108 Names of Gauri 2 in Kannada

॥ 108 Names of Gauri 2 Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಗೌರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ 2 ॥

ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣಗೌರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಚ ।

ಓಂ ಮಹಾಮನೋನ್ಮಣೀಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತ್ಯತೀತ ಕಲಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಪರಾಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಂಡಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರ್ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದನೋಲ್ಲಾಸ ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಶಿವಕಾಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿದಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೀನಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಮಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಚಿತ್ಪುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿದ್ಘನಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿನ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ವಾಲಾದುರ್ಗಾದಿಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಕುಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ಸುಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಪ್ರಭಾಜ್ವಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದ್ರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇನ್ದ್ರಜಾಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾವಿನೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಷಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಜಾಲವಿನೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಮನ್ತ್ರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕಾಲೀಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ವೇದವಿಶೇಷಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇನ್ದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭೈರವಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಮಹಾಘೋರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಲಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಿಷಾಸುರಸಂಹಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡಮುಂಡಕುಲಾನ್ತಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ವೇದ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರನಾಯಿಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಟ್ಶಾಸ್ತ್ರನಿಪುಣಾಯೈ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡ್ದರ್ಶನವಿಚಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕವಿರಾಜಮನೋಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾರದಾತಿಲಕಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೀರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೀರಜನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಗ್ರಭಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭಾರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಣಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರ್ಣಾಕಾರತಟಿತ್ಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರವ್ಯಂಜನವರ್ಣೋದಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗದ್ಯಪದ್ಯಾದಿಕಾರಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದವಾಕ್ಯಾರ್ಥನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಿನ್ದುನಾದಾದಿಕಾರಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಕ್ಷೇಶಮಹಿಷ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಸತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜ್ಞಾನದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಜ್ಞಾನಫಲದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಹಂಕಾರಕಲಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ । 108 ।

। ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣಗೌರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Durga Slokam » Sri Gauri Ashtottarashata Namavali » 108 Names of Gauri 2 Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

108 Names of Gauri 2 in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top