Gauranga Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada

॥ 108 Names of Lord Chaitanya Kannada ॥ ॥ಶ್ರೀಗೌರಾಂಗಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥ ಆಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ದೇವದೇವಂ ಜಗದ್ಗುರುಮ್ ।ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಚೈತನ್ಯಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಾಃ ॥ 1 ॥ ವಿಶ್ವಮ್ಭರೋ ಜಿತಕ್ರೋಧೋ ಮಾಯಾಮಾನುಷವಿಗ್ರಹಃ ।ಅಮಾಯೀ ಮಾಯಿನಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ವರದೇಶೋ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಃ ॥ 2 ॥ ಜಗನ್ನಾಥಪ್ರಿಯಸುತಃ ಪಿತೃಭಕ್ತೋ ಮಹಾಮನಾಃ ।ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾನ್ತಃ ಶಚೀಪುತ್ರಃ ಪ್ರೇಮದೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ॥ 3 ॥ ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯೋ ದ್ವಿಜವರೋ ವೈಷ್ಣವಪ್ರಾಣನಾಯಕಃ ।ದ್ವಿಜಾತಿಪೂಜಕಃ ಶಾನ್ತಃ ಶ್ರೀವಾಸಪ್ರಿಯ ಈಶ್ವರಃ ॥ 4 ॥ ತಪ್ತಕಾಂಚನಗೌರಾಂಗಃ ಸಿಂಹಗ್ರೀವೋ ಮಹಾಭುಜಃ ।ಪೀತವಾಸಾ … Read more

Sri Gauranga Ashtottara Shatanama Stotram By Srila Sarvabhauma Bhattacharya

॥ 108 Names of Lord Chaitanya & Meaning॥ namaskritya pravaksyami deva-devam jagad-gurumnamnam-ashtotara-shatam caitanyasya mahatmanaha ॥ 1 ॥ After offering my respectful obeisances unto the Lord of Lords, Who is the spiritual master of the entire universe, I will now narrate 108 holy names of Lord Chaitanya, the great soul. vishvambharo jita-krodho maya-manusha-vigrahahaamayi mayinam shreshto vara-desho … Read more

Prayer To Lord Nityananda Prabhu

॥ Lord Nityananda Prayer & Meaning ॥ nityanandam aham naumisarvananda-karam paramhari-nama-pradam devamavadhuta-shiromanim Meaning:“I bow down to the Supreme Lord Nityananda Prabhu, who is the awarder of the highest joy to all, the bestower of the holy name and the crest jewel of all paramahamsa mendicants.” sankarsanah karana-toya-shayigarbhoda-shayi cha payobdhi-shayisheshash cha yasyamsha-kalah sa nitya-nandakhya-ramah sharanam mamastu … Read more

Standard Songs Sung In Iskcon Temples

Obeisances to Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada (Said upon entering the temple room, and sung during many arati ceremonies.) nama om vishnu-padayakrishna-preshthaya bhu-taleshrimate bhaktivedanta-svamin iti naminenamas te sarasvate devegaura-vani-pracharinenirvishesha-shunyavadi-pashcatya-desha-tarine Meaning:I offer my respectful obeisances unto His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, who is very dear to Lord Krishna, having taken shelter at His lotus … Read more

Eight Prayers Glorifying Lord Nityananda Prabhu

These 8 Prayers Glorifying Lord Nityananda were composed by Srila Vrndavana Dasa Thakura and translations by Srila Gour Govinda Svami. ॥ 8 Prayers Glorifying Lord Nityananda & Meaning ॥ sarac-candra-bhrdntim sphurad-amala-kantim gaja-gatimhari-premonmattam dhrta-parama-sattvam smita-mukhamsadaghurnan-netram kara-kalita-vetram kali-bhidambhaje nityanandam bhajana-taru-kandam niravadhi ॥ 1 ॥ Meaning:Sri Nityananda Prabhu’s face is more beautiful and cooling than the autumnal moon. … Read more

Nityananda Astottara Sata Nama Stotram And Meaning

Sarvabhaum Bhattacharya has written this song “Nityanandam Aham Vande”. The official name of this song is Nityananda Astottara Sata Nama Stotram. In this song, Sarvabhaum Bhattacharya recites the 108 names of Sri Nityananda and states that anyone who rises early in the morning and recites these 108 Names of Lord Nityananda truly achieves love of … Read more

Prayers To Nitai From Sri Manohara Bhajana Dipika And Meaning

Prayers to Nitai was translated by Nityananda Das from Sri Manohara Bhajana Dipika and published by Sri Sudhasindhu Das. Govardhan. ॥ Prayers to Nitai and Meaning ॥ isad-arunya-svarnabham nanalankara-bhusitamhainam malinam divyopavitam prema-varshinamaghurnita-locanam cha nilambara-dharam prabhumprema-dam paramanandam nityanandam smaramy aham I meditate on Lord Nityananda Prabhu, supreme bliss personified. For bestowing pure love of God, he … Read more

Nitai-Pada-Kamala And Meaning

NITAI-PADA-KAMALA – The Lotus Feet of Lord Nityananda By Srila Narottama dasa Thakura ॥ NITAI-PADA-KAMALA Lyrics ॥ nitai-pada-kamala, koti-chandra-susitala,je chayay jagatu jurayheno nitai bine bhai, radha-krsna paite nai,dridha kori’ dharo nitair pay se sambandha nahi ja’r, britha janma gelo ta’r,se pashu bodo duracharanitai na bolilo mukhe, majilo samsara-sukhe,vidya-kule ki koribe tara ahankare matta hoiya, nitai-pada … Read more

Doya Koro More Nitai And Meaning

DOYA KORO MORE NITAI – My Dear Lord Nitai! Please Be Merciful To Me By Srila Kanu Ramadasa Thakura. ॥ DOYA KORO MORE NITAI Lyrics ॥ Doya koro more nitai, doya koro moreagatira gati nitai sadhu loke bole jaya prema bhakti data-pataka tomarauttama adhama kichhu na kaila bichara prema dane jagajanera mana kaila sukhitumi hena … Read more

Akrodha Paramananda Nttyananda Raya And Meaning

AKRODHA PARAMANANDA NTTYANANDA RAYA – Sri Nityananda Prabhu Never Gets Angry By Srila Locana dasa Thakura. ॥ AKRODHA PARAMANANDA NTTYANANDA RAYA Lyrics ॥ akrodha paramananda nityananda rayaabhimana shunya nitai nagare bedaya adhama patita jivera dware dware giyaharinama maha mantra dena bilaiya jare dekhe tare kahe dante trina dhori’amare kiniya laha bhaja gaurahari eta boli’ nityananda … Read more