Durga Saptashati Moorthi Rahasyam In Kannada

॥ Durga Saptashati Moorthi Rahasyam Kannada Lyrics ॥

॥ ಮೂರ್ತಿ ರಹಸ್ಯಮ್ ॥
ಋಷಿರುವಾಚ ।
ಓಂ ನಂದಾ ಭಗವತೀ ನಾಮ ಯಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ ನಂದಜಾ ।
ಸ್ತುತಾ ಸಾ ಪೂಜಿತಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಶೀಕುರ್ಯಾಜ್ಜಗತ್ತ್ರಯಮ್ ॥ ೧ ॥

ಕನಕೋತ್ತಮಕಾಂತಿಃ ಸಾ ಸುಕಾಂತಿಕನಕಾಂಬರಾ ।
ದೇವೀ ಕನಕವರ್ಣಾಭಾ ಕನಕೋತ್ತಮಭೂಷಣಾ ॥ ೨ ॥

ಕಮಲಾಂಕುಶಪಾಶಾಬ್ಜೈರಲಂಕೃತಚತುರ್ಭುಜಾ ।
ಇಂದಿರಾ ಕಮಲಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸಾ ಶ್ರೀ ರುಕ್ಮಾಂಬುಜಾಸನಾ ॥ ೩ ॥

ಯಾ ರಕ್ತದಂತಿಕಾ ನಾಮ ದೇವೀ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಮಯಾನಘ ।
ತಸ್ಯಾಃ ಸ್ವರೂಪಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶೃಣು ಸರ್ವಭಯಾಪಹಮ್ ॥ ೪ ॥

ರಕ್ತಾಂಬರಾ ರಕ್ತವರ್ಣಾ ರಕ್ತಸರ್ವಾಂಗಭೂಷಣಾ ।
ರಕ್ತಾಯುಧಾ ರಕ್ತನೇತ್ರಾ ರಕ್ತಕೇಶಾತಿಭೀಷಣಾ ॥ ೫ ॥

ರಕ್ತತೀಕ್ಷ್ಣನಖಾ ರಕ್ತದಶನಾ ರಕ್ತದಂತಿಕಾ ।
ಪತಿಂ ನಾರೀವಾನುರಕ್ತಾ ದೇವೀ ಭಕ್ತಂ ಭಜೇಜ್ಜನಮ್ ॥ ೬ ॥

ವಸುಧೇವ ವಿಶಾಲಾ ಸಾ ಸುಮೇರುಯುಗಲಸ್ತನೀ ।
ದೀರ್ಘೌ ಲಂಬಾವತಿಸ್ಥೂಲೌ ತಾವತೀವ ಮನೋಹರೌ ॥ ೭ ॥

ಕರ್ಕಶಾವತಿಕಾಂತೌ ತೌ ಸರ್ವಾನಂದಪಯೋನಿಧೀ ।
ಭಕ್ತಾನ್ ಸಂಪಾಯಯೇದ್ದೇವೀ ಸರ್ವಕಾಮದುಘೌ ಸ್ತನೌ ॥ ೮ ॥

ಖಡ್ಗಂ ಪಾತ್ರಂ ಚ ಮುಸಲಂ ಲಾಂಗಲಂ ಚ ಬಿಭರ್ತಿ ಸಾ ।
ಆಖ್ಯಾತಾ ರಕ್ತಚಾಮುಂಡಾ ದೇವೀ ಯೋಗೇಶ್ವರೀತಿ ಚ ॥ ೯ ॥

ಅನಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಮಖಿಲಂ ಜಗತ್ಸ್ಥಾವರಜಂಗಮಮ್ ।
ಇಮಾಂ ಯಃ ಪೂಜಯೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ ವ್ಯಾಪ್ನೋತಿ ಚರಾಚರಮ್ ॥ ೧೦ ॥

[ಭುಕ್ತ್ವಾ ಭೋಗಾನ್ ಯಥಾಕಾಮಂ ದೇವೀಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ।]
ಅಧೀತೇ ಯ ಇಮಂ ನಿತ್ಯಂ ರಕ್ತದಂತ್ಯಾ ವಪುಃಸ್ತವಮ್ ।
ತಂ ಸಾ ಪರಿಚರೇದ್ದೇವೀ ಪತಿಂ ಪ್ರಿಯಮಿವಾಂಗನಾ ॥ ೧೧ ॥

See Also  Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 8 In Kannada And English

ಶಾಕಂಭರೀ ನೀಲವರ್ಣಾ ನೀಲೋತ್ಪಲವಿಲೋಚನಾ ।
ಗಂಭೀರನಾಭಿಸ್ತ್ರಿವಲೀವಿಭೂಷಿತತನೂದರೀ ॥ ೧೨ ॥

ಸುಕರ್ಕಶಸಮೋತ್ತುಂಗವೃತ್ತಪೀನಘನಸ್ತನೀ ।
ಮುಷ್ಟಿಂ ಶಿಲೀಮುಖಾಪೂರ್ಣಂ ಕಮಲಂ ಕಮಲಾಲಯಾ ॥ ೧೩ ॥

ಪುಷ್ಪಪಲ್ಲವಮೂಲಾದಿಫಲಾಢ್ಯಂ ಶಾಕಸಂಚಯಮ್ ।
ಕಾಮ್ಯಾನಂತರಸೈರ್ಯುಕ್ತಂ ಕ್ಷುತ್ತೃಣ್ಮೃತ್ಯುಭಯಾಪಹಮ್ ॥ ೧೪ ॥

ಕಾರ್ಮುಕಂ ಚ ಸ್ಫುರತ್ಕಾಂತಿ ಬಿಭ್ರತೀ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ।
ಶಾಕಂಭರೀ ಶತಾಕ್ಷೀ ಸಾ ಸೈವ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ ॥ ೧೫ ॥

ವಿಶೋಕಾ ದುಷ್ಟದಮನೀ ಶಮನೀ ದುರಿತಾಪದಾಮ್ ।
ಉಮಾ ಗೌರೀ ಸತೀ ಚಂಡೀ ಕಾಲಿಕಾ ಸಾ ಚ ಪಾರ್ವತೀ ॥ ೧೬ ॥

ಶಾಕಂಭರೀಂ ಸ್ತುವನ್ ಧ್ಯಾಯನ್ ಜಪನ್ ಸಂಪೂಜಯನ್ನಮನ್ ।
ಅಕ್ಷಯ್ಯಮಶ್ನುತೇ ಶೀಘ್ರಮನ್ನಪಾನಾಮೃತಂ ಫಲಮ್ ॥ ೧೭ ॥

ಭೀಮಾಪಿ ನೀಲವರ್ಣಾ ಸಾ ದಂಷ್ಟ್ರಾದಶನಭಾಸುರಾ ।
ವಿಶಾಲಲೋಚನಾ ನಾರೀ ವೃತ್ತಪೀನಪಯೋಧರಾ ॥ ೧೮ ॥

ಚಂದ್ರಹಾಸಂ ಚ ಡಮರುಂ ಶಿರಃಪಾತ್ರಂ ಚ ಬಿಭ್ರತೀ ।
ಏಕವೀರಾ ಕಾಲರಾತ್ರಿಃ ಸೈವೋಕ್ತಾ ಕಾಮದಾ ಸ್ತುತಾ ॥ ೧೯ ॥

ತೇಜೋಮಂಡಲದುರ್ಧರ್ಷಾ ಭ್ರಾಮರೀ ಚಿತ್ರಕಾಂತಿಭೃತ್ ।
ಚಿತ್ರಾನುಲೇಪನಾ ದೇವೀ ಚಿತ್ರಾಭರಣಭೂಷಿತಾ ॥ ೨೦ ॥

ಚಿತ್ರಭ್ರಮರಪಾಣಿಃ ಸಾ ಮಹಾಮಾರೀತಿ ಗೀಯತೇ ।
ಇತ್ಯೇತಾ ಮೂರ್ತಯೋ ದೇವ್ಯಾ ಯಾಃ ಖ್ಯಾತಾ ವಸುಧಾಧಿಪ ॥ ೨೧ ॥

ಜಗನ್ಮಾತುಶ್ಚಂಡಿಕಾಯಾಃ ಕೀರ್ತಿತಾಃ ಕಾಮಧೇನವಃ ।
ಇದಂ ರಹಸ್ಯಂ ಪರಮಂ ನ ವಾಚ್ಯಂ ಕಸ್ಯಚಿತ್ತ್ವಯಾ ॥ ೨೨ ॥

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತೀನಾಮಭೀಷ್ಟಫಲದಾಯಕಮ್ ।
ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ದೇವೀಂ ಜಪ ನಿರಂತರಮ್ ॥ ೨೩ ॥

ಸಪ್ತಜನ್ಮಾರ್ಜಿತೈರ್ಘೋರೈರ್ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾಸಮೈರಪಿ ।
ಪಾಠಮಾತ್ರೇಣ ಮಂತ್ರಾಣಾಂ ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಕಿಲ್ಬಿಷೈಃ ॥ ೨೪ ॥

See Also  Suvarnamala Stuti In Kannada – Kannada Shlokas

ದೇವ್ಯಾ ಧ್ಯಾನಂ ಮಯಾ ಖ್ಯಾತಂ ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಮಹತ್ ।
ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ಸರ್ವಕಾಮಫಲಪ್ರದಮ್ ॥ ೨೫ ॥

ಏತಸ್ಯಾಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಸಾದೇನ ಸರ್ವಮಾನ್ಯೋ ಭವಿಷ್ಯಸಿ ।
ಸರ್ವರೂಪಮಯೀ ದೇವೀ ಸರ್ವಂ ದೇವೀಮಯಂ ಜಗತ್ ।
ಅತೋಽಹಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಂ ತಾಂ ನಮಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ ೨೬ ॥

ಇತಿ ಮೂರ್ತಿರಹಸ್ಯಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Durga Saptashati Moorthi Rahasyam in EnglishSanskrit ।Kannada – TeluguTamil