300 Names Of Sree Kumara – Sri Kumara Trishati In Kannada

॥ Kumara Trishati Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಕುಮಾರತ್ರಿಶತೀ ॥

ಶತ್ರುಂಜಯತ್ರಿಶತೀ

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಕುಮಾರತ್ರಿಶತೀಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಋಷಿಃ ।
ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ । ಕುಮಾರಷಣ್ಮುಖೋ ದೇವತಾ । ಕುಮಾರ ಇತಿ ಬೀಜಮ್ ।
ಶಾಖ ಇತಿ ಶಕ್ತಿಃ । ವಿಶಾಖ ಇತಿ ಕೀಲಕಮ್ । ನೇಜಮೇಷ ಇತ್ಯರ್ಗಲಮ್ ।
ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಇತಿ ಕವಚಮ್ । ಷಣ್ಮುಖ ಇತಿ ಧ್ಯಾನಮ್ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಷಣ್ಮುಖಮಿನ್ದುಕೋಟಿಸದೃಶಂ ರತ್ನಪ್ರಭಾಶೋಭಿತಂ
ಬಾಲಾರ್ಕದ್ಯುತಿಷಟ್ಕಿರೀಟವಿಲಸತ್ ಕೇಯೂರಹಾರಾನ್ವಿತಮ್ ।
ಕರ್ಣಾಲಮ್ಬಿತಕುಂಡಲಪ್ರವಿಲಸದ್ಗಂಡಸ್ಥಲಾಶೋಭಿತಂ
ಕಾಂಚೀಕಂಕಣಕಿಂಕಿಣೀರವಯುತಂ ಶೃಂಗಾರಸಾರೋದಯಮ್ ॥

ಧ್ಯಾಯೇದೀಪ್ಸಿತಸಿದ್ಧಿದಂ ಭವಸುತಂ ಶ್ರೀದ್ವಾದಶಾಕ್ಷಂ ಗುಹಂ
ಖೇಟಂ ಕುಕ್ಕುಟಮಂಕುಶಂ ಚ ವರದಂ ಪಾಶಂ ಧನುಶ್ಚಕ್ರಕಮ್ ।
ವಜ್ರಂ ಶಕ್ತಿಮಸಿಂ ಚ ಶೂಲಮಭಯಂ ದೋರ್ಭಿರ್ಧೃತಂ ಷಣ್ಮುಖಂ
ದೇವಂ ಚಿತ್ರಮಯೂರವಾಹನಗತಂ ಚಿತ್ರಾಮ್ಬರಾಲಂಕೃತಮ್ ॥

ಅರಿನ್ದಮಃ ಕುಮಾರಶ್ಚ ಗುಹಸ್ಸ್ಕನ್ದೋ ಮಹಾಬಲಃ ।
ರುದ್ರಪ್ರಿಯೋ ಮಹಾಬಾಹುರಾಗ್ನೇಯಶ್ಚ ಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 1 ॥

ರುದ್ರಸುತೋ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಉಗ್ರಬಾಹುರ್ಗುಹಾಶ್ರಯಃ ।
ಶರಜೋ ವೀರಹಾ ಉಗ್ರೋ ಲೋಹಿತಾಕ್ಷಃ ಸುಲೋಚನಃ ॥ 2 ॥

ಮಯೂರವಾಹನಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಶತ್ರುಜಿಚ್ಛತ್ರುನಾಶನಃ ।
ಷಷ್ಠೀಪ್ರಿಯ ಉಮಾಪುತ್ರಃ ಕಾರ್ತಿಕೇಯೋ ಭಯಾನಕಃ ॥ 3 ॥

ಶಕ್ತಿಪಾಣಿರ್ಮಹೇಷ್ವಾಸೋ ಮಹಾಸೇನಃ ಸನಾತನಃ ।
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ವಿಶಾಖಶ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಃ ॥ 4 ॥

ನೇಜಮೇಷೋ ಮಹಾವೀರಃ ಶಾಖೋ ಧೂರ್ತೋ ರಣಪ್ರಿಯಃ ।
ಚೋರಾಚಾರ್ಯೋ ವಿಹರ್ತಾ ಚ ಸ್ಥವಿರಃ ಸುಮನೋಹರಃ ॥ 5 ॥

ಪ್ರಣವೋ ದೇವಸೇನೇಶೋ ದಕ್ಷೋ ದರ್ಪಣಶೋಭಿತಃ ।
ಬಾಲರೂಪೋ ಬ್ರಹ್ಮಗರ್ಭೋ ಭೀಮೋ (50) ಭೀಮಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 6 ॥

ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶಿಷ್ಟಃ ಶುಚಿಃ ಶೀಘ್ರಃ ಶಾಶ್ವತಃ ಶಿಖಿವಾಹನಃ ।
ಬಾಹುಲೇಯೋ ಬೃಹದ್ಬಾಹುರ್ಬಲಿಷ್ಠೋ ಬಲವಾನ್ಬಲೀ ।
ಏಕವೀರೋ ಮಹಾಮಾನ್ಯಃ ಸುಮೇಧಾ ರೋಗನಾಶನಃ ।
ರಕ್ತಾಮ್ಬರೋ ಮಹಾಮಾಯೀ ಬಹುರೂಪೋ ಗಣೇಶ್ವರಃ ॥ 8 ॥

See Also  Shiva Ashtottara Sata Namavali In Kannada

ಇಷುಹಸ್ತೋ ಮಹಾಧನ್ವೀ ಕ್ರೌಂಚಭಿದಘನಾಶಕಃ । ಭಿಚ್ಚಾಘನಾಶಕಃ (for metre matching)
ಬಾಲಗ್ರಹೋ ಬೃಹದ್ರೂಪೋ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ ॥ 9 ॥

ಉಗ್ರವೀರ್ಯೋ ಮಹಾಮನ್ಯುಃ ರುಚಿರೋ ರುದ್ರಸಮ್ಭವಃ ।
ಭದ್ರಶಾಖೋ ಮಹಾಪುಣ್ಯೋ ಮಹೋತ್ಸಾಹಃ ಕಲಾಧರಃ ॥ 10 ॥

ನನ್ದಿಕೇಶಪ್ರಿಯೋ ದೇವೋ ಲಲಿತೋ ಲೋಕನಾಯಕಃ ।
ವಿದ್ವತ್ತಮೋ ವಿರೋಧಿಘ್ನೋ ವಿಶೋಕೋ ವಜ್ರಧಾರಕಃ ॥ 11 ॥

ಶ್ರೀಕರಃ ಸುಮನಾಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಸುಘೋಷಃ ಸುಖದಃ ಸುಹೃತ್ (100) ।
ವಹ್ನಿಜನ್ಮಾ ಹರಿದ್ವರ್ಣಃ ಸೇನಾನೀ ರೇವತೀಪ್ರಿಯಃ ॥ 12 ॥

ರತ್ನಾರ್ಚೀ ರಂಜನೋ ವೀರೋ ವಿಶಿಷ್ಟಃ ಶುಭಲಕ್ಷಣಃ ।
ಅರ್ಕಪುಷ್ಪಾರ್ಚಿತಃ ಶುದ್ಧೋ ವೃದ್ಧಿಕಾಗಣಸೇವಿತಃ ॥ 13 ॥

ಕುಂಕುಮಾಂಗೋ ಮಹಾವೇಗಃ ಕೂಟಸ್ಥಃ ಕುಕ್ಕುಟಧ್ವಜಃ ।
ಸ್ವಾಹಾಪ್ರಿಯೋ ಗ್ರಹಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಪಿಶಾಚಗಣಸೇವಿತಃ ॥ 14 ॥

ಮಹೋತ್ತಮೋ ಮಹಾಮುಖ್ಯಃ ಶೂರೋ ಮಹಿಷಮರ್ದನಃ ।
ವೈಜಯನ್ತೀ ಮಹಾವೀರ್ಯೋ ದೇವಸಿಮ್ಹೋ ದೃಢವ್ರತಃ ॥ 15 ॥

ರತ್ನಾಂಗದಧರೋ ದಿವ್ಯೋ ರಕ್ತಮಾಲ್ಯಾನುಲೇಪನಃ ।
ದುಃಸಹೋ ದುರ್ಲಭೋ ದೀಪ್ತೋ ಗಜಾರೂಢೋ ಮಹಾತಪಃ ॥ 16 ॥

ಯಶಸ್ವೀ ವಿಮಲೋ ವಾಗ್ಮೀ ಮುಖಮಂಡೀ ಸುಸೇವಿತಃ ।
ಕಾನ್ತಿಯುಕ್ತೋ ವಷಟ್ಕಾರೋ ಮೇಧಾವೀ ಮೇಖಲೀ ಮಹಾನ ॥ 17 ॥

ನೇತಾ ನಿಯತಕಲ್ಯಾಣೋ ಧನ್ಯೋ ಧುರ್ಯೋ ಧೃತವ್ರತಃ ।
ಪವಿತ್ರಃ ಪುಷ್ಟಿದಃ (150) ಪೂರ್ತಿಃ ಪಿಂಗಲಃ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಃ ॥ 18 ॥

ಮನೋಹರೋ ಮಹಾಜ್ಯೋತಿಃ ಪ್ರದಿಷ್ಟೋ ಮಹಿಷಾನ್ತಕಃ ।
ಷಣ್ಮುಖೋ ಹರಪುತ್ರಶ್ಚ ಮನ್ತ್ರಗರ್ಭೋ ವಸುಪ್ರದಃ ॥ 19 ॥

ವರಿಷ್ಠೋ ವರದೋ ವೇದ್ಯೋ ವಿಚಿತ್ರಾಂಗೋ ವಿರೋಚನಃ ।
ವಿಬುಧಾಗ್ರಚರೋ ವೇತ್ತಾ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ವಿಶ್ವಪಾಲಕಃ ॥ 20 ॥

See Also  Shiva Bhujanga Stotram In Kannada

ಫಲದೋ ಮತಿದೋ ಮಾಲೀ ಮುಕ್ತಾಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಃ ।
ಮುನಿಸ್ತುತೋ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೋ ನದೀಸುತಶ್ಚ ವೀರ್ಯವಾನ್ ॥ 21 ॥

ಶಕ್ರಪ್ರಿಯಃ ಸುಕೇಶಶ್ಚ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿರನಾಮಯಃ ।
ವೀರಬಾಹುಃ ಸುವೀರ್ಯಶ್ಚ ಸ್ವಾಮೀ ಬಾಲಗ್ರಹಾನ್ವಿತಃ ॥ 22 ॥

ರಣಶೂರಃ ಸುಷೇಣಶ್ಚ ಖಟ್ವಾಂಗೀ ಖಡ್ಗಧಾರಕಃ ।
ರಣಸ್ವಾಮೀ ಮಹೋಪಾಯಃ ಶ್ವೇತಛತ್ರಃ ಪುರಾತನಃ ॥ 23 ॥

ದಾನವಾರಿಃ ಕೃತೀ ಕಾಮೀ ಶತ್ರುಘ್ನೋ ಗಗನೇಚರಃ (200) ।
ಸುಲಭಃ ಸಿದ್ಧಿದಃ ಸೌಮ್ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವತೋಮುಖಃ ॥ 24 ॥

ಅಸಿಹಸ್ತೋ ವಿನೀತಾತ್ಮಾ ಸುವೀರೋ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಃ ।
ದಂಡಾಯುಧೀ ಮಹಾದಂಡಃ ಸುಕುಮಾರೋ ಹಿರಣ್ಮಯಃ ॥ 25 ॥

ಷಾಣ್ಮಾತುರೋ ಜಿತಾಮಿತ್ರೋ ಜಯದಃ ಪೂತನಾನ್ವಿತಃ ।
ಜನಪ್ರಿಯೋ ಮಹಾಘೋರೋ ಜಿತದೈತ್ಯೋ ಜಯಪ್ರದಃ ॥ 26 ॥

ಬಾಲಪಾಲೋ ಗಣಾಧೀಶೋ ಬಾಲರೋಗನಿವಾರಕಃ ।
ಜಯೀ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯೋ ಜೈತ್ರೋ ಜಗತ್ಪಾಲೋ ಜಗತ್ಪ್ರಭುಃ ॥ 27 ॥

ಜೈತ್ರರಥಃ ಪ್ರಶಾನ್ತಶ್ಚ ಸರ್ವಜಿದ್ದೈತ್ಯಸೂದನಃ ।
ಶೋಭನಃ ಸುಮುಖಃ ಶಾನ್ತಃ ಕವಿಃ ಸೋಮೋ ಜಿತಾಹವಃ ॥ 28 ॥

ಮರುತ್ತಮೋ ಬೃಹದ್ಭಾನುರ್ಬೃಹತ್ಸೇನೋ ಬಹುಪ್ರದಃ ।
ಸುದೃಶ್ಯೋ ದೇವಸೇನಾನೀಃ ತಾರಕಾರಿರ್ಗುಣಾರ್ಣವಃ ॥ 29 ॥

ಮಾತೃಗುಪ್ತೋ ಮಹಾಘೋಷೋ ಭವಸೂನುಃ (250) ಕೃಪಾಕರಃ ।
ಘೋರಘುಷ್ಯೋ ಬೃಹದ್ದ್ಯುಮ್ನೋ ಧನುರ್ಹಸ್ತಃ ಸುವರ್ಧನಃ ॥ 30 ॥

ಕಾಮಪ್ರದಃ ಸುಶಿಪ್ರಶ್ಚ ಬಹುಕಾರೋ ಮಹಾಜವಃ ।
ಗೋಪ್ತಾ ತ್ರಾತಾ (260) ಧನುರ್ಧಾರೀ ಮಾತೃಚಕ್ರನಿವಾಸಿನಃ ॥ 31 ॥

ಷಡಶ್ರಿಶಃ ಷಡರಷಟ್ಕೋ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷೋ ದ್ವಿಷಡ್ಭುಜಃ ।
ಷಡಕ್ಷರಃ ಷಡರ್ಚಿಶ್ಚ ಷಡಂಗಃ ಷಡನೀಕವತ್ ॥ 32 ॥

ಶರ್ವಃ ಸನತ್ಕುಮಾರಶ್ಚ ಸದ್ಯೋಜಾತೋ ಮಹಾಮುನಿಃ ।
ರಕ್ತವರ್ಣಃ ಶಿಶುಶ್ಚಂಡೋ ಹೇಮಚೂಡಃ ಸುಖಪ್ರದಃ ॥ 33 ॥

See Also  Sri Gauri Navaratnamalika Stava In Kannada

ಸುಹೇತಿರಂಗನಾಽಽಶ್ಲಿಷ್ಟೋ ಮಾತೃಕಾಗಣಸೇವಿತಃ ।
ಭೂತಪತಿರ್ಗತಾತಂಕೋ ನೀಲಚೂಡಕವಾಹನಃ ॥ 34 ॥

ವಚದ್ಭೂ ರುದ್ರಭೂಶ್ಚೈವ ಜಗದ್ಭೂಃ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಃ ತಥಾ ।
ಭುವದ್ಭೂರ್ವಿಶ್ವಭೂಶ್ಚೈವ ಮನ್ತ್ರಮೂರ್ತಿರ್ಮಹಾಮನುಃ ॥

ವಾಸುದೇವಪ್ರಿಯಶ್ಚೈವ ಪ್ರಹ್ಲಾದಬಲಸೂದನಃ ।
ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೋ ಬೃಹದ್ಭಾಸೋ ಬೃಹದ್ದೇವೋಽರಿಂಜಯಃ (301) ॥ 36 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಕುಮಾರತ್ರಿಶತೀ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

– Chant Stotra in Other Languages -Sri Kumaratrishati:
300 Names of Sree Kumara – Sri Kumara Trishati in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil