Anandalahari In Tamil

॥ Anandalahari Tamil Lyrics ॥

॥ ஆனந்தலஹரீ ॥
ப⁴வானி ஸ்தோதும் த்வாம் ப்ரப⁴வதி சதுர்பி⁴ர்ன வத³னை꞉
ப்ரஜானாமீஶானஸ்த்ரிபுரமத²ன꞉ பஞ்சபி⁴ரபி ।
ந ஷட்³பி⁴꞉ ஸேனானீர்த³ஶஶதமுகை²ரப்யஹிபதி-
ஸ்ததா³ன்யேஷாம் கேஷாம் கத²ய கத²மஸ்மின்னவஸர꞉ ॥ 1 ॥

க்⁴ருதக்ஷீரத்³ராக்ஷாமது⁴மது⁴ரிமா கைரபி பதை³꞉
விஶிஷ்யானாக்²யேயோ ப⁴வதி ரஸனாமாத்ர விஷய꞉ ।
ததா² தே ஸௌந்த³ர்யம் பரமஶிவத்³ருங்மாத்ரவிஷய꞉
கத²ங்காரம் ப்³ரூம꞉ ஸகலனிக³மாகோ³சரகு³ணே ॥ 2 ॥

முகே² தே தாம்பூ³லம் நயனயுக³ளே கஜ்ஜலகலா
லலாடே காஶ்மீரம் விலஸதி க³ளே மௌக்திகலதா ।
ஸ்பு²ரத்காஞ்சீ ஶாடீ ப்ருது²கடிதடே ஹாடகமயீ
ப⁴ஜாமி த்வாம் கௌ³ரீம் நக³பதிகிஶோரீமவிரதம் ॥ 3 ॥

விராஜன்மந்தா³ரத்³ருமகுஸுமஹாரஸ்தனதடீ
நத³த்³வீணானாத³ஶ்ரவணவிலஸத்குண்ட³லகு³ணா
நதாங்கீ³ மாதங்கீ³ ருசிரக³திப⁴ங்கீ³ ப⁴க³வதீ
ஸதீ ஶம்போ⁴ரம்போ⁴ருஹசடுலசக்ஷுர்விஜயதே ॥ 4 ॥

நவீனார்கப்⁴ராஜன்மணிகனகபூ⁴ஷணபரிகரை-
ர்வ்ருதாங்கீ³ ஸாரங்கீ³ருசிரனயனாங்கீ³க்ருதஶிவா ।
தடித்பீதா பீதாம்ப³ரலலிதமஞ்ஜீரஸுப⁴கா³
மமாபர்ணா பூர்ணா நிரவதி⁴ஸுகை²ரஸ்து ஸுமுகீ² ॥ 5 ॥

ஹிமாத்³ரே꞉ ஸம்பூ⁴தா ஸுலலிதகரை꞉ பல்லவயுதா
ஸுபுஷ்பா முக்தாபி⁴ர்ப்⁴ரமரகலிதா சாலகப⁴ரை꞉ ।
க்ருதஸ்தா²ணுஸ்தா²னா குசப²லனதா ஸூக்திஸரஸா
ருஜாம் ஹந்த்ரீ க³ந்த்ரீ விலஸதி சிதா³னந்த³லதிகா ॥ 6 ॥

ஸபர்ணாமாகீர்ணாம் கதிபயகு³ணை꞉ ஸாத³ரமிஹ
ஶ்ரயந்த்யன்யே வல்லீம் மம து மதிரேவம் விலஸதி ।
அபர்ணைகா ஸேவ்யா ஜக³தி ஸகலைர்யத்பரிவ்ருத꞉
புராணோ(அ)பி ஸ்தா²ணு꞉ ப²லதி கில கைவல்யபத³வீம் ॥ 7 ॥

விதா⁴த்ரீ த⁴ர்மாணாம் த்வமஸி ஸகலாம்னாயஜனநீ
த்வமர்தா²னாம் மூலம் த⁴னத³னமனீயாங்க்⁴ரிகமலே ।
த்வமாதி³꞉ காமானாம் ஜனநி க்ருதகந்த³ர்பவிஜயே
ஸதாம் முக்தேர்பீ³ஜம் த்வமஸி பரமப்³ரஹ்மமஹிஷீ ॥ 8 ॥

ப்ரபூ⁴தா ப⁴க்திஸ்தே யத³பி ந மமாலோலமனஸ-
ஸ்த்வயா து ஶ்ரீமத்யா ஸத³யமவலோக்யோ(அ)ஹமது⁴னா ।
பயோத³꞉ பானீயம் தி³ஶதி மது⁴ரம் சாதகமுகே²
ப்⁴ருஶம் ஶங்கே கைர்வா விதி⁴பி⁴ரனுனீதா மம மதி꞉ ॥ 9 ॥

See Also  Sri Durga Stotram In Sanskrit

க்ருபாபாங்கா³லோகம் விதர தரஸா ஸாது⁴சரிதே
ந தே யுக்தோபேக்ஷா மயி ஶரணதீ³க்ஷாமுபக³தே ।
ந சேதி³ஷ்டம் த³த்³யாத³னுபத³மஹோ கல்பலதிகா
விஶேஷ꞉ ஸாமான்யை꞉ கத²மிதரவல்லீபரிகரை꞉ ॥ 10 ॥

மஹாந்தம் விஶ்வாஸம் தவ சரணபங்கேருஹயுகே³
நிதா⁴யான்யன்னைவாஶ்ரிதமிஹ மயா தை³வதமுமே ।
ததா²பி த்வச்சேதோ யதி³ மயி ந ஜாயேத ஸத³யம்
நிராலம்போ³ லம்போ³த³ரஜனநி கம் யாமி ஶரணம் ॥ 11 ॥

அய꞉ ஸ்பர்ஶே லக்³னம் ஸபதி³ லப⁴தே ஹேமபத³வீம்
யதா² ரத்²யாபாத²꞉ ஶுசி ப⁴வதி க³ங்கௌ³க⁴மிலிதம் ।
ததா² தத்தத்பாபைரதிமலினமந்தர்மம யதி³
த்வயி ப்ரேம்ணாஸக்தம் கத²மிவ ந ஜாயேத விமலம் ॥ 12 ॥

த்வத³ன்யஸ்மாதி³ச்சா²விஷயப²லலாபே⁴ ந நியம-
ஸ்த்வமஜ்ஞானாமிச்சா²தி⁴கமபி ஸமர்தா² விதரணே ।
இதி ப்ராஹு꞉ ப்ராஞ்ச꞉ கமலப⁴வனாத்³யாஸ்த்வயி மன-
ஸ்த்வதா³ஸக்தம் நக்தந்தி³வமுசிதமீஶானி குரு தத் ॥ 13 ॥

ஸ்பு²ரன்னானாரத்னஸ்ப²டிகமயபி⁴த்திப்ரதிப²ல-
த்த்வதா³காரம் சஞ்சச்ச²ஶத⁴ரகலாஸௌத⁴ஶிக²ரம் ।
முகுந்த³ப்³ரஹ்மேந்த்³ரப்ரப்⁴ருதிபரிவாரம் விஜயதே
தவாகா³ரம் ரம்யம் த்ரிபு⁴வனமஹாராஜக்³ருஹிணி ॥ 14 ॥

நிவாஸ꞉ கைலாஸே விதி⁴ஶதமகா²த்³யா꞉ ஸ்துதிகரா꞉
குடும்ப³ம் த்ரைலோக்யம் க்ருதகரபுட꞉ ஸித்³தி⁴னிகர꞉ ।
மஹேஶ꞉ ப்ராணேஶஸ்தத³வனித⁴ராதீ⁴ஶதனயே
ந தே ஸௌபா⁴க்³யஸ்ய க்வசித³பி மனாக³ஸ்தி துலனா ॥ 15 ॥

வ்ருஷோ வ்ருத்³தோ⁴ யானம் விஷமஶனமாஶா நிவஸனம்
ஶ்மஶானம் க்ரீடா³பூ⁴ர்பு⁴ஜக³னிவஹோ பூ⁴ஷணவிதி⁴꞉
ஸமக்³ரா ஸாமக்³ரீ ஜக³தி விதி³தைவ ஸ்மரரிபோ-
ர்யதே³தஸ்யைஶ்வர்யம் தவ ஜனநி ஸௌபா⁴க்³யமஹிமா ॥ 16 ॥

அஶேஷப்³ரஹ்மாண்ட³ப்ரளயவிதி⁴னைஸர்கி³கமதி꞉
ஶ்மஶானேஷ்வாஸீன꞉ க்ருதப⁴ஸிதலேப꞉ பஶுபதி꞉ ।
த³தௌ⁴ கண்டே² ஹாலாஹலமகி²லபூ⁴கோ³ளக்ருபயா
ப⁴வத்யா꞉ ஸங்க³த்யா꞉ ப²லமிதி ச கள்யாணி கலயே ॥ 17 ॥

See Also  Bhagwati Ashtakam In Malayalam

த்வதீ³யம் ஸௌந்த³ர்யம் நிரதிஶயமாலோக்ய பரயா
பி⁴யைவாஸீத்³க³ங்கா³ ஜலமயதனு꞉ ஶைலதனயே ।
ததே³தஸ்யாஸ்தஸ்மாத்³வத³னகமலம் வீக்ஷ்ய க்ருபயா
ப்ரதிஷ்டா²மாதன்வன்னிஜஶிரஸிவாஸேன கி³ரிஶ꞉ ॥ 18 ॥

விஶாலஶ்ரீக²ண்ட³த்³ரவம்ருக³மதா³கீர்ணகு⁴ஸ்ருண-
ப்ரஸூனவ்யாமிஶ்ரம் ப⁴க³வதி தவாப்⁴யங்க³ஸலிலம் ।
ஸமாதா³ய ஸ்ரஷ்டா சலிதபத³பாம்ஸூன்னிஜகரை꞉
ஸமாத⁴த்தே ஸ்ருஷ்டிம் விபு³த⁴புரபங்கேருஹத்³ருஶாம் ॥ 19 ॥

வஸந்தே ஸானந்தே³ குஸுமிதலதாபி⁴꞉ பரிவ்ருதே
ஸ்பு²ரன்னானாபத்³மே ஸரஸி கலஹம்ஸாலிஸுப⁴கே³ ।
ஸகீ²பி⁴꞉ கே²லந்தீம் மலயபவனாந்தோ³லிதஜலே
ஸ்மரேத்³யஸ்த்வாம் தஸ்ய ஜ்வரஜனிதபீடா³பஸரதி ॥ 20 ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Ananda Lahari in EnglishSanskritKannadaTelugu – Tamil