Agastya Gita In Telugu

॥ Agastyageetaa Telugu Lyrics ॥

॥ అగస్త్యగీతా ॥ (Varahapurana 51-67)

శ్రీవరాహ ఉవాచ ।
శ్రుత్వా దుర్వాససో వాక్యం ధరణీవ్రతముత్తమం ।
యయౌ సత్యతపాః సద్యో హిమవత్పార్శ్వముత్తమం॥ 51.1 ॥

పుష్పభద్రా నదీ యత్ర శిలా చిత్రశిలా తథా ।
వటో భద్రవటో యత్ర తత్ర తస్యాశ్రమో బభౌ ।
తత్రోపరి మహత్ తస్య చరితం సంభవిష్యతి॥ 51.2 ॥

ధరణ్యువాచ ।
బహుకల్పసహస్రాణి వ్రతస్యాస్య సనాతన ।
మయా కృతస్య తపసస్తన్మయా విస్మృతం ప్రభో॥ 51.3 ॥

ఇదానీం త్వత్ప్రసాదేన స్మరణం ప్రాక్తనం మమ ।
జాతం జాతిస్మరా చాస్మి విశోకా పరమేశ్వర॥ 51.4 ॥

యది నామ పరం దేవ కౌతుకం హృది వర్తతే ।
అగస్త్యః పునరాగత్య భద్రాశ్వస్య నివేశనం ।
యచ్చకార స రాజా చ తన్మమాచక్ష్వ భూధర॥ 51.5 ॥

శ్రీవరాహ ఉవాచ ।
ప్రత్యాగతమృషిం దృష్ట్వా భద్రాశ్వః శ్వేతవాహనః ।
వరాసనగతం దృష్ట్వా కృత్వా పూజాం విశేషతః ।
అపృచ్ఛన్మోక్షధర్మాఖ్యం ప్రశ్నం సకలధారిణి॥ 51.6 ॥

భద్రాశ్వ ఉవాచ ।
భగవన్ కర్మణా కేన ఛిద్యతే భవసంసృతిః ।
కిం వా కృత్వా న శోచంతి మూర్త్తామూర్త్తోపపత్తిషు॥ 51.7 ॥

అగస్త్య ఉవాచ ।
శృణు రాజన్ కథాం దివ్యాం దూరాసన్నవ్యవస్థితాం ।
దృశ్యాదృశ్యవిభాగోత్థాం సమాహితమనా నృప॥ 51.8 ॥

నాహో న రాత్రిర్న దిశోఽదిశశ్చ
న ద్యౌర్న దేవా న దినం న సూర్యః ।
తస్మిన్ కాలే పశుపాలేతి రాజా
స పాలయామాస పశూననేకాన్॥ 51.9 ॥

తాన్ పాలయన్ స కదాచిద్ దిదృక్షుః
పూర్వం సముద్రం చ జగామ తూర్ణం ।
అనంతపారస్య మహోదధేస్తు
తీరే వనం తత్ర వసంతి సర్పాః॥ 51.10 ॥

అష్టౌ ద్రుమాః కామవహా నదీ చ
తుర్యక్ చోద్ర్ధ్వం బభ్రముస్తత్ర చాన్యే ।
పంచ ప్రధానాః పురుషాస్తథైకాం
స్త్రియం బిభ్రతే తేజసా దీప్యమానాం॥ 51.11 ॥

సాఽపి స్త్రీ స్వే వక్షసి ధారయంతీ
సహస్రసూర్యప్రతిమం విశాలం ।
తస్యాధరస్త్రిర్వికారస్త్రివర్ణ-
స్తం రాజానం పశ్య పరిభ్రమంతం॥ 51.12 ॥

తూష్ణీంభూతా మృతకల్పా ఇవాసన్
నృపోఽప్యసౌ తద్వనం సంవివేశ ।
తస్మిన్ ప్రవిష్టే సర్వ ఏతే వివిశు-
ర్భయాదైక్యం గతవంతః క్షణేన॥ 51.13 ॥

తైః సర్పైః స నృపో దుర్వినీతైః
సంవేష్టితో దస్యుభిశ్చింతయానః ।
కథం చైతేన భవిష్యంతి యేన
కథం చైతే సంసృతాః సంభవేయుః॥ 51.14 ॥

ఏవం రాజ్ఞశ్చింతయతస్త్రివర్ణః పురుషః పరః ।
శ్వేతం రక్తం తథా కృష్ణం త్రివర్ణం ధారయన్నరః॥ 51.15 ॥

స సంజ్ఞాం కృతవాన్ మహ్యమపరోఽథ క్వ యాస్యసి ।
ఏవం తస్య బ్రువాణస్య మహన్నామ వ్యజాయత॥ 51.16 ॥

తేనాపి రాజా సంవీతః స బుధ్యస్వేతి చాబ్రవీత్ ।
ఏవముక్తే తతః స్త్రీ తు తం రాజానం రురోధ హ॥ 51.17 ॥

మాయాతతం తం మా భైష్ట తతోఽన్యః పురుషో నృపం ।
సంవేష్ట్య స్థితవాన్ వీరస్తతః సర్వేశ్వరేశ్వరః॥ 51.18 ॥

తతోఽన్యే పంచ పురుషా ఆగత్య నృపసత్తమం ।
సంవిష్ట్య సంస్థితాః సర్వే తతో రాజా విరోధితః॥ 51.19 ॥

రుద్ధే రాజని తే సర్వే ఏకీభూతాస్తు దస్యవః ।
మథితుం శస్త్రమాదాయ లీనాఽన్యోఽన్యం తతో భయాత్॥ 51.20 ॥

తైర్లీనైర్నృపర్తేర్వేశ్మ బభౌ పరమశోభనం ।
అన్యేషామపి పాపానాం కోటిః సాగ్రాభవన్నృప॥ 51.21 ॥

గృహే భూసలిలం వహ్నిః సుఖశీతశ్చ మారుతః ।
సావకాశాని శుభ్రాణి పంచైకోనగుణాని చ॥ 51.22 ॥

ఏకైవ తేషాం సుచిరం సంవేష్ట్యాసజ్యసంస్థితా ।
ఏవం స పశుపాలోఽసౌ కృతవానంజసా నృప॥ 51.23 ॥

తస్య తల్లాఘవం దృష్ట్వా రూపం చ నృపతేర్మృధే ।
త్రివర్ణః పురుషో రాజన్నబ్రవీద్ రాజసత్తమం॥ 51.24 ॥

త్వత్పుత్రోఽస్మి మహారాజ బ్రూహి కిం కరవాణి తే ।
అస్మాభిర్బంధుమిచ్ఛద్భిర్భవంతం నిశ్చయః కృతః॥ 51.25 ॥

యది నామ కృతాః సర్వే వయం దేవ పరాజితాః ।
ఏవమేవ శరీరేషు లీనాస్తిష్ఠామ పార్థివ॥ 51.26 ॥

మర్య్యేకే తవ పుత్రత్వం గతే సర్వేషు సంభవః ।
ఏవముక్తస్తతో రాజా తం నరం పునరబ్రవీత్॥ 51.27 ॥

పుత్రో భవతి మే కర్త్తా అన్యేషామపి సత్తమ ।
యుష్మత్సుఖైర్నరైర్భావైర్నాహం లిప్యే కదాచన॥ 51.28 ॥

ఏవముక్త్వా స నృపతిస్తమాత్మజమథాకరోత్ ।
తైర్విముక్తః స్వయం తేషాం మధ్యే స విరరామ హ॥ 51.29 ॥

॥ ఇతి శ్రీవరాహపురాణే భగవచ్ఛాస్త్రే ఏకపంచాశోఽధ్యాయః॥ 51 ॥

అగస్త్య ఉవాచ ।
స త్రివర్ణో నృపోత్సృష్టః స్వతంత్రత్వాచ్చ పార్థివ ।
అహం నామానమసృజత్ పుత్రం పుత్రస్త్రివర్ణకం॥ 52.1 ॥

తస్యాపి చాభవత్ కన్యా అవబోధస్వరూపిణీ ।
సా తు విజ్ఞానదం పుత్రం మనోహ్వం విససర్జ॥ 52.2 ॥

తస్యాపి సర్వరూపాః స్యుస్తనయాః పంచభోగినః ।
యథాసంఖ్యేన పుత్రాస్తు తేషామక్షాభిధానకాః॥ 52.3 ॥

ఏతే పూర్వం దస్యవః స్యుస్తతో రాజ్ఞా వశీకృతాః ।
అమూర్త్తా ఇవ తే సర్వే చక్రురాయతనం శుభం॥ 52.4 ॥

నవద్బారం పురం తస్య త్వేకస్తంభం చతుష్పథం ।
నదీసహస్రసంకీర్ణ జలకృత్య సమాస్థితం॥ 52.5 ॥

తత్పురం తే ప్రవివిశురేకీభూతాస్తతో నవ ।
పురుషో మూర్త్తిమాన్ రాజా పశుపాలోఽభవత్ క్షణాత్॥ 52.6 ॥

తతస్తత్పురసంస్థస్తు పశుపాలో మహానృపః ।
సంసూచ్య వాచకాంఛబ్దాన్ వేదాన్ సస్మార తత్పురే॥ 52.7 ॥

ఆత్మస్వరూపిణో నిత్యాస్తదుక్తాని వ్రతాని చ ।
నియమాన్ క్రతవశ్చైవ సర్వాన్ రాజా చకార హ॥ 52.8 ॥

స కదాచిన్నృపః ఖిన్నః కర్మకాండం ప్రరోచయన్ ।
సర్వజ్ఞో యోగనిద్రాయాం స్థిత్వా పుత్రం ససర్జ హ॥ 52.9 ॥

చతుర్వక్త్రం చతుర్బాహుం చతుర్వేదం చతుష్పథం ।
తస్మాదారభ్య నృపతేర్వశే పశ్వాదయః స్థితాః॥ 52.10 ॥

తస్మిన్ సముద్రే స నృపో వనే తస్మింస్తథైవ చ ।
తృణాదిషు నృపస్సైవ హస్త్యాదిషు తథైవ చ ।
సమోభవత్ కర్మకాండాదనుజ్ఞాయ మహామతే॥ 52.11 ॥

॥ ఇతి శ్రీవరాహపురాణే భగవచ్ఛాస్త్రే ద్వాపంచాశోఽధ్యాయః॥ 52 ॥

భద్రాశ్వ ఉవాచ ।
మత్ప్రశ్నవిషయే బ్రహ్మన్ కథేయం కథితా త్వయా ।
తస్యా విభూతిరభవత్ కస్య కేన కృతేన హ॥ 53.1 ॥

అగస్త్య ఉవాచ ।
ఆగతేయం కథా చిత్రా సర్వస్య విషయే స్థితా ।
త్వద్దేహే మమ దేహే చ సర్వజంతుషు సా సమా॥ 53.2 ॥

తస్యాం సంభూతిమిచ్ఛన్ యస్తస్యోపాయం స్వయం పరం ।
పశుపాలాత్ సముత్పన్నో యశ్చతుష్పాచ్చతుర్ముఖః॥ 53.3 ॥

స గురుః స కథాయాస్తు తస్యాశ్చైవ ప్రవర్త్తకః ।
తస్య పుత్రః స్వరో నామ సప్తమూర్తింరసౌ స్మృతః॥ 53.4 ॥

తేన ప్రోక్తం తు యత్కించిత్ చతుర్ణాం సాధనం నృప ।
ఋగర్థానాం చతుర్భిస్తే తద్భక్త్యారాధ్యతాం యయుః॥ 53.5 ॥

చతుర్ణాం ప్రథమో యస్తు చతుఃశృంగసమాస్థితః ।
వృషద్వితీయస్తత్ప్రోక్తమార్గేణైవ తృతీయకః ।
చతుర్థస్తత్ప్రణీతస్తాం పూజ్య భక్త్యా సుతం వ్రజేత్॥ 53.6 ॥

సప్తమూర్త్తేస్తు చరితం శుశ్రుంవుః ప్రథమం నృప ।
బ్రహ్మచర్యేణ వర్త్తేత ద్వితీయోఽస్య సనాతనః॥ 53.7 ॥

తతో భృత్యాదిభరణం వృషభారోహణం త్రిషు ।
వనవాసశ్చ నిర్ద్దిష్ట ఆత్మస్థే వృషభే సతి॥ 53.8 ॥

అహమస్మి వదత్యన్యశ్చతుర్ద్ధా ఏకధా ద్విధా ।
భేదభిన్నసహోత్పన్నాస్తస్యాపత్యాని జజ్ఞిరే॥ 53.9 ॥

నిత్యానిత్యస్వరూపాణి దృష్ట్వా పూర్వం చతుర్ముఖః ।
చింతయామాస జనకం కథం పశ్యామ్యహం నృప॥ 53.10 ॥

మదీయస్య పితుర్యే హి గుణా ఆసన్ మహాత్మనః ।
న తే సంప్రతి దృశ్యంతే స్వరాపత్యేషు కేషుచిత్॥ 53.11 ॥

పితుః పుత్రస్య యః పుత్రః స పితామహనామవాన్ ।
ఏవం శ్రుతిః స్థితా చేయం స్వరాపత్యేషు నాన్యథా॥ 53.12 ॥

క్వాపి సంపత్స్యతే భావో ద్రష్టవ్యశ్చాపి తే పితా ।
ఏవం నీతేఽపి కిం కార్యమితి చింతాపరోఽభవత్॥ 53.13 ॥

తస్య చింతయతః శస్త్రం పితృకం పురతో బభౌ ।
తేన శస్త్రేణ తం రోషాన్మమంథ స్వరమంతికే॥ 53.14 ॥

తస్మిన్ మథితమాత్రే తు శిరస్తస్యాపి దుర్గ్రహం ।
నాలికేరఫలాకారం చతుర్వక్త్రోఽన్వపశ్యత॥ 53.15 ॥

తచ్చావృతం ప్రధానేన దశధా సంవృతో బభౌ ।
చతుష్పాదేన శస్త్రేణ చిచ్ఛేద తిలకాండవత్॥ 53.16 ॥

ప్రకామం తిలసంచ్ఛిన్నే తదమూలౌ న మే బభౌ ।
అహం త్వహం వదన్ భూతం తమప్యేవమథాచ్ఛినత్॥ 53.17 ॥

తస్మిన్ ఛిన్నే తదస్యాంసే హ్రస్వమన్యమవేక్షత ।
అహం భూతాది వః పంచ వదంతం భూతిమంతికాత్॥ 53.18 ॥

తమప్యేవమథో ఛిత్త్వా పంచాశూన్యమమీక్షత ।
కృత్వావకాశం తే సర్వే జల్పంత ఇదమంతికాత్॥ 53.19 ॥

తమప్యసంగశస్త్రేణ చిచ్ఛేద తిలకాండవత్ ।
తస్మించ్ఛిన్నే దశాంశేన హ్రస్వమన్యమపశ్యత॥ 53.20 ॥

పురుషం రూపశస్త్రేణ తం ఛిత్త్వాఽన్యమపశ్యత ।
తద్వద్ హ్రస్వం సితం సౌమ్యం తమప్యేవం తదాఽకరోత్॥ 53.21 ॥

ఏవం కృతే శరీరం తు దదర్శ స పునః ప్రభుః ।
స్వకీయమేవాకస్యాంతః పితరం నృపసత్తమ॥ 53.22 ॥

త్రసరేణుసమం మూర్త్యా అవ్యక్తం సర్వజంతుషు ।
సమం దృష్ట్వా పరం హర్షం ఉభే విసస్వరార్త్తవిత్॥ 53.23 ॥

ఏవంవిధోఽసౌ పురుషః స్వరనామా మహాతపాః ।
మూర్త్తిస్తస్య ప్రవృత్తాఖ్యం నివృత్తాఖ్యం శిరో మహత్॥ 53.24 ॥

ఏతస్మాదేవ తస్యాశు కథయా రాజసత్తమ ।
సంభూతిరభవద్ రాజన్ వివృత్తేస్త్వేష ఏవ తు॥ 53.25 ॥

ఏషేతిహాసః ప్రథమః సర్వస్య జగతో భృశం ।
య ఇమం వేత్తి తత్త్వేన సాక్షాత్ కర్మపరో భవేత్॥ 53.26 ॥

॥ ఇతి శ్రీవరాహపురాణే భగవచ్ఛాస్త్రే త్రిపంచాశోఽధ్యాయః॥ 53 ॥

భద్రాశ్వ ఉవాచ ।
విజ్ఞానోత్పత్తికామస్య క ఆరాధ్యో భవేద్ ద్విజ ।
కథం చారాధ్యతేఽసౌ హి ఏతదాఖ్యాహి మే ద్విజ॥ 54.1 ॥

అగస్త్య ఉవాచ ।
విష్ణురేవ సదారాధ్యః సర్వదేవైరపి ప్రభుః ।
తస్యోపాయం ప్రవక్ష్యామి యేనాసౌ వరదో భవేత్॥ 54.2 ॥

రహస్యం సర్వదేవానాం మునీనాం మనుజాంస్తథా ।
నారాయణః పరో దేవస్తం ప్రణమ్య న సీదతి॥ 54.3 ॥

శ్రూయతే చ పురా రాజన్ నారదేన మహాత్మనా ।
కథితం తుష్టిదం విష్ణోర్వ్ర్తమప్సరసాం తథా॥ 54.4 ॥

నారదస్తు పురా కల్పే గతవాన్ మానసం సరః ।
స్నానార్థం తత్ర చజాపశ్యత్ సర్వమప్సరసాం గణం॥ 54.5 ॥

తాస్తం దృష్ట్వా విలాసిన్యో జటాముకుటధారిణం ।
అస్థిచర్మావశేషం తు ఛత్రదండకపాలినం॥ 54.6 ॥

దేవాసురమనుష్యాణాం దిదృక్షుం కలహప్రియం ।
బ్రహ్మపుత్రం తపోయుక్తం పప్రచ్ఛుస్తా వరాంగనాః॥ 54.7 ॥

అప్సరస ఊచుః ।
భగవన్ బ్రహ్మతనయ భర్తృకామా వయం ద్విజ ।
నారాయణశ్చ భర్త్తా నో యథా స్యాత్ తత్ ప్రచక్ష్వ నః॥ 54.8 ॥

నారద ఉవాచ ।
ప్రణామపూర్వకః ప్రశ్నః సర్వత్ర విహితః శుభః ।
స చ మే న కృతో గర్వాద్ యుష్మాభిర్యౌవనస్మయాత్॥ 54.9 ॥

తథాపి దేవదేవస్య విష్ణోర్యన్నామకీర్తితం ।
భవతీభిస్తథా భర్త్తా భవత్వితి హరిః కృతః ।
తన్నామోచ్చారణాదేవ కృతం సర్వం న సంశయః॥ 54.10 ॥

ఇదానీం కథయామ్యాశు వ్రతం యేన హరిః స్వయం ।
వరదత్వమవాప్నోతి భర్తృత్వం చ నియచ్ఛతి॥ 54.11 ॥

నారద ఉవాచ ।
వసంతే శుక్లపక్షస్య ద్వాదశీ యా భవేచ్ఛుభా ।
తస్యాముపోష్య విధివన్ నిశాయాం హరిమర్చ్చయేత్॥ 54.12 ॥

పర్యంకాస్తరణం కృత్వా నానాచిత్రసమన్వితం ।
తత్ర లక్ష్మ్యా యుతం రౌప్యం హరిం కృత్వా నివేశయేత్॥ 54.13 ॥

తస్యోపరి తతః పుష్పైర్మండపం కారయేద్ బుధః ।
నృత్యవాదిత్రగేయైశ్చ జాగరం తత్ర కారయేత్॥ 54.14 ॥

మనోభవాయేతి శిర అనంగాయేతి వై కటిం ।
కామాయ బాహుమూలే తు సుశాస్త్రాయేతి చోదరం॥ 54.15 ॥

See Also  Sarala Gita In Kannada

మన్మథాయేతి పాదౌ తు హరయేతి చ సర్వతః ।
పుష్పైః సంపూజ్య దేవేశం మల్లికాజాతిభిస్తథా॥ 54.16 ॥

పశ్చాచ్చతుర ఆదాయ ఇక్షుదండాన్ సుశోభనాన్ ।
చతుర్దిక్షు న్యసేత్ తస్య దేవస్య ప్రణతో నృప॥ 54.17 ॥

ఏవం కృత్వా ప్రభాతే తు ప్రదద్యాద్ బ్రాహ్మణాయ వై ।
వేదవేదాంగయుక్తాయ సంపూర్ణాంగాయ ధీమతే॥ 54.18 ॥

బ్రాహ్మణాంశ్చ తథా పూజ్య వ్రతమేతత్ సమాపయేత్ ।
ఏవం కృతే తథా విష్ణుర్భర్త్తా వో భవితా ధ్రువం॥ 54.19 ॥

అకృత్వా మత్ప్రణామం తు పృష్టో గర్వేణ శోభనాః ।
అవమానస్య తస్యాయం విపాకో వో భవిష్యతి॥ 54.20 ॥

ఏతస్మిన్నేవ సరసి అష్టావక్రో మహామునిః ।
తస్యోపహాసం కృత్వా తు శాపం లప్స్యథ శోభనాః॥ 54.21 ॥

వ్రతేనానేన దేవేశం పతిం లబ్ధ్వాఽభిమానతః ।
అవమానేఽపహరణం గోపాలైర్వో భవిష్యతి ।
పురా హర్త్తా చ కన్యానాం దేవో భర్త్తా భవిష్యతి॥ 54.22 ॥

అగస్త్య ఉవాచ ।
ఏవముక్త్వా స దేవర్షిః ప్రయయౌ నారదః క్షణాత్ ।
తా అప్యేతద్ వ్రతం చక్రుస్తుష్టశ్చాసాం స్వయం హరిః॥ 54.23 ॥

॥ ఇతి శ్రీవరాహపురాణే భగవచ్ఛాస్త్రే చతుఃపంచాశోఽధ్యాయః॥ 54 ॥

అగస్త్య ఉవాచ ।
శృణు రాజన్ మహాభాగ వ్రతానాముత్తమం వ్రతం ।
యేన సంప్రాప్యతే విష్ణుః శుభేనైవ న సంశయః॥ 55.1 ॥

మార్గశీర్షేఽథ మాసే తు ప్రథమాహ్నాత్ సమారభేత్ ।
ఏకభక్తం సితే పక్షే యావత్ స్యాద్ దశమీ తిథిః॥ 55.2 ॥

తతో దశమ్యాం మధ్యాహ్నే స్నాత్వా విష్ణుం సమర్చ్య చ ।
భక్త్యా సంకల్పయేత్ ప్రాగ్వద్ ద్వాదశీం పక్షతో నృప॥ 55.3 ॥

తామప్యేవముషిత్వా చ యవాన్ విప్రాయ దాపయేత్ ।
కృష్ణాయేతి హరిర్వాచ్యో దానే హోమే తథార్చ్చనే॥ 55.4 ॥

చాతుర్మాస్యమథైవం తు క్షపిత్వా రాజసత్తమ ।
చైత్రాదిషు పునస్తద్వదుపోష్య ప్రయతః సుధీః ।
సక్తుపాత్రాణి విప్రాణాం సహిరణ్యాని దాపయేత్॥ 55.5 ॥

శ్రావణాదిషు మాసేషు తద్వచ్ఛాలిం ప్రదాపయేత్ ।
త్రిషు మాసేషు యావచ్చ కార్త్తికస్యాదిరాగతః॥ 55.6 ॥

తమప్యేవం క్షపిత్వా తు దశమ్యాం ప్రయతః శుచిః ।
అర్చయిత్వా హరిం భక్త్యా మాసనామ్నా విచక్షణః॥ 55.7 ॥

సంకల్పం పూర్వవద్ భక్త్యా ద్వాదశ్యాం సంయతేంద్రియః ।
ఏకాదశ్యాం యథాశక్త్యా కారయేత్ పృథివీం నృప॥ 55.8 ॥

కాంచనాంగాం చ పాతాలకులపర్వతసంయుతాం ।
భూమిన్యాసవిధానేన స్థాపయేత్ తాం హరేః పురః॥ 55.9 ॥

సితవస్త్రయుగచ్ఛన్నాం సర్వబీజసమన్వితాం ।
సంపూజ్య ప్రియదత్తేతి పంచరత్నైర్విచక్షణః॥ 55.10 ॥

జాగరం తత్ర కుర్వీత ప్రభాతే తు పునర్ద్విజాన్ ।
ఆమంత్ర్యం సంఖ్యయా రాజంశ్చతుర్వింశతి యావతః॥ 55.11 ॥

తేషాం ఏకైకశో గాం చ అనడ్వాహం చ దాపయేత్ ।
ఏకైకం వస్త్రయుగ్మం చ అంగులీయకమేవ చ॥ 55.12 ॥

కటకాని చ సౌవర్ణకర్ణాభరణకాని చ ।
ఏకైకం గ్రామమేతేషాం రాజా రాజన్ ప్రదాపయేత్॥ 55.13 ॥

తన్మధ్యమం సయుగ్మం తు సర్వమాద్యం ప్రదాపయేత్ ।
స్వశక్త్యాభరణం చైవ దరిద్రస్య స్వశక్తితః॥ 55.14 ॥

యథాశక్త్యా మహీం కృత్వా కాంచనీం గోయుగం తథా ।
వస్త్రయుగ్మం చ దాతవ్యం యథావిభవశక్తితః॥ 55.15 ॥

గాం యుగ్మాభరణాత్ సర్వం సహిరణ్యం చ కారయేత్ ।
ఏవం కృతే తథా కృష్ణశుక్లద్వాదశ్యమేవ చ॥ 55.16 ॥

రౌప్యాం వా పృథివీం కృత్వా యథావిభవశక్తితః ।
దాపయేద్ బ్రాహ్మణానాం తు తథా తేషాం చ భోజనం ।
ఉపానహౌ యథాశక్త్యా పాదుకే ఛత్రికాం తథా॥ 55.17 ॥

ఏతాన్ దత్త్వా వదేదేవం కృష్ణో దామోదరో మమ ।
ప్రీయతాం సర్వదా దేవో విశ్వరూపో హరిర్మమ॥ 55.18 ॥

దానే చ భోజనే చైవ కృత్వా యత్ ఫలమాప్యతే ।
తన్న శక్యం సహస్రేణ వర్షాణామపి కీర్తితుం॥ 55.19 ॥

తథాప్యుద్దేశతః కించిత్ ఫలం వక్ష్యామి తేఽనఘ ।
వ్రతస్యాస్య పురా వృత్తం శుభాన్యస్య శృణుష్వ తత్॥ 55.20 ॥

ఆసీదాదియుగే రాజా బ్రహ్మవాదీ దృఢవ్రతః ।
స పుత్రకామః పప్రచ్ఛ బ్రహ్మాణం పరమేష్ఠినం ।
తస్యేదం వ్రతమాచఖ్యౌ బ్రహ్మా స కృతవాంస్తథా॥ 55.21 ॥

తస్య వ్రతాంతే విశ్వాత్మా స్వయం ప్రత్యక్షతాం యయౌ ।
తుష్టశ్చోవాచ భో రాజన్ వరో మే వ్రియతాం వరః॥ 55.22 ॥

రాజోవాచ ।
పుత్రం మే దేహి దేవేశ వేదమంత్రవిశారదం ।
యాజకం యజనాసక్తం కీర్త్యా యుక్తం చిరాభుషం ।
అసంఖ్యాతగుణం చైవ బ్రహ్మభూతమకల్మషం॥ 55.23 ॥

ఏవముక్త్వా తతో రాజా పునర్వచనమబ్రవీత్ ।
మమాప్యంతే శుభం స్థానం ప్రయచ్ఛ పరమేశ్వర ।
యతన్మునిపదం నామ యత్ర గత్వా న శోచతి॥ 55.24 ॥

ఏవమస్త్వితి తం దేవః ప్రోక్త్వా చాదర్శనం గతః ।
తస్యాపి రాజ్ఞః పుత్రోఽభూద్ వత్సప్రీర్నామ నామతః॥ 55.25 ॥

వేదవేదాంగసంపన్నో యజ్ఞయాజీ బహుశ్రుతః ।
తస్య కీర్త్తిర్మహారాజ విస్తృతా ధరణీతలే॥ 55.26 ॥

రాజాఽపి తం సుతం లబ్ధ్వా విష్ణుదత్తం ప్రతాపినం ।
జగామ తపసే యుక్తః సర్వద్వంద్వాన్ ప్రహాయ సః॥ 55.27 ॥

ఆరాధయామాస హరిం నిరాహారో జితేంద్రియః ।
హిమవత్పర్వతే రమ్యే స్తుతిం కుర్వంస్తదా నృపః॥ 55.28 ॥

భద్రాశ్వ ఉవాచ ।
కీదృశీ సా స్తుతిర్బ్రహ్మన్ యాం చకార స పార్థివః ।
కిం చ తస్యాభవద్ దేవం స్తువతః పురుషోత్తమం॥ 55.29 ॥

దుర్వాసా ఉవాచ ।
హిమవంతం సమాశ్రిత్య రాజా తద్గతమానసః ।
స్తుతిం చకార దేవాయ విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే॥ 55.30 ॥

రాజోవాచ ।
క్షరాక్షరం క్షీరసముద్రశాయినం
క్షితీధరం మూర్తిమతాం పరం పదం ।
అతీంద్రియం విశ్వభుజాం పురః కృతం
నిరాకృతం స్తౌమి జనార్దనం ప్రభుం॥ 55.31 ॥

త్వమాదిదేవః పరమార్థరూపీ
విభుః పురాణః పురుషోత్తమశ్చ ।
అతీంద్రియో వేదవిదాం ప్రధానః
ప్రపాహి మాం శంఖగదాస్త్రపాణే॥ 55.32 ॥

కృతం త్వయా దేవ సురాసురాణాం
సంకీర్త్యతేఽసౌ చ అనంతమూర్తే ।
సృష్ట్యర్థమేతత్ తవ దేవ విష్ణో
న చేష్టితం కూటగతస్య తత్స్యాత్॥ 55.33 ॥

తథైవ కూర్మత్వమృగత్వముచ్చై –
స్త్వయా కృతం రూపమనేకరూప ।
సర్వజ్ఞభావాదసకృచ్చ జన్మ
సంకీర్త్త్యతే తేఽచ్యుత నైతదస్తి॥ 55.34 ॥

నృసింహ నమో వామన జమదగ్నినామ
దశాస్యగోత్రాంతక వాసుదేవ ।
నమోఽస్తు తే బుద్ధ కల్కిన్ ఖగేశ
శంభో నమస్తే విబుధారినాశన॥ 55.35 ॥

నమోఽస్తు నారాయణ పద్మనాభ
నమో నమస్తే పురుషోత్తమాయ ।
నమః సమస్తామరసంఘపూజ్య
నమోఽస్తు తే సర్వవిదాం ప్రధాన॥ 55.36 ॥

నమః కరాలాస్య నృసింహమూర్త్తే
నమో విశాలాద్రిసమాన కూర్మ ।
నమః సముద్రప్రతిమాన మత్స్య
నమామి త్వాం క్రోడరూపిననంత॥ 55.37 ॥

సృష్ట్యర్థమేతత్ తవ దేవ చేష్టితం
న ముఖ్యపక్షే తవ మూర్త్తితా విభో ।
అజానతా ధ్యానమిదం ప్రకాశితం
నైభిర్వినా లక్ష్యసే త్వం పురాణ॥ 55.38 ॥

ఆద్యో మఖస్త్వం స్వయమేవ విష్ణో
మఖాంగభూతోఽసి హవిస్త్వమేవ ।
పశుర్భవాన్ ఋత్విగిజ్యం త్వమేవ
త్వాం దేవసంఘా మునయో యజంతి॥ 55.39 ॥

యదేతస్మిన్ జగధ్రువం చలాచలం
సురాదికాలానలసంస్థముత్తమం ।
న త్వం విభక్తోఽసి జనార్దనేశ
ప్రయచ్ఛ సిద్ధిం హృదయేప్సితాం మే॥ 55.40 ॥

నమః కమలపత్రాక్ష మూర్త్తామూర్త్త నమో హరే ।
శరణం త్వాం ప్రపన్నోఽస్మి సంసారాన్మాం సముద్ధర॥ 55.41 ॥

ఏవం స్తుతస్తదా దేవస్తేన రాజ్ఞా మహాత్మనా ।
విశాలామ్రతలస్థేన తుతోష పరమేశ్వరః॥ 55.42 ॥

కుబ్జరూపీ తతో భూత్వా ఆజగామ హరిః స్వయం ।
తస్మిన్నాగతమాత్రే తు సీప్యామ్రః కుబ్జకోఽభవత్॥ 55.43 ॥

తం దృష్ట్వా మహదాశ్చర్యం స రాజా సంశితవ్రతః ।
విశాలస్య కథం కౌబ్జ్యమితి చింతాపరోభవత్॥ 55.44 ॥

తస్య చింతయతో బుద్ధిర్బభౌ తం బ్రాహ్మణం ప్రతి ।
అనేనాగతమాత్రేణ కృతమేతన్న సంశయః॥ 55.45 ॥

తస్మాదేషైవ భవితా భగవాన్ పురుషోత్తమః ।
ఏవముక్త్వా నమశ్చక్రే తస్య విప్రస్య స నృపః॥ 55.46 ॥

అనుగ్రహాయ భగవన్ నూనం త్వం పురుషోత్తమః ।
ఆగతోఽసి స్వరూపం మే దర్శయస్వాధునా హరే॥ 55.47 ॥

ఏవముక్తస్తదా దేవః శంఖచక్రగదాధరః ।
బభౌ తత్పురతః సౌమ్యో వాక్యం చేదమువాచ హ॥ 55.48 ॥

వరం వృణీష్వ రాజేంద్ర యత్తే మనసి వర్తతే ।
మయి ప్రసన్నే త్రైలోక్య తిలమాత్రమిదం నృప॥ 55.49 ॥

ఏవముక్తస్తతో రాజా హర్షోత్ఫుల్లితలోచనః ।
మోక్షం ప్రయచ్ఛ దేవేశేత్యుక్త్వా నోవాచ కించన॥ 55.50 ॥

ఏవముక్తః స భగవాన్ పునర్వాక్యమువాచ హ ।
మయ్యాగతే విశాలోఽయమామ్రః కుబ్జత్వమాగతః ।
యస్మాత్ తస్మాత్ తీర్థమిదం కుబ్జకామ్రం భవిష్యతి॥ 55.51 ॥

తిర్యగ్యోన్యాదయోఽప్యస్మిన్ బ్రాహ్మణాంతా యది స్వకం ।
కలేవరం త్యజిష్యంతి తేషాం పంచశతాని చ ।
విమానాని భవిష్యంతి యోగినాం ముక్తిరేవ చ॥ 55.52 ॥

ఏవముక్త్వా నృపం దేవః శంఖాగ్రేణ జనార్దనః ।
పస్పర్శ స్పృష్టమాత్రోఽసౌ పరం నిర్వాణమాప్తవాన్॥ 55.53 ॥

తస్మాత్త్వమపి రాజేంద్ర తం దేవం శరణం వ్రజ ।
యేన భూయః పునః శోచ్యపదవీం నో ప్రయాస్యసి॥ 55.54 ॥

య ఇదం శృణుయాన్నిత్యం ప్రాతరుత్థాయ మానవః ।
పఠేద్ యశ్చరితం తాభ్యాం మోక్షధర్మార్థదో భవేత్॥ 55.55 ॥

శుభవ్రతమిదం పుణ్యం యశ్చ కుర్యాజ్జనేశ్వర ।
స సర్వసంపదం చేహ భుక్త్వేతే తల్లయం వ్రజేత్॥ 55.56 ॥

॥ ఇతి శ్రీవరాహపురాణే భగవచ్ఛాస్త్రే పంచపంచాశోఽధ్యాయః॥ 55 ॥

అగస్త్య ఉవాచ ।
అతః పరం ప్రవక్ష్యామి ధన్యవ్రతమనుత్తమం ।
యేన సద్యో భవేద్ ధన్య అధన్యోఽపి హి యో భవేత్॥ 56.1 ॥

మార్గశీర్షే సితే పక్షే ప్రతిపద్ యా తిథిర్భవేత్ ।
తస్యాం నక్తం ప్రకుర్వీత విష్ణుమగ్నిం ప్రపూజయేత్॥ 56.2 ॥

వైశ్వానరాయ పాదౌ తు అగ్నయేత్యుదరం తథా ।
హవిర్భుంజాయ చ ఉరో ద్రవిణోదేతి వై భుజో॥ 56.3 ॥

సంవర్త్తాయేతి చ శిరో జ్వలనాయేతి సర్వతః ।
అభ్యర్చ్యైవం విధానేన దేవదేవం జనార్దనం॥ 56.4 ॥

తస్యైవ పురతః కుండం కారయిత్వా విఘానతః ।
హోమం తత్ర ప్రకుర్వీత ఏభిర్మంత్రైర్విచక్షణః॥ 56.5 ॥

తతః సంయావకం చాన్నం భుంజీయాద్ ఘృతసంయుతం ।
కృష్ణపక్షేఽప్యేవమేవ చాతుర్మాస్యం తు యావతః॥ 56.6 ॥

చైత్రాదిషు చ భుంజీత పాయసం సఘృతం బుధః ।
శ్రావణాదిషు సక్తూంశ్చ తతశ్చైతత్ సమాప్యతే॥ 56.7 ॥

సమాప్తే తు వ్రతే వహ్నిం కాంచనం కారయేద్ బుధః ।
రక్తవస్త్రయుగచ్ఛన్నం రక్తపుష్పానులేపనం॥ 56.8 ॥

కుంకుమేన తథా లిప్య బ్రాహ్మణం దేవదేవ చ ।
సర్వావయవసంపూర్ణం బ్రాహ్మణం ప్రియదర్శనం॥ 56.9 ॥

పూజయిత్వా విధానేన రక్తవస్త్రయుగేన చ ।
పశ్చాత్ తం దాపయేత్ తస్య మంత్రేణానేన బుద్ధిమాన్॥ 56.10 ॥

ధన్యోఽస్మి ధన్యకర్మాఽస్మి ధన్యచేష్టోఽస్మి ధన్యవాన్ ।
ధన్యేనానేన చీర్ణేన వ్రతేన స్యాం సదా సుఖీ॥ 56.11 ॥

ఏవముచ్చార్య తం విప్రే న్యస్య కోశం మహాత్మనః ।
సద్యో ధన్యత్వమాప్నోతి యోఽపి స్యాద్ భాగ్యవర్జితః॥ 56.12 ॥

ఇహ జన్మని సౌభాగ్యం ధనం ధాన్యం చ పుష్కలం ।
అనేన కృతమాత్రేణ జాయతే నాత్ర సంశయః॥ 56.13 ॥

ప్రాగ్జన్మజనితం పాపమగ్నిర్దహతి తస్య హ ।
దగ్ధే పాపే విముక్తాత్మా ఇహ జన్మన్యసౌ భవేత్॥ 56.14 ॥

యోఽపీదం శృణుయాన్నిత్యం యశ్చ భక్త్యా పఠేద్ ద్విజః ।
ఉభౌ తావిహ లోకే తు ధన్యౌ సద్యో భవిష్యతః॥ 56.15 ॥

శ్రూయతే చ వ్రతం చైతచ్చీర్ణమాసీన్మహాత్మనా ।
ధనదేన పురా కల్పే శూద్రయోనౌ స్థితేన తు॥ 56.16 ॥

See Also  Sri Shirdi Sai Baba Chalisa In Telugu

॥ ఇతి శ్రీవరాహపురాణే భగవచ్ఛాస్త్రే షట్పంచాశోఽధ్యాయః॥ 56 ॥

అగస్త్య ఉవాచ ।
అతః పరం ప్రవక్ష్యామి కాంతివ్రతమనుత్తమం ।
యత్కృత్వా తు పురా సోమః కాంతిమానభవత్ పునః॥ 57.1 ॥

యక్ష్మణా దక్షశాపేన పురాక్రాంతో నిశాకరః ।
ఏతచ్చీర్త్వా వ్రతం సద్యః కాంతిమానభవత్ కిల॥ 57.2 ॥

ద్వితీయాయాం తు రాజేంద్ర కార్త్తికస్య సితే దినే ।
నక్తం కుర్వీత యత్నేన అర్చయన్ బలకేశవం॥ 57.3 ॥

బలదేవాయ పాదౌ తు కేశవాయ శిరోఽర్చయేత్ ।
ఏవమభ్యర్చ్య మేధావీ వైష్ణవం రూపముత్తమం॥ 57.4 ॥

పరస్వరూపం సోమాఖ్యం ద్వికలం తద్దినే హి యత్ ।
తస్యార్ఘం దాపయేద్ ధీమాన్ మంత్రేణ పరమేష్ఠినః॥ 57.5 ॥

నమోఽస్త్వమృతరూపాయ సర్వౌషధినృపాయ చ ।
యజ్ఞలోకాధిపతయే సోమాయ పరమాత్మనే॥ 57.6 ॥

అనేనైవ చ మార్గేణ దత్త్వార్ఘ్యం పరమేష్ఠినః ।
రాత్రౌ సవిప్రో భుంజీత యవాన్నం సఘృతం నరః॥ 57.7 ॥

ఫాల్గునాదిచతుష్కే తు పాయసం భోజయేచ్ఛుచిః ।
శాలిహోమం తు కుర్వీత కార్త్తికే తు యవైస్తథా॥ 57.8 ॥

ఆషాఢాదిచతుష్కే తు తిలహోమం తు కారయేత్ ।
తద్వత్ తిలాన్నం భుంజీత ఏష ఏవ విధిక్రమః॥ 57.9 ॥

తతః సంవత్సరే పూర్ణే శశినం కృతరాజతం ।
సితవస్త్రయుగచ్ఛన్నం సితపుష్పానులేపనం ।
ఏవమేవ ద్విజం పూజ్య తతస్తం ప్రతిపాదయేత్॥ 57.10 ॥

కాంతిమానపి లోకేఽస్మిన్ సర్వజ్ఞః ప్రియదర్శనః ।
త్వత్ప్రసాదాత్ సోమరూపిన్ నారాయణ నమోఽస్తు తే॥ 57.11 ॥

అనేన కిల మంత్రేణ దత్త్వా విప్రాయ వాగ్యతః ।
దత్తమాత్రే తతస్తస్మిన్ కాంతిమాన్ జాయతే నరః॥ 57.12 ॥

ఆత్రేయేణాపి సోమేన కృతమేతత్ పురా నృప ।
తస్య వ్రతాంతే సంతుష్టః స్వయమేవ జనార్దనః ।
యక్ష్మాణమపనీయాశు అమృతాఖ్యాం కలాం దదౌ॥ 57.13 ॥

తాం కలాం సోమరాజాఽసౌ తపసా లబ్ధవానితి ।
సోమత్వం చాగమత్ సోఽస్య ఓషధీనాం పతిర్బభౌ॥ 57.14 ॥

ద్వితీయామశ్వినౌ సోమభుజౌ కీర్త్యేతే తద్దినే నృప ।
తౌ శేషవిష్ణూ విఖ్యాతౌ ముఖ్యపక్షౌ న సంశయః॥ 57.15 ॥

న విష్ణోర్వ్యతిరిక్తం స్యాద్ దైవతం నృపసత్తమ ।
నామభేదేన సర్వత్ర సంస్థితః పరమేశ్వరః॥ 57.16 ॥

॥ ఇతి శ్రీవరాహపురాణే భగవచ్ఛాస్త్రే సప్తపంచాశోఽధ్యాయః॥ 57 ॥

అగస్త్య ఉవాచ ।
అతః పరం మహారాజ సౌభాగ్యకరణం వ్రతం ।
శృణు యేనాశు సౌభాగ్యం స్త్రీపుంసాముపజాయతే॥ 58.1 ॥

ఫాల్గునస్య తు మాసస్య తృతీయా శుక్లపక్షతః ।
ఉపాసితవ్యా నక్తేన శుచినా సత్యవాదినా॥ 58.2 ॥

సశ్రీకం చ హరిం పూజ్య రుద్రం వా చోమయా సహ ।
యా శ్రీః సా గిరిజా ప్రోక్తా యో హరిః స త్రిలోచనః॥ 58.3 ॥

ఏవం సర్వేషు శాస్త్రేషు పురాణేషు చ పఠ్యతే ।
ఏతస్మాదన్యథా యస్తు బ్రూతే శాస్త్రం పృథక్తయా॥ 58.4 ॥

రుద్రో జనానాం మర్త్యానాం కావ్యం శాస్త్రం న తద్భవేత్ ।
విష్ణుం రుద్రకృతం బ్రూయాత్ శ్రీర్గౌరీ న తు పార్థివ ।
తన్నాస్తికానాం మర్త్యానాం కావ్యం జ్ఞేయం విచక్షణైః॥ 58.5 ॥

ఏవం జ్ఞాత్వా సలక్ష్మీకం హరిం సంపూజ్య భక్తితః ।
మంత్రేణానేన రాజేంద్ర తతస్తం పరమేశ్వరం॥ 58.6 ॥

గంభీరాయేతి పాదౌ తు సుభగాయేతి వై కటిం ।
ఉదరం దేవదేవేతి త్రినేత్రాయేతి వై ముఖం ।
వాచస్పతయే చ శిరో రుద్రాయేతి చ సర్వతః॥ 58.7 ॥

ఏవమభ్యర్చ్య మేధావీ విష్ణుం లక్ష్మ్యా సమన్వితం ।
హరం వా గౌరిసంయుక్తం గంధపుష్పాదిభిః క్రమాత్॥ 58.8 ॥

తతస్తస్యాగ్రతో హోమం కారయేన్మధుసర్పిషా ।
తిలైః సహ మహారాజ సౌభాగ్యపతయేతి చ॥ 58.9 ॥

తతస్త్వక్షారవిరసం నిస్నేహం ధరణీతలే ।
గోధూమాన్నం తు భుంజీత కృష్ణేప్యేవం విధిః స్మృతః ।
ఆషాఢాదిద్వితీయాం తు పారణం తత్ర భోజనం॥ 58.10 ॥

యవాన్నం తు తతః పశ్చాత్ కార్త్తికాదిషు పార్థివ ।
శ్యామాకం తత్ర భుంజీత త్రీన్ మాసాన్ నియతః శుచిః॥ 58.11 ॥

తతో మాఘసితే పక్షే తృతీయాయాం నరాధిప ।
సౌవర్ణాం కారయేద్ గౌరీం రుద్రం చైకత్ర బుద్ధిమాన్॥ 58.12 ॥

సలక్ష్మీకం హరిం చాపి యథాశక్త్యా ప్రసన్నధీః ।
తతస్తం బ్రాహ్మణే దద్యాత్ పాత్రభూతే విచక్షణే॥ 58.13 ॥

అన్నేన హీనే వేదానాం పారగే సాధువర్తిని ।
సదాచారేతి వా దద్యాదల్పవిత్తే విశేషతః॥ 58.14 ॥

షడ్భిః పాత్రైరుపేతం తు బ్రాహ్మణాయ నివేదయేత్ ।
ఏకం మధుమయం పాత్రం ద్వితీయం ఘృతపూరితం॥ 58.15 ॥

తృతీయం తిలతైలస్య చతుర్థం గుడసంయుతం ।
పంచమం లవణైః పూర్ణం షష్ఠం గోక్షీరసంయుతం॥ 58.16 ॥

ఏతాని దత్త్వా పాత్రాణి సప్తజన్మాంతరం భవేత్ ।
సుభగో దర్శనీయశ్చ నారీ వా పురుషోఽపి వా॥ 58.17 ॥

॥ ఇతి శ్రీవరాహపురాణే భగవచ్ఛాస్త్రే అష్టపంచాశోఽధ్యాయః॥ 58 ॥

అగస్త్య ఉవాచ ।
అథావిఘ్నకరం రాజన్ కథయామి శృణుష్వ మే ।
యేన సమ్యక్ కృతేనాపి న విఘ్నముపజాయతే॥ 59.1 ॥

చతుర్థ్యాం ఫాల్గునే మాసి గ్రహీతవ్యం వ్రతం త్విదం ।
నక్తాహారేణ రాజేంద్ర తిలాన్నం పారణం స్మృతం ।
తదేవాగ్నౌ తు హోతవ్యం బ్రాహ్మణాయ చ తద్ భవేత్॥ 59.2 ॥

చాతుర్మాస్యం వ్రతం చైతత్ కృత్వా వై పంచ మే తథా ।
సౌవర్ణం గజవక్త్రం తు కృత్వా విప్రాయ దాపయేత్॥ 59.3 ॥

పాయసైః పంచభిః పాత్రైరుపేతం తు తిలైస్తథా ।
ఏవం కృత్వా వ్రతం చైతత్ సర్వవిఘ్నైర్విముచ్యతే॥ 59.4 ॥

హయమేధస్య విఘ్నే తు సంజాతే సగరః పురా ।
ఏతదేవ చరిత్వా తు హయమేధం సమాప్తవాన్॥ 59.5 ॥

తథా రుద్రేణ దేవేన త్రిపురం నిఘ్నతా పురా ।
ఏతదేవ కృతం తస్మాత్ త్రిపురం తేన పాతితం ।
మయా సముద్రం పిబతా ఏతదేవ కృతం వ్రతం॥ 59.6 ॥

అన్యైరపి మహీపాలైరేతదేవ కృతం పురా ।
తపోఽర్థిభిర్జ్ఞానకృతైర్నిర్విఘ్నార్థే పరంతప॥ 59.7 ॥

శూరాయ ధీరాయ గజాననాయ
లంబోదరాయైకదంష్ట్రాయ చైవ ।
ఏవం పూజ్యస్తద్దినే తత్ పునశ్చ
హోమం కుర్యాద్ విఘ్నవినాశహేతోః॥ 59.8 ॥

అనేన కృతమాత్రేణ సర్వవిఘ్నైర్విముచ్యతే ।
వినాయకస్య కృపయా కృతకృత్యో నరో భవేత్॥ 59.9 ॥

॥ ఇతి శ్రీవరాహపురాణే భగవచ్ఛాస్త్రే నవపంచాశోఽధ్యాయః॥ 59 ॥

అగస్త్య ఉవాచ ।
శాంతివ్రతం ప్రవక్ష్యామి తవ రాజన్ శృణుష్వ తత్ ।
యేన చీర్ణేన శాంతిః స్యాత్ సర్వదా గృహమేధినాం॥ 60.1 ॥

పంచమ్యాం శుక్లపక్షస్య కార్త్తికే మాసి సువ్రత ।
ఆరభేద్ వర్షమేకం తు భుంజీయాదమ్లవర్జితం॥ 60.2 ॥

నక్తం దేవం తు సంపూజ్య హరిం శేషోపరి స్థితం ।
అనంతాయేతి పాదౌ తు వాసుకాయేతి వై కటిం॥ 60.3 ॥

తక్షకాయేతి జఠరమురః కర్కోటకాయ చ ।
పద్మాయ కంఠం సంపూజ్య మహాపద్మాయ దోర్యుగం॥ 60.4 ॥

శంఖపాలాయ వక్త్రం తు కుటిలాయేతి వై శిరః ।
ఏవం విష్ణుగతం పూజ్య పృథక్త్వేన చ పూజయేత్॥ 60.5 ॥

క్షీరేణ స్నపనం కుర్యాత్ తానుద్దిశ్య హరేః పునః ।
తదగ్రే హోమయేత్ క్షీరం తిలైః సహ విచక్షణః॥ 60.6 ॥

ఏవం సంవత్సరస్యాంతే కుర్యాద్ బ్రాహ్మణభోజనం ।
నాగం తు కాంచనం కుర్యాద్ బ్రాహ్మణాయ నివేదయేత్॥ 60.7 ॥

ఏవం యః కురుతే భక్త్యా వ్రతమేతన్నరాధిపః ।
తస్య శాంతిర్భవేన్నిత్యం నాగానాం న భయం తథా॥ 60.8 ॥

॥ ఇతి శ్రీవరాహపురాణే భగవచ్ఛాస్త్రే షష్టితమోఽధ్యాయః॥ 60 ॥

అగస్త్య ఉవాచ ।
కామవ్రతం మహారాజ శృణు మే గదతోఽధునా ।
యేన కామాః సమృద్ధ్యంతే మనసా చింతితా అపి॥ 61.1 ॥

షష్ఠ్యాం ఫలాశనో యస్తు వర్షమేకం వ్రతం చరేత్ ।
పౌషమాససితే పక్షే చతుర్థ్యాం కృతభోజనః॥ 61.2 ॥

షష్ఠ్యాం తు పారయేద్ ధీమాన్ ప్రథమం తు ఫలం నృప ।
తతో భుంజీత యత్నేన వాగ్యతః శుద్ధమోదనం॥ 61.3 ॥

బ్రాహ్మణైః సహ రాజేంద్ర అథవా కేవలైః ఫలైః ।
తమేకం దివసం స్థిత్వా సప్తమ్యాం పారయేన్నృప॥ 61.4 ॥

అగ్నికార్యం తు కుర్వీత గుహరూపేణ కేశవం ।
పూజయిత్వాభిధానేన వర్షమేకం వ్రతం చరేత్॥ 61.5 ॥

షడ్వక్త్ర కార్త్తిక గుహ సేనానీ కృత్తికాసుత ।
కుమార స్కంద ఇత్యేవం పూజ్యో విష్ణుః స్వనామభిః॥ 61.6 ॥

సమాప్తౌ తు వ్రతస్యాస్య కుర్యాద్ బ్రాహ్మణభోజనం ।
షణ్ముఖం సర్వసౌవర్ణం బ్రాహ్మణాయ నివేదయేత్॥ 61.7 ॥

సర్వే కామాః సమృద్ధ్యంతాం మమ దేవ కుమారక ।
త్వత్ప్రసాదాదిమం భక్త్యా గృహ్యతాం విప్ర మాచిరం॥ 61.8 ॥

అనేన దత్త్వా మంత్రేణ బ్రాహ్మణాయ సయుగ్మకం ।
తతః కామాః సమృద్ధ్యంతే సర్వే వై ఇహ జన్మని॥ 61.9 ॥

అపుత్రో లభతే పుత్రమధనో లభతే ధనం ।
భ్రష్టరాజ్యో లభేద్ రాజ్యం నాత్ర కార్యా విచారణా॥ 61.10 ॥

ఏతద్ వ్రతం పురా చీర్ణం నలేన నృపసత్తమ ।
ఋతుపర్ణస్య విషయే వసతా వ్రతచర్యయా॥ 61.11 ॥

తథా రాజ్యచ్యుతైరన్యైర్బహుభిర్నృపసత్తమైః ।
పౌరాణికం వ్రతం చైవ సిద్ధ్యర్థం నృపసత్తమ॥ 61.12 ॥

॥ ఇతి శ్రీవరాహపురాణే భగవచ్ఛాస్త్రే ఏకషష్టితమోఽధ్యాయః॥ 61 ॥

అగస్త్య ఉవాచ ।
అథాపరం మహారాజ వ్రతమారోగ్యసంజ్ఞితం ।
కథయామి పరం పుణ్యం సర్వపాపప్రణాశనం॥ 62.1 ॥

తస్యైవ మాఘమాసస్య సప్తమ్యాం సముపోషితః ।
పూజయేద్ భాస్కరం దేవం విష్ణురూపం సనాతనం॥ 62.2 ॥

ఆదిత్య భాస్కర రవే భానో సూర్య దివాకర ।
ప్రభాకరేతి సంపూజ్య ఏవం సంపూజ్యతే రవిః॥ 62.3 ॥

షష్ఠ్యాం చైవ కృతాహారః సప్తమ్యాం భానుమర్చయేత్ ।
అష్టమ్యాం చైవ భుంజీత ఏష ఏవ విధిక్రమః॥ 62.4 ॥

అనేన వత్సరం పూర్ణం విధినా యోఽర్చయేద్ రవిం ।
తస్యారోగ్యం ధనం ధాన్యమిహ జన్మమి జాయతే ।
పరత్ర చ శుభం స్థానం యద్ గత్వా న నివర్తతే॥ 62.5 ॥

సార్వభౌమః పురా రాజా అనరణ్యో మహాబలః ।
తేనాయమర్చితో దేవో వ్రతేనానేన పార్థివ ।
తస్య తుష్టో వరం దేవః ప్రాదాదారోగ్యముత్తమం॥ 62.6 ॥

భద్రాశ్వ ఉవాచ ।
కిమసౌ రోగవాన్ రాజా యేనారోగ్యమవాప్తవాన్ ।
సార్వభౌమస్య చ కథం బ్రహ్మన్ రోగస్య సంభవః॥ 62.7 ॥

అగస్త్య ఉవాచ ।
స రాజా సార్వభౌమోఽభూద్ యశస్వీ చ సురూపవాన్ ।
స కదాచిన్నృపశ్రేష్ఠో నృపశ్రేష్ఠ మహాబలః॥62.8 ॥

గతవాన్ మానసం దివ్యం సరో దేవగణాన్వితం ।
తత్రాపశ్యద్ బృహద్ పద్మం సరోమధ్యగతం సితం॥ 62.9 ॥

తత్ర చాంగుష్ఠమాత్రం తు స్థితం పురుషసత్తమం ।
రక్తవాసోభిరాఛన్నం ద్విభుజం తిగ్మతేజసం॥ 62.10 ॥

తం దృష్ట్వా సారథిం ప్రాహ పద్మమేతత్ సమానయ ।
ఇదం తు శిరసా బిభ్రత్ సర్వలోకస్య సన్నిధౌ ।
శ్లాఘనీయో భవిష్యామి తస్మాదాహర మాచిరం॥ 62.11 ॥

ఏవముక్తస్తదా తేన సారథిః ప్రవివేశ హ ।
గ్రహీతుముపచక్రామ తం పద్మం నృపసత్తమ॥ 62.12 ॥

స్పృష్టమాత్రే తతః పద్మే హుంకారః సమజాయత ।
తేన శబ్దేన స త్రస్తః పపాత చ మమార చ॥ 62.13 ॥

రాజా చ తత్క్షణాత్ తేన శబ్దేన సమపద్యత ।
కుష్ఠీ విగతవర్ణశ్చ బలవీర్యవివర్జితః॥ 62.14 ॥

తథాగతమథాత్మానం దృష్ట్వా స పురుషర్షభః ।
తస్థౌ తత్రైవ శోకార్త్తః కిమేతదితి చింతయన్॥ 62.15 ॥

తస్య చింతయతో ధీమానాజగామ మహాతపాః ।
వసిష్ఠో బ్రహ్మపుత్రోఽథ తం స పప్రచ్ఛ పార్థివం॥ 62.16 ॥

See Also  Aditya Kavacham In Telugu

కథం తే రాజశార్దూల తవ దేహస్య శాసనం ।
ఇదానీమేవ కిం కార్యం తన్మమాచక్ష్వ పృచ్ఛతః॥ 62.17 ॥

ఏవముక్తస్తతో రాజా వసిష్ఠేన మహాత్మనా ।
సర్వం పద్మస్య వృత్తాంతం కథయామాస స ప్రభుః॥ 62.18 ॥

తం శ్రుత్వా స మునిస్తత్ర సాధు రాజన్నథాబ్రవీత్ ।
అసాధురథ వా తిష్ఠ తస్మాత్ కుష్ఠిత్వమాగతః॥ 62.19 ॥

ఏవముక్తస్తదా రాజా వేపమానః కృతాంజలిః ।
పప్రచ్ఛ సాధ్వహం విప్ర కథం వాఽసాధ్వహం మునే ।
కథం చ కుష్ఠం మే జాతమేతన్మే వక్తుమర్హసి॥ 62.20 ॥

వసిష్ఠ ఉవాచ ।
ఏతద్ బ్రహ్మోద్భవం నామ పద్మం త్రైలోక్యవిశ్రుతం ।
దృష్టమాత్రేణ చానేన దృష్టాః స్యుః సర్వదేవతాః ।
ఏతస్మిన్ దృశ్యతే చైతత్ షణ్మాసం క్వాపి పార్థివ॥ 62.21 ॥

ఏతస్మిన్ దృష్టమాత్రే తు యో జలం విశతే నరః ।
సర్వపాపవినిర్ముక్తః పరం నిర్వాణమర్హతి॥ 62.22 ॥

బ్రహ్మణః ప్రాగవస్థాయా మూర్తిరప్సు వ్యవస్థితా ।
ఏతాం దృష్ట్వా జలే మగ్నః సంసారాద్ విప్రముచ్యతే॥ 62.23 ॥

ఇమం చ దృష్ట్వా తే సూతో జలే మగ్నో నరోత్తమ ।
ప్రవిష్టశ్చ పునరిమం హర్తుమిచ్ఛన్నరాధిప ।
ప్రాప్తవానసి దుర్బుద్ధే కుష్ఠిత్వం పాపపూరుష॥ 62.24 ॥

దృష్టమేతత్ త్వయా యస్మాత్ త్వం సాధ్వితి తతః ప్రభో ।
మయోక్తో మోహమాపన్నస్తేనాసాధురితీరితః॥ 62.25 ॥

బ్రహ్మపుత్రో హ్యహం చేమం పశ్యామి పరమేశ్వరం ।
అహన్యహని చాగచ్ఛంస్తం పునర్దృష్టవానసి॥ 62.26 ॥

దేవా అపి వదంత్యేతే పద్మం కాంచనముత్తమం ।
మానసే బ్రహ్మపద్మం తు దృష్ట్వా చాత్ర గతం హరిం ।
ప్రాప్స్యామస్తత్ పరం బ్రహ్మ యద్ గత్వా న పునర్భవేత్॥ 62.27 ॥

ఇదం చ కారణం చాన్యత్ కుష్ఠస్య శృణు పార్థివ ।
ఆదిత్యః పద్మగర్భేఽస్మిన్ స్వయమేవ వ్యవస్థితః॥ 62.28 ॥

తం దృష్ట్వా తత్త్వతో భావః పరమాత్మైష శాశ్వతః ।
ధారయామి శిరస్యేనం లోకమధ్యే విభూషణం॥ 62.29 ॥

ఏవం తే జల్పతా పాపమిదం దేవేన దర్శితం ।
ఇదానీమిమమేవ త్వమారాధయ మహామతే॥ 62.30 ॥

అగస్త్య ఉవాచ ।
ఏవముక్త్వా వసిష్ఠస్తు ఇమమేవ వ్రతం తదా ।
ఆదిత్యారాధనం దివ్యమారోగ్యాఖ్యం జగాద హ॥ 62.31 ॥

సోఽపి రాజాఽకరోచ్చేమం వ్రతం భక్తిసమన్వితః ।
సిద్ధిం చ పరమాం ప్రాప్తో విరోగశ్చాభవత్ క్షణాత్॥ 62.32 ॥

॥ ఇతి శ్రీవరాహపురాణే భగవచ్ఛాస్త్రే ద్విషష్టితమోఽధ్యాయః॥ 62 ॥

అగస్త్య ఉవాచ ।
అథాపరం మహారాజ పుత్రప్రాప్తివ్రతం శుభం ।
కథయామి సమాసేన తన్మే నిగదతః శృణు॥ 63.1 ॥

మాసే భాద్రపదే యా తు కృష్ణపక్షే నరేశ్వర ।
అష్టమ్యాముపవాసేన పుత్రప్రాప్తివ్రతం హి తత్॥ 63.2 ॥

షష్ఠ్యాం చైవ తు సంకల్ప్య సప్తమ్యామర్చయేద్ హరిం ।
దేవక్యుత్సంగగం దేవం మాతృభిః పరివేష్టితం॥ 63.3 ॥

ప్రభాతే విమలేఽష్టమ్యామర్చయేత్ ప్రయతో హరిం ।
ప్రాగ్విధానేన గోవిందమర్చయిత్వా విధానతః॥ 63.4 ॥

తతో యవైః కృష్ణతిలైః సఘృతైర్హోమయేద్ దధి ।
బ్రాహ్మణాన్ భోజయేద్ భక్త్యా యథాశక్త్యా సదక్షిణాన్॥ 63.5 ॥

తతః స్వయం తు భుంజీత ప్రథమం బిల్వముత్తమం ।
పశ్చాద్ యథేష్టం భుంజీత స్నేహైః సర్వరసైర్యుతం॥ 63.6 ॥

ప్రతిమాసమనేనైవ విధినోపోష్య మానవః ।
కృష్ణాష్టమీమపుత్రోఽపి లభేత్ పుత్రం న సంశయః॥ 63.7 ॥

శ్రూయతే చ పురా రాజా శూరసేనః ప్రతాపవాన్ ।
స హ్యపుత్రస్తపస్తేపే హిమవత్పర్వతోత్తమే॥ 63.8 ॥

తస్యైవం కుర్వతో దేవో వ్రతమేతజ్జగాద హ ।
సోఽప్యేతత్ కృతవాన్ రాజా పుత్రం చైవోపలబ్ధవాన్॥ 63.9 ॥

వసుదేవం మహాభాగమనేకక్రతుయాజినం ।
తం లబ్ధ్వా సోఽపి రాజర్షిః పరం నిర్వాణమాపత్వాన్॥ 63.10 ॥

ఏవం కృష్ణాష్టమీ రాజన్ మయా తే పరికీర్తితా ।
సంవత్సరాంతే దాతవ్యం కృష్ణయుగ్మం ద్విజాతయే॥ 63.11 ॥

ఏతత్ పుత్రవ్రతం నామ మయా తే పరికీర్తితం ।
ఏతత్ కృత్వా నరః పాపైః సర్వైరేవ ప్రముచ్యతే॥ 63.12 ॥

॥ ఇతి శ్రీవరాహపురాణే భగవచ్ఛాస్త్రే త్రిషష్టితమోఽధ్యాయః॥ 63 ॥

అగస్త్య ఉవాచ ।
అథాపరం ప్రవక్ష్యామి శౌర్యవ్రతమనుత్తమం ।
యేన భీరోరపి మహచ్ఛౌర్యం భవతి తత్క్షణాత్॥ 64.1 ॥

మాసి చాశ్వయుజే శుద్ధాం నవమీం సముపోషయేత్ ।
సప్తమ్యాం కృతసంకల్పః స్థిత్వాఽష్టమ్యాం నిరోదనః॥ 64.2 ॥

నవమ్యాం పారయేత్ పిష్టం ప్రథమం భక్తితో నృప ।
బ్రాహ్మణాన్ భోజయేద్ భక్త్యా దేవీం చైవ తు పూజయేత్ ।
దుర్గాం దేవీం మహాభాగాం మహామాయాం మహాప్రభాం॥ 64.3 ॥

ఏవం సంవత్సరం యావదుపోష్యేతి విధానతః ।
వ్రతాంతే భోజయేద్ ధీమాన్ యథాశక్త్యా కుమారికాః॥ 64.4 ॥

హేమవస్త్రాదిభిస్తాస్తు భూషయిత్వా తు శక్తితః ।
పశ్చాత్ క్షమాపయేత్ తాస్తు దేవీ మే ప్రీయతామితి॥ 64.5 ॥

ఏవం కృతే భ్రష్టరాజ్యో లభేద్ రాజ్యం న సంశయః ।
అవిద్యో లభతే విద్యాం భీతః శౌర్యం చ విదంతి॥ 64.6 ॥

॥ ఇతి శ్రీవరాహపురాణే భగవచ్ఛాస్త్రే చతుఃషష్టితమోఽధ్యాయః॥ 64 ॥

అగస్త్య ఉవాచ ।
సార్వభౌమవ్రతం చాన్యత్ కథయామి సమాసతః ।
యేన సమ్యక్కృతేనాశు సార్వభౌమో నృపో భవేత్॥ 65.1 ॥

కార్తికస్య తు మాసస్య దశమీ శుక్లపక్షికా ।
తస్యాం నక్తాశనో నిత్యం దిక్షు శుద్ధబలిం హరేత్॥ 65.2 ॥

విచిత్రైః కుసుమైర్భక్త్యా పూజయిత్వా ద్విజోత్తమాన్ ।
దిశాం తు ప్రార్థనాం కుర్యాన్ మంత్రేణానేన సువ్రతః ।
సర్వా భవంత్యః సిద్ధ్యంతు మమ జన్మని జన్మని॥ 65.3 ॥

ఏవముక్త్వా బలిం తాసు దత్త్వా శుద్ధేన చేతసా ।
తతో రాత్రౌ తు భుంజీత దధ్యన్నం తు సుసంస్కృతం॥ 65.4 ॥

పూర్వం పశ్చాద్ యథేష్టం తు ఏవం సంవత్సరం నృప ।
యః కరోతి నరో నిత్యం తస్య దిగ్విజయో భవేత్॥ 65.5 ॥

ఏకాదశ్యాం తు యత్నేన నరః కుర్యాద్ యథావిధి ।
మార్గశీర్షే శుక్లపక్షాదారభ్యాబ్దం విచక్షణః ।
తద్ వ్రత ధనదస్యేష్టం కృతం విత్తం ప్రయచ్ఛతి॥ 65.6 ॥

ఏకాదశ్యాం నిరాహారో యో భుంక్తే ద్వాదశీదినే ।
శుక్లే వాఽప్యథవా కృష్ణే తద్ వ్రతం వైష్ణవం మహత్॥ 65.7 ॥

ఏవం చీర్ణ సుఘోరాణి హంతి పాపాని రపార్థివ ।
త్రయోదశ్యాం తు నక్తేన ధర్మవ్రతమథోచ్యతే॥ 65.8 ॥

శుక్లపక్షే ఫాల్గునస్య తథారభ్య విచక్షణః ।
రౌద్రం వ్రతం చతుర్దశ్యాం కృష్ణపక్షే విశేషతః ।
మాఘమాసాదథారభ్య పూర్ణం సంవత్సరం నృప॥ 65.9 ॥

ఇందువ్రతం పంచదశ్యాం శుక్లాయాం నక్తభోజనం ।
పితృవ్రతమమావాస్యామితి రాజన తథేరితం॥ 65.10 ॥

దశ పంచ చ వర్షాణి య ఏవం కురుతే నృప ।
తిథివ్రతాని కస్తస్య ఫలం వ్రతప్రమాణతః॥ 65.11 ॥

అశ్వమేధసహస్రాణి రాజసూయశతాని చ ।
యష్టాని తేన రాజేంద్ర కల్పోక్తాః క్రతవస్తథా॥ 65.12 ॥

ఏకమేవ కృతం హంతి వ్రతం పాపాని నిత్యశః ।
యః పునః సర్వమేతద్ధి కుర్యాన్నరవరాత్మజ ।
స శుద్ధో విరజో లోకానాప్నోతి సకలం నృప॥ 65.13 ॥

॥ ఇతి శ్రీవరాహపురాణే భగవచ్ఛాస్త్రే పంచషష్టితమోఽధ్యాయః॥ 65 ॥

భద్రాశ్వ ఉవాచ ।
ఆశ్చర్యం యది తే కించిద్ విదితం దృష్టమేవ వా ।
తన్మే కథయ ధర్మజ్ఞ మమ కౌతూహలం మహత్॥ 66.1 ॥

అగస్త్య ఉవాచ ।
ఆశ్చర్యభూతో భగవానేష ఏవ జనార్దనః ।
తస్యాశ్చర్యాణి దృష్టాని బహూని వివిధాని వై॥ 66.2 ॥

శ్వేతద్వీపం గతః పూర్వం నారదః కిల పార్థివ ।
సోఽపశ్యచ్ఛంఖచక్రాబ్జాన్ పురుషాంస్తిగ్మతేజసః॥ 66.3 ॥

అయం విష్ణురయం విష్ణురేష విష్ణుః సనాతనః ।
చింతాఽభూత్తస్యతాందృష్ట్వా కోఽస్మిన్విష్ణురితి ప్రభుః॥ 66.4 ॥

ఏవం చింతయతస్తస్య చింతా కృష్ణం ప్రతి ప్రభో ।
ఆరాధయామి చ కథం శంఖచక్రగదాధరం॥ 66.5 ॥

యేన వేద్మి పరం తేషాం దేవో నారాయణః ప్రభుః ।
ఏవం సంచింత్య దధ్యౌ స తం దేవం పరమేశ్వరం॥ 66.6 ॥

దివ్యం వర్షసహస్రం తు సాగ్రం బ్రహ్మసుతస్తదా ।
ధ్యాయతస్తస్య దేవోఽసౌ పరితోషం జగామ హ॥ 66.7 ॥

ఉవాచ చ ప్రసన్నాత్మా ప్రత్యక్షత్వం గతః ప్రభుః ।
వరం బ్రహ్మసుత బ్రూహి కిం తే దద్మి మహామునే॥ 66.8 ॥

నారద ఉవాచ ।
సహస్రమేకం వర్షాణాం ధ్యాతస్త్వం భువనేశ్వర ।
త్వత్ప్రాప్తిర్యేన తద్ బ్రూహి యది తుష్టోఽసి మేఽచ్యుత॥ 66.9 ॥

దేవదేవ ఉవాచ ।
పౌరుషం సూక్తమాస్థాయ యే యజంతి ద్విజాస్తు మాం ।
సంహితామాద్యమాస్థాయ తే మాం ప్రాప్స్యంతి నారద॥ 66.10 ॥

అలాభే వేదశాస్త్రాణాం పంచరాత్రోదితేన హ ।
మార్గేణ మాం ప్రపశ్యంతే తే మాం ప్రాప్స్యంతి మానవాః॥ 66.11 ॥

బ్రాహ్మణక్షత్రియవిశాం పంచరాత్రం విధీయతే ।
శూద్రాదీనాం న తచ్ఛ్రోత్రపదవీముపయాస్యతి॥ 66.12 ॥

ఏవం మయోక్తం విప్రేంద్ర పురాకల్పే పురాతనం ।
పంచరాత్రం సహస్రాణాం యది కశ్చిద్ గ్రహీష్యతి॥ 66.13 ॥

కర్మక్షయే చ మాం కశ్చిద్ యది భక్తో భవిష్యతి ।
తస్య చేదం పంచరాత్రం నిత్యం హృది వసిష్యతి॥ 66.14 ॥

ఇతరే రాజసైర్భావైస్తామసైశ్చ సమావృతాః ।
భవిష్యంతి ద్విజశ్రేష్ఠ మచ్ఛాసనపరాఙ్ముఖాః॥ 66.15 ॥

కృతం త్రేతా ద్వాపరం చ యుగాని త్రీణి నారద ।
సత్త్వస్థాం మాం సమేష్యంతి కలౌ రజస్తమోఽధికాః॥ 66.16 ॥

అన్యచ్చ తే వరం దద్మి శృణు నారద సాంప్రతం ।
యదిదం పంచరాత్రం మే శాస్త్రం పరమదుర్లభం ।
తద్భవాన్ వేత్స్యతే సర్వం మత్ప్రసాదాన్న సంశయః॥ 66.17 ॥

వేదేన పంచరాత్రేణ భక్త్యా యజ్ఞేన చ ద్విజ ।
ప్రాప్యోఽహం నాన్యథా వత్స వర్షకోట్యాయుతైరపి॥ 66.18 ॥

ఏవముక్త్వా స భగవాన్ నారదం పరమేశ్వరః ।
జగామాదర్శనం సద్యో నారదోఽపి యయౌ దివం॥ 66.19 ॥

॥ ఇతి శ్రీవరాహపురాణే భగవచ్ఛాస్త్రే షట్షష్టితమోఽధ్యాయః॥ 66 ॥

భద్రాశ్వ ఉవాచ ।
భగవన్ సితకృష్ణే ద్వే భిన్నే జగతి కేశవాన్ ।
స్త్రియౌ బభూవతుః కే ద్వే సితకృష్ణా చ కా శుభా॥ 67.1 ॥

కశ్చాసౌ పురుషో బ్రహ్మన్ య ఏకః సప్తధా భవేత్ ।
కోఽసౌ ద్వాదశధా విప్ర ద్విదేహః షట్శిరాః శుభః॥ 67.2 ॥

దంపత్యం చ ద్విజశ్రేష్ఠ కృతసూర్యోదయాదనం ।
కస్మాదేతజ్జగదిదం వితతం ద్విజసత్తమ॥ 67.3 ॥

అగస్త్య ఉవాచ ।
సితకృష్ణే స్త్రియౌ యే తే తే భగిన్యౌ ప్రకీర్తితే ।
సత్యాసత్యే ద్వివర్ణా చ నారీ రాత్రిరుదాహృతా॥ 67.4 ॥

యః పుమాన్ సప్తధా జాత ఏకో భూత్వా నరేశ్వర ।
స సముద్రస్తు విజ్ఞేయః సప్తధైకో వ్యవస్థితః॥ 67.5 ॥

యోఽసౌ ద్వాదశధా రాజన్ ద్విదేహః షట్శిరాః ప్రభుః ।
సంవత్సరః స విజ్ఞేయః శరీరే ద్వే గతీ స్మృతే ।
ఋతవః షట్ చ వక్త్రాణి ఏష సంవత్సరః స్మృతః॥ 67.6 ॥

దంపత్యం తదహోరాత్రం సూర్యాచంద్రమసౌ తతః ।
తతో జగత్ సముత్తస్థౌ దేవస్యాస్య నృపోత్తమ॥ 67.7 ॥

స విష్ణుః పరమో దేవో విజ్ఞేయో నృపసత్తమ ।
న చ వేదక్రియాహీనః పశ్యతే పరమేశ్వరం॥ 67.8 ॥

॥ ఇతి వరాహపురాణే భగవచ్ఛాస్త్రే సప్తషష్టితమోఽధ్యాయః॥ 67 ॥

ఇతి శ్రీఅగస్త్యగీతా సమాప్తా ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Agastya Gita in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalamOdia – Telugu – Tamil