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತತೋದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜಿತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ವಾವಲಮ್ಬಕಾಯ ನಮಃ । 840 ।

ಓಂ ಸರ್ವದ್ವನ್ದ್ವಕ್ಷಯಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಪದ್ವಿನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದೃಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಹೃತ್ಕೋಶಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಪ್ರಿಯತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದಾರಿದ್ರ್ಯಕ್ಲೇಶನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಮೀಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶ್ವರಾಣಾಮಧೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । 850 ।

ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಾಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾತೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾರತರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಮ್ಬಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾರಸ್ವತಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ । 860 ।

ಓಂ ಸರ್ವದಾಯತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಸಮ್ಮತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಕ್ಷಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸವ್ಯತಾಂಡವಸಮ್ಪನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತಾಂಡವವೈಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಸ್ಪಿಂಜರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಶುಪತಯೇ ನಮಃ । 870 ।

ಓಂ ತ್ವಿಷೀಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಧ್ವನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಮನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಧರ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿವ್ಯಾಧಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಯಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಂಘ್ರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರವದನಾಮ್ಬುಜಾಯ ನಮಃ । 880 ।

ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮ್ರಾಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನ್ಧಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮ್ಪದಾಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿಜನಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧವೈಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧಾರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । 890 ।

ಓಂ ಸುಭ್ರುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಖಘನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾದ್ಧಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ವಮರ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವ್ರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಸಂವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ । 900 ।

ಓಂ ಸುಖಾವಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಹನ್ತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂತ್ರಭೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಶೀಲಾಯ ನಮಃ । 910 ।

ಓಂ ಸದಾದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂತ್ರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಚ್ಛಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುನ್ದರಾನನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರಸ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಶನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾದ್ಯಾಯ ನಮಃ । 920 ।

ಓಂ ಅವ್ಟ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ಸೂಕ್ಷ್ಮತರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಸ್ಥೂಲತ್ವವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೃಕಾವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಷ್ಣತಾಂ ನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಣರೂಪಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೋಮಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ । 930 ।

ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಹೃದ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಕಲ್ಪೋಲ್ಲಾಸನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮನೀರಾಗಚೇತನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮ್ಪನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನ್ದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕಲೋರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮ್ಪ್ರವೃದ್ಧಾಯ ನಮಃ । 940 ।

ಓಂ ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂವಿಮೃಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಗ್ರದೃಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮ್ಪ್ರಹೃಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಸ್ಪಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮ್ಪ್ರಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಯದ್ವಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಯಮೀನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಶಯಚ್ಛಿದೇ ನಮಃ । 950 ।

ಓಂ ಸಹಸ್ರದೃಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಯಮಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಹೃದಿಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮ್ಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮುತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂವತ್ಸರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂವರ್ತಾಗ್ನ್ಯುದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾನ್ತಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । 960 ।

ಓಂ ಸರ್ವದುರ್ಗಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಶಾನ್ತಸರ್ವಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಸದೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದೋದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಫುರಙ್ಡಮರುನಿಧ್ವಾನನಿರ್ಜಿತಾಮ್ಭೋಧಿನಿಸ್ವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಚ್ಛನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಚ್ಛಸಂವಿತ್ತ್ಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ವೇಷ್ಟವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶ್ರುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮತಾಯ ನಮಃ । 970 ।

ಓಂ ಸ್ವಾತ್ಮಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾಯುಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾಮಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾನನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾಂಶಿತಾಖಿಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾಹಾರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಮನಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಟುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿತಾಯ ನಮಃ । 980 ।

ಓಂ ಪ್ರಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಗ್ವರ್ತಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೋಪನಿಷದಾಶಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಬಾಹವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೇನಾನ್ಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಕೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿಶಾಮ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇತುದೃಷ್ಟಾನ್ತನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇರಮ್ಬಜನ್ಮಭುವೇ ನಮಃ । 990 ।

ಓಂ ಹೇಯಾದೇಯವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಲಾಕಲಿತತಾಂಡವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಲಾವಿನಿರ್ಮಿತಜಗತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಮಶ್ವಶ್ರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿರಣ್ಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಭಾಸಕಾಯ ನಮಃ । 1000 ।

ಇತಿ ಶ್ರೀಭೃಂಗಿರಿಟಿ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಶ್ರೀಶಿವಕಾಮಸುನ್ದರೀಸಮೇತ
ಶ್ರೀನಟರಾಜಕುಂಚಿತಪಾದಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Nataraja Kunchithapada:
1000 Names of Sri Nataraja Kunchithapada – Sahasranamavali Stotram in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil