108 Names Of Mrityunjaya 4 – Ashtottara Shatanamavali 4 In Kannada

॥ Mrityunjaya Mantra 4 Ashtottarashata Namavali Kannada Lyrics ॥

।। ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ 4 ।।
ಓಂ ಶಾನ್ತಾಯ ನಮಃ । ಭರ್ಗಾಯ । ಕೈವಲ್ಯಜನಕಾಯ । ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ।
ಆತ್ಮರಮ್ಯಾಯ । ನಿರಾಲಮ್ಬಾಯ । ಪೂರ್ವಜಾಯ । ಶಮ್ಭವೇ । ನಿರವದ್ಯಾಯ ।
ಧರ್ಮಿಷ್ಠಾಯ । ಆದ್ಯಾಯ । ಕಾತ್ಯಾಯನೀಪ್ರಿಯಾಯ । ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಾಯ । ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ।
ವೇದ್ಯಾಯ । ಗಾಯತ್ರೀವಲ್ಲಭಾಯ । ಹರಿಕೇಶಾಯ । ವಿಭವೇ । ತೇಜಸೇ ।
ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ವಿದುತ್ತಮಾಯ ನಮಃ । ಸದ್ಯೋಜಾತಾಯ । ಸುವೇಷಾಢ್ಯಾಯ । ಕಾಲಕೂಟವಿಷನಾಶನಾಯ ।
ಅನ್ಧಕಾಸುರಸಂಹರ್ತ್ರೇ । ಕಾಲಕಾಲಾಯ । ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ । ಪರಮಸಿದ್ಧಾಯ ।
ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ । ಮೃಕಂಡುಸೂನುನೇತ್ರೇ । ಜಾಹ್ನವೀಧಾರಣಾಯ । ಪ್ರಭವೇ ।
ಅನಾಥನಾಥಾಯ । ತರುಣಾಯ । ಶಿವಾಯ । ಸಿದ್ಧಾಯ । ಧನುರ್ಧರಾಯ ।
ಅನ್ತ್ಯಕಾಲಾಧಿಪಾಯ । ಸೌಮ್ಯಾಯ । ಬಾಲಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಾಯ ನಮಃ । ಅನಾದಿನಿಧನಾಯ । ನಾಗಹಸ್ತಾಯ । ಖಟ್ವಾಂಗಧಾರಕಾಯ ।
ವರದಾಭಯಹಸ್ತಾಯ । ಏಕಾಕಿನೇ । ನಿರ್ಮಲಾಯ । ಮಹತೇ । ಶರಣ್ಯಾಯ ।
ವರೇಣ್ಯಾಯ । ಸುಬಾಹವೇ । ಮಹಾಬಲ ಪರಾಕ್ರಮಾಯ । ಬಿಲ್ವಕೇಶಾಯ । ವ್ಯಕ್ತವೇದಾಯ ।
ಸ್ಥೂಲರೂಪಿಣೇ । ವಾಙ್ಮಯಾಯ । ಶುದ್ಧಾಯ । ಶೇಷಾಯ । ಲೋಕೈಕಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ।
ಜಗತ್ಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಅಭಯಾಯ ನಮಃ । ಅಮೃತೇಶಾಯ । ಕರವೀರಪ್ರಿಯಾಯ । ಪದ್ಮಗರ್ಭಾಯ ।
ಪರಸ್ಮೈ ಜ್ಯೋತಿಷೇ । ನೀರಪಾಯ । ಬುದ್ಧಿಮತೇ । ಆದಿದೇವಾಯ । ಭವ್ಯಾಯ ।
ದಕ್ಷಯಜ್ಞವಿಘಾತಾಯ । ಮುನಿಪ್ರಿಯಾಯ । ಬೀಜಾಯ । ಮೃತ್ಯುಸಂಹಾರಕಾಯ ।
ಭುವನೇಶಾಯ । ಯಜ್ಞಗೋಪ್ತ್ರೇ । ವಿರಾಗವತೇ । ಮೃಗಹಸ್ತಾಯ । ಹರಾಯ ।
ಕೂಟಸ್ಥಾಯ । ಮೋಕ್ಷದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

See Also  108 Names Of Chinnamasta In Gujarati

ಆನನ್ದಭರಿತಾಯ ನಮಃ । ಪೀತಾಯ । ದೇವಾಯ । ಸತ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ । ಚಿತ್ರಮಾಯಿನೇ ।
ನಿಷ್ಕಲಂಕಾಯ । ವರ್ಣಿನೇ । ಅಮ್ಬಿಕಾಪತಯೇ । ಕಾಲಪಾಶನಿಘಾತಾಯ ।
ಕೀರ್ತಿಸ್ತಮ್ಭಾಕೃತಯೇ । ಜಟಾಧರಾಯ । ಶೂಲಪಾಣಯೇ । ಆಗಮಾಯ । ಅಭಯಪ್ರದಾಯ ।
ಮೃತ್ಯುಸಂಘಾತಕಾಯ । ಶ್ರೀದಾಯ । ಪ್ರಾಣಸಂರಕ್ಷಣಾಯ । ಗಂಗಾಧರಾಯ ।
ಸುಶೀತಾಯ । ಫಾಲನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ 100 ।

ಕೃಪಾಕರಾಯ ನಮಃ । ನೀಲಕಂಠಾಯ । ಗೌರೀಶಾಯ । ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಪುರನ್ದರಾಯ । ಶಿಷ್ಟಾಯ । ವೇದಾನ್ತಾಯ । ಓಂಜುಃ ಸಃ ಮೂಲಕಾಯ ನಮಃ । 108 ।

ಇತಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

– Chant Stotra in Other Languages -108 Names of Mrityun Jaya 4:
108 Names of Mukambika – Ashtottara Shatanamavali in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil