Ardhanareeswara Ashtakam In Kannada

॥ Ardhanarishvara Ashtakam Kannada Lyrics ॥

॥ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಾಷ್ಟಕಮ್ ॥
ಅಂಭೋಧರಶ್ಯಾಮಲಕುನ್ತಲಾಯೈ
ತಟಿತ್ಪ್ರಭಾತಾಮ್ರಜಟಾಧರಾಯ ।
ನಿರೀಶ್ವರಾಯೈ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರಾಯ
ನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥ 1॥

ಪ್ರದೀಪ್ತರತ್ನೋಜ್ವಲಕುಂಡಲಾಯೈ
ಸ್ಫುರನ್ಮಹಾಪನ್ನಗಭೂಷಣಾಯ ।
ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯೈ ಚ ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯ
ನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥ 2॥

ಮನ್ದಾರಮಾಲಾಕಲಿತಾಲಕಾಯೈ
ಕಪಾಲಮಾಲಾಂಕಿತಕನ್ಧರಾಯೈ ।
ದಿವ್ಯಾಮ್ಬರಾಯೈ ಚ ದಿಗಮ್ಬರಾಯ
ನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥ 3॥

ಕಸ್ತೂರಿಕಾಕುಂಕುಮಲೇಪನಾಯೈ
ಶ್ಮಶಾನಭಸ್ಮಾತ್ತವಿಲೇಪನಾಯ ।
ಕೃತಸ್ಮರಾಯೈ ವಿಕೃತಸ್ಮರಾಯ
ನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥ 4॥

ಪಾದಾರವಿನ್ದಾರ್ಪಿತಹಂಸಕಾಯೈ
ಪಾದಾಬ್ಜರಾಜತ್ಫಣಿನೂಪುರಾಯ ।
ಕಲಾಮಯಾಯೈ ವಿಕಲಾಮಯಾಯ
ನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥ 5॥

ಪ್ರಪಂಚಸೃಷ್ಟ್ಯುನ್ಮುಖಲಾಸ್ಯಕಾಯೈ
ಸಮಸ್ತಸಂಹಾರಕತಾಂಡವಾಯ ।
ಸಮೇಕ್ಷಣಾಯೈ ವಿಷಮೇಕ್ಷಣಾಯ
ನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥ 6॥

ಪ್ರಫುಲ್ಲನೀಲೋತ್ಪಲಲೋಚನಾಯೈ
ವಿಕಾಸಪಂಕೇರುಹಲೋಚನಾಯ ।
ಜಗಜ್ಜನನ್ಯೈ ಜಗದೇಕಪಿತ್ರೇ
ನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥ 7॥

ಅನ್ತರ್ಬಹಿಶ್ಚೋರ್ಧ್ವಮಧಶ್ಚ ಮಧ್ಯೇ
ಪುರಶ್ಚ ಪಶ್ಚಾಚ್ಚ ವಿದಿಕ್ಷು ದಿಕ್ಷು ।
ಸರ್ವಂ ಗತಾಯೈ ಸಕಲಂ ಗತಾಯ
ನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥ 8॥

ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಸ್ತೋತ್ರಂ ಉಪಮನ್ಯುಕೃತಂ ತ್ವಿದಮ್ ।
ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಶಿವಲೋಕೇ ಮಹೀಯತೇ ॥ 9॥

॥ ಇತಿ ಉಪಮನ್ಯುಕೃತಂ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಾಷ್ಟಕಮ್ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Lord Shiva Slokam » Ardhanarishvara Ashtakam Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

See Also  Chandramoulisha Stotram In Marathi