108 Names Of Sri Subrahmanya Siddhanama 2 In Kannada

॥ Subramanya Siddhanama Ashtottarashata Namavali 2 Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ 2 ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।

ಓಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ । ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಾಯ ।
ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯ । ಪರಸ್ಮೈ ಜ್ಯೋತಿಷೇ । ಕಾರ್ತಿಕೇಯಾಯ । ಮಹಾಮತಯೇ ।
ಕೃಪನಿಧಯೇ । ಮಹಾಸೇನಾಯ । ಭೀಮಾಯ । ಭೀಮಪರಕ್ರಮಾಯ ।
ಪಾರ್ವತೀನನ್ದನಾಯ । ಶ್ರೀಮತೇ । ಈಶಪುತ್ರಾಯ । ಮಹಾದ್ಯುತಯೇ । ಏಕರೂಪಾಯ ।
ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿಷೇ । ಅಪ್ರಮೇಯಾಯ । ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯ । ಸೇನಾಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ । ಆದ್ಯನ್ತರಹಿತಾಯ । ಶಿವಾಯ । ಅಗ್ನಿಗರ್ಭಾಯ ।
ಮಹಾದೇವಾಯ । ತಾರಕಾಸುರಮರ್ದನಾಯ । ಅನಾದಯೇ । ಭಗವತೇ ।
ದೇವಾಯ । ಶರಜನ್ಮನೇ । ಷಡಾನನಾಯ । ಗುಹಾಶಯಾಯ । ಮಹಾತೇಜಸೇ ।
ಲೋಕಜ್ಞಾಯ । ಲೋಕರಕ್ಷಕಾಯ । ಸುನ್ದರಾಯ । ಸೂತ್ರಕಾರಾಯ । ವಿಶಾಖಾಯ ।
ಪರಭಂಜನಾಯ । ಈಶಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಖಡ್ಗಧರಾಯ ನಮಃ । ಕರ್ತ್ರೇ । ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ । ಧನುರ್ಧರಾಯ ।
ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯ । ದೃಢಪ್ರಜ್ಞಾಯ । ಕುಮಾರಾಯ । ಕಮಲಾಸನಾಯ ।
ಅಕಲ್ಮಷಾಯ । ಶಕ್ತಿಧರಾಯ । ಸುಕೀರ್ತಯೇ । ದೀನರಕ್ಷಕಾಯ ।
ಷಾಣ್ಮಾತುರಾಯ । ಸರ್ವಗೋಪ್ತ್ರೇ । ಸರ್ವಭೂತದಯಾನಿಧಯೇ । ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯಾಯ ।
ವಿಶ್ವೇಶಾಯ । ವಿಶ್ವಭುಜೇ । ವಿಶ್ವಮಂಗಲಾಯ । ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿನೇ ನಮಃ ॥ 60 ॥

See Also  108 Names Of Radhakrrishna – Ashtottara Shatanamavali In Odia

ಓಂ ಸರ್ವಭೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ । ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಾಯ । ಪ್ರಭವೇ ।
ಕಾರಣತ್ರಯಕರ್ತ್ರೇ । ನಿರ್ಗುಣಾಯ । ಕ್ರೌಂಚದಾರಣಾಯ । ಸರ್ವಭೂತಾಯ ।
ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾಯ । ಭಕ್ತೇಶಾಯ । ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ । ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ।
ಗಹ್ವರಾಯ । ಸರ್ವಭೂತಾಶಯಸ್ಥಿತಾಯ । ದೇವಗೋಪ್ತ್ರೇ । ದುಃಖಜ್ಞಾಯ ।
ವರದಾಯ । ವರಪ್ರಿಯಾಯ । ಅನಾದಿಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ । ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ।
ಸಹಸ್ರಪದೇ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ । ಜ್ಞಾನಿನೇ । ಜ್ಞಾನದಾತ್ರೇ । ಜ್ಞಾನದಾತ್ರೇ ।
ಸದಾಶಿವಾಯ । ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯಾಯ । ವೇದಾತ್ಮನೇ । ವೇದಸಾರಾಯ ।
ವಿಚಕ್ಷಣಾಯ । ಯೋಗಿನೇ । ಯೋಗಪ್ರಿಯಾಯ । ಅನನ್ತಾಯ । ಮಹಾಱೂಪಾಯ ।
ಬಹುರೂಪಾಯ । ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ । ನಿರ್ಲೇಪಾಯ । ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯ । ನಿರಂಜನಾಯ ।
ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯ । ನಿರಾಹಾರಾಯ । ನಿರಾಭಾಸಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ನಿರಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ । ಅಖಂಡನಿರ್ಮಲಾಯ । ಅನನ್ತಾಯ ।
ಚಿದಾನನ್ದಾತ್ಮಕಾಯ । ಗುಹಾಯ । ಚಿನ್ಮಯಾಯ । ಗಿರೀಶಾಯ ।
ದಂಡಾಯುಧಧರಾಯ ನಮಃ ॥ 108 ॥

ಇತಿ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 108 Names of Sri Subrahmanya Siddhanama 2 Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

See Also  108 Names Of Radhika – Ashtottara Shatanamavali In Malayalam