108 Names Of Medha Dakshinamurti – Ashtottara Shatanamavali In Telugu

॥ Sri Medha Dakshinamurthy Ashtottarashata Namavali Telugu Lyrics ॥

।। శ్రీ మేధాదక్షిణామూర్త్యష్టోత్తరశతనామావలిః ।।
ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్ఛ స్వాహా ।
మూలమన్త్రవర్ణాద్యాత్మకా అష్టోత్తరశతనామావలిః
ఓఙ్కారాచలసింహేన్ద్రాయ నమః । ఓఙ్కారోద్యానకోకిలాయ । ఓఙ్కారనీడశుకరాజే ।
ఓఙ్కారారణ్యకుఞ్జరాయ । నగరాజ సుతాజానతయే । నగరాజనిజాలయాయ ।
నవమాణిక్యమాలాఢ్యాయ । నవచన్ద్రశిఖామణయే । నన్దితాశేషమౌనీన్ద్రాయ ।
నన్దీశాదిమదేశికాయ । మోహానలసుధాధారాయ । మోహామ్బుజసుధాకరాయ ।
మోహాన్ధకారతరణయే । మోహోత్పలనభోమణయే । భక్తజ్ఞానాబ్ధిశీతాంశవే ।
భక్తజ్ఞానతృణానలాయ । భక్తామ్భోజసహస్రాంశవే ।
భక్తకేకిఘనాఘనాయ । భక్తకైరవరాకేన్దవే ।
భక్తకోకదివాకరాయ నమః ॥ ౨౦ ॥

గజాననాదిసమ్పూజ్యాయ నమః । గజచర్మోజ్జ్వలాకృతయే ।
గఙ్గాధవలదివ్యాఙ్గాయ । గఙ్గాభఙ్గలసజ్జటాయ । గగనామ్బరసంవీతాయ ।
గగనాముక్తమూర్ధజాయ । వదనాబ్జజితశ్రియే । వదనేన్దుస్ఫురద్దిశాయ ।
వరదానైకనిపుణాయ । వరవీణోజ్జ్వలత్కరాయ । వనవాససముల్లాసినే ।
వనలీలైకలోలుపాయ । తేజః పుఞ్జఘనాకారాయ । తేజసామవిభాసకాయ ।
విధేయానాం తేజఃప్రదాయ । తేజోమయనిజాశ్రమాయ । దమితానఙ్గసఙ్గ్రామాయ ।
దరహాసోజ్జ్వలన్ముఖాయ । దయారస సుధాసిన్ధవే ।
దరిద్రధనశేవధయే నమః ॥ ౪౦ ॥

క్షీరేన్దుస్ఫటికాకారాయ నమః । క్షితీన్ద్రమకుటోజ్జ్వలాయ ।
క్షీరోపహారరసికాయ । క్షిప్రైశ్వర్యఫలప్రదాయ । నానాభరణముక్తాఙ్గాయ ।
నారీసమ్మోహనాకృతయే । నాదబ్రహ్మరసాస్వాదినే । నాగభూషణభూషితాయ ।
మూర్తినిన్దితకన్దర్పాయ । మూర్తామూర్తజగద్వపుషే । మూకాజ్ఞానతమోభానవే ।
మూర్తిమత్కల్పపాదపాయ । తరుణాదిత్యసఙ్కశాయ । తన్త్రీవాదనతత్పరాయ ।
తరుమూలైకనిలయాయ । తప్తజామ్బూనదప్రభాయ । తత్త్వపుస్తోల్లసత్పాణయే ।
తపనోడుపలోచనాయ । యమసన్నుతసఙ్కీర్తయే । యమసంయమసంయుతాయ నమః ॥ ౬౦ ॥

See Also  Srimadakhilanda Koti In Telugu – Sri Ramadasu Keerthanalu

యతిరూపధరాయ నమః । మౌనమునీన్ద్రోపాస్యవిగ్రహాయ । మన్దారహారరుచిరాయ ।
మదనాయుతసున్దరాయ । మన్దస్మితలసద్వక్త్రాయ । మధురాధరపల్లవాయ ।
మఞ్జీరమఞ్జుపాదాబ్జాయ । మణిపట్టోలసత్కటయే । హస్తాఙ్కురితచిన్ముద్రాయ ।
హంసయోగపటూత్తమాయ । హంసజప్యాక్షమాలాఢ్యాయ । హంసేన్ద్రారాధ్యపాదుకాయ ।
మేరుశృఙ్గసముల్లాసినే । మేఘశ్యామమనోహరాయ । మేఘాఙ్కురాలవాలాగ్ర్యాయ ।
మేధాపక్వఫలమాయ । ధార్మికాన్తకృతావాసాయ । ధర్మమార్గప్రవర్తకాయ ।
ధామత్రయనిజారామాయ । ధరోత్తమహారథాయ నమః ॥ ౮౦ ॥

ప్రబోధోదారదీపశ్రియే నమః । ప్రకాశితజగత్త్రయాయ ।
ప్రజ్ఞాచన్ద్రశిలాచన్ద్రాయ । ప్రజ్ఞామణిలసత్కరాయ ।
జ్ఞానిహృద్భాసమానాత్మనే । జ్ఞాతౄణామవిదూరగాయ ।
జ్ఞానాయాదృతదివ్యాఙ్గాయ । జ్ఞాతిజాతికులాతిగాయ । ప్రపన్నపారిజాతాగ్ర్యాయ ।
ప్రణతార్త్యబ్ధిబాడబాయ । భూతానాం ప్రమాణభూతాయ । ప్రపఞ్చహితకారకాయ ।
యమిసత్తమసంసేవ్యాయ । యక్షగేయాత్మవైభవాయ । యజ్ఞాధిదేవతామూర్తయే ।
యజమానవపుర్ధరాయ । ఛత్రాధిపదిగీశాయ । ఛత్రచామరసేవితాయ ।
ఛన్దః శాస్త్రాదినిపుణాయ । ఛలజాత్యాదిదూరగాయ నమః ॥ ౧౦౦ ॥

స్వాభావికసుఖైకాత్మనే నమః । స్వానుభూతిరసోదధయే ।
స్వారాజ్యసమ్పదధ్యక్షాయ । స్వాత్మారామమహామతయే । హాటకాభజటాజూటాయ ।
హాసోదస్తారిమణ్డలాయ । హాలాహలోజ్జ్వలగలాయ ।
హారాయితభుజఙ్గమాయ నమః ॥ ౧౦౮ ॥

ఇతి శ్రీ మేధాదక్షిణామూర్తిమనువర్ణాద్యాదిమా అష్టోత్తరశతనామావలిః ॥

ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్ఛ స్వాహా ।

– Chant Stotra in Other Languages -108 Names of Sri Medha Dakshinamurti:
108 Names of Medha Dakshinamurti – Ashtottara Shatanamavali in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalamOdia – Telugu – Tamil