Durga Saptashati Moorthi Rahasyam In Telugu

॥ Durga Saptashati Moorthi Rahasyam Telugu Lyrics ॥

॥ మూర్తి రహస్యమ్ ॥
ఋషిరువాచ ।
ఓం నందా భగవతీ నామ యా భవిష్యతి నందజా ।
స్తుతా సా పూజితా భక్త్యా వశీకుర్యాజ్జగత్త్రయమ్ ॥ ౧ ॥

కనకోత్తమకాంతిః సా సుకాంతికనకాంబరా ।
దేవీ కనకవర్ణాభా కనకోత్తమభూషణా ॥ ౨ ॥

కమలాంకుశపాశాబ్జైరలంకృతచతుర్భుజా ।
ఇందిరా కమలా లక్ష్మీః సా శ్రీ రుక్మాంబుజాసనా ॥ ౩ ॥

యా రక్తదంతికా నామ దేవీ ప్రోక్తా మయానఘ ।
తస్యాః స్వరూపం వక్ష్యామి శృణు సర్వభయాపహమ్ ॥ ౪ ॥

రక్తాంబరా రక్తవర్ణా రక్తసర్వాంగభూషణా ।
రక్తాయుధా రక్తనేత్రా రక్తకేశాతిభీషణా ॥ ౫ ॥

రక్తతీక్ష్ణనఖా రక్తదశనా రక్తదంతికా ।
పతిం నారీవానురక్తా దేవీ భక్తం భజేజ్జనమ్ ॥ ౬ ॥

వసుధేవ విశాలా సా సుమేరుయుగలస్తనీ ।
దీర్ఘౌ లంబావతిస్థూలౌ తావతీవ మనోహరౌ ॥ ౭ ॥

కర్కశావతికాంతౌ తౌ సర్వానందపయోనిధీ ।
భక్తాన్ సంపాయయేద్దేవీ సర్వకామదుఘౌ స్తనౌ ॥ ౮ ॥

ఖడ్గం పాత్రం చ ముసలం లాంగలం చ బిభర్తి సా ।
ఆఖ్యాతా రక్తచాముండా దేవీ యోగేశ్వరీతి చ ॥ ౯ ॥

అనయా వ్యాప్తమఖిలం జగత్స్థావరజంగమమ్ ।
ఇమాం యః పూజయేద్భక్త్యా స వ్యాప్నోతి చరాచరమ్ ॥ ౧౦ ॥

[భుక్త్వా భోగాన్ యథాకామం దేవీసాయుజ్యమాప్నుయాత్ ।]
అధీతే య ఇమం నిత్యం రక్తదంత్యా వపుఃస్తవమ్ ।
తం సా పరిచరేద్దేవీ పతిం ప్రియమివాంగనా ॥ ౧౧ ॥

See Also  Pavana Rama Nama Sudharasa Panamu In Telugu – Sri Ramadasu Keerthanalu

శాకంభరీ నీలవర్ణా నీలోత్పలవిలోచనా ।
గంభీరనాభిస్త్రివలీవిభూషితతనూదరీ ॥ ౧౨ ॥

సుకర్కశసమోత్తుంగవృత్తపీనఘనస్తనీ ।
ముష్టిం శిలీముఖాపూర్ణం కమలం కమలాలయా ॥ ౧౩ ॥

పుష్పపల్లవమూలాదిఫలాఢ్యం శాకసంచయమ్ ।
కామ్యానంతరసైర్యుక్తం క్షుత్తృణ్మృత్యుభయాపహమ్ ॥ ౧౪ ॥

కార్ముకం చ స్ఫురత్కాంతి బిభ్రతీ పరమేశ్వరీ ।
శాకంభరీ శతాక్షీ సా సైవ దుర్గా ప్రకీర్తితా ॥ ౧౫ ॥

విశోకా దుష్టదమనీ శమనీ దురితాపదామ్ ।
ఉమా గౌరీ సతీ చండీ కాలికా సా చ పార్వతీ ॥ ౧౬ ॥

శాకంభరీం స్తువన్ ధ్యాయన్ జపన్ సంపూజయన్నమన్ ।
అక్షయ్యమశ్నుతే శీఘ్రమన్నపానామృతం ఫలమ్ ॥ ౧౭ ॥

భీమాపి నీలవర్ణా సా దంష్ట్రాదశనభాసురా ।
విశాలలోచనా నారీ వృత్తపీనపయోధరా ॥ ౧౮ ॥

చంద్రహాసం చ డమరుం శిరఃపాత్రం చ బిభ్రతీ ।
ఏకవీరా కాలరాత్రిః సైవోక్తా కామదా స్తుతా ॥ ౧౯ ॥

తేజోమండలదుర్ధర్షా భ్రామరీ చిత్రకాంతిభృత్ ।
చిత్రానులేపనా దేవీ చిత్రాభరణభూషితా ॥ ౨౦ ॥

చిత్రభ్రమరపాణిః సా మహామారీతి గీయతే ।
ఇత్యేతా మూర్తయో దేవ్యా యాః ఖ్యాతా వసుధాధిప ॥ ౨౧ ॥

జగన్మాతుశ్చండికాయాః కీర్తితాః కామధేనవః ।
ఇదం రహస్యం పరమం న వాచ్యం కస్యచిత్త్వయా ॥ ౨౨ ॥

వ్యాఖ్యానం దివ్యమూర్తీనామభీష్టఫలదాయకమ్ ।
తస్మాత్ సర్వప్రయత్నేన దేవీం జప నిరంతరమ్ ॥ ౨౩ ॥

సప్తజన్మార్జితైర్ఘోరైర్బ్రహ్మహత్యాసమైరపి ।
పాఠమాత్రేణ మంత్రాణాం ముచ్యతే సర్వకిల్బిషైః ॥ ౨౪ ॥

See Also  1000 Names Of Sri Muthu Kumara Subrahmanya Murti – Sahasranama Stotram In Telugu

దేవ్యా ధ్యానం మయా ఖ్యాతం గుహ్యాద్గుహ్యతరం మహత్ ।
తస్మాత్ సర్వప్రయత్నేన సర్వకామఫలప్రదమ్ ॥ ౨౫ ॥

ఏతస్యాస్త్వం ప్రసాదేన సర్వమాన్యో భవిష్యసి ।
సర్వరూపమయీ దేవీ సర్వం దేవీమయం జగత్ ।
అతోఽహం విశ్వరూపాం తాం నమామి పరమేశ్వరీమ్ ॥ ౨౬ ॥

ఇతి మూర్తిరహస్యం సంపూర్ణమ్ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Durga Saptashati Moorthi Rahasyam in EnglishSanskritKannada – Telugu – Tamil