1000 Names Of Sri Nateshvari Nateshvara Sammelana – Sahasranamavali Stotram In Kannada

॥ Nateshvarinateshvara Sammelana Sahasranamavali Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀನಟೇಶ್ವರೀನಟೇಶ್ವರಸಮ್ಮೇಲನ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲೀ ॥
ಅಥ ಶ್ರೀನಟೇಶಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀನಟೇಶಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಾಲಾಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ
ಸದಾಶಿವ ಋಷಿಃ, ಮಹಾವಿರಾಟ್ ಛನ್ದಃ ಶ್ರೀಮನ್ನಟೇಶೋ ದೇವತಾ ।
ಬೀಜಂ, ಶಕ್ತಿಃ, ಕೀಲಕಂ, ಅಂಗನ್ಯಾಸಕರನ್ಯಾಸೌ ಚ ಚಿನ್ತಾಮಣಿಮನ್ತ್ರವತ್ ।

ಧ್ಯಾನಮ್
ಧ್ಯಾಯೇತ್ಕೋಟಿರವಿಪ್ರಭಂ ತ್ರಿನಯನಂ ಶೀತಾಂಶುಗಂಗಾಧರಂ
ದಕ್ಷಾಂಘ್ರಿಸ್ಥಿತವಾಮಕುಂಚಿತಪದಂ ಶಾರ್ದೂಲಚರ್ಮಾಮ್ಬರಮ್ ।
ವಹ್ನಿಂ ಡೋಲಕರಾಭಯಂ ಡಮರುಕಂ ವಾಮೇ ಶಿವಾಂ (ಸ್ಥಿತಾಂ) ಶ್ಯಾಮಲಾಂ
ಕಲ್ಹಾರಂ ಜಪಸೃಕ್ಷುಕಂ (ದಧತೀಂ ಪ್ರಲಮ್ಬಿತಕರಾ) ಕಟಿಕರಾಂ
ದೇವೀಂ ಸಭೇಶಂ ಭಜೇ ॥

ವಾಮೇಲಮ್ಬಕರಾಂ ಶುಕಂಚ ದಧತೀಂ ದಕ್ಷೇಽಮ್ಬಿಕಾಂ ತಾಂಡವಮ್

ಲಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮಕಮ್ ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಪಂಚಪೂಜಾ ।

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬನ್ಧಃ ॥

ಲಮಿತಿ ಪಂಚಪೂಜಾ
॥ ಅಥ ಶ್ರೀ ನಟೇಶ್ವರೀನಟೇಶ್ವರಸಮ್ಮೇಲನನಾಮ ಸಾಹಸ್ರೀ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಪತಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಂಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವತರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಷ್ಟಹೃಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಗಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಖಂಡಾನನ್ದಚಿದ್ರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾನನ್ದತಾಂಡವಾಯ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಅಪಸ್ಮೃತಿನ್ಯಸ್ತಪಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ತಿವಾಸಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಪಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲೀವಾದಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಾತೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲನೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಕಾಲಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಾರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣೀರಮಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಕಂಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಕಾಲಾಯ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಕಾಲಕೂಟವಿಷಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಿಸಾರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಶಾನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಿಚರ್ಮಾಮ್ಬರಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಾಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲುಷಾಪಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಾಲಮಾಲಾಭರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಂಕಾಲಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಕಲಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈಲಾಸವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕವಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಟವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮನೀಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾನಾಥಶೇಖರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮ್ಬುಕನ್ಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನ್ದರ್ಪಕೋಟಿಸದೃಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪರ್ದಿನೇ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ಕಮಲಾನನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಾಬ್ಜಧೃತಕಾಲಾಗ್ನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕದಮ್ಬಕುಸುಮಾರುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮನೀಯನಿಜಾನನ್ದಮುದ್ರಾಂಚಿತಕರಾಮ್ಬುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಫುರಡ್ಡಮರುನಿಧ್ವಾನನಿರ್ಜಿತಾಮ್ಭೋಧಿನಿಸ್ವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದ್ದಂಡತಾಂಡವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವತಾಂಡವಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸವ್ಯತಾಂಡವಸಮ್ಪನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತಾಂಡವವೈಭವಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕಾಂಡವಿಸ್ಫೋಟಮಹಾಪ್ರಲಯತಾಂಡವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋಗ್ರತಾಂಡವಾಭಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಿಭ್ರಮಣತಾಂಡವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನನ್ದಿನಾಟ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನನ್ದಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಟೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಟವೇಷಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಿಕಾನಾಟ್ಯರಸಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಶಾನಟನನಿಶ್ಚಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೃಂಗಿನಾಟ್ಯಪ್ರಮಾಣಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಭ್ರಮರಾಯಿತನಾಟ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಯದಾದಿ ಜಗತ್ಸ್ರಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿವಿಧಾನನ್ದದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಕಾರರಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಾಡೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಾಣ್ಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಾಢ್ಹೃದಯಪದ್ಮಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಾಧಿಕಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಭದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಬಾಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶಾಮ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಯೋನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಷಧ್ವಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರೂಪಾಯ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ವಿಶ್ವದಿಗ್ವ್ಯಾಪಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀತಶೋಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯೋಮಕೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯೋಮಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯೋಮಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಘ್ರಪಾದಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಧೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಧಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ವ್ಯಾಕೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಪೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಪಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಪ್ಯಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಮೋಹನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಮುದ್ರಾಲಸತ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ ॥ 110 ॥

ಓಂ ವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರವರ್ಮಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದವೇದಾನ್ತವಿತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾರ್ಥವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಯೋನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ । 120 ।

ಓಂ ವೈಕುಂಠವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವರ್ಷ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಶ್ವಾನರವಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಸ್ತಭುವನವ್ಯಪಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮೃದ್ಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತತೋದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ಸೂಕ್ಷ್ಮತರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಸ್ಥೂಲತ್ವವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಹ್ನುಕನ್ಯಾಧರಾಯ ನಮಃ । 130 ।

ಓಂ ಜನ್ಮಜರಾಮೃತ್ಯುನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂರಸೇನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭ್ರಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಚಿಸ್ಮಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನರ್ಧರತ್ನಖಚಿತಕಿರೀಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಕಟೇಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧಾರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಭ್ರುವೇ ನಮಃ । 140 ।

ಓಂ ಸುಖಘನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರವಾಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗನೇತ್ರಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭರ್ಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿಮನ್ನಿಧಯೇ ನಮಃ । 150 ।

ಓಂ ಅರುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರ್ಮದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪವಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮೋದಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾಪನ್ನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ । 160 ।

ಓಂ ಸಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯವಾದಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮೃದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನ್ವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣಾಯ ನಮಃ । 170 ।

ಓಂ ತಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಮ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ವಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾತ್ರಿಂಚರವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಹ್ವರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ । 180 ।

ಓಂ ಗತಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪತಂಜಲಿಪ್ರಾಣನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಪರವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮೇಷ್ಠಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಗಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾದಾನ್ತಾಯ ನಮಃ । 190 ।

ಓಂ ನಾದವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮದಾನನ್ದದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಗರಾಜನಿಕೇತನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೈವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿಷಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಮಾಣಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾತ್ಮಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಾಕೃತಾಯ ನಮಃ । 200 ।

ಓಂ ಕೃಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಭಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೃಹದ್ಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದ್ಯೋಜಾತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ । 210 ।

ಓಂ ಸಾಮಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಮಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಘೋರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದ್ಭುತಚಾರಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆನನ್ದವಪುಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗ್ರಣ್ಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಮೀಶಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶ್ವರಾಣಾಮಧೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದಾತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ । 210 ।

ಓಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಸಮ್ಮತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಾಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನ್ಮಕರ್ಮನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ । 230 ।

ಓಂ ಮೋಹವಿಚ್ಛೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋದನೀಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯುಪ್ತಕೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿವಿಶದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಂಘ್ರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರವದನಾಮ್ಬುಜಾಯ ನಮಃ । 240 ।

See Also  1000 Names Of Sri Jwalamukhi – Sahasranamavali Stotram In Odia

ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮ್ರಾಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನ್ಧಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮ್ಪದಾಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಭ್ರುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುವಿಧಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಪ್ರಮಥನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೋಭರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೋಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ । 250 ।

ಓಂ ಮನನೈಕಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದಾಸೀನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಪದ್ರಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೌನಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುನೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮಾನಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮನ್ಯವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನದಾಯ ನಮಃ । 260 ।

ಓಂ ಮನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಶಸ್ವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜಮಾನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಭುಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೀಡುಷ್ಟಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃಗಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃಕಂಡುತನಯಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರುಹೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರದ್ವೇಷಿಣೇ ನಮಃ । 270 ।

ಓಂ ಪುರತ್ರಯವಿಹಾರವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಂಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಿಶಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂಷ್ಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಾತನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಯಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶನ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಾಯ ನಮಃ । 280 ।

ಓಂ ಶಾಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬನ್ಧವಿಚ್ಛೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಾತೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಭಯಂಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೀಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನುಜಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಿಥ್ಯಾಪ್ರತ್ಯಯನಾಶಿನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ । 290 ।

ಓಂ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಬುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಲಮ್ಬಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಂಕುಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಪಾಯಾಯ ನಮಃ । 300 ।

ಓಂ ನಿರತ್ಯಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹಾಶಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾತೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಮಾಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಣದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಣನಾಯಿಕಾಯ ನಮಃ । 310 ।

ಓಂ ಸೂತ್ರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಚ್ಛಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುನ್ದರಾನನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಾಲಮಾಲಾಲಂಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಾನ್ತಕವಪುರ್ಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರಾಧರ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಷ್ಟದೂರಾಯ ನಮಃ । 320 ।

ಓಂ ದುರಾಸದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ವಿಜ್ಞೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರಾಚಾರನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಮದಾನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಕ್ಷಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದ್ವನ್ದ್ವಕ್ಷಯಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಪದ್ವಿನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ । 330 ।

ಓಂ ಸರ್ವಪ್ರಿಯತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದಾರಿದ್ರಯಕ್ಲೇಶನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ರಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದರ್ಶಯಿತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರೂಪಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಾಧ್ವರಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಹರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಯಾನಿಧಯೇ ನಮಃ । 340 ।

ಓಂ ಸಮದೃಷ್ಟಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಕಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನಕಾದಿಮುನಿಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪತ್ಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚತ್ವನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಕೃತ್ಯಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಪ್ರಾಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಭೂತಪ್ರಭವೇ ನಮಃ । 350 ।

ಓಂ ಪಂಚಪೂಜಾಸನ್ತುಷ್ಟಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಘ್ನಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕ್ತಿಪಾಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೂಢಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹ್ಯತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋರಕ್ಷಿಗಣಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವ್ರತಾಯ ನಮಃ । 360 ।

ಓಂ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಸಂವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಖಾವಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗನಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ವಾವಬೋಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ವಭಾವಾಯ ನಮಃ । 370 ।

ಓಂ ತಪೋನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಕ್ಷಪಾತವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಣಿಭದ್ರಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನ್ತ್ರಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ । 380 ।

ಓಂ ಕುಠಾರಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲಾದ್ರೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಂಚಿತೈಕಪದಾಮ್ಬುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಕ್ಷರಾಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಕ್ಷಫಲದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಶಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಿದ್ಧೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಜನಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾನ್ತಾಯ ನಮಃ । 390 ।

ಓಂ ಸಿದ್ಧವೈಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರವಿಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಜೋಗುಣವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಹ್ನಿಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರ್ಷೀಯಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರುಣೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೋಮಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂಹೃದೇ ನಮಃ । 400 ।

ಓಂ ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಮನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾನವಾನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಚ್ಚವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರನ್ತಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯಾಯತನಾಯ ನಮಃ । 410 ।

ಓಂ ವರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನ್ದಾರುಜನವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಯತ್ರೀವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾರ್ಗ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಯಕಾನುಗ್ರಹೋನ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಸ್ತರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಹೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಃ । 420 ।

ಓಂ ಸ್ವಾಹಾ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರುಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಮನಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಟುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರಾವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತ್ರುಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿವಿಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪ್ರಮೇಯಾಯ ನಮಃ । 430 ।

ಓಂ ಅಪ್ರತಿಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಮಥೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನುತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನುದಾಸೀನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುದಿತಾನನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವ ರೇತಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಪಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೌಢನರ್ತನಲಮ್ಪಟಾಯ ನಮಃ । 440 ।

ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಗ್ರಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಸ್ಕನ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಸಾನ್ನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವನಾಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ । 450 ।

ಓಂ ಭ್ರಾನ್ತಿಜ್ಞಾನವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹರ್ಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಿಮಾಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಸೇನಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದ್ಟಶೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಹೃತ್ಕೋಶಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀರ್ಘಪಿಂಗಜಟಾಜೂಟಾಯ ನಮಃ । 460 ।

ಓಂ ದೀರ್ಘಬಾಹವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿಗಮ್ಬರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಯದ್ವಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಯಮೀನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಶಯಚ್ಛಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರದೃಶೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇತುದೃಷ್ಟಾನ್ತನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇರಮ್ಬಜನ್ಮಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಲಾವಿನಿರ್ಮಿತಜಗತೇ ನಮಃ । 470 ।

ಓಂ ಹೇಮಶ್ಮಶ್ರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿರಣ್ಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕೃದ್ವಿಭಾತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂವೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಸತ್ಕೋಟಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾತ್ಮಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾಯುಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾನನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರವಾಂಶಿತಾಖಿಲಾಯ ನಮಃ । 480 ।

ಓಂ ರಾತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುಷ್ಪಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾತ್ಮಬನ್ಧಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರೇಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿತತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರುಣಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ । 490 ।

ಓಂ ಚೈತನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿಚ್ಛಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದ್ವೈತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ಸಭಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಮ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವೋವ್ಯಾಹೃತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಚ್ಯವಾಚಕನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ । 500 ।

See Also  108 Names Of Lalita 4 – Ashtottara Shatanamavali In Telugu

ಓಂ ವಾಗೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗಗೋಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾನ್ತಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುರ್ಯಪಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈದ್ಯುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಕೃತೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶುಭಕ್ಷಯಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಾಕಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಿಲೇಪಕಾಯ ನಮಃ । 510 ।

ಓಂ ಆಪ್ತಕಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನುಮನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಭಿನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸ್ನೇಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಗನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಹ್ರಸ್ವಾಯ ನಮಃ । 520 ।

ಓಂ ಅದೀರ್ಘಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಿಶೇಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಚ್ಛನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಚ್ಛಸಂವಿತ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ವೇಷ್ಟವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶ್ರುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರೋಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವೃಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ । 530 ।

ಓಂ ಅವಿದ್ವೇಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ । 531
ಓಂ ಪ್ರೇಮಸಾಗರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಭಾಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸಂಕಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರುತಿಪ್ರಸ್ತುತವೈಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಬಾಹವೇ ನಮಃ । 540 ।

ಓಂ ಸೇನಾನ್ಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಕೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿಶಾಮ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಸ್ಪಿಂಜರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಶುಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ವಿಷೀಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಧ್ವನಾಮ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಭ್ಲುಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯಾಯ ನಮಃ । 550 ।

ಓಂ ವಿವ್ಯಾಧಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಗತಜ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ನಾನಾಮ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತ್ಯುಗ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿತ್ಕೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದ್ವಯಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಟಾನಾಮ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಗ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಹೇತ್ಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ಪತಯೇ ನಮಃ । 560 ।

ಓಂ ಆತತಾವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾರುದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಾಣಾಮ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಹನ್ತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವರಾಯ ನಮಃ । 570 ।

ಓಂ ರೋಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಕ್ಷಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವಾಣಿಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಕ್ಷಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುವನ್ತೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಖ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರಿವಸ್ಕೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಓಷಧೀಶಾಯ ನಮಃ । 580 ।

ಓಂ ಸತಾಮೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಚ್ಚೈರ್ಘೋಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭೀಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪತ್ತೀನಾಮಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ಸ್ನವೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ವಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಮಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಧರ್ಮಣೇ ನಮಃ । 590 ।

ಓಂ ನಿವ್ಯಾಧಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಯಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆವ್ಯಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಕುಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಕೋವಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಷಂಗಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಷುಧಿಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ । 600 ।

ಓಂ ತಸ್ಕರಾಣಾಮಧೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಚೇರುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಿಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರಣ್ಯಾನಾಮ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದ್ಭುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೃಕಾವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಷ್ಣತಾನ್ನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಣರೂಪಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಕ್ತಂಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಕೃನ್ತಾನಾಮ್ಪತಯೇ ನಮಃ । 610 ।

ಓಂ ಗಿರಿಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲುಂಚಾನಾಮ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೂಪ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನ್ವಾವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನದಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆತನ್ವಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೃತ್ಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೃತ್ಸಪತಯೇ ನಮಃ । 620 ।

ಓಂ ಸುರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ರಾತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ರಾತಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಪ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರೀಯಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷುಲ್ಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಮಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಿಲ್ಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರೂಥಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುನ್ದುಭ್ಯಾಯ ನಮಃ । 630 ।

ಓಂ ಆಹನನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಮರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೃಷ್ಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧನ್ವನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಭಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಖಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ರುತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಥ್ಯಾಯ ನಮಃ । 640 ।

ಓಂ ಸ್ವತನ್ತ್ರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಟ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಪ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರೋಟಿಭುತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರಸ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಶನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಟ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾರ್ಷಜಾಯ ನಮಃ । 650 ।

ಓಂ ವಿದ್ಯುತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇಘ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೇಷ್ಮಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸ್ತುಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗ್ರೇವಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗ್ರೇಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾಯ ನಮಃ । 660 ।

ಓಂ ಮಯೋಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಯಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತೀರ್ಥ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೂಲ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫೇನ್ಯಾಯ ನಮಃ । 670 ।

ಓಂ ಶಷ್ಪ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರವಾಹಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆತಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಲಾದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಕತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಿಂಶಿಲಾಭಿಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಲಸ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೃಹ್ಯಾಯ ನಮಃ । 680 ।

ಓಂ ಗೋಷ್ಠಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪರಿಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಷ್ಕ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಪ್ಯಾಖ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂರ್ಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರ್ಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಣಿಮಾದಿಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರ್ಣಶದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । 690 ।

ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮೋನ್ನತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೀಘ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೀಭ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಯದ್ವೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಶಿಪಾತಕಸಂಹತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀಕ್ಷ್ಣೇಷವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಮಿರಾಪಹಾಯ ನಮಃ । 700 ।

ಓಂ ವರಾಭಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಪುಚ್ಛಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಂವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹ್ಯಕೈಸ್ಸಮಭಿಷ್ಟುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಾನ್ತಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರಿಯಾಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಪಣರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ । 710 ।

ಓಂ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವರಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಭೈರವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಮಾತೃಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವೃದ್ರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೃತೀಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾತಿಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಜಗದ್ಧೇತವೇ ನಮಃ । 720 ।

ಓಂ ತ್ರಿಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿರ್ಯಗೂರ್ಧ್ವಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಪಂಚೋಪಶಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಮರೂಪದ್ವಯವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಕೃತೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಮಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಥಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ । 730 ।

ಓಂ ರಾದ್ಧಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ವಮರ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಗ್ವರ್ತಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೋಪನಿಷದಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶೃಂಖಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಯದ್ಧೇತವೇ ನಮಃ । 740 ।

ಓಂ ವಿಷಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ರುಮಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಖಂಡಬೋಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಖಂಡಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘಂಟಾಮಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಪೂರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಜಿತೇ ನಮಃ । 750 ।

ಓಂ ಪೂರ್ವಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಪಹಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧ್ಯಾತೃರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧ್ಯೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮವಿದಾಂವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವವಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸ್ಥಾಣವೇ ನಮಃ । 760 ।

See Also  108 Names Of Sri Valli In Tamil

ಓಂ ಅನ್ತರ್ಯಾಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಕ್ರತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೂಟಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೂರ್ಮಪೀಠಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೂಶ್ಮಾಂಡಗ್ರಹಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೂಲಂಕಷಕೃಪಾಸಿನ್ಧವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಶಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಂಕುಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗದಾಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ । 770 ।

ಓಂ ಗರಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೋಮರಾಯುಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದಾಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಮದಗ್ನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜರಾಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಟಾಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೃತಾಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೃತಾಂಶವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೃತೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ । 780 ।

ಓಂ ವಿದ್ವತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದೂರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದನಾಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತತನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಮಿತಾಖಿಲಕೌತುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೌಷಟ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಷಟ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹುಂಕಾರಾಯ ನಮಃ । 790 ।

ಓಂ ಫಟ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಟವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚೇತನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರುಡಾರೂಢಾಯ ನಮೇಃ ।
ಓಂ ಗಜಾಸುರವಿಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ವಿತಾಯ ನಮಃ । 800 ।

ಓಂ ಗಗನಾವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಿತ್ರಯವಿಭೇದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಮುಕ್ತಾವಲೀತನ್ತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಪೂರ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಜಂಗಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತರ್ಕ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ತಮಾತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ । 810 ।

ಓಂ ಶಕ್ತಿಪಾತಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೇಯಸಾನ್ನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಜೀರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಕುಮಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ಯಸ್ಮೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರನ್ದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಾವರಣವಿಜ್ಞಾನಾಯ ನಮಃ । 820 ।

ಓಂ ನಿರ್ವಿಭಾಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭಾವಸವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಾತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಜಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಬುಧಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದಗ್ಧಮುಗ್ಧವೇಷಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಾತೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶೋಕದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾನಾಟ್ಯವಿನೋದಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । 830 ।

ಓಂ ಮಾಯಾನಟನಶಿಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾನಾಟಕಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾಯನ್ತ್ರವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃದ್ಧಿಕ್ಷಯವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯೋತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವವಚಂಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಿಕಾನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾರ್ಕೋಟಕವಿಭೀಷಣಾಯ ನಮಃ । 840 ।

ಓಂ ಷಡೂರ್ಮಿರಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ತವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡ್ಗುಣೈಶ್ವರ್ಯದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡಾಧಾರಗತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಂಖ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡಕ್ಷರಸಮಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಿಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಿಕ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 850 ।

ಓಂ ಅಮೋಘವೈಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಯಾದೇಯವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಲಾಕಲಿತತಾಂಡವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರ್ಯನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗೋಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುಗ್ವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಂಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಗಮಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ । 860 ।

ಓಂ ನಿದಾನಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿಭೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ವೇಚ್ಛಾಕಲಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಸ್ಪನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಯಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ನಿಮೇಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರನ್ತರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಬುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರಮೋದಾರಾಯ ನಮಃ । 870 ।

ಓಂ ಪರಮಾನನ್ದಸಾಗರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂವಿತ್ಸಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವಾಣದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವೃತಿಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವೈರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರುಪಾಧಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಭಾಸ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರನ್ತತ್ವಾಯ ನಮಃ । 880 ।

ಓಂ ಆದಿಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೇಶಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪವಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಶಾನ್ತಸರ್ವಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಸದೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದೋದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಾಭಾವವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭರಾಯ ನಮಃ । 890 ।

ಓಂ ಸರ್ವಾತೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾರತರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಮ್ಬಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾರಸ್ವತಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಹೃದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ವಾವಲಮ್ಬಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇವಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ । 900 ।

ಓಂ ಕೇಳೀಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇವಲನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಚ್ಚಾನಿಚ್ಚಾವಿರಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಹಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರ್ಯವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜಿಘತ್ಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಗತಭಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಪಿಪಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ರಾನ್ತಿಭುವೇ ನಮಃ । 910 ।

ಓಂ ವಿವಸನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಘ್ನಹತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀತಭಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿನ್ಧ್ಯದರ್ಪವಿನಾಶಿನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇತಾಳನಟನಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇತಂಡತ್ವಕ್ಕೃತಾಮ್ಬರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇಲಾತಿಲಂಘಿಕರುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಲಾಸಿನೇ ನಮಃ । 920 ।

ಓಂ ವಿಕ್ರಮೋನ್ನತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈರಾಗ್ಯಶೇವಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಭೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೋರ್ಧ್ವಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಸಂವಿನ್ಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೋವಚೋಭಿರಗ್ರಾಹ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಬಿಲಕೃತಾಲಯಾಯ ನಮಃ । 930 ।

ಓಂ ಅನಹಂಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚ್ಛೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾನನ್ದೈಕಘನಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂವರ್ತಾಗ್ನ್ಯುದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾನ್ತರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದುರ್ಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮ್ಪನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನ್ದೋಗ್ಧ್ರೇ ನಮಃ । 940 ।

ಓಂ ಸಕಲೋರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮ್ಪ್ರವೃದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂವಿಮೃಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಗ್ರದೃಶೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಯಮಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಹೃದಿಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮ್ಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮುತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮ್ಪ್ರಹೃಷ್ಟಾಯ ನಮಃ । 950 ।

ಓಂ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಸ್ಪಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮ್ಪ್ರಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂತ್ರಭೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಶೀಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ವಸಂಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಷುಪ್ತಿಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂತಲ್ಪಾಯ ನಮಃ । 960 ।

ಓಂ ಸತ್ಸ್ವರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಕಲ್ಪೋಲ್ಲಾಸನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಮನೀರಾಗಚೇತನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತಾತ್ಪರ್ಯನಿಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಗ್ಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯನಿಶ್ಚಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಪಂಚೋಲ್ಲಸನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । 970 ।

ಓಂ ಪ್ರತಿಭಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರವೇಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಮದಾರ್ಧಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರನರ್ತನಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಯೋನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಯಾಭೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಕ್ಷಗನ್ಧರ್ವವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಟಿಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಟುಲಾಪಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾನಟನಲಮ್ಪಟಾಯ ನಮಃ । 980 ।

ಓಂ ಪಾಟಲಾಂಶವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಟುತರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರಿಜಾತದ್ರುಮೂಲಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಪಾಟವೀಬೃಹ್ಮದ್ಭಾನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾನುಮತ್ಕೋಟಿಕೋಟಿಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಟಿಕನ್ದರ್ಪಸೌಭಾಗ್ಯಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುರಸ್ಮಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಾಸ್ಯಾಮೃತಾಬ್ಧಿಲಹರೀಪೂರ್ಣೇನ್ದವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಗೋಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುದ್ರಾಕ್ಷಸ್ರಂಗ್ಮಯಾಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ । 990 ।

ಓಂ ಕಹ್ಲಾರಕಿರಣದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೂಲ್ಯಮಣಿಸಮ್ಭಾಸ್ವತ್ಫಣೀನ್ದ್ರಕರಕಂಕಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿಲೋಚನಾನನ್ದಕನ್ದಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುನ್ದಪಾಂಡುರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗಮ್ಯಮಹಿಮಾಮ್ಭೋಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನೌಪೌಮ್ಯಯಶೋನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿದಾನನ್ದನಟಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ಕೇವಲವಪುರ್ಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿದೇಕರಸಸಮ್ಪೂರ್ಣಶ್ರೀಶಿವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । 1000 ।

ಓಂ ತತ್ಸತ್
॥ ಇತಿ ಶ್ರೀನಟೇಶಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲೀ ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Nateshwar Nateshwar Sammelana:
1000 Names of Sri Nateshvari Nateshvara Sammelana – Sahasranamavali Stotram in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil