108 Names Of Medha Dakshinamurti – Ashtottara Shatanamavali In Kannada

॥ Sri Medha Dakshinamurthy Ashtottarashata Namavali Kannada Lyrics ॥

।। ಶ್ರೀ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ।।
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ಮಹ್ಯಂ ಮೇಧಾಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಮೂಲಮನ್ತ್ರವರ್ಣಾದ್ಯಾತ್ಮಕಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ
ಓಂಕಾರಾಚಲಸಿಂಹೇನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ । ಓಂಕಾರೋದ್ಯಾನಕೋಕಿಲಾಯ । ಓಂಕಾರನೀಡಶುಕರಾಜೇ ।
ಓಂಕಾರಾರಣ್ಯಕುಂಜರಾಯ । ನಗರಾಜ ಸುತಾಜಾನತಯೇ । ನಗರಾಜನಿಜಾಲಯಾಯ ।
ನವಮಾಣಿಕ್ಯಮಾಲಾಢ್ಯಾಯ । ನವಚನ್ದ್ರಶಿಖಾಮಣಯೇ । ನನ್ದಿತಾಶೇಷಮೌನೀನ್ದ್ರಾಯ ।
ನನ್ದೀಶಾದಿಮದೇಶಿಕಾಯ । ಮೋಹಾನಲಸುಧಾಧಾರಾಯ । ಮೋಹಾಮ್ಬುಜಸುಧಾಕರಾಯ ।
ಮೋಹಾನ್ಧಕಾರತರಣಯೇ । ಮೋಹೋತ್ಪಲನಭೋಮಣಯೇ । ಭಕ್ತಜ್ಞಾನಾಬ್ಧಿಶೀತಾಂಶವೇ ।
ಭಕ್ತಜ್ಞಾನತೃಣಾನಲಾಯ । ಭಕ್ತಾಮ್ಭೋಜಸಹಸ್ರಾಂಶವೇ ।
ಭಕ್ತಕೇಕಿಘನಾಘನಾಯ । ಭಕ್ತಕೈರವರಾಕೇನ್ದವೇ ।
ಭಕ್ತಕೋಕದಿವಾಕರಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಗಜಾನನಾದಿಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಗಜಚರ್ಮೋಜ್ಜ್ವಲಾಕೃತಯೇ ।
ಗಂಗಾಧವಲದಿವ್ಯಾಂಗಾಯ । ಗಂಗಾಭಂಗಲಸಜ್ಜಟಾಯ । ಗಗನಾಮ್ಬರಸಂವೀತಾಯ ।
ಗಗನಾಮುಕ್ತಮೂರ್ಧಜಾಯ । ವದನಾಬ್ಜಜಿತಶ್ರಿಯೇ । ವದನೇನ್ದುಸ್ಫುರದ್ದಿಶಾಯ ।
ವರದಾನೈಕನಿಪುಣಾಯ । ವರವೀಣೋಜ್ಜ್ವಲತ್ಕರಾಯ । ವನವಾಸಸಮುಲ್ಲಾಸಿನೇ ।
ವನಲೀಲೈಕಲೋಲುಪಾಯ । ತೇಜಃ ಪುಂಜಘನಾಕಾರಾಯ । ತೇಜಸಾಮವಿಭಾಸಕಾಯ ।
ವಿಧೇಯಾನಾಂ ತೇಜಃಪ್ರದಾಯ । ತೇಜೋಮಯನಿಜಾಶ್ರಮಾಯ । ದಮಿತಾನಂಗಸಂಗ್ರಾಮಾಯ ।
ದರಹಾಸೋಜ್ಜ್ವಲನ್ಮುಖಾಯ । ದಯಾರಸ ಸುಧಾಸಿನ್ಧವೇ ।
ದರಿದ್ರಧನಶೇವಧಯೇ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಕ್ಷೀರೇನ್ದುಸ್ಫಟಿಕಾಕಾರಾಯ ನಮಃ । ಕ್ಷಿತೀನ್ದ್ರಮಕುಟೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ।
ಕ್ಷೀರೋಪಹಾರರಸಿಕಾಯ । ಕ್ಷಿಪ್ರೈಶ್ವರ್ಯಫಲಪ್ರದಾಯ । ನಾನಾಭರಣಮುಕ್ತಾಂಗಾಯ ।
ನಾರೀಸಮ್ಮೋಹನಾಕೃತಯೇ । ನಾದಬ್ರಹ್ಮರಸಾಸ್ವಾದಿನೇ । ನಾಗಭೂಷಣಭೂಷಿತಾಯ ।
ಮೂರ್ತಿನಿನ್ದಿತಕನ್ದರ್ಪಾಯ । ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತಜಗದ್ವಪುಷೇ । ಮೂಕಾಜ್ಞಾನತಮೋಭಾನವೇ ।
ಮೂರ್ತಿಮತ್ಕಲ್ಪಪಾದಪಾಯ । ತರುಣಾದಿತ್ಯಸಂಕಶಾಯ । ತನ್ತ್ರೀವಾದನತತ್ಪರಾಯ ।
ತರುಮೂಲೈಕನಿಲಯಾಯ । ತಪ್ತಜಾಮ್ಬೂನದಪ್ರಭಾಯ । ತತ್ತ್ವಪುಸ್ತೋಲ್ಲಸತ್ಪಾಣಯೇ ।
ತಪನೋಡುಪಲೋಚನಾಯ । ಯಮಸನ್ನುತಸಂಕೀರ್ತಯೇ । ಯಮಸಂಯಮಸಂಯುತಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

See Also  1000 Names Of Hanumat In Bengali

ಯತಿರೂಪಧರಾಯ ನಮಃ । ಮೌನಮುನೀನ್ದ್ರೋಪಾಸ್ಯವಿಗ್ರಹಾಯ । ಮನ್ದಾರಹಾರರುಚಿರಾಯ ।
ಮದನಾಯುತಸುನ್ದರಾಯ । ಮನ್ದಸ್ಮಿತಲಸದ್ವಕ್ತ್ರಾಯ । ಮಧುರಾಧರಪಲ್ಲವಾಯ ।
ಮಂಜೀರಮಂಜುಪಾದಾಬ್ಜಾಯ । ಮಣಿಪಟ್ಟೋಲಸತ್ಕಟಯೇ । ಹಸ್ತಾಂಕುರಿತಚಿನ್ಮುದ್ರಾಯ ।
ಹಂಸಯೋಗಪಟೂತ್ತಮಾಯ । ಹಂಸಜಪ್ಯಾಕ್ಷಮಾಲಾಢ್ಯಾಯ । ಹಂಸೇನ್ದ್ರಾರಾಧ್ಯಪಾದುಕಾಯ ।
ಮೇರುಶೃಂಗಸಮುಲ್ಲಾಸಿನೇ । ಮೇಘಶ್ಯಾಮಮನೋಹರಾಯ । ಮೇಘಾಂಕುರಾಲವಾಲಾಗ್ರ್ಯಾಯ ।
ಮೇಧಾಪಕ್ವಫಲಮಾಯ । ಧಾರ್ಮಿಕಾನ್ತಕೃತಾವಾಸಾಯ । ಧರ್ಮಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ।
ಧಾಮತ್ರಯನಿಜಾರಾಮಾಯ । ಧರೋತ್ತಮಹಾರಥಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಪ್ರಬೋಧೋದಾರದೀಪಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ । ಪ್ರಕಾಶಿತಜಗತ್ತ್ರಯಾಯ ।
ಪ್ರಜ್ಞಾಚನ್ದ್ರಶಿಲಾಚನ್ದ್ರಾಯ । ಪ್ರಜ್ಞಾಮಣಿಲಸತ್ಕರಾಯ ।
ಜ್ಞಾನಿಹೃದ್ಭಾಸಮಾನಾತ್ಮನೇ । ಜ್ಞಾತೄಣಾಮವಿದೂರಗಾಯ ।
ಜ್ಞಾನಾಯಾದೃತದಿವ್ಯಾಂಗಾಯ । ಜ್ಞಾತಿಜಾತಿಕುಲಾತಿಗಾಯ । ಪ್ರಪನ್ನಪಾರಿಜಾತಾಗ್ರ್ಯಾಯ ।
ಪ್ರಣತಾರ್ತ್ಯಬ್ಧಿಬಾಡಬಾಯ । ಭೂತಾನಾಂ ಪ್ರಮಾಣಭೂತಾಯ । ಪ್ರಪಂಚಹಿತಕಾರಕಾಯ ।
ಯಮಿಸತ್ತಮಸಂಸೇವ್ಯಾಯ । ಯಕ್ಷಗೇಯಾತ್ಮವೈಭವಾಯ । ಯಜ್ಞಾಧಿದೇವತಾಮೂರ್ತಯೇ ।
ಯಜಮಾನವಪುರ್ಧರಾಯ । ಛತ್ರಾಧಿಪದಿಗೀಶಾಯ । ಛತ್ರಚಾಮರಸೇವಿತಾಯ ।
ಛನ್ದಃ ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿನಿಪುಣಾಯ । ಛಲಜಾತ್ಯಾದಿದೂರಗಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಸ್ವಾಭಾವಿಕಸುಖೈಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । ಸ್ವಾನುಭೂತಿರಸೋದಧಯೇ ।
ಸ್ವಾರಾಜ್ಯಸಮ್ಪದಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಮಹಾಮತಯೇ । ಹಾಟಕಾಭಜಟಾಜೂಟಾಯ ।
ಹಾಸೋದಸ್ತಾರಿಮಂಡಲಾಯ । ಹಾಲಾಹಲೋಜ್ಜ್ವಲಗಲಾಯ ।
ಹಾರಾಯಿತಭುಜಂಗಮಾಯ ನಮಃ । 108 ।

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಮನುವರ್ಣಾದ್ಯಾದಿಮಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ಮಹ್ಯಂ ಮೇಧಾಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಸ್ವಾಹಾ ।

– Chant Stotra in Other Languages -108 Names of Sri Medha Dakshinamurti:
108 Names of Medha Dakshinamurti – Ashtottara Shatanamavali in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil