Common Shlokas Used For Recitation Set 1 In Telugu

॥ Common Shlokas for Recitation Set 1 ॥

॥ శ్లోక సంగ్రహ ౧ ॥

ఓం
వక్రతుండ మహాకాయ కోటిసూర్యసమప్రభ ।
నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా ॥

యా కున్దేన్దు తుషార్ హార ధవలా యా శుభ్రవస్త్రావృతా ।
యా వీణావరదండ మండితకరా యా శ్వేతపద్మాసనా ।
యా బ్రహ్మాచ్యుతశంకరప్రభ్రుతిభిర్దేవై సదా వందితా ।
సా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిఃశేష జాడ్యా పహా ॥

గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః ।
గురుః సాక్షాత్పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవేనమః ॥

కరాగ్రే వసతే లక్ష్మీః కరమధ్యే సరస్వతీ ।
కరమూలే తు గోవిన్దః ప్రభాతే కరదర్శనం ॥

సముద్రవసనే దేవి పర్వతస్తనమణ్డలే ।
విష్ణుపత్ని నమస్తుభ్యం పాదస్పర్శం క్షమస్వ మే ॥

శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం ।
విశ్వాధారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాఙ్గం ।
లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిభిర్ధ్యానగమ్యం ।
వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథమ్ ॥

సర్వేఽపి సుఖినః సన్తు సర్వే సన్తు నిరామయాః ।
సర్వే భద్రాణి పశ్యన్తు మా కశ్చిత్దుఃఖభాగ్భవేత్ ॥

యా దేవీ సర్వభూతేషు మాతృరుపేణ సంస్థితః ।
యా దేవీ సర్వభూతేషు శక్తిరుపేణ సంస్థితః ।
యా దేవీ సర్వభూతేషు శాన్తిరుపేణ సంస్థితః ।
నమస్తస్యైః నమస్తస్యైః నమస్తస్యైః నమో నమః ॥

ఓం ణమో అరిహంతాణం
ఓం ణమో సిద్ధాణం
ఓం ణమో ఆయరియాణం
ఓం ణమో ఉవజ్ఝాయాణం
ఓం ణమో లోఏ సవ్వసాహుణం
ఏసో పంచ ణమోకారో
సవ్వ పావపణాసణో
మంగలాణం చ సవ్వేసిమ్
పఢమం హవఈ మంగలం
సర్వ మంగల మాంగల్యే శివే సర్వార్థ సాధికే ।
శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరీ నారాయణీ నమోస్తుతే ॥

See Also  Ekashloki Navagraha Stotram In Odia

వసుదేవ సుతం దేవం కంస చాణూరమర్దనం ।
దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం ॥

బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మ హవిః బ్రహ్మాగ్నౌ బ్రహ్మణా హుతమ్ ।
బ్రహ్మైవ తేన గన్తవ్యం బ్రహ్మకర్మసమాధినా ॥

రామ రామేతి రామేతి రమే రామే మనోరమే ।
సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే ॥

శుభం కరోతి కల్యాణం ఆరోగ్యం ధనసమ్పదా ।
శత్రుబుధ్దివినాశాయ దీపజ్యోతి నమోఽస్తుతే ॥

కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన ।
మా కర్మఫలహేతుర్భిః మా తే సఙ్గోస్త్వ కర్మణి ॥

కరచరణ కృతం వాక్కాయజం కర్మజం వా ।
శ్రవణనయనజం వా మానసం వాపరాధం ।
విహితమవిహితం వా సర్వమేతత్క్షమస్వ ।
జయ జయ కరుణాబ్ధే శ్రీమహాదేవ శమ్భో ॥

ఓం సహ నావవతు । సహ నౌభునక్తు ।
సహ వీర్యం కరవావహై ।
తేజస్వి నావధీతమస్తు । మా విద్విషావహై ॥

త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ ।
త్వమేవ బన్ధుశ్చ సఖా త్వమేవ ।
త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ ।
త్వమేవ సర్వం మమ దేవదేవ ॥

ఓం అసతో మా సద్గమయ । తమసో మా జ్యోతిర్గమయ ।
మృత్యోర్మా అమృతం గమయ ॥

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ॥

ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే ।
పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే ॥

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ॥

See Also  Varuna Krita Shiva Stotram In Telugu

– Chant Stotra in Other Languages -Common Shlokas Set 1:
Common Shlokas Used for Recitation Set 1 in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalamOdia – Telugu – Tamil