1000 Names Of Sri Nateshvari Nateshvara Sammelana – Sahasranamavali Stotram In English

॥ Nateshvarinateshvara Sammelana Sahasranamavali English Lyrics ॥

॥ srinatesvarinatesvarasammelana sahasranamavali ॥
atha srinatesasahasranamastotram ।

Om asya srinatesasahasranamastotramalamahamantrasya
sadasiva rsih, mahavirat chandah srimannateso devata ।
bijam, saktih, kilakam, anganyasakaranyasau ca cintamanimantravat ।

dhyanam
dhyayetkotiraviprabham trinayanam sitamsugangadharam
daksanghristhitavamakuncitapadam sardulacarmambaram ।
vahnim dolakarabhayam damarukam vame sivam (sthitam) syamalam
kalharam japasrksukam (dadhatim pralambitakara) katikaram
devim sabhesam bhaje ॥

vamelambakaram sukanca dadhatim dakse’mbikam tandavam

lam prthivyatmakam ityadina pancapuja ।

Om bhurbhuvassuvaromiti digbandhah ॥

lamiti pancapuja
॥ atha sri natesvarinatesvarasammelananama sahasri ॥

Om sri sivaya namah ।
Om sri sivanathaya namah ।
Om srimate namah ।
Om sripatipujitaya namah ।
Om sivankaraya namah ।
Om sivataraya namah ।
Om sistahrstaya namah ।
Om sivagamaya namah ।
Om akhandanandacidrupaya namah ।
Om paramanandatandavaya namah ॥ 10 ॥

Om apasmrtinyastapadaya namah ।
Om krttivasase namah ।
Om krpakaraya namah ।
Om kalivadapriyaya namah ।
Om kalaya namah ।
Om kalatitaya namah ।
Om kaladharaya namah ।
Om kalanetre namah ।
Om kalahantre namah ।
Om kalacakrapravartakaya namah ॥ 20 ॥

Om kalajnaya namah ।
Om kamadaya namah ।
Om kantaya namah ।
Om kamaraye namah ।
Om kamapalakaya namah ।
Om kalyanamurtaye namah ।
Om kalyaniramanaya namah ।
Om kamaleksanaya namah ।
Om kalakanthaya namah ।
Om kalakalaya namah ॥ 30 ॥

Om kalakutavisasanaya namah ।
Om krtajnaya namah ।
Om krtisarajnaya namah ।
Om krsanave namah ।
Om krsnapingalaya namah ।
Om karicarmambaradharaya namah ।
Om kapaline namah ।
Om kalusapahaya namah ।
Om kapalamalabharanaya namah ।
Om kankalaya namah ॥ 40 ॥

Om kalinasanaya namah ।
Om kailasavasine namah ।
Om kamesaya namah ।
Om kavaye namah ।
Om kapatavarjitaya namah ।
Om kamaniyaya namah ।
Om kalanathasekharaya namah ।
Om kambukandharaya namah ।
Om kandarpakotisadrsaya namah ।
Om kapardine namah ॥ 50 ॥

Om kamalananaya namah ।
Om karabjadhrtakalagnaye namah ।
Om kadambakusumarunaya namah ।
Om kamaniyanijanandamudrancitakarambujaya namah ।
Om sphuraddamarunidhvananirjitambhodhinisvanaya namah ।
Om uddandatandavaya namah ।
Om candaya namah ।
Om urdhvatandavapanditaya namah ।
Om savyatandavasampannaya namah ।
Om mahatandavavaibhavaya namah ॥ 60 ॥

Om brahmandakandavisphotamahapralayatandavaya namah ।
Om mahogratandavabhijnaya namah ।
Om paribhramanatandavaya namah ।
Om nandinatyapriyaya namah ।
Om nandine namah ।
Om natesaya namah ।
Om natavesabhrte namah ।
Om kalikanatyarasikaya namah ।
Om nisanatananiscalaya namah ।
Om bhrnginatyapramanajnaya namah ॥ 70 ॥

Om bhramarayitanatyakrte namah ।
Om viyadadi jagatsrastre namah ।
Om vividhanandadayakaya namah ।
Om vikararahitaya namah ।
Om visnave namah ।
Om viradisaya namah ।
Om viranmayaya namah ।
Om viradhhrdayapadmasthaya namah ।
Om vidhaye namah ।
Om visvadhikaya namah ॥ 80 ॥

Om vibhave namah ।
Om virabhadraya namah ।
Om visalaksaya namah ।
Om visnubanaya namah ।
Om visampataye namah ।
Om vidyanidhaye namah ।
Om virupaksaya namah ।
Om visvayonaye namah ।
Om vrsadhvajaya namah ।
Om virupaya namah ॥ 90 ॥

Om visvadigvyapine namah ।
Om vitasokaya namah ।
Om virocanaya namah ।
Om vyomakesaya namah ।
Om vyomamurtaye namah ।
Om vyomakaraya namah ।
Om avyayakrtaye namah ।
Om vyaghrapadapriyaya namah ।
Om vyaghracarmadhrte namah ।
Om vyadhinasanaya namah ॥ 100 ॥

Om vyakrtaya namah ।
Om vyaprtaya namah ।
Om vyapine namah ।
Om vyapyasaksine namah ।
Om visaradaya namah ।
Om vyamohanasanaya namah ।
Om vyasaya namah ।
Om vyakhyamudralasatkaraya namah ।
Om varadaya namah ।
Om vamanaya namah ॥ 110 ॥

Om vandyaya namah ।
Om varisthaya namah ।
Om vajravarmabhrte namah ।
Om vedavedyaya namah ।
Om vedarupaya namah ।
Om vedavedantavittamaya namah ।
Om vedarthavide namah ।
Om vedayonaye namah ।
Om vedangaya namah ।
Om vedasamstutaya namah । 120 ।

Om vaikunthavallabhaya namah ।
Om avarsyaya namah ।
Om vaisvanaravilocanaya namah ।
Om samastabhuvanavyapine namah ।
Om samrddhaye namah ।
Om satatoditaya namah ।
Om suksmatsuksmataraya namah ।
Om suryaya namah ।
Om suksmasthulatvavarjitaya namah ।
Om jahnukanyadharaya namah । 130 ।

Om janmajaramrtyunivarakaya namah ।
Om surasenaya namah ।
Om subhakaraya namah ।
Om subhramurtaye namah ।
Om sucismitaya namah ।
Om anardharatnakhacitakiritaya namah ।
Om nikatesthitaya namah ।
Om sudharupaya namah ।
Om suradhyaksaya namah ।
Om subhruve namah । 140 ।

Om sukhaghanaya namah ।
Om sudhiye namah ।
Om bhadraya namah ।
Om bhadrapradaya namah ।
Om bhadravahanaya namah ।
Om bhaktavatsalaya namah ।
Om bhaganetraharaya namah ।
Om bhargaya namah ।
Om bhavaghnaya namah ।
Om bhaktimannidhaye namah । 150 ।

Om arunaya namah ।
Om saranaya namah ।
Om sarvaya namah ।
Om saranyaya namah ।
Om sarmadaya namah ।
Om sivaya namah ।
Om pavitraya namah ।
Om paramodaraya namah ।
Om paramapannivarakaya namah ।
Om sanatanaya namah । 160 ।

Om samaya namah ।
Om satyaya namah ।
Om satyavadine namah ।
Om samrddhidaya namah ।
Om dhanvine namah ।
Om dhanadhipaya namah ।
Om dhanyaya namah ।
Om dharmagoptre namah ।
Om dharadhipaya namah ।
Om tarunaya namah । 170 ।

Om tarakaya namah ।
Om tamraya namah ।
Om tarisnave namah ।
Om tatvabodhakaya namah ।
Om rajarajesvaraya namah ।
Om ramyaya namah ।
Om ratrincaravinasanaya namah ।
Om gahvaresthaya namah ।
Om ganadhisaya namah ।
Om ganesaya namah । 180 ।

Om gativarjitaya namah ।
Om patanjaliprananathaya namah ।
Om paraparavivarjitaya namah ।
Om paramatmane namah ।
Om paranjyotise namah ।
Om paramesthine namah ।
Om paratparaya namah ।
Om narasimhaya namah ।
Om nagadhyaksaya namah ।
Om nadantaya namah । 190 ।

Om nadavarjitaya namah ।
Om namadanandadaya namah ।
Om namyaya namah ।
Om nagarajaniketanaya namah ।
Om daivyaya namah ।
Om bhisaje namah ।
Om pramanajnaya namah ।
Om brahmanyaya namah ।
Om brahmanatmikaya namah ।
Om krtakrtaya namah । 200 ।

Om krsaya namah ।
Om krsnaya namah ।
Om santidaya namah ।
Om sarabhakrtaye namah ।
Om brahmavidyapradaya namah ।
Om brahmane namah ।
Om brhadgarbhaya namah ।
Om brhaspataye namah ।
Om sadyojataya namah ।
Om sadaradhyaya namah । 210 ।

Om samagaya namah ।
Om samasamstutaya namah ।
Om aghoraya namah ।
Om adbhutacaritraya namah ।
Om anandavapuse namah ।
Om agranye namah ।
Om sarvavidyanamisanaya namah ।
Om isvaranamadhisvaraya namah ।
Om sarvarthaya namah ।
Om sarvadatustaya namah । 210 ।

Om sarvasastrarthasammataya namah ।
Om sarvajnaya namah ।
Om sarvadaya namah ।
Om sthanave namah ।
Om sarvesaya namah ।
Om samarapriyaya namah ।
Om janardanaya namah ।
Om jagatsvamine namah ।
Om janmakarmanivarakaya namah ।
Om mocakaya namah । 230 ।

Om mohavicchetre namah ।
Om modaniyaya namah ।
Om mahaprabhave namah ।
Om vyuptakesaya namah ।
Om vivisadaya namah ।
Om visvaksenaya namah ।
Om visodhakaya namah ।
Om sahasraksaya namah ।
Om sahasranghraye namah ।
Om sahasravadanambujaya namah । 240 ।

See Also  108 Names Of Sri Venkatesha – Tirupati Thimmappa Ashtottara Shatanamavali In Bengali

Om sahasraksarcitaya namah ।
Om samraje namah ।
Om sandhatre namah ।
Om sampadalayaya namah ।
Om babhruve namah ।
Om bahuvidhakaraya namah ।
Om balapramathanaya namah ।
Om baline namah ।
Om manobhartre namah ।
Om manogamyaya namah । 250 ।

Om mananaikaparayanaya namah ।
Om udasinaya namah ।
Om upadrastre namah ।
Om maunagamyaya namah ।
Om munisvaraya namah ।
Om amanine namah ।
Om madanaya namah ।
Om amanyave namah ।
Om amanaya namah ।
Om manadaya namah । 260 ।

Om manave namah ।
Om yasasvine namah ।
Om yajamanatmane namah ।
Om yajnabhuje namah ।
Om yajanapriyaya namah ।
Om midustamaya namah ।
Om mrgadharaya namah ।
Om mrkandutanayapriyaya namah ।
Om puruhutaya namah ।
Om puradvesine namah । 270 ।

Om puratrayaviharavate namah ।
Om punyaya namah ।
Om pumse namah ।
Om purisayaya namah ।
Om pusne namah ।
Om purnaya namah ।
Om puratanaya namah ।
Om sayanaya namah ।
Om santamaya namah ।
Om santaya namah । 280 ।

Om sasakaya namah ।
Om syamalapriyaya namah ।
Om bhavajnaya namah ।
Om bandhavicchetre namah ।
Om bhavatitaya namah ।
Om abhayankaraya namah ।
Om manisine namah ।
Om manujadhisaya namah ।
Om mithyapratyayanasinaya namah ।
Om niranjanaya namah । 290 ।

Om nityasuddhaya namah ।
Om nityabuddhaya namah ।
Om nirasrayaya namah ।
Om nirvikalpaya namah ।
Om niralambaya namah ।
Om nirvikaraya namah ।
Om niramayaya namah ।
Om nirankusaya namah ।
Om niradharaya namah ।
Om nirapayaya namah । 300 ।

Om niratyayaya namah ।
Om guhasayaya namah ।
Om gunatitaya namah ।
Om gurumurtaye namah ।
Om guhapriyaya namah ।
Om pramanaya namah ।
Om pranavaya namah ।
Om prajnaya namah ।
Om pranadaya namah ।
Om prananayikaya namah । 310 ।

Om sutratmane namah ।
Om sulabhaya namah ।
Om svacchaya namah ।
Om sudaraya namah ।
Om sundarananaya namah ।
Om kapalamalalankaraya namah ।
Om kalantakavapurdharaya namah ।
Om duraradhyaya namah ।
Om duradharsaya namah ।
Om dustaduraya namah । 320 ।

Om durasadaya namah ।
Om durvijneyaya namah ।
Om duracaranasanaya namah ।
Om durmadantakaya namah ।
Om sarvesvaraya namah ।
Om sarvasaksine namah ।
Om sarvatmane namah ।
Om saksivarjitaya namah ।
Om sarvadvandvaksayakaraya namah ।
Om sarvapadvinivarakaya namah । 330 ।

Om sarvapriyatamaya namah ।
Om sarvadaridrayaklesanasanaya namah ।
Om drastre namah ।
Om darsayitre namah ।
Om dantaya namah ।
Om daksinamurtirupabhrte namah ।
Om daksadhvaraharaya namah ।
Om daksaya namah ।
Om daharasthaya namah ।
Om dayanidhaye namah । 340 ।

Om samadrstaye namah ।
Om satyakamaya namah ।
Om sanakadimunistutaya namah ।
Om patye namah ।
Om pancatvanirmuktaya namah ।
Om pancakrtyaparayanaya namah ।
Om pancayajnapriyaya namah ।
Om pancapranadhipataye namah ।
Om avyayaya namah ।
Om pancabhutaprabhave namah । 350 ।

Om pancapujasantustamanasaya namah ।
Om vighnesvaraya namah ।
Om vighnahantre namah ।
Om saktipanaye namah ।
Om sarodbhavaya namah ।
Om gudhaya namah ।
Om guhyatamaya namah ।
Om gopyaya namah ।
Om goraksiganasevitaya namah ।
Om suvrataya namah । 360 ।

Om satyasankalpaya namah ।
Om svasamvedyaya namah ।
Om sukhavahaya namah ।
Om yogagamyaya namah ।
Om yoganisthaya namah ।
Om yoganandaya namah ।
Om yudhisthiraya namah ।
Om tatvavabodhaya namah ।
Om tatvesaya namah ।
Om tatvabhavaya namah । 370 ।

Om taponidhaye namah ।
Om aksaraya namah ।
Om tryaksaraya namah ।
Om tryaksaya namah ।
Om paksapatavivarjitaya namah ।
Om manibhadrarcitaya namah ।
Om manyaya namah ।
Om mayavine namah ।
Om mantrikaya namah ।
Om mahate namah । 380 ।

Om kutharabhrte namah ।
Om kuladrisaya namah ।
Om kuncitaikapadambujaya namah ।
Om yaksaraje namah ।
Om yaksaphaladaya namah ।
Om yajnamurtaye namah ।
Om yasaskaraya namah ।
Om liddhesaya namah ।
Om siddhajanakaya namah ।
Om siddhantaya namah । 390 ।

Om siddhavaibhavaya namah ।
Om ravimandalamadhyasthaya namah ।
Om rajogunavivarjitaya namah ।
Om vahnimandalamadhyasthaya namah ।
Om varsiyase namah ।
Om varunesvaraya namah ।
Om somamandalamadhyasthaya namah ।
Om somaya namah ।
Om saumyaya namah ।
Om suhrde namah । 400 ।

Om varaya namah ।
Om daksinagnaye namah ।
Om garhapatyaya namah ।
Om damanaya namah ।
Om danavantakaya namah ।
Om caturvaktraya namah ।
Om cakradharaya namah ।
Om paccavaktraya namah ।
Om parantapaya namah ।
Om visvasyayatanaya namah । 410 ।

Om varyaya namah ।
Om vandarujanavatsalaya namah ।
Om gayatrivallabhaya namah ।
Om gargyaya namah ।
Om gayakanugrahonmukhaya namah ।
Om anantarupaya namah ।
Om ekatmane namah ।
Om svastarave namah ।
Om vyahrtaye namah ।
Om svadha namah । 420 ।

Om svaha namah ।
Om arupaya namah ।
Om vasumanase namah ।
Om vatukaya namah ।
Om ksetrapalakaya namah ।
Om sravyaya namah ।
Om satruharaya namah ।
Om suline namah ।
Om srutismrtividhayakaya namah ।
Om aprameyaya namah । 430 ।

Om apratisthaya namah ।
Om pradyumnaya namah ।
Om pramathesvaraya namah ।
Om anuttamaya namah ।
Om anudasinaya namah ।
Om muktidaya namah ।
Om muditananaya namah ।
Om urdhva retase namah ।
Om urdhvapadaya namah ।
Om praudhanartanalampataya namah । 440 ।

Om mahamayaya namah ।
Om mahagrasaya namah ।
Om mahaviryaya namah ।
Om mahabhujaya namah ।
Om mahanandaya namah ।
Om mahaskandhaya namah ।
Om mahendraya namah ।
Om mahasannidhaye namah ।
Om bhrajisnave namah ।
Om bhavanagamyaya namah । 450 ।

Om bhrantijnanavinasanaya namah ।
Om mahardhaye namah ।
Om mahimadharaya namah ।
Om mahasenagurave namah ।
Om mahase namah ।
Om sarvadtase namah ।
Om sarvabhrte namah ।
Om sargaya namah ।
Om sarvahrtkosasamsthitaya namah ।
Om dirghapingajatajutaya namah । 460 ।

Om dirghabahave namah ।
Om digambaraya namah ।
Om samyadvamaya namah ।
Om samyamindraya namah ।
Om samsayacchide namah ।
Om sahasradrse namah ।
Om hetudrstantanirmuktaya namah ।
Om hetave namah ।
Om herambajanmabhuve namah ।
Om helavinirmitajagate namah । 470 ।

Om hemasmasrave namah ।
Om hiranmayaya namah ।
Om sakrdvibhataya namah ।
Om samvetre namah ।
Om sadasatkotivarjitaya namah ।
Om svatmasthaya namah ।
Om svayudhaya namah ।
Om svamine namah ।
Om svananyaya namah ।
Om ravamsitakhilaya namah । 480 ।

Om rataye namah ।
Om dataye namah ।
Om catuspadaya namah ।
Om svatmabandhaharaya namah ।
Om svabhuve namah ।
Om vasine namah ।
Om varenyaya namah ।
Om vitataya namah ।
Om vajrabhrte namah ।
Om varunatmakaya namah । 490 ।

Om caitanyaya namah ।
Om cicchide namah ।
Om advaitaya namah ।
Om cinmatraya namah ।
Om citsabhadhipaya namah ।
Om bhumne namah ।
Om bhutapataye namah ।
Om bhavyaya namah ।
Om bhurbhuvovyahrtipriyaya namah ।
Om vacyavacakanirmuktaya namah । 500 ।

See Also  1000 Names Of Sri Dakshinamurthy – Sahasranamavali 1 Stotram In Odia

Om vagisaya namah ।
Om vagagocaraya namah ।
Om vedantakrte namah ।
Om turyapadaya namah ।
Om vaidyutaya namah ।
Om sukrtodbhavaya namah ।
Om asubhaksayakrte namah ।
Om jyotise namah ।
Om anakasaya namah ।
Om avilepakaya namah । 510 ।

Om aptakamaya namah ।
Om anumantre namah ।
Om atmane namah ।
Om akamaya namah ।
Om abhinnaya namah ।
Om ananave namah ।
Om haraya namah ।
Om asnehaya namah ।
Om sanganirmuktaya namah ।
Om ahrasvaya namah । 520 ।

Om adirghaya namah ।
Om avisesakaya namah ।
Om svacchandaya namah ।
Om svacchasamvittaye namah ।
Om anvestavyaya namah ।
Om asrutaya namah ।
Om amrtaya namah ।
Om aparoksaya namah ।
Om avrnaya namah ।
Om alingaya namah । 530 ।

Om avidvestre namah । 531
Om premasagaraya namah ।
Om jnanalingaya namah ।
Om gatyai namah ।
Om jnanine namah ।
Om jnanagamyaya namah ।
Om avabhasakaya namah ।
Om suddhasphatikasankasaya namah ।
Om srutiprastutavaibhavaya namah ।
Om hiranyabahave namah । 540 ।

Om senanye namah ।
Om harikesaya namah ।
Om disampataye namah ।
Om saspinjaraya namah ।
Om pasupataye namah ।
Om tvisimate namah ।
Om adhvanampataye namah ।
Om babhlusaya namah ।
Om bhagavate namah ।
Om bhavyaya namah । 550 ।

Om vivyadhine namah ।
Om vigatajvaraya namah ।
Om annanampataye namah ।
Om atyugraya namah ।
Om haritkesaya namah ।
Om advayakrtaye namah ।
Om pustanampataye namah ।
Om avyagraya namah ।
Om bhavahetye namah ।
Om jagatpataye namah । 560 ।

Om atatavine namah ।
Om maharudraya namah ।
Om ksetranampataye namah ।
Om aksayaya namah ।
Om sutaya namah ।
Om sadaspataye namah ।
Om suraye namah ।
Om ahantyaya namah ।
Om vanapaya namah ।
Om avaraya namah । 570 ।

Om rohitaya namah ।
Om sthapataye namah ।
Om vrksapataye namah ।
Om mantrine namah ।
Om suvanijaya namah ।
Om kaksadhipaya namah ।
Om bhuvantisaya namah ।
Om bhavakhyaya namah ।
Om varivaskrtaya namah ।
Om osadhisaya namah । 580 ।

Om satamisaya namah ।
Om uccairghosaya namah ।
Om vibhisanaya namah ।
Om pattinamadhipaya namah ।
Om krtsnavitaya namah ।
Om dhavate namah ।
Om tasmai namah ।
Om satvapaya namah ।
Om sahamanaya namah ।
Om satyadharmane namah । 590 ।

Om nivyadhine namah ।
Om niyamaya namah ।
Om yamaya namah ।
Om avyadhipataye namah ।
Om adityaya namah ।
Om kakubhaya namah ।
Om kalakovidaya namah ।
Om nisangine namah ।
Om isudhimate namah ।
Om indraya namah । 600 ।

Om taskaranamadhisvaraya namah ।
Om nicerukaya namah ।
Om paricaraya namah ।
Om aranyanampataye namah ।
Om adbhutaya namah ।
Om srkavine namah ।
Om musnatannathaya namah ।
Om pancasadvarnarupabhrte namah ।
Om naktancaraya namah ।
Om prakrntanampataye namah । 610 ।

Om giricaraya namah ।
Om gurave namah ।
Om kuluncanampataye namah ।
Om kupyaya namah ।
Om dhanvavine namah ।
Om dhanadadhipaya namah ।
Om atanvanaya namah ।
Om satanandaya namah ।
Om grtsaya namah ।
Om grtsapataye namah । 620 ।

Om suraya namah ।
Om vrataya namah ।
Om vratapataye namah ।
Om vipraya namah ।
Om variyase namah ।
Om ksullakaya namah ।
Om ksamine namah ।
Om bilmine namah ।
Om varuthine namah ।
Om dundubhyaya namah । 630 ।

Om ahananyaya namah ।
Om pramarsakaya namah ।
Om dhrsnave namah ।
Om dutaya namah ।
Om tiksnadamstraya namah ।
Om sudhanvane namah ।
Om subhagaya namah ।
Om sukhine namah ।
Om srutyaya namah ।
Om pathyaya namah । 640 ।

Om svatantrasthaya namah ।
Om katyaya namah ।
Om nipyaya namah ।
Om karotibhute namah ।
Om sudyaya namah ।
Om sarasyaya namah ।
Om vaisantaya namah ।
Om nadyaya namah ।
Om avatyaya namah ।
Om prarsajaya namah । 650 ।

Om vidyutyaya namah ।
Om visadaya namah ।
Om meghyaya namah ।
Om resmiyaya namah ।
Om vastupaya namah ।
Om vasave namah ।
Om agrevadhaya namah ।
Om agresampujyaya namah ।
Om hantre namah ।
Om taraya namah । 660 ।

Om mayobhavaya namah ।
Om mayaskaraya namah ।
Om mahatirthyaya namah ।
Om kulyaya namah ।
Om paryaya namah ।
Om padatmakaya namah ।
Om sangaya namah ।
Om prataranaya namah ।
Om avaryaya namah ।
Om phenyaya namah । 670 ।

Om saspyaya namah ।
Om pravahajaya namah ।
Om munaye namah ।
Om ataryaya namah ।
Om aladyaya namah ।
Om sikatyaya namah ।
Om kimsilabhidhaya namah ।
Om pulastaye namah ।
Om ksayanaya namah ।
Om grhyaya namah । 680 ।

Om gosthayaya namah ।
Om goparipalakaya namah ।
Om suskyaya namah ।
Om harityaya namah ।
Om lopyakhyaya namah ।
Om surmyaya namah ।
Om parnyaya namah ।
Om animadibhuve namah ।
Om parnasadyaya namah ।
Om pratyagatmane namah । 690 ।

Om prasannaya namah ।
Om paramonnataya namah ।
Om sighriyaya namah ।
Om sibhyaya namah ।
Om anandaya namah ।
Om ksayadviraya namah ।
Om ksaraksaraya namah ।
Om pasipatakasamhatre namah ।
Om tiksnesave namah ।
Om timirapahaya namah । 700 ।

Om varabhayapradaya namah ।
Om brahmapucchaya namah ।
Om brahmavidyamvaraya namah ।
Om brahmavidyagurave namah ।
Om guhyaya namah ।
Om guhyakaissamabhistutaya namah ।
Om krtantakrte namah ।
Om kriyadharaya namah ।
Om krtine namah ।
Om krpanaraksakaya namah । 710 ।

Om naiskarmyadaya namah ।
Om navarasaya namah ।
Om tristhaya namah ।
Om tripurabhairavaya namah ।
Om trimatrkaya namah ।
Om trivrdrupaya namah ।
Om trtiyaya namah ।
Om trigunatigaya namah ।
Om tridhamne namah ।
Om trijagaddhetave namah । 720 ।

Om trikartre namah ।
Om tiryagurdhvagaya namah ।
Om prapancopasamaya namah ।
Om namarupadvayavivarjitaya namah ।
Om prakrtisaya namah ।
Om pratisthatre namah ।
Om prabhavaya namah ।
Om pramathaya namah ।
Om pathine namah ।
Om suniscitarthaya namah । 730 ।

Om raddhantaya namah ।
Om tatvamarthaya namah ।
Om tapase namah ।
Om nidhaye namah ।
Om hitaya namah ।
Om pramatre namah ।
Om pragvartine namah ।
Om sarvopanisadasrayaya namah ।
Om visrnkhalaya namah ।
Om viyaddhetave namah । 740 ।

Om visamaya namah ।
Om vidrumaprabhaya namah ।
Om akhandabodhaya namah ।
Om akhandatmane namah ।
Om ghantamandalamanditaya namah ।
Om anantasaktaye namah ।
Om acaryaya namah ।
Om puskaraya namah ।
Om sarvapuranaya namah ।
Om purajite namah । 750 ।

Om purvajaya namah ।
Om puspahasaya namah ।
Om punyaphalapradaya namah ।
Om dhyanagamyaya namah ।
Om dhyatrrupaya namah ।
Om dhyeyaya namah ।
Om dharmavidamvaraya namah ।
Om avasaya namah ।
Om svavasaya namah ।
Om asthanave namah । 760 ।

See Also  108 Names Of Sri Shirdi Sai In Kannada

Om antaryamine namah ।
Om satakratave namah ।
Om kutasthaya namah ।
Om kurmapithasthaya namah ।
Om kusmandagrahamocakaya namah ।
Om kulankasakrpasindhave namah ।
Om kusaline namah ।
Om kunkumesvaraya namah ।
Om gadadharaya namah ।
Om ganasvamine namah । 770 ।

Om garisthaya namah ।
Om tomarayudhaya namah ।
Om javanaya namah ।
Om jagadadharaya namah ।
Om jamadagnaye namah ।
Om jaraharaya namah ।
Om jatadharaya namah ।
Om amrtadharaya namah ।
Om amrtamsave namah ।
Om amrtodbhavaya namah । 780 ।

Om vidvattamaya namah ।
Om vidurasthaya namah ।
Om visramaya namah ।
Om vedanamayaya namah ।
Om caturbhujaya namah ।
Om satatanave namah ।
Om samitakhilakautukaya namah ।
Om vausatkaraya namah ।
Om vasatkaraya namah ।
Om hunkaraya namah । 790 ।

Om phatkaraya namah ।
Om patave namah ।
Om brahmisthaya namah ।
Om brahmasutrarthaya namah ।
Om brahmajnaya namah ।
Om brahmacetanaya namah ।
Om gayakaya namah ।
Om garudarudhaya nameh ।
Om gajasuravimardanaya namah ।
Om garvitaya namah । 800 ।

Om gaganavasaya namah ।
Om granthitrayavibhedanaya namah ।
Om bhutamuktavalitantave namah ।
Om bhutapurvaya namah ।
Om bhujangabhrte namah ।
Om atarkyaya namah ।
Om sukaraya namah ।
Om saraya namah ।
Om sattamatraya namah ।
Om sadasivaya namah । 810 ।

Om saktipatakaraya namah ।
Om saktaya namah ।
Om sasvataya namah ।
Om sreyasannidhaye namah ।
Om ajirnaya namah ।
Om sukumaraya namah ।
Om anyasmai namah ।
Om paradarsine namah ।
Om purandaraya namah ।
Om anavaranavijnanaya namah । 820 ।

Om nirvibhagaya namah ।
Om vibhavasave namah ।
Om vijnanamatraya namah ।
Om virajase namah ।
Om viramaya namah ।
Om vibudhasrayaya namah ।
Om vidagdhamugdhavesadhyaya namah ।
Om visvatitaya namah ।
Om visokadaya namah ।
Om mayanatyavinodajnaya namah । 830 ।

Om mayanatanasiksakaya namah ।
Om mayanatakakrte namah ।
Om mayine namah ।
Om mayayantravimocakaya namah ।
Om vrddhiksayavinirmuktaya namah ।
Om vidyotaya namah ।
Om visvavacankaya namah ।
Om kalatmane namah ।
Om kalikanathaya namah ।
Om karkotakavibhisanaya namah । 840 ।

Om sadurmirahitaya namah ।
Om stavyaya namah ।
Om sadgunaisvaryadayakaya namah ।
Om sadadharagataya namah ।
Om sankhyaya namah ।
Om sadaksarasamasrayaya namah ।
Om anirdesyaya namah ।
Om anilaya namah ।
Om agamyaya namah ।
Om avikriyaya namah । 850 ।

Om amoghavaibhavaya namah ।
Om heyadeyavinirmuktaya namah ।
Om helakalitatandavaya namah ।
Om aparyantaya namah ।
Om aparicchedyaya namah ।
Om agocaraya namah ।
Om rugvimocakaya namah ।
Om niramsaya namah ।
Om nigamanandaya namah ।
Om niranandaya namah । 860 ।

Om nidanabhuve namah ।
Om adibhutaya namah ।
Om mahabhutaya namah ।
Om svecchakalitavigrahaya namah ।
Om nispandaya namah ।
Om pratyayanandaya namah ।
Om nirnimesaya namah ।
Om nirantaraya namah ।
Om prabuddhaya namah ।
Om aparamodaraya namah । 870 ।

Om paramanandasagaraya namah ।
Om samvitsaraya namah ।
Om kalapurnaya namah ।
Om surasuranamaskrtaya namah ।
Om nirvanadaya namah ।
Om nirvrtisthaya namah ।
Om nirvairaya namah ।
Om nirupadhikaya namah ।
Om abhasvaraya namah ।
Om parantatvaya namah । 880 ।

Om adimaya namah ।
Om pesalaya namah ।
Om pavaye namah ।
Om samsantasarvasankalpaya namah ।
Om samsadisaya namah ।
Om sadoditaya namah ।
Om bhavabhavavinirmuktaya namah ।
Om bharupaya namah ।
Om bhavitaya namah ।
Om bharaya namah । 890 ।

Om sarvatitaya namah ।
Om sarataraya namah ।
Om sambaya namah ।
Om sarasvatapradaya namah ।
Om sarvakrte namah ।
Om sarvahrde namah ।
Om sarvamayaya namah ।
Om satvavalambakaya namah ।
Om kevalaya namah ।
Om kesavaya namah । 900 ।

Om kelikaraya namah ।
Om kevalanayakaya namah ।
Om iccaniccavirahitaya namah ।
Om viharine namah ।
Om viryavardhanaya namah ।
Om vijighatsaya namah ।
Om vigatabhiye namah ।
Om vipipasaya namah ।
Om vibhavanaya namah ।
Om visrantibhuve namah । 910 ।

Om vivasanaya namah ।
Om vighnahatre namah ।
Om vibodhakaya namah ।
Om virapriyaya namah ।
Om vitabhayaya namah ।
Om vindhyadarpavinasinaya namah ।
Om vetalanatanapritaya namah ।
Om vetandatvakkrtambaraya namah ।
Om velatilanghikarunaya namah ।
Om vilasine namah । 920 ।

Om vikramonnataya namah ।
Om vairagyasevadhaye namah ।
Om visvabhoktre namah ।
Om sarvordhvasamsthitaya namah ।
Om mahakartre namah ।
Om mahabhoktre namah ।
Om mahasamvinmayaya namah ।
Om madhune namah ।
Om manovacobhiragrahyaya namah ।
Om mahabilakrtalayaya namah । 930 ।

Om anahankrtaye namah ।
Om acchedyaya namah ।
Om svanandaikaghanakrtaye namah ।
Om samvartagnyudaraya namah ।
Om sarvantarasthaya namah ।
Om sarvadurgrahaya namah ।
Om sampannaya namah ।
Om sankramaya namah ।
Om satrine namah ।
Om sandogdhre namah । 940 ।

Om sakalorjitaya namah ।
Om sampravrddhaya namah ।
Om sannikrstaya namah ।
Om samvimrstaya namah ।
Om samagradrse namah ।
Om samyamasthaya namah ।
Om samhrdisthaya namah ।
Om sampravistaya namah ।
Om samutsukaya namah ।
Om samprahrstaya namah । 950 ।

Om sannivistaya namah ।
Om samspastaya namah ।
Om sampramardanaya namah ।
Om sutrabhutaya namah ।
Om svaprakasaya namah ।
Om samasilaya namah ।
Om sadadayaya namah ।
Om satvasamsthaya namah ।
Om susuptisthaya namah ।
Om sutalpaya namah । 960 ।

Om satsvarupakaya namah ।
Om sankalpollasanirmuktaya namah ।
Om samaniragacetanaya namah ।
Om adityavarnaya namah ।
Om sanjyotise namah ।
Om samyagdarsanatatparaya namah ।
Om mahatatparyanilayaya namah ।
Om pratyagbrahmaikyaniscayaya namah ।
Om prapancollasanirmuktaya namah ।
Om pratyaksaya namah । 970 ।

Om pratibhatmakaya namah ।
Om pravegaya namah ।
Om pramadardhangaya namah ।
Om pranartanaparayanaya namah ।
Om yogayonaye namah ।
Om yayabhutaya namah ।
Om yaksagandharvavanditaya namah ।
Om jatilaya namah ।
Om catulapangaya namah ।
Om mahanatanalampataya namah । 980 ।

Om patalamsave namah ।
Om patutaraya namah ।
Om parijatadrumulagaya namah ।
Om papatavibrhmadbhanave namah ।
Om bhanumatkotikotibhaya namah ।
Om kotikandarpasaubhagyasundaraya namah ।
Om madhurasmitaya namah ।
Om lasyamrtabdhilaharipurnendave namah ।
Om punyagocaraya namah ।
Om rudraksasrangmayakalpaya namah । 990 ।

Om kahlarakiranadyutaye namah ।
Om amulyamanisambhasvatphanindrakarakankanaya namah ।
Om cicchaktilocananandakandalaya namah ।
Om kundapanduraya namah ।
Om agamyamahimambhodhaye namah ।
Om anaupaumyayasonidhaye namah ।
Om cidanandanatadhisaya namah ।
Om citkevalavapurdharaya namah ।
Om cidekarasasampurnasrisivaya namah ।
Om srimahesvaraya namah । 1000 ।

Om tatsat
॥ iti srinatesasahasranamavali samapta ॥

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Nateshwar Nateshwar Sammelana:
1000 Names of Sri Nateshvari Nateshvara Sammelana – Sahasranamavali Stotram in Sanskrit – English – BengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil