Durga Saptasati Chapter 9 Nishumbha Vadha In Telugu

॥ Durga Saptasati Chapter 9 Nishumbha Vadha Telugu Lyrics ॥

॥ నవమోఽధ్యాయః (నిశుంభవధ) ॥
ఓం రాజోవాచ ॥ ౧ ॥

విచిత్రమిదమాఖ్యాతం భగవన్ భవతా మమ ।
దేవ్యాశ్చరితమాహాత్మ్యం రక్తబీజవధాశ్రితమ్ ॥ ౨ ॥

భూయశ్చేచ్ఛామ్యహం శ్రోతుం రక్తబీజే నిపాతితే ।
చకార శుంభో యత్కర్మ నిశుంభశ్చాతికోపనః ॥ ౩ ॥

ఋషిరువాచ ॥ ౪ ॥

చకార కోపమతులం రక్తబీజే నిపాతితే ।
శుంభాసురో నిశుంభశ్చ హతేష్వన్యేషు చాహవే ॥ ౫ ॥

హన్యమానం మహాసైన్యం విలోక్యామర్షముద్వహన్ ।
అభ్యధావన్నిశుంభోఽథ ముఖ్యయాసురసేనయా ॥ ౬ ॥

తస్యాగ్రతస్తథా పృష్ఠే పార్శ్వయోశ్చ మహాసురాః ।
సందష్టౌష్ఠపుటాః క్రుద్ధా హంతుం దేవీముపాయయుః ॥ ౭ ॥

ఆజగామ మహావీర్యః శుంభోఽపి స్వబలైర్వృతః ।
నిహంతుం చండికాం కోపాత్కృత్వా యుద్ధం తు మాతృభిః ॥ ౮ ॥

తతో యుద్ధమతీవాసీద్దేవ్యా శుంభనిశుంభయోః ।
శరవర్షమతీవోగ్రం మేఘయోరివ వర్షతోః ॥ ౯ ॥

చిచ్ఛేదాస్తాఞ్ఛరాంస్తాభ్యాం చండికా స్వశరోత్కరైః ।
తాడయామాస చాంగేషు శస్త్రౌఘైరసురేశ్వరౌ ॥ ౧౦ ॥

నిశుంభో నిశితం ఖడ్గం చర్మ చాదాయ సుప్రభమ్ ।
అతాడయన్మూర్ధ్ని సింహం దేవ్యా వాహనముత్తమమ్ ॥ ౧౧ ॥

తాడితే వాహనే దేవీ క్షురప్రేణాసిముత్తమమ్ ।
నిశుంభస్యాశు చిచ్ఛేద చర్మ చాప్యష్టచంద్రకమ్ ॥ ౧౨ ॥

ఛిన్నే చర్మణి ఖడ్గే చ శక్తిం చిక్షేప సోఽసురః ।
తామప్యస్య ద్విధా చక్రే చక్రేణాభిముఖాగతామ్ ॥ ౧౩ ॥

See Also  300 Names Of Sree Kumara – Sri Kumara Trishati In Telugu

కోపాధ్మాతో నిశుంభోఽథ శూలం జగ్రాహ దానవః ।
ఆయాన్తం ముష్టిపాతేన దేవీ తచ్చాప్యచూర్ణయత్ ॥ ౧౪ ॥

ఆవిధ్యాథ గదాం సోఽపి చిక్షేప చండికాం ప్రతి ।
సాపి దేవ్యా త్రిశూలేన భిన్నా భస్మత్వమాగతా ॥ ౧౫ ॥

తతః పరశుహస్తం తమాయాంతం దైత్యపుంగవమ్ ।
ఆహత్య దేవీ బాణౌఘైరపాతయత భూతలే ॥ ౧౬ ॥

తస్మిన్నిపతితే భూమౌ నిశుంభే భీమవిక్రమే ।
భ్రాతర్యతీవ సంక్రుద్ధః ప్రయయౌ హంతుమంబికామ్ ॥ ౧౭ ॥

స రథస్థస్తథాత్యుచ్చైర్గృహీతపరమాయుధైః ।
భుజైరష్టాభిరతులైర్వ్యాప్యాశేషం బభౌ నభః ॥ ౧౮ ॥

తమాయాంతం సమాలోక్య దేవీ శంఖమవాదయత్ ।
జ్యాశబ్దం చాపి ధనుషశ్చకారాతీవ దుఃసహమ్ ॥ ౧౯ ॥

పూరయామాస కకుభో నిజఘంటాస్వనేన చ ।
సమస్తదైత్యసైన్యానాం తేజోవధవిధాయినా ॥ ౨౦ ॥

తతః సింహో మహానాదైస్త్యాజితేభమహామదైః ।
పూరయామాస గగనం గాం తథైవ దిశో దశ ॥ ౨౧ ॥

తతః కాలీ సముత్పత్య గగనం క్ష్మామతాడయత్ ।
కరాభ్యాం తన్నినాదేన ప్రాక్స్వనాస్తే తిరోహితాః ॥ ౨౨ ॥

అట్టాట్టహాసమశివం శివదూతీ చకార హ ।
తైః శబ్దైరసురాస్త్రేసుః శుంభః కోపం పరం యయౌ ॥ ౨౩ ॥

దురాత్మంస్తిష్ఠ తిష్ఠేతి వ్యాజహారాంబికా యదా ।
తదా జయేత్యభిహితం దేవైరాకాశసంస్థితైః ॥ ౨౪ ॥

శుంభేనాగత్య యా శక్తిర్ముక్తా జ్వాలాతిభీషణా ।
ఆయాంతీ వహ్నికూటాభా సా నిరస్తా మహోల్కయా ॥ ౨౫ ॥

సింహనాదేన శుంభస్య వ్యాప్తం లోకత్రయాంతరమ్ ।
నిర్ఘాతనిఃస్వనో ఘోరో జితవానవనీపతే ॥ ౨౬ ॥

See Also  Durga Saptasati Chapter 4 Sakradi Stuti In Kannada

శుంభముక్తాఞ్ఛరాన్దేవీ శుంభస్తత్ప్రహితాఞ్ఛరాన్ ।
చిచ్ఛేద స్వశరైరుగ్రైః శతశోఽథ సహస్రశః ॥ ౨౭ ॥

తతః సా చండికా క్రుద్ధా శూలేనాభిజఘాన తమ్ ।
స తదాభిహతో భూమౌ మూర్ఛితో నిపపాత హ ॥ ౨౮ ॥

తతో నిశుంభః సంప్రాప్య చేతనామాత్తకార్ముకః ।
ఆజఘాన శరైర్దేవీం కాలీం కేసరిణం తథా ॥ ౨౯ ॥

పునశ్చ కృత్వా బాహూనామయుతం దనుజేశ్వరః ।
చక్రాయుధేన దితిజశ్ఛాదయామాస చండికామ్ ॥ ౩౦ ॥

తతో భగవతీ క్రుద్ధా దుర్గా దుర్గార్తినాశినీ ।
చిచ్ఛేద తాని చక్రాణి స్వశరైః సాయకాంశ్చ తాన్ ॥ ౩౧ ॥

తతో నిశుంభో వేగేన గదామాదాయ చండికామ్ ।
అభ్యధావత వై హంతుం దైత్యసేనాసమావృతః ॥ ౩౨ ॥

తస్యాపతత ఏవాశు గదాం చిచ్ఛేద చండికా ।
ఖడ్గేన శితధారేణ స చ శూలం సమాదదే ॥ ౩౩ ॥

శూలహస్తం సమాయాంతం నిశుంభమమరార్దనమ్ ।
హృది వివ్యాధ శూలేన వేగావిద్ధేన చండికా ॥ ౩౪ ॥

భిన్నస్య తస్య శూలేన హృదయాన్నిఃసృతోఽపరః ।
మహాబలో మహావీర్యస్తిష్ఠేతి పురుషో వదన్ ॥ ౩౫ ॥

తస్య నిష్క్రామతో దేవీ ప్రహస్య స్వనవత్తతః ।
శిరశ్చిచ్ఛేద ఖడ్గేన తతోఽసావపతద్భువి ॥ ౩౬ ॥

తతః సింహశ్చఖాదోగ్రదంష్ట్రాక్షుణ్ణశిరోధరాన్ ।
అసురాంస్తాంస్తథా కాలీ శివదూతీ తథాపరాన్ ॥ ౩౭ ॥

కౌమారీశక్తినిర్భిన్నాః కేచిన్నేశుర్మహాసురాః ।
బ్రహ్మాణీమంత్రపూతేన తోయేనాన్యే నిరాకృతాః ॥ ౩౮ ॥

మాహేశ్వరీత్రిశూలేన భిన్నాః పేతుస్తథాపరే ।
వారాహీతుండఘాతేన కేచిచ్చూర్ణీకృతా భువి ॥ ౩౯ ॥

See Also  Lord Shiva Ashtottara Sata Nama Stotram In Telugu

ఖండం ఖండం చ చక్రేణ వైష్ణవ్యా దానవాః కృతాః ।
వజ్రేణ చైంద్రీహస్తాగ్రవిముక్తేన తథాపరే ॥ ౪౦ ॥

కేచిద్వినేశురసురాః కేచిన్నష్టా మహాహవాత్ ।
భక్షితాశ్చాపరే కాలీశివదూతీమృగాధిపైః ॥ ౪౧ ॥

। ఓం ।

ఇతి శ్రీమార్కండేయపురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే దేవీమాహాత్మ్యే నిశుంభవధో నామ నవమోఽధ్యాయః ॥ ౯ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Durga Saptasati Chapter 9 Nishumbha Vadha in EnglishSanskritKannadaTeluguTamil