Agastya Gita In Kannada

॥ Agastyageetaa Kannada Lyrics ॥

॥ ಅಗಸ್ತ್ಯಗೀತಾ ॥ (Varahapurana 51-67)

ಶ್ರೀವರಾಹ ಉವಾಚ ।
ಶ್ರುತ್ವಾ ದುರ್ವಾಸಸೋ ವಾಕ್ಯಂ ಧರಣೀವ್ರತಮುತ್ತಮಂ ।
ಯಯೌ ಸತ್ಯತಪಾಃ ಸದ್ಯೋ ಹಿಮವತ್ಪಾರ್ಶ್ವಮುತ್ತಮಂ॥ 51.1 ॥

ಪುಷ್ಪಭದ್ರಾ ನದೀ ಯತ್ರ ಶಿಲಾ ಚಿತ್ರಶಿಲಾ ತಥಾ ।
ವಟೋ ಭದ್ರವಟೋ ಯತ್ರ ತತ್ರ ತಸ್ಯಾಶ್ರಮೋ ಬಭೌ ।
ತತ್ರೋಪರಿ ಮಹತ್ ತಸ್ಯ ಚರಿತಂ ಸಂಭವಿಷ್ಯತಿ॥ 51.2 ॥

ಧರಣ್ಯುವಾಚ ।
ಬಹುಕಲ್ಪಸಹಸ್ರಾಣಿ ವ್ರತಸ್ಯಾಸ್ಯ ಸನಾತನ ।
ಮಯಾ ಕೃತಸ್ಯ ತಪಸಸ್ತನ್ಮಯಾ ವಿಸ್ಮೃತಂ ಪ್ರಭೋ॥ 51.3 ॥

ಇದಾನೀಂ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ಸ್ಮರಣಂ ಪ್ರಾಕ್ತನಂ ಮಮ ।
ಜಾತಂ ಜಾತಿಸ್ಮರಾ ಚಾಸ್ಮಿ ವಿಶೋಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರ॥ 51.4 ॥

ಯದಿ ನಾಮ ಪರಂ ದೇವ ಕೌತುಕಂ ಹೃದಿ ವರ್ತತೇ ।
ಅಗಸ್ತ್ಯಃ ಪುನರಾಗತ್ಯ ಭದ್ರಾಶ್ವಸ್ಯ ನಿವೇಶನಂ ।
ಯಚ್ಚಕಾರ ಸ ರಾಜಾ ಚ ತನ್ಮಮಾಚಕ್ಷ್ವ ಭೂಧರ॥ 51.5 ॥

ಶ್ರೀವರಾಹ ಉವಾಚ ।
ಪ್ರತ್ಯಾಗತಮೃಷಿಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭದ್ರಾಶ್ವಃ ಶ್ವೇತವಾಹನಃ ।
ವರಾಸನಗತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಕೃತ್ವಾ ಪೂಜಾಂ ವಿಶೇಷತಃ ।
ಅಪೃಚ್ಛನ್ಮೋಕ್ಷಧರ್ಮಾಖ್ಯಂ ಪ್ರಶ್ನಂ ಸಕಲಧಾರಿಣಿ॥ 51.6 ॥

ಭದ್ರಾಶ್ವ ಉವಾಚ ।
ಭಗವನ್ ಕರ್ಮಣಾ ಕೇನ ಛಿದ್ಯತೇ ಭವಸಂಸೃತಿಃ ।
ಕಿಂ ವಾ ಕೃತ್ವಾ ನ ಶೋಚಂತಿ ಮೂರ್ತ್ತಾಮೂರ್ತ್ತೋಪಪತ್ತಿಷು॥ 51.7 ॥

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ ।
ಶೃಣು ರಾಜನ್ ಕಥಾಂ ದಿವ್ಯಾಂ ದೂರಾಸನ್ನವ್ಯವಸ್ಥಿತಾಂ ।
ದೃಶ್ಯಾದೃಶ್ಯವಿಭಾಗೋತ್ಥಾಂ ಸಮಾಹಿತಮನಾ ನೃಪ॥ 51.8 ॥

ನಾಹೋ ನ ರಾತ್ರಿರ್ನ ದಿಶೋಽದಿಶಶ್ಚ
ನ ದ್ಯೌರ್ನ ದೇವಾ ನ ದಿನಂ ನ ಸೂರ್ಯಃ ।
ತಸ್ಮಿನ್ ಕಾಲೇ ಪಶುಪಾಲೇತಿ ರಾಜಾ
ಸ ಪಾಲಯಾಮಾಸ ಪಶೂನನೇಕಾನ್॥ 51.9 ॥

ತಾನ್ ಪಾಲಯನ್ ಸ ಕದಾಚಿದ್ ದಿದೃಕ್ಷುಃ
ಪೂರ್ವಂ ಸಮುದ್ರಂ ಚ ಜಗಾಮ ತೂರ್ಣಂ ।
ಅನಂತಪಾರಸ್ಯ ಮಹೋದಧೇಸ್ತು
ತೀರೇ ವನಂ ತತ್ರ ವಸಂತಿ ಸರ್ಪಾಃ॥ 51.10 ॥

ಅಷ್ಟೌ ದ್ರುಮಾಃ ಕಾಮವಹಾ ನದೀ ಚ
ತುರ್ಯಕ್ ಚೋದ್ರ್ಧ್ವಂ ಬಭ್ರಮುಸ್ತತ್ರ ಚಾನ್ಯೇ ।
ಪಂಚ ಪ್ರಧಾನಾಃ ಪುರುಷಾಸ್ತಥೈಕಾಂ
ಸ್ತ್ರಿಯಂ ಬಿಭ್ರತೇ ತೇಜಸಾ ದೀಪ್ಯಮಾನಾಂ॥ 51.11 ॥

ಸಾಽಪಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವೇ ವಕ್ಷಸಿ ಧಾರಯಂತೀ
ಸಹಸ್ರಸೂರ್ಯಪ್ರತಿಮಂ ವಿಶಾಲಂ ।
ತಸ್ಯಾಧರಸ್ತ್ರಿರ್ವಿಕಾರಸ್ತ್ರಿವರ್ಣ-
ಸ್ತಂ ರಾಜಾನಂ ಪಶ್ಯ ಪರಿಭ್ರಮಂತಂ॥ 51.12 ॥

ತೂಷ್ಣೀಂಭೂತಾ ಮೃತಕಲ್ಪಾ ಇವಾಸನ್
ನೃಪೋಽಪ್ಯಸೌ ತದ್ವನಂ ಸಂವಿವೇಶ ।
ತಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರವಿಷ್ಟೇ ಸರ್ವ ಏತೇ ವಿವಿಶು-
ರ್ಭಯಾದೈಕ್ಯಂ ಗತವಂತಃ ಕ್ಷಣೇನ॥ 51.13 ॥

ತೈಃ ಸರ್ಪೈಃ ಸ ನೃಪೋ ದುರ್ವಿನೀತೈಃ
ಸಂವೇಷ್ಟಿತೋ ದಸ್ಯುಭಿಶ್ಚಿಂತಯಾನಃ ।
ಕಥಂ ಚೈತೇನ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ಯೇನ
ಕಥಂ ಚೈತೇ ಸಂಸೃತಾಃ ಸಂಭವೇಯುಃ॥ 51.14 ॥

ಏವಂ ರಾಜ್ಞಶ್ಚಿಂತಯತಸ್ತ್ರಿವರ್ಣಃ ಪುರುಷಃ ಪರಃ ।
ಶ್ವೇತಂ ರಕ್ತಂ ತಥಾ ಕೃಷ್ಣಂ ತ್ರಿವರ್ಣಂ ಧಾರಯನ್ನರಃ॥ 51.15 ॥

ಸ ಸಂಜ್ಞಾಂ ಕೃತವಾನ್ ಮಹ್ಯಮಪರೋಽಥ ಕ್ವ ಯಾಸ್ಯಸಿ ।
ಏವಂ ತಸ್ಯ ಬ್ರುವಾಣಸ್ಯ ಮಹನ್ನಾಮ ವ್ಯಜಾಯತ॥ 51.16 ॥

ತೇನಾಪಿ ರಾಜಾ ಸಂವೀತಃ ಸ ಬುಧ್ಯಸ್ವೇತಿ ಚಾಬ್ರವೀತ್ ।
ಏವಮುಕ್ತೇ ತತಃ ಸ್ತ್ರೀ ತು ತಂ ರಾಜಾನಂ ರುರೋಧ ಹ॥ 51.17 ॥

ಮಾಯಾತತಂ ತಂ ಮಾ ಭೈಷ್ಟ ತತೋಽನ್ಯಃ ಪುರುಷೋ ನೃಪಂ ।
ಸಂವೇಷ್ಟ್ಯ ಸ್ಥಿತವಾನ್ ವೀರಸ್ತತಃ ಸರ್ವೇಶ್ವರೇಶ್ವರಃ॥ 51.18 ॥

ತತೋಽನ್ಯೇ ಪಂಚ ಪುರುಷಾ ಆಗತ್ಯ ನೃಪಸತ್ತಮಂ ।
ಸಂವಿಷ್ಟ್ಯ ಸಂಸ್ಥಿತಾಃ ಸರ್ವೇ ತತೋ ರಾಜಾ ವಿರೋಧಿತಃ॥ 51.19 ॥

ರುದ್ಧೇ ರಾಜನಿ ತೇ ಸರ್ವೇ ಏಕೀಭೂತಾಸ್ತು ದಸ್ಯವಃ ।
ಮಥಿತುಂ ಶಸ್ತ್ರಮಾದಾಯ ಲೀನಾಽನ್ಯೋಽನ್ಯಂ ತತೋ ಭಯಾತ್॥ 51.20 ॥

ತೈರ್ಲೀನೈರ್ನೃಪರ್ತೇರ್ವೇಶ್ಮ ಬಭೌ ಪರಮಶೋಭನಂ ।
ಅನ್ಯೇಷಾಮಪಿ ಪಾಪಾನಾಂ ಕೋಟಿಃ ಸಾಗ್ರಾಭವನ್ನೃಪ॥ 51.21 ॥

ಗೃಹೇ ಭೂಸಲಿಲಂ ವಹ್ನಿಃ ಸುಖಶೀತಶ್ಚ ಮಾರುತಃ ।
ಸಾವಕಾಶಾನಿ ಶುಭ್ರಾಣಿ ಪಂಚೈಕೋನಗುಣಾನಿ ಚ॥ 51.22 ॥

ಏಕೈವ ತೇಷಾಂ ಸುಚಿರಂ ಸಂವೇಷ್ಟ್ಯಾಸಜ್ಯಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ಏವಂ ಸ ಪಶುಪಾಲೋಽಸೌ ಕೃತವಾನಂಜಸಾ ನೃಪ॥ 51.23 ॥

ತಸ್ಯ ತಲ್ಲಾಘವಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ರೂಪಂ ಚ ನೃಪತೇರ್ಮೃಧೇ ।
ತ್ರಿವರ್ಣಃ ಪುರುಷೋ ರಾಜನ್ನಬ್ರವೀದ್ ರಾಜಸತ್ತಮಂ॥ 51.24 ॥

ತ್ವತ್ಪುತ್ರೋಽಸ್ಮಿ ಮಹಾರಾಜ ಬ್ರೂಹಿ ಕಿಂ ಕರವಾಣಿ ತೇ ।
ಅಸ್ಮಾಭಿರ್ಬಂಧುಮಿಚ್ಛದ್ಭಿರ್ಭವಂತಂ ನಿಶ್ಚಯಃ ಕೃತಃ॥ 51.25 ॥

ಯದಿ ನಾಮ ಕೃತಾಃ ಸರ್ವೇ ವಯಂ ದೇವ ಪರಾಜಿತಾಃ ।
ಏವಮೇವ ಶರೀರೇಷು ಲೀನಾಸ್ತಿಷ್ಠಾಮ ಪಾರ್ಥಿವ॥ 51.26 ॥

ಮರ್ಯ್ಯೇಕೇ ತವ ಪುತ್ರತ್ವಂ ಗತೇ ಸರ್ವೇಷು ಸಂಭವಃ ।
ಏವಮುಕ್ತಸ್ತತೋ ರಾಜಾ ತಂ ನರಂ ಪುನರಬ್ರವೀತ್॥ 51.27 ॥

ಪುತ್ರೋ ಭವತಿ ಮೇ ಕರ್ತ್ತಾ ಅನ್ಯೇಷಾಮಪಿ ಸತ್ತಮ ।
ಯುಷ್ಮತ್ಸುಖೈರ್ನರೈರ್ಭಾವೈರ್ನಾಹಂ ಲಿಪ್ಯೇ ಕದಾಚನ॥ 51.28 ॥

ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಸ ನೃಪತಿಸ್ತಮಾತ್ಮಜಮಥಾಕರೋತ್ ।
ತೈರ್ವಿಮುಕ್ತಃ ಸ್ವಯಂ ತೇಷಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಸ ವಿರರಾಮ ಹ॥ 51.29 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀವರಾಹಪುರಾಣೇ ಭಗವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರೇ ಏಕಪಂಚಾಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ॥ 51 ॥

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ ।
ಸ ತ್ರಿವರ್ಣೋ ನೃಪೋತ್ಸೃಷ್ಟಃ ಸ್ವತಂತ್ರತ್ವಾಚ್ಚ ಪಾರ್ಥಿವ ।
ಅಹಂ ನಾಮಾನಮಸೃಜತ್ ಪುತ್ರಂ ಪುತ್ರಸ್ತ್ರಿವರ್ಣಕಂ॥ 52.1 ॥

ತಸ್ಯಾಪಿ ಚಾಭವತ್ ಕನ್ಯಾ ಅವಬೋಧಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಸಾ ತು ವಿಜ್ಞಾನದಂ ಪುತ್ರಂ ಮನೋಹ್ವಂ ವಿಸಸರ್ಜ॥ 52.2 ॥

ತಸ್ಯಾಪಿ ಸರ್ವರೂಪಾಃ ಸ್ಯುಸ್ತನಯಾಃ ಪಂಚಭೋಗಿನಃ ।
ಯಥಾಸಂಖ್ಯೇನ ಪುತ್ರಾಸ್ತು ತೇಷಾಮಕ್ಷಾಭಿಧಾನಕಾಃ॥ 52.3 ॥

ಏತೇ ಪೂರ್ವಂ ದಸ್ಯವಃ ಸ್ಯುಸ್ತತೋ ರಾಜ್ಞಾ ವಶೀಕೃತಾಃ ।
ಅಮೂರ್ತ್ತಾ ಇವ ತೇ ಸರ್ವೇ ಚಕ್ರುರಾಯತನಂ ಶುಭಂ॥ 52.4 ॥

ನವದ್ಬಾರಂ ಪುರಂ ತಸ್ಯ ತ್ವೇಕಸ್ತಂಭಂ ಚತುಷ್ಪಥಂ ।
ನದೀಸಹಸ್ರಸಂಕೀರ್ಣ ಜಲಕೃತ್ಯ ಸಮಾಸ್ಥಿತಂ॥ 52.5 ॥

ತತ್ಪುರಂ ತೇ ಪ್ರವಿವಿಶುರೇಕೀಭೂತಾಸ್ತತೋ ನವ ।
ಪುರುಷೋ ಮೂರ್ತ್ತಿಮಾನ್ ರಾಜಾ ಪಶುಪಾಲೋಽಭವತ್ ಕ್ಷಣಾತ್॥ 52.6 ॥

ತತಸ್ತತ್ಪುರಸಂಸ್ಥಸ್ತು ಪಶುಪಾಲೋ ಮಹಾನೃಪಃ ।
ಸಂಸೂಚ್ಯ ವಾಚಕಾಂಛಬ್ದಾನ್ ವೇದಾನ್ ಸಸ್ಮಾರ ತತ್ಪುರೇ॥ 52.7 ॥

ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೋ ನಿತ್ಯಾಸ್ತದುಕ್ತಾನಿ ವ್ರತಾನಿ ಚ ।
ನಿಯಮಾನ್ ಕ್ರತವಶ್ಚೈವ ಸರ್ವಾನ್ ರಾಜಾ ಚಕಾರ ಹ॥ 52.8 ॥

ಸ ಕದಾಚಿನ್ನೃಪಃ ಖಿನ್ನಃ ಕರ್ಮಕಾಂಡಂ ಪ್ರರೋಚಯನ್ ।
ಸರ್ವಜ್ಞೋ ಯೋಗನಿದ್ರಾಯಾಂ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಪುತ್ರಂ ಸಸರ್ಜ ಹ॥ 52.9 ॥

ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರಂ ಚತುರ್ಬಾಹುಂ ಚತುರ್ವೇದಂ ಚತುಷ್ಪಥಂ ।
ತಸ್ಮಾದಾರಭ್ಯ ನೃಪತೇರ್ವಶೇ ಪಶ್ವಾದಯಃ ಸ್ಥಿತಾಃ॥ 52.10 ॥

ತಸ್ಮಿನ್ ಸಮುದ್ರೇ ಸ ನೃಪೋ ವನೇ ತಸ್ಮಿಂಸ್ತಥೈವ ಚ ।
ತೃಣಾದಿಷು ನೃಪಸ್ಸೈವ ಹಸ್ತ್ಯಾದಿಷು ತಥೈವ ಚ ।
ಸಮೋಭವತ್ ಕರ್ಮಕಾಂಡಾದನುಜ್ಞಾಯ ಮಹಾಮತೇ॥ 52.11 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀವರಾಹಪುರಾಣೇ ಭಗವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರೇ ದ್ವಾಪಂಚಾಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ॥ 52 ॥

ಭದ್ರಾಶ್ವ ಉವಾಚ ।
ಮತ್ಪ್ರಶ್ನವಿಷಯೇ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಕಥೇಯಂ ಕಥಿತಾ ತ್ವಯಾ ।
ತಸ್ಯಾ ವಿಭೂತಿರಭವತ್ ಕಸ್ಯ ಕೇನ ಕೃತೇನ ಹ॥ 53.1 ॥

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ ।
ಆಗತೇಯಂ ಕಥಾ ಚಿತ್ರಾ ಸರ್ವಸ್ಯ ವಿಷಯೇ ಸ್ಥಿತಾ ।
ತ್ವದ್ದೇಹೇ ಮಮ ದೇಹೇ ಚ ಸರ್ವಜಂತುಷು ಸಾ ಸಮಾ॥ 53.2 ॥

ತಸ್ಯಾಂ ಸಂಭೂತಿಮಿಚ್ಛನ್ ಯಸ್ತಸ್ಯೋಪಾಯಂ ಸ್ವಯಂ ಪರಂ ।
ಪಶುಪಾಲಾತ್ ಸಮುತ್ಪನ್ನೋ ಯಶ್ಚತುಷ್ಪಾಚ್ಚತುರ್ಮುಖಃ॥ 53.3 ॥

ಸ ಗುರುಃ ಸ ಕಥಾಯಾಸ್ತು ತಸ್ಯಾಶ್ಚೈವ ಪ್ರವರ್ತ್ತಕಃ ।
ತಸ್ಯ ಪುತ್ರಃ ಸ್ವರೋ ನಾಮ ಸಪ್ತಮೂರ್ತಿಂರಸೌ ಸ್ಮೃತಃ॥ 53.4 ॥

ತೇನ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ತು ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಚತುರ್ಣಾಂ ಸಾಧನಂ ನೃಪ ।
ಋಗರ್ಥಾನಾಂ ಚತುರ್ಭಿಸ್ತೇ ತದ್ಭಕ್ತ್ಯಾರಾಧ್ಯತಾಂ ಯಯುಃ॥ 53.5 ॥

ಚತುರ್ಣಾಂ ಪ್ರಥಮೋ ಯಸ್ತು ಚತುಃಶೃಂಗಸಮಾಸ್ಥಿತಃ ।
ವೃಷದ್ವಿತೀಯಸ್ತತ್ಪ್ರೋಕ್ತಮಾರ್ಗೇಣೈವ ತೃತೀಯಕಃ ।
ಚತುರ್ಥಸ್ತತ್ಪ್ರಣೀತಸ್ತಾಂ ಪೂಜ್ಯ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸುತಂ ವ್ರಜೇತ್॥ 53.6 ॥

ಸಪ್ತಮೂರ್ತ್ತೇಸ್ತು ಚರಿತಂ ಶುಶ್ರುಂವುಃ ಪ್ರಥಮಂ ನೃಪ ।
ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇಣ ವರ್ತ್ತೇತ ದ್ವಿತೀಯೋಽಸ್ಯ ಸನಾತನಃ॥ 53.7 ॥

ತತೋ ಭೃತ್ಯಾದಿಭರಣಂ ವೃಷಭಾರೋಹಣಂ ತ್ರಿಷು ।
ವನವಾಸಶ್ಚ ನಿರ್ದ್ದಿಷ್ಟ ಆತ್ಮಸ್ಥೇ ವೃಷಭೇ ಸತಿ॥ 53.8 ॥

ಅಹಮಸ್ಮಿ ವದತ್ಯನ್ಯಶ್ಚತುರ್ದ್ಧಾ ಏಕಧಾ ದ್ವಿಧಾ ।
ಭೇದಭಿನ್ನಸಹೋತ್ಪನ್ನಾಸ್ತಸ್ಯಾಪತ್ಯಾನಿ ಜಜ್ಞಿರೇ॥ 53.9 ॥

ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯಸ್ವರೂಪಾಣಿ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪೂರ್ವಂ ಚತುರ್ಮುಖಃ ।
ಚಿಂತಯಾಮಾಸ ಜನಕಂ ಕಥಂ ಪಶ್ಯಾಮ್ಯಹಂ ನೃಪ॥ 53.10 ॥

ಮದೀಯಸ್ಯ ಪಿತುರ್ಯೇ ಹಿ ಗುಣಾ ಆಸನ್ ಮಹಾತ್ಮನಃ ।
ನ ತೇ ಸಂಪ್ರತಿ ದೃಶ್ಯಂತೇ ಸ್ವರಾಪತ್ಯೇಷು ಕೇಷುಚಿತ್॥ 53.11 ॥

ಪಿತುಃ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಯಃ ಪುತ್ರಃ ಸ ಪಿತಾಮಹನಾಮವಾನ್ ।
ಏವಂ ಶ್ರುತಿಃ ಸ್ಥಿತಾ ಚೇಯಂ ಸ್ವರಾಪತ್ಯೇಷು ನಾನ್ಯಥಾ॥ 53.12 ॥

ಕ್ವಾಪಿ ಸಂಪತ್ಸ್ಯತೇ ಭಾವೋ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಶ್ಚಾಪಿ ತೇ ಪಿತಾ ।
ಏವಂ ನೀತೇಽಪಿ ಕಿಂ ಕಾರ್ಯಮಿತಿ ಚಿಂತಾಪರೋಽಭವತ್॥ 53.13 ॥

ತಸ್ಯ ಚಿಂತಯತಃ ಶಸ್ತ್ರಂ ಪಿತೃಕಂ ಪುರತೋ ಬಭೌ ।
ತೇನ ಶಸ್ತ್ರೇಣ ತಂ ರೋಷಾನ್ಮಮಂಥ ಸ್ವರಮಂತಿಕೇ॥ 53.14 ॥

ತಸ್ಮಿನ್ ಮಥಿತಮಾತ್ರೇ ತು ಶಿರಸ್ತಸ್ಯಾಪಿ ದುರ್ಗ್ರಹಂ ।
ನಾಲಿಕೇರಫಲಾಕಾರಂ ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರೋಽನ್ವಪಶ್ಯತ॥ 53.15 ॥

ತಚ್ಚಾವೃತಂ ಪ್ರಧಾನೇನ ದಶಧಾ ಸಂವೃತೋ ಬಭೌ ।
ಚತುಷ್ಪಾದೇನ ಶಸ್ತ್ರೇಣ ಚಿಚ್ಛೇದ ತಿಲಕಾಂಡವತ್॥ 53.16 ॥

ಪ್ರಕಾಮಂ ತಿಲಸಂಚ್ಛಿನ್ನೇ ತದಮೂಲೌ ನ ಮೇ ಬಭೌ ।
ಅಹಂ ತ್ವಹಂ ವದನ್ ಭೂತಂ ತಮಪ್ಯೇವಮಥಾಚ್ಛಿನತ್॥ 53.17 ॥

ತಸ್ಮಿನ್ ಛಿನ್ನೇ ತದಸ್ಯಾಂಸೇ ಹ್ರಸ್ವಮನ್ಯಮವೇಕ್ಷತ ।
ಅಹಂ ಭೂತಾದಿ ವಃ ಪಂಚ ವದಂತಂ ಭೂತಿಮಂತಿಕಾತ್॥ 53.18 ॥

ತಮಪ್ಯೇವಮಥೋ ಛಿತ್ತ್ವಾ ಪಂಚಾಶೂನ್ಯಮಮೀಕ್ಷತ ।
ಕೃತ್ವಾವಕಾಶಂ ತೇ ಸರ್ವೇ ಜಲ್ಪಂತ ಇದಮಂತಿಕಾತ್॥ 53.19 ॥

ತಮಪ್ಯಸಂಗಶಸ್ತ್ರೇಣ ಚಿಚ್ಛೇದ ತಿಲಕಾಂಡವತ್ ।
ತಸ್ಮಿಂಚ್ಛಿನ್ನೇ ದಶಾಂಶೇನ ಹ್ರಸ್ವಮನ್ಯಮಪಶ್ಯತ॥ 53.20 ॥

ಪುರುಷಂ ರೂಪಶಸ್ತ್ರೇಣ ತಂ ಛಿತ್ತ್ವಾಽನ್ಯಮಪಶ್ಯತ ।
ತದ್ವದ್ ಹ್ರಸ್ವಂ ಸಿತಂ ಸೌಮ್ಯಂ ತಮಪ್ಯೇವಂ ತದಾಽಕರೋತ್॥ 53.21 ॥

ಏವಂ ಕೃತೇ ಶರೀರಂ ತು ದದರ್ಶ ಸ ಪುನಃ ಪ್ರಭುಃ ।
ಸ್ವಕೀಯಮೇವಾಕಸ್ಯಾಂತಃ ಪಿತರಂ ನೃಪಸತ್ತಮ॥ 53.22 ॥

ತ್ರಸರೇಣುಸಮಂ ಮೂರ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಸರ್ವಜಂತುಷು ।
ಸಮಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪರಂ ಹರ್ಷಂ ಉಭೇ ವಿಸಸ್ವರಾರ್ತ್ತವಿತ್॥ 53.23 ॥

ಏವಂವಿಧೋಽಸೌ ಪುರುಷಃ ಸ್ವರನಾಮಾ ಮಹಾತಪಾಃ ।
ಮೂರ್ತ್ತಿಸ್ತಸ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಾಖ್ಯಂ ನಿವೃತ್ತಾಖ್ಯಂ ಶಿರೋ ಮಹತ್॥ 53.24 ॥

ಏತಸ್ಮಾದೇವ ತಸ್ಯಾಶು ಕಥಯಾ ರಾಜಸತ್ತಮ ।
ಸಂಭೂತಿರಭವದ್ ರಾಜನ್ ವಿವೃತ್ತೇಸ್ತ್ವೇಷ ಏವ ತು॥ 53.25 ॥

ಏಷೇತಿಹಾಸಃ ಪ್ರಥಮಃ ಸರ್ವಸ್ಯ ಜಗತೋ ಭೃಶಂ ।
ಯ ಇಮಂ ವೇತ್ತಿ ತತ್ತ್ವೇನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕರ್ಮಪರೋ ಭವೇತ್॥ 53.26 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀವರಾಹಪುರಾಣೇ ಭಗವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರೇ ತ್ರಿಪಂಚಾಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ॥ 53 ॥

ಭದ್ರಾಶ್ವ ಉವಾಚ ।
ವಿಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಕಾಮಸ್ಯ ಕ ಆರಾಧ್ಯೋ ಭವೇದ್ ದ್ವಿಜ ।
ಕಥಂ ಚಾರಾಧ್ಯತೇಽಸೌ ಹಿ ಏತದಾಖ್ಯಾಹಿ ಮೇ ದ್ವಿಜ॥ 54.1 ॥

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ ।
ವಿಷ್ಣುರೇವ ಸದಾರಾಧ್ಯಃ ಸರ್ವದೇವೈರಪಿ ಪ್ರಭುಃ ।
ತಸ್ಯೋಪಾಯಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಯೇನಾಸೌ ವರದೋ ಭವೇತ್॥ 54.2 ॥

ರಹಸ್ಯಂ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಮುನೀನಾಂ ಮನುಜಾಂಸ್ತಥಾ ।
ನಾರಾಯಣಃ ಪರೋ ದೇವಸ್ತಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ ನ ಸೀದತಿ॥ 54.3 ॥

ಶ್ರೂಯತೇ ಚ ಪುರಾ ರಾಜನ್ ನಾರದೇನ ಮಹಾತ್ಮನಾ ।
ಕಥಿತಂ ತುಷ್ಟಿದಂ ವಿಷ್ಣೋರ್ವ್ರ್ತಮಪ್ಸರಸಾಂ ತಥಾ॥ 54.4 ॥

ನಾರದಸ್ತು ಪುರಾ ಕಲ್ಪೇ ಗತವಾನ್ ಮಾನಸಂ ಸರಃ ।
ಸ್ನಾನಾರ್ಥಂ ತತ್ರ ಚಜಾಪಶ್ಯತ್ ಸರ್ವಮಪ್ಸರಸಾಂ ಗಣಂ॥ 54.5 ॥

ತಾಸ್ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವಿಲಾಸಿನ್ಯೋ ಜಟಾಮುಕುಟಧಾರಿಣಂ ।
ಅಸ್ಥಿಚರ್ಮಾವಶೇಷಂ ತು ಛತ್ರದಂಡಕಪಾಲಿನಂ॥ 54.6 ॥

ದೇವಾಸುರಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ದಿದೃಕ್ಷುಂ ಕಲಹಪ್ರಿಯಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರಂ ತಪೋಯುಕ್ತಂ ಪಪ್ರಚ್ಛುಸ್ತಾ ವರಾಂಗನಾಃ॥ 54.7 ॥

ಅಪ್ಸರಸ ಊಚುಃ ।
ಭಗವನ್ ಬ್ರಹ್ಮತನಯ ಭರ್ತೃಕಾಮಾ ವಯಂ ದ್ವಿಜ ।
ನಾರಾಯಣಶ್ಚ ಭರ್ತ್ತಾ ನೋ ಯಥಾ ಸ್ಯಾತ್ ತತ್ ಪ್ರಚಕ್ಷ್ವ ನಃ॥ 54.8 ॥

ನಾರದ ಉವಾಚ ।
ಪ್ರಣಾಮಪೂರ್ವಕಃ ಪ್ರಶ್ನಃ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಹಿತಃ ಶುಭಃ ।
ಸ ಚ ಮೇ ನ ಕೃತೋ ಗರ್ವಾದ್ ಯುಷ್ಮಾಭಿರ್ಯೌವನಸ್ಮಯಾತ್॥ 54.9 ॥

ತಥಾಪಿ ದೇವದೇವಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋರ್ಯನ್ನಾಮಕೀರ್ತಿತಂ ।
ಭವತೀಭಿಸ್ತಥಾ ಭರ್ತ್ತಾ ಭವತ್ವಿತಿ ಹರಿಃ ಕೃತಃ ।
ತನ್ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣಾದೇವ ಕೃತಂ ಸರ್ವಂ ನ ಸಂಶಯಃ॥ 54.10 ॥

ಇದಾನೀಂ ಕಥಯಾಮ್ಯಾಶು ವ್ರತಂ ಯೇನ ಹರಿಃ ಸ್ವಯಂ ।
ವರದತ್ವಮವಾಪ್ನೋತಿ ಭರ್ತೃತ್ವಂ ಚ ನಿಯಚ್ಛತಿ॥ 54.11 ॥

ನಾರದ ಉವಾಚ ।
ವಸಂತೇ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷಸ್ಯ ದ್ವಾದಶೀ ಯಾ ಭವೇಚ್ಛುಭಾ ।
ತಸ್ಯಾಮುಪೋಷ್ಯ ವಿಧಿವನ್ ನಿಶಾಯಾಂ ಹರಿಮರ್ಚ್ಚಯೇತ್॥ 54.12 ॥

ಪರ್ಯಂಕಾಸ್ತರಣಂ ಕೃತ್ವಾ ನಾನಾಚಿತ್ರಸಮನ್ವಿತಂ ।
ತತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ಯುತಂ ರೌಪ್ಯಂ ಹರಿಂ ಕೃತ್ವಾ ನಿವೇಶಯೇತ್॥ 54.13 ॥

ತಸ್ಯೋಪರಿ ತತಃ ಪುಷ್ಪೈರ್ಮಂಡಪಂ ಕಾರಯೇದ್ ಬುಧಃ ।
ನೃತ್ಯವಾದಿತ್ರಗೇಯೈಶ್ಚ ಜಾಗರಂ ತತ್ರ ಕಾರಯೇತ್॥ 54.14 ॥

ಮನೋಭವಾಯೇತಿ ಶಿರ ಅನಂಗಾಯೇತಿ ವೈ ಕಟಿಂ ।
ಕಾಮಾಯ ಬಾಹುಮೂಲೇ ತು ಸುಶಾಸ್ತ್ರಾಯೇತಿ ಚೋದರಂ॥ 54.15 ॥

See Also  Naradagita From Sri Ramacharitamanas In Malayalam

ಮನ್ಮಥಾಯೇತಿ ಪಾದೌ ತು ಹರಯೇತಿ ಚ ಸರ್ವತಃ ।
ಪುಷ್ಪೈಃ ಸಂಪೂಜ್ಯ ದೇವೇಶಂ ಮಲ್ಲಿಕಾಜಾತಿಭಿಸ್ತಥಾ॥ 54.16 ॥

ಪಶ್ಚಾಚ್ಚತುರ ಆದಾಯ ಇಕ್ಷುದಂಡಾನ್ ಸುಶೋಭನಾನ್ ।
ಚತುರ್ದಿಕ್ಷು ನ್ಯಸೇತ್ ತಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಪ್ರಣತೋ ನೃಪ॥ 54.17 ॥

ಏವಂ ಕೃತ್ವಾ ಪ್ರಭಾತೇ ತು ಪ್ರದದ್ಯಾದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ ವೈ ।
ವೇದವೇದಾಂಗಯುಕ್ತಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣಾಂಗಾಯ ಧೀಮತೇ॥ 54.18 ॥

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಂಶ್ಚ ತಥಾ ಪೂಜ್ಯ ವ್ರತಮೇತತ್ ಸಮಾಪಯೇತ್ ।
ಏವಂ ಕೃತೇ ತಥಾ ವಿಷ್ಣುರ್ಭರ್ತ್ತಾ ವೋ ಭವಿತಾ ಧ್ರುವಂ॥ 54.19 ॥

ಅಕೃತ್ವಾ ಮತ್ಪ್ರಣಾಮಂ ತು ಪೃಷ್ಟೋ ಗರ್ವೇಣ ಶೋಭನಾಃ ।
ಅವಮಾನಸ್ಯ ತಸ್ಯಾಯಂ ವಿಪಾಕೋ ವೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ॥ 54.20 ॥

ಏತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಸರಸಿ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರೋ ಮಹಾಮುನಿಃ ।
ತಸ್ಯೋಪಹಾಸಂ ಕೃತ್ವಾ ತು ಶಾಪಂ ಲಪ್ಸ್ಯಥ ಶೋಭನಾಃ॥ 54.21 ॥

ವ್ರತೇನಾನೇನ ದೇವೇಶಂ ಪತಿಂ ಲಬ್ಧ್ವಾಽಭಿಮಾನತಃ ।
ಅವಮಾನೇಽಪಹರಣಂ ಗೋಪಾಲೈರ್ವೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ।
ಪುರಾ ಹರ್ತ್ತಾ ಚ ಕನ್ಯಾನಾಂ ದೇವೋ ಭರ್ತ್ತಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ॥ 54.22 ॥

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ ।
ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಸ ದೇವರ್ಷಿಃ ಪ್ರಯಯೌ ನಾರದಃ ಕ್ಷಣಾತ್ ।
ತಾ ಅಪ್ಯೇತದ್ ವ್ರತಂ ಚಕ್ರುಸ್ತುಷ್ಟಶ್ಚಾಸಾಂ ಸ್ವಯಂ ಹರಿಃ॥ 54.23 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀವರಾಹಪುರಾಣೇ ಭಗವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರೇ ಚತುಃಪಂಚಾಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ॥ 54 ॥

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ ।
ಶೃಣು ರಾಜನ್ ಮಹಾಭಾಗ ವ್ರತಾನಾಮುತ್ತಮಂ ವ್ರತಂ ।
ಯೇನ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ವಿಷ್ಣುಃ ಶುಭೇನೈವ ನ ಸಂಶಯಃ॥ 55.1 ॥

ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷೇಽಥ ಮಾಸೇ ತು ಪ್ರಥಮಾಹ್ನಾತ್ ಸಮಾರಭೇತ್ ।
ಏಕಭಕ್ತಂ ಸಿತೇ ಪಕ್ಷೇ ಯಾವತ್ ಸ್ಯಾದ್ ದಶಮೀ ತಿಥಿಃ॥ 55.2 ॥

ತತೋ ದಶಮ್ಯಾಂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಸ್ನಾತ್ವಾ ವಿಷ್ಣುಂ ಸಮರ್ಚ್ಯ ಚ ।
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಂಕಲ್ಪಯೇತ್ ಪ್ರಾಗ್ವದ್ ದ್ವಾದಶೀಂ ಪಕ್ಷತೋ ನೃಪ॥ 55.3 ॥

ತಾಮಪ್ಯೇವಮುಷಿತ್ವಾ ಚ ಯವಾನ್ ವಿಪ್ರಾಯ ದಾಪಯೇತ್ ।
ಕೃಷ್ಣಾಯೇತಿ ಹರಿರ್ವಾಚ್ಯೋ ದಾನೇ ಹೋಮೇ ತಥಾರ್ಚ್ಚನೇ॥ 55.4 ॥

ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಮಥೈವಂ ತು ಕ್ಷಪಿತ್ವಾ ರಾಜಸತ್ತಮ ।
ಚೈತ್ರಾದಿಷು ಪುನಸ್ತದ್ವದುಪೋಷ್ಯ ಪ್ರಯತಃ ಸುಧೀಃ ।
ಸಕ್ತುಪಾತ್ರಾಣಿ ವಿಪ್ರಾಣಾಂ ಸಹಿರಣ್ಯಾನಿ ದಾಪಯೇತ್॥ 55.5 ॥

ಶ್ರಾವಣಾದಿಷು ಮಾಸೇಷು ತದ್ವಚ್ಛಾಲಿಂ ಪ್ರದಾಪಯೇತ್ ।
ತ್ರಿಷು ಮಾಸೇಷು ಯಾವಚ್ಚ ಕಾರ್ತ್ತಿಕಸ್ಯಾದಿರಾಗತಃ॥ 55.6 ॥

ತಮಪ್ಯೇವಂ ಕ್ಷಪಿತ್ವಾ ತು ದಶಮ್ಯಾಂ ಪ್ರಯತಃ ಶುಚಿಃ ।
ಅರ್ಚಯಿತ್ವಾ ಹರಿಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಸನಾಮ್ನಾ ವಿಚಕ್ಷಣಃ॥ 55.7 ॥

ಸಂಕಲ್ಪಂ ಪೂರ್ವವದ್ ಭಕ್ತ್ಯಾ ದ್ವಾದಶ್ಯಾಂ ಸಂಯತೇಂದ್ರಿಯಃ ।
ಏಕಾದಶ್ಯಾಂ ಯಥಾಶಕ್ತ್ಯಾ ಕಾರಯೇತ್ ಪೃಥಿವೀಂ ನೃಪ॥ 55.8 ॥

ಕಾಂಚನಾಂಗಾಂ ಚ ಪಾತಾಲಕುಲಪರ್ವತಸಂಯುತಾಂ ।
ಭೂಮಿನ್ಯಾಸವಿಧಾನೇನ ಸ್ಥಾಪಯೇತ್ ತಾಂ ಹರೇಃ ಪುರಃ॥ 55.9 ॥

ಸಿತವಸ್ತ್ರಯುಗಚ್ಛನ್ನಾಂ ಸರ್ವಬೀಜಸಮನ್ವಿತಾಂ ।
ಸಂಪೂಜ್ಯ ಪ್ರಿಯದತ್ತೇತಿ ಪಂಚರತ್ನೈರ್ವಿಚಕ್ಷಣಃ॥ 55.10 ॥

ಜಾಗರಂ ತತ್ರ ಕುರ್ವೀತ ಪ್ರಭಾತೇ ತು ಪುನರ್ದ್ವಿಜಾನ್ ।
ಆಮಂತ್ರ್ಯಂ ಸಂಖ್ಯಯಾ ರಾಜಂಶ್ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ಯಾವತಃ॥ 55.11 ॥

ತೇಷಾಂ ಏಕೈಕಶೋ ಗಾಂ ಚ ಅನಡ್ವಾಹಂ ಚ ದಾಪಯೇತ್ ।
ಏಕೈಕಂ ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಚ ಅಂಗುಲೀಯಕಮೇವ ಚ॥ 55.12 ॥

ಕಟಕಾನಿ ಚ ಸೌವರ್ಣಕರ್ಣಾಭರಣಕಾನಿ ಚ ।
ಏಕೈಕಂ ಗ್ರಾಮಮೇತೇಷಾಂ ರಾಜಾ ರಾಜನ್ ಪ್ರದಾಪಯೇತ್॥ 55.13 ॥

ತನ್ಮಧ್ಯಮಂ ಸಯುಗ್ಮಂ ತು ಸರ್ವಮಾದ್ಯಂ ಪ್ರದಾಪಯೇತ್ ।
ಸ್ವಶಕ್ತ್ಯಾಭರಣಂ ಚೈವ ದರಿದ್ರಸ್ಯ ಸ್ವಶಕ್ತಿತಃ॥ 55.14 ॥

ಯಥಾಶಕ್ತ್ಯಾ ಮಹೀಂ ಕೃತ್ವಾ ಕಾಂಚನೀಂ ಗೋಯುಗಂ ತಥಾ ।
ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಚ ದಾತವ್ಯಂ ಯಥಾವಿಭವಶಕ್ತಿತಃ॥ 55.15 ॥

ಗಾಂ ಯುಗ್ಮಾಭರಣಾತ್ ಸರ್ವಂ ಸಹಿರಣ್ಯಂ ಚ ಕಾರಯೇತ್ ।
ಏವಂ ಕೃತೇ ತಥಾ ಕೃಷ್ಣಶುಕ್ಲದ್ವಾದಶ್ಯಮೇವ ಚ॥ 55.16 ॥

ರೌಪ್ಯಾಂ ವಾ ಪೃಥಿವೀಂ ಕೃತ್ವಾ ಯಥಾವಿಭವಶಕ್ತಿತಃ ।
ದಾಪಯೇದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂ ತು ತಥಾ ತೇಷಾಂ ಚ ಭೋಜನಂ ।
ಉಪಾನಹೌ ಯಥಾಶಕ್ತ್ಯಾ ಪಾದುಕೇ ಛತ್ರಿಕಾಂ ತಥಾ॥ 55.17 ॥

ಏತಾನ್ ದತ್ತ್ವಾ ವದೇದೇವಂ ಕೃಷ್ಣೋ ದಾಮೋದರೋ ಮಮ ।
ಪ್ರೀಯತಾಂ ಸರ್ವದಾ ದೇವೋ ವಿಶ್ವರೂಪೋ ಹರಿರ್ಮಮ॥ 55.18 ॥

ದಾನೇ ಚ ಭೋಜನೇ ಚೈವ ಕೃತ್ವಾ ಯತ್ ಫಲಮಾಪ್ಯತೇ ।
ತನ್ನ ಶಕ್ಯಂ ಸಹಸ್ರೇಣ ವರ್ಷಾಣಾಮಪಿ ಕೀರ್ತಿತುಂ॥ 55.19 ॥

ತಥಾಪ್ಯುದ್ದೇಶತಃ ಕಿಂಚಿತ್ ಫಲಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ತೇಽನಘ ।
ವ್ರತಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪುರಾ ವೃತ್ತಂ ಶುಭಾನ್ಯಸ್ಯ ಶೃಣುಷ್ವ ತತ್॥ 55.20 ॥

ಆಸೀದಾದಿಯುಗೇ ರಾಜಾ ಬ್ರಹ್ಮವಾದೀ ದೃಢವ್ರತಃ ।
ಸ ಪುತ್ರಕಾಮಃ ಪಪ್ರಚ್ಛ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಪರಮೇಷ್ಠಿನಂ ।
ತಸ್ಯೇದಂ ವ್ರತಮಾಚಖ್ಯೌ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸ ಕೃತವಾಂಸ್ತಥಾ॥ 55.21 ॥

ತಸ್ಯ ವ್ರತಾಂತೇ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತಾಂ ಯಯೌ ।
ತುಷ್ಟಶ್ಚೋವಾಚ ಭೋ ರಾಜನ್ ವರೋ ಮೇ ವ್ರಿಯತಾಂ ವರಃ॥ 55.22 ॥

ರಾಜೋವಾಚ ।
ಪುತ್ರಂ ಮೇ ದೇಹಿ ದೇವೇಶ ವೇದಮಂತ್ರವಿಶಾರದಂ ।
ಯಾಜಕಂ ಯಜನಾಸಕ್ತಂ ಕೀರ್ತ್ಯಾ ಯುಕ್ತಂ ಚಿರಾಭುಷಂ ।
ಅಸಂಖ್ಯಾತಗುಣಂ ಚೈವ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಮಕಲ್ಮಷಂ॥ 55.23 ॥

ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ತತೋ ರಾಜಾ ಪುನರ್ವಚನಮಬ್ರವೀತ್ ।
ಮಮಾಪ್ಯಂತೇ ಶುಭಂ ಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಪರಮೇಶ್ವರ ।
ಯತನ್ಮುನಿಪದಂ ನಾಮ ಯತ್ರ ಗತ್ವಾ ನ ಶೋಚತಿ॥ 55.24 ॥

ಏವಮಸ್ತ್ವಿತಿ ತಂ ದೇವಃ ಪ್ರೋಕ್ತ್ವಾ ಚಾದರ್ಶನಂ ಗತಃ ।
ತಸ್ಯಾಪಿ ರಾಜ್ಞಃ ಪುತ್ರೋಽಭೂದ್ ವತ್ಸಪ್ರೀರ್ನಾಮ ನಾಮತಃ॥ 55.25 ॥

ವೇದವೇದಾಂಗಸಂಪನ್ನೋ ಯಜ್ಞಯಾಜೀ ಬಹುಶ್ರುತಃ ।
ತಸ್ಯ ಕೀರ್ತ್ತಿರ್ಮಹಾರಾಜ ವಿಸ್ತೃತಾ ಧರಣೀತಲೇ॥ 55.26 ॥

ರಾಜಾಽಪಿ ತಂ ಸುತಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ವಿಷ್ಣುದತ್ತಂ ಪ್ರತಾಪಿನಂ ।
ಜಗಾಮ ತಪಸೇ ಯುಕ್ತಃ ಸರ್ವದ್ವಂದ್ವಾನ್ ಪ್ರಹಾಯ ಸಃ॥ 55.27 ॥

ಆರಾಧಯಾಮಾಸ ಹರಿಂ ನಿರಾಹಾರೋ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ ।
ಹಿಮವತ್ಪರ್ವತೇ ರಮ್ಯೇ ಸ್ತುತಿಂ ಕುರ್ವಂಸ್ತದಾ ನೃಪಃ॥ 55.28 ॥

ಭದ್ರಾಶ್ವ ಉವಾಚ ।
ಕೀದೃಶೀ ಸಾ ಸ್ತುತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಯಾಂ ಚಕಾರ ಸ ಪಾರ್ಥಿವಃ ।
ಕಿಂ ಚ ತಸ್ಯಾಭವದ್ ದೇವಂ ಸ್ತುವತಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ॥ 55.29 ॥

ದುರ್ವಾಸಾ ಉವಾಚ ।
ಹಿಮವಂತಂ ಸಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ರಾಜಾ ತದ್ಗತಮಾನಸಃ ।
ಸ್ತುತಿಂ ಚಕಾರ ದೇವಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣವೇ॥ 55.30 ॥

ರಾಜೋವಾಚ ।
ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಂ ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರಶಾಯಿನಂ
ಕ್ಷಿತೀಧರಂ ಮೂರ್ತಿಮತಾಂ ಪರಂ ಪದಂ ।
ಅತೀಂದ್ರಿಯಂ ವಿಶ್ವಭುಜಾಂ ಪುರಃ ಕೃತಂ
ನಿರಾಕೃತಂ ಸ್ತೌಮಿ ಜನಾರ್ದನಂ ಪ್ರಭುಂ॥ 55.31 ॥

ತ್ವಮಾದಿದೇವಃ ಪರಮಾರ್ಥರೂಪೀ
ವಿಭುಃ ಪುರಾಣಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಶ್ಚ ।
ಅತೀಂದ್ರಿಯೋ ವೇದವಿದಾಂ ಪ್ರಧಾನಃ
ಪ್ರಪಾಹಿ ಮಾಂ ಶಂಖಗದಾಸ್ತ್ರಪಾಣೇ॥ 55.32 ॥

ಕೃತಂ ತ್ವಯಾ ದೇವ ಸುರಾಸುರಾಣಾಂ
ಸಂಕೀರ್ತ್ಯತೇಽಸೌ ಚ ಅನಂತಮೂರ್ತೇ ।
ಸೃಷ್ಟ್ಯರ್ಥಮೇತತ್ ತವ ದೇವ ವಿಷ್ಣೋ
ನ ಚೇಷ್ಟಿತಂ ಕೂಟಗತಸ್ಯ ತತ್ಸ್ಯಾತ್॥ 55.33 ॥

ತಥೈವ ಕೂರ್ಮತ್ವಮೃಗತ್ವಮುಚ್ಚೈ –
ಸ್ತ್ವಯಾ ಕೃತಂ ರೂಪಮನೇಕರೂಪ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಭಾವಾದಸಕೃಚ್ಚ ಜನ್ಮ
ಸಂಕೀರ್ತ್ತ್ಯತೇ ತೇಽಚ್ಯುತ ನೈತದಸ್ತಿ॥ 55.34 ॥

ನೃಸಿಂಹ ನಮೋ ವಾಮನ ಜಮದಗ್ನಿನಾಮ
ದಶಾಸ್ಯಗೋತ್ರಾಂತಕ ವಾಸುದೇವ ।
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಬುದ್ಧ ಕಲ್ಕಿನ್ ಖಗೇಶ
ಶಂಭೋ ನಮಸ್ತೇ ವಿಬುಧಾರಿನಾಶನ॥ 55.35 ॥

ನಮೋಽಸ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪದ್ಮನಾಭ
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ।
ನಮಃ ಸಮಸ್ತಾಮರಸಂಘಪೂಜ್ಯ
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಸರ್ವವಿದಾಂ ಪ್ರಧಾನ॥ 55.36 ॥

ನಮಃ ಕರಾಲಾಸ್ಯ ನೃಸಿಂಹಮೂರ್ತ್ತೇ
ನಮೋ ವಿಶಾಲಾದ್ರಿಸಮಾನ ಕೂರ್ಮ ।
ನಮಃ ಸಮುದ್ರಪ್ರತಿಮಾನ ಮತ್ಸ್ಯ
ನಮಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಕ್ರೋಡರೂಪಿನನಂತ॥ 55.37 ॥

ಸೃಷ್ಟ್ಯರ್ಥಮೇತತ್ ತವ ದೇವ ಚೇಷ್ಟಿತಂ
ನ ಮುಖ್ಯಪಕ್ಷೇ ತವ ಮೂರ್ತ್ತಿತಾ ವಿಭೋ ।
ಅಜಾನತಾ ಧ್ಯಾನಮಿದಂ ಪ್ರಕಾಶಿತಂ
ನೈಭಿರ್ವಿನಾ ಲಕ್ಷ್ಯಸೇ ತ್ವಂ ಪುರಾಣ॥ 55.38 ॥

ಆದ್ಯೋ ಮಖಸ್ತ್ವಂ ಸ್ವಯಮೇವ ವಿಷ್ಣೋ
ಮಖಾಂಗಭೂತೋಽಸಿ ಹವಿಸ್ತ್ವಮೇವ ।
ಪಶುರ್ಭವಾನ್ ಋತ್ವಿಗಿಜ್ಯಂ ತ್ವಮೇವ
ತ್ವಾಂ ದೇವಸಂಘಾ ಮುನಯೋ ಯಜಂತಿ॥ 55.39 ॥

ಯದೇತಸ್ಮಿನ್ ಜಗಧ್ರುವಂ ಚಲಾಚಲಂ
ಸುರಾದಿಕಾಲಾನಲಸಂಸ್ಥಮುತ್ತಮಂ ।
ನ ತ್ವಂ ವಿಭಕ್ತೋಽಸಿ ಜನಾರ್ದನೇಶ
ಪ್ರಯಚ್ಛ ಸಿದ್ಧಿಂ ಹೃದಯೇಪ್ಸಿತಾಂ ಮೇ॥ 55.40 ॥

ನಮಃ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷ ಮೂರ್ತ್ತಾಮೂರ್ತ್ತ ನಮೋ ಹರೇ ।
ಶರಣಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಸಂಸಾರಾನ್ಮಾಂ ಸಮುದ್ಧರ॥ 55.41 ॥

ಏವಂ ಸ್ತುತಸ್ತದಾ ದೇವಸ್ತೇನ ರಾಜ್ಞಾ ಮಹಾತ್ಮನಾ ।
ವಿಶಾಲಾಮ್ರತಲಸ್ಥೇನ ತುತೋಷ ಪರಮೇಶ್ವರಃ॥ 55.42 ॥

ಕುಬ್ಜರೂಪೀ ತತೋ ಭೂತ್ವಾ ಆಜಗಾಮ ಹರಿಃ ಸ್ವಯಂ ।
ತಸ್ಮಿನ್ನಾಗತಮಾತ್ರೇ ತು ಸೀಪ್ಯಾಮ್ರಃ ಕುಬ್ಜಕೋಽಭವತ್॥ 55.43 ॥

ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮಹದಾಶ್ಚರ್ಯಂ ಸ ರಾಜಾ ಸಂಶಿತವ್ರತಃ ।
ವಿಶಾಲಸ್ಯ ಕಥಂ ಕೌಬ್ಜ್ಯಮಿತಿ ಚಿಂತಾಪರೋಭವತ್॥ 55.44 ॥

ತಸ್ಯ ಚಿಂತಯತೋ ಬುದ್ಧಿರ್ಬಭೌ ತಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಪ್ರತಿ ।
ಅನೇನಾಗತಮಾತ್ರೇಣ ಕೃತಮೇತನ್ನ ಸಂಶಯಃ॥ 55.45 ॥

ತಸ್ಮಾದೇಷೈವ ಭವಿತಾ ಭಗವಾನ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ।
ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ನಮಶ್ಚಕ್ರೇ ತಸ್ಯ ವಿಪ್ರಸ್ಯ ಸ ನೃಪಃ॥ 55.46 ॥

ಅನುಗ್ರಹಾಯ ಭಗವನ್ ನೂನಂ ತ್ವಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ।
ಆಗತೋಽಸಿ ಸ್ವರೂಪಂ ಮೇ ದರ್ಶಯಸ್ವಾಧುನಾ ಹರೇ॥ 55.47 ॥

ಏವಮುಕ್ತಸ್ತದಾ ದೇವಃ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಧರಃ ।
ಬಭೌ ತತ್ಪುರತಃ ಸೌಮ್ಯೋ ವಾಕ್ಯಂ ಚೇದಮುವಾಚ ಹ॥ 55.48 ॥

ವರಂ ವೃಣೀಷ್ವ ರಾಜೇಂದ್ರ ಯತ್ತೇ ಮನಸಿ ವರ್ತತೇ ।
ಮಯಿ ಪ್ರಸನ್ನೇ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ತಿಲಮಾತ್ರಮಿದಂ ನೃಪ॥ 55.49 ॥

ಏವಮುಕ್ತಸ್ತತೋ ರಾಜಾ ಹರ್ಷೋತ್ಫುಲ್ಲಿತಲೋಚನಃ ।
ಮೋಕ್ಷಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ದೇವೇಶೇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ನೋವಾಚ ಕಿಂಚನ॥ 55.50 ॥

ಏವಮುಕ್ತಃ ಸ ಭಗವಾನ್ ಪುನರ್ವಾಕ್ಯಮುವಾಚ ಹ ।
ಮಯ್ಯಾಗತೇ ವಿಶಾಲೋಽಯಮಾಮ್ರಃ ಕುಬ್ಜತ್ವಮಾಗತಃ ।
ಯಸ್ಮಾತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ತೀರ್ಥಮಿದಂ ಕುಬ್ಜಕಾಮ್ರಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ॥ 55.51 ॥

ತಿರ್ಯಗ್ಯೋನ್ಯಾದಯೋಽಪ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಂತಾ ಯದಿ ಸ್ವಕಂ ।
ಕಲೇವರಂ ತ್ಯಜಿಷ್ಯಂತಿ ತೇಷಾಂ ಪಂಚಶತಾನಿ ಚ ।
ವಿಮಾನಾನಿ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ಯೋಗಿನಾಂ ಮುಕ್ತಿರೇವ ಚ॥ 55.52 ॥

ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ನೃಪಂ ದೇವಃ ಶಂಖಾಗ್ರೇಣ ಜನಾರ್ದನಃ ।
ಪಸ್ಪರ್ಶ ಸ್ಪೃಷ್ಟಮಾತ್ರೋಽಸೌ ಪರಂ ನಿರ್ವಾಣಮಾಪ್ತವಾನ್॥ 55.53 ॥

ತಸ್ಮಾತ್ತ್ವಮಪಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ತಂ ದೇವಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ।
ಯೇನ ಭೂಯಃ ಪುನಃ ಶೋಚ್ಯಪದವೀಂ ನೋ ಪ್ರಯಾಸ್ಯಸಿ॥ 55.54 ॥

ಯ ಇದಂ ಶೃಣುಯಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಮಾನವಃ ।
ಪಠೇದ್ ಯಶ್ಚರಿತಂ ತಾಭ್ಯಾಂ ಮೋಕ್ಷಧರ್ಮಾರ್ಥದೋ ಭವೇತ್॥ 55.55 ॥

ಶುಭವ್ರತಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯಶ್ಚ ಕುರ್ಯಾಜ್ಜನೇಶ್ವರ ।
ಸ ಸರ್ವಸಂಪದಂ ಚೇಹ ಭುಕ್ತ್ವೇತೇ ತಲ್ಲಯಂ ವ್ರಜೇತ್॥ 55.56 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀವರಾಹಪುರಾಣೇ ಭಗವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರೇ ಪಂಚಪಂಚಾಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ॥ 55 ॥

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ ।
ಅತಃ ಪರಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಧನ್ಯವ್ರತಮನುತ್ತಮಂ ।
ಯೇನ ಸದ್ಯೋ ಭವೇದ್ ಧನ್ಯ ಅಧನ್ಯೋಽಪಿ ಹಿ ಯೋ ಭವೇತ್॥ 56.1 ॥

ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷೇ ಸಿತೇ ಪಕ್ಷೇ ಪ್ರತಿಪದ್ ಯಾ ತಿಥಿರ್ಭವೇತ್ ।
ತಸ್ಯಾಂ ನಕ್ತಂ ಪ್ರಕುರ್ವೀತ ವಿಷ್ಣುಮಗ್ನಿಂ ಪ್ರಪೂಜಯೇತ್॥ 56.2 ॥

ವೈಶ್ವಾನರಾಯ ಪಾದೌ ತು ಅಗ್ನಯೇತ್ಯುದರಂ ತಥಾ ।
ಹವಿರ್ಭುಂಜಾಯ ಚ ಉರೋ ದ್ರವಿಣೋದೇತಿ ವೈ ಭುಜೋ॥ 56.3 ॥

ಸಂವರ್ತ್ತಾಯೇತಿ ಚ ಶಿರೋ ಜ್ವಲನಾಯೇತಿ ಸರ್ವತಃ ।
ಅಭ್ಯರ್ಚ್ಯೈವಂ ವಿಧಾನೇನ ದೇವದೇವಂ ಜನಾರ್ದನಂ॥ 56.4 ॥

ತಸ್ಯೈವ ಪುರತಃ ಕುಂಡಂ ಕಾರಯಿತ್ವಾ ವಿಘಾನತಃ ।
ಹೋಮಂ ತತ್ರ ಪ್ರಕುರ್ವೀತ ಏಭಿರ್ಮಂತ್ರೈರ್ವಿಚಕ್ಷಣಃ॥ 56.5 ॥

ತತಃ ಸಂಯಾವಕಂ ಚಾನ್ನಂ ಭುಂಜೀಯಾದ್ ಘೃತಸಂಯುತಂ ।
ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷೇಽಪ್ಯೇವಮೇವ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಂ ತು ಯಾವತಃ॥ 56.6 ॥

ಚೈತ್ರಾದಿಷು ಚ ಭುಂಜೀತ ಪಾಯಸಂ ಸಘೃತಂ ಬುಧಃ ।
ಶ್ರಾವಣಾದಿಷು ಸಕ್ತೂಂಶ್ಚ ತತಶ್ಚೈತತ್ ಸಮಾಪ್ಯತೇ॥ 56.7 ॥

ಸಮಾಪ್ತೇ ತು ವ್ರತೇ ವಹ್ನಿಂ ಕಾಂಚನಂ ಕಾರಯೇದ್ ಬುಧಃ ।
ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಯುಗಚ್ಛನ್ನಂ ರಕ್ತಪುಷ್ಪಾನುಲೇಪನಂ॥ 56.8 ॥

ಕುಂಕುಮೇನ ತಥಾ ಲಿಪ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ದೇವದೇವ ಚ ।
ಸರ್ವಾವಯವಸಂಪೂರ್ಣಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಂ॥ 56.9 ॥

ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ವಿಧಾನೇನ ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಯುಗೇನ ಚ ।
ಪಶ್ಚಾತ್ ತಂ ದಾಪಯೇತ್ ತಸ್ಯ ಮಂತ್ರೇಣಾನೇನ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್॥ 56.10 ॥

ಧನ್ಯೋಽಸ್ಮಿ ಧನ್ಯಕರ್ಮಾಽಸ್ಮಿ ಧನ್ಯಚೇಷ್ಟೋಽಸ್ಮಿ ಧನ್ಯವಾನ್ ।
ಧನ್ಯೇನಾನೇನ ಚೀರ್ಣೇನ ವ್ರತೇನ ಸ್ಯಾಂ ಸದಾ ಸುಖೀ॥ 56.11 ॥

ಏವಮುಚ್ಚಾರ್ಯ ತಂ ವಿಪ್ರೇ ನ್ಯಸ್ಯ ಕೋಶಂ ಮಹಾತ್ಮನಃ ।
ಸದ್ಯೋ ಧನ್ಯತ್ವಮಾಪ್ನೋತಿ ಯೋಽಪಿ ಸ್ಯಾದ್ ಭಾಗ್ಯವರ್ಜಿತಃ॥ 56.12 ॥

ಇಹ ಜನ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ ಚ ಪುಷ್ಕಲಂ ।
ಅನೇನ ಕೃತಮಾತ್ರೇಣ ಜಾಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ॥ 56.13 ॥

ಪ್ರಾಗ್ಜನ್ಮಜನಿತಂ ಪಾಪಮಗ್ನಿರ್ದಹತಿ ತಸ್ಯ ಹ ।
ದಗ್ಧೇ ಪಾಪೇ ವಿಮುಕ್ತಾತ್ಮಾ ಇಹ ಜನ್ಮನ್ಯಸೌ ಭವೇತ್॥ 56.14 ॥

ಯೋಽಪೀದಂ ಶೃಣುಯಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಯಶ್ಚ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠೇದ್ ದ್ವಿಜಃ ।
ಉಭೌ ತಾವಿಹ ಲೋಕೇ ತು ಧನ್ಯೌ ಸದ್ಯೋ ಭವಿಷ್ಯತಃ॥ 56.15 ॥

ಶ್ರೂಯತೇ ಚ ವ್ರತಂ ಚೈತಚ್ಚೀರ್ಣಮಾಸೀನ್ಮಹಾತ್ಮನಾ ।
ಧನದೇನ ಪುರಾ ಕಲ್ಪೇ ಶೂದ್ರಯೋನೌ ಸ್ಥಿತೇನ ತು॥ 56.16 ॥

See Also  Marga Sahaya Linga Stuti Of Appayya Deekshitar In Kannada

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀವರಾಹಪುರಾಣೇ ಭಗವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರೇ ಷಟ್ಪಂಚಾಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ॥ 56 ॥

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ ।
ಅತಃ ಪರಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಕಾಂತಿವ್ರತಮನುತ್ತಮಂ ।
ಯತ್ಕೃತ್ವಾ ತು ಪುರಾ ಸೋಮಃ ಕಾಂತಿಮಾನಭವತ್ ಪುನಃ॥ 57.1 ॥

ಯಕ್ಷ್ಮಣಾ ದಕ್ಷಶಾಪೇನ ಪುರಾಕ್ರಾಂತೋ ನಿಶಾಕರಃ ।
ಏತಚ್ಚೀರ್ತ್ವಾ ವ್ರತಂ ಸದ್ಯಃ ಕಾಂತಿಮಾನಭವತ್ ಕಿಲ॥ 57.2 ॥

ದ್ವಿತೀಯಾಯಾಂ ತು ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಾರ್ತ್ತಿಕಸ್ಯ ಸಿತೇ ದಿನೇ ।
ನಕ್ತಂ ಕುರ್ವೀತ ಯತ್ನೇನ ಅರ್ಚಯನ್ ಬಲಕೇಶವಂ॥ 57.3 ॥

ಬಲದೇವಾಯ ಪಾದೌ ತು ಕೇಶವಾಯ ಶಿರೋಽರ್ಚಯೇತ್ ।
ಏವಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಮೇಧಾವೀ ವೈಷ್ಣವಂ ರೂಪಮುತ್ತಮಂ॥ 57.4 ॥

ಪರಸ್ವರೂಪಂ ಸೋಮಾಖ್ಯಂ ದ್ವಿಕಲಂ ತದ್ದಿನೇ ಹಿ ಯತ್ ।
ತಸ್ಯಾರ್ಘಂ ದಾಪಯೇದ್ ಧೀಮಾನ್ ಮಂತ್ರೇಣ ಪರಮೇಷ್ಠಿನಃ॥ 57.5 ॥

ನಮೋಽಸ್ತ್ವಮೃತರೂಪಾಯ ಸರ್ವೌಷಧಿನೃಪಾಯ ಚ ।
ಯಜ್ಞಲೋಕಾಧಿಪತಯೇ ಸೋಮಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ॥ 57.6 ॥

ಅನೇನೈವ ಚ ಮಾರ್ಗೇಣ ದತ್ತ್ವಾರ್ಘ್ಯಂ ಪರಮೇಷ್ಠಿನಃ ।
ರಾತ್ರೌ ಸವಿಪ್ರೋ ಭುಂಜೀತ ಯವಾನ್ನಂ ಸಘೃತಂ ನರಃ॥ 57.7 ॥

ಫಾಲ್ಗುನಾದಿಚತುಷ್ಕೇ ತು ಪಾಯಸಂ ಭೋಜಯೇಚ್ಛುಚಿಃ ।
ಶಾಲಿಹೋಮಂ ತು ಕುರ್ವೀತ ಕಾರ್ತ್ತಿಕೇ ತು ಯವೈಸ್ತಥಾ॥ 57.8 ॥

ಆಷಾಢಾದಿಚತುಷ್ಕೇ ತು ತಿಲಹೋಮಂ ತು ಕಾರಯೇತ್ ।
ತದ್ವತ್ ತಿಲಾನ್ನಂ ಭುಂಜೀತ ಏಷ ಏವ ವಿಧಿಕ್ರಮಃ॥ 57.9 ॥

ತತಃ ಸಂವತ್ಸರೇ ಪೂರ್ಣೇ ಶಶಿನಂ ಕೃತರಾಜತಂ ।
ಸಿತವಸ್ತ್ರಯುಗಚ್ಛನ್ನಂ ಸಿತಪುಷ್ಪಾನುಲೇಪನಂ ।
ಏವಮೇವ ದ್ವಿಜಂ ಪೂಜ್ಯ ತತಸ್ತಂ ಪ್ರತಿಪಾದಯೇತ್॥ 57.10 ॥

ಕಾಂತಿಮಾನಪಿ ಲೋಕೇಽಸ್ಮಿನ್ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಃ ।
ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಸೋಮರೂಪಿನ್ ನಾರಾಯಣ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ॥ 57.11 ॥

ಅನೇನ ಕಿಲ ಮಂತ್ರೇಣ ದತ್ತ್ವಾ ವಿಪ್ರಾಯ ವಾಗ್ಯತಃ ।
ದತ್ತಮಾತ್ರೇ ತತಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ಕಾಂತಿಮಾನ್ ಜಾಯತೇ ನರಃ॥ 57.12 ॥

ಆತ್ರೇಯೇಣಾಪಿ ಸೋಮೇನ ಕೃತಮೇತತ್ ಪುರಾ ನೃಪ ।
ತಸ್ಯ ವ್ರತಾಂತೇ ಸಂತುಷ್ಟಃ ಸ್ವಯಮೇವ ಜನಾರ್ದನಃ ।
ಯಕ್ಷ್ಮಾಣಮಪನೀಯಾಶು ಅಮೃತಾಖ್ಯಾಂ ಕಲಾಂ ದದೌ॥ 57.13 ॥

ತಾಂ ಕಲಾಂ ಸೋಮರಾಜಾಽಸೌ ತಪಸಾ ಲಬ್ಧವಾನಿತಿ ।
ಸೋಮತ್ವಂ ಚಾಗಮತ್ ಸೋಽಸ್ಯ ಓಷಧೀನಾಂ ಪತಿರ್ಬಭೌ॥ 57.14 ॥

ದ್ವಿತೀಯಾಮಶ್ವಿನೌ ಸೋಮಭುಜೌ ಕೀರ್ತ್ಯೇತೇ ತದ್ದಿನೇ ನೃಪ ।
ತೌ ಶೇಷವಿಷ್ಣೂ ವಿಖ್ಯಾತೌ ಮುಖ್ಯಪಕ್ಷೌ ನ ಸಂಶಯಃ॥ 57.15 ॥

ನ ವಿಷ್ಣೋರ್ವ್ಯತಿರಿಕ್ತಂ ಸ್ಯಾದ್ ದೈವತಂ ನೃಪಸತ್ತಮ ।
ನಾಮಭೇದೇನ ಸರ್ವತ್ರ ಸಂಸ್ಥಿತಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ॥ 57.16 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀವರಾಹಪುರಾಣೇ ಭಗವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರೇ ಸಪ್ತಪಂಚಾಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ॥ 57 ॥

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ ।
ಅತಃ ಪರಂ ಮಹಾರಾಜ ಸೌಭಾಗ್ಯಕರಣಂ ವ್ರತಂ ।
ಶೃಣು ಯೇನಾಶು ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ಸ್ತ್ರೀಪುಂಸಾಮುಪಜಾಯತೇ॥ 58.1 ॥

ಫಾಲ್ಗುನಸ್ಯ ತು ಮಾಸಸ್ಯ ತೃತೀಯಾ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷತಃ ।
ಉಪಾಸಿತವ್ಯಾ ನಕ್ತೇನ ಶುಚಿನಾ ಸತ್ಯವಾದಿನಾ॥ 58.2 ॥

ಸಶ್ರೀಕಂ ಚ ಹರಿಂ ಪೂಜ್ಯ ರುದ್ರಂ ವಾ ಚೋಮಯಾ ಸಹ ।
ಯಾ ಶ್ರೀಃ ಸಾ ಗಿರಿಜಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಯೋ ಹರಿಃ ಸ ತ್ರಿಲೋಚನಃ॥ 58.3 ॥

ಏವಂ ಸರ್ವೇಷು ಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ಪುರಾಣೇಷು ಚ ಪಠ್ಯತೇ ।
ಏತಸ್ಮಾದನ್ಯಥಾ ಯಸ್ತು ಬ್ರೂತೇ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪೃಥಕ್ತಯಾ॥ 58.4 ॥

ರುದ್ರೋ ಜನಾನಾಂ ಮರ್ತ್ಯಾನಾಂ ಕಾವ್ಯಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ನ ತದ್ಭವೇತ್ ।
ವಿಷ್ಣುಂ ರುದ್ರಕೃತಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಶ್ರೀರ್ಗೌರೀ ನ ತು ಪಾರ್ಥಿವ ।
ತನ್ನಾಸ್ತಿಕಾನಾಂ ಮರ್ತ್ಯಾನಾಂ ಕಾವ್ಯಂ ಜ್ಞೇಯಂ ವಿಚಕ್ಷಣೈಃ॥ 58.5 ॥

ಏವಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಸಲಕ್ಷ್ಮೀಕಂ ಹರಿಂ ಸಂಪೂಜ್ಯ ಭಕ್ತಿತಃ ।
ಮಂತ್ರೇಣಾನೇನ ರಾಜೇಂದ್ರ ತತಸ್ತಂ ಪರಮೇಶ್ವರಂ॥ 58.6 ॥

ಗಂಭೀರಾಯೇತಿ ಪಾದೌ ತು ಸುಭಗಾಯೇತಿ ವೈ ಕಟಿಂ ।
ಉದರಂ ದೇವದೇವೇತಿ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯೇತಿ ವೈ ಮುಖಂ ।
ವಾಚಸ್ಪತಯೇ ಚ ಶಿರೋ ರುದ್ರಾಯೇತಿ ಚ ಸರ್ವತಃ॥ 58.7 ॥

ಏವಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಮೇಧಾವೀ ವಿಷ್ಣುಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ಸಮನ್ವಿತಂ ।
ಹರಂ ವಾ ಗೌರಿಸಂಯುಕ್ತಂ ಗಂಧಪುಷ್ಪಾದಿಭಿಃ ಕ್ರಮಾತ್॥ 58.8 ॥

ತತಸ್ತಸ್ಯಾಗ್ರತೋ ಹೋಮಂ ಕಾರಯೇನ್ಮಧುಸರ್ಪಿಷಾ ।
ತಿಲೈಃ ಸಹ ಮಹಾರಾಜ ಸೌಭಾಗ್ಯಪತಯೇತಿ ಚ॥ 58.9 ॥

ತತಸ್ತ್ವಕ್ಷಾರವಿರಸಂ ನಿಸ್ನೇಹಂ ಧರಣೀತಲೇ ।
ಗೋಧೂಮಾನ್ನಂ ತು ಭುಂಜೀತ ಕೃಷ್ಣೇಪ್ಯೇವಂ ವಿಧಿಃ ಸ್ಮೃತಃ ।
ಆಷಾಢಾದಿದ್ವಿತೀಯಾಂ ತು ಪಾರಣಂ ತತ್ರ ಭೋಜನಂ॥ 58.10 ॥

ಯವಾನ್ನಂ ತು ತತಃ ಪಶ್ಚಾತ್ ಕಾರ್ತ್ತಿಕಾದಿಷು ಪಾರ್ಥಿವ ।
ಶ್ಯಾಮಾಕಂ ತತ್ರ ಭುಂಜೀತ ತ್ರೀನ್ ಮಾಸಾನ್ ನಿಯತಃ ಶುಚಿಃ॥ 58.11 ॥

ತತೋ ಮಾಘಸಿತೇ ಪಕ್ಷೇ ತೃತೀಯಾಯಾಂ ನರಾಧಿಪ ।
ಸೌವರ್ಣಾಂ ಕಾರಯೇದ್ ಗೌರೀಂ ರುದ್ರಂ ಚೈಕತ್ರ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್॥ 58.12 ॥

ಸಲಕ್ಷ್ಮೀಕಂ ಹರಿಂ ಚಾಪಿ ಯಥಾಶಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಸನ್ನಧೀಃ ।
ತತಸ್ತಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ದದ್ಯಾತ್ ಪಾತ್ರಭೂತೇ ವಿಚಕ್ಷಣೇ॥ 58.13 ॥

ಅನ್ನೇನ ಹೀನೇ ವೇದಾನಾಂ ಪಾರಗೇ ಸಾಧುವರ್ತಿನಿ ।
ಸದಾಚಾರೇತಿ ವಾ ದದ್ಯಾದಲ್ಪವಿತ್ತೇ ವಿಶೇಷತಃ॥ 58.14 ॥

ಷಡ್ಭಿಃ ಪಾತ್ರೈರುಪೇತಂ ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ ನಿವೇದಯೇತ್ ।
ಏಕಂ ಮಧುಮಯಂ ಪಾತ್ರಂ ದ್ವಿತೀಯಂ ಘೃತಪೂರಿತಂ॥ 58.15 ॥

ತೃತೀಯಂ ತಿಲತೈಲಸ್ಯ ಚತುರ್ಥಂ ಗುಡಸಂಯುತಂ ।
ಪಂಚಮಂ ಲವಣೈಃ ಪೂರ್ಣಂ ಷಷ್ಠಂ ಗೋಕ್ಷೀರಸಂಯುತಂ॥ 58.16 ॥

ಏತಾನಿ ದತ್ತ್ವಾ ಪಾತ್ರಾಣಿ ಸಪ್ತಜನ್ಮಾಂತರಂ ಭವೇತ್ ।
ಸುಭಗೋ ದರ್ಶನೀಯಶ್ಚ ನಾರೀ ವಾ ಪುರುಷೋಽಪಿ ವಾ॥ 58.17 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀವರಾಹಪುರಾಣೇ ಭಗವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರೇ ಅಷ್ಟಪಂಚಾಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ॥ 58 ॥

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ ।
ಅಥಾವಿಘ್ನಕರಂ ರಾಜನ್ ಕಥಯಾಮಿ ಶೃಣುಷ್ವ ಮೇ ।
ಯೇನ ಸಮ್ಯಕ್ ಕೃತೇನಾಪಿ ನ ವಿಘ್ನಮುಪಜಾಯತೇ॥ 59.1 ॥

ಚತುರ್ಥ್ಯಾಂ ಫಾಲ್ಗುನೇ ಮಾಸಿ ಗ್ರಹೀತವ್ಯಂ ವ್ರತಂ ತ್ವಿದಂ ।
ನಕ್ತಾಹಾರೇಣ ರಾಜೇಂದ್ರ ತಿಲಾನ್ನಂ ಪಾರಣಂ ಸ್ಮೃತಂ ।
ತದೇವಾಗ್ನೌ ತು ಹೋತವ್ಯಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ ಚ ತದ್ ಭವೇತ್॥ 59.2 ॥

ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಂ ವ್ರತಂ ಚೈತತ್ ಕೃತ್ವಾ ವೈ ಪಂಚ ಮೇ ತಥಾ ।
ಸೌವರ್ಣಂ ಗಜವಕ್ತ್ರಂ ತು ಕೃತ್ವಾ ವಿಪ್ರಾಯ ದಾಪಯೇತ್॥ 59.3 ॥

ಪಾಯಸೈಃ ಪಂಚಭಿಃ ಪಾತ್ರೈರುಪೇತಂ ತು ತಿಲೈಸ್ತಥಾ ।
ಏವಂ ಕೃತ್ವಾ ವ್ರತಂ ಚೈತತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೈರ್ವಿಮುಚ್ಯತೇ॥ 59.4 ॥

ಹಯಮೇಧಸ್ಯ ವಿಘ್ನೇ ತು ಸಂಜಾತೇ ಸಗರಃ ಪುರಾ ।
ಏತದೇವ ಚರಿತ್ವಾ ತು ಹಯಮೇಧಂ ಸಮಾಪ್ತವಾನ್॥ 59.5 ॥

ತಥಾ ರುದ್ರೇಣ ದೇವೇನ ತ್ರಿಪುರಂ ನಿಘ್ನತಾ ಪುರಾ ।
ಏತದೇವ ಕೃತಂ ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ರಿಪುರಂ ತೇನ ಪಾತಿತಂ ।
ಮಯಾ ಸಮುದ್ರಂ ಪಿಬತಾ ಏತದೇವ ಕೃತಂ ವ್ರತಂ॥ 59.6 ॥

ಅನ್ಯೈರಪಿ ಮಹೀಪಾಲೈರೇತದೇವ ಕೃತಂ ಪುರಾ ।
ತಪೋಽರ್ಥಿಭಿರ್ಜ್ಞಾನಕೃತೈರ್ನಿರ್ವಿಘ್ನಾರ್ಥೇ ಪರಂತಪ॥ 59.7 ॥

ಶೂರಾಯ ಧೀರಾಯ ಗಜಾನನಾಯ
ಲಂಬೋದರಾಯೈಕದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ಚೈವ ।
ಏವಂ ಪೂಜ್ಯಸ್ತದ್ದಿನೇ ತತ್ ಪುನಶ್ಚ
ಹೋಮಂ ಕುರ್ಯಾದ್ ವಿಘ್ನವಿನಾಶಹೇತೋಃ॥ 59.8 ॥

ಅನೇನ ಕೃತಮಾತ್ರೇಣ ಸರ್ವವಿಘ್ನೈರ್ವಿಮುಚ್ಯತೇ ।
ವಿನಾಯಕಸ್ಯ ಕೃಪಯಾ ಕೃತಕೃತ್ಯೋ ನರೋ ಭವೇತ್॥ 59.9 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀವರಾಹಪುರಾಣೇ ಭಗವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರೇ ನವಪಂಚಾಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ॥ 59 ॥

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ ।
ಶಾಂತಿವ್ರತಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ತವ ರಾಜನ್ ಶೃಣುಷ್ವ ತತ್ ।
ಯೇನ ಚೀರ್ಣೇನ ಶಾಂತಿಃ ಸ್ಯಾತ್ ಸರ್ವದಾ ಗೃಹಮೇಧಿನಾಂ॥ 60.1 ॥

ಪಂಚಮ್ಯಾಂ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷಸ್ಯ ಕಾರ್ತ್ತಿಕೇ ಮಾಸಿ ಸುವ್ರತ ।
ಆರಭೇದ್ ವರ್ಷಮೇಕಂ ತು ಭುಂಜೀಯಾದಮ್ಲವರ್ಜಿತಂ॥ 60.2 ॥

ನಕ್ತಂ ದೇವಂ ತು ಸಂಪೂಜ್ಯ ಹರಿಂ ಶೇಷೋಪರಿ ಸ್ಥಿತಂ ।
ಅನಂತಾಯೇತಿ ಪಾದೌ ತು ವಾಸುಕಾಯೇತಿ ವೈ ಕಟಿಂ॥ 60.3 ॥

ತಕ್ಷಕಾಯೇತಿ ಜಠರಮುರಃ ಕರ್ಕೋಟಕಾಯ ಚ ।
ಪದ್ಮಾಯ ಕಂಠಂ ಸಂಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪದ್ಮಾಯ ದೋರ್ಯುಗಂ॥ 60.4 ॥

ಶಂಖಪಾಲಾಯ ವಕ್ತ್ರಂ ತು ಕುಟಿಲಾಯೇತಿ ವೈ ಶಿರಃ ।
ಏವಂ ವಿಷ್ಣುಗತಂ ಪೂಜ್ಯ ಪೃಥಕ್ತ್ವೇನ ಚ ಪೂಜಯೇತ್॥ 60.5 ॥

ಕ್ಷೀರೇಣ ಸ್ನಪನಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ತಾನುದ್ದಿಶ್ಯ ಹರೇಃ ಪುನಃ ।
ತದಗ್ರೇ ಹೋಮಯೇತ್ ಕ್ಷೀರಂ ತಿಲೈಃ ಸಹ ವಿಚಕ್ಷಣಃ॥ 60.6 ॥

ಏವಂ ಸಂವತ್ಸರಸ್ಯಾಂತೇ ಕುರ್ಯಾದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಭೋಜನಂ ।
ನಾಗಂ ತು ಕಾಂಚನಂ ಕುರ್ಯಾದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ ನಿವೇದಯೇತ್॥ 60.7 ॥

ಏವಂ ಯಃ ಕುರುತೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವ್ರತಮೇತನ್ನರಾಧಿಪಃ ।
ತಸ್ಯ ಶಾಂತಿರ್ಭವೇನ್ನಿತ್ಯಂ ನಾಗಾನಾಂ ನ ಭಯಂ ತಥಾ॥ 60.8 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀವರಾಹಪುರಾಣೇ ಭಗವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರೇ ಷಷ್ಟಿತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ॥ 60 ॥

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ ।
ಕಾಮವ್ರತಂ ಮಹಾರಾಜ ಶೃಣು ಮೇ ಗದತೋಽಧುನಾ ।
ಯೇನ ಕಾಮಾಃ ಸಮೃದ್ಧ್ಯಂತೇ ಮನಸಾ ಚಿಂತಿತಾ ಅಪಿ॥ 61.1 ॥

ಷಷ್ಠ್ಯಾಂ ಫಲಾಶನೋ ಯಸ್ತು ವರ್ಷಮೇಕಂ ವ್ರತಂ ಚರೇತ್ ।
ಪೌಷಮಾಸಸಿತೇ ಪಕ್ಷೇ ಚತುರ್ಥ್ಯಾಂ ಕೃತಭೋಜನಃ॥ 61.2 ॥

ಷಷ್ಠ್ಯಾಂ ತು ಪಾರಯೇದ್ ಧೀಮಾನ್ ಪ್ರಥಮಂ ತು ಫಲಂ ನೃಪ ।
ತತೋ ಭುಂಜೀತ ಯತ್ನೇನ ವಾಗ್ಯತಃ ಶುದ್ಧಮೋದನಂ॥ 61.3 ॥

ಬ್ರಾಹ್ಮಣೈಃ ಸಹ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಕೇವಲೈಃ ಫಲೈಃ ।
ತಮೇಕಂ ದಿವಸಂ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಸಪ್ತಮ್ಯಾಂ ಪಾರಯೇನ್ನೃಪ॥ 61.4 ॥

ಅಗ್ನಿಕಾರ್ಯಂ ತು ಕುರ್ವೀತ ಗುಹರೂಪೇಣ ಕೇಶವಂ ।
ಪೂಜಯಿತ್ವಾಭಿಧಾನೇನ ವರ್ಷಮೇಕಂ ವ್ರತಂ ಚರೇತ್॥ 61.5 ॥

ಷಡ್ವಕ್ತ್ರ ಕಾರ್ತ್ತಿಕ ಗುಹ ಸೇನಾನೀ ಕೃತ್ತಿಕಾಸುತ ।
ಕುಮಾರ ಸ್ಕಂದ ಇತ್ಯೇವಂ ಪೂಜ್ಯೋ ವಿಷ್ಣುಃ ಸ್ವನಾಮಭಿಃ॥ 61.6 ॥

ಸಮಾಪ್ತೌ ತು ವ್ರತಸ್ಯಾಸ್ಯ ಕುರ್ಯಾದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಭೋಜನಂ ।
ಷಣ್ಮುಖಂ ಸರ್ವಸೌವರ್ಣಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ ನಿವೇದಯೇತ್॥ 61.7 ॥

ಸರ್ವೇ ಕಾಮಾಃ ಸಮೃದ್ಧ್ಯಂತಾಂ ಮಮ ದೇವ ಕುಮಾರಕ ।
ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾದಿಮಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಗೃಹ್ಯತಾಂ ವಿಪ್ರ ಮಾಚಿರಂ॥ 61.8 ॥

ಅನೇನ ದತ್ತ್ವಾ ಮಂತ್ರೇಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ ಸಯುಗ್ಮಕಂ ।
ತತಃ ಕಾಮಾಃ ಸಮೃದ್ಧ್ಯಂತೇ ಸರ್ವೇ ವೈ ಇಹ ಜನ್ಮನಿ॥ 61.9 ॥

ಅಪುತ್ರೋ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಮಧನೋ ಲಭತೇ ಧನಂ ।
ಭ್ರಷ್ಟರಾಜ್ಯೋ ಲಭೇದ್ ರಾಜ್ಯಂ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ॥ 61.10 ॥

ಏತದ್ ವ್ರತಂ ಪುರಾ ಚೀರ್ಣಂ ನಲೇನ ನೃಪಸತ್ತಮ ।
ಋತುಪರ್ಣಸ್ಯ ವಿಷಯೇ ವಸತಾ ವ್ರತಚರ್ಯಯಾ॥ 61.11 ॥

ತಥಾ ರಾಜ್ಯಚ್ಯುತೈರನ್ಯೈರ್ಬಹುಭಿರ್ನೃಪಸತ್ತಮೈಃ ।
ಪೌರಾಣಿಕಂ ವ್ರತಂ ಚೈವ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ನೃಪಸತ್ತಮ॥ 61.12 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀವರಾಹಪುರಾಣೇ ಭಗವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರೇ ಏಕಷಷ್ಟಿತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ॥ 61 ॥

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ ।
ಅಥಾಪರಂ ಮಹಾರಾಜ ವ್ರತಮಾರೋಗ್ಯಸಂಜ್ಞಿತಂ ।
ಕಥಯಾಮಿ ಪರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಣಾಶನಂ॥ 62.1 ॥

ತಸ್ಯೈವ ಮಾಘಮಾಸಸ್ಯ ಸಪ್ತಮ್ಯಾಂ ಸಮುಪೋಷಿತಃ ।
ಪೂಜಯೇದ್ ಭಾಸ್ಕರಂ ದೇವಂ ವಿಷ್ಣುರೂಪಂ ಸನಾತನಂ॥ 62.2 ॥

ಆದಿತ್ಯ ಭಾಸ್ಕರ ರವೇ ಭಾನೋ ಸೂರ್ಯ ದಿವಾಕರ ।
ಪ್ರಭಾಕರೇತಿ ಸಂಪೂಜ್ಯ ಏವಂ ಸಂಪೂಜ್ಯತೇ ರವಿಃ॥ 62.3 ॥

ಷಷ್ಠ್ಯಾಂ ಚೈವ ಕೃತಾಹಾರಃ ಸಪ್ತಮ್ಯಾಂ ಭಾನುಮರ್ಚಯೇತ್ ।
ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಚೈವ ಭುಂಜೀತ ಏಷ ಏವ ವಿಧಿಕ್ರಮಃ॥ 62.4 ॥

ಅನೇನ ವತ್ಸರಂ ಪೂರ್ಣಂ ವಿಧಿನಾ ಯೋಽರ್ಚಯೇದ್ ರವಿಂ ।
ತಸ್ಯಾರೋಗ್ಯಂ ಧನಂ ಧಾನ್ಯಮಿಹ ಜನ್ಮಮಿ ಜಾಯತೇ ।
ಪರತ್ರ ಚ ಶುಭಂ ಸ್ಥಾನಂ ಯದ್ ಗತ್ವಾ ನ ನಿವರ್ತತೇ॥ 62.5 ॥

ಸಾರ್ವಭೌಮಃ ಪುರಾ ರಾಜಾ ಅನರಣ್ಯೋ ಮಹಾಬಲಃ ।
ತೇನಾಯಮರ್ಚಿತೋ ದೇವೋ ವ್ರತೇನಾನೇನ ಪಾರ್ಥಿವ ।
ತಸ್ಯ ತುಷ್ಟೋ ವರಂ ದೇವಃ ಪ್ರಾದಾದಾರೋಗ್ಯಮುತ್ತಮಂ॥ 62.6 ॥

ಭದ್ರಾಶ್ವ ಉವಾಚ ।
ಕಿಮಸೌ ರೋಗವಾನ್ ರಾಜಾ ಯೇನಾರೋಗ್ಯಮವಾಪ್ತವಾನ್ ।
ಸಾರ್ವಭೌಮಸ್ಯ ಚ ಕಥಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ರೋಗಸ್ಯ ಸಂಭವಃ॥ 62.7 ॥

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ ।
ಸ ರಾಜಾ ಸಾರ್ವಭೌಮೋಽಭೂದ್ ಯಶಸ್ವೀ ಚ ಸುರೂಪವಾನ್ ।
ಸ ಕದಾಚಿನ್ನೃಪಶ್ರೇಷ್ಠೋ ನೃಪಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹಾಬಲಃ॥62.8 ॥

ಗತವಾನ್ ಮಾನಸಂ ದಿವ್ಯಂ ಸರೋ ದೇವಗಣಾನ್ವಿತಂ ।
ತತ್ರಾಪಶ್ಯದ್ ಬೃಹದ್ ಪದ್ಮಂ ಸರೋಮಧ್ಯಗತಂ ಸಿತಂ॥ 62.9 ॥

ತತ್ರ ಚಾಂಗುಷ್ಠಮಾತ್ರಂ ತು ಸ್ಥಿತಂ ಪುರುಷಸತ್ತಮಂ ।
ರಕ್ತವಾಸೋಭಿರಾಛನ್ನಂ ದ್ವಿಭುಜಂ ತಿಗ್ಮತೇಜಸಂ॥ 62.10 ॥

ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಾರಥಿಂ ಪ್ರಾಹ ಪದ್ಮಮೇತತ್ ಸಮಾನಯ ।
ಇದಂ ತು ಶಿರಸಾ ಬಿಭ್ರತ್ ಸರ್ವಲೋಕಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧೌ ।
ಶ್ಲಾಘನೀಯೋ ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ ತಸ್ಮಾದಾಹರ ಮಾಚಿರಂ॥ 62.11 ॥

ಏವಮುಕ್ತಸ್ತದಾ ತೇನ ಸಾರಥಿಃ ಪ್ರವಿವೇಶ ಹ ।
ಗ್ರಹೀತುಮುಪಚಕ್ರಾಮ ತಂ ಪದ್ಮಂ ನೃಪಸತ್ತಮ॥ 62.12 ॥

ಸ್ಪೃಷ್ಟಮಾತ್ರೇ ತತಃ ಪದ್ಮೇ ಹುಂಕಾರಃ ಸಮಜಾಯತ ।
ತೇನ ಶಬ್ದೇನ ಸ ತ್ರಸ್ತಃ ಪಪಾತ ಚ ಮಮಾರ ಚ॥ 62.13 ॥

ರಾಜಾ ಚ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ ತೇನ ಶಬ್ದೇನ ಸಮಪದ್ಯತ ।
ಕುಷ್ಠೀ ವಿಗತವರ್ಣಶ್ಚ ಬಲವೀರ್ಯವಿವರ್ಜಿತಃ॥ 62.14 ॥

ತಥಾಗತಮಥಾತ್ಮಾನಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸ ಪುರುಷರ್ಷಭಃ ।
ತಸ್ಥೌ ತತ್ರೈವ ಶೋಕಾರ್ತ್ತಃ ಕಿಮೇತದಿತಿ ಚಿಂತಯನ್॥ 62.15 ॥

ತಸ್ಯ ಚಿಂತಯತೋ ಧೀಮಾನಾಜಗಾಮ ಮಹಾತಪಾಃ ।
ವಸಿಷ್ಠೋ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರೋಽಥ ತಂ ಸ ಪಪ್ರಚ್ಛ ಪಾರ್ಥಿವಂ॥ 62.16 ॥

See Also  Mrutyunjaya Maanasa Puja Stotram In Kannada – Kannada Shlokas

ಕಥಂ ತೇ ರಾಜಶಾರ್ದೂಲ ತವ ದೇಹಸ್ಯ ಶಾಸನಂ ।
ಇದಾನೀಮೇವ ಕಿಂ ಕಾರ್ಯಂ ತನ್ಮಮಾಚಕ್ಷ್ವ ಪೃಚ್ಛತಃ॥ 62.17 ॥

ಏವಮುಕ್ತಸ್ತತೋ ರಾಜಾ ವಸಿಷ್ಠೇನ ಮಹಾತ್ಮನಾ ।
ಸರ್ವಂ ಪದ್ಮಸ್ಯ ವೃತ್ತಾಂತಂ ಕಥಯಾಮಾಸ ಸ ಪ್ರಭುಃ॥ 62.18 ॥

ತಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸ ಮುನಿಸ್ತತ್ರ ಸಾಧು ರಾಜನ್ನಥಾಬ್ರವೀತ್ ।
ಅಸಾಧುರಥ ವಾ ತಿಷ್ಠ ತಸ್ಮಾತ್ ಕುಷ್ಠಿತ್ವಮಾಗತಃ॥ 62.19 ॥

ಏವಮುಕ್ತಸ್ತದಾ ರಾಜಾ ವೇಪಮಾನಃ ಕೃತಾಂಜಲಿಃ ।
ಪಪ್ರಚ್ಛ ಸಾಧ್ವಹಂ ವಿಪ್ರ ಕಥಂ ವಾಽಸಾಧ್ವಹಂ ಮುನೇ ।
ಕಥಂ ಚ ಕುಷ್ಠಂ ಮೇ ಜಾತಮೇತನ್ಮೇ ವಕ್ತುಮರ್ಹಸಿ॥ 62.20 ॥

ವಸಿಷ್ಠ ಉವಾಚ ।
ಏತದ್ ಬ್ರಹ್ಮೋದ್ಭವಂ ನಾಮ ಪದ್ಮಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಶ್ರುತಂ ।
ದೃಷ್ಟಮಾತ್ರೇಣ ಚಾನೇನ ದೃಷ್ಟಾಃ ಸ್ಯುಃ ಸರ್ವದೇವತಾಃ ।
ಏತಸ್ಮಿನ್ ದೃಶ್ಯತೇ ಚೈತತ್ ಷಣ್ಮಾಸಂ ಕ್ವಾಪಿ ಪಾರ್ಥಿವ॥ 62.21 ॥

ಏತಸ್ಮಿನ್ ದೃಷ್ಟಮಾತ್ರೇ ತು ಯೋ ಜಲಂ ವಿಶತೇ ನರಃ ।
ಸರ್ವಪಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಪರಂ ನಿರ್ವಾಣಮರ್ಹತಿ॥ 62.22 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪ್ರಾಗವಸ್ಥಾಯಾ ಮೂರ್ತಿರಪ್ಸು ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾ ।
ಏತಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಜಲೇ ಮಗ್ನಃ ಸಂಸಾರಾದ್ ವಿಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ॥ 62.23 ॥

ಇಮಂ ಚ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತೇ ಸೂತೋ ಜಲೇ ಮಗ್ನೋ ನರೋತ್ತಮ ।
ಪ್ರವಿಷ್ಟಶ್ಚ ಪುನರಿಮಂ ಹರ್ತುಮಿಚ್ಛನ್ನರಾಧಿಪ ।
ಪ್ರಾಪ್ತವಾನಸಿ ದುರ್ಬುದ್ಧೇ ಕುಷ್ಠಿತ್ವಂ ಪಾಪಪೂರುಷ॥ 62.24 ॥

ದೃಷ್ಟಮೇತತ್ ತ್ವಯಾ ಯಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಂ ಸಾಧ್ವಿತಿ ತತಃ ಪ್ರಭೋ ।
ಮಯೋಕ್ತೋ ಮೋಹಮಾಪನ್ನಸ್ತೇನಾಸಾಧುರಿತೀರಿತಃ॥ 62.25 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರೋ ಹ್ಯಹಂ ಚೇಮಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ।
ಅಹನ್ಯಹನಿ ಚಾಗಚ್ಛಂಸ್ತಂ ಪುನರ್ದೃಷ್ಟವಾನಸಿ॥ 62.26 ॥

ದೇವಾ ಅಪಿ ವದಂತ್ಯೇತೇ ಪದ್ಮಂ ಕಾಂಚನಮುತ್ತಮಂ ।
ಮಾನಸೇ ಬ್ರಹ್ಮಪದ್ಮಂ ತು ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚಾತ್ರ ಗತಂ ಹರಿಂ ।
ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಾಮಸ್ತತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಯದ್ ಗತ್ವಾ ನ ಪುನರ್ಭವೇತ್॥ 62.27 ॥

ಇದಂ ಚ ಕಾರಣಂ ಚಾನ್ಯತ್ ಕುಷ್ಠಸ್ಯ ಶೃಣು ಪಾರ್ಥಿವ ।
ಆದಿತ್ಯಃ ಪದ್ಮಗರ್ಭೇಽಸ್ಮಿನ್ ಸ್ವಯಮೇವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಃ॥ 62.28 ॥

ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತತ್ತ್ವತೋ ಭಾವಃ ಪರಮಾತ್ಮೈಷ ಶಾಶ್ವತಃ ।
ಧಾರಯಾಮಿ ಶಿರಸ್ಯೇನಂ ಲೋಕಮಧ್ಯೇ ವಿಭೂಷಣಂ॥ 62.29 ॥

ಏವಂ ತೇ ಜಲ್ಪತಾ ಪಾಪಮಿದಂ ದೇವೇನ ದರ್ಶಿತಂ ।
ಇದಾನೀಮಿಮಮೇವ ತ್ವಮಾರಾಧಯ ಮಹಾಮತೇ॥ 62.30 ॥

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ ।
ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ವಸಿಷ್ಠಸ್ತು ಇಮಮೇವ ವ್ರತಂ ತದಾ ।
ಆದಿತ್ಯಾರಾಧನಂ ದಿವ್ಯಮಾರೋಗ್ಯಾಖ್ಯಂ ಜಗಾದ ಹ॥ 62.31 ॥

ಸೋಽಪಿ ರಾಜಾಽಕರೋಚ್ಚೇಮಂ ವ್ರತಂ ಭಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಃ ।
ಸಿದ್ಧಿಂ ಚ ಪರಮಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತೋ ವಿರೋಗಶ್ಚಾಭವತ್ ಕ್ಷಣಾತ್॥ 62.32 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀವರಾಹಪುರಾಣೇ ಭಗವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರೇ ದ್ವಿಷಷ್ಟಿತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ॥ 62 ॥

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ ।
ಅಥಾಪರಂ ಮಹಾರಾಜ ಪುತ್ರಪ್ರಾಪ್ತಿವ್ರತಂ ಶುಭಂ ।
ಕಥಯಾಮಿ ಸಮಾಸೇನ ತನ್ಮೇ ನಿಗದತಃ ಶೃಣು॥ 63.1 ॥

ಮಾಸೇ ಭಾದ್ರಪದೇ ಯಾ ತು ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷೇ ನರೇಶ್ವರ ।
ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಮುಪವಾಸೇನ ಪುತ್ರಪ್ರಾಪ್ತಿವ್ರತಂ ಹಿ ತತ್॥ 63.2 ॥

ಷಷ್ಠ್ಯಾಂ ಚೈವ ತು ಸಂಕಲ್ಪ್ಯ ಸಪ್ತಮ್ಯಾಮರ್ಚಯೇದ್ ಹರಿಂ ।
ದೇವಕ್ಯುತ್ಸಂಗಗಂ ದೇವಂ ಮಾತೃಭಿಃ ಪರಿವೇಷ್ಟಿತಂ॥ 63.3 ॥

ಪ್ರಭಾತೇ ವಿಮಲೇಽಷ್ಟಮ್ಯಾಮರ್ಚಯೇತ್ ಪ್ರಯತೋ ಹರಿಂ ।
ಪ್ರಾಗ್ವಿಧಾನೇನ ಗೋವಿಂದಮರ್ಚಯಿತ್ವಾ ವಿಧಾನತಃ॥ 63.4 ॥

ತತೋ ಯವೈಃ ಕೃಷ್ಣತಿಲೈಃ ಸಘೃತೈರ್ಹೋಮಯೇದ್ ದಧಿ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಭೋಜಯೇದ್ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯಥಾಶಕ್ತ್ಯಾ ಸದಕ್ಷಿಣಾನ್॥ 63.5 ॥

ತತಃ ಸ್ವಯಂ ತು ಭುಂಜೀತ ಪ್ರಥಮಂ ಬಿಲ್ವಮುತ್ತಮಂ ।
ಪಶ್ಚಾದ್ ಯಥೇಷ್ಟಂ ಭುಂಜೀತ ಸ್ನೇಹೈಃ ಸರ್ವರಸೈರ್ಯುತಂ॥ 63.6 ॥

ಪ್ರತಿಮಾಸಮನೇನೈವ ವಿಧಿನೋಪೋಷ್ಯ ಮಾನವಃ ।
ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮೀಮಪುತ್ರೋಽಪಿ ಲಭೇತ್ ಪುತ್ರಂ ನ ಸಂಶಯಃ॥ 63.7 ॥

ಶ್ರೂಯತೇ ಚ ಪುರಾ ರಾಜಾ ಶೂರಸೇನಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ ।
ಸ ಹ್ಯಪುತ್ರಸ್ತಪಸ್ತೇಪೇ ಹಿಮವತ್ಪರ್ವತೋತ್ತಮೇ॥ 63.8 ॥

ತಸ್ಯೈವಂ ಕುರ್ವತೋ ದೇವೋ ವ್ರತಮೇತಜ್ಜಗಾದ ಹ ।
ಸೋಽಪ್ಯೇತತ್ ಕೃತವಾನ್ ರಾಜಾ ಪುತ್ರಂ ಚೈವೋಪಲಬ್ಧವಾನ್॥ 63.9 ॥

ವಸುದೇವಂ ಮಹಾಭಾಗಮನೇಕಕ್ರತುಯಾಜಿನಂ ।
ತಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಸೋಽಪಿ ರಾಜರ್ಷಿಃ ಪರಂ ನಿರ್ವಾಣಮಾಪತ್ವಾನ್॥ 63.10 ॥

ಏವಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮೀ ರಾಜನ್ ಮಯಾ ತೇ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಾ ।
ಸಂವತ್ಸರಾಂತೇ ದಾತವ್ಯಂ ಕೃಷ್ಣಯುಗ್ಮಂ ದ್ವಿಜಾತಯೇ॥ 63.11 ॥

ಏತತ್ ಪುತ್ರವ್ರತಂ ನಾಮ ಮಯಾ ತೇ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಂ ।
ಏತತ್ ಕೃತ್ವಾ ನರಃ ಪಾಪೈಃ ಸರ್ವೈರೇವ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ॥ 63.12 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀವರಾಹಪುರಾಣೇ ಭಗವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರೇ ತ್ರಿಷಷ್ಟಿತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ॥ 63 ॥

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ ।
ಅಥಾಪರಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶೌರ್ಯವ್ರತಮನುತ್ತಮಂ ।
ಯೇನ ಭೀರೋರಪಿ ಮಹಚ್ಛೌರ್ಯಂ ಭವತಿ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್॥ 64.1 ॥

ಮಾಸಿ ಚಾಶ್ವಯುಜೇ ಶುದ್ಧಾಂ ನವಮೀಂ ಸಮುಪೋಷಯೇತ್ ।
ಸಪ್ತಮ್ಯಾಂ ಕೃತಸಂಕಲ್ಪಃ ಸ್ಥಿತ್ವಾಽಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ನಿರೋದನಃ॥ 64.2 ॥

ನವಮ್ಯಾಂ ಪಾರಯೇತ್ ಪಿಷ್ಟಂ ಪ್ರಥಮಂ ಭಕ್ತಿತೋ ನೃಪ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಭೋಜಯೇದ್ ಭಕ್ತ್ಯಾ ದೇವೀಂ ಚೈವ ತು ಪೂಜಯೇತ್ ।
ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಂ ಮಹಾಭಾಗಾಂ ಮಹಾಮಾಯಾಂ ಮಹಾಪ್ರಭಾಂ॥ 64.3 ॥

ಏವಂ ಸಂವತ್ಸರಂ ಯಾವದುಪೋಷ್ಯೇತಿ ವಿಧಾನತಃ ।
ವ್ರತಾಂತೇ ಭೋಜಯೇದ್ ಧೀಮಾನ್ ಯಥಾಶಕ್ತ್ಯಾ ಕುಮಾರಿಕಾಃ॥ 64.4 ॥

ಹೇಮವಸ್ತ್ರಾದಿಭಿಸ್ತಾಸ್ತು ಭೂಷಯಿತ್ವಾ ತು ಶಕ್ತಿತಃ ।
ಪಶ್ಚಾತ್ ಕ್ಷಮಾಪಯೇತ್ ತಾಸ್ತು ದೇವೀ ಮೇ ಪ್ರೀಯತಾಮಿತಿ॥ 64.5 ॥

ಏವಂ ಕೃತೇ ಭ್ರಷ್ಟರಾಜ್ಯೋ ಲಭೇದ್ ರಾಜ್ಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಅವಿದ್ಯೋ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಭೀತಃ ಶೌರ್ಯಂ ಚ ವಿದಂತಿ॥ 64.6 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀವರಾಹಪುರಾಣೇ ಭಗವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರೇ ಚತುಃಷಷ್ಟಿತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ॥ 64 ॥

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ ।
ಸಾರ್ವಭೌಮವ್ರತಂ ಚಾನ್ಯತ್ ಕಥಯಾಮಿ ಸಮಾಸತಃ ।
ಯೇನ ಸಮ್ಯಕ್ಕೃತೇನಾಶು ಸಾರ್ವಭೌಮೋ ನೃಪೋ ಭವೇತ್॥ 65.1 ॥

ಕಾರ್ತಿಕಸ್ಯ ತು ಮಾಸಸ್ಯ ದಶಮೀ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷಿಕಾ ।
ತಸ್ಯಾಂ ನಕ್ತಾಶನೋ ನಿತ್ಯಂ ದಿಕ್ಷು ಶುದ್ಧಬಲಿಂ ಹರೇತ್॥ 65.2 ॥

ವಿಚಿತ್ರೈಃ ಕುಸುಮೈರ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಾನ್ ।
ದಿಶಾಂ ತು ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಕುರ್ಯಾನ್ ಮಂತ್ರೇಣಾನೇನ ಸುವ್ರತಃ ।
ಸರ್ವಾ ಭವಂತ್ಯಃ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತು ಮಮ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ॥ 65.3 ॥

ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಬಲಿಂ ತಾಸು ದತ್ತ್ವಾ ಶುದ್ಧೇನ ಚೇತಸಾ ।
ತತೋ ರಾತ್ರೌ ತು ಭುಂಜೀತ ದಧ್ಯನ್ನಂ ತು ಸುಸಂಸ್ಕೃತಂ॥ 65.4 ॥

ಪೂರ್ವಂ ಪಶ್ಚಾದ್ ಯಥೇಷ್ಟಂ ತು ಏವಂ ಸಂವತ್ಸರಂ ನೃಪ ।
ಯಃ ಕರೋತಿ ನರೋ ನಿತ್ಯಂ ತಸ್ಯ ದಿಗ್ವಿಜಯೋ ಭವೇತ್॥ 65.5 ॥

ಏಕಾದಶ್ಯಾಂ ತು ಯತ್ನೇನ ನರಃ ಕುರ್ಯಾದ್ ಯಥಾವಿಧಿ ।
ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷೇ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷಾದಾರಭ್ಯಾಬ್ದಂ ವಿಚಕ್ಷಣಃ ।
ತದ್ ವ್ರತ ಧನದಸ್ಯೇಷ್ಟಂ ಕೃತಂ ವಿತ್ತಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ॥ 65.6 ॥

ಏಕಾದಶ್ಯಾಂ ನಿರಾಹಾರೋ ಯೋ ಭುಂಕ್ತೇ ದ್ವಾದಶೀದಿನೇ ।
ಶುಕ್ಲೇ ವಾಽಪ್ಯಥವಾ ಕೃಷ್ಣೇ ತದ್ ವ್ರತಂ ವೈಷ್ಣವಂ ಮಹತ್॥ 65.7 ॥

ಏವಂ ಚೀರ್ಣ ಸುಘೋರಾಣಿ ಹಂತಿ ಪಾಪಾನಿ ರಪಾರ್ಥಿವ ।
ತ್ರಯೋದಶ್ಯಾಂ ತು ನಕ್ತೇನ ಧರ್ಮವ್ರತಮಥೋಚ್ಯತೇ॥ 65.8 ॥

ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೇ ಫಾಲ್ಗುನಸ್ಯ ತಥಾರಭ್ಯ ವಿಚಕ್ಷಣಃ ।
ರೌದ್ರಂ ವ್ರತಂ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷೇ ವಿಶೇಷತಃ ।
ಮಾಘಮಾಸಾದಥಾರಭ್ಯ ಪೂರ್ಣಂ ಸಂವತ್ಸರಂ ನೃಪ॥ 65.9 ॥

ಇಂದುವ್ರತಂ ಪಂಚದಶ್ಯಾಂ ಶುಕ್ಲಾಯಾಂ ನಕ್ತಭೋಜನಂ ।
ಪಿತೃವ್ರತಮಮಾವಾಸ್ಯಾಮಿತಿ ರಾಜನ ತಥೇರಿತಂ॥ 65.10 ॥

ದಶ ಪಂಚ ಚ ವರ್ಷಾಣಿ ಯ ಏವಂ ಕುರುತೇ ನೃಪ ।
ತಿಥಿವ್ರತಾನಿ ಕಸ್ತಸ್ಯ ಫಲಂ ವ್ರತಪ್ರಮಾಣತಃ॥ 65.11 ॥

ಅಶ್ವಮೇಧಸಹಸ್ರಾಣಿ ರಾಜಸೂಯಶತಾನಿ ಚ ।
ಯಷ್ಟಾನಿ ತೇನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಲ್ಪೋಕ್ತಾಃ ಕ್ರತವಸ್ತಥಾ॥ 65.12 ॥

ಏಕಮೇವ ಕೃತಂ ಹಂತಿ ವ್ರತಂ ಪಾಪಾನಿ ನಿತ್ಯಶಃ ।
ಯಃ ಪುನಃ ಸರ್ವಮೇತದ್ಧಿ ಕುರ್ಯಾನ್ನರವರಾತ್ಮಜ ।
ಸ ಶುದ್ಧೋ ವಿರಜೋ ಲೋಕಾನಾಪ್ನೋತಿ ಸಕಲಂ ನೃಪ॥ 65.13 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀವರಾಹಪುರಾಣೇ ಭಗವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರೇ ಪಂಚಷಷ್ಟಿತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ॥ 65 ॥

ಭದ್ರಾಶ್ವ ಉವಾಚ ।
ಆಶ್ಚರ್ಯಂ ಯದಿ ತೇ ಕಿಂಚಿದ್ ವಿದಿತಂ ದೃಷ್ಟಮೇವ ವಾ ।
ತನ್ಮೇ ಕಥಯ ಧರ್ಮಜ್ಞ ಮಮ ಕೌತೂಹಲಂ ಮಹತ್॥ 66.1 ॥

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ ।
ಆಶ್ಚರ್ಯಭೂತೋ ಭಗವಾನೇಷ ಏವ ಜನಾರ್ದನಃ ।
ತಸ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಾಣಿ ದೃಷ್ಟಾನಿ ಬಹೂನಿ ವಿವಿಧಾನಿ ವೈ॥ 66.2 ॥

ಶ್ವೇತದ್ವೀಪಂ ಗತಃ ಪೂರ್ವಂ ನಾರದಃ ಕಿಲ ಪಾರ್ಥಿವ ।
ಸೋಽಪಶ್ಯಚ್ಛಂಖಚಕ್ರಾಬ್ಜಾನ್ ಪುರುಷಾಂಸ್ತಿಗ್ಮತೇಜಸಃ॥ 66.3 ॥

ಅಯಂ ವಿಷ್ಣುರಯಂ ವಿಷ್ಣುರೇಷ ವಿಷ್ಣುಃ ಸನಾತನಃ ।
ಚಿಂತಾಽಭೂತ್ತಸ್ಯತಾಂದೃಷ್ಟ್ವಾ ಕೋಽಸ್ಮಿನ್ವಿಷ್ಣುರಿತಿ ಪ್ರಭುಃ॥ 66.4 ॥

ಏವಂ ಚಿಂತಯತಸ್ತಸ್ಯ ಚಿಂತಾ ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಭೋ ।
ಆರಾಧಯಾಮಿ ಚ ಕಥಂ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಧರಂ॥ 66.5 ॥

ಯೇನ ವೇದ್ಮಿ ಪರಂ ತೇಷಾಂ ದೇವೋ ನಾರಾಯಣಃ ಪ್ರಭುಃ ।
ಏವಂ ಸಂಚಿಂತ್ಯ ದಧ್ಯೌ ಸ ತಂ ದೇವಂ ಪರಮೇಶ್ವರಂ॥ 66.6 ॥

ದಿವ್ಯಂ ವರ್ಷಸಹಸ್ರಂ ತು ಸಾಗ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮಸುತಸ್ತದಾ ।
ಧ್ಯಾಯತಸ್ತಸ್ಯ ದೇವೋಽಸೌ ಪರಿತೋಷಂ ಜಗಾಮ ಹ॥ 66.7 ॥

ಉವಾಚ ಚ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವಂ ಗತಃ ಪ್ರಭುಃ ।
ವರಂ ಬ್ರಹ್ಮಸುತ ಬ್ರೂಹಿ ಕಿಂ ತೇ ದದ್ಮಿ ಮಹಾಮುನೇ॥ 66.8 ॥

ನಾರದ ಉವಾಚ ।
ಸಹಸ್ರಮೇಕಂ ವರ್ಷಾಣಾಂ ಧ್ಯಾತಸ್ತ್ವಂ ಭುವನೇಶ್ವರ ।
ತ್ವತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ಯೇನ ತದ್ ಬ್ರೂಹಿ ಯದಿ ತುಷ್ಟೋಽಸಿ ಮೇಽಚ್ಯುತ॥ 66.9 ॥

ದೇವದೇವ ಉವಾಚ ।
ಪೌರುಷಂ ಸೂಕ್ತಮಾಸ್ಥಾಯ ಯೇ ಯಜಂತಿ ದ್ವಿಜಾಸ್ತು ಮಾಂ ।
ಸಂಹಿತಾಮಾದ್ಯಮಾಸ್ಥಾಯ ತೇ ಮಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಂತಿ ನಾರದ॥ 66.10 ॥

ಅಲಾಭೇ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾಣಾಂ ಪಂಚರಾತ್ರೋದಿತೇನ ಹ ।
ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಾಂ ಪ್ರಪಶ್ಯಂತೇ ತೇ ಮಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಂತಿ ಮಾನವಾಃ॥ 66.11 ॥

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕ್ಷತ್ರಿಯವಿಶಾಂ ಪಂಚರಾತ್ರಂ ವಿಧೀಯತೇ ।
ಶೂದ್ರಾದೀನಾಂ ನ ತಚ್ಛ್ರೋತ್ರಪದವೀಮುಪಯಾಸ್ಯತಿ॥ 66.12 ॥

ಏವಂ ಮಯೋಕ್ತಂ ವಿಪ್ರೇಂದ್ರ ಪುರಾಕಲ್ಪೇ ಪುರಾತನಂ ।
ಪಂಚರಾತ್ರಂ ಸಹಸ್ರಾಣಾಂ ಯದಿ ಕಶ್ಚಿದ್ ಗ್ರಹೀಷ್ಯತಿ॥ 66.13 ॥

ಕರ್ಮಕ್ಷಯೇ ಚ ಮಾಂ ಕಶ್ಚಿದ್ ಯದಿ ಭಕ್ತೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ।
ತಸ್ಯ ಚೇದಂ ಪಂಚರಾತ್ರಂ ನಿತ್ಯಂ ಹೃದಿ ವಸಿಷ್ಯತಿ॥ 66.14 ॥

ಇತರೇ ರಾಜಸೈರ್ಭಾವೈಸ್ತಾಮಸೈಶ್ಚ ಸಮಾವೃತಾಃ ।
ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ದ್ವಿಜಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಚ್ಛಾಸನಪರಾಙ್ಮುಖಾಃ॥ 66.15 ॥

ಕೃತಂ ತ್ರೇತಾ ದ್ವಾಪರಂ ಚ ಯುಗಾನಿ ತ್ರೀಣಿ ನಾರದ ।
ಸತ್ತ್ವಸ್ಥಾಂ ಮಾಂ ಸಮೇಷ್ಯಂತಿ ಕಲೌ ರಜಸ್ತಮೋಽಧಿಕಾಃ॥ 66.16 ॥

ಅನ್ಯಚ್ಚ ತೇ ವರಂ ದದ್ಮಿ ಶೃಣು ನಾರದ ಸಾಂಪ್ರತಂ ।
ಯದಿದಂ ಪಂಚರಾತ್ರಂ ಮೇ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪರಮದುರ್ಲಭಂ ।
ತದ್ಭವಾನ್ ವೇತ್ಸ್ಯತೇ ಸರ್ವಂ ಮತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ನ ಸಂಶಯಃ॥ 66.17 ॥

ವೇದೇನ ಪಂಚರಾತ್ರೇಣ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯಜ್ಞೇನ ಚ ದ್ವಿಜ ।
ಪ್ರಾಪ್ಯೋಽಹಂ ನಾನ್ಯಥಾ ವತ್ಸ ವರ್ಷಕೋಟ್ಯಾಯುತೈರಪಿ॥ 66.18 ॥

ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಸ ಭಗವಾನ್ ನಾರದಂ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ।
ಜಗಾಮಾದರ್ಶನಂ ಸದ್ಯೋ ನಾರದೋಽಪಿ ಯಯೌ ದಿವಂ॥ 66.19 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀವರಾಹಪುರಾಣೇ ಭಗವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರೇ ಷಟ್ಷಷ್ಟಿತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ॥ 66 ॥

ಭದ್ರಾಶ್ವ ಉವಾಚ ।
ಭಗವನ್ ಸಿತಕೃಷ್ಣೇ ದ್ವೇ ಭಿನ್ನೇ ಜಗತಿ ಕೇಶವಾನ್ ।
ಸ್ತ್ರಿಯೌ ಬಭೂವತುಃ ಕೇ ದ್ವೇ ಸಿತಕೃಷ್ಣಾ ಚ ಕಾ ಶುಭಾ॥ 67.1 ॥

ಕಶ್ಚಾಸೌ ಪುರುಷೋ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಯ ಏಕಃ ಸಪ್ತಧಾ ಭವೇತ್ ।
ಕೋಽಸೌ ದ್ವಾದಶಧಾ ವಿಪ್ರ ದ್ವಿದೇಹಃ ಷಟ್ಶಿರಾಃ ಶುಭಃ॥ 67.2 ॥

ದಂಪತ್ಯಂ ಚ ದ್ವಿಜಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃತಸೂರ್ಯೋದಯಾದನಂ ।
ಕಸ್ಮಾದೇತಜ್ಜಗದಿದಂ ವಿತತಂ ದ್ವಿಜಸತ್ತಮ॥ 67.3 ॥

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ ।
ಸಿತಕೃಷ್ಣೇ ಸ್ತ್ರಿಯೌ ಯೇ ತೇ ತೇ ಭಗಿನ್ಯೌ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತೇ ।
ಸತ್ಯಾಸತ್ಯೇ ದ್ವಿವರ್ಣಾ ಚ ನಾರೀ ರಾತ್ರಿರುದಾಹೃತಾ॥ 67.4 ॥

ಯಃ ಪುಮಾನ್ ಸಪ್ತಧಾ ಜಾತ ಏಕೋ ಭೂತ್ವಾ ನರೇಶ್ವರ ।
ಸ ಸಮುದ್ರಸ್ತು ವಿಜ್ಞೇಯಃ ಸಪ್ತಧೈಕೋ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಃ॥ 67.5 ॥

ಯೋಽಸೌ ದ್ವಾದಶಧಾ ರಾಜನ್ ದ್ವಿದೇಹಃ ಷಟ್ಶಿರಾಃ ಪ್ರಭುಃ ।
ಸಂವತ್ಸರಃ ಸ ವಿಜ್ಞೇಯಃ ಶರೀರೇ ದ್ವೇ ಗತೀ ಸ್ಮೃತೇ ।
ಋತವಃ ಷಟ್ ಚ ವಕ್ತ್ರಾಣಿ ಏಷ ಸಂವತ್ಸರಃ ಸ್ಮೃತಃ॥ 67.6 ॥

ದಂಪತ್ಯಂ ತದಹೋರಾತ್ರಂ ಸೂರ್ಯಾಚಂದ್ರಮಸೌ ತತಃ ।
ತತೋ ಜಗತ್ ಸಮುತ್ತಸ್ಥೌ ದೇವಸ್ಯಾಸ್ಯ ನೃಪೋತ್ತಮ॥ 67.7 ॥

ಸ ವಿಷ್ಣುಃ ಪರಮೋ ದೇವೋ ವಿಜ್ಞೇಯೋ ನೃಪಸತ್ತಮ ।
ನ ಚ ವೇದಕ್ರಿಯಾಹೀನಃ ಪಶ್ಯತೇ ಪರಮೇಶ್ವರಂ॥ 67.8 ॥

॥ ಇತಿ ವರಾಹಪುರಾಣೇ ಭಗವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರೇ ಸಪ್ತಷಷ್ಟಿತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ॥ 67 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಅಗಸ್ತ್ಯಗೀತಾ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Agastya Gita in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil