Sri Lalitha Arya Dwisathi In Telugu

 ॥ Lalitha Arya Dwisathi Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ లలితా ఆర్యా ద్విశతీ స్తోత్రం ॥
వందే గజేంద్రవదనం వామాంకారూఢవల్లభాశ్లిష్టం ।
కుంకుమపరాగశోణం కువలయినీజారకోరకాపీడం ॥ ౧ ॥

స జయతి సువర్ణశైలః సకలజగచ్చక్రసంఘటితమూర్తిః ।
కాంచన నికుంజవాటీ కందళదమరీప్రపంచ సంగీతః ॥ ౨ ॥

హరిహయనైరృతమారుత హరితామంతేష్వవస్థితం తస్య ।
వినుమః సానుత్రితయం విధిహరిగౌరీశవిష్టపాధారం ॥ ౩ ॥

మధ్యే పునర్మనోహరరత్నరుచిస్తబక రంజితదిగంతమ్ ।
ఉపరి చతుః శతయోజనముత్తంగ శృంగంపుంగవముపాసే ॥ ౪ ॥

తత్ర చతుః శతయోజనపరిణాహం దేవ శిల్పినా రచితమ్ ।
నానాసాలమనోజ్ఞం నమామ్యహం నగరం ఆదివిద్యాయాః ॥ ౫ ॥

ప్రథమం సహస్రపూర్వక షట్శతసంఖ్యాక యోజనం పరితః ।
వలయీకృతస్వగాత్రం వరణం శరణం వ్రజామ్యయో రూపమ్ ॥ ౬ ॥

తస్యోత్తరే సమీరణయోజనదూరే తరంగితచ్ఛాయః ।
ఘటయతు ముదం ద్వితీయో ఘణ్టాస్తనసార నిర్మితః సాలః ॥ ౭ ॥

ఉభయోరంతరసీమన్యుద్దామ భ్రమరరంజితోదారమ్ ।
ఉపవమనముపాస్మహే వయమూరీకృత మందమారుత స్యందమ్ ॥ ౮ ॥

ఆలింగ్య భద్రకాలీమాసీనస్తత్ర హరిశిలాశ్యామామ్ ।
మనసి మహాకాలో మే విహరతు మధుపానవిభ్రమన్నేత్రః ॥ ౯ ॥

తార్త్తీయీకో వరణస్తస్యోత్తరసీమ్ని వాతయోజనతః ।
తామ్రేణ రచితమూర్తిస్తనుతాదా చంద్రతారకం భద్రమ్ ॥ ౧౦ ॥

మధ్యే తయోశ్చ మణిమయపల్లవశాఖా ప్రసూనపక్ష్మలితామ్ ।
కల్పానోకహవాటీం కలయే మకరందపంకిలావాలామ్ ॥ ౧౧ ॥

తత్ర మధుమాధవశ్రీతరుణీభ్యాం తరలదృక్చకోరాభ్యామ్ ।
ఆలింగితోఽవతాన్మామనిశం ప్రథమర్తురాత్తపుష్పాస్రః ॥ ౧౨ ॥

నమత తదుత్తరభాగే నాకిపథోల్లంఘి శృంగసంఘాతమ్ ।
సీసాకృతిం తురీయం సితకిరణాలోకనిర్మలం సాలమ్ ॥ ౧౩ ॥

సాలద్వయాంతరాలే సరలాలికపోత-చాటుసుభగాయామ్ ।
సంతానవాటికాయాం సక్తం చేతోఽస్తు సతతమస్మాకమ్ ॥ ౧౪ ॥

తత్ర తపనాదిరూక్షః సామ్రాజ్ఞీచరణ సాంద్రితస్వాంతః ।
శుక్ర శుచిశ్రీసహితో గ్రీష్మర్తుర్దిశతు కీర్తిమాకల్పమ్ ॥ ౧౫ ॥

ఉత్తరసీమని తస్యోన్నతశిఖరోత్కంపి హాటకపతాకః ।
ప్రకటయతు పంచమో నః ప్రాకారః కుశలమారకూటమయః ॥ ౧౬ ॥

ప్రాకారయోశ్చ మధ్యే పల్లవితాన్యభృతపంచమోన్మేషా ।
హరిచందనద్రువాటీహరతాదామూలమస్మదనుతాపమ్ ॥ ౧౭ ॥

తత్ర నభశ్రీ ముఖ్యైస్తరుణీ వర్గైః సమన్వితః పరితః ।
వజ్రాట్టఋహాసముఖరో వాంఛాపూర్తిం తనోతు వర్షర్తుః ॥ ౧౮ ॥

మారుతయోజనదూరే మహనీయస్తస్య చోత్తరే భాగే ।
భద్రం కృషీష్ట షష్ఠః ప్రాకారః పంచలోహధాతుమయః ॥ ౧౯ ॥

అనయోర్మధ్యే సంతతమంకూరద్దివ్యకుసుమగంధాయామ్ ।
మందారవాటికాయాం మానసమంగీకరోతు మే విహృతిమ్ ॥ ౨౦ ॥

తస్యామిషోర్జలక్ష్మీతరుణీభ్యాం శరదృతుః సదా సహితః ।
అభ్యర్చయన్ స జీయాదంబామామోదమేదురైః కుసుమైః ॥ ౨౧ ॥

తస్యర్షిసంఖ్యయోజనదూరే దేదీప్యమానశృంగౌఘః ।
కలధౌతకలితమూర్తిః కల్యాణం దిశతు సప్తమః సాలః ॥ ౨౨ ॥

మధ్యే తయోర్మరుత్పథ లంఘిథవిట-పాగ్రవిరుతకలకంఠా ।
శ్రీపారిజాతవాటీ శ్రియమనిశం దిశతు శీతలోద్దేశా ॥ ౨౩ ॥

తస్యామతిప్రియాభ్యాం సహఖేలన్ సహసహస్య లక్ష్మీభ్యామ్ ।
సామంతో ఝషకేతోర్హేమంతో భవతు హేమవృద్ధ్యై నః ॥ ౨౪ ॥

ఉత్తరతస్తస్య మహానుద్భట హుత్భుక్షి స్వారుణః మయూఖః ।
తపనీయఖండరచితస్తనుతాదాయుష్యమష్టమో వరణః ॥ ౨౫ ॥

కాదంబవిపినవాటీమనయోర్మధ్యభువి కల్పితావాసామ్ ।
కలయామి సూనకోరకకందలితామోద-తుందిలసమీరామ్ ॥ ౨౬ ॥

తస్యామతి-శిశిరాకృతిరాసీనస్తపతపస్యలక్ష్మీభ్యామ్ ।
శివమనిశం కురుతాన్మే శిశిరర్తుః సతతశీతలదిగంతః ॥ ౨౭ ॥

తస్యాం కదంబవాట్యాం తత్ప్రసవామోదమిలిత-మధుగంధమ్ ।
సప్తావరణమనోజ్ఞం శరణం సముపైమి మంత్రిణీ-శరణమ్ ॥ ౨౮ ॥

తత్రాలయే విశాలే తపనీయారచిత-తరల-సోపానే ।
మాణిక్య మండపాంతర్మహితే సింహాసనే మణీఖచితే ॥ ౨౯ ॥

బిందు-త్రిపంచ-కోణ-ద్విప-నృప-వసు-వేద-దల-కురేఖాఢ్యే ।
చక్రే సదా నివిష్టాం షష్ఠ్యష్టత్రింశదక్షరేశానీమ్ ॥ ౩౦ ॥

తాపింఛమేచకాభాం తాలీదలఘటితకర్ణతాటంకామ్ ।
తాంబూలపూరితముఖీం తామ్రాధరబింబదృష్టదరహాసామ్ ॥ ౩౧ ॥

కుంకుమపంకిలదేహాం కువలయ-జీవాతు-శావకావతంసామ్ ।
కోకనదశోణచరణాం కోకిల-నిక్వాణ-కోమలాలాపామ్ ॥ ౩౨ ॥

వామాంగగలితచూలీం వనమాల్యకదంబమాలికాభరణామ్ ।
ముక్తాలలంతికాంచిత ముగ్ధాలిక-మిలిత-చిత్రకోదారామ్ ॥ ౩౩ ॥

కరవిధృతకీరశావక-కల-నినద-వ్యక్త-నిఖిల-నిగమార్థామ్ ।
వామకుచసంగివీణావాదనసౌఖ్యార్ధమీలితాక్షియుగామ్ ॥ ౩౪ ॥

ఆపాటలాంశుకధరాం ఆదిరసోన్మేషవాసిత కటాక్షామ్ ।
ఆమ్నాయసారగులికాం ఆద్యాం సంగీతమాతృకాం వందే ॥ ౩౫ ॥

తస్య చ సువర్ణసాలస్యోత్తరతస్తరుణకుంకుమచ్ఛాయః ।
శమయతు మమ సంతాపం సాలో నవమః స పుష్పరాగమయః ॥ ౩౬ ॥

అనయోరంతరవసుధాః ప్రణుమః ప్రత్యగ్రపుష్పరాగమయీః ।
సింహాసనేశ్వరీమనుచింతన-నిస్తంద్ర-సిద్ధనీరంధ్రాః ॥ ౩౭ ॥

తత్సాలోత్తరదేశే తరుణజపా-కిరణ-ధోరణీ-శోణః ।
ప్రశమయతు పద్మరాగప్రాకారో మమ పరాభవం దశమః ॥ ౩౮ ॥

అంతరభూకృతవాసాననయోరపనీత చిత్తవైమత్యాన్ ।
చక్రేశీపదభక్తాంశ్చారణవర్గానహర్నిశం కలయే ॥ ౩౯ ॥

సారంగవాహయోజనదూరేఽఽసంఘటిత కేతనస్తస్య ।
గోమేదకేన రచితో గోపాయతు మాం సమున్నతః సాలః ॥ ౪౦ ॥

వప్రద్వయాంతరోర్వ్యాం వటుకైర్వివిధైశ్చ యోగినీ బృందైః ।
సతతం సమర్చితాయాః సంకర్షిణ్యాః ప్రణౌమి చరణాబ్జమ్ ॥ ౪౧ ॥

తాపసయోజనదూరే తస్య సముత్తుంగః గోపురోపేతః ।
వాంఛాపూర్త్యై భవతాద్వజ్రమణీ-నికర-నిర్మితో వప్రః ॥ ౪౨ ॥

వరణద్వితయాంతరతో వాసజుషో విహితమధురసాస్వాదాః ।
రంభాదివిబుధవేశ్యాః రచయంతు మహాంతమస్మదానందమ్ ॥ ౪౩ ॥

తత్ర సదా ప్రవహంతి తటినీ వజ్రాభిధా చిరం జీయాత్ ।
చటులోర్మిజాలనృత్యత్ కలహంసీకులకలక్వణితపుష్టా ॥ ౪౪ ॥

రోధసి తస్యా రుచిరే వజ్రేశీ జయతి వజ్రభూషాఢ్యా ।
వజ్రప్రదానతోషితవజ్రిముఖత్రిదశ-వినుతచారిత్రా ॥ ౪౫ ॥

తస్యోదీచ్యాం హరితి స్తవకితసుషమావలీఢ-వియదంతః ।
వైడూర్యరత్నరచితో వైమల్యం దిశతు చేతసో వరణః ॥ ౪౬ ॥

అధిమధ్యమేతయోః పునరంబాచరణావలంబితస్వాంతామ్ ।
కార్కోటకాదినాగాన్ కలయామః కిం చ బలిముఖాందనుజాన్ ॥ ౪౭ ॥

గంధవహసంఖ్య-యోజనదూరే గగనోర్ధ్వజాంఘికస్తస్య ।
వాసవమణిప్రణీతో వరణో వర్ధయతు వైదుషీం విశదామ్ ॥ ౪౮ ॥

మధ్యక్షోణ్యామనయోర్మహేంద్రనీలాత్మకాని చ సరాంసి ।
శాతోదరీ సహాయాన్భూపాలానపి పునః పునః ప్రణుమః ॥ ౪౯ ॥

ఆశుగయోజనదూరే తస్యోర్ధ్వం కాంతిధవలితదిగంతః ।
ముక్తావిరచితగాత్రో ముహురస్మాకం ముదే భవతు వప్రః ॥ ౫౦ ॥

ఆవృత్త్యోరధిమధ్యం పూర్వస్యాం దిశి పురందరః శ్రీమాన్ ।
అభ్రమువిటాధిరూఢో విభ్రమమస్మాకమనిశమాతనుతాత్ ॥ ౫౧ ॥

తత్కోణే వ్యజనస్రుక్తోమరపాత్రస్రువాన్న శక్తిధరః ।
స్వాహాస్వధాసమేతః సుఖయతు మాం హవ్యవాహనః సుచిరమ్ ॥ ౫౨ ॥

దక్షిణదిగంతరాలే దండధరో నీలనీరదచ్ఛాయః ।
త్రిపురపదాబ్జభక్తస్తిరయతు మమ నిఖిలమంహంసాం నికరమ్ ॥ ౫౩ ॥

See Also  Sri Krishna Sharanashtakam 2 In Telugu

తస్యైవ పశ్చిమాయాం దిశి దలితేందీవర ప్రభాశ్యామః ।
ఖేటాసి యష్టిధారీ ఖేదానపనయతు యాతుధానో మే ॥ ౫౪ ॥

తస్యా ఉత్తరదేశే ధవలాంగో విపులఝష వరారూఢః ।
పాశాయుధాత్తపాణిః పాశీ విదలయతు పాశజాలాని ॥ ౫౫ ॥

వందే తదుత్తరహరిత్కోణే వాయుం చమూరూవరవాహమ్ ।
కోరకిత తత్వబోధాన్గోరక్ష ప్రముఖ యోగినోఽపి ముహుః ॥ ౫౬ ॥

తరుణీరిడాప్రధానాస్తిస్రో వాతస్య తస్య కృతవాసాః ।
ప్రత్యగ్రకాపిశాయనపాన-పరిభ్రాంత-లోచనాః కలయే ॥ ౫౭ ॥

తల్లోకపూర్వభాగే ధనదం ధ్యాయామి శేవధికులేశమ్ ।
అపి మాణిభద్రముఖ్యానంబాచరణావలంబినో యక్షాన్ ॥ ౫౮ ॥

తస్యైవ పూర్వసీమని తపనీయారచితగోపురే నగరే ।
కాత్యాయనీసహాయం కలయే శీతాంశుఖండచూడాలమ్ ॥ ౫౯ ॥

తత్పురుషోడశవరణస్థలభాజస్తరుణచంద్రచూడాలాన్ ।
రుద్రాధ్యాయే పఠితాన్ రుద్రాణీసహచరాన్ భజే రుద్రాన్ ॥ ౬౦ ॥

పవమానసంఖ్యయోజనదూరే బాలతృణ్మేచకస్తస్య ।
సాలో మరకతరచితః సంపదమచలాం శ్రియం చ పుష్ణాతు ॥ ౬౧ ॥

ఆవృతి యుగ్మాంతరతో హరితమణీ-నివహమేచకే దేశే ।
హాటక-తాలీ-విపినం హాలాఘటఘటిత-విటపమాకలయే ॥ ౬౨ ॥

తత్రైవ మంత్రిణీగృహపరిణాహం తరలకేతనం సదనమ్ ।
మరకతసౌధమనోజ్ఞం దద్యాదాయూషి దండనాథాయాః ॥ ౬౩ ॥

సదనే తవ హరిన్మణిసంఘటితే మండపే శతస్తంభే ।
కార్త్తస్వరమయపీఠే కనకమయాంబురుహకర్ణికామధ్యే ॥ ౬౪ ॥

బిందుత్రికోణవర్తులషడస్రవృత్తద్వయాన్వితే చక్రే ।
సంచారిణీ దశోత్తరశతార్ణ-మనురాజకమలకలహంసీ ॥ ౬౫ ॥

కోలవదనా కుశేశయనయనా కోకారిమండితశిఖండా ।
సంతప్తకాంచనాభా సంధ్యారుణ-చేల-సంవృత-నితంబా ॥ ౬౬ ॥

హలముసలశంఖచక్రాంకుశపాశాభయవరస్ఫురితహస్తా ।
కూలంకషానుకంపా కుంకుమజంబాలితస్తనాభోగా ॥ ౬౭ ॥

ధూర్తానామతిదూరావార్తాశేషావలగ్నకమనీయా ।
ఆర్తాలీశుభదాత్రీ వార్తాలీ భవతు వాంఛితార్థాయ ॥ ౬౮ ॥

తస్యాః పరితో దేవీః స్వప్నేశ్యున్మత్తభైరవీముఖ్యాః ।
ప్రణమత జంభిన్యాద్యాః భైరవవర్గాంశ్చ హేతుకప్రముఖాన్ ॥ ౬౯ ॥

పూర్వోక్తసంఖ్యయోజనదూరే పూయాంశుపాటలస్తస్య ।
విద్రావయతు మదార్తిం విద్రుమసాలో విశంకటద్వారః ॥ ౭౦ ॥

ఆవరణయోర్మహర్నిశమంతరభూమౌ ప్రకాశశాలిన్యామ్ ।
ఆసీనమంబుజాసనమభినవసిందూరగౌరమహమీడే ॥ ౭౧ ॥

వరణస్య తస్య మారుతయోజనతో విపులగోపురద్వారః ।
సాలో నానారత్నైః సంఘటితాంగః కృషీష్ట మదభీష్టమ్ ॥ ౭౨ ॥

అంతరకక్ష్యామనయోరవిరలశోభాపిచండిలోద్దేశామ్ ।
మాణిఖ్యమండపాఖ్యాం మహతీమధిహృదయమనిశమాకలయే ॥ ౭౩ ॥

తత్ర స్తిథం ప్రసన్నం తరుణతమాలప్రవాలకిరణాభమ్ ।
కర్ణావలంబికుండలకందలితాభీశుకవచితకపోలమ్ ॥ ౭౪ ॥

శోణాధరం శుచిస్మితమేణాంకవదనమేధమానకృపమ్ ।
ముగ్ధైణమదవిశేషకముద్రితనిటిలేందురేఖికా రుచిరమ్ ॥ ౭౫ ॥

నాలీకదలసహోదరనయనాంచలఘటితమనసిజాకూతమ్ ।
కమలాకఠిణపయోధరకస్తూరీ-ధుసృణపంకిలోరస్కమ్ ॥ ౭౬ ॥

చామ్పేయగంధికైశ్యం శంపాసబ్రహ్మచారికౌశేయమ్ ।
శ్రీవత్సకౌస్తుభధరం శ్రితజనరక్షాధురీణచరణాబ్జమ్ ॥ ౭౭ ॥

కంబుసుదర్శనవిలసత్-కరపద్మం కంఠలోలవనమాలమ్ ।
ముచుకుందమోక్షఫలదం ముకుందమానందకందమవలంబే ॥ ౭౮ ॥

తద్వరణోత్తరభాగే తారాపతి-బింబచుంబినిజశృంగః ।
వివిధమణీ-గణఘటితో వితరతు సాలో వినిర్మలాం ధిషణామ్ ॥ ౭౯ ॥

ప్రాకారద్వితయాంతరకక్ష్యాం పృథురత్ననికర-సంకీర్ణామ్ ।
నమత సహస్రస్తంభకమండపనామ్నాతివిశ్రుతాం భువనే ॥ ౮౦ ॥

ప్రణుమస్తత్ర భవానీసహచరమీశానమిందుఖండధరమ్ ।
శృంగారనాయికామనుశీలనభాజోఽపి భృంగినందిముఖాన్ ॥ ౮౧ ॥

తస్యైణవాహయోజనదూరే వందే మనోమయం వప్రమ్ ।
అంకూరన్మణికిరణామంతరకక్ష్యాం చ నిర్మలామనయోః ॥ ౮౨ ॥

తత్రైవామృతవాపీం తరలతరంగావలీఢతటయుగ్మామ్ ।
ముక్తామయ-కలహంసీ-ముద్రిత-కనకారవిందసందోహామ్ ॥ ౮౩ ॥

శక్రోపలమయభృంగీసంగీతోన్మేషఘోషితదిగంతామ్ ।
కాంచనమయాంగవిలసత్కారండవషండ-తాండవమనోజ్ఞామ్ ॥ ౮౪ ॥

కురువిందాత్మ-కహల్లక-కోరక-సుషమా-సమూహ-పాటలితామ్ ।
కలయే సుధాస్వరూపాం కందలితామందకైరవామోదామ్ ॥ ౮౫ ॥

తద్వాపికాంతరాలే తరలే మణిపోతసీమ్ని విహరంతీమ్ ।
సిందూర-పాటలాంగీం సితకిరణాంకూరకల్పితవతంసామ్ ॥ ౮౬ ॥

పర్వేందుబింబవదనాం పల్లవశోణాధరస్ఫురితహాసామ్ ।
కుటిలకవరీం కురంగీశిశునయనాం కుండలస్ఫురితగండామ్ ॥ ౮౭ ॥

నికటస్థపోతనిలయాః శక్తీః శయవిధృతహేమశృంగజలైః ।
పరిషించంతీం పరితస్తారాం తారుణ్యగర్వితాం వందే ॥ ౮౮ ॥

ప్రాగుక్తసంఖ్యయోజనదూరే ప్రణమామి బుద్ధిమయసాలమ్ ।
అనయోరంతరకక్ష్యామష్టాపదపుష్టమేదినీం రుచిరామ్ ॥ ౮౯ ॥

కాదంబరీనిధానాం కలయామ్యానందవాపికాం తస్యామ్ ।
శోణాశ్మనివహనిర్మితసోపానశ్రేణిశోభమానతటీమ్ ॥ ౯౦ ॥

మాణిక్యతరణినిలయాం మధ్యే తస్యా మదారుణకపోలామ్ ।
అమృతేశీత్యభిధానామంతః కలయామి వారుణీం దేవీమ్ ॥ ౯౧ ॥

సౌవర్ణకేనిపాతనహస్తాః సౌందర్యగర్వితా దేవ్యః ।
తత్పురతః స్థితిభాజో వితరంత్వస్మాకమాయుషో వృద్ధిమ్ ॥ ౯౨ ॥

తస్య పృషదశ్వయోజనదూరేఽహంకారసాలమతితుంగమ్ ।
వందే తయోశ్చ మధ్యే కక్ష్యాం వలమానమలయపవమానామ్ ॥ ౯౩ ॥

వినుమో విమర్శవాపీం సౌషుమ్నసుధాస్వరూపిణీం తత్ర ।
వేలాతిలంఘ్యవీచీకోలాహలభరితకూలవనవాటీమ్ ॥ ౯౪ ॥

తత్రైవ సలిలమధ్యే తాపింఛదలప్రపంచసుషమాభామ్ ।
శ్యామలకంచుకలసితాం శ్యామా-విటబింబడంబరహరాస్యామ్ ॥ ౯౫ ॥

ఆభుగ్నమసృణచిల్లీహసితాయుగ్మశరకార్ముకవిలాసామ్ ।
మందస్మితాంచితముఖీం మణిమయతాటంకమండితకపోలామ్ ॥ ౯౬ ॥

కురువిందతరణినిలయాం కులాచలస్పర్ధికుచనమన్మధ్యామ్ ।
కుంకుమవిలిప్తగాత్రీం కురుకుల్లాం మనసి కుర్మహే సతతమ్ ॥ ౯౭ ॥

తత్సాలోత్తరభాగే భానుమయం వప్రమాశ్రయే దీప్తమ్ ।
మధ్యం చ విపులమనయోర్మన్యే విశ్రాంతమాతపోద్గారమ్ ॥ ౯౮ ॥

తత్ర కురువిందపీఠే తామరసే కనకకర్ణికాఘటితే ।
ఆసీనమరుణవాససమమ్లానప్రసవమాలికాభరణమ్ ॥ ౯౯ ॥

చక్షుష్మతీప్రకాశనశక్తిచ్ఛాయా-సమారచితకేలిమ్ ।
మాణిక్యముకుటరమ్యం మన్యే మార్తాండభైరవం హృదయే ॥ ౧౦౦ ॥

ఇందుమయసాలమీడే తస్యోత్తరతస్తుషారగిరిగౌరమ్ ।
అత్యంత-శిశిరమారుతమనయోర్మధ్యం చ చంద్రికోద్గారమ్ ॥ ౧౦౧ ॥

తత్ర ప్రకాశమానం తారానికరైశ్చ (సర్వతస్సేవ్యమ్ ) పరిష్కృతోద్దేశమ్ ।
అమృతమయకాంతికందలమంతః కలయామి కుందసితమిందుమ్ ॥ ౧౦౨ ॥

శృంగారసాలమీడే శృంగోల్లసితం తదుత్తరే భాగే ।
మధ్యస్థలే తయోరపి మహితాం శృంగారపూర్వికాం పరిఖామ్ ॥ ౧౦౩ ॥

తత్ర మణినౌస్థితాభిస్తపనీయారచితశృంగహస్తాభిః ।
శృంగారదేవతాభిః సహితం పరిఖాధిపం భజే మదనమ్ ॥ ౧౦౪ ॥

శృంగారవరణవర్యస్యోత్తరతః సకలవిబుధసంసేవ్యమ్ ।
చింతామణిగణరచితం చింతాం దూరీకరోతు మే సదనమ్ ॥ ౧౦౫ ॥

మణిసదన సాలయోరధిమధ్యం దశతాలభూమిరుహదీర్ఘైః ।
పర్ణైః సువర్ణవర్ణైర్యుక్తాం కాండైశ్చ యోజనోత్తుంగైః ॥ ౧౦౬ ॥

మృదులైస్తాలీపంచకమానైర్మిలితాం చ కేసరకదంబైః ।
సంతతగలితమరందస్రోతోనిర్యన్మిలిందసందోహామ్ ॥ ౧౦౭ ॥

పాటీరపవనబాలకధాటీనిర్యత్పరాగపింజరితామ్ ।
కలహంసీకులకలకలకూలంకషనినదనిచయకమనీయామ్ ॥ ౧౦౮ ॥

పద్మాటవీం భజామః పరిమలకల్లోలపక్ష్మలోపాంతామ్ ।
దేవ్యర్ఘ్యపాత్రధారీ తస్యాః పూర్వదిశి దశకలాయుక్తః ।
వలయితమూర్తిర్భగవాన్ వహ్నిః కోశోన్నతశ్చిరం పాయాత్ ॥ ౧౦౯ ॥

తత్రాధారే దేవ్యాః పాత్రీరూపః ప్రభాకరః శ్రీమాన్ ।
ద్వాదశకలాసమేతో ధ్వాంతం మమ బహులమాంతరం భింద్యాత్ ॥ ౧౧౦ ॥

తస్మిన్ దినేశపాత్రే తరంగితామోదమమృతమయమర్ఘ్యమ్ ।
చంద్రకలాత్మకమమృతం సాంద్రీకుర్యాదమందమానందమ్ ॥ ౧౧౧ ॥

అమృతే తస్మిన్నభితో విహరంత్యో వివిధతరణిభాజః ।
షోడశకలాః సుధాంశోః శోకాదుత్తారయంతు మామనిశమ్ ॥ ౧౧౨ ॥

తత్రైవ విహృతిభాజో ధాతృముఖానాం చ కారణేశానామ్ ।
సృష్ట్యాదిరూపికాస్తాః శమయంత్వఖిలాః కలాశ్చ సంతాపమ్ ॥ ౧౧౩ ॥

See Also  Na Moralakimpavemayya O Rama In Telugu – Sri Ramadasu Keerthanalu

కీనాశవరుణకిన్నరరాజదిగంతేషు రత్నగేహస్య ।
కలయామి తాన్యజస్రం కలయంత్వాయుష్యమర్ఘ్యపాత్రాణి ॥ ౧౧౪ ॥

పాత్రస్థలస్య పురతః పద్మారమణవిధిపార్వతీశానామ్ ।
భవనాని శర్మణే నో భవంతు భాసా ప్రదీపితజగంతి ॥ ౧౧౫ ॥

సదనస్యానలకోణే సతతం ప్రణమామి కుండమాగ్నేయమ్ ।
తత్ర స్థితం చ వహ్నిం తరలశిఖాజటిలమంబికాజనకమ్ ॥ ౧౧౬ ॥

తస్యాసురదిశి తాదృశరత్నపరిస్ఫురితపర్వనవకాఢ్యమ్ ।
చక్రాత్మకం శతాంగం శతయోజనమున్నతం భజే దివ్యమ్ ॥ ౧౧౭ ॥

తత్రైవ దిశి నిషణ్ణం తపనీయధ్వజపరంపరాశ్లిష్టమ్ ।
రథమపరం చ భవాన్యా రచయామో మనసి రత్నమయచూడమ్ ॥ ౧౧౮ ॥

భవనస్య వాయుభాగే పరిష్కృతో వివిధవైజయంతీభిః ।
రచయతు ముదం రథేంద్రః సచివేశాన్యాః సమస్తవంద్యాయాః ॥ ౧౧౯ ॥

కుర్మోఽధిహృదయమనిశం క్రోడాస్యాయాః శతాంకమూర్ధన్యమ్ ।
రుద్రదిశి రత్నధామ్నో రుచిరశలాకా ప్రపంచకంచుకితమ్ ॥ ౧౨౦ ॥

పరితో దేవీధామ్నః ప్రణీతవాసా మనుస్వరూపిణ్యః ।
కుర్వంతు రశ్మిమాలాకృతయః కుశలాని దేవతా నిఖిలాః ॥ ౧౨౧ ॥

ప్రాగ్ద్వారస్య భవానీధామ్నః పార్శ్వద్వయారచితవాసే ।
మాతంగీ కిటిముఖ్యౌ మణిసదనే మనసి భావయామి చిరమ్ ॥ ౧౨౨ ॥

యోజనయుగలాభోగా తత్కోశపరిణాహయైవ భిత్త్యా చ ।
చింతామణిగృహ-భూమిర్జీయాదామ్నాయమయచతుర్ద్వారా ॥ ౧౨౩ ॥

ద్వారే ద్వారే ధామ్నః పిండీభూతా నవీనబింబాభాః ।
విదధతు విపులాం కీర్తిం దివ్యా లౌహిత్యసిద్ధ్యో దేవ్యః ॥ ౧౨౪ ॥

మణిసదనస్యాంతరతో మహనీయే రత్నవేదికామధ్యే ।
బిందుమయచక్రమీడే పీఠానాముపరి విరచితావాసమ్ ౧౨౫ ॥

చక్రాణాం సకలానాం ప్రథమమధః సీమఫలకవాస్తవ్యాః ।
అణిమాదిసిద్ధయో మామవంతు దేవీ ప్రభాస్వరూపిణ్యః ॥ ౧౨౬ ॥

అణిమాదిసిద్ధిఫలకస్యోపరిహరిణాంకఖండకృతచూడాః ।
భద్రం పక్ష్మలయంతు బ్రాహ్మీప్రముఖాయ మాతరోఽస్మాకమ్ ॥ ౧౨౭ ॥

తస్యోపరి మణిఫలకే తారుణ్యోత్తుంగపీనకుచభారాః ।
సంక్షోభిణీప్రధానా భ్రాంతిం విద్రావయంతు దశముద్రాః ॥ ౧౨౮ ॥

ఫలకత్రయస్వరూపే పృథులే త్రైలోక్యమోహనే చక్రే ।
దీవ్యంతు ప్రకటాఖ్యాస్తాసాం కర్త్రీం చ భగవతీ త్రిపురా ॥ ౧౨౯ ॥

తదుపరి విపులే ధిష్ణ్యే తరలదృశస్తరుణకోకనదభాసః ।
కామాకర్షిణ్యాద్యాః కలయే దేవీః కలాధరశిఖండాః ॥ ౧౩౦ ॥

సర్వాశాపరిపూరకచక్రేఽస్మిన్ గుప్తయోగినీ సేవ్యాః ।
త్రిపురేశీ మమ దురితం తుద్యాత్ కంఠావలంబిమణిహారా ॥ ౧౩౧ ॥

తస్యోపరి మణిపీఠే తామ్రాంభోరుహదలప్రభాశోణాః ।
ధ్యాయామ్యనంగకుసుమాప్రముఖా దేవీశ్చ విధృతకూర్పాసాః ॥ ౧౩౨ ॥

సంక్షోభకారకేఽస్మింశ్చక్రే శ్రీత్రిపురసుందరీ సాక్షాత్ ।
గోప్త్రీ గుప్తరాఖ్యాః గోపాయతుమాం కృపార్ద్రయా దృష్ట్యా ॥ ౧౩౩ ॥

సంక్షోభిణీప్రధానాః శక్తీస్తస్యోర్ధ్వవలయకృతవాసాః ।
ఆలోలనీలవేణీరంతః కలయామి యౌవనోన్మత్తాః ॥ ౧౩౪ ॥

సౌభాగ్యదాయకేఽస్మింశ్చక్రేశీ త్రిపురవాసినీ జీయాత్ ।
శక్తీశ్చ సంప్రదాయాభిధాః సమస్తాః ప్రమోదయంత్వనిశమ్ ॥ ౧౩౫ ॥

మణిపీఠోపరి తాసాం మహతి చతుర్హస్తవిస్తృతే వలయే ।
సంతతవిరచితవాసాః శక్తీః కలయామి సర్వసిద్ధిముఖాః ॥ ౧౩౬ ॥

సర్వార్థసాధకాఖ్యే చక్రేఽముష్మిన్ సమస్తఫలదాత్రీ ।
త్రిపురా శ్రీర్మమ కుశలం దిశతాదుత్తీర్ణయోగినీసేవ్యా ॥ ౧౩౭ ॥

తాసాం నిలయస్యోపరి ధిష్ణ్యే కౌసుంభకంచుకమనోజ్ఞాః ।
సర్వజ్ఞాద్యా దేవ్యః సకలాః సంపాదయంతు మమ కీర్తిమ్ ॥ ౧౩౮ ॥

చక్రే సమస్తరక్షాకరనామ్న్యస్మిన్సమస్తజనసేవ్యామ్ ।
మనసి నిగర్భాసహితాం మన్యే త్రిపురమాలినీ దేవీమ్ ॥ ౧౩౯ ॥

సర్వజ్ఞాసదనస్యోపరి చక్రే విపులే సమాకలితగేహాః ।
వందే వశినీముఖ్యాః శక్తీః సిందూరరేణుశోణరుచః ॥ ౧౪౦ ॥

శ్రీసర్వరోగహారిణిచక్రేఽస్మింత్రిపురపూర్వికాం సిద్ధామ్ ।
వందే రహస్యనామ్నా వేద్యాభిః శక్తిభిః సదా సేవ్యామ్ ॥ ౧౪౧ ॥

వశినీగృహోపరిష్టాద్ వింశతిహస్తోన్నతే మహాపీఠే ।
శమయంతు శత్రుబృందం శస్త్రాణ్యస్త్రాణి చాదిదంపత్యోః ॥ ౧౪౨ ॥

శస్త్రసదనోపరిష్టా వలయే వలవైరిరత్నసంఘటితే ।
కామేశ్వరీప్రధానాః కలయే దేవీః సమస్తజనవంద్యాః ॥ ౧౪౩ ॥

చక్రేఽత్ర సర్వసిద్ధిప్రదనామని సర్వఫలదాత్రీ ।
త్రిపురాంబావతు సతతం పరాపరరహస్యయోగినీసేవ్యా ॥ ౧౪౪ ॥

కామేశ్వరీగృహోపరివలయే వివిధమనుసంప్రదాయజ్ఞాః ।
చత్వారో యుగనాథా జయంతు మిత్రేశపూర్వకా గురవః ॥ ౧౪౫ ॥

నాథభవనోపరిష్టాన్నానారత్నచయమేదురే పీఠే ।
కామేశ్యాద్యా నిత్యాఃకలయంతు ముదం తిథిస్వరూపిణ్యః ॥ ౧౪౬ ॥

నిత్యాసదనస్యోపరి నిర్మలమణినివహవిరచితే ధిష్ణ్యే ।
కుశలం షడంగదేవ్యః కలయంత్వస్మాకముత్తరలనేత్రాః ॥ ౧౪౭ ॥

సదనస్యోపరి తాసాం సర్వానందమయనామకే బిందౌ ।
పంచబ్రహ్మాకారాం మంచం ప్రణమామి మణిగణాకీర్ణమ్ ॥ ౧౪౮ ॥

పరితో మణిమంచస్య ప్రలంబమానా నియంత్రితా పాశైః ।
మాయామయీ యవనికా మమ దురితం హరతు మేచకచ్ఛాయా ॥ ౧౪౯ ॥

మంచస్యోపరి లంబన్మదనీపున్నాగమాలికాభరితమ్ ।
హరిగోపమయవితానం హరతాదాలస్యమనిశమస్మాకమ్ ॥ ౧౫౦ ॥

పర్యంకస్య భజామః పాదాన్బింబాంబుదేందుహేమరుచః ।
అజహరిరుద్రేశమయాననలాసురమారుతేశకోణస్థాన్ ॥ ౧౫౧ ॥

ఫలకం సదాశివమయం ప్రణౌమి సిందూరరేణుకిరణాభమ్ ।
ఆరభ్యాంగేశీనాం సదనాత్కలితం చ రత్నసోపానమ్ ॥ ౧౫౨ ॥

పట్టోపధానగండకచతుష్టయస్ఫురితపాటలాస్తరణమ్ ।
పర్యంకోపరిఘటితం పాతు చిరం హంసతూలశయనం నః ॥ ౧౫౩ ॥

తస్యోపరి నివసంతం తారుణ్యశ్రీనిషేవితం సతతమ్ ।
ఆవృంతపుల్లహల్లకమరీచికాపుంజమంజులచ్ఛాయమ్ ॥ ౧౫౪ ॥

సిందూరశోణవసనం శీతాంశుస్తబకచుంబితకిరీటమ్ ।
కుంకుమతిలకమనోహరకుటిలాలికహసితకుముదబంధుశిశుమ్ ॥ ౧౫౫ ॥

పూర్ణేందుబింబవదనం ఫుల్లసరోజాతలోచనత్రితయమ్ ।
తరలాపాంగతరంగితశఫరాంకనశాస్త్రసంప్రదాయార్థమ్ ॥ ౧౫౬ ॥

మణిమయకుండలపుష్యన్మరీచికల్లోలమాంసలకపోలమ్ ।
విద్రుమసహోదరాధరవిసృమరస్మిత-కిశోరసంచారమ్ ॥ ౧౫౭ ॥

ఆమోదికుసుమశేఖరమానీలభ్రూలతాయుగమనోజ్ఞమ్ ।
వీటీసౌరభంవీచీద్విగుణితవక్త్రారవిందసౌరభ్యమ్ ॥ ౧౫౮ ॥

పాశాంకుశేక్షుచాపప్రసవశరస్ఫురితకోమలకరాబ్జమ్ ।
కాశ్మీరపంకిలాంగం కామేశం మనసి కుర్మహే సతతమ్ ॥ ౧౫౯ ॥

తస్యాంకభువి నిషణ్ణాం తరుణకదంబప్రసూనకిరణాభామ్ ।
శీతాంశుఖండచూడాం సీమంతన్యస్తసాంద్రసిందూరామ్ ॥ ౧౬౦ ॥

కుంకుమలలామభాస్వన్నిటిలాం కుటిలతరచిల్లికాయుగలామ్ ।
నాలీకతుల్యనయనాం నాసాంచలనటితమౌక్తికాభరణామ్ ॥ ౧౬౧ ॥

అంకురితమందహాసమరుణాధరకాంతివిజితబింబాభామ్ ।
కస్తూరీమకరీయుతకపోలసంక్రాంతకనకతాటంకామ్ ॥ ౧౬౨ ॥

కర్పూరసాంద్రవీటీకబలిత వదనారవింద కమనీయామ్ ।
కంబుసహోదరకంఠప్రలంబమానాచ్ఛమౌక్తికకలాపామ్ ॥ ౧౬౩ ॥

కల్హారదామకోమలభుజయుగలస్ఫురితరత్నకేయూరామ్ ।
కరపద్మమూలవిలసత్ కాంచనమయకటకవలయసందోహామ్ ॥ ౧౬౪ ॥

పాణిచతుష్టయ విలసత్ పాశాంకుశపుండ్రచాపపుష్పాస్త్రామ్ ।
కూలంకషకుచశిఖరాం కుంకుమకర్దమితరత్నకూర్పాసామ్ ॥ ౧౬౫ ॥

అణుదాయాదవలగ్నామంబుదశోభాసనాభి-రోమలతామ్ ।
మాణిక్యఖచితకాంచీమరీచికాక్రాంతమాంసలనితంబామ్ ॥ ౧౬౬ ॥

కరభోరుకాండయుగలాం జంఘాజితకామజైత్రతూణీరామ్ ।
ప్రపదపరిభూతకూర్మాం పల్లవసచ్ఛాయపదయుగమనోజ్ఞామ్ ॥ ౧౬౭ ॥

కమలభవకంజలోచనకిరీటరత్నాంశురంజితపదాబ్జామ్ ।
ఉన్మస్తకానుకంపాముత్తరలాపాంగపోషితానంగామ్ ॥ ౧౬౮ ॥

ఆదిమరసావలంబామనిదం ప్రథమోక్తివల్లరీకలికామ్ ।
ఆబ్రహ్మకీటజననీం అంతః కలయామి సుందరీమనిశమ్ ॥ ౧౬౯ ॥

కస్తు క్షితౌ పటీయాన్వస్తుస్తోతుం శివాంకవాస్తవ్యమ్ ।
అస్తు చిరంతనసుకృతైః ప్రస్తుతకామ్యాయ తన్మమ పురస్తాత్ ॥ ౧౭౦ ॥

See Also  Sri Yama Gita-S From Vishnu, Nrisimha, And Agni Purana In Telugu

ప్రభుసమ్మితోక్తిగమ్యే పరమశివోత్సంగతుంగపర్యంకమ్ ।
తేజః కించన దివ్యం పురతో మే భవతు పుండ్రకోదండమ్ ॥ ౧౭౧ ॥

మధురిమభరితశరాసం మకరందస్పందిమార్గణోదారమ్ ।
కైరవిణీవిటచూడం కైవల్యాయాస్తు కించన మహో నః ॥ ౧౭౨ ॥

అక్షుద్రమిక్షుచాపం పరోక్షమవలగ్నసీమ్ని త్ర్యక్షమ్ ।
క్షపయతు మే క్షేమేతరముక్షరథప్రేమపక్ష్మలం తేజః ॥ ౧౭౩ ॥

భృంగరుచిసంగరకరాపాంగం శృంగారతుంగమరుణాంగమ్ ।
మంగలమభంగురం మే ఘటయతు గంగాధరాంగసంగి మహః ॥ ౧౭౪ ॥

ప్రపదజితకూర్మమూర్మిలకరుణం భర్మరుచినిర్మథనదేహమ్ ।
శ్రితవర్మ మర్మ శంభోః కించన నర్మ మమ శర్మనిర్మాతు ॥ ౧౭౫ ॥

కాలకురలాలికాలిమకందలవిజితాలివి ధృతమణివాలి ।
మిలతు హృది పులినజలఘనం బహులిత గలగరలకేలి కిమపి మహః ॥ ౧౭౬ ॥

కుంకుమతిలకితఫాలా కురువిందచ్ఛాయపాటలదుకూలా ।
కరుణాపయోధివేలా కాచన చిత్తే చకాస్తు మే లీలా ॥ ౧౭౭ ॥

పుష్పంధయరుచివేణ్యః పులినాభోగత్రపాకరశ్రేణ్యః ।
జీయాసురిక్షుపాణ్యః కాశ్చన కామారికేలిసాక్షిణ్యః ॥ ౧౭౮ ॥

తపనీయాంశుకభాంసి ద్రాక్షామాధుర్యనాస్తికవచాంసి ।
కతిచన శుచం మహాంసి క్షపయతు కపాలితోషితమనాంసి ॥ ౧౭౯ ॥

అసితకచమాయతాక్షం కుసుమశరం కులముద్వహకృపార్ద్రమ్ ।
ఆదిమరసాధిదైవతమంతః కలయే హరాంకవాసి మహః ॥ ౧౮౦ ॥

కర్ణోపాంతతరంగితకటాక్షనిస్పంది కంఠదఘ్నకృపామ్ ।
కామేశ్వరాంకనిలయాం కామపి విద్యాం పురాతనీం కలయే ॥ ౧౮౧ ॥

అరవిందకాంత్యరుంతుదవిలోచనద్వంద్వసుందరముఖేందుః ।
ఛందః కందలమందిరమంతః పురమైందుశేఖరం వందే ॥ ౧౮౨ ॥

బింబనికురుంబడంబరవిడంబకచ్ఛాయమంబరవలగ్నమ్ ।
కంబుగలమంబుదకుచం బింబోకం కమపి చుంబతు మనో మే ॥ ౧౮౩ ॥

కమపి కమనీయరూపం కలయామ్యంతః కదంబకుసుమాఢ్యమ్ ।
చంపకరుచిరసువేషైః సంపాదితకాంత్యలంకృతదిగంతమ్ ॥ ౧౮౪ ॥

శంపారుచిభరగర్హా సంపాదక క్రాంతి కవచిత దిగంతమ్ ।
సిద్ధాంతం నిగమానాం శుద్ధాంతం కిమపి శూలినః కలయే ॥ ౧౮౫ ॥

ఉద్యద్దినకరశోణానుత్పలబంధుస్తనంధయాపీడాన్ ।
కరకలితపుండ్రచాపాన్ కలయే కానపి కపర్దినః ప్రాణాన్ ॥ ౧౮౬ ॥

రశనాలసజ్జఘనయా రసనాజీవాతు-చాపభాసురయా ।
ఘ్రాణాయుష్కరశరయా ఘ్రాతం చిత్తం కయాపి వాసనయ ॥ ౧౮౭ ॥

సరసిజసహయుధ్వదృశా శంపాలతికాసనాభివిగ్రహయా ।
భాసా కయాపి చేతో నాసామణి శోభివదనయా భరితమ్ ॥ ౧౮౮ ॥

నవయావకాభసిచయాన్వితయా గజయానయా దయాపరయా ।
ధృతయామినీశకలయా ధియా కయాపి క్షతామయా హి వయమ్ ॥ ౧౮౯ ॥

అలమలమకుసుమబాణైః బింబశోణైః పుండ్రకోదండైః ।
అకుముదబాంధవచూడైరన్యైరిహ జగతి దైవతం మన్యైః ॥ ౧౯౦ ॥

కువలయసదృక్షనయనైః కులగిరికూటస్థబంధుకుచభారైః ।
కరుణాస్పందికటాక్షైః కవచితచిత్తోఽస్మి కతిపయైః కుతుకైః ॥ ౧౯౧ ॥

నతజనసులభాయ నమో నాలీకసనాభిలోచనాయ నమః ।
నందిత గిరిశాయ నమో మహసే నవనీపపాటలాయ నమః ॥ ౧౯౨ ॥

కాదంబకుసుమధామ్నే కాయచ్ఛాయాకణాయితార్యమ్ణే ।
సీమ్నే చిరంతనగిరాం భూమ్నే కస్మైచిదాదధే ప్రణతిమ్ ॥ ౧౯౩ ॥

కుటిలకబరీభరేభ్యః కుంకుమసబ్రహ్మచారికిరణేభ్యః ।
కూలంకషస్తనేభ్యః కుర్మః ప్రణతిం కులాద్రికుతుకేభ్యః ॥ ౧౯౪ ॥

కోకణదశోణ చరణాత్ కోమల కురలాలి విజితశైవాలాత్ ।
ఉత్పలసుగంధి నయనాదురరీకుర్మో న దేవతమాన్యామ్ ॥ ౧౯౫ ॥

ఆపాటలాధరాణామానీలస్నిగ్ధబర్బరకచానామ్ ।
ఆమ్నాయ జీవనానామాకూతానాం హరస్య దాసోఽస్మి ॥ ౧౯౬ ॥

పుంఖితవిలాసహాసస్ఫురితాసు పురాహితాంకనిలయాసు ।
మగ్నం మనోమదీయం కాస్వపి కామారి జీవనాడీషు ॥ ౧౯౭ ॥

లలితా పాతు శిరో మే లలాటాంబా చ మధుమతీరూపా ।
భ్రూయుగ్మం చ భవానీ పుష్పశరా పాతు లోచనద్వంద్వమ్ ॥ ౧౯౮ ॥

పాయాన్నాసాం బాలా సుభగా దంతాంశ్చ సుందరీ జిహ్వామ్ ।
అధరోష్టమాదిశక్తిశ్చక్రేశీ పాతు మే చిరం చిబుకమ్ ॥ ౧౯౯ ॥

కామేశ్వరీ చ కర్ణౌ కామాక్షీ పాతు గండయోర్యుగలమ్ ।
శృంగారనాయికావ్యాద్వదనం సింహాసనేశ్వరీ చ గలమ్ ॥ ౨౦౦ ॥

స్కందప్రసూశ్చ పాతు స్కంధౌ బాహూ చ పాటలాంగీ మే ।
పాణీ చ పద్మనిలయా పాయాదనిశం నఖావలీర్విజయా ॥ ౨౦౧ ॥

కోదండినీ చ వక్షః కుక్షిం చావ్యాత్ కులాచలతనూజా ।
కల్యాణీ చ వలగ్నం కటిం చ పాయాత్కలాధరశిఖండా ॥ ౨౦౨ ॥

ఊరుద్వయం చ పాయాదుమా మృడానీ చ జానునీ రక్షేత్ ।
జంఘే చ షోడశీ మే పాయాత్ పాదౌ చ పాశసృణి హస్తా ॥ ౨౦౩ ॥

ప్రాతః పాతు పరా మాం మధ్యాహ్నే పాతు మణిగృహాధీశా ।
శర్వాణ్యవతు చ సాయం పాయాద్రాత్రౌ చ భైరవీ సాక్షాత్ ॥ ౨౦౪ ॥

భార్యా రక్షతు గౌరీ పాయాత్ పుత్రాంశ్చ బిందుగృహపీఠా ।
శ్రీవిద్యా చ యశో మే శీలం చావ్యాశ్చిరం మహారాజ్ఞీ ॥ ౨౦౫ ॥

పవనమయి పావకమయి క్షోణీమయి గగనమయి కృపీటమయి ।
రవిమయి శశిమయి దింమయి సమయమయి ప్రాణమయి శివే పాహి ॥ ౨౦౬ ॥

కాలి కపాలిని శూలిని భైరవి మాతంగి పంచమి త్రిపురే ।
వాగ్దేవి వింధ్యవాసిని బాలే భువనేశి పాలయ చిరం మామ్ ॥ ౨౦౭ ॥

అభినవసిందూరాభామంబ త్వాం చింతయంతి యే హృదయే ।
ఉపరి నిపతంతి తేషాముత్పలనయనాకటాక్షకల్లోలాః ॥ ౨౦౮ ॥

వర్గాష్టకమిలితాభిర్వశినీముఖ్యాభిరావృతాం భవతీమ్ ।
చింతయతాం సితవర్ణాం వాచో నిర్యాంత్యయత్నతో వదనాత్ ॥ ౨౦౯ ॥

కనకశలాకాగౌరీం కర్ణవ్యాలోలకుండలద్వితయామ్ ।
ప్రహసితముఖీం చ భవతీం ధ్యాయంతో యే త ఏవ భూధనదాః ॥ ౨౧౦ ॥

శీర్షాంభోరుహమధ్యే శీతలపీయూషవర్షిణీం భవతీమ్ ।
అనుదినమనుచింతయతామాయుష్యం భవతి పుష్కలమవన్యామ్ ॥ ౨౧౧ ॥

మధురస్మితాం మదారుణనయనాం మాతంగకుంభవక్షోజామ్ ।
చంద్రవతంసినీం త్వాం సవిధే పశ్యంతి సుకృతినః కేచిత్ ॥ ౨౧౨ ॥

లలితాయాః స్తవరత్నం లలితపదాభిః ప్రణీతమార్యాభిః ।
ప్రతిదినమవనౌ పఠతాం ఫలాని వక్తుం ప్రగల్భతే సైవ ॥ ౨౧౩ ॥

సదసదనుగ్రహనిగ్రహగృహీతమునివిగ్రహో భగవాన్ ।
సర్వాసాముపనిషదాం దుర్వాసా జయతి దేశికః ప్రథమః ॥ ౨౧౪ ॥
॥ ఇతి మహర్షిదుర్వాసః ప్రణీతం లలితాస్తవరత్నం సంపూర్ణమ్ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Lalitha Arya Dwisathi Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Tamil