Devi Bhujanga Stotram In Kannada

॥ Devi Bhujanga Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ದೇವಿ ಭುಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ವಿರಿಂಚ್ಯಾದಿಭಿಃ ಪಂಚಭಿರ್ಲೋಕಪಾಲೈಃ –
ಸಮೂಢೇ ಮಹಾನಂದಪೀಠೇ ನಿಷಣ್ಣಮ್ ।
ಧನುರ್ಬಾಣಪಾಶಾಂಕುಶಪ್ರೋತಹಸ್ತಂ –
ಮಹಸ್ತ್ರೈಪುರಂ ಶಂಕರಾದ್ವೈತಮವ್ಯಾತ್ ॥ ೧ ॥

ಯದನ್ನಾದಿಭಿಃ ಪಂಚಭಿಃ ಕೋಶಜಾಲೈಃ –
ಶಿರಃಪಕ್ಷಪುಚ್ಛಾತ್ಮಕೈರಂತರಂತಃ ।
ನಿಗೂಢೇ ಮಹಾಯೋಗಪೀಠೇ ನಿಷಣ್ಣಂ –
ಪುರಾರೇರಥಾಂತಃಪುರಂ ನೌಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ ॥ ೨ ॥

ವಿರಿಂಚಾದಿರೂಪೈಃ ಪ್ರಪಂಚೇ ವಿಹೃತ್ಯ –
ಸ್ವತಂತ್ರಾ ಯದಾ ಸ್ವಾತ್ಮವಿಶ್ರಾಂತಿರೇಷಾ ।
ತದಾ ಮಾನಮಾತೃಪ್ರಮೇಯಾತಿರಿಕ್ತಂ –
ಪರಾನಂದಮೀಡೇ ಭವಾನಿ ತ್ವದೀಯಮ್ ॥ ೩ ॥

ವಿನೋದಾಯ ಚೈತನ್ಯಮೇಕಂ ವಿಭಜ್ಯ –
ದ್ವಿಧಾ ದೇವಿ ಜೀವಃ ಶಿವಶ್ಚೇತಿ ನಾಮ್ನಾ ।
ಶಿವಸ್ಯಾಪಿ ಜೀವತ್ವಮಾಪಾದಯಂತೀ –
ಪುನರ್ಜೀವಮೇನಂ ಶಿವಂ ವಾ ಕರೋಷಿ ॥ ೪ ॥

ಸಮಾಕುಂಚ್ಯ ಮೂಲಂ ಹೃದಿ ನ್ಯಸ್ಯ ವಾಯುಂ –
ಮನೋ ಭ್ರೂಬಿಲಂ ಪ್ರಾಪಯಿತ್ವಾ ನಿವೃತ್ತಾಃ ।
ತತಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪೇ ಪದೇ ತೇ –
ಭವಂತ್ಯಂಬ ಜೀವಾಃ ಶಿವತ್ವೇನ ಕೇಚಿತ್ ॥ ೫ ॥

ಶರೀರೇಽತಿಕಷ್ಟೇ ರಿಪೌ ಪುತ್ರವರ್ಗೇ –
ಸದಾಭೀತಿಮೂಲೇ ಕಲತ್ರೇ ಧನೇ ವಾ ।
ನ ಕಶ್ಚಿದ್ವಿರಜ್ಯತ್ಯಹೋ ದೇವಿ ಚಿತ್ರಂ –
ಕಥಂ ತ್ವತ್ಕಟಾಕ್ಷಂ ವಿನಾ ತತ್ತ್ವಬೋಧಃ ॥ ೬ ॥

ಶರೀರೇ ಧನೇಽಪತ್ಯವರ್ಗೇ ಕಲತ್ರೇ –
ವಿರಕ್ತಸ್ಯ ಸದ್ದೇಶಿಕಾದಿಷ್ಟಬುದ್ಧೇಃ ।
ಯದಾಕಸ್ಮಿಕಂ ಜ್ಯೋತಿರಾನಂದರೂಪಂ –
ಸಮಾಧೌ ಭವೇತ್ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಂಬ ಸತ್ಯಮ್ ॥ ೭ ॥

ಮೃಷಾನ್ಯೋ ಮೃಷಾನ್ಯಃ ಪರೋ ಮಿಶ್ರಮೇನಂ –
ಪರಃ ಪ್ರಾಕೃತಂ ಚಾಪರೋ ಬುದ್ಧಿಮಾತ್ರಮ್ ।
ಪ್ರಪಂಚಂ ಮಿಮೀತೇ ಮುನೀನಾಂ ಗಣೋಽಯಂ –
ತದೇತತ್ತ್ವಮೇವೇತಿ ನ ತ್ವಾಂ ಜಹೀಮಃ ॥ ೮ ॥

See Also  1000 Names Of Sri Lalita Devi In English

ನಿವೃತ್ತಿಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಚ ವಿದ್ಯಾ ಚ ಶಾಂತಿ-
ಸ್ತಥಾ ಶಾಂತ್ಯತೀತೇತಿ ಪಂಚೀಕೃತಾಭಿಃ ।
ಕಲಾಭಿಃ ಪರೇ ಪಂಚವಿಂಶಾತ್ಮಿಕಾಭಿ-
ಸ್ತ್ವಮೇಕೈವ ಸೇವ್ಯಾ ಶಿವಾಭಿನ್ನರೂಪಾ ॥ ೯ ॥

ಅಗಾಧೇಽತ್ರ ಸಂಸಾರಪಂಕೇ ನಿಮಗ್ನಂ –
ಕಲತ್ರಾದಿಭಾರೇಣ ಖಿನ್ನಂ ನಿತಾಂತಮ್ ।
ಮಹಾಮೋಹಪಾಶೌಘಬದ್ಧಂ ಚಿರಾನ್ಮಾಂ –
ಸಮುದ್ಧರ್ತುಮಂಬ ತ್ವಮೇಕೈವ ಶಕ್ತಾ ॥ ೧೦ ॥

ಸಮಾರಭ್ಯ ಮೂಲಂ ಗತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಕ್ರಂ –
ಭವದ್ದಿವ್ಯಚಕ್ರೇಶ್ವರೀಧಾಮಭಾಜಃ ।
ಮಹಾಸಿದ್ಧಿಸಂಘಾತಕಲ್ಪದ್ರುಮಾಭಾ-
ನವಾಪ್ಯಾಂಬ ನಾದಾನುಪಾಸ್ತೇ ಚ ಯೋಗೀ ॥ ೧೧ ॥

ಗಣೇಶೈರ್ಗ್ರಹೈರಂಬ ನಕ್ಷತ್ರಪಂಕ್ತ್ಯಾ –
ತಥಾ ಯೋಗಿನೀರಾಶಿಪೀಠೈರಭಿನ್ನಮ್ ।
ಮಹಾಕಾಲಮಾತ್ಮಾನಮಾಮೃಶ್ಯ ಲೋಕಂ –
ವಿಧತ್ಸೇ ಕೃತಿಂ ವಾ ಸ್ಥಿತಿಂ ವಾ ಮಹೇಶಿ ॥ ೧೨ ॥

ಲಸತ್ತಾರಹಾರಾಮತಿಸ್ವಚ್ಛಚೇಲಾಂ –
ವಹಂತೀಂ ಕರೇ ಪುಸ್ತಕಂ ಚಾಕ್ಷಮಾಲಾಮ್ ।
ಶರಚ್ಚಂದ್ರಕೋಟಿಪ್ರಭಾಭಾಸುರಾಂ ತ್ವಾಂ –
ಸಕೃದ್ಭಾವಯನ್ಭಾರತೀವಲ್ಲಭಃ ಸ್ಯಾತ್ ॥ ೧೩ ॥

ಸಮುದ್ಯತ್ಸಹಸ್ರಾರ್ಕಬಿಂಬಾಭವಕ್ತ್ರಾಂ –
ಸ್ವಭಾಸೈವ ಸಿಂದೂರಿತಾಜಾಂಡಕೋಟಿಮ್ ।
ಧನುರ್ಬಾಣಪಾಶಾಂಕುಶಾಂಧಾರಯಂತೀಂ –
ಸ್ಮರಂತಃ ಸ್ಮರಂ ವಾಪಿ ಸಂಮೋಹಯೇಯುಃ ॥ ೧೪ ॥

ಮಣಿಸ್ಯೂತತಾಟಂಕಶೋಣಾಸ್ಯಬಿಂಬಾಂ –
ಹರಿತ್ಪಟ್ಟವಸ್ತ್ರಾಂ ತ್ವಗುಲ್ಲಾಸಿಭೂಷಾಮ್ ।
ಹೃದಾ ಭಾವಯಂಸ್ತಪ್ತಹೇಮಪ್ರಭಾಂ ತ್ವಾಂ –
ಶ್ರಿಯೋ ನಾಶಯತ್ಯಂಬ ಚಾಂಚಲ್ಯಭಾವಮ್ ॥ ೧೫ ॥

ಮಹಾಮಂತ್ರರಾಜಾಂತಬೀಜಂ ಪರಾಖ್ಯಂ –
ಸ್ವತೋ ನ್ಯಸ್ತಬಿಂದು ಸ್ವಯಂ ನ್ಯಸ್ತಹಾರ್ದಮ್ ।
ಭವದ್ವಕ್ತ್ರವಕ್ಷೋಜಗುಹ್ಯಾಭಿಧಾನಂ –
ಸ್ವರೂಪಂ ಸಕೃದ್ಭಾವಯೇತ್ಸ ತ್ವಮೇವ ॥ ೧೬ ॥

ತಥಾನ್ಯೇ ವಿಕಲ್ಪೇಷು ನಿರ್ವಿಣ್ಣಚಿತ್ತಾ-
ಸ್ತದೇಕಂ ಸಮಾಧಾಯ ಬಿಂದುತ್ರಯಂ ತೇ ।
ಪರಾನಂದಸಂಧಾನಸಿಂಧೌ ನಿಮಗ್ನಾಃ –
ಪುನರ್ಗರ್ಭರಂಧ್ರಂ ನ ಪಶ್ಯಂತಿ ಧೀರಾಃ ॥ ೧೭ ॥

ತ್ವದುನ್ಮೇಷಲೀಲಾನುಬಂಧಾಧಿಕಾರಾ-
ನ್ವಿರಿಂಚ್ಯಾದಿಕಾಂಸ್ತ್ವದ್ಗುಣಾಂಭೋಧಿಬಿಂದೂನ್ ।
ಭಜಂತಸ್ತಿತೀರ್ಷಂತಿ ಸಂಸಾರಸಿಂಧುಂ –
ಶಿವೇ ತಾವಕೀನಾ ಸುಸಂಭಾವನೇಯಮ್ ॥ ೧೮ ॥

See Also  About Devi Kalaratri, Mantra, Stotra, Aarti In Sanskrit And English

ಕದಾ ವಾ ಭವತ್ಪಾದಪೋತೇನ ತೂರ್ಣಂ –
ಭವಾಂಭೋಧಿಮುತ್ತೀರ್ಯ ಪೂರ್ಣಾಂತರಂಗಃ ।
ನಿಮಜ್ಜಂತಮೇನಂ ದುರಾಶಾವಿಷಾಬ್ಧೌ –
ಸಮಾಲೋಕ್ಯ ಲೋಕಂ ಕಥಂ ಪರ್ಯುದಾಸ್ಸೇ ॥ ೧೯ ॥

ಕದಾವಾ ಹೃಷೀಕಾಣಿ ಸಾಮ್ಯಂ ಭಜೇಯುಃ –
ಕದಾ ವಾ ನ ಶತ್ರುರ್ನ ಮಿತ್ರಂ ಭವಾನಿ ।
ಕದಾ ವಾ ದುರಾಶಾವಿಷೂಚೀವಿಲೋಪಃ –
ಕದಾ ವಾ ಮನೋ ಮೇ ಸಮೂಲಂ ವಿನಶ್ಯೇತ್ ॥ ೨೦ ॥

ನಮೋವಾಕಮಾಶಾಸ್ಮಹೇ ದೇವಿ ಯುಷ್ಮ-
ತ್ಪದಾಂಭೋಜಯುಗ್ಮಾಯ ತಿಗ್ಮಾಯ ಗೌರಿ ।
ವಿರಿಂಚ್ಯಾದಿಭಾಸ್ವತ್ಕಿರೀಟಪ್ರತೋಲೀ-
ಪ್ರದೀಪಾಯಮಾನಪ್ರಭಾಭಾಸ್ವರಾಯ ॥ ೨೧ ॥

ಕಚೇ ಚಂದ್ರರೇಖಂ ಕುಚೇ ತಾರಹಾರಂ –
ಕರೇ ಸ್ವಾದುಚಾಪಂ ಶರೇ ಷಟ್ಪದೌಘಮ್ ।
ಸ್ಮರಾಮಿ ಸ್ಮರಾರೇರಭಿಪ್ರಾಯಮೇಕಂ –
ಮದಾಘೂರ್ಣನೇತ್ರಂ ಮದೀಯಂ ನಿಧಾನಮ್ ॥ ೨೨ ॥

ಶರೇಷ್ವೇವ ನಾಸಾ ಧನುಷ್ವೇವ ಜಿಹ್ವಾ –
ಜಪಾಪಾಟಲೇ ಲೋಚನೇ ತೇ ಸ್ವರೂಪೇ ।
ತ್ವಗೇಷಾ ಭವಚ್ಚಂದ್ರಖಂಡೇ ಶ್ರವೋ ಮೇ –
ಗುಣೇ ತೇ ಮನೋವೃತ್ತಿರಂಬ ತ್ವಯಿ ಸ್ಯಾತ್ ॥ ೨೩ ॥

ಜಗತ್ಕರ್ಮಧೀರಾನ್ವಚೋಧೂತಕೀರಾನ್ –
ಕುಚನ್ಯಸ್ತಹಾರಾಂಕೃಪಾಸಿಂಧುಪೂರಾನ್ ।
ಭವಾಂಭೋಧಿಪಾರಾನ್ಮಹಾಪಾಪದೂರಾನ್ –
ಭಜೇ ವೇದಸಾರಾಂಶಿವಪ್ರೇಮದಾರಾನ್ ॥ ೨೪ ॥

ಸುಧಾಸಿಂಧುಸಾರೇ ಚಿದಾನಂದನೀರೇ –
ಸಮುತ್ಫುಲ್ಲನೀಪೇ ಸುರತ್ರಾಂತರೀಪೇ ।
ಮಣಿವ್ಯೂಹಸಾಲೇ ಸ್ಥಿತೇ ಹೈಮಶಾಲೇ –
ಮನೋಜಾರಿವಾಮೇ ನಿಷಣ್ಣಂ ಮನೋ ಮೇ ॥ ೨೫ ॥

ದೃಗಂತೇ ವಿಲೋಲಾ ಸುಗಂಧೀಷುಮಾಲಾ –
ಪ್ರಪಂಚೇಂದ್ರಜಾಲಾ ವಿಪತ್ಸಿಂಧುಕೂಲಾ ।
ಮುನಿಸ್ವಾಂತಶಾಲಾ ನಮಲ್ಲೋಕಪಾಲಾ –
ಹೃದಿ ಪ್ರೇಮಲೋಲಾಮೃತಸ್ವಾದುಲೀಲಾ ॥ ೨೬ ॥

ಜಗಜ್ಜಾಲಮೇತತ್ತ್ವಯೈವಾಂಬ ಸೃಷ್ಟಂ –
ತ್ವಮೇವಾದ್ಯ ಯಾಸೀಂದ್ರಿಯೈರರ್ಥಜಾಲಮ್ ।
ತ್ವಮೇಕೈವ ಕರ್ತ್ರೀ ತ್ವಮೇಕೈವ ಭೋಕ್ತ್ರೀ –
ನ ಮೇ ಪುಣ್ಯಪಾಪೇ ನ ಮೇ ಬಂಧಮೋಕ್ಷೌ ॥ ೨೭ ॥

See Also  1000 Names Of Parashurama – Sahasranamavali Stotram In Kannada

ಇತಿ ಪ್ರೇಮಭಾರೇಣ ಕಿಂಚಿನ್ಮಯೋಕ್ತಂ –
ನ ಬುಧ್ವೈವ ತತ್ತ್ವಂ ಮದೀಯಂ ತ್ವದೀಯಂ ।
ವಿನೋದಾಯ ಬಾಲಸ್ಯ ಮೌರ್ಖ್ಯಂ ಹಿ ಮಾತ-
ಸ್ತದೇತತ್ಪ್ರಲಾಪಸ್ತುತಿಂ ಮೇ ಗೃಹಾಣ ॥ ೨೮ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Devi Bhujanga Stotram in EnglishSanskrit ।Kannada – TeluguTamil