108 Names of Gayatri in Kannada

॥ 108 Names of Gayatri Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ ॥
ಓಂ ತರುಣಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರನಯನೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಚಿತ್ರಮಾಲ್ಯಾಭರಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಹಿನಾಚಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದಾಭಯಹಸ್ತಾಬ್ಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೇವಾತೀರನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಣಿತ್ಯಯ ವಿಶೇಷಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಂತ್ರಾಕೃತವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಪಾದಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ ೯ ॥

ಓಂ ಗೋವಿಂದಪದಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವರ್ಷಿಗಣಸಂತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಯಂದನೋತ್ತಮಸಂಸ್ಥಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೀರಜೀಮೂತನಿಸ್ವನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮತ್ತಮಾತಂಗಗಮನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಕಮಲಾಸನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೀಜನಾಧಾರನಿರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ ೧೮ ॥

ಓಂ ಯೋಗಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಟನಾಟ್ಯೈಕನಿರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಕ್ಷರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚೋರಚಾರಕ್ರಿಯಾಸಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಚ್ಛೇದಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಾದವೇಂದ್ರಕುಲೋದ್ಭೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುರೀಯಪಥಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಮತ್ಯೈ ನಮಃ ॥ ೨೭ ॥

ಓಂ ಗಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌತಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರುಡಾಸನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೇಯಗಾನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋವಿಂದಪದಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಧರ್ವನಗರಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ ೩೬ ॥

ಓಂ ಗುಣಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಹ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣತ್ರಯಸಮಾಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣತ್ರಯವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ ೪೫ ॥

ಓಂ ಗಂಧರ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾರ್ಗ್ಯಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಪದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹ್ಯಲಿಂಗಾಂಗಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂರ್ಯತನಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಷುಮ್ನಾನಾಡಿಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಪ್ರಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಖಾಸೀನಾಯೈ ನಮಃ ॥ ೫೪ ॥

ಓಂ ಸುಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಷುಪ್ತ್ಯವಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುದತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಗರಾಂಬರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧಾಂಶುಬಿಂಬವದನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಸ್ತನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವಿಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ॥ ೬೩ ॥

ಓಂ ಸೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಫಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಖದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಭ್ರುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಶ್ರೋಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ॥ ೭೨ ॥

ಓಂ ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಧ್ವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಮಲಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇಂದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂತ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ ॥ ೮೧ ॥

ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದನಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುಸೂದನಚೋದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೀನಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುರಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗೇಂದ್ರತನಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಮಾಯೈ ನಮಃ ॥ ೯೦ ॥

ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಪದಾಕ್ರಾಂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಸ್ವರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವಿಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಹ್ನಿಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಯುಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯೋಮಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ॥ ೯೯ ॥

ಓಂ ಚಕ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಚಕ್ರವಿತಾನಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದರ್ಪಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾತಪಾನುಲಿಪ್ತಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಾರುತವೀಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮಂತ್ರಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೇನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಪಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ ೧೦೮ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Gayatri Ashtottarashata Namavali » 108 Names of Gayatri Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *