1000 Names Of Srimad Bhagavad Gita – Sahasranamavali Stotram In English

॥ Srimadbhagavadgita Sahasranamavali English Lyrics ॥

॥ srimadbhagavadgitasahasranamastotram ॥

॥ srih ॥

Om paramatmane namah
Om dharmaksetraya namah ।
Om kuruksetraya namah ।
Om yuyutsave namah ।
Om panduputracaryaya namah ।
Om dhimate namah ।
Om suraya namah ।
Om mahesvasaya namah ।
Om maharathaya namah ।
Om viryavate namah ॥ 10 ॥
Om vikrantaya namah ।
Om uttamaujase namah ।
Om bhismaya namah ।
Om samitinjayaya namah ।
Om nanasastrapraharanaya namah ।
Om yuddhavisaradaya namah ।
Om mahasyandanasthitaya namah ।
Om madhavaya namah ।
Om pancajanyaya namah ।
Om hrsikesaya namah ॥ 20 ॥
Om bhimakarmane namah ।
Om anantavijayaya namah ।
Om paramesvasaya namah ।
Om aparajitaya namah ।
Om mahabahave namah ।
Om acyutaya namah ।
Om gudakesarathasthapakaya namah ।
Om parthapradarsakaya namah ।
Om krsnaya namah ।
Om kesavaya namah ॥ 30 ॥
Om govindaya namah ।
Om madhusudanaya namah ।
Om janardanaya namah ।
Om varsneyaya namah ।
Om arjunavisadahartre namah ।
Om bhagavate namah ।
Om parantapaya namah ।
Om pujarhaya namah ।
Om arisudanaya namah ।
Om mahanubhavaya namah ॥ 40 ॥
Om prapannasasakaya namah ।
Om gitavatarakaya namah ।
Om atmatattvanirupakaya namah ।
Om dhiraya namah ।
Om matrasparsavivecakaya namah ।
Om visayavyathitaya namah ।
Om purusarsabhaya namah ।
Om samaduhkhasukhaya namah ।
Om amrtaya namah ।
Om sate namah ॥ 50 ॥
Om sadasadvibhajakaya namah ।
Om sadasadvide namah ।
Om tattvadarsine namah ।
Om avinasine namah ।
Om avinasyaya namah ।
Om avyayaya namah ।
Om sarvasaririne namah ।
Om nityaya namah ।
Om aprameyaya namah ।
Om ahantre namah ॥ 60 ॥
Om ahataya namah ।
Om avijnataya namah ।
Om ajaya namah ।
Om sasvataya namah ।
Om puranaya namah ।
Om acchedyaya namah ।
Om adahyaya namah ।
Om akledyaya namah ।
Om asosyaya namah ।
Om sarvagataya namah ॥ 70 ॥
Om sthanave namah ।
Om acalaya namah ।
Om sanatanaya namah ।
Om avyaktaya namah ।
Om acintyaya namah ।
Om avikaryaya namah ।
Om asocyaya namah ।
Om janmamrtyurahitaya namah ।
Om vyaktavyaktabhutavide namah ।
Om ascaryavaddrsyaya namah ॥ 80 ॥
Om ascaryavaduditaya namah ।
Om ascaryavacchrutaya namah ।
Om sravanadivedyaya namah ।
Om sarvadehavyapine namah ।
Om avadhyaya namah ।
Om ksattradharmaniyamakaya namah ।
Om ksattrayuddhaprasamsine namah ।
Om svadharmatyagagarhine namah ।
Om akirtinindakaya namah ।
Om sambhavitaya namah ॥ 90 ॥
Om bahumataya namah ।
Om samalabhalabhaya namah ।
Om samajayajayaya namah ।
Om sankhyayogapravaktre namah ।
Om karmayogaprasamsine namah ।
Om vyavasayine namah ।
Om avyavasayivinindakaya namah ।
Om vipascite namah ।
Om vedavadaparaviduraya namah ।
Om vyavasayabuddhividhayine namah ॥ 100 ॥

Om nistraigunyaya namah ।
Om nirdvandvaya namah ।
Om nityasattvasthaya namah ।
Om niryogaksemaya namah ।
Om atmavate namah ।
Om vijnanaphalapravaktre namah ।
Om karmadhikarabodhakaya namah ।
Om phalasangagarhine namah ।
Om yogasthaya namah ।
Om tyaktasahaya namah ॥ 110 ॥
Om siddhyasiddhisamaya namah ।
Om yogavide namah ।
Om yogabuddhinirataya namah ।
Om prahinasukrtaduskrtaya namah ।
Om yogiprasamsine namah ।
Om manisine namah ।
Om janmabandhavinirmuktaya namah ।
Om anamayapadaya namah ।
Om vyatitirnamohaya namah ।
Om srutasrotavyanirvinnaya namah । 120 ।
Om sthitabuddhaye namah ।
Om yogine namah ।
Om kesavaya namah ।
Om sthitaprajnaprabodhine namah ।
Om tyaktakamaya namah ।
Om atmatustaya namah ।
Om sthitaprajnaya namah ।
Om anudvijnaya namah ।
Om vigatasprhaya namah ।
Om vitaragaya namah । 130 ।
Om vitabhayaya namah ।
Om vitakrodhaya namah ।
Om sthitadhiye namah ।
Om munaye namah ।
Om sarvabhisneharahitaya namah ।
Om subhanabhinandine namah ।
Om asubhadvesarahitaya namah ।
Om samhrtasarvendriyaya namah ।
Om pratisthitaprajnaya namah ।
Om vinivrttavisayaya namah । 140 ।
Om niraharaya namah ।
Om aduhkhaya namah ।
Om prasannacetase namah ।
Om santaya namah ।
Om sukhine namah ।
Om nigrhitamanase namah ।
Om ahrtaprajnaya namah ।
Om yogaphalaprakasakaya namah ।
Om rasavarjitaya namah ।
Om vipascite namah । 150 ।
Om samyatendriyaya namah ।
Om yuktaya namah ।
Om visayadhyanadusanaya namah ।
Om aragavisayasevine namah ।
Om vasyendriyaya namah ।
Om prasannaya namah ।
Om vidheyatmane namah ।
Om samyamine namah ।
Om sarvabhutanisajagaraya namah ।
Om visayanisanidranaya namah । 160 ।
Om apuryamanaya namah ।
Om acalapratisthaya namah ।
Om samudrasadrsaya namah ।
Om akamine namah ।
Om vilinasarvakamaya namah ।
Om nirmamaya namah ।
Om nirahankaraya namah ।
Om brahmanisthaya namah ।
Om brahmanisthanibarhanaya namah ।
Om brahmane namah । 170 ।
Om nirvanaya namah ।
Om jnanajyayase namah ।
Om parthaprarthitanirnayaya namah ।
Om mohadhvamsine namah ।
Om anaghaya namah ।
Om naiskarmyanirnetre namah ।
Om siddhimargavidhayine namah ।
Om prakrtikaritakarmane namah ।
Om akarmakrte namah ।
Om visayadhyayivigarhanaya namah । 180 ।
Om mithyacaravide namah ।
Om niyatamanase namah ।
Om niyatadhindriyaya namah ।
Om karmayoginirnayakaya namah ।
Om akarmarhakaya namah ।
Om karmabandhavivecakaya namah ।
Om yajnakarmavidhayine namah ।
Om yajnasrje namah ।
Om prajapataye namah ।
Om istakamaduhe namah । 190 ।
Om karmaradhyadevaya namah ।
Om karmaphaladaya namah ।
Om yajnabhavitaya namah ।
Om stenanivedine namah ।
Om yajnasistasisamsine namah ।
Om aghabhojibodhakaya namah ।
Om karmacakrapravartakaya namah ।
Om brahmodbhavaya namah ।
Om brahmapratisthabodhakaya namah ।
Om moghajivivivecakaya namah । 200 ।

Om atmarataye namah ।
Om atmatrptaya namah ।
Om atmasantustaya namah ।
Om karyarahitaya namah ।
Om karyakaryarthahinaya namah ।
Om akrtanartharahitaya namah ।
Om arthavyapasrayavarjitaya namah ।
Om karmakrte namah ।
Om karmasangahinaya namah ।
Om asangakarmasamsine namah । 210 ।
Om anekadikarmaradhitaya namah ।
Om lokasangrahavidhayine namah ।
Om sresthaya namah ।
Om lokapramanaya namah ।
Om avaptavyarahitaya namah ।
Om atandritaya namah ।
Om manusyanuvartitaya namah ।
Om lokanutsadahetave namah ।
Om asankarakarine namah ।
Om prajopaghataprabhitaya namah । 220 ।
Om vidvatkarmavidhayine namah ।
Om buddhibhedaparihartre namah ।
Om karmajosakaya namah ।
Om viduse namah ।
Om karmakartrbodhine namah ।
Om ahankaranirihaya namah ।
Om akartre namah ।
Om gunakarmavibhagavide namah ।
Om gunasangavarjitaya namah ।
Om krtsnavide namah । 230 ।
Om krtsnavidavicalakaya namah ।
Om samnyastasarvakarmane namah ।
Om nirasise namah ।
Om vigatajvaraya namah ।
Om svakarmanusthayisamsine namah ।
Om anasuyave namah ।
Om ananusthayinindakaya namah ।
Om prakrtiprabalyavide namah ।
Om ragadvesavamsavadaya namah ।
Om aparipanthine namah । 240 ।
Om svadharmaslaghine namah ।
Om paradharmabhitaya namah ।
Om ajaya namah ।
Om avyayatmane namah ।
Om bhutesvaraya namah ।
Om mayadhisthatre namah ।
Om mayamayasambhavaya namah ।
Om dharmaglanibhide namah ।
Om adharmotthityasahanaya namah ।
Om sadhuparatranaparaya namah । 250 ।
Om papahetuvide namah ।
Om jnanavairivibodhakaya namah ।
Om kamadhisthanavedine namah ।
Om kamaprahanabodhine namah ।
Om paratparaya namah ।
Om adiyogavide namah ।
Om yogaparamparapravaktre namah ।
Om bhaktapriyaya namah ।
Om bahujanmavide namah ।
Om duskrdvinasanaya namah । 260 ।
Om dharmasamsthapakaya namah ।
Om divyajanmane namah ।
Om divyakarmane namah ।
Om tattvavidgamyaya namah ।
Om prapannanurupaphaladaya namah ।
Om sarvaprakaraprapannaya namah ।
Om caturvarnyavidhayine namah ।
Om gunakarmavibhajakaya namah ।
Om kartre namah ।
Om akartre namah । 270 ।
Om karmaliptaya namah ।
Om phalasprhahinaya namah ।
Om karmakarmavikarmavide namah ।
Om karmajnasamsine namah ।
Om kamadihinasamarambhaya namah ।
Om jnanagnidagdhakarmane namah ।
Om phalasangatyagine namah ।
Om nityatrptaya namah ।
Om nirasrayaya namah ।
Om akincitkaraya namah । 280 ।
Om yatacittaya namah ।
Om yatatmane namah ।
Om tyaktasarvaparigrahaya namah ।
Om akilbisaya namah ।
Om labdhasantustaya namah ।
Om dvandvatitaya namah ।
Om vimatsaraya namah ।
Om gatasangaya namah ।
Om muktaya namah ।
Om jnanavasthitacetase namah । 290 ।
Om yajnaya namah ।
Om agnaye namah ।
Om hutaya namah ।
Om daivayajnaradhyaya namah ।
Om yajnopahutayajnagnaye namah ।
Om samyamagnihutendriyaya namah ।
Om indriyagnihutavisayaya namah ।
Om samyamagnihutasarvakarmane namah ।
Om dravyatapoyogayajnagamyaya namah ।
Om svadhyayajnanayajnavedyaya namah । 300 ।

See Also  108 Names Of Rama 6 – Ashtottara Shatanamavali In Tamil

Om samsitavratayatiprapannaya namah ।
Om pranayamaparapranayine namah ।
Om yajnagamyabrahmane namah ।
Om ayajnagarhine namah ।
Om yajnajnanasamsine namah ।
Om jnanayajnaparaya namah ।
Om jnanasampatisarvakarmane namah ।
Om jnanopayapradarsakaya namah ।
Om tattvadarsine namah ।
Om jnanavidhutamohaya namah । 310 ।
Om brahmatmadrstasarvabhutaya namah ।
Om jnanaplavasantirnasarvapapaya namah ।
Om jnanagnidagdhakarmane namah ।
Om yogasamsiddhaya namah ।
Om pavitratamajnanavedyaya namah ।
Om jnanadhigataparasamayaya namah ।
Om sraddhasamyamavedyaya namah ।
Om samsayatmagarhine namah ।
Om yogasamnyastakarmane namah ।
Om jnanasamcchinnasamsayaya namah । 320 ।
Om atmavate namah ।
Om karmanibaddhaya namah ।
Om samsayacchedine namah ।
Om yogacaryaya namah ।
Om bharatotthapakaya namah ।
Om karmayogapriyaya namah ।
Om samasankhyayogaya namah ।
Om yogajnasamsine namah ।
Om yogagamyasamnyasavide namah ।
Om visuddhatmane namah । 330 ।
Om vijitatmane namah ।
Om sarvabhutatmane namah ।
Om karmaleparahitaya namah ।
Om akartratmavide namah ।
Om indriyarthavrttisaksine namah ।
Om tyaktasangahitakarmane namah ।
Om papaliptaya namah ।
Om asangakarmasuddhatmane namah ।
Om santinisthaparaya namah ।
Om samnyastasarvakarmane namah । 340 ।
Om akurvate namah ।
Om akarayate namah ।
Om dehine namah ।
Om sarvatrasamadarsine namah ।
Om samyasthitamanase namah ।
Om jitasargaya namah ।
Om brahmanisthaya namah ।
Om priyapraptyaprahrstaya namah ।
Om apriyapraptyanudvignaya namah ।
Om sthirabuddhaye namah । 350 ।
Om asammudhaya namah ।
Om brahmavide namah ।
Om svabhavapravartitakarmaphalaya namah ।
Om anattasukrtaduskrtaya namah ।
Om mugdhajantuvikalpitaya namah ।
Om jnananasitajnanatmaprakaraya namah ।
Om tadbuddhyadigamyaya namah ।
Om tadatmagamyaya namah ।
Om tatparayanagamyaya namah ।
Om jnananirdhutakalmasaya namah । 360 ।
Om hyasparsasaktatmane namah ।
Om atmavide namah ।
Om brahmayogayuktatmane namah ।
Om aksayyasukhavide namah ।
Om samsparsasukhanahrtaya namah ।
Om budhaya namah ।
Om kamadivegasahisnave namah ।
Om sukhine namah ।
Om antassukhaya namah ।
Om antararamaya namah । 370 ।
Om antarjyotise namah ।
Om adhigatabrahmanirvanaya namah ।
Om chinnadvaidhaya namah ।
Om yatatmane namah ।
Om sarvabhutahitarataya namah ।
Om viditatmane namah ।
Om samadhigamyaya namah ।
Om yajnabhoktre namah ।
Om tapobhoktre namah ।
Om sarvalokamahesvaraya namah । 380 ।
Om sarvabhutasuhrdaye namah ।
Om santidaya namah ।
Om karmasamnyasisamsine namah ।
Om samnyastasankalpaya namah ।
Om aruruksupayabodhakaya namah ।
Om yogarudhasamavidhayine namah ।
Om yogarudhalaksakaya namah ।
Om atmoddharabandhujnaya namah ।
Om anatmasatrusamsakaya namah ।
Om jitatmane namah । 390 ।
Om prasantaya namah ।
Om sitosnadisamahitatmane namah ।
Om jnanavijnanatrptatmane namah ।
Om kutasthaya namah ।
Om samalostasmakancanaya namah ।
Om suhrdadisamabuddhaye namah ।
Om samabuddhisamsineyogasthanavidhayine namah ।
Om ekakine namah ।
Om aparigrahaya namah ।
Om yogasanasandarsakaya namah । 400 ।

Om yogaphalavide namah ।
Om samyamaprakaraprakatanaya namah ।
Om yogigamyasamsthatmane namah ।
Om yogiyatravyahartre namah ।
Om yuktalaksakaya namah ।
Om yogaparabhumikanigadakaya namah ।
Om visayoparatividhayine namah ।
Om yogiprapyaparasukhaya namah ।
Om sarvabhutasthatmadarsine namah ।
Om atmasthasarvadarsine namah । 410 ।
Om vidvatsannihitaya namah ।
Om vidvavadaviyuktaya namah ।
Om paramayogidharmajnaya namah ।
Om manonigrahamargavide namah ।
Om yogabhrastagativide namah ।
Om kalyanarambhasamsine namah ।
Om lokadvayanugrhitayogabhrastaya namah ।
Om abhyasaphalaprapakaya namah ।
Om anekajanmayogagamyaya namah ।
Om yogaphalasamaptibhumaye namah । 420 ।
Om paraparaprakrtyadhisthatre namah ।
Om jagajjanmadihetave namah ।
Om paratparaya namah ।
Om sarvadhisthanaya namah ।
Om rasaya namah ।
Om sasisuryaprabhatmane namah ।
Om pranavatmane namah ।
Om sabdatmane namah ।
Om paurusatmane namah ।
Om punyagandhatmane namah । 430 ।
Om tejase namah ।
Om jivanaya namah ।
Om tapase namah ।
Om sanatanabijaya namah ।
Om buddhaye namah ।
Om kamadivarjitabalaya namah ।
Om dharmaviruddhakamaya namah ।
Om sarvabhavadhisthatre namah ।
Om sarvabhavasprstaya namah ।
Om sarvajagadajnataya namah । 440 ।
Om duratyayamayine namah ।
Om prapannatirnamayaya namah ।
Om naradhamaprapannaya namah ।
Om bahujanmaprapyajnanagamyaya namah ।
Om sudurlabhamahatmavedyaya namah ।
Om prakrtiniyatarthitadevaya namah ।
Om bhaktasraddhavidhayine namah ।
Om karmaphalavidhatre namah ।
Om bhaktagamyaya namah ।
Om abuddhyaviditaya namah । 450 ।
Om atitativide namah ।
Om apapasevyaya namah ।
Om artajanasrayaya namah ।
Om jijnasusevitaya namah ।
Om artharthiprarthitaya namah ।
Om jnanijanavinabhutaya namah ।
Om jnanipriyaya namah ।
Om priyajnanine namah ।
Om jnanirupaya namah ।
Om jnanyasthitottamagataye namah । 460 ।
Om yuktacetoviditaya namah ।
Om aksarabrahmane namah ।
Om adhyatmadivide namah ।
Om adhiyajnaya namah ।
Om prayanakalasmrtiprapyaya namah ।
Om sarvakalasmartavyaya namah ।
Om kavaye namah ।
Om anusasitre namah ।
Om anoraniyase namah ।
Om sarvadhatre namah । 470 ।
Om acintyarupaya namah ।
Om adityavarnaya namah ।
Om tamasahparasmai namah ।
Om yogabalaprapyaya namah ।
Om vedavidutitaya namah ।
Om vitaragagamyaya namah ।
Om brahmacaryavaraniyaya namah ।
Om omkaragamyaya namah ।
Om yogisulabhaya namah ।
Om ananyacetahsulabhaya namah । 480 ।
Om apunaravrttipadaya namah ।
Om avyaktasanatanabhavaya namah ।
Om ananyabhaktilabhyaya namah ।
Om antahsthitabhutaya namah ।
Om karmabandharahitaya namah ।
Om prakrtyavastambhaya namah ।
Om sarvavyapine namah ।
Om jyotiradigatigamyaya namah ।
Om krsnagatyagamyaya namah ।
Om suklakrsnagatisamsine namah । 490 ।
Om rajavidyagurave namah ।
Om rajavidyavisayaya namah ।
Om sarvajagadvyapine namah ।
Om avyaktamurtaye namah ।
Om sarvabhutadharaya namah ।
Om anadharaya namah ।
Om bhutasprstaya namah ।
Om bhutabhavanaya namah ।
Om bhutabhrte namah ।
Om kalpantalinabhutaprabhrtaye namah । 500 ।

Om kalpadisrstabhutaprabhrtaya namah ।
Om udasinavadasinaya namah ।
Om caracaraprakrtyadhyaksaya namah ।
Om jagadviparivartakaya namah ।
Om manusatanumohitamudhaya namah ।
Om asurajnataparabhavaya namah ।
Om mahatmane namah ।
Om daivaprakrtikirtitaya namah ।
Om mahatmanamasyitaya namah ।
Om jnanayajnejyaya namah । 510 ।
Om ekatvenajnataya namah ।
Om prthaktvanaviditaya namah ।
Om visvatomukhaya namah ।
Om kratave namah ।
Om yajnaya namah ।
Om svadhayai namah ।
Om ausadhaya namah ।
Om mantraya namah ।
Om ajyaya namah ।
Om agnaye namah । 520 ।
Om hutaya namah ।
Om jagatpitre namah ।
Om jaganmatre namah ।
Om jagaddhatre namah ।
Om jagatpitamahaya namah ।
Om jagadvedyaya namah ।
Om jagatpavitraya namah ।
Om omkaraya namah ।
Om rce namah ।
Om samne namah । 530 ।
Om yajuse namah ।
Om jagadgataye namah ।
Om jagadbhartre namah ।
Om jagatprabhave namah ।
Om jagatsaksine namah ।
Om jagannivasaya namah ।
Om jagaccharanaya namah ।
Om jagatsahrde namah ।
Om jagatprabhavaya namah ।
Om jagatpralayaya namah । 540 ।
Om jagatsthanaya namah ।
Om jagadbijaya namah ।
Om asate namah ।
Om traividyestaya namah ।
Om somapaprarthitasvargadaya namah ।
Om trayidharmaprasadyaya namah ।
Om ananyabhavopasitaya namah ।
Om bhaktayogaksemanirvahine namah ।
Om yajnabhoktre namah ।
Om yajnaprabhave namah । 550 ।
Om devavratadevabhavadaya namah ।
Om pitrvratapitrbhavadaya namah ।
Om bhutejyabhutabhavadaya namah ।
Om tapate namah ।
Om varsanigrahakaya namah ।
Om varsotsarjakaya namah ।
Om amrtaya namah ।
Om mrtyave namah ।
Om sate namah ।
Om atmayajyatmabhavadaya namah । 560 ।
Om bhaktyupahrtaprasine namah ।
Om aparniyakartavyaya namah ।
Om aparniyasitavyaya namah ।
Om aparniyahotavyaya namah ।
Om aparniyadatavyaya namah ।
Om aparniyataptavyaya namah ।
Om atmarpitakarmaphalamocanaya namah ।
Om sarvabhutasamaya namah ।
Om advesyaya namah ।
Om priyavarjitaya namah । 570 ।
Om bhaktasritaya namah ।
Om bhaktasrayine namah ।
Om ananyabhaktiprasamsine namah ।
Om bhaktapranasapratijnapakaya namah ।
Om papayoniparagatipradaya namah ।
Om vyapasritajativimukhaya namah ।
Om prasamsitabrahmaksatraya namah ।
Om bhaktipurvamananadividhayine namah ।
Om suraganadyaviditaprabhaya namah ।
Om devadyadaye namah । 580 ।
Om papapramocanaparamarthajnanaya namah ।
Om devadyaviditavyaktaye namah ।
Om svayamviditasvatattvaya namah ।
Om bhutabhavanaya namah ।
Om buddhyavimsatiprabhavaya namah ।
Om manojanitamaharsaye namah ।
Om manuprabhavaya namah ।
Om bhavanvitabhajaniyaya namah ।
Om muktiprakaraprabodhakaya namah ।
Om jnanadipanasitabhaktajnanaya namah । 590 ।
Om parabrahmane namah ।
Om paradhamne namah ।
Om sasvatapurusaya namah ।
Om naradadyuktatattvaya namah ।
Om bhutesaya namah ।
Om devadevaya namah ।
Om jagatpataye namah ।
Om divyatmavibhutaye namah ।
Om vibhutivyaptasarvalokaya namah ।
Om parthaprarthitavibhutijnanaya namah । 600 ।

See Also  108 Names Of Shirdi Sai Baba – Ashtottara Shatanamavali In Sanskrit

Om anantavibhutaye namah ।
Om sarvabhutasayasthitatmane namah ।
Om bhutadaye namah ।
Om bhutamadhyaya namah ।
Om bhutantaya namah ।
Om visnave namah ।
Om amsumate namah ।
Om maricaye namah ।
Om sasine namah ।
Om samavedaya namah । 610 ।
Om vasavaya namah ।
Om manase namah ।
Om cetanayai namah ।
Om sankaraya namah ।
Om vittesaya namah ।
Om pavakaya namah ।
Om merave namah ।
Om brhaspataye namah ।
Om skandaya namah ।
Om sagaraya namah । 620 ।
Om bhrgave namah ।
Om ekaksaraya namah ।
Om japayajnaya namah ।
Om himalayaya namah ।
Om asvatthaya namah ।
Om naradaya namah ।
Om citrarathaya namah ।
Om kapilamunaye namah ।
Om uccaihsravase namah ।
Om airavataya namah । 630 ।
Om naradhipaya namah ।
Om vajraya namah ।
Om kamaduhe namah ।
Om prajanakandarpaya namah ।
Om vasukaye namah ।
Om anantaya namah ।
Om mrgendraya namah ।
Om vainateyaya namah ।
Om pavanaya namah ।
Om ramaya namah । 640 ।
Om makaraya namah ।
Om jahnavyai namah ।
Om sargadaya namah ।
Om sargamadhyaya namah ।
Om sargantaya namah ।
Om adhyatmavidyarupaya namah ।
Om vadaya namah ।
Om akaraya namah ।
Om varunaya namah ।
Om aryamne namah । 650 ।
Om yamaya namah ।
Om prahladaya namah ।
Om kalaya namah ।
Om dvandvaya namah ।
Om aksayakalaya namah ।
Om visvatomukhadhatre namah ।
Om sarvodbhavaya namah ।
Om sarvaharamrtyave namah ।
Om kirtaye namah ।
Om sriyai namah । 660 ।
Om vace namah ।
Om smrtyai namah ।
Om medhayai namah ।
Om dhrtyai namah ।
Om ksamayai namah ।
Om brhatsamne namah ।
Om gayatryai namah ।
Om margasirsaya namah ।
Om kusumakaraya namah ।
Om dyutaya namah । 670 ।
Om tejasvitejase namah ।
Om jayaya namah ।
Om vyavasayaya namah ।
Om sattvaya namah ।
Om vasudevaya namah ।
Om dhananjayaya namah ।
Om vyasaya namah ।
Om usanase namah ।
Om nanavidharupaya namah ।
Om nanavarnakrtirupaya namah । 680 ।
Om adrstapurvascaryadarsanaya namah ।
Om dehasthakrtsnajagate namah ।
Om dandaya namah ।
Om nitaye namah ।
Om maunaya namah ।
Om jnanaya namah ।
Om sarvabhutabijaya namah ।
Om vyaptacaracaraya namah ।
Om svatejahsambhutavibhutyadimate namah ।
Om ekamsavistabdhakrtsnajagate namah । 690 ।
Om kamalapatraksaya namah ।
Om avyayamahatmyaya namah ।
Om parthaprarthitavisvarupapradarsakaya namah ।
Om satarupaya namah ।
Om sahasrarupaya namah ।
Om parthaprattadivyacaksuse namah ।
Om anekavaktranayanaya namah ।
Om anekadbhutadarsanaya namah ।
Om anekadivyabharanaya namah ।
Om divyanekodyatayudhaya namah । 700 ।

Om divyamalambaradharaya namah ।
Om divyagandhanulepanaya namah ।
Om sarvascaryamayaya namah ।
Om anantadevaya namah ।
Om visvatomukhaya namah ।
Om yugapadutthitasahasrasuryabhase namah ।
Om ekasthapravibhaktakrtsnajagate namah ।
Om pranatadhananjayabhasitaya namah ।
Om svadehadrstabrahmadaye namah ।
Om anekabahave namah । 710 ।
Om anekodaraya namah ।
Om anekavaktraya namah ।
Om anekanetraya namah ।
Om anantarupaya namah ।
Om sarvatodrstaya namah ।
Om adrstantamadhyadaye namah ।
Om visvesvaraya namah ।
Om visvarupaya namah ।
Om kiritine namah ।
Om gadine namah । 720 ।
Om cakrine namah ।
Om sarvatodiptatejorasaye namah ।
Om durniriksaya namah ।
Om diptanalarkadyutaye namah ।
Om aprameyaya namah ।
Om aksaraya namah ।
Om paraveditavyaya namah ।
Om visvanidhanaya namah ।
Om avyayaya namah ।
Om sasvatadharmagoptre namah । 730 ।
Om sanatanapurusaya namah ।
Om adimadhyantarahitaya namah ।
Om anantaviryaya namah ।
Om anantabahave namah ।
Om sasisuryanetraya namah ।
Om diptahutasavaktraya namah ।
Om svatejastaptavisvaya namah ।
Om maharsistutaya namah ।
Om vismitarudradiviksitaya namah ।
Om maharupaya namah । 740 ।
Om bahudamstrakaralarupaya namah ।
Om nabhahsprse namah ।
Om diptaya namah ।
Om anekavarnaya namah ।
Om vyattananaya namah ।
Om diptavisalanetraya namah ।
Om parthabhikaradarsanaya namah ।
Om damstrakaralamukhaya namah ।
Om jagannivasaya namah ।
Om vyaptadyavaprthivyantaraya namah । 750 ।
Om vyaptasarvadise namah ।
Om ugrarupavyathitalokatrayaya namah ।
Om surasanghavistaya namah ।
Om bhismadipravistavaktraya namah ।
Om dasanantaralagnayodhamukhyaya namah ।
Om dasanacurnitajanottamangaya namah ।
Om vaktrabhimukhavidrutanaralokaviraya namah ।
Om jvaladvadanagrastasamastalokaya namah ।
Om ugratejahprataptasamastajagate namah ।
Om ugrarupaya namah । 760 ।
Om devavaraya namah ।
Om aprajnatapravrttaye namah ।
Om kalaya namah ।
Om lokaksayakrte namah ।
Om pravrddhaya namah ।
Om lokasamahrtipravrttaye namah ।
Om pratyanikasthayodhasamhartre namah ।
Om savyasacisamutthapakaya namah ।
Om bhitabhitakiritipranataya namah ।
Om arjunabhistutaya namah । 770 ।
Om raksobhayankaraya namah ।
Om siddhasanghanamaskrtaya namah ।
Om gariyase namah ।
Om brahmakartre namah ।
Om jagannivasaya namah ।
Om adidevaya namah ।
Om puranapurusaya namah ।
Om visvanidhanaya namah ।
Om prstatonamaskrtaya namah ।
Om sarvatonamaskrtaya namah । 780 ।
Om sarvasmai namah ।
Om vettre namah ।
Om vedyaya namah ।
Om visvavyapakaya namah ।
Om anantarupaya namah ।
Om vayave namah ।
Om yamaya namah ।
Om agnaye namah ।
Om varunaya namah ।
Om sasankaya namah । 790 ।
Om prajapataye namah ।
Om prapitamahaya namah ।
Om sahasrakrtvahpranataya namah ।
Om purvenamaskrtaya namah ।
Om anantaviryaya namah ।
Om amitavikramaya namah ।
Om vyaptasarvasvarupaya namah ।
Om ajnatamahimne namah ।
Om pramadavadhrtasakhibhavaya namah ।
Om pramadavahasahitaya namah । 800 ।

Om arjunaksamitaya namah ।
Om acyutaya namah ।
Om aprameyaya namah ।
Om caracarapitre namah ।
Om lokapujyaya namah ।
Om samabhyadhikarahitaya namah ।
Om apramitabhavaya namah ।
Om parthaprarthitapurvarupadarsanaya namah ।
Om sahasrabahave namah ।
Om visvamurtaye namah । 810 ।
Om prasadapradarsitavisvarupaya namah ।
Om vedadyavedyavisvarupaya namah ।
Om parthabhitipranasanaya namah ।
Om saumyavapuse namah ।
Om mahatmane namah ।
Om ananyabhaktiparitustaya namah ।
Om bhaktyekadrsyaya namah ।
Om bhaktyekagamyaya namah ।
Om gunapurnaya namah ।
Om nityayuktopasitaya namah । 820 ।
Om aksaraya namah ।
Om anirdesyaya namah ।
Om avyaktaya namah ।
Om sarvagaya namah ।
Om acintyaya namah ।
Om kutasthaya namah ।
Om acalaya namah ।
Om dhruvaya namah ।
Om niyatendriyagramagamyaya namah ।
Om sarvabhutahitarataya namah । 830 ।
Om avyaktasaktacittagamyaya namah ।
Om karmasamnyasisamupasyaya namah ।
Om sagunadhyayisantarakaya namah ।
Om samadhividhayine namah ।
Om abhyasaprasamsakaya namah ।
Om abhyasopayakarmaradhyaya namah ।
Om ksamine namah ।
Om satatasantustaya namah ।
Om drdhaniscayaya namah ।
Om priyabhaktaya namah । 840 ।
Om samasatrumitraya namah ।
Om samamanapamanaya namah ।
Om sangavivarjitaya namah ।
Om tulyanindastutaye namah ।
Om maunine namah ।
Om akaranasantustaya namah ।
Om aniketaya namah ।
Om sthiramataye namah ।
Om sarvakarmaphalatyagaprinitaya namah ।
Om adveste namah । 850 ।
Om sarvabhutamitraya namah ।
Om karunaya namah ।
Om bhaktiyogaparamaya namah ।
Om ksetraksetrajnavide namah ।
Om sarvaksetraksetrajnaya namah ।
Om rsigitaya namah ।
Om chandogitaya namah ।
Om brahmasutrapadagitaya namah ।
Om savikaraksetradarsine namah ।
Om amanine namah । 860 ।
Om adambhine namah ।
Om ahimsakaya namah ।
Om ksantaya namah ।
Om rjave namah ।
Om acaryopasakaya namah ।
Om sucaye namah ।
Om sthiraya namah ।
Om nigrhitatmane namah ।
Om viraktaya namah ।
Om anahankrtaya namah । 870 ।
Om janmadidosadarsine namah ।
Om asaktaya namah ।
Om anabhisvaktaya namah ।
Om istanistasamacittaya namah ।
Om ananyayogabhaktigrahaya namah ।
Om viviktadesasevitaya namah ।
Om adhyatmajnananityaya namah ।
Om gunabhoktre namah ।
Om bhutabahyaya namah ।
Om bhutantaraya namah । 880 ।
Om acaraya namah ।
Om jnanopayapradarsakaya namah ।
Om anadimate namah ।
Om parabrahmane namah ।
Om sadasadadipadanuktaya namah ।
Om sarvatahpanipadaya namah ।
Om sarvato’ksisiromukhaya namah ।
Om sarvahsrutimate namah ।
Om sarvavarakaya namah ।
Om sarvendriyagunabhasaya namah । 890 ।
Om sarvendriyavivarjitaya namah ।
Om asaktaya namah ।
Om sarvabhrte namah ।
Om nirgunaya namah ।
Om caraya namah ।
Om suksmaya namah ।
Om avijneyaya namah ।
Om durasthaya namah ।
Om antikasthaya namah ।
Om bhutavibhaktaya namah । 900 ।

See Also  Lord Ganesha Stotra In English

Om vibhaktavatsthitaya namah ।
Om bhutabhartre namah ।
Om grasisnave namah ।
Om prabhavisnave namah ।
Om jyotisamjyotise namah ।
Om tamahparaya namah ।
Om jnanaya namah ।
Om jneyaya namah ।
Om jnanagamyaya namah ।
Om sarvahrdayasthitaya namah । 910 ।
Om prakrtipurusavivecakaya namah ।
Om upadraste namah ।
Om anumantre namah ।
Om bhartre namah ।
Om bhoktre namah ।
Om mahesvaraya namah ।
Om paramatmane namah ।
Om parapurusaya namah ।
Om dhyanadyupayaviditaya namah ।
Om sarvabhutasamaya namah । 920 ।
Om paramesvaraya namah ।
Om avinasine namah ।
Om prakrtikartrtvavide namah ।
Om akartratmadarsine namah ।
Om bhutadharaya namah ।
Om bhutavistarine namah ।
Om sarirasthaya namah ।
Om akartre namah ।
Om aliptaya namah ।
Om sarvagatakasasuksmaya namah । 930 ।
Om krtsnaksetraprakasakaya namah ।
Om jnanacaksuse namah ।
Om uttamajnanagurave namah ।
Om jnanaprapyasadharmyaya namah ।
Om brahmayonaye namah ।
Om sarvabhutasambhavaya namah ।
Om rajogunanibaddhaya namah ।
Om sarvamohanatamahkaryarahitaya namah ।
Om sattvabhibhutatamorajase namah ।
Om rajastamo’nabhibhutasattvaya namah । 940 ।
Om vivrddhasattvaprakrtaye namah ।
Om rajojatasmrhadihinaya namah ।
Om tamomulamohahinaya namah ।
Om pravrddhasattvadipralayagativide namah ।
Om satvikadikarmaphalavide namah ।
Om gunatrayakaryavivecakaya namah ।
Om sattvasthadisthitivide namah ।
Om gunatitatmajnanagamyaya namah ।
Om sarvamurtibijapradaya namah ।
Om bandhahetugunatrayavide namah । 950 ।
Om nirmalasattvapradhanaya namah ।
Om sukhasangahinaya namah ।
Om gunatitalingajnaya namah ।
Om gunatitaya namah ।
Om pravrttaprakasadidvesarahitaya namah ।
Om nivrttaprakasadikanksahinaya namah ।
Om udasinavadasinaya namah ।
Om gunavicalyaya namah ।
Om svasthaya namah ।
Om samalostasmakancanaya namah । 960 ।
Om tulyapriyapriyaya namah ।
Om tulyanindatmasamstutaye namah ।
Om manapamanatulyaya namah ।
Om tulyamitraripaksaya namah ।
Om sarvarambhaparityagine namah ।
Om brahmapratisthayai namah ।
Om amrtapratisthayai namah ।
Om sasvatadharmapratisthayai namah ।
Om asvatthamulaya namah ।
Om asvattharupavide namah । 970 ।
Om asvatthacchedastravide namah ।
Om margitavyapadaya namah ।
Om puranapravrttiprasarakaya namah ।
Om prapattavyapurusaya namah ।
Om nirmanamohaya namah ।
Om jitasangadosaya namah ।
Om adhyatmanityaya namah ।
Om vinivrttakamaya namah ।
Om pranidehasritavaisvanaraya namah ।
Om caturvidhannapacakaya namah । 980 ।
Om sarvahrtsannivistaya namah ।
Om smrtyadividayine namah ।
Om dvandvamuktaya namah ।
Om avyayapadaya namah ।
Om suryadyabhasyabharupaya namah ।
Om amsabhutajivaya namah ।
Om jivavisayasevavivecakaya namah ।
Om jnanacaksurvedyatattvabhutaya namah ।
Om akrtatmagamyaya namah ।
Om adityaditejase namah । 990 ।
Om gamavistaya namah ।
Om bhutadhatre namah ।
Om osadhiposakaya namah ।
Om somaya namah ।
Om sarvavedavedyaya namah ।
Om vedantakrte namah ।
Om vedavide namah ।
Om ksaraksaravivecakaya namah ।
Om purusottamaya namah ।
Om paramatmane namah । 1000 ।

Om lokabhrte namah ।
Om lokesvaraya namah ।
Om ksaratitaya namah ।
Om aksarottamaya namah ।
Om lokavedaprathitapurusottamaya namah ।
Om sarvavitsevitaya namah ।
Om sarvabhavasevitaya namah ।
Om guhyatamasastracaryaya namah ।
Om krtakrtyatavidhayine namah ।
Om daivasurasampadvivecakaya namah । 1010 ।
Om daivasampatsampannaya namah ।
Om daivasampadabhigamyaya namah ।
Om asurasampadanasadyaya namah ।
Om asurasvabhavabodhakaya namah ।
Om kamadityagatatparaya namah ।
Om narakadvaraviduraya namah ।
Om vimuktakamagamyaya namah ।
Om sastratyagasahanaya namah ।
Om kamakaranirakartre namah ।
Om karyavyavasthapakasastratatparyaya namah । 1020 ।
Om sastravihitatarkaprasamsaya namah ।
Om sraddhatrayavivektre namah ।
Om svabhavasiddhasraddhavide namah ।
Om satvikadyaradhyaya namah ।
Om satvikaharanirataya namah ।
Om rajasaharaviraktaya namah ।
Om tamasaharajigupsakaya namah ।
Om satvikayajnapriyaya namah ।
Om rajasejyarahitaya namah ।
Om tamasayajnagarhakaya namah । 1030 ।
Om sariratapahparaya namah ।
Om vanmayatapovedyaya namah ।
Om manasatapogamyaya namah ।
Om satvikaditapovivecakaya namah ।
Om satvikadanaradhyaya namah ।
Om desakalapatrarupaya namah ।
Om sadasadarthavivektre namah ।
Om ganasamnyasasamsine namah ।
Om tyagasvarupabodhakaya namah ।
Om asangayajnadividhayine namah । 1040 ।
Om satvikadityagavide namah ।
Om karmakaranavide namah ।
Om akartratmane namah ।
Om kevalaya namah ।
Om anahankrtabhavaya namah ।
Om aliptabuddhaye namah ।
Om karmanibaddhaya namah ।
Om karmacodanavijnaya namah ।
Om karmasangrahasamvidine namah ।
Om rajasadanapujitaya namah । 1050 ।
Om tamasadanavajnayine namah ।
Om omtatsaditinirdesyaya namah ।
Om karmarambhanirdistanamatrayaya namah ।
Om satvikajnanaviksitaya namah ।
Om satvikakarmaradhitaya namah ।
Om satvikartraradhyaya namah ।
Om rajasamjnanaduraya namah ।
Om rajasakartrduraya namah ।
Om tamasajnanadaviyasaya namah ।
Om tamasakarmadaviyasaya namah । 1060 ।
Om tamasakartrdavistaya namah ।
Om satvikabuddhigamyaya namah ।
Om rajasabuddhiduraya namah ।
Om tamasabuddhidaviyasaya namah ।
Om satvikadidhatrvide namah ।
Om satvikasukhasamvide namah ।
Om rajasasukhavimukhaya namah ।
Om tamasasukhajugupsakaya namah ।
Om brahmanadikarmavibhajakaya namah ।
Om svakarmasamaradhitaya namah । 1070 ।
Om siddhipriyaya namah ।
Om svadharmapravanaya namah ।
Om paradharmapradvesine namah ।
Om sahajadharmatyaganisedhakaya namah ।
Om asangaphalasamsine namah ।
Om tyaktaivisayaya namah ।
Om ragadvesavyudasine namah ।
Om sarvabhutahrdayasthitaya namah ।
Om sarvabhutabhramakaya namah ।
Om sarvabhavagamyasaranaya namah । 1080 ।
Om sarvaprasannaya namah ।
Om viviktasevine namah ।
Om yatavace namah ।
Om yatamanasaya namah ।
Om dhyanayogaparaya namah ।
Om vairagyasritaya namah ।
Om muktakamakrodhaya namah ।
Om prasannatmane namah ।
Om bhaktyekagamyaya namah ।
Om sasvatapadaya namah । 1090 ।
Om jnanaikapadaya namah ।
Om karmasamnyasasthanaya namah ।
Om sarvadurgatarakaya namah ।
Om sasvataya namah ।
Om sarvestaya namah ।
Om sarvahitaya namah ।
Om bhaktaprapattavyaya namah ।
Om saranagatatranaparayanaya namah ।
Om gitadhyanasantustaya namah ।
Om gitasravanapranitaya namah । 1100 ।

॥ iti srimadbhagavadgitasahasranamavali sampurna ॥

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Srimad Bhagavad Gita:
1000 Names of Srimad Bhagavad Gita – Sahasranamavali Stotram in Sanskrit – English – BengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil