Durga Saptasati Chapter 2 Mahishasura Sainya Vadha In Telugu

॥ Durga Saptasati Chapter 2 Mahishasura Sainya Vadha Telugu Lyrics ॥

॥ ద్వితీయోఽధ్యాయః (మహిషాసురసైన్యవధ) ॥
అస్య శ్రీ మధ్యమచరిత్రస్య విష్ణురృషిః – ఉష్ణిక్ ఛందః – శ్రీమహాలక్ష్మీర్దేవతా – శాకంభరీ శక్తిః – దుర్గా బీజమ్ – వాయుస్తత్త్వమ్ – యజుర్వేదః స్వరూపమ్ – శ్రీమహాలక్ష్మీప్రీత్యర్థే మధ్యమచరిత్రజపే వినియోగః ।

ధ్యానం ।
ఓం అక్షస్రక్పరశూ గదేషుకులిశం పద్మం ధనుః కుండికాం
దండం శక్తిమసిం చ చర్మ జలజం ఘణ్టాం సురాభాజనమ్ ।
శూలం పాశసుదర్శనే చ దధతీం హస్తైః ప్రవాలప్రభాం
సేవే సైరిభమర్దినీమిహ మహాలక్ష్మీం సరోజస్థితామ్ ॥

ఓం హ్రీం ఋషిరువాచ ॥ ౧ ॥

దేవాసురమభూద్యుద్ధం పూర్ణమబ్దశతం పురా ।
మహిషేఽసురాణామధిపే దేవానాం చ పురందరే ॥ ౨ ॥

తత్రాసురైర్మహావీర్యైర్దేవసైన్యం పరాజితమ్ ।
జిత్వా చ సకలాన్ దేవానింద్రోఽభూన్మహిషాసురః ॥ ౩ ॥

తతః పరాజితా దేవాః పద్మయోనిం ప్రజాపతిమ్ ।
పురస్కృత్య గతాస్తత్ర యత్రేశగరుడధ్వజౌ ॥ ౪ ॥

యథావృత్తం తయోస్తద్వన్మహిషాసురచేష్టితమ్ ।
త్రిదశాః కథయామాసుర్దేవాభిభవవిస్తరమ్ ॥ ౫ ॥

సూర్యేంద్రాగ్న్యనిలేందూనాం యమస్య వరుణస్య చ ।
అన్యేషాం చాధికారాన్స స్వయమేవాధితిష్ఠతి ॥ ౬ ॥

స్వర్గాన్నిరాకృతాః సర్వే తేన దేవగణా భువి ।
విచరంతి యథా మర్త్యా మహిషేణ దురాత్మనా ॥ ౭ ॥

ఏతద్వః కథితం సర్వమమరారివిచేష్టితమ్ ।
శరణం వః ప్రపన్నాః స్మో వధస్తస్య విచింత్యతామ్ ॥ ౮ ॥

ఇత్థం నిశమ్య దేవానాం వచాంసి మధుసూదనః ।
చకార కోపం శంభుశ్చ భ్రుకుటీకుటిలాననౌ ॥ ౯ ॥

తతోఽతికోపపూర్ణస్య చక్రిణో వదనాత్తతః ।
నిశ్చక్రామ మహత్తేజో బ్రహ్మణః శంకరస్య చ ॥ ౧౦ ॥

అన్యేషాం చైవ దేవానాం శక్రాదీనాం శరీరతః ।
నిర్గతం సుమహత్తేజస్తచ్చైక్యం సమగచ్ఛత ॥ ౧౧ ॥

అతీవ తేజసః కూటం జ్వలంతమివ పర్వతమ్ ।
దదృశుస్తే సురాస్తత్ర జ్వాలావ్యాప్తదిగంతరమ్ ॥ ౧౨ ॥

అతులం తత్ర తత్తేజః సర్వదేవశరీరజమ్ ।
ఏకస్థం తదభూన్నారీ వ్యాప్తలోకత్రయం త్విషా ॥ ౧౩ ॥

యదభూచ్ఛాంభవం తేజస్తేనాజాయత తన్ముఖమ్ ।
యామ్యేన చాభవన్ కేశా బాహవో విష్ణుతేజసా ॥ ౧౪ ॥

సౌమ్యేన స్తనయోర్యుగ్మం మధ్యం చైంద్రేణ చాభవత్ ।
వారుణేన చ జంఘోరూ నితంబస్తేజసా భువః ॥ ౧౫ ॥

See Also  Apamrutyuharam Mahamrutyunjjaya Stotram In Telugu – Telugu Shlokas

బ్రహ్మణస్తేజసా పాదౌ తదంగుల్యోఽర్కతేజసా ।
వసూనాం చ కరాంగుల్యః కౌబేరేణ చ నాసికా ॥ ౧౬ ॥

తస్యాస్తు దంతాః సంభూతాః ప్రాజాపత్యేన తేజసా ।
నయనత్రితయం జజ్ఞే తథా పావకతేజసా ॥ ౧౭ ॥

భ్రువౌ చ సంధ్యయోస్తేజః శ్రవణావనిలస్య చ ।
అన్యేషాం చైవ దేవానాం సంభవస్తేజసాం శివా ॥ ౧౮ ॥

తతః సమస్తదేవానాం తేజోరాశిసముద్భవామ్ ।
తాం విలోక్య ముదం ప్రాపురమరా మహిషార్దితాః ।
తతో దేవా దదుస్తస్యై స్వాని స్వాన్యాయుధాని చ ॥ ౧౯ ॥

శూలం శూలాద్వినిష్కృష్య దదౌ తస్యై పినాకధృక్ ।
చక్రం చ దత్తవాన్ కృష్ణః సముత్పాట్య స్వచక్రతః ॥ ౨౦ ॥

శంఖం చ వరుణః శక్తిం దదౌ తస్యై హుతాశనః ।
మారుతో దత్తవాంశ్చాపం బాణపూర్ణే తథేషుధీ ॥ ౨౧ ॥

వజ్రమింద్రః సముత్పాద్య కులిశాదమరాధిపః ।
దదౌ తస్యై సహస్రాక్షో ఘంటామైరావతాద్గజాత్ ॥ ౨౨ ॥

కాలదండాద్యమో దండం పాశం చాంబుపతిర్దదౌ ।
ప్రజాపతిశ్చాక్షమాలాం దదౌ బ్రహ్మా కమండలుమ్ ॥ ౨౩ ॥

సమస్తరోమకూపేషు నిజరశ్మీన్ దివాకరః ।
కాలశ్చ దత్తవాన్ ఖడ్గం తస్యై చర్మ చ నిర్మలమ్ ॥ ౨౪ ॥

క్షీరోదశ్చామలం హారమజరే చ తథాంబరే ।
చూడామణిం తథా దివ్యం కుండలే కటకాని చ ॥ ౨౫ ॥

అర్ధచంద్రం తథా శుభ్రం కేయూరాన్ సర్వబాహుషు ।
నూపురౌ విమలౌ తద్వద్గ్రైవేయకమనుత్తమమ్ ॥ ౨౬ ॥

అంగులీయకరత్నాని సమస్తాస్వంగులీషు చ ।
విశ్వకర్మా దదౌ తస్యై పరశుం చాతినిర్మలమ్ ॥ ౨౭ ॥

అస్త్రాణ్యనేకరూపాణి తథాభేద్యం చ దంశనమ్ ।
అమ్లానపంకజాం మాలాం శిరస్యురసి చాపరామ్ ॥ ౨౮ ॥

అదదజ్జలధిస్తస్యై పంకజం చాతిశోభనమ్ ।
హిమవాన్ వాహనం సింహం రత్నాని వివిధాని చ ॥ ౨౯ ॥

దదావశూన్యం సురయా పానపాత్రం ధనాధిపః ।
శేషశ్చ సర్వనాగేశో మహామణివిభూషితమ్ ॥ ౩౦ ॥

నాగహారం దదౌ తస్యై ధత్తే యః పృథివీమిమామ్ ।
అన్యైరపి సురైర్దేవీ భూషణైరాయుధైస్తథా ॥ ౩౧ ॥

సమ్మానితా ననాదోచ్చైః సాట్టహాసం ముహుర్ముహుః ।
తస్యా నాదేన ఘోరేణ కృత్స్నమాపూరితం నభః ॥ ౩౨ ॥

See Also  Devadaru Vanastha Muni Krita Parameshwara Stuti In Telugu

అమాయతాతిమహతా ప్రతిశబ్దో మహానభూత్ ।
చుక్షుభుః సకలా లోకాః సముద్రాశ్చ చకమ్పిరే ॥ ౩౩ ॥

చచాల వసుధా చేలుః సకలాశ్చ మహీధరాః ।
జయేతి దేవాశ్చ ముదా తామూచుః సింహవాహినీమ్ ॥ ౩౪ ॥

తుష్టువుర్మునయశ్చైనాం భక్తినమ్రాత్మమూర్తయః ।
దృష్ట్వా సమస్తం సంక్షుబ్ధం త్రైలోక్యమమరారయః ॥ ౩౫ ॥

సన్నద్ధాఖిలసైన్యాస్తే సముత్తస్థురుదాయుధాః ।
ఆః కిమేతదితి క్రోధాదాభాష్య మహిషాసురః ॥ ౩౬ ॥

అభ్యధావత తం శబ్దమశేషైరసురైర్వృతః ।
స దదర్శ తతో దేవీం వ్యాప్తలోకత్రయాం త్విషా ॥ ౩౭ ॥

పాదాక్రాంత్యా నతభువం కిరీటోల్లిఖితాంబరామ్ ।
క్షోభితాశేషపాతాలాం ధనుర్జ్యానిఃస్వనేన తామ్ ॥ ౩౮ ॥

దిశో భుజసహస్రేణ సమంతాద్వ్యాప్య సంస్థితామ్ ।
తతః ప్రవవృతే యుద్ధం తయా దేవ్యా సురద్విషామ్ ॥ ౩౯ ॥

శస్త్రాస్త్రైర్బహుధా ముక్తైరాదీపితదిగంతరమ్ ।
మహిషాసురసేనానీశ్చిక్షురాఖ్యో మహాసురః ॥ ౪౦ ॥

యుయుధే చామరశ్చాన్యైశ్చతురంగబలాన్వితః ।
రథానామయుతైః షడ్భిరుదగ్రాఖ్యో మహాసురః ॥ ౪౧ ॥

అయుధ్యతాయుతానాం చ సహస్రేణ మహాహనుః ।
పంచాశద్భిశ్చ నియుతైరసిలోమా మహాసురః ॥ ౪౨ ॥

అయుతానాం శతైః షడ్భిర్బాష్కలో యుయుధే రణే ।
గజవాజిసహస్రౌఘైరనేకైః పరివారితః ॥ ౪౩ ॥

వృతో రథానాం కోట్యా చ యుద్ధే తస్మిన్నయుధ్యత ।
బిడాలాఖ్యోఽయుతానాం చ పంచాశద్భిరథాయుతైః ॥ ౪౪ ॥

యుయుధే సంయుగే తత్ర రథానాం పరివారితః ।
అన్యే చ తత్రాయుతశో రథనాగహయైర్వృతాః ॥ ౪౫ ॥

యుయుధుః సంయుగే దేవ్యా సహ తత్ర మహాసురాః ।
కోటికోటిసహస్రైస్తు రథానాం దంతినాం తథా ॥ ౪౬ ॥

హయానాం చ వృతో యుద్ధే తత్రాభూన్మహిషాసురః ।
తోమరైర్భిందిపాలైశ్చ శక్తిభిర్ముసలైస్తథా ॥ ౪౭ ॥

యుయుధుః సంయుగే దేవ్యా ఖడ్గైః పరశుపట్టిశైః ।
కేచిచ్చ చిక్షిపుః శక్తీః కేచిత్పాశాంస్తథాపరే ॥ ౪౮ ॥

దేవీం ఖడ్గప్రహారైస్తు తే తాం హంతుం ప్రచక్రముః ।
సాపి దేవీ తతస్తాని శస్త్రాణ్యస్త్రాణి చండికా ॥ ౪౯ ॥

లీలయైవ ప్రచిచ్ఛేద నిజశస్త్రాస్త్రవర్షిణీ ।
అనాయస్తాననా దేవీ స్తూయమానా సురర్షిభిః ॥ ౫౦ ॥

ముమోచాసురదేహేషు శస్త్రాణ్యస్త్రాణి చేశ్వరీ ।
సోఽపి క్రుద్ధో ధుతసటో దేవ్యా వాహనకేసరీ ॥ ౫౧ ॥

చచారాసురసైన్యేషు వనేష్వివ హుతాశనః ।
నిఃశ్వాసాన్ ముముచే యాంశ్చ యుధ్యమానా రణేఽంబికా ॥ ౫౨ ॥

See Also  108 Names Of Tamraparni – Ashtottara Shatanamavali In Telugu

త ఏవ సద్యః సంభూతా గణాః శతసహస్రశః ।
యుయుధుస్తే పరశుభిర్భిందిపాలాసిపట్టిశైః ॥ ౫౩ ॥

నాశయంతోఽసురగణాన్ దేవీశక్త్యుపబృంహితాః ।
అవాదయంత పటహాన్ గణాః శంఖాంస్తథాపరే ॥ ౫౪ ॥

మృదంగాంశ్చ తథైవాన్యే తస్మిన్ యుద్ధమహోత్సవే ।
తతో దేవీ త్రిశూలేన గదయా శక్తివృష్టిభిః ॥ ౫౫ ॥

ఖడ్గాదిభిశ్చ శతశో నిజఘాన మహాసురాన్ ।
పాతయామాస చైవాన్యాన్ ఘంటాస్వనవిమోహితాన్ ॥ ౫౬ ॥

అసురాన్ భువి పాశేన బద్ధ్వా చాన్యానకర్షయత్ ।
కేచిద్ ద్విధాకృతాస్తీక్ష్ణైః ఖడ్గపాతైస్తథాపరే ॥ ౫౭ ॥

విపోథితా నిపాతేన గదయా భువి శేరతే ।
వేముశ్చ కేచిద్రుధిరం ముసలేన భృశం హతాః ॥ ౫౮ ॥

కేచిన్నిపతితా భూమౌ భిన్నాః శూలేన వక్షసి ।
నిరంతరాః శరౌఘేణ కృతాః కేచిద్రణాజిరే ॥ ౫౯ ॥

శ్యేనానుకారిణః ప్రాణాన్ ముముచుస్త్రిదశార్దనాః ।
కేషాంచిద్బాహవశ్ఛిన్నాశ్ఛిన్నగ్రీవాస్తథాపరే ॥ ౬౦ ॥

శిరాంసి పేతురన్యేషామన్యే మధ్యే విదారితాః ।
విచ్ఛిన్నజంఘాస్త్వపరే పేతురుర్వ్యాం మహాసురాః ॥ ౬౧ ॥

ఏకబాహ్వక్షిచరణాః కేచిద్దేవ్యా ద్విధాకృతాః ।
ఛిన్నేఽపి చాన్యే శిరసి పతితాః పునరుత్థితాః ॥ ౬౨ ॥

కబంధా యుయుధుర్దేవ్యా గృహీతపరమాయుధాః ।
ననృతుశ్చాపరే తత్ర యుద్ధే తూర్యలయాశ్రితాః ॥ ౬౩ ॥

కబంధాశ్ఛిన్నశిరసః ఖడ్గశక్త్యృష్టిపాణయః ।
తిష్ఠ తిష్ఠేతి భాషంతో దేవీమన్యే మహాసురాః ॥ ౬౪ ॥

పాతితై రథనాగాశ్వైరసురైశ్చ వసుంధరా ।
అగమ్యా సాభవత్తత్ర యత్రాభూత్స మహారణః ॥ ౬౫ ॥

శోణితౌఘా మహానద్యః సద్యస్తత్ర ప్రసుస్రువుః ।
మధ్యే చాసురసైన్యస్య వారణాసురవాజినామ్ ॥ ౬౬ ॥

క్షణేన తన్మహాసైన్యమసురాణాం తథాంబికా ।
నిన్యే క్షయం యథా వహ్నిస్తృణదారుమహాచయమ్ ॥ ౬౭ ॥

స చ సింహో మహానాదముత్సృజన్ధుతకేసరః ।
శరీరేభ్యోఽమరారీణామసూనివ విచిన్వతి ॥ ౬౮ ॥

దేవ్యా గణైశ్చ తైస్తత్ర కృతం యుద్ధం మహాసురైః ।
యథైషాం తుతుషుర్దేవాః పుష్పవృష్టిముచో దివి ॥ ౬౯ ॥

ఇతి శ్రీమార్కండేయపురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే దేవీమాహాత్మ్యే మహిషాసురసైన్యవధో నామ ద్వితీయోఽధ్యాయః ॥ ౨ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Durga Saptasati Chapter 2 Mahishasura Sainya Vadha in EnglishSanskritKannada – Telugu – Tamil