Common Shlokas Used For Recitation Set 1 In Gujarati

॥ Common Shlokas for Recitation Set 1 ॥

॥ શ્લોક સંગ્રહ ૧ ॥


વક્રતુંડ મહાકાય કોટિસૂર્યસમપ્રભ ।
નિર્વિઘ્નં કુરુ મે દેવ સર્વકાર્યેષુ સર્વદા ॥

યા કુન્દેન્દુ તુષાર્ હાર ધવલા યા શુભ્રવસ્ત્રાવૃતા ।
યા વીણાવરદંડ મંડિતકરા યા શ્વેતપદ્માસના ।
યા બ્રહ્માચ્યુતશંકરપ્રભ્રુતિભિર્દેવૈ સદા વંદિતા ।
સા માં પાતુ સરસ્વતી ભગવતી નિઃશેષ જાડ્યા પહા ॥

ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુઃ ગુરુર્દેવો મહેશ્વરઃ ।
ગુરુઃ સાક્ષાત્પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરવેનમઃ ॥

કરાગ્રે વસતે લક્ષ્મીઃ કરમધ્યે સરસ્વતી ।
કરમૂલે તુ ગોવિન્દઃ પ્રભાતે કરદર્શનં ॥

સમુદ્રવસને દેવિ પર્વતસ્તનમણ્ડલે ।
વિષ્ણુપત્નિ નમસ્તુભ્યં પાદસ્પર્શં ક્ષમસ્વ મે ॥

શાંતાકારં ભુજગશયનં પદ્મનાભં સુરેશં ।
વિશ્વાધારં ગગનસદૃશં મેઘવર્ણં શુભાઙ્ગં ।
લક્ષ્મીકાંતં કમલનયનં યોગિભિર્ધ્યાનગમ્યં ।
વંદે વિષ્ણું ભવભયહરં સર્વલોકૈકનાથમ્ ॥

સર્વેઽપિ સુખિનઃ સન્તુ સર્વે સન્તુ નિરામયાઃ ।
સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ મા કશ્ચિત્દુઃખભાગ્ભવેત્ ॥

યા દેવી સર્વભૂતેષુ માતૃરુપેણ સંસ્થિતઃ ।
યા દેવી સર્વભૂતેષુ શક્તિરુપેણ સંસ્થિતઃ ।
યા દેવી સર્વભૂતેષુ શાન્તિરુપેણ સંસ્થિતઃ ।
નમસ્તસ્યૈઃ નમસ્તસ્યૈઃ નમસ્તસ્યૈઃ નમો નમઃ ॥

ૐ ણમો અરિહંતાણં
ૐ ણમો સિદ્ધાણં
ૐ ણમો આયરિયાણં
ૐ ણમો ઉવજ્ઝાયાણં
ૐ ણમો લોએ સવ્વસાહુણં
એસો પંચ ણમોકારો
સવ્વ પાવપણાસણો
મંગલાણં ચ સવ્વેસિમ્
પઢમં હવઈ મંગલં
સર્વ મંગલ માંગલ્યે શિવે સર્વાર્થ સાધિકે ।
શરણ્યે ત્ર્યંબકે ગૌરી નારાયણી નમોસ્તુતે ॥

See Also  1000 Names Of Venkatesha – Sahasranama Stotram In Gujarati

વસુદેવ સુતં દેવં કંસ ચાણૂરમર્દનં ।
દેવકી પરમાનંદં કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરું ॥

બ્રહ્માર્પણં બ્રહ્મ હવિઃ બ્રહ્માગ્નૌ બ્રહ્મણા હુતમ્ ।
બ્રહ્મૈવ તેન ગન્તવ્યં બ્રહ્મકર્મસમાધિના ॥

રામ રામેતિ રામેતિ રમે રામે મનોરમે ।
સહસ્રનામ તત્તુલ્યં રામનામ વરાનને ॥

શુભં કરોતિ કલ્યાણં આરોગ્યં ધનસમ્પદા ।
શત્રુબુધ્દિવિનાશાય દીપજ્યોતિ નમોઽસ્તુતે ॥

કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન ।
મા કર્મફલહેતુર્ભિઃ મા તે સઙ્ગોસ્ત્વ કર્મણિ ॥

કરચરણ કૃતં વાક્કાયજં કર્મજં વા ।
શ્રવણનયનજં વા માનસં વાપરાધં ।
વિહિતમવિહિતં વા સર્વમેતત્ક્ષમસ્વ ।
જય જય કરુણાબ્ધે શ્રીમહાદેવ શમ્ભો ॥

ૐ સહ નાવવતુ । સહ નૌભુનક્તુ ।
સહ વીર્યં કરવાવહૈ ।
તેજસ્વિ નાવધીતમસ્તુ । મા વિદ્વિષાવહૈ ॥

ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ ।
ત્વમેવ બન્ધુશ્ચ સખા ત્વમેવ ।
ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણં ત્વમેવ ।
ત્વમેવ સર્વં મમ દેવદેવ ॥

ૐ અસતો મા સદ્ગમય । તમસો મા જ્યોતિર્ગમય ।
મૃત્યોર્મા અમૃતં ગમય ॥

ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ ॥

ૐ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત્ પૂર્ણમુદચ્યતે ।
પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે ॥

ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ ॥

See Also  Nirgunamanasa Puja In Marathi

– Chant Stotra in Other Languages -Common Shlokas Set 1:
Common Shlokas Used for Recitation Set 1 in SanskritEnglishBengali – Gujarati – KannadaMalayalamOdiaTeluguTamil