300 Names Of Sree Kumara – Sri Kumara Trishati In Gujarati

॥ Kumara Trishati Gujarati Lyrics ॥

॥ શ્રીકુમારત્રિશતી ॥

શત્રુંજયત્રિશતી

ૐ અસ્ય શ્રીકુમારત્રિશતીમહામન્ત્રસ્ય માર્કણ્ડેય ઋષિઃ ।
અનુષ્ટુપ્છન્દઃ । કુમારષણ્મુખો દેવતા । કુમાર ઇતિ બીજમ્ ।
શાખ ઇતિ શક્તિઃ । વિશાખ ઇતિ કીલકમ્ । નેજમેષ ઇત્યર્ગલમ્ ।
કાર્તિકેય ઇતિ કવચમ્ । ષણ્મુખ ઇતિ ધ્યાનમ્ ॥

ધ્યાનમ્ –
ધ્યાયેત્ ષણ્મુખમિન્દુકોટિસદૃશં રત્નપ્રભાશોભિતં
બાલાર્કદ્યુતિષટ્કિરીટવિલસત્ કેયૂરહારાન્વિતમ્ ।
કર્ણાલમ્બિતકુણ્ડલપ્રવિલસદ્ગણ્ડસ્થલાશોભિતં
કાઞ્ચીકઙ્કણકિઙ્કિણીરવયુતં શૃઙ્ગારસારોદયમ્ ॥

ધ્યાયેદીપ્સિતસિદ્ધિદં ભવસુતં શ્રીદ્વાદશાક્ષં ગુહં
ખેટં કુક્કુટમઙ્કુશં ચ વરદં પાશં ધનુશ્ચક્રકમ્ ।
વજ્રં શક્તિમસિં ચ શૂલમભયં દોર્ભિર્ધૃતં ષણ્મુખં
દેવં ચિત્રમયૂરવાહનગતં ચિત્રામ્બરાલઙ્કૃતમ્ ॥

અરિન્દમઃ કુમારશ્ચ ગુહસ્સ્કન્દો મહાબલઃ ।
રુદ્રપ્રિયો મહાબાહુરાગ્નેયશ્ચ મહેશ્વરઃ ॥ ૧ ॥

રુદ્રસુતો ગણાધ્યક્ષઃ ઉગ્રબાહુર્ગુહાશ્રયઃ ।
શરજો વીરહા ઉગ્રો લોહિતાક્ષઃ સુલોચનઃ ॥ ૨ ॥

મયૂરવાહનઃ શ્રેષ્ઠઃ શત્રુજિચ્છત્રુનાશનઃ ।
ષષ્ઠીપ્રિય ઉમાપુત્રઃ કાર્તિકેયો ભયાનકઃ ॥ ૩ ॥

શક્તિપાણિર્મહેષ્વાસો મહાસેનઃ સનાતનઃ ।
સુબ્રહ્મણ્યો વિશાખશ્ચ બ્રહ્મણ્યો બ્રાહ્મણપ્રિયઃ ॥ ૪ ॥

નેજમેષો મહાવીરઃ શાખો ધૂર્તો રણપ્રિયઃ ।
ચોરાચાર્યો વિહર્તા ચ સ્થવિરઃ સુમનોહરઃ ॥ ૫ ॥

પ્રણવો દેવસેનેશો દક્ષો દર્પણશોભિતઃ ।
બાલરૂપો બ્રહ્મગર્ભો ભીમો (૫૦) ભીમપરાક્રમઃ ॥ ૬ ॥

શ્રીમાન્ શિષ્ટઃ શુચિઃ શીઘ્રઃ શાશ્વતઃ શિખિવાહનઃ ।
બાહુલેયો બૃહદ્બાહુર્બલિષ્ઠો બલવાન્બલી ।
એકવીરો મહામાન્યઃ સુમેધા રોગનાશનઃ ।
રક્તામ્બરો મહામાયી બહુરૂપો ગણેશ્વરઃ ॥ ૮ ॥

See Also  108 Names Of Saubhagya – Ashtottara Shatanamavali In Gujarati

ઇષુહસ્તો મહાધન્વી ક્રૌઞ્ચભિદઘનાશકઃ । ભિચ્ચાઘનાશકઃ (for metre matching)
બાલગ્રહો બૃહદ્રૂપો મહાશક્તિર્મહાદ્યુતિઃ ॥ ૯ ॥

ઉગ્રવીર્યો મહામન્યુઃ રુચિરો રુદ્રસમ્ભવઃ ।
ભદ્રશાખો મહાપુણ્યો મહોત્સાહઃ કલાધરઃ ॥ ૧૦ ॥

નન્દિકેશપ્રિયો દેવો લલિતો લોકનાયકઃ ।
વિદ્વત્તમો વિરોધિઘ્નો વિશોકો વજ્રધારકઃ ॥ ૧૧ ॥

શ્રીકરઃ સુમનાઃ સૂક્ષ્મઃ સુઘોષઃ સુખદઃ સુહૃત્ (૧૦૦) ।
વહ્નિજન્મા હરિદ્વર્ણઃ સેનાની રેવતીપ્રિયઃ ॥ ૧૨ ॥

રત્નાર્ચી રઞ્જનો વીરો વિશિષ્ટઃ શુભલક્ષણઃ ।
અર્કપુષ્પાર્ચિતઃ શુદ્ધો વૃદ્ધિકાગણસેવિતઃ ॥ ૧૩ ॥

કુઙ્કુમાઙ્ગો મહાવેગઃ કૂટસ્થઃ કુક્કુટધ્વજઃ ।
સ્વાહાપ્રિયો ગ્રહાધ્યક્ષઃ પિશાચગણસેવિતઃ ॥ ૧૪ ॥

મહોત્તમો મહામુખ્યઃ શૂરો મહિષમર્દનઃ ।
વૈજયન્તી મહાવીર્યો દેવસિમ્હો દૃઢવ્રતઃ ॥ ૧૫ ॥

રત્નાઙ્ગદધરો દિવ્યો રક્તમાલ્યાનુલેપનઃ ।
દુઃસહો દુર્લભો દીપ્તો ગજારૂઢો મહાતપઃ ॥ ૧૬ ॥

યશસ્વી વિમલો વાગ્મી મુખમણ્ડી સુસેવિતઃ ।
કાન્તિયુક્તો વષટ્કારો મેધાવી મેખલી મહાન ॥ ૧૭ ॥

નેતા નિયતકલ્યાણો ધન્યો ધુર્યો ધૃતવ્રતઃ ।
પવિત્રઃ પુષ્ટિદઃ (૧૫૦) પૂર્તિઃ પિઙ્ગલઃ પુષ્ટિવર્ધનઃ ॥ ૧૮ ॥

મનોહરો મહાજ્યોતિઃ પ્રદિષ્ટો મહિષાન્તકઃ ।
ષણ્મુખો હરપુત્રશ્ચ મન્ત્રગર્ભો વસુપ્રદઃ ॥ ૧૯ ॥

વરિષ્ઠો વરદો વેદ્યો વિચિત્રાઙ્ગો વિરોચનઃ ।
વિબુધાગ્રચરો વેત્તા વિશ્વજિત્ વિશ્વપાલકઃ ॥ ૨૦ ॥

See Also  Shambhustavah In Gujarati – Gujarati Shloka

ફલદો મતિદો માલી મુક્તામાલાવિભૂષણઃ ।
મુનિસ્તુતો વિશાલાક્ષો નદીસુતશ્ચ વીર્યવાન્ ॥ ૨૧ ॥

શક્રપ્રિયઃ સુકેશશ્ચ પુણ્યકીર્તિરનામયઃ ।
વીરબાહુઃ સુવીર્યશ્ચ સ્વામી બાલગ્રહાન્વિતઃ ॥ ૨૨ ॥

રણશૂરઃ સુષેણશ્ચ ખટ્વાઙ્ગી ખડ્ગધારકઃ ।
રણસ્વામી મહોપાયઃ શ્વેતછત્રઃ પુરાતનઃ ॥ ૨૩ ॥

દાનવારિઃ કૃતી કામી શત્રુઘ્નો ગગનેચરઃ (૨૦૦) ।
સુલભઃ સિદ્ધિદઃ સૌમ્યઃ સર્વજ્ઞઃ સર્વતોમુખઃ ॥ ૨૪ ॥

અસિહસ્તો વિનીતાત્મા સુવીરો વિશ્વતોમુખઃ ।
દણ્ડાયુધી મહાદણ્ડઃ સુકુમારો હિરણ્મયઃ ॥ ૨૫ ॥

ષાણ્માતુરો જિતામિત્રો જયદઃ પૂતનાન્વિતઃ ।
જનપ્રિયો મહાઘોરો જિતદૈત્યો જયપ્રદઃ ॥ ૨૬ ॥

બાલપાલો ગણાધીશો બાલરોગનિવારકઃ ।
જયી જિતેન્દ્રિયો જૈત્રો જગત્પાલો જગત્પ્રભુઃ ॥ ૨૭ ॥

જૈત્રરથઃ પ્રશાન્તશ્ચ સર્વજિદ્દૈત્યસૂદનઃ ।
શોભનઃ સુમુખઃ શાન્તઃ કવિઃ સોમો જિતાહવઃ ॥ ૨૮ ॥

મરુત્તમો બૃહદ્ભાનુર્બૃહત્સેનો બહુપ્રદઃ ।
સુદૃશ્યો દેવસેનાનીઃ તારકારિર્ગુણાર્ણવઃ ॥ ૨૯ ॥

માતૃગુપ્તો મહાઘોષો ભવસૂનુઃ (૨૫૦) કૃપાકરઃ ।
ઘોરઘુષ્યો બૃહદ્દ્યુમ્નો ધનુર્હસ્તઃ સુવર્ધનઃ ॥ ૩૦ ॥

કામપ્રદઃ સુશિપ્રશ્ચ બહુકારો મહાજવઃ ।
ગોપ્તા ત્રાતા (૨૬૦) ધનુર્ધારી માતૃચક્રનિવાસિનઃ ॥ ૩૧ ॥

ષડશ્રિશઃ ષડરષટ્કો દ્વાદશાક્ષો દ્વિષડ્ભુજઃ ।
ષડક્ષરઃ ષડર્ચિશ્ચ ષડઙ્ગઃ ષડનીકવત્ ॥ ૩૨ ॥

શર્વઃ સનત્કુમારશ્ચ સદ્યોજાતો મહામુનિઃ ।
રક્તવર્ણઃ શિશુશ્ચણ્ડો હેમચૂડઃ સુખપ્રદઃ ॥ ૩૩ ॥

See Also  Sri Hayagriva Ashtottara Shatanama Stotram In Gujarati

સુહેતિરઙ્ગનાઽઽશ્લિષ્ટો માતૃકાગણસેવિતઃ ।
ભૂતપતિર્ગતાતઙ્કો નીલચૂડકવાહનઃ ॥ ૩૪ ॥

વચદ્ભૂ રુદ્રભૂશ્ચૈવ જગદ્ભૂઃ બ્રહ્મભૂઃ તથા ।
ભુવદ્ભૂર્વિશ્વભૂશ્ચૈવ મન્ત્રમૂર્તિર્મહામનુઃ ॥

વાસુદેવપ્રિયશ્ચૈવ પ્રહ્લાદબલસૂદનઃ ।
ક્ષેત્રપાલો બૃહદ્ભાસો બૃહદ્દેવોઽરિઞ્જયઃ (૩૦૧) ॥ ૩૬ ॥

ઇતિ શ્રીકુમારત્રિશતી સમાપ્તા ।

– Chant Stotra in Other Languages -Sri Kumaratrishati:
300 Names of Sree Kumara – Sri Kumara Trishati in SanskritEnglishBengali – Gujarati – KannadaMalayalamOdiaTeluguTamil