Advaitha Lakshanam In English

॥ Advaita Lakshanam English Lyrics ॥

॥ advaitalaksanam ॥
ajñanamētaddvaitakhyamadvaitaṁ śrēyasamparam
mama tvahamiti prajñaviyuktamiti kalpavat ॥ 1 ॥

avikaryamanakhyēyamadvaitamanubhūyatē
manōvr̥ttimayaṁ dvaitamadvaitaṁ paramarthataḥ ॥ 2 ॥

manasō vr̥ttayastasmaddharmadharmanimittajaḥ
nirōddhavyastannirōdhēnadvaitaṁ nōpapadyatē ॥ 3 ॥

manōdr̥stamidaṁ sarvaṁ yatkiñcitsadaracaram
manasō hyamanībhavē:’dvaitabhavaṁ tadapnuyat ॥ 4 ॥

bahiḥ prajñaṁ sadōtsr̥jyapyantaḥ prajñaṁ ca yō budhaḥ
kayapi prajñayōpētaḥ prajñavaniti kathyatē ॥ 5 ॥

karmanō bhavanacēyaṁ sa brahmaparipanthinī
karmabhavanaya tulyaṁ vijñanamupajayatē ॥ 6 ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Advaitha Lakshanam in English – SanskritKannadaTeluguTamil

See Also  Nirvana Shatakam In English