Sri Adi Shankaracharya Ashtottara Satanama Stotram In Kannada

॥ Sri Adi Sankaracharya Ashtottara Satanama Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಧ್ಯಾನಂ ।

ಕೈಲಾಸಾಚಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ಕಾಮಿತಾಭೀಷ್ಟದಾಯಕಮ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ-ಪ್ರಾರ್ಥನಾ-ಪ್ರಾಪ್ತ-ದಿವ್ಯಮಾನುಷ-ವಿಗ್ರಹಮ್ ॥
ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಣೈಕಾನ್ತ-ಶಾಂತ-ಸ್ವಾನ್ತ-ಸಮುಜ್ಜ್ವಲಮ್ ।
ಸಂಯಜ್ಞಂ ಸಂಯಮೀಂದ್ರಾಣಾಂ ಸಾರ್ವಭೌಮಂ ಜಗದ್ಗುರುಮ್ ॥
ಕಿಂಕರೀಭೂತಭಕ್ತೈನಃ ಪಂಕಜಾತವಿಶೋಷಣಮ್ ।
ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕಶಂಕರಮ್ ॥

ಸ್ತೋತ್ರಂ ।
ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾದಿತ್ಯಃ ಸುಜ್ಞಾನಾಮ್ಬುಧಿಚಂದ್ರಮಾ ॥ ೧ ॥

ವರ್ಣಾಶ್ರಮಪ್ರತಿಷ್ಠಾತಾ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ಶಿಷ್ಯೋಪದೇಶನಿರತೋ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ ೨ ॥

ಸೂಕ್ಷ್ಮತತ್ತ್ವರಹಸ್ಯಜ್ಞಃ ಕಾರ್ಯಾಕಾರ್ಯಪ್ರಬೋಧಕಃ ।
ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಂಚಿತಕರಃ ಶಿಷ್ಯಹೃತ್ತಾಪಹಾರಕಃ ॥ ೩ ॥

ಪರಿವ್ರಾಜಾಶ್ರಮೋದ್ಧರ್ತಾ ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವತಂತ್ರಧೀಃ ।
ಅದ್ವೈತಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯಃ ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಚಂಕರರೂಪಧೃಕ್ ॥ ೪ ॥

ಷಣ್ಮತಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯಸ್ತ್ರಯೀಮಾರ್ಗಪ್ರಕಾಶಕಃ ।
ವೇದವೇದಾಂತತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ದುರ್ವಾದಿಮತಖಂಡನಃ ॥ ೫ ॥

ವೈರಾಗ್ಯನಿರತಃ ಶಾಂತಃ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಕಃ ।
ಪ್ರಸನ್ನವದನಾಂಭೋಜಃ ಪರಮಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶಕಃ ॥ ೬ ॥

ಪುರಾಣಸ್ಮೃತಿಸಾರಜ್ಞೋ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತೋ ಮಹಚ್ಚುಚಿಃ ।
ನಿತ್ಯಾನಂದೋ ನಿರಾತಂಕೋ ನಿಸ್ಸಂಗೋ ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮಕಃ ॥ ೭ ॥

ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರೋ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಪದಾಂಬುಜಃ ।
ಸತ್ತ್ವಪ್ರಧಾನಃ ಸದ್ಭಾವಃ ಸಂಖ್ಯಾತೀತಗುಣೋಜ್ಜ್ವಲಃ ॥ ೮ ॥

ಅನಘಃ ಸಾರಹೃದಯಃ ಸುಧೀಃ ಸಾರಸ್ವತಪ್ರದಃ ।
ಸತ್ಯಾತ್ಮಾ ಪುಣ್ಯಶೀಲಶ್ಚ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗವಿಚಕ್ಷಣಃ ॥ ೯ ॥

ತಪೋರಾಶಿರ್ಮಹಾತೇಜಾ ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾಗವಿತ್ ।
ಕಲಿಘ್ನಃ ಕಾಲಕರ್ಮಜ್ಞಸ್ತಮೋಗುಣನಿವಾರಕಃ ॥ ೧೦ ॥

ಭಗವಾನ್ ಭಾರತೀಜೇತಾ ಶಾರದಾಹ್ವಾನಪಂಡಿತಃ ।
ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿಭಾಗಜ್ಞೋ ಲಕ್ಷ್ಯಭೇದಪ್ರದರ್ಶಕಃ ॥ ೧೧ ॥

ನಾದಬಿಂದುಕಲಾಭಿಜ್ಞೋ ಯೋಗಿಹೃತ್ಪದ್ಮಭಾಸ್ಕರಃ ।
ಅತೀಂದ್ರಿಯಜ್ಞಾನನಿಧಿರ್ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯವಿವೇಕವಾನ್ ॥ ೧೨ ॥

ಚಿದಾನಂದಶ್ಚಿನ್ಮಯಾತ್ಮಾ ಪರಕಾಯಪ್ರವೇಶಕೃತ್ ।
ಅಮಾನುಷಚರಿತ್ರಾಢ್ಯಃ ಕ್ಷೇಮದಾಯೀ ಕ್ಷಮಾಕರಃ ॥ ೧೩ ॥

See Also  Keshavashtakam In Kannada

ಭವ್ಯೋ ಭದ್ರಪ್ರದೋ ಭೂರಿಮಹಿಮಾ ವಿಶ್ವರಂಜಕಃ ।
ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಃ ಸದಾಧಾರೋ ವಿಶ್ವಬಂಧುಃ ಶುಭೋದಯಃ ॥ ೧೪ ॥

ವಿಶಾಲಕೀರ್ತಿರ್ವಾಗೀಶಃ ಸರ್ವಲೋಕಹಿತೋತ್ಸುಕಃ ।
ಕೈಲಾಸಯಾತ್ರಾಸಂಪ್ರಾಪ್ತಚಂದ್ರಮೌಳಿಪ್ರಪೂಜಕಃ ॥ ೧೫ ॥

ಕಾಂಚ್ಯಾಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರರಾಜಾಖ್ಯಯಂತ್ರಸ್ಥಾಪನದೀಕ್ಷಿತಃ ।
ಶ್ರೀಚಕ್ರಾತ್ಮಕತಾಟಂಕತೋಷಿತಾಂಬಾಮನೋರಥಃ ॥ ೧೬ ॥

ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರೋಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯಾದಿಗ್ರಂಥಕಲ್ಪಕಃ ।
ಚತುರ್ದಿಕ್ಚತುರಾಮ್ನಾಯಪ್ರತಿಷ್ಠಾತಾ ಮಹಾಮತಿಃ ॥ ೧೭ ॥

ದ್ವಿಸಪ್ತತಿಮತೋಚ್ಚೇತ್ತಾ ಸರ್ವದಿಗ್ವಿಜಯಪ್ರಭುಃ ।
ಕಾಷಾಯವಸನೋಪೇತೋ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಳಿತವಿಗ್ರಹಃ ॥ ೧೮ ॥

ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕೈಕದಂಡಾಢ್ಯಃ ಕಮಂಡಲುಲಸತ್ಕರಃ ।
ಗುರುಭೂಮಂಡಲಾಚಾರ್ಯೋ ಭಗವತ್ಪಾದಸಂಜ್ಞಕಃ ॥ ೧೯ ॥

ವ್ಯಾಸಸಂದರ್ಶನಪ್ರೀತೋ ಋಷ್ಯಶೃಂಗಪುರೇಶ್ವರಃ ।
ಸೌಂದರ್ಯಲಹರೀಮುಖ್ಯಬಹುಸ್ತೋತ್ರವಿಧಾಯಕಃ ॥ ೨೦ ॥

ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿಕಲಾಭಿಜ್ಞೋ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಮೋಕ್ಷದಃ ।
ಶ್ರೀಮನ್ಮಂಡನಮಿಶ್ರಾಖ್ಯಸ್ವಯಂಭೂಜಯಸನ್ನುತಃ ॥ ೨೧ ॥

ತೋಟಕಾಚಾರ್ಯಸಂಪೂಜ್ಯೋ ಪದ್ಮಪಾದಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಕಃ ।
ಹಸ್ತಾಮಲಕಯೋಗೀಂದ್ರಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ ೨೨ ॥

ಸುರೇಶ್ವರಾಖ್ಯಸಚ್ಚಿಷ್ಯಸನ್ನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮದಾಯಕಃ ।
ನೃಸಿಂಹಭಕ್ತಃ ಸದ್ರತ್ನಗರ್ಭಹೇರಂಬಪೂಜಕಃ ॥ ೨೩ ॥

ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶೋ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯೋ ಜಗದ್ಗುರುಃ ॥ ೨೪ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ॥

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Sri Adi Sankaracharya Ashtottara Satanama Stotram in EnglishSanskrit – Kannada – TeluguTamil