Uma Maheshwara Stotram In Tamil

॥ Uma Maheshwara Stotram Tamil Lyrics ॥ ॥ ஶ்ரீ உமாமஹேஶ்வர ஸ்தோத்ரம் ॥நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் நவயௌவநாப்⁴யாம்பரஸ்பராஶ்லிஷ்டவபுர்த⁴ராப்⁴யாம் ।நகே³ந்த்³ரகந்யாவ்ருஷகேதநாப்⁴யாம்நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 1 ॥ நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் ஸரஸோத்ஸவாப்⁴யாம்நமஸ்க்ருதாபீ⁴ஷ்டவரப்ரதா³ப்⁴யாம் ।நாராயணேநார்சிதபாது³காப்⁴யாம்நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 2 ॥ நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் வ்ருஷவாஹநாப்⁴யாம்விரிஞ்சிவிஷ்ண்விந்த்³ரஸுபூஜிதாப்⁴யாம் ।விபூ⁴திபாடீரவிளேபநாப்⁴யாம்நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 3 ॥ நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் ஜக³தீ³ஶ்வராப்⁴யாம்ஜக³த்பதிப்⁴யாம் ஜயவிக்³ரஹாப்⁴யாம் ।ஜம்பா⁴ரிமுக்²யைரபி⁴வந்தி³தாப்⁴யாம்நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 4 ॥ நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் பரமௌஷதா⁴ப்⁴யாம்பஞ்சாக்ஷரீபஞ்ஜரரஞ்ஜிதாப்⁴யாம் ।ப்ரபஞ்சஸ்ருஷ்டிஸ்தி²திஸம்ஹ்ருதாப்⁴யாம்நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ … Read more

Uma Maheshwara Stotram In Kannada

॥ Uma Maheshwara Stotram Kannada Lyrics ॥ ॥ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ನವಯೌವನಾಭ್ಯಾಂಪರಸ್ಪರಾಶ್ಲಿಷ್ಟವಪುರ್ಧರಾಭ್ಯಾಮ್ ।ನಗೇಂದ್ರಕನ್ಯಾವೃಷಕೇತನಾಭ್ಯಾಂನಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ॥ ೧ ॥ ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಸರಸೋತ್ಸವಾಭ್ಯಾಂನಮಸ್ಕೃತಾಭೀಷ್ಟವರಪ್ರದಾಭ್ಯಾಮ್ ।ನಾರಾಯಣೇನಾರ್ಚಿತಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂನಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ॥ ೨ ॥ ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ವೃಷವಾಹನಾಭ್ಯಾಂವಿರಿಂಚಿವಿಷ್ಣ್ವಿಂದ್ರಸುಪೂಜಿತಾಭ್ಯಾಮ್ ।ವಿಭೂತಿಪಾಟೀರವಿಲೇಪನಾಭ್ಯಾಂನಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ॥ ೩ ॥ ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಜಗದೀಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂಜಗತ್ಪತಿಭ್ಯಾಂ ಜಯವಿಗ್ರಹಾಭ್ಯಾಮ್ ।ಜಂಭಾರಿಮುಖ್ಯೈರಭಿವಂದಿತಾಭ್ಯಾಂನಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ॥ ೪ ॥ ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಪರಮೌಷಧಾಭ್ಯಾಂಪಂಚಾಕ್ಷರೀಪಂಜರರಂಜಿತಾಭ್ಯಾಮ್ ।ಪ್ರಪಂಚಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹೃತಾಭ್ಯಾಂನಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ॥ … Read more

Uma Maheshwara Stotram In Telugu

॥ Uma Maheshwara Stotram Telugu Lyrics ॥ ॥ ఉమామహేశ్వర స్తోత్రం ॥నమః శివాభ్యాం నవయౌవనాభ్యాంపరస్పరాశ్లిష్టవపుర్ధరాభ్యామ్ ।నగేంద్రకన్యావృషకేతనాభ్యాంనమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ॥ ౧ ॥ నమః శివాభ్యాం సరసోత్సవాభ్యాంనమస్కృతాభీష్టవరప్రదాభ్యామ్ ।నారాయణేనార్చితపాదుకాభ్యాంనమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ॥ ౨ ॥ నమః శివాభ్యాం వృషవాహనాభ్యాంవిరించివిష్ణ్వింద్రసుపూజితాభ్యామ్ ।విభూతిపాటీరవిలేపనాభ్యాంనమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ॥ ౩ ॥ నమః శివాభ్యాం జగదీశ్వరాభ్యాంజగత్పతిభ్యాం జయవిగ్రహాభ్యామ్ ।జంభారిముఖ్యైరభివందితాభ్యాంనమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ॥ ౪ ॥ నమః శివాభ్యాం పరమౌషధాభ్యాంపంచాక్షరీపంజరరంజితాభ్యామ్ ।ప్రపంచసృష్టిస్థితిసంహృతాభ్యాంనమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ॥ ౫ … Read more

Uma Maheshwara Stotram In Sanskrit

॥ Uma Maheshwara Stotram Sanskrit Lyrics ॥ ॥ श्री उमामहेश्वर स्तोत्रम् ॥नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यांपरस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्याम् ।नगेन्द्रकन्यावृषकेतनाभ्यांनमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ॥ १ ॥ नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यांनमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्याम् ।नारायणेनार्चितपादुकाभ्यांनमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ॥ २ ॥ नमः शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यांविरिञ्चिविष्ण्विन्द्रसुपूजिताभ्याम् ।विभूतिपाटीरविलेपनाभ्यांनमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ॥ ३ ॥ नमः शिवाभ्यां जगदीश्वराभ्यांजगत्पतिभ्यां जयविग्रहाभ्याम् ।जम्भारिमुख्यैरभिवन्दिताभ्यांनमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ॥ ४ ॥ नमः शिवाभ्यां परमौषधाभ्यांपञ्चाक्षरीपञ्जररञ्जिताभ्याम् ।प्रपञ्चसृष्टिस्थितिसंहृताभ्यांनमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ॥ … Read more

Uma Maheshwara Stotram In English

॥ Uma Maheshwara Stotram English Lyrics ॥ ॥ śrī umāmahēśvara stōtram ॥namaḥ śivābhyāṁ navayauvanābhyāṁparasparāśliṣṭavapurdharābhyām ।nagēndrakanyāvr̥ṣakētanābhyāṁnamō namaḥ śaṅkarapārvatībhyām ॥ 1 ॥ namaḥ śivābhyāṁ sarasōtsavābhyāṁnamaskr̥tābhīṣṭavarapradābhyām ।nārāyaṇēnārcitapādukābhyāṁnamō namaḥ śaṅkarapārvatībhyām ॥ 2 ॥ namaḥ śivābhyāṁ vr̥ṣavāhanābhyāṁviriñciviṣṇvindrasupūjitābhyām ।vibhūtipāṭīravilēpanābhyāṁnamō namaḥ śaṅkarapārvatībhyām ॥ 3 ॥ namaḥ śivābhyāṁ jagadīśvarābhyāṁjagatpatibhyāṁ jayavigrahābhyām ।jambhārimukhyairabhivanditābhyāṁnamō namaḥ śaṅkarapārvatībhyām ॥ 4 ॥ namaḥ śivābhyāṁ paramauṣadhābhyāṁpañcākṣarīpañjararañjitābhyām ।prapañcasr̥ṣṭisthitisaṁhr̥tābhyāṁnamō namaḥ śaṅkarapārvatībhyām ॥ … Read more

Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali In English

॥ Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali English Lyrics ॥ ॥ ardhanarisvaryastottarasatanamavalih ॥Om camundikambayai namah srikanthaya namah ।Om parvatyai namah paramesvaraya namah ।Om maharajnyai namah mahadevaya namah ।Om sadaradhyayai namah sadasivaya namah ।Om sivardhaṅgyai namah sivardhaṅgaya namah ।Om bhairavyai namah kalabhairavaya namah ।Om saktitritayarupadhyayai namah murtitritayarupavate namah ।Om kamakotisupithasthayai namah kasiksetrasamasrayaya namah ।Om daksayanyai namah daksavairine namah ।Om … Read more

Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali In Bengali

॥ Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali Bengali Lyrics ॥ ॥ অর্ধনারীশ্বর্যষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ ॥ওঁ চামুণ্ডিকাম্বায়ৈ নমঃ শ্রীকণ্ঠায় নমঃ ।ওঁ পার্বত্যৈ নমঃ পরমেশ্বরায় নমঃ ।ওঁ মহারাজ্ঞ্যৈ নমঃ মহাদেবায় নমঃ ।ওঁ সদারাধ্যায়ৈ নমঃ সদাশিবায় নমঃ ।ওঁ শিবার্ধাঙ্গ্যৈ নমঃ শিবার্ধাঙ্গায় নমঃ ।ওঁ ভৈরব্যৈ নমঃ কালভৈরবায় নমঃ ।ওঁ শক্তিত্রিতয়রূপাঢ্যায়ৈ নমঃ মূর্তিত্রিতয়রূপবতে নমঃ ।ওঁ কামকোটিসুপীঠস্থায়ৈ নমঃ কাশীক্ষেত্রসমাশ্রয়ায় নমঃ ।ওঁ দাক্ষায়ণ্যৈ নমঃ দক্ষবৈরিণে নমঃ ।ওঁ … Read more

Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali In Gujarati

॥ Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali Gujarati Lyrics ॥ ॥ અર્ધનારીશ્વર્યષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ॥ૐ ચામુણ્ડિકામ્બાયૈ નમઃ શ્રીકણ્ઠાય નમઃ ।ૐ પાર્વત્યૈ નમઃ પરમેશ્વરાય નમઃ ।ૐ મહારાજ્ઞ્યૈ નમઃ મહાદેવાય નમઃ ।ૐ સદારાધ્યાયૈ નમઃ સદાશિવાય નમઃ ।ૐ શિવાર્ધાઙ્ગ્યૈ નમઃ શિવાર્ધાઙ્ગાય નમઃ ।ૐ ભૈરવ્યૈ નમઃ કાલભૈરવાય નમઃ ।ૐ શક્તિત્રિતયરૂપાઢ્યાયૈ નમઃ મૂર્તિત્રિતયરૂપવતે નમઃ ।ૐ કામકોટિસુપીઠસ્થાયૈ નમઃ કાશીક્ષેત્રસમાશ્રયાય નમઃ ।ૐ દાક્ષાયણ્યૈ નમઃ દક્ષવૈરિણે નમઃ ।ૐ … Read more

Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali In Kannada

॥ Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali Kannada Lyrics ॥ ॥ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥ಓಂ ಚಾಮುಂಡಿಕಾಮ್ಬಾಯೈ ನಮಃ ಶ್ರೀಕಂಠಾಯ ನಮಃ ।ಓಂ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।ಓಂ ಮಹಾರಾಜ್ಞ್ಯೈ ನಮಃ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ ।ಓಂ ಸದಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ ।ಓಂ ಶಿವಾರ್ಧಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ಶಿವಾರ್ಧಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।ಓಂ ಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ಕಾಲಭೈರವಾಯ ನಮಃ ।ಓಂ ಶಕ್ತಿತ್ರಿತಯರೂಪಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ಮೂರ್ತಿತ್ರಿತಯರೂಪವತೇ ನಮಃ ।ಓಂ ಕಾಮಕೋಟಿಸುಪೀಠಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ಕಾಶೀಕ್ಷೇತ್ರಸಮಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।ಓಂ ದಾಕ್ಷಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ ದಕ್ಷವೈರಿಣೇ ನಮಃ ।ಓಂ … Read more

Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali In Malayalam

॥ Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali Malayalam Lyrics ॥ ॥ അര്‍ധനാരീശ്വര്യഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ ॥ഓം ചാമുണ്ഡികാംബായൈ നമഃ ശ്രീകണ്ഠായ നമഃ ।ഓം പാര്‍വത്യൈ നമഃ പരമേശ്വരായ നമഃ ।ഓം മഹാരാജ്ഞ്യൈ നമഃ മഹാദേവായ നമഃ ।ഓം സദാരാധ്യായൈ നമഃ സദാശിവായ നമഃ ।ഓം ശിവാര്‍ധാങ്ഗ്യൈ നമഃ ശിവാര്‍ധാങ്ഗായ നമഃ ।ഓം ഭൈരവ്യൈ നമഃ കാലഭൈരവായ നമഃ ।ഓം ശക്തിത്രിതയരൂപാഢ്യായൈ നമഃ മൂര്‍തിത്രിതയരൂപവതേ നമഃ ।ഓം കാമകോടിസുപീഠസ്ഥായൈ നമഃ കാശീക്ഷേത്രസമാശ്രയായ നമഃ ।ഓം ദാക്ഷായണ്യൈ നമഃ ദക്ഷവൈരിണേ നമഃ ।ഓം … Read more