1000 Names Of Srimad Bhagavad Gita – Sahasranamavali Stotram In Sanskrit

॥ Srimadbhagavadgita Sahasranamavali Sanskrit Lyrics ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीतासहस्रनामस्तोत्रम् ॥

॥ श्रीः ॥

ॐ परमात्मने नमः
ॐ धर्मक्षेत्राय नमः ।
ॐ कुरुक्षेत्राय नमः ।
ॐ युयुत्सवे नमः ।
ॐ पाण्डुपुत्राचार्याय नमः ।
ॐ धीमते नमः ।
ॐ शूराय नमः ।
ॐ महेष्वासाय नमः ।
ॐ महारथाय नमः ।
ॐ वीर्यवते नमः । १०
ॐ विक्रान्ताय नमः ।
ॐ उत्तमौजसे नमः ।
ॐ भीष्माय नमः ।
ॐ समितिञ्जयाय नमः ।
ॐ नानाशस्त्रप्रहरणाय नमः ।
ॐ युद्धविशारदाय नमः ।
ॐ महास्यन्दनस्थिताय नमः ।
ॐ माधवाय नमः ।
ॐ पाञ्चजन्याय नमः ।
ॐ हृषीकेशाय नमः । २०
ॐ भीमकर्मणे नमः ।
ॐ अनन्तविजयाय नमः ।
ॐ परमेष्वासाय नमः ।
ॐ अपराजिताय नमः ।
ॐ महाबाहवे नमः ।
ॐ अच्युताय नमः ।
ॐ गुडाकेशरथस्थापकाय नमः ।
ॐ पार्थप्रदर्शकाय नमः ।
ॐ कृष्णाय नमः ।
ॐ केशवाय नमः । ३०
ॐ गोविन्दाय नमः ।
ॐ मधुसूदनाय नमः ।
ॐ जनार्दनाय नमः ।
ॐ वार्ष्णेयाय नमः ।
ॐ अर्जुनविषादहर्त्रे नमः ।
ॐ भगवते नमः ।
ॐ परन्तपाय नमः ।
ॐ पूजार्हाय नमः ।
ॐ अरिसूदनाय नमः ।
ॐ महानुभावाय नमः । ४०
ॐ प्रपन्नशासकाय नमः ।
ॐ गीतावतारकाय नमः ।
ॐ आत्मतत्त्वनिरूपकाय नमः ।
ॐ धीराय नमः ।
ॐ मात्रास्पर्शविवेचकाय नमः ।
ॐ विषयाव्यथिताय नमः ।
ॐ पुरुषर्षभाय नमः ।
ॐ समदुःखसुखाय नमः ।
ॐ अमृताय नमः ।
ॐ सते नमः । ५०
ॐ सदसद्विभाजकाय नमः ।
ॐ सदसद्विदे नमः ।
ॐ तत्त्वदर्शिने नमः ।
ॐ अविनाशिने नमः ।
ॐ अविनाश्याय नमः ।
ॐ अव्ययाय नमः ।
ॐ सर्वशरीरिणे नमः ।
ॐ नित्याय नमः ।
ॐ अप्रमेयाय नमः ।
ॐ अहन्त्रे नमः । ६०
ॐ अहताय नमः ।
ॐ अविज्ञाताय नमः ।
ॐ अजाय नमः ।
ॐ शाश्वताय नमः ।
ॐ पुराणाय नमः ।
ॐ अच्छेद्याय नमः ।
ॐ अदाह्याय नमः ।
ॐ अक्लेद्याय नमः ।
ॐ अशोष्याय नमः ।
ॐ सर्वगताय नमः । ७०
ॐ स्थाणवे नमः ।
ॐ अचलाय नमः ।
ॐ सनातनाय नमः ।
ॐ अव्यक्ताय नमः ।
ॐ अचिन्त्याय नमः ।
ॐ अविकार्याय नमः ।
ॐ अशोच्याय नमः ।
ॐ जन्ममृत्युरहिताय नमः ।
ॐ व्यक्ताव्यक्तभूतविदे नमः ।
ॐ आश्चर्यवद्दृश्याय नमः । ८०
ॐ आश्चर्यवदुदिताय नमः ।
ॐ आश्चर्यवच्छ्रुताय नमः ।
ॐ श्रवणादिवेद्याय नमः ।
ॐ सर्वदेहव्यापिने नमः ।
ॐ अवध्याय नमः ।
ॐ क्षत्त्रधर्मनियामकाय नमः ।
ॐ क्षत्त्रयुद्धप्रशंसिने नमः ।
ॐ स्वधर्मत्यागगर्हिणे नमः ।
ॐ अकीर्तिनिन्दकाय नमः ।
ॐ सम्भाविताय नमः । ९०
ॐ बहुमताय नमः ।
ॐ समलाभालाभाय नमः ।
ॐ समजयाजयाय नमः ।
ॐ साङ्ख्ययोगप्रवक्त्रे नमः ।
ॐ कर्मयोगप्रशंसिने नमः ।
ॐ व्यवसायिने नमः ।
ॐ अव्यवसायिविनिन्दकाय नमः ।
ॐ विपश्चिते नमः ।
ॐ वेदवादपरविदूराय नमः ।
ॐ व्यवसायबुद्धिविधायिने नमः । १००।

ॐ निस्त्रैगुण्याय नमः ।
ॐ निर्द्वन्द्वाय नमः ।
ॐ नित्यसत्त्वस्थाय नमः ।
ॐ निर्योगक्षेमाय नमः ।
ॐ आत्मवते नमः ।
ॐ विज्ञानफलप्रवक्त्रे नमः ।
ॐ कर्माधिकारबोधकाय नमः ।
ॐ फलसङ्गगर्हिणे नमः ।
ॐ योगस्थाय नमः ।
ॐ त्यक्तसहाय नमः । ११०
ॐ सिद्ध्यसिद्धिसमाय नमः ।
ॐ योगविदे नमः ।
ॐ योगबुद्धिनिरताय नमः ।
ॐ प्रहीणसुकृतदुष्कृताय नमः ।
ॐ योगिप्रशंसिने नमः ।
ॐ मनीषिणे नमः ।
ॐ जन्मबन्धविनिर्मुक्ताय नमः ।
ॐ अनामयपदाय नमः ।
ॐ व्यतितीर्णमोहाय नमः ।
ॐ श्रुतश्रोतव्यनिर्विण्णाय नमः । १२०
ॐ स्थितबुद्धये नमः ।
ॐ योगिने नमः ।
ॐ केशवाय नमः ।
ॐ स्थितप्रज्ञप्रबोधिने नमः ।
ॐ त्यक्तकामाय नमः ।
ॐ आत्मतुष्टाय नमः ।
ॐ स्थितप्रज्ञाय नमः ।
ॐ अनुद्विज्ञाय नमः ।
ॐ विगतस्पृहाय नमः ।
ॐ वीतरागाय नमः । १३०
ॐ वीतभयाय नमः ।
ॐ वीतक्रोधाय नमः ।
ॐ स्थितधिये नमः ।
ॐ मुनये नमः ।
ॐ सर्वाभिस्नेहरहिताय नमः ।
ॐ शुभानभिनन्दिने नमः ।
ॐ अशुभद्वेषरहिताय नमः ।
ॐ संहृतसर्वेन्द्रियाय नमः ।
ॐ प्रतिष्ठितप्रज्ञाय नमः ।
ॐ विनिवृत्तविषयाय नमः । १४०
ॐ निराहाराय नमः ।
ॐ अदुःखाय नमः ।
ॐ प्रसन्नचेतसे नमः ।
ॐ शान्ताय नमः ।
ॐ सुखिने नमः ।
ॐ निगृहीतमनसे नमः ।
ॐ अहृतप्रज्ञाय नमः ।
ॐ योगफलप्रकाशकाय नमः ।
ॐ रसवर्जिताय नमः ।
ॐ विपश्चिते नमः । १५०
ॐ संयतेन्द्रियाय नमः ।
ॐ युक्ताय नमः ।
ॐ विषयध्यानदूषणाय नमः ।
ॐ अरागविषयसेविने नमः ।
ॐ वश्येन्द्रियाय नमः ।
ॐ प्रसन्नाय नमः ।
ॐ विधेयात्मने नमः ।
ॐ संयमिने नमः ।
ॐ सर्वभूतनिशाजागराय नमः ।
ॐ विषयानिशानिद्राणाय नमः । १६०
ॐ आपूर्यमाणाय नमः ।
ॐ अचलप्रतिष्ठाय नमः ।
ॐ समुद्रसदृशाय नमः ।
ॐ अकामिने नमः ।
ॐ विलीनसर्वकामाय नमः ।
ॐ निर्ममाय नमः ।
ॐ निरहङ्काराय नमः ।
ॐ ब्रह्मनिष्ठाय नमः ।
ॐ ब्रह्मनिष्ठानिबर्हणाय नमः ।
ॐ ब्रह्मणे नमः । १७०
ॐ निर्वाणाय नमः ।
ॐ ज्ञानज्यायसे नमः ।
ॐ पार्थप्रार्थितनिर्णयाय नमः ।
ॐ मोहध्वंसिने नमः ।
ॐ अनघाय नमः ।
ॐ नैष्कर्म्यनिर्णेत्रे नमः ।
ॐ सिद्धिमार्गविधायिने नमः ।
ॐ प्रकृतिकारितकर्मणे नमः ।
ॐ अकर्मकृते नमः ।
ॐ विषयध्यायिविगर्हणाय नमः । १८०
ॐ मिथ्याचारविदे नमः ।
ॐ नियतमनसे नमः ।
ॐ नियतधीन्द्रियाय नमः ।
ॐ कर्मयोगिनिर्णायकाय नमः ।
ॐ अकर्मर्हकाय नमः ।
ॐ कर्मबन्धविवेचकाय नमः ।
ॐ यज्ञकर्मविधायिने नमः ।
ॐ यज्ञसृजे नमः ।
ॐ प्रजापतये नमः ।
ॐ इष्टकामदुहे नमः । १९०
ॐ कर्माराध्यदेवाय नमः ।
ॐ कर्मफलदाय नमः ।
ॐ यज्ञभाविताय नमः ।
ॐ स्तेननिवेदिने नमः ।
ॐ यज्ञशिष्टाशिशंसिने नमः ।
ॐ अघभोजिबोधकाय नमः ।
ॐ कर्मचक्रप्रवर्तकाय नमः ।
ॐ ब्रह्मोद्भवाय नमः ।
ॐ ब्रह्मप्रतिष्ठाबोधकाय नमः ।
ॐ मोघजीविविवेचकाय नमः । २००।

ॐ आत्मरतये नमः ।
ॐ आत्मतृप्ताय नमः ।
ॐ आत्मसन्तुष्टाय नमः ।
ॐ कार्यरहिताय नमः ।
ॐ कार्याकार्यार्थहीनाय नमः ।
ॐ अकृतानार्थरहिताय नमः ।
ॐ अर्थव्यपाश्रयवर्जिताय नमः ।
ॐ कर्मकृते नमः ।
ॐ कर्मासङ्गहीनाय नमः ।
ॐ असङ्गकर्मशंसिने नमः । २१०
ॐ अनेकादिकर्माराधिताय नमः ।
ॐ लोकसङ्ग्रहविधायिने नमः ।
ॐ श्रेष्ठाय नमः ।
ॐ लोकप्रमाणाय नमः ।
ॐ अवाप्तव्यरहिताय नमः ।
ॐ अतन्द्रिताय नमः ।
ॐ मनुष्यानुवर्तिताय नमः ।
ॐ लोकानुत्सादहेतवे नमः ।
ॐ असङ्करकारिणे नमः ।
ॐ प्रजोपघातप्रभीताय नमः । २२०
ॐ विद्वत्कर्मविधायिने नमः ।
ॐ बुद्धिभेदपरिहर्त्रे नमः ।
ॐ कर्मजोषकाय नमः ।
ॐ विदुषे नमः ।
ॐ कर्मकर्तृबोधिने नमः ।
ॐ अहङ्कारनिरीहाय नमः ।
ॐ अकर्त्रे नमः ।
ॐ गुणकर्मविभागविदे नमः ।
ॐ गुणसङ्गवर्जिताय नमः ।
ॐ कृत्स्नविदे नमः । २३०
ॐ कृत्स्नविदविचालकाय नमः ।
ॐ संन्यस्तसर्वकर्मणे नमः ।
ॐ निराशिषे नमः ।
ॐ विगतज्वराय नमः ।
ॐ स्वकर्मानुष्ठायिशंसिने नमः ।
ॐ अनसूयवे नमः ।
ॐ अननुष्ठायिनिन्दकाय नमः ।
ॐ प्रकृतिप्राबल्यविदे नमः ।
ॐ रागद्वेषावंशवदाय नमः ।
ॐ अपरिपन्थिने नमः । २४०
ॐ स्वधर्मश्लाघिने नमः ।
ॐ परधर्मभीताय नमः ।
ॐ अजाय नमः ।
ॐ अव्ययात्मने नमः ।
ॐ भूतेश्वराय नमः ।
ॐ मायाधिष्ठात्रे नमः ।
ॐ मायामयसंभवाय नमः ।
ॐ धर्मग्लानिभिदे नमः ।
ॐ अधर्मोत्थित्यसहनाय नमः ।
ॐ साधुपरत्राणपराय नमः । २५०
ॐ पापहेतुविदे नमः ।
ॐ ज्ञानवैरिविबोधकाय नमः ।
ॐ कामाधिष्ठानवेदिने नमः ।
ॐ कामप्रहाणबोधिने नमः ।
ॐ परात्पराय नमः ।
ॐ आदियोगविदे नमः ।
ॐ योगपरम्पराप्रवक्त्रे नमः ।
ॐ भक्तप्रियाय नमः ।
ॐ बहुजन्मविदे नमः ।
ॐ दुष्कृद्विनाशनाय नमः । २६०
ॐ धर्मसंस्थापकाय नमः ।
ॐ दिव्यजन्मने नमः ।
ॐ दिव्यकर्मणे नमः ।
ॐ तत्त्वविद्गम्याय नमः ।
ॐ प्रपन्नानुरूपफलदाय नमः ।
ॐ सर्वप्रकारप्रपन्नाय नमः ।
ॐ चातुर्वर्ण्यविधायिने नमः ।
ॐ गुणकर्मविभाजकाय नमः ।
ॐ कर्त्रे नमः ।
ॐ अकर्त्रे नमः । २७०
ॐ कर्मालिप्ताय नमः ।
ॐ फलस्पृहाहीनाय नमः ।
ॐ कर्माकर्मविकर्मविदे नमः ।
ॐ कर्मज्ञशंसिने नमः ।
ॐ कामादिहीनसमारम्भाय नमः ।
ॐ ज्ञानाग्निदग्धकर्मणे नमः ।
ॐ फलसङ्गत्यागिने नमः ।
ॐ नित्यतृप्ताय नमः ।
ॐ निराश्रयाय नमः ।
ॐ अकिञ्चित्कराय नमः । २८०
ॐ यतचित्ताय नमः ।
ॐ यतात्मने नमः ।
ॐ त्यक्तसर्वपरिग्रहाय नमः ।
ॐ अकिल्बिषाय नमः ।
ॐ लब्धसन्तुष्टाय नमः ।
ॐ द्वन्द्वातीताय नमः ।
ॐ विमत्सराय नमः ।
ॐ गतसङ्गाय नमः ।
ॐ मुक्ताय नमः ।
ॐ ज्ञानावस्थितचेतसे नमः । २९०
ॐ यज्ञाय नमः ।
ॐ अग्नये नमः ।
ॐ हुताय नमः ।
ॐ दैवयज्ञाराध्याय नमः ।
ॐ यज्ञोपहुतयज्ञाग्नये नमः ।
ॐ संयमाग्निहुतेन्द्रियाय नमः ।
ॐ इन्द्रियाग्निहुतविषयाय नमः ।
ॐ संयमाग्निहुतसर्वकर्मणे नमः ।
ॐ द्रव्यतपोयोगयज्ञगम्याय नमः ।
ॐ स्वाध्यायज्ञानयज्ञवेद्याय नमः । ३००।

See Also  1000 Names Of Sri Devi Or Parvati – Sahasranama Stotram In Malayalam

ॐ संशितव्रतयतिप्रपन्नाय नमः ।
ॐ प्राणायामपरप्रणयिने नमः ।
ॐ यज्ञगम्यब्रह्मणे नमः ।
ॐ अयज्ञगर्हिणे नमः ।
ॐ यज्ञज्ञानशंसिने नमः ।
ॐ ज्ञानयज्ञपराय नमः ।
ॐ ज्ञानसम्पातिसर्वकर्मणे नमः ।
ॐ ज्ञानोपायप्रदर्शकाय नमः ।
ॐ तत्त्वदर्शिने नमः ।
ॐ ज्ञानविधूतमोहाय नमः । ३१०
ॐ ब्रह्मात्मदृष्टसर्वभूताय नमः ।
ॐ ज्ञानप्लवसन्तीर्णसर्वपापाय नमः ।
ॐ ज्ञानाग्निदग्धकर्मणे नमः ।
ॐ योगसंसिद्धाय नमः ।
ॐ पवित्रतमज्ञानवेद्याय नमः ।
ॐ ज्ञानाधिगतपरशमयाय नमः ।
ॐ श्रद्धासंयमवेद्याय नमः ।
ॐ संशयात्मगर्हिणे नमः ।
ॐ योगसंन्यस्तकर्मणे नमः ।
ॐ ज्ञानसंच्छिन्नसंशयाय नमः । ३२०
ॐ आत्मवते नमः ।
ॐ कर्मानिबद्धाय नमः ।
ॐ संशयच्छेदिने नमः ।
ॐ योगाचार्याय नमः ।
ॐ भारतोत्थापकाय नमः ।
ॐ कर्मयोगप्रियाय नमः ।
ॐ समसाङ्ख्यायोगाय नमः ।
ॐ योगज्ञशंसिने नमः ।
ॐ योगगम्यसंन्यासविदे नमः ।
ॐ विशुद्धात्मने नमः । ३३०
ॐ विजितात्मने नमः ।
ॐ सर्वभूतात्मने नमः ।
ॐ कर्मलेपरहिताय नमः ।
ॐ अकर्त्रात्मविदे नमः ।
ॐ इन्द्रियार्थवृत्तिसाक्षिणे नमः ।
ॐ त्यक्तसङ्गहितकर्मणे नमः ।
ॐ पापालिप्ताय नमः ।
ॐ असङ्गकर्मशुद्धात्मने नमः ।
ॐ शान्तिनिष्ठापराय नमः ।
ॐ संन्यस्तसर्वकर्मणे नमः । ३४०
ॐ अकुर्वते नमः ।
ॐ अकारयते नमः ।
ॐ देहिने नमः ।
ॐ सर्वत्रसमदर्शिने नमः ।
ॐ साम्यस्थितमानसे नमः ।
ॐ जितसर्गाय नमः ।
ॐ ब्रह्मनिष्ठाय नमः ।
ॐ प्रियप्राप्त्यप्रहृष्टाय नमः ।
ॐ अप्रियप्राप्त्यनुद्विग्नाय नमः ।
ॐ स्थिरबुद्धये नमः । ३५०
ॐ असंमूढाय नमः ।
ॐ ब्रह्मविदे नमः ।
ॐ स्वभावप्रवर्तितकर्मफलाय नमः ।
ॐ अनात्तसुकृतदुष्कृताय नमः ।
ॐ मुग्धजन्तुविकल्पिताय नमः ।
ॐ ज्ञाननाशिताज्ञानात्मप्रकाराय नमः ।
ॐ तद्बुद्ध्यादिगम्याय नमः ।
ॐ तदात्मगम्याय नमः ।
ॐ तत्परायणगम्याय नमः ।
ॐ ज्ञाननिर्धूतकल्मषाय नमः । ३६०
ॐ ह्यस्पर्शासक्तात्मने नमः ।
ॐ आत्मविदे नमः ।
ॐ ब्रह्मयोगयुक्तात्मने नमः ।
ॐ अक्षय्यसुखविदे नमः ।
ॐ संस्पर्शसुखानाहृताय नमः ।
ॐ बुधाय नमः ।
ॐ कामादिवेगसहिष्णवे नमः ।
ॐ सुखिने नमः ।
ॐ अन्तस्सुखाय नमः ।
ॐ अन्तरारामाय नमः । ३७०
ॐ अन्तर्ज्योतिषे नमः ।
ॐ अधिगतब्रह्मनिर्वाणाय नमः ।
ॐ छिन्नद्वैधाय नमः ।
ॐ यतात्मने नमः ।
ॐ सर्वभूतहितरताय नमः ।
ॐ विदितात्मने नमः ।
ॐ समाधिगम्याय नमः ।
ॐ यज्ञभोक्त्रे नमः ।
ॐ तपोभोक्त्रे नमः ।
ॐ सर्वलोकमहेश्वराय नमः । ३८०
ॐ सर्वभूतसुहृदये नमः ।
ॐ शान्तिदाय नमः ।
ॐ कर्मसंन्यसिशंसिने नमः ।
ॐ संन्यस्तसङ्कल्पाय नमः ।
ॐ आरुरुक्षूपायबोधकाय नमः ।
ॐ योगारूढशमविधायिने नमः ।
ॐ योगारूढलक्षकाय नमः ।
ॐ आत्मोद्धारबन्धुज्ञाय नमः ।
ॐ अनात्मशत्रुशंसकाय नमः ।
ॐ जितात्मने नमः । ३९०
ॐ प्रशान्ताय नमः ।
ॐ शीतोष्णादिसमाहितात्मने नमः ।
ॐ ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मने नमः ।
ॐ कूटस्थाय नमः ।
ॐ समलोष्टाश्मकाञ्चनाय नमः ।
ॐ सुहृदादिसमबुद्धये नमः ।
ॐ समबुद्धिशंसिनेयोगस्थानविधायिने नमः ।
ॐ एकाकिने नमः ।
ॐ अपरिग्रहाय नमः ।
ॐ योगासनसन्दर्शकाय नमः । ४००।

ॐ योगफलविदे नमः ।
ॐ संयमप्रकारप्रकटनाय नमः ।
ॐ योगिगम्यसंस्थात्मने नमः ।
ॐ योगियात्राव्याहर्त्रे नमः ।
ॐ युक्तलक्षकाय नमः ।
ॐ योगपरभूमिकानिगादकाय नमः ।
ॐ विषयोपरतिविधायिने नमः ।
ॐ योगिप्राप्यपरसुखाय नमः ।
ॐ सर्वभूतस्थात्मदर्शिने नमः ।
ॐ आत्मस्थसर्वदर्शिने नमः । ४१०
ॐ विद्वत्सन्निहिताय नमः ।
ॐ विद्ववदवियुक्ताय नमः ।
ॐ परमयोगिधर्मज्ञाय नमः ।
ॐ मनोनिग्रहमार्गविदे नमः ।
ॐ योगभ्रष्टगतिविदे नमः ।
ॐ कल्याणारम्भशंसिने नमः ।
ॐ लोकद्वायानुगृहीतयोगभ्रष्टाय नमः ।
ॐ अभ्यासफलप्रापकाय नमः ।
ॐ अनेकजन्मयोगगम्याय नमः ।
ॐ योगफलसमाप्तिभूमये नमः । ४२०
ॐ परापरप्रकृत्यधिष्ठात्रे नमः ।
ॐ जगज्जन्मादिहेतवे नमः ।
ॐ परात्पराय नमः ।
ॐ सर्वाधिष्ठानाय नमः ।
ॐ रसाय नमः ।
ॐ शशिसूर्यप्रभात्मने नमः ।
ॐ प्रणवात्मने नमः ।
ॐ शब्दात्मने नमः ।
ॐ पौरुषात्मने नमः ।
ॐ पुण्यगन्धात्मने नमः । ४३०
ॐ तेजसे नमः ।
ॐ जीवनाय नमः ।
ॐ तपसे नमः ।
ॐ सनातनबीजाय नमः ।
ॐ बुद्धये नमः ।
ॐ कामादिवर्जितबलाय नमः ।
ॐ धर्माविरुद्धकामाय नमः ।
ॐ सर्वभावाधिष्ठात्रे नमः ।
ॐ सर्वभावास्पृष्टाय नमः ।
ॐ सर्वजगदज्ञाताय नमः । ४४०
ॐ दुरत्ययमायिने नमः ।
ॐ प्रपन्नतीर्णमायाय नमः ।
ॐ नराधमाप्रपन्नाय नमः ।
ॐ बहुजन्मप्राप्यज्ञानगम्याय नमः ।
ॐ सुदुर्लभमहात्मवेद्याय नमः ।
ॐ प्रकृतिनियतार्थितदेवाय नमः ।
ॐ भक्तश्रद्धाविधायिने नमः ।
ॐ कर्मफलविधात्रे नमः ।
ॐ भक्तगम्याय नमः ।
ॐ अबुद्ध्यविदिताय नमः । ४५०
ॐ आतीतातिविदे नमः ।
ॐ अपापसेव्याय नमः ।
ॐ आर्तजनाश्रयाय नमः ।
ॐ जिज्ञासुसेविताय नमः ।
ॐ अर्थार्थिप्रार्थिताय नमः ।
ॐ ज्ञानिजनाविनाभूताय नमः ।
ॐ ज्ञानिप्रियाय नमः ।
ॐ प्रियज्ञानिने नमः ।
ॐ ज्ञानिरूपाय नमः ।
ॐ ज्ञान्यास्थितोत्तमगतये नमः । ४६०
ॐ युक्तचेतोविदिताय नमः ।
ॐ अक्षरब्रह्मणे नमः ।
ॐ अध्यात्मादिविदे नमः ।
ॐ अधियज्ञाय नमः ।
ॐ प्रयाणकालस्मृतिप्राप्याय नमः ।
ॐ सर्वकालस्मर्तव्याय नमः ।
ॐ कवये नमः ।
ॐ अनुशासित्रे नमः ।
ॐ अणोरणीयसे नमः ।
ॐ सर्वधात्रे नमः । ४७०
ॐ अचिन्त्यरूपाय नमः ।
ॐ आदित्यवर्णाय नमः ।
ॐ तमसःपरस्मै नमः ।
ॐ योगबलप्राप्याय नमः ।
ॐ वेदविदुतिताय नमः ।
ॐ वीतरागगम्याय नमः ।
ॐ ब्रह्मचर्यवरणीयाय नमः ।
ॐ ओंकारगम्याय नमः ।
ॐ योगिसुलभाय नमः ।
ॐ अनन्यचेतःसुलभाय नमः । ४८०
ॐ अपुनरावृत्तिपदाय नमः ।
ॐ अव्यक्तसनातनभावाय नमः ।
ॐ अनन्यभक्तिलभ्याय नमः ।
ॐ अन्तःस्थितभूताय नमः ।
ॐ कर्मबन्धरहिताय नमः ।
ॐ प्रकृत्यवष्टम्भाय नमः ।
ॐ सर्वव्यापिने नमः ।
ॐ ज्योतिरादिगतिगम्याय नमः ।
ॐ कृष्णगत्यगम्याय नमः ।
ॐ शुक्लकृष्णगतिशंसिने नमः । ४९०
ॐ राजविद्यागुरवे नमः ।
ॐ राजविद्याविषयाय नमः ।
ॐ सर्वजगद्व्यापिने नमः ।
ॐ अव्यक्तमूर्तये नमः ।
ॐ सर्वभूताधाराय नमः ।
ॐ अनाधाराय नमः ।
ॐ भूतास्पृष्टाय नमः ।
ॐ भूतभावनाय नमः ।
ॐ भूतभृते नमः ।
ॐ कल्पान्तलीनभूतप्रभृतये नमः । ५००।

ॐ कल्पादिसृष्टभूतप्रभृताय नमः ।
ॐ उदासीनवदासीनाय नमः ।
ॐ चराचरप्रकृत्यध्यक्षाय नमः ।
ॐ जगद्विपरिवर्तकाय नमः ।
ॐ मानुषतनुमोहितमूढाय नमः ।
ॐ आसुराज्ञातपरभवाय नमः ।
ॐ महात्मने नमः ।
ॐ दैवप्रकृतिकीर्तिताय नमः ।
ॐ महात्मनमस्यिताय नमः ।
ॐ ज्ञानयज्ञेज्याय नमः । ५१०
ॐ एकत्वेनज्ञाताय नमः ।
ॐ पृथक्त्वनविदिताय नमः ।
ॐ विश्वतोमुखाय नमः ।
ॐ क्रतवे नमः ।
ॐ यज्ञाय नमः ।
ॐ स्वधायै नमः ।
ॐ औषधाय नमः ।
ॐ मन्त्राय नमः ।
ॐ आज्याय नमः ।
ॐ अग्नये नमः । ५२०
ॐ हुताय नमः ।
ॐ जगत्पित्रे नमः ।
ॐ जगन्मात्रे नमः ।
ॐ जगद्धात्रे नमः ।
ॐ जगत्पितामहाय नमः ।
ॐ जगद्वेद्याय नमः ।
ॐ जगत्पवित्राय नमः ।
ॐ ओंकाराय नमः ।
ॐ ऋचे नमः ।
ॐ साम्ने नमः । ५३०
ॐ यजुषे नमः ।
ॐ जगद्गतये नमः ।
ॐ जगद्भर्त्रे नमः ।
ॐ जगत्प्रभवे नमः ।
ॐ जगत्साक्षिणे नमः ।
ॐ जगन्निवासाय नमः ।
ॐ जगच्छरणाय नमः ।
ॐ जगत्सहृदे नमः ।
ॐ जगत्प्रभवाय नमः ।
ॐ जगत्प्रलयाय नमः । ५४०
ॐ जगत्स्थानाय नमः ।
ॐ जगद्बीजाय नमः ।
ॐ असते नमः ।
ॐ त्रैविद्येष्टाय नमः ।
ॐ सोमपप्रार्थितस्वर्गदाय नमः ।
ॐ त्रयीधर्मप्रसाद्याय नमः ।
ॐ अनन्यभावोपासिताय नमः ।
ॐ भक्तयोगक्षेमनिर्वाहिणे नमः ।
ॐ यज्ञभोक्त्रे नमः ।
ॐ यज्ञप्रभवे नमः । ५५०
ॐ देवव्रतदेवभावदाय नमः ।
ॐ पितृव्रतपितृभावदाय नमः ।
ॐ भूतेज्यभूतभावदाय नमः ।
ॐ तपते नमः ।
ॐ वर्षनिग्राहकाय नमः ।
ॐ वर्षोत्सर्जकाय नमः ।
ॐ अमृताय नमः ।
ॐ मृत्यवे नमः ।
ॐ सते नमः ।
ॐ आत्मयाज्यात्मभावदाय नमः । ५६०
ॐ भक्त्युपहृतप्राशिने नमः ।
ॐ अपर्णीयकर्तव्याय नमः ।
ॐ अपर्णीयाशितव्याय नमः ।
ॐ अपर्णीयहोतव्याय नमः ।
ॐ अपर्णीयदातव्याय नमः ।
ॐ अपर्णीयतप्तव्याय नमः ।
ॐ आत्मार्पितकर्मफलमोचनाय नमः ।
ॐ सर्वभूतसमाय नमः ।
ॐ अद्वेष्याय नमः ।
ॐ प्रियवर्जिताय नमः । ५७०
ॐ भक्ताश्रिताय नमः ।
ॐ भक्ताश्रयिणे नमः ।
ॐ अनन्यभक्तिप्रशंसिने नमः ।
ॐ भक्ताप्रणाशप्रतिज्ञापकाय नमः ।
ॐ पापयोनिपरगतिप्रदाय नमः ।
ॐ व्यपाश्रितजातिविमुखाय नमः ।
ॐ प्रशंसितब्रह्मक्षत्राय नमः ।
ॐ भक्तिपूर्वमननादिविधायिने नमः ।
ॐ सुरगणाद्यविदितप्रभाय नमः ।
ॐ देवाद्यादये नमः । ५८०
ॐ पापप्रमोचनपरमार्थज्ञानाय नमः ।
ॐ देवाद्यविदितव्यक्तये नमः ।
ॐ स्वयंविदितस्वतत्त्वाय नमः ।
ॐ भूतभावनाय नमः ।
ॐ बुद्ध्याविंशतिप्रभवाय नमः ।
ॐ मनोजनितमहर्षये नमः ।
ॐ मनुप्रभवाय नमः ।
ॐ भावान्वितभजनीयाय नमः ।
ॐ मुक्तिप्रकारप्रबोधकाय नमः ।
ॐ ज्ञानदीपनाशितभक्ताज्ञानाय नमः । ५९०
ॐ परब्रह्मणे नमः ।
ॐ परधाम्ने नमः ।
ॐ शाश्वतपुरुषाय नमः ।
ॐ नारदाद्युक्ततत्त्वाय नमः ।
ॐ भूतेशाय नमः ।
ॐ देवदेवाय नमः ।
ॐ जगत्पतये नमः ।
ॐ दिव्यात्मविभूतये नमः ।
ॐ विभूतिव्याप्तसर्वलोकाय नमः ।
ॐ पार्थप्रार्थितविभूतिज्ञानाय नमः । ६००।

See Also  108 Names Of Radhika – Ashtottara Shatanamavali In English

ॐ अनन्तविभूतये नमः ।
ॐ सर्वभूताशयस्थितात्मने नमः ।
ॐ भूतादये नमः ।
ॐ भूतमध्याय नमः ।
ॐ भूतान्ताय नमः ।
ॐ विष्णवे नमः ।
ॐ अंशुमते नमः ।
ॐ मरीचये नमः ।
ॐ शशिने नमः ।
ॐ सामवेदाय नमः । ६१०
ॐ वासवाय नमः ।
ॐ मनसे नमः ।
ॐ चेतनायै नमः ।
ॐ शङ्कराय नमः ।
ॐ वित्तेशाय नमः ।
ॐ पावकाय नमः ।
ॐ मेरवे नमः ।
ॐ बृहस्पतये नमः ।
ॐ स्कन्दाय नमः ।
ॐ सागराय नमः । ६२०
ॐ भृगवे नमः ।
ॐ एकाक्षराय नमः ।
ॐ जपयज्ञाय नमः ।
ॐ हिमालयाय नमः ।
ॐ अश्वत्थाय नमः ।
ॐ नारदाय नमः ।
ॐ चित्ररथाय नमः ।
ॐ कपिलमुनये नमः ।
ॐ उच्चैःश्रवसे नमः ।
ॐ ऐरावताय नमः । ६३०
ॐ नराधिपाय नमः ।
ॐ वज्राय नमः ।
ॐ कामदुहे नमः ।
ॐ प्रजनकन्दर्पाय नमः ।
ॐ वासुकये नमः ।
ॐ अनन्ताय नमः ।
ॐ मृगेन्द्राय नमः ।
ॐ वैनतेयाय नमः ।
ॐ पवनाय नमः ।
ॐ रामाय नमः । ६४०
ॐ मकराय नमः ।
ॐ जाह्नव्यै नमः ।
ॐ सर्गादाय नमः ।
ॐ सर्गमध्याय नमः ।
ॐ सर्गान्ताय नमः ।
ॐ अध्यात्मविद्यारूपाय नमः ।
ॐ वादाय नमः ।
ॐ अकाराय नमः ।
ॐ वरुणाय नमः ।
ॐ अर्यम्णे नमः । ६५०
ॐ यमाय नमः ।
ॐ प्रह्लादाय नमः ।
ॐ कालाय नमः ।
ॐ द्वन्द्वाय नमः ।
ॐ अक्षयकालाय नमः ।
ॐ विश्वतोमुखधात्रे नमः ।
ॐ सर्वोद्भवाय नमः ।
ॐ सर्वहरमृत्यवे नमः ।
ॐ कीर्तये नमः ।
ॐ श्रियै नमः । ६६०
ॐ वाचे नमः ।
ॐ स्मृत्यै नमः ।
ॐ मेधायै नमः ।
ॐ धृत्यै नमः ।
ॐ क्षमायै नमः ।
ॐ बृहत्साम्ने नमः ।
ॐ गायत्र्यै नमः ।
ॐ मार्गशीर्षाय नमः ।
ॐ कुसुमाकराय नमः ।
ॐ द्यूताय नमः । ६७०
ॐ तेजस्वितेजसे नमः ।
ॐ जयाय नमः ।
ॐ व्यवसायाय नमः ।
ॐ सत्त्वाय नमः ।
ॐ वासुदेवाय नमः ।
ॐ धनञ्जयाय नमः ।
ॐ व्यासाय नमः ।
ॐ उशनसे नमः ।
ॐ नानाविधरूपाय नमः ।
ॐ नानावर्णाकृतिरूपाय नमः । ६८०
ॐ अदृष्टपूर्वाश्चर्यदर्शनाय नमः ।
ॐ देहस्थकृत्स्नजगते नमः ।
ॐ दण्डाय नमः ।
ॐ नीतये नमः ।
ॐ मौनाय नमः ।
ॐ ज्ञानाय नमः ।
ॐ सर्वभूतबीजाय नमः ।
ॐ व्याप्तचराचराय नमः ।
ॐ स्वतेजःसम्भूतविभूत्यादिमते नमः ।
ॐ एकांशविष्टब्धकृत्स्नजगते नमः । ६९०
ॐ कमलपत्राक्षाय नमः ।
ॐ अव्ययमहात्म्याय नमः ।
ॐ पार्थप्रार्थितविश्वरूपप्रदर्शकाय नमः ।
ॐ शतरूपाय नमः ।
ॐ सहस्ररूपाय नमः ।
ॐ पार्थप्रत्तदिव्यचक्षुषे नमः ।
ॐ अनेकवक्त्रनयनाय नमः ।
ॐ अनेकाद्भुतदर्शनाय नमः ।
ॐ अनेकदिव्याभरणाय नमः ।
ॐ दिव्यानेकोद्यतायुधाय नमः । ७००।

ॐ दिव्यमालाम्बरधराय नमः ।
ॐ दिव्यगन्धानुलेपनाय नमः ।
ॐ सर्वाश्चर्यमयाय नमः ।
ॐ अनन्तदेवाय नमः ।
ॐ विश्वतोमुखाय नमः ।
ॐ युगपदुत्थितसहस्रसूर्यभासे नमः ।
ॐ एकस्थप्रविभक्तकृत्स्नजगते नमः ।
ॐ प्रणतधनञ्जयभाषिताय नमः ।
ॐ स्वदेहदृष्टब्रह्मादये नमः ।
ॐ अनेकबाहवे नमः । ७१०
ॐ अनेकोदराय नमः ।
ॐ अनेकवक्त्राय नमः ।
ॐ अनेकनेत्राय नमः ।
ॐ अनन्तरूपाय नमः ।
ॐ सर्वतोदृष्टाय नमः ।
ॐ अदृष्टान्तमध्यादये नमः ।
ॐ विश्वेश्वराय नमः ।
ॐ विश्वरूपाय नमः ।
ॐ किरीटिने नमः ।
ॐ गदिने नमः । ७२०
ॐ चक्रिणे नमः ।
ॐ सर्वतोदीप्ततेजोराशये नमः ।
ॐ दुर्निरीक्षाय नमः ।
ॐ दीप्तानलार्कद्युतये नमः ।
ॐ अप्रमेयाय नमः ।
ॐ अक्षराय नमः ।
ॐ परवेदितव्याय नमः ।
ॐ विश्वनिधानाय नमः ।
ॐ अव्ययाय नमः ।
ॐ शाश्वतधर्मगोप्त्रे नमः । ७३०
ॐ सनातनपुरुषाय नमः ।
ॐ आदिमध्यान्तरहिताय नमः ।
ॐ अनन्तवीर्याय नमः ।
ॐ अनन्तबाहवे नमः ।
ॐ शशिसूर्यनेत्राय नमः ।
ॐ दीप्तहुताशवक्त्राय नमः ।
ॐ स्वतेजस्तप्तविश्वाय नमः ।
ॐ महर्षिस्तुताय नमः ।
ॐ विस्मितरुद्रादिवीक्षिताय नमः ।
ॐ महारूपाय नमः । ७४०
ॐ बहुदंष्ट्राकरालरूपाय नमः ।
ॐ नभःस्पृशे नमः ।
ॐ दीप्ताय नमः ।
ॐ अनेकवर्णाय नमः ।
ॐ व्यत्ताननाय नमः ।
ॐ दीप्तविशालनेत्राय नमः ।
ॐ पार्थभीकरदर्शनाय नमः ।
ॐ दंष्ट्राकरालमुखाय नमः ।
ॐ जगन्निवासाय नमः ।
ॐ व्याप्तद्यावापृथिव्यन्तराय नमः । ७५०
ॐ व्याप्तसर्वदिशे नमः ।
ॐ उग्ररूपव्यथितलोकत्रयाय नमः ।
ॐ सुरसङ्घाविष्टाय नमः ।
ॐ भीष्मादिप्रविष्टवक्त्राय नमः ।
ॐ दशनान्तरलग्नयोधमुख्याय नमः ।
ॐ दशनचूर्णितजनोत्तमाङ्गाय नमः ।
ॐ वक्त्राभिमुखविद्रुतनरलोकवीराय नमः ।
ॐ ज्वलद्वदनग्रस्तसमस्तलोकाय नमः ।
ॐ उग्रतेजःप्रतप्तसमस्तजगते नमः ।
ॐ उग्ररूपाय नमः । ७६०
ॐ देववराय नमः ।
ॐ अप्रज्ञातप्रवृत्तये नमः ।
ॐ कालाय नमः ।
ॐ लोकक्षयकृते नमः ।
ॐ प्रवृद्धाय नमः ।
ॐ लोकसमाहृतिप्रवृत्तये नमः ।
ॐ प्रत्यनीकस्थयोधसंहर्त्रे नमः ।
ॐ सव्यसाचिसमुत्थापकाय नमः ।
ॐ भीतभीतकिरीटिप्रणताय नमः ।
ॐ अर्जुनाभिष्टुताय नमः । ७७०
ॐ रक्षोभयङ्कराय नमः ।
ॐ सिद्धसङ्घनमस्कृताय नमः ।
ॐ गरीयसे नमः ।
ॐ ब्रह्मकर्त्रे नमः ।
ॐ जगन्निवासाय नमः ।
ॐ आदिदेवाय नमः ।
ॐ पुराणपुरुषाय नमः ।
ॐ विश्वनिधानाय नमः ।
ॐ पृष्टतोनमस्कृताय नमः ।
ॐ सर्वतोनमस्कृताय नमः । ७८०
ॐ सर्वस्मै नमः ।
ॐ वेत्त्रे नमः ।
ॐ वेद्याय नमः ।
ॐ विश्वव्यापकाय नमः ।
ॐ अनन्तरूपाय नमः ।
ॐ वायवे नमः ।
ॐ यमाय नमः ।
ॐ अग्नये नमः ।
ॐ वरुणाय नमः ।
ॐ शशाङ्काय नमः । ७९०
ॐ प्रजापतये नमः ।
ॐ प्रपितामहाय नमः ।
ॐ सहस्रकृत्वःप्रणताय नमः ।
ॐ पुर्वेनमस्कृताय नमः ।
ॐ अनन्तवीर्याय नमः ।
ॐ अमितविक्रमाय नमः ।
ॐ व्याप्तसर्वस्वरूपाय नमः ।
ॐ अज्ञातमहिम्ने नमः ।
ॐ प्रमादावधृतसखिभावाय नमः ।
ॐ प्रमादावहसाहिताय नमः । ८००।

ॐ अर्जुनक्षामिताय नमः ।
ॐ अच्युताय नमः ।
ॐ अप्रमेयाय नमः ।
ॐ चराचरपित्रे नमः ।
ॐ लोकपूज्याय नमः ।
ॐ समाभ्यधिकरहिताय नमः ।
ॐ अप्रमितभावाय नमः ।
ॐ पार्थप्रार्थितपूर्वरूपदर्शनाय नमः ।
ॐ सहस्रबाहवे नमः ।
ॐ विश्वमूर्तये नमः । ८१०
ॐ प्रसादप्रदर्शितविश्वरूपाय नमः ।
ॐ वेदाद्यवेद्यविश्वरूपाय नमः ।
ॐ पार्थभीतिप्रणाशनाय नमः ।
ॐ सौम्यवपुषे नमः ।
ॐ महात्मने नमः ।
ॐ अनन्यभक्तिपरितुष्टाय नमः ।
ॐ भक्त्येकदृश्याय नमः ।
ॐ भक्त्येकगम्याय नमः ।
ॐ गुणपूर्णाय नमः ।
ॐ नित्ययुक्तोपासिताय नमः । ८२०
ॐ अक्षराय नमः ।
ॐ अनिर्देश्याय नमः ।
ॐ अव्यक्ताय नमः ।
ॐ सर्वगाय नमः ।
ॐ अचिन्त्याय नमः ।
ॐ कूटस्थाय नमः ।
ॐ अचलाय नमः ।
ॐ ध्रुवाय नमः ।
ॐ नियतेन्द्रियग्रामगम्याय नमः ।
ॐ सर्वभूतहितरताय नमः । ८३०
ॐ अव्यक्तासक्तचित्तगम्याय नमः ।
ॐ कर्मसंन्यासिसमुपास्याय नमः ।
ॐ सगुणध्यायिसन्तारकाय नमः ।
ॐ समाधिविधायिने नमः ।
ॐ अभ्यासप्रशंसकाय नमः ।
ॐ अभ्यासोपायकर्माराध्याय नमः ।
ॐ क्षमिणे नमः ।
ॐ सततसन्तुष्टाय नमः ।
ॐ दृढनिश्चयाय नमः ।
ॐ प्रियभक्ताय नमः । ८४०
ॐ समशत्रुमित्राय नमः ।
ॐ सममानापमानाय नमः ।
ॐ सङ्गविवर्जिताय नमः ।
ॐ तुल्यनिन्दास्तुतये नमः ।
ॐ मौनिने नमः ।
ॐ अकारणसन्तुष्टाय नमः ।
ॐ अनिकेताय नमः ।
ॐ स्थिरमतये नमः ।
ॐ सर्वकर्मफलत्यागप्रीणिताय नमः ।
ॐ अद्वेष्टे नमः । ८५०
ॐ सर्वभूतमित्राय नमः ।
ॐ करुणाय नमः ।
ॐ भक्तियोगपरमाय नमः ।
ॐ क्षेत्रक्षेत्रज्ञविदे नमः ।
ॐ सर्वक्षेत्रक्षेत्रज्ञाय नमः ।
ॐ ऋषिगीताय नमः ।
ॐ छन्दोगीताय नमः ।
ॐ ब्रह्मसूत्रपदगीताय नमः ।
ॐ सविकारक्षेत्रदर्शिने नमः ।
ॐ अमानिने नमः । ८६०
ॐ अदम्भिने नमः ।
ॐ अहिंसकाय नमः ।
ॐ क्षान्ताय नमः ।
ॐ ऋजवे नमः ।
ॐ आचार्योपासकाय नमः ।
ॐ शुचये नमः ।
ॐ स्थिराय नमः ।
ॐ निगृहीतात्मने नमः ।
ॐ विरक्ताय नमः ।
ॐ अनहङ्कृताय नमः । ८७०
ॐ जन्मादिदोषदर्शिने नमः ।
ॐ असक्ताय नमः ।
ॐ अनभिष्वक्ताय नमः ।
ॐ इष्टानिष्टसमाचित्ताय नमः ।
ॐ अनन्ययोगभक्तिग्राहाय नमः ।
ॐ विविक्तदेशसेविताय नमः ।
ॐ अध्यात्मज्ञाननित्याय नमः ।
ॐ गुणभोक्त्रे नमः ।
ॐ भूतबाह्याय नमः ।
ॐ भूतान्तराय नमः । ८८०
ॐ अचराय नमः ।
ॐ ज्ञानोपायप्रदर्शकाय नमः ।
ॐ अनादिमते नमः ।
ॐ परब्रह्मणे नमः ।
ॐ सदसदादिपदानुक्ताय नमः ।
ॐ सर्वतःपाणिपादाय नमः ।
ॐ सर्वतोऽक्षिशिरोमुखाय नमः ।
ॐ सर्वःश्रुतिमते नमः ।
ॐ सर्ववारकाय नमः ।
ॐ सर्वेन्द्रियगुणाभासाय नमः । ८९०
ॐ सर्वेन्द्रियविवर्जिताय नमः ।
ॐ असक्ताय नमः ।
ॐ सर्वभृते नमः ।
ॐ निर्गुणाय नमः ।
ॐ चराय नमः ।
ॐ सूक्ष्माय नमः ।
ॐ अविज्ञेयाय नमः ।
ॐ दूरस्थाय नमः ।
ॐ अन्तिकस्थाय नमः ।
ॐ भूताविभक्ताय नमः । ९००।

See Also  1000 Names Of Sri Krishna Chaitanya Chandrasya – Sahasranama Stotram In Sanskrit

ॐ विभक्तवत्स्थिताय नमः ।
ॐ भूतभर्त्रे नमः ।
ॐ ग्रसिष्णवे नमः ।
ॐ प्रभविष्णवे नमः ।
ॐ ज्योतिषांज्योतिषे नमः ।
ॐ तमःपराय नमः ।
ॐ ज्ञानाय नमः ।
ॐ ज्ञेयाय नमः ।
ॐ ज्ञानगम्याय नमः ।
ॐ सर्वहृदयस्थिताय नमः । ९१०
ॐ प्रकृतिपुरुषविवेचकाय नमः ।
ॐ उपद्रष्टे नमः ।
ॐ अनुमन्त्रे नमः ।
ॐ भर्त्रे नमः ।
ॐ भोक्त्रे नमः ।
ॐ महेश्वराय नमः ।
ॐ परमात्मने नमः ।
ॐ परपुरुषाय नमः ।
ॐ ध्यानाद्युपायविदिताय नमः ।
ॐ सर्वभूतसमाय नमः । ९२०
ॐ परमेश्वराय नमः ।
ॐ अविनाशिने नमः ।
ॐ प्रकृतिकर्तृत्वविदे नमः ।
ॐ अकर्त्रात्मदर्शिने नमः ।
ॐ भूताधाराय नमः ।
ॐ भूतविस्तारिणे नमः ।
ॐ शरीरस्थाय नमः ।
ॐ अकर्त्रे नमः ।
ॐ अलिप्ताय नमः ।
ॐ सर्वगताकाशसूक्ष्माय नमः । ९३०
ॐ कृत्स्नक्षेत्रप्रकाशकाय नमः ।
ॐ ज्ञानचक्षुषे नमः ।
ॐ उत्तमज्ञानगुरवे नमः ।
ॐ ज्ञानप्राप्यसाधर्म्याय नमः ।
ॐ ब्रह्मयोनये नमः ।
ॐ सर्वभूतसम्भवाय नमः ।
ॐ रजोगुणानिबद्धाय नमः ।
ॐ सर्वमोहनतमःकार्यरहिताय नमः ।
ॐ सत्त्वाभिभूततमोरजसे नमः ।
ॐ रजस्तमोऽनभिभूतसत्त्वाय नमः । ९४०
ॐ विवृद्धसत्त्वप्रकृतये नमः ।
ॐ रजोजातस्मृहादिहीनाय नमः ।
ॐ तमोमूलमोहहीनाय नमः ।
ॐ प्रवृद्धसत्त्वादिप्रलयगातिविदे नमः ।
ॐ सात्विकादिकर्मफलविदे नमः ।
ॐ गुणत्रयकार्यविवेचकाय नमः ।
ॐ सत्त्वस्थादिस्थितिविदे नमः ।
ॐ गुणातीतात्मज्ञानगम्याय नमः ।
ॐ सर्वमूर्तिबीजप्रदाय नमः ।
ॐ बन्धहेतुगुणत्रयविदे नमः । ९५०
ॐ निर्मलसत्त्वप्रधानाय नमः ।
ॐ सुखसङ्गहीनाय नमः ।
ॐ गुणातीतलिङ्गज्ञाय नमः ।
ॐ गुणातीताय नमः ।
ॐ प्रवृत्तप्रकाशादिद्वेषरहिताय नमः ।
ॐ निवृत्तप्रकाशादिकाङ्क्षाहीनाय नमः ।
ॐ उदासीनवदासीनाय नमः ।
ॐ गुणाविचाल्याय नमः ।
ॐ स्वस्थाय नमः ।
ॐ समलोष्टाश्मकाञ्चनाय नमः । ९६०
ॐ तुल्यप्रियाप्रियाय नमः ।
ॐ तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतये नमः ।
ॐ मानापमानतुल्याय नमः ।
ॐ तुल्यमित्रारिपक्षाय नमः ।
ॐ सर्वारम्भपरित्यागिने नमः ।
ॐ ब्रह्मप्रतिष्ठायै नमः ।
ॐ अमृतप्रतिष्ठायै नमः ।
ॐ शाश्वतधर्मप्रतिष्ठायै नमः ।
ॐ अश्वत्थमूलाय नमः ।
ॐ अश्वत्थरूपविदे नमः । ९७०
ॐ अश्वत्थच्छेदस्त्रविदे नमः ।
ॐ मार्गितव्यपदाय नमः ।
ॐ पुराणप्रवृत्तिप्रसारकाय नमः ।
ॐ प्रपत्तव्यपुरुषाय नमः ।
ॐ निर्मानमोहाय नमः ।
ॐ जितसङ्गदोषाय नमः ।
ॐ अध्यात्मनित्याय नमः ।
ॐ विनिवृत्तकामाय नमः ।
ॐ प्राणिदेहाश्रितवैश्वानराय नमः ।
ॐ चतुर्विधान्नपाचकाय नमः । ९८०
ॐ सर्वहृत्सन्निविष्टाय नमः ।
ॐ स्मृत्यादिविदायिने नमः ।
ॐ द्वन्द्वमुक्ताय नमः ।
ॐ अव्ययपदाय नमः ।
ॐ सूर्याद्यभास्यभारूपाय नमः ।
ॐ अंशभूतजीवाय नमः ।
ॐ जीवविषयसेवाविवेचकाय नमः ।
ॐ ज्ञानचक्षुर्वेद्यतत्त्वभूताय नमः ।
ॐ अकृतात्मागम्याय नमः ।
ॐ आदित्यादितेजसे नमः । ९९०
ॐ गामाविष्टाय नमः ।
ॐ भूतधात्रे नमः ।
ॐ ओषधिपोषकाय नमः ।
ॐ सोमाय नमः ।
ॐ सर्ववेदवेद्याय नमः ।
ॐ वेदान्तकृते नमः ।
ॐ वेदविदे नमः ।
ॐ क्षराक्षरविवेचकाय नमः ।
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ।
ॐ परमात्मने नमः । १००० ।
ॐ लोकभृते नमः ।
ॐ लोकेश्वराय नमः ।
ॐ क्षरातीताय नमः ।
ॐ अक्षरोत्तमाय नमः ।
ॐ लोकवेदप्रथितपुरुषोत्तमाय नमः ।
ॐ सर्ववित्सेविताय नमः ।
ॐ सर्वभावसेविताय नमः ।
ॐ गुह्यतमशास्त्राचार्याय नमः ।
ॐ कृतकृत्यताविधायिने नमः ।
ॐ दैवासुरसम्पद्विवेचकाय नमः । १०१०
ॐ दैवसम्पत्सम्पन्नाय नमः ।
ॐ दैवसम्पदभिगम्याय नमः ।
ॐ आसुरसम्पदनासाद्याय नमः ।
ॐ आसुरस्वभावबोधकाय नमः ।
ॐ कामादित्यागतत्पराय नमः ।
ॐ नरकद्वारविदूराय नमः ।
ॐ विमुक्तकामगम्याय नमः ।
ॐ शास्त्रत्यागासहनाय नमः ।
ॐ कामकारनिराकर्त्रे नमः ।
ॐ कार्यव्यवस्थापकशास्त्रतात्पर्याय नमः । १०२०
ॐ शास्त्रविहिततर्कप्रशंसाय नमः ।
ॐ श्रद्धात्रयविवेक्त्रे नमः ।
ॐ स्वभावसिद्धश्रद्धाविदे नमः ।
ॐ सात्विकाद्याराध्याय नमः ।
ॐ सात्विकाहारानिरताय नमः ।
ॐ राजसाहारविरक्ताय नमः ।
ॐ तामसाहारजिगुप्सकाय नमः ।
ॐ सात्विकयज्ञप्रियाय नमः ।
ॐ राजसेज्यारहिताय नमः ।
ॐ तामसयज्ञगर्हकाय नमः । १०३०
ॐ शारीरतपःपराय नमः ।
ॐ वाङ्मयतपोवेद्याय नमः ।
ॐ मानसतपोगम्याय नमः ।
ॐ सात्विकादितपोविवेचकाय नमः ।
ॐ सात्विकदानाराध्याय नमः ।
ॐ देशकालपात्ररूपाय नमः ।
ॐ सदसदर्थविवेक्त्रे नमः ।
ॐ गाणसंन्यससंशिने नमः ।
ॐ त्यागस्वरूपबोधकाय नमः ।
ॐ असङ्गयज्ञादिविधायिने नमः । १०४०
ॐ सात्विकादित्यागविदे नमः ।
ॐ कर्मकारणविदे नमः ।
ॐ अकर्त्रात्मने नमः ।
ॐ केवलाय नमः ।
ॐ अनहङ्कृतभावाय नमः ।
ॐ अलिप्तबुद्धये नमः ।
ॐ कर्मानिबद्धाय नमः ।
ॐ कर्मचोदनाविज्ञाय नमः ।
ॐ कर्मसङ्ग्रहसंविदिने नमः ।
ॐ रजसदानापूजिताय नमः । १०५०
ॐ तामसदानावज्ञायिने नमः ।
ॐ ओंतत्सदितिनिर्देश्याय नमः ।
ॐ कर्मारम्भनिर्दिष्टनामत्रयाय नमः ।
ॐ सात्विकज्ञानवीक्षिताय नमः ।
ॐ सात्विककर्माराधिताय नमः ।
ॐ सात्विकर्त्राराध्याय नमः ।
ॐ राजसंज्ञानदूराय नमः ।
ॐ रजसकर्तृदूराय नमः ।
ॐ तामसज्ञानदवीयसाय नमः ।
ॐ तामसकर्मदवीयसाय नमः । १०६०
ॐ तामसकर्तृदविष्टाय नमः ।
ॐ सात्विकबुद्धिगम्याय नमः ।
ॐ राजसबुद्धिदूराय नमः ।
ॐ तामसबुद्धिदवीयसाय नमः ।
ॐ सात्विकादिधातृविदे नमः ।
ॐ सात्विकसुखसंविदे नमः ।
ॐ रजससुखविमुखाय नमः ।
ॐ तमससुखजुगुप्सकाय नमः ।
ॐ ब्राह्मणादिकर्मविभाजकाय नमः ।
ॐ स्वकर्मसमाराधिताय नमः । १०७०
ॐ सिद्धिप्रियाय नमः ।
ॐ स्वधर्मप्रवणाय नमः ।
ॐ परधर्मप्रद्वेषिणे नमः ।
ॐ सहजधर्मत्यागनिषेधकाय नमः ।
ॐ असङ्गफलशंसिने नमः ।
ॐ त्यक्तैविषयाय नमः ।
ॐ रागद्वेषव्युदासिने नमः ।
ॐ सर्वभूतहृदयस्थिताय नमः ।
ॐ सर्वभूतभ्रामकाय नमः ।
ॐ सर्वभावगम्यशरणाय नमः । १०८०
ॐ सर्वप्रसन्नाय नमः ।
ॐ विविक्तसेविने नमः ।
ॐ यतवाचे नमः ।
ॐ यतमानसाय नमः ।
ॐ ध्यानयोगपराय नमः ।
ॐ वैराग्यश्रिताय नमः ।
ॐ मुक्तकामक्रोधाय नमः ।
ॐ प्रसन्नात्मने नमः ।
ॐ भक्त्येकगम्याय नमः ।
ॐ शाश्वतपदाय नमः । १०९०
ॐ ज्ञानैकपदाय नमः ।
ॐ कर्मसंन्यसस्थानाय नमः ।
ॐ सर्वदुर्गतारकाय नमः ।
ॐ शाश्वताय नमः ।
ॐ सर्वेष्टाय नमः ।
ॐ सर्वहिताय नमः ।
ॐ भक्तप्रपत्तव्याय नमः ।
ॐ शरणागतत्राणपरायणाय नमः ।
ॐ गीताध्यानसन्तुष्टाय नमः ।
ॐ गीताश्रवणप्रणीताय नमः । ११००।

॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतासहस्रनामावली सम्पूर्णा ॥

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Srimad Bhagavad Gita:

1000 Names of Srimad Bhagavad Gita – Sahasranamavali Stotram in Sanskrit – EnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil