Gakara Sri Ganapathi Sahasranama Stotram In Telugu

॥ Gakara Sri Ganapathi Sahasranama Stotram Telugu Lyrics ॥

॥ గకారాది శ్రీ గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం ॥
అస్య శ్రీగణపతిగకారాదిసహస్రనామమాలామంత్రస్య దుర్వాసా ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః శ్రీగణపతిర్దేవతా గం బీజం స్వాహా శక్తిః గ్లౌం కీలకం మమ సకలాభీష్టసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ।

న్యాసః ।
ఓం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః ।
శ్రీం తర్జనీభ్యాం నమః ।
హ్రీం మధ్యమాభ్యాం నమః ।
క్రీం అనామికాభ్యాం నమః ।
గ్లౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః ।
గం కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ।

ఓం హృదయాయ నమః ।
శ్రీం శిరసే స్వాహా ।
హ్రీం శిఖాయై వషట్ ।
క్రీం కవచాయ హుమ్ ।
గ్లౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ।
గం అస్త్రాయ ఫట్ ।
భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః ।

ధ్యానమ్ –
ఓంకార సన్నిభమిభాననమిందుభాలమ్
ముక్తాగ్రబిందుమమలద్యుతిమేకదంతమ్ ।
లంబోదరం కలచతుర్భుజమాదిదేవం
ధ్యాయేన్మహాగణపతిం మతిసిద్ధికాంతమ్ ॥

ధ్యాయేన్నిత్యం గణేశం పరమగుణయుతం చిత్తసంస్థం త్రిణేత్రమ్
ఏకం దేవం త్వనేకం పరమసుఖయుతం దేవదేవం ప్రసన్నమ్ ।
శుండాదండాఢ్యగండోద్గలితమదజలోల్లోల మత్తాలిమాలమ్
శ్రీమంతం విఘ్నరాజం సకలసుఖకరం శ్రీగణేశం నమామి ॥

స్తోత్రమ్ –
ఓం గణేశ్వరో గణాధ్యక్షో గణారాధ్యో గణప్రియః ।
గణనాథో గణస్వామీ గణేశో గణనాయకః ॥ ౧ ॥

గణమూర్తిర్గణపతిర్గణత్రాతా గణంజయః ।
గణపోఽథ గణక్రీడో గణదేవో గణాధిపః ॥ ౨ ॥

గణజ్యేష్ఠో గణశ్రేష్ఠో గణప్రేష్ఠో గణాధిరాట్ ।
గణరాడ్గణగోప్తాథ గణాంగో గణదైవతమ్ ॥ ౩ ॥

గణబంధుర్గణసుహృద్గణాధీశో గణప్రథః ।
గణప్రియసఖః శశ్వద్గణప్రియసుహృత్తథా ॥ ౪ ॥

గణప్రియరతో నిత్యం గణప్రీతివివర్ధనః ।
గణమండలమధ్యస్థో గణకేలిపరాయణః ॥ ౫ ॥

గణాగ్రణీర్గణేశానో గణగీతో గణోచ్ఛ్రయః ।
గణ్యో గణహితో గర్జద్గణసేనో గణోద్ధతః ॥ ౬ ॥

గణభీతిప్రమథనో గణభీత్యపహారకః ।
గణనార్హో గణప్రౌఢో గణభర్తా గణప్రభుః ॥ ౭ ॥

గణసేనో గణచరో గణప్రజ్ఞో గణైకరాట్ ।
గణాగ్ర్యో గణనామా చ గణపాలనతత్పరః ॥ ౮ ॥

గణజిద్గణగర్భస్థో గణప్రవణమానసః ।
గణగర్వపరీహర్తా గణో గణనమస్కృతః ॥ ౯ ॥

గణార్చితాంఘ్రియుగళో గణరక్షణకృత్సదా ।
గణధ్యాతో గణగురుర్గణప్రణయతత్పరః ॥ ౧౦ ॥

గణాగణపరిత్రాతా గణాధిహరణోద్ధురః ।
గణసేతుర్గణనుతో గణకేతుర్గణాగ్రగః ॥ ౧౧ ॥

గణహేతుర్గణగ్రాహీ గణానుగ్రహకారకః ।
గణాగణానుగ్రహభూర్గణాగణవరప్రదః ॥ ౧౨ ॥

గణస్తుతో గణప్రాణో గణసర్వస్వదాయకః ।
గణవల్లభమూర్తిశ్చ గణభూతిర్గణేష్టదః ॥ ౧౩ ॥

గణసౌఖ్యప్రదాతా చ గణదుఃఖప్రణాశనః ।
గణప్రథితనామా చ గణాభీష్టకరః సదా ॥ ౧౪ ॥

గణమాన్యో గణఖ్యాతో గణవీతో గణోత్కటః ।
గణపాలో గణవరో గణగౌరవదాయకః ॥ ౧౫ ॥

గణగర్జితసంతుష్టో గణస్వచ్ఛందగః సదా ।
గణరాజో గణశ్రీదో గణాభయకరః క్షణాత్ ॥ ౧౬ ॥

గణమూర్ధాభిషిక్తశ్చ గణసైన్యపురస్సరః ।
గుణాతీతో గుణమయో గుణత్రయవిభాగకృత్ ॥ ౧౭ ॥

గుణీ గుణాకృతిధరో గుణశాలీ గుణప్రియః ।
గుణపూర్ణో గుణాంభోధిర్గుణభాగ్గుణదూరగః ॥ ౧౮ ॥

గుణాగుణవపుర్గౌణశరీరో గుణమండితః ।
గుణస్త్రష్టా గుణేశానో గుణేశోఽథ గుణేశ్వరః ॥ ౧౯ ॥

గుణసృష్టజగత్సంఘో గుణసంఘో గుణైకరాట్ – [గుణముఖ్యో]
గుణప్రవృష్టో గుణభూర్గుణీకృతచరాచరః ॥ ౨౦ ॥

గుణప్రవణసంతుష్టో గుణహీనపరాఙ్ముఖః ।
గుణైకభూర్గుణశ్రేష్ఠో గుణజ్యేష్ఠో గుణప్రభుః ॥ ౨౧ ॥

గుణజ్ఞో గుణసంపూజ్యో గుణైకసదనం సదా ।
గుణప్రణయవాన్ గౌణప్రకృతిర్గుణభాజనమ్ ॥ ౨౨ ॥

గుణిప్రణతపాదాబ్జో గుణిగీతో గుణోజ్జ్వలః ।
గుణవాన్ గుణసంపన్నో గుణానందితమానసః ॥ ౨౩ ॥

గుణసంచారచతురో గుణసంచయసుందరః ।
గుణగౌరో గుణాధారో గుణసంవృతచేతనః ॥ ౨౪ ॥

గుణకృద్గుణభృన్నిత్యం గుణాగ్ర్యో గుణపారదృక్ – [గుణ్యో]
గుణప్రచారీ గుణయుగ్గుణాగుణవివేకకృత్ ॥ ౨౫ ॥

గుణాకరో గుణకరో గుణప్రవణవర్ధనః ।
గుణగూఢచరో గౌణసర్వసంసారచేష్టితః ॥ ౨౬ ॥

గుణదక్షిణసౌహార్దో గుణలక్షణతత్త్వవిత్ ।
గుణహారీ గుణకలో గుణసంఘసఖస్సదా ॥ ౨౭ ॥

గుణసంస్కృతసంసారో గుణతత్త్వవివేచకః ।
గుణగర్వధరో గౌణసుఖదుఃఖోదయో గుణః ॥ ౨౮ ॥

గుణాధీశో గుణలయో గుణవీక్షణలాలసః ।
గుణగౌరవదాతా చ గుణదాతా గుణప్రదః ॥ ౨౯ ॥

గుణకృద్గుణసంబంధో గుణభృద్గుణబంధనః ।
గుణహృద్యో గుణస్థాయీ గుణదాయీ గుణోత్కటః ॥ ౩౦ ॥

గుణచక్రధరో గౌణావతారో గుణబాంధవః ।
గుణబంధుర్గుణప్రజ్ఞో గుణప్రాజ్ఞో గుణాలయః ॥ ౩౧ ॥

గుణధాతా గుణప్రాణో గుణగోపో గుణాశ్రయః ।
గుణయాయీ గుణాధాయీ గుణపో గుణపాలకః ॥ ౩౨ ॥

గుణాహృతతనుర్గౌణో గీర్వాణో గుణగౌరవః ।
గుణవత్పూజితపదో గుణవత్ప్రీతిదాయకః ॥ ౩౩ ॥

గుణవద్గీతకీర్తిశ్చ గుణవద్బద్ధసౌహృదః ।
గుణవద్వరదో నిత్యం గుణవత్ప్రతిపాలకః ॥ ౩౪ ॥

గుణవద్గుణసంతుష్టో గుణవద్రచితస్తవః ।
గుణవద్రక్షణపరో గుణవత్ప్రణతప్రియః ॥ ౩౫ ॥

గుణవచ్చక్రసంచారో గుణవత్కీర్తివర్ధనః ।
గుణవద్గుణచిత్తస్థో గుణవద్గుణరక్షకః ॥ ౩౬ ॥

గుణవత్పోషణకరో గుణవచ్ఛత్రుసూదనః ।
గుణవత్సిద్ధిదాతా చ గుణవద్గౌరవప్రదః ॥ ౩౭ ॥

గుణవత్ప్రణవస్వాంతో గుణవద్గుణభూషణః ।
గుణవత్కులవిద్వేషివినాశకరణక్షమః ॥ ౩౮ ॥

See Also  Sri Ganesha Dwadasanama Stotra In Sanskrit

గుణిస్తుతగుణో గర్జప్రలయాంబుదనిస్స్వనః ।
గజో గజపతిర్గర్జద్గజయుద్ధవిశారదః ॥ ౩౯ ॥

గజాస్యో గజకర్ణోఽథ గజరాజో గజాననః ।
గజరూపధరో గర్జద్గజయూథోద్ధరధ్వనిః ॥ ౪౦ ॥

గజాధీశో గజాధారో గజాసురజయోద్ధురః ।
గజదంతో గజవరో గజకుంభో గజధ్వనిః ॥ ౪౧ ॥

గజమాయో గజమయో గజశ్రీర్గజగర్జితః ।
గజమయాహరో నిత్యం గజపుష్టిప్రదాయకః ॥ ౪౨ ॥

గజోత్పత్తిర్గజత్రాతా గజహేతుర్గజాధిపః ।
గజముఖ్యో గజకులప్రవరో గజదైత్యహా ॥ ౪౩ ॥

గజకేతుర్గజాధ్యక్షో గజసేతుర్గజాకృతిః ।
గజవంద్యో గజప్రాణో గజసేవ్యో గజప్రభుః ॥ ౪౪ ॥

గజమత్తో గజేశానో గజేశో గజపుంగవః ।
గజదంతధరో గుంజన్మధుపో గజవేషభృత్ ॥ ౪౫ ॥

గజచ్ఛద్మ గజాగ్రస్థో గజయాయీ గజాజయః ।
గజరాడ్గజయూథస్థో గజగంజకభంజకః ॥ ౪౬ ॥

గర్జితోజ్ఝితదైత్యాసుర్గర్జితత్రాతవిష్టపః ।
గానజ్ఞో గానకుశలో గానతత్త్వవివేచకః ॥ ౪౭ ॥

గానశ్లాఘీ గానరసో గానజ్ఞానపరాయణః ।
గానాగమజ్ఞో గానాంగో గానప్రవణచేతనః ॥ ౪౮ ॥

గానకృద్గానచతురో గానవిద్యావిశారదః ।
గానధ్యేయో గానగమ్యో గానధ్యానపరాయణః ॥ ౪౯ ॥

గానభూర్గానశీలశ్చ గానశాలీ గతశ్రమః ।
గానవిజ్ఞానసంపన్నో గానశ్రవణలాలసః ॥ ౫౦ ॥

గానాయత్తో గానమయో గానప్రణయవాన్ సదా ।
గానధ్యాతా గానబుద్ధిర్గానోత్సుకమనాః పునః ॥ ౫౧ ॥

గానోత్సుకో గానభూమిర్గానసీమా గుణోజ్జ్వలః ।
గానాంగజ్ఞానవాన్ గానమానవాన్ గానపేశలః ॥ ౫౨ ॥

గానవత్ప్రణయో గానసముద్రో గానభూషణః ।
గానసింధుర్గానపరో గానప్రాణో గానాశ్రయః ॥ ౫౩ ॥

గానైకభూర్గానహృష్టో గానచక్షుర్గానైకదృక్ ।
గానమత్తో గానరుచిర్గానవిద్గానవిత్ప్రియః ॥ ౫౪ ॥

గానాంతరాత్మా గానాఢ్యో గానాభ్రాజత్సుభాస్వరః ।
గానమాయో గానధరో గానవిద్యావిశోధకః ॥ ౫౫ ॥

గానాహితఘ్నో గానేంద్రో గానలీనో గతిప్రియః ।
గానాధీశో గానలయో గానాధారో గతీశ్వరః ॥ ౫౬ ॥

గానవన్మానదో గానభూతిర్గానైకభూతిమాన్ ।
గానతానరతో గానతానధ్యానవిమోహితః ॥ ౫౭ ॥

గురుర్గురూదరశ్రోణిర్గురుతత్త్వార్థదర్శనః ।
గురుస్తుతో గురుగుణో గురుమాయో గురుప్రియః ॥ ౫౮ ॥

గురుకీర్తిర్గురుభుజో గురువక్షా గురుప్రభః ।
గురులక్షణసంపన్నో గురుద్రోహపరాఙ్ముఖః ॥ ౫౯ ॥

గురువిద్యో గురుత్రాణో గురుబాహుర్బలోచ్ఛ్రయః ।
గురుదైత్యప్రాణహరో గురుదైత్యాపహారకః ॥ ౬౦ ॥

గురుగర్వహరో గుహ్యప్రవరో గురుదర్పహా ।
గురుగౌరవదాయీ చ గురుభీత్యపహారకః ॥ ౬౧ ॥

గురుశుండో గురుస్కంధో గురుజంఘో గురుప్రథః ।
గురుఫాలో గురుగలో గురుశ్రీర్గురుగర్వనుత్ ॥ ౬౨ ॥

గురూరుర్గురుపీనాంసో గురుప్రణయలాలసః ।
గురుముఖ్యో గురుకులస్థాయీ గురుగుణస్సదా ॥ ౬౩ ॥

గురుసంశయభేత్తా చ గురుమాన్యప్రదాయకః ।
గురుధర్మసదారాధ్యో గురుధర్మనికేతనః ॥ ౬౪ ॥ [ధార్మిక]

గురుదైత్యకులచ్ఛేత్తా గురుసైన్యో గురుద్యుతిః ।
గురుధర్మాగ్రగణ్యోఽథ గురుధర్మధురంధరః ।
గరిష్ఠో గురుసంతాపశమనో గురుపూజితః ॥ ౬౫ ॥

గురుధర్మధరో గౌరధర్మాధారో గదాపహః ।
గురుశాస్త్రవిచారజ్ఞో గురుశాస్త్రకృతోద్యమః ॥ ౬౬ ॥

గురుశాస్త్రార్థనిలయో గురుశాస్త్రాలయస్సదా ।
గురుమంత్రో గురుశ్రేష్ఠో గురుమంత్రఫలప్రదః ॥ ౬౭ ॥

[*గురుపాతకసందోహప్రాయశ్చిత్తాయితార్చనః*]
గురుస్త్రీగమనోద్దామప్రాయశ్చిత్తనివారకః ।
గురుసంసారసుఖదో గురుసంసారదుఃఖభిత్ ॥ ౬౮ ॥

గురుశ్లాఘాపరో గౌరభానుఖండావతంసభృత్ ।
గురుప్రసన్నమూర్తిశ్చ గురుశాపవిమోచకః ॥ ౬౯ ॥

గురుకాంతిర్గురుమహాన్ గురుశాసనపాలకః ।
గురుతంత్రో గురుప్రజ్ఞో గురుభో గురుదైవతమ్ ॥ ౭౦ ॥

గురువిక్రమసంచారో గురుదృగ్గురువిక్రమః ।
గురుక్రమో గురుప్రేష్ఠో గురుపాషండఖండకః ॥ ౭౧ ॥

గురుగర్జితసంపూర్ణబ్రహ్మాండో గురుగర్జితః ।
గురుపుత్రప్రియసఖో గురుపుత్రభయాపహః ॥ ౭౨ ॥

గురుపుత్రపరిత్రాతా గురుపుత్రవరప్రదః ।
గురుపుత్రార్తిశమనో గురుపుత్రాధినాశనః ॥ ౭౩ ॥

గురుపుత్రప్రాణదాతా గురుభక్తిపరాయణః ।
గురువిజ్ఞానవిభవో గౌరభానువరప్రదః ॥ ౭౪ ॥

గౌరభానుస్తుతో గౌరభానుత్రాసాపహారకః ।
గౌరభానుప్రియో గౌరభానుర్గౌరవవర్ధనః ॥ ౭౫ ॥

గౌరభానుపరిత్రాతా గౌరభానుసఖస్సదా ।
గౌరభానుప్రభుర్గౌరభానుభీతిప్రణాశనః ॥ ౭౬ ॥

గౌరీతేజస్సముత్పన్నో గౌరీహృదయనందనః ।
గౌరీస్తనంధయో గౌరీమనోవాంఛితసిద్ధికృత్ ॥ ౭౭ ॥

గౌరో గౌరగుణో గౌరప్రకాశో గౌరభైరవః ।
గౌరీశనందనో గౌరీప్రియపుత్రో గదాధరః ॥ ౭౮ ॥

గౌరీవరప్రదో గౌరీప్రణయో గౌరసచ్ఛవిః ।
గౌరీగణేశ్వరో గౌరీప్రవణో గౌరభావనః ॥ ౭౯ ॥

గౌరాత్మా గౌరకీర్తిశ్చ గౌరభావో గరిష్ఠదృక్ ।
గౌతమో గౌతమీనాథో గౌతమీప్రాణవల్లభః ॥ ౮౦ ॥

గౌతమాభీష్టవరదో గౌతమాభయదాయకః ।
గౌతమప్రణయప్రహ్వో గౌతమాశ్రమదుఃఖహా ॥ ౮౧ ॥

గౌతమీతీరసంచారీ గౌతమీతీర్థనాయకః ।
గౌతమాపత్పరిహారో గౌతమాధివినాశనః ॥ ౮౨ ॥

గోపతిర్గోధనో గోపో గోపాలప్రియదర్శనః ।
గోపాలో గోగణాధీశో గోకశ్మలనివర్తకః ॥ ౮౩ ॥

గోసహస్రో గోపవరో గోపగోపీసుఖావహః ।
గోవర్ధనో గోపగోపో గోమాన్గోకులవర్ధనః ॥ ౮౪ ॥

గోచరో గోచరాధ్యక్షో గోచరప్రీతివృద్ధికృత్ ।
గోమీ గోకష్టసంత్రాతా గోసంతాపనివర్తకః ॥ ౮౫ ॥

గోష్ఠో గోష్ఠాశ్రయో గోష్ఠపతిర్గోధనవర్ధనః ।
గోష్ఠప్రియో గోష్ఠమయో గోష్ఠామయనివర్తకః ॥ ౮౬ ॥

గోలోకో గోలకో గోభృద్గోభర్తా గోసుఖావహః ।
గోధుగ్గోధుగ్గణప్రేష్ఠో గోదోగ్ధా గోపయప్రియః ॥ ౮౭ ॥

గోత్రో గోత్రపతిర్గోత్రప్రభుర్గోత్రభయాపహః ।
గోత్రవృద్ధికరో గోత్రప్రియో గోత్రార్తినాశనః ॥ ౮౮ ॥

గోత్రోద్ధారపరో గోత్రప్రవరో గోత్రదైవతమ్ ।
గోత్రవిఖ్యాతనామా చ గోత్రీ గోత్రప్రపాలకః ॥ ౮౯ ॥

See Also  Narayaniyam Trtiyadasakam In Telugu – Narayaneeyam Dasakam 3

గోత్రసేతుర్గోత్రకేతుర్గోత్రహేతుర్గతక్లమః ।
గోత్రత్రాణకరో గోత్రపతిర్గోత్రేశపూజితః ॥ ౯౦ ॥

గోత్రవిద్గోత్రభిత్త్రాతా గోత్రభిద్వరదాయకః ।
గోత్రభిత్పూజితపదో గోత్రభిచ్ఛత్రుసూదనః ॥ ౯౧ ॥

గోత్రభిత్ప్రీతిదో నిత్యం గోత్రభిద్గోత్రపాలకః ।
గోత్రభిద్గీతచరితో గోత్రభిద్రాజ్యరక్షకః ॥ ౯౨ ॥

గోత్రభిద్వరదాయీ చ గోత్రభిత్ప్రణయాస్పదమ్ ।
గోత్రభిద్భయసంభేత్తా గోత్రభిన్మానదాయకః ॥ ౯౩ ॥

గోత్రభిద్గోపనపరో గోత్రభిత్సైన్యనాయకః ।
గోత్రాధిపప్రియో గోత్రపుత్రీపుత్రో గిరిప్రియః ॥ ౯౪ ॥

గ్రంథజ్ఞో గ్రంథకృద్గ్రంథగ్రంథభిద్గ్రంథవిఘ్నహా ।
గ్రంథాదిర్గ్రంథసంచారో గ్రంథశ్రవణలోలుపః ॥ ౯౫ ॥

గ్రంథాధీనక్రియో గ్రంథప్రియో గ్రంథార్థతత్త్వవిత్ ।
గ్రంథసంశయసంఛేత్తా గ్రంథవక్తా గ్రహాగ్రణీః ॥ ౯౬ ॥

గ్రంథగీతగుణో గ్రంథగీతో గ్రంథాదిపూజితః ।
గ్రంథారంభస్తుతో గ్రంథగ్రాహీ గ్రంథార్థపారదృక్ ॥ ౯౭ ॥

గ్రంథదృగ్గ్రంథవిజ్ఞానో గ్రంథసందర్భశోధకః ।
గ్రంథకృత్పూజితో గ్రంథకరో గ్రంథపరాయణః ॥ ౯౮ ॥

గ్రంథపారాయణపరో గ్రంథసందేహభంజకః ।
గ్రంథకృద్వరదాతా చ గ్రంథకృద్గ్రంథవందితః ॥ ౯౯ ॥

గ్రంథానురక్తో గ్రంథజ్ఞో గ్రంథానుగ్రహదాయకః ।
గ్రంథాంతరాత్మా గ్రంథార్థపండితో గ్రంథసౌహృదః ॥ ౧౦౦ ॥

గ్రంథపారంగమో గ్రంథగుణవిద్గ్రంథవిగ్రహః ।
గ్రంథసేతుర్గ్రంథహేతుర్గ్రంథకేతుర్గ్రహాగ్రగః ॥ ౧౦౧ ॥

గ్రంథపూజ్యో గ్రంథగేయో గ్రంథగ్రథనలాలసః ।
గ్రంథభూమిర్గ్రహశ్రేష్ఠో గ్రహకేతుర్గ్రహాశ్రయః ॥ ౧౦౨ ॥

గ్రంథకారో గ్రంథకారమాన్యో గ్రంథప్రసారకః ।
గ్రంథశ్రమజ్ఞో గ్రంథాంగో గ్రంథభ్రమనివారకః ॥ ౧౦౩ ॥

గ్రంథప్రవణసర్వాంగో గ్రంథప్రణయతత్పరః ।
గీతో గీతగుణో గీతకీర్తిర్గీతవిశారదః ॥ ౧౦౪ ॥

గీతస్ఫీతయశా గీతప్రణయీ గీతచంచురః ।
గీతప్రసన్నో గీతాత్మా గీతలోలో గతస్పృహః ॥ ౧౦౫ ॥

గీతాశ్రయో గీతమయో గీతాతత్త్వార్థకోవిదః ।
గీతాసంశయసంఛేత్తా గీతాసంగీతశాశనః ॥ ౧౦౬ ॥

గీతార్థజ్ఞో గీతతత్త్వో గీతాతత్త్వం గీతాశ్రయః ।
గీతాసారో గీతాకృతిర్గీతావిఘ్ననాశనః ॥ ౧౦౭ ॥

గీతాసక్తో గీతలీనో గీతావిగతసఞ్జ్వరః ।
గీతైకధృగ్గీతభూతిర్గీతప్రీతిర్గతాలసః ॥ ౧౦౮ ॥

గీతవాద్యపటుర్గీతప్రభుర్గీతార్థతత్త్వవిత్ ।
గీతాగీతవివేకజ్ఞో గీతాప్రవణచేతనః ॥ ౧౦౯ ॥

గతభీర్గతవిద్వేషో గతసంసారబంధనః ।
గతమాయో గతత్రాసో గతదుఃఖో గతజ్వరః ॥ ౧౧౦ ॥

గతాసుహృద్గతాజ్ఞానో గతదుష్టాశయో గతః ।
గతార్తిర్గతసంకల్పో గతదుష్టవిచేష్టితః ॥ ౧౧౧ ॥

గతాహంకారసంచారో గతదర్పో గతాహితః ।
గతవిఘ్నో గతభయో గతాగతనివారకః ॥ ౧౧౨ ॥

గతవ్యథో గతాపాయో గతదోషో గతేః పరః ।
గతసర్వవికారోఽథ గతగర్జితకుంజరః ॥ ౧౧౩ ॥

గతకంపితభూపృష్ఠో గతరుగ్గతకల్మషః ।
గతదైన్యో గతస్తైన్యో గతమానో గతశ్రమః ॥ ౧౧౪ ॥

గతక్రోధో గతగ్లానిర్గతమ్లానో గతభ్రమః ।
గతాభావో గతభవో గతతత్త్వార్థసంశయః ॥ ౧౧౫ ॥

గయాసురశిరశ్ఛేత్తా గయాసురవరప్రదః ।
గయావాసో గయానాథో గయావాసినమస్కృతః ॥ ౧౧౬ ॥

గయాతీర్థఫలాధ్యక్షో గయాయాత్రాఫలప్రదః ।
గయామయో గయాక్షేత్రం గయాక్షేత్రనివాసకృత్ ॥ ౧౧౭ ॥

గయావాసిస్తుతో గాయన్మధువ్రతలసత్కటః ।
గాయకో గాయకవరో గాయకేష్టఫలప్రదః ॥ ౧౧౮ ॥

గాయకప్రణయీ గాతా గాయకాభయదాయకః ।
గాయకప్రవణస్వాంతో గాయకప్రథమస్సదా ॥ ౧౧౯ ॥

గాయకోద్గీతసంప్రీతో గాయకోత్కటవిఘ్నహా ।
గానగేయో గాయకేశో గాయకాంతరసంచరః ॥ ౧౨౦ ॥

గాయకప్రియదః శశ్వద్గాయకాధీనవిగ్రహః ।
గేయో గేయగుణో గేయచరితో గేయతత్త్వవిత్ ॥ ౧౨౧ ॥

గాయకత్రాసహా గ్రంథో గ్రంథతత్త్వవివేచకః ।
గాఢానురాగో గాఢాంగో గాఢగంగాజలోద్వహః ॥ ౧౨౨ ॥

గాఢావగాఢజలధిర్గాఢప్రజ్ఞో గతామయః ।
గాఢప్రత్యర్థిసైన్యోఽథ గాఢానుగ్రహతత్పరః ॥ ౧౨౩ ॥

గాఢాశ్లేషరసాభిజ్ఞో గాఢనివృతిసాధకః ।
గంగాధరేష్టవరదో గంగాధరభయాపహః ॥ ౧౨౪ ॥

గంగాధరగురుర్గంగాధరధ్యానపరస్సదా ।
గంగాధరస్తుతో గంగాధరారాధ్యో గతస్మయః ॥ ౧౨౫ ॥

గంగాధరప్రియో గంగాధరో గంగాంబుసుందరః ।
గంగాజలరసాస్వాదచతురో గాంగనీరపః ॥ ౧౨౬ ॥

గంగాజలప్రణయవాన్గంగాతీరవిహారకృత్ ।
గంగాప్రియో గాంగజలావగాహనపరస్సదా ॥ ౧౨౭ ॥

గంధమాదనసంవాసో గంధమాదనకేలికృత్ ।
గంధానులిప్తసర్వాంగో గంధలుబ్ధమధువ్రతః ॥ ౧౨౮ ॥

గంధో గంధర్వరాజశ్చ గంధర్వప్రియకృత్సదా ।
గంధర్వవిద్యాతత్త్వజ్ఞో గంధర్వప్రీతివర్ధనః ॥ ౧౨౯ ॥

గకారబీజనిలయో గకారో గర్విగర్వనుత్ ।
గంధర్వగణసంసేవ్యో గంధర్వవరదాయకః ॥ ౧౩౦ ॥

గంధర్వో గంధమాతంగో గంధర్వకులదైవతమ్ ।
గంధర్వగర్వసంఛేత్తా గంధర్వవరదర్పహా ॥ ౧౩౧ ॥

గంధర్వప్రవణస్వాంతో గంధర్వగణసంస్తుతః ।
గంధర్వార్చితపాదాబ్జో గంధర్వభయహారకః ॥ ౧౩౨ ॥

గంధర్వాభయదః శశ్వద్గంధర్వప్రతిపాలకః ।
గంధర్వగీతచరితో గంధర్వప్రణయోత్సుకః ॥ ౧౩౩ ॥

గంధర్వగానశ్రవణప్రణయీ గర్వభంజనః ।
గంధర్వత్రాణసన్నద్ధో గంధర్వసమరక్షమః ॥ ౧౩౪ ॥

గంధర్వస్త్రీభిరారాధ్యో గానం గానపటుస్సదా ।
గచ్ఛో గచ్ఛపతిర్గచ్ఛనాయకో గచ్ఛగర్వహా ॥ ౧౩౫ ॥

గచ్ఛరాజశ్చ గచ్ఛేశో గచ్ఛరాజనమస్కృతః ।
గచ్ఛప్రియో గచ్ఛగురుర్గచ్ఛత్రాణకృతోద్యమః ॥ ౧౩౬ ॥

గచ్ఛప్రభుర్గచ్ఛచరో గచ్ఛప్రియకృతోద్యమః ।
గచ్ఛగీతగుణో గచ్ఛమర్యాదాప్రతిపాలకః ॥ ౧౩౭ ॥

గచ్ఛధాతా గచ్ఛభర్తా గచ్ఛవంద్యో గురోర్గురుః ।
గృత్సో గృత్సమదో గృత్సమదాభీష్టవరప్రదః ॥ ౧౩౮ ॥

గీర్వాణగీతచరితో గీర్వాణగణసేవితః ।
గీర్వాణవరదాతా చ గీర్వాణభయనాశకృత్ ॥ ౧౩౯ ॥

గీర్వాణగణసంవీతో గీర్వాణారాతిసూదనః ।
గీర్వాణధామ గీర్వాణగోప్తా గీర్వాణగర్వహృత్ ॥ ౧౪౦ ॥

గీర్వాణార్తిహరో నిత్యం గీర్వాణవరదాయకః ।
గీర్వాణశరణం గీతనామా గీర్వాణసుందరః ॥ ౧౪౧ ॥

గీర్వాణప్రాణదో గంతా గీర్వాణానీకరక్షకః ।
గుహేహాపూరకో గంధమత్తో గీర్వాణపుష్టిదః ॥ ౧౪౨ ॥

See Also  Adaranaleni Ramamantra Pathanamadrija In Telugu – Sri Ramadasu Keerthanalu

గీర్వాణప్రయుతత్రాతా గీతగోత్రో గతాహితః ।
గీర్వాణసేవితపదో గీర్వాణప్రథితో గలన్ ॥ ౧౪౩ ॥

గీర్వాణగోత్రప్రవరో గీర్వాణఫలదాయకః ।
గీర్వాణప్రియకర్తా చ గీర్వాణాగమసారవిత్ ॥ ౧౪౪ ॥

గీర్వాణగణసంపత్తిర్గీర్వాణవ్యసనాపహః ।
గీర్వాణప్రణయో గీతగ్రహణోత్సుకమానసః ॥ ౧౪౫ ॥

గీర్వాణశ్రమసంహర్తా గీర్వాణగణపాలకః ।
గ్రహో గ్రహపతిర్గ్రాహో గ్రహపీడాప్రణాశనః ॥ ౧౪౬ ॥

గ్రహస్తుతో గ్రహాధ్యక్షో గ్రహేశో గ్రహదైవతమ్ ।
గ్రహకృద్గ్రహభర్తా చ గ్రహేశానో గ్రహేశ్వరః ॥ ౧౪౭ ॥

గ్రహారాధ్యో గ్రహత్రాతా గ్రహగోప్తా గ్రహోత్కటః ।
గ్రహగీతగుణో గ్రంథప్రణీతా గ్రహవందితః ॥ ౧౪౮ ॥

గర్వీ గర్వీశ్వరో గర్వో గర్విష్ఠో గర్విగర్వహా ।
గవాం‍ప్రియో గవాం‍నాథో గవేశానో గవాం‍పతిః ॥ ౧౪౯ ॥

గవ్యప్రియో గవాంగోప్తా గవీసంపత్తిసాధకః ।
గవీరక్షణసన్నద్ధో గవీభయహరః క్షణాత్ ॥ ౧౫౦ ॥

గవీగర్వహరో గోదో గోప్రదో గోజయప్రదః ।
గజాయుతబలో గండగుంజన్మత్తమధువ్రతః ॥ ౧౫౧ ॥

గండస్థలగలద్దానమిళన్మత్తాళిమండితః ।
గుడో గుడప్రియో గుండగళద్దానో గుడాశనః ॥ ౧౫౨ ॥

గుడాకేశో గుడాకేశసహాయో గుడలడ్డుభుక్ ।
గుడభుగ్గుడభుగ్గుణ్యో గుడాకేశవరప్రదః ॥ ౧౫౩ ॥

గుడాకేశార్చితపదో గుడాకేశసఖస్సదా ।
గదాధరార్చితపదో గదాధరవరప్రదః ॥ ౧౫౪ ॥

గదాయుధో గదాపాణిర్గదాయుద్ధవిశారదః ।
గదహా గదదర్పఘ్నో గదగర్వప్రణాశనః ॥ ౧౫౫ ॥

గదగ్రస్తపరిత్రాతా గదాడంబరఖండకః ।
గుహో గుహాగ్రజో గుప్తో గుహాశాయీ గుహాశయః ॥ ౧౫౬ ॥

గుహాప్రీతికరో గూఢో గూఢగుల్ఫో గుణైకదృక్ ।
గీర్గీఃపతిర్గిరీశానో గీర్దేవీగీతసద్గుణః ॥ ౧౫౭ ॥

గీర్దేవో గీఃప్రియో గీర్భూర్గీరాత్మా గీఃప్రియంకరః ।
గీర్భూమిర్గీరసజ్ఞోఽథ గీఃప్రసన్నో గిరీశ్వరః ॥ ౧౫౮ ॥

గిరీశజో గిరౌశాయీ గిరిరాజసుఖావహః ।
గిరిరాజార్చితపదో గిరిరాజనమస్కృతః ॥ ౧౫౯ ॥

గిరిరాజగుహావిష్టో గిరిరాజాభయప్రదః ।
గిరిరాజేష్టవరదో గిరిరాజప్రపాలకః ॥ ౧౬౦ ॥

గిరిరాజసుతాసూనుర్గిరిరాజజయప్రదః ।
గిరివ్రజవనస్థాయీ గిరివ్రజచరస్సదా ॥ ౧౬౧ ॥

గర్గో గర్గప్రియో గర్గదేవో గర్గనమస్కృతః ।
గర్గభీతిహరో గర్గవరదో గర్గసంస్తుతః ॥ ౧౬౨ ॥

గర్గగీతప్రసన్నాత్మా గర్గానందకరస్సదా ।
గర్గప్రియో గర్గమానప్రదో గర్గారిభంజకః ॥ ౧౬౩ ॥

గర్గవర్గపరిత్రాతా గర్గసిద్ధిప్రదాయకః ।
గర్గగ్లానిహరో గర్గశ్రమహృద్గర్గసంగతః ॥ ౧౬౪ ॥

గర్గాచార్యో గర్గమునిర్గర్గసన్మానభాజనః ।
గంభీరో గణితప్రజ్ఞో గణితాగమసారవిత్ ॥ ౧౬౫ ॥

గణకో గణకశ్లాఘ్యో గణకప్రణయోత్సుకః ।
గణకప్రవణస్వాంతో గణితో గణితాగమః ॥ ౧౬౬ ॥

గద్యం గద్యమయో గద్యపద్యవిద్యావిశారదః ।
గలలజ్ఞమహానాగో గలదర్చిర్గలన్మదః ॥ ౧౬౭ ॥

గలత్కుష్ఠవ్యథాహంతా గలతుష్టిసుఖప్రదః ।
గంభీరనాభిర్గంభీరస్వరో గంభీరలోచనః ॥ ౧౬౮ ॥

గంభీరగుణసంపన్నో గంభీరగతిశోభనః ।
గర్భప్రదో గర్భరూపో గర్భాపద్వినివారకః ॥ ౧౬౯ ॥

గర్భాగమనసంభాషో గర్భదో గర్భశోకనుత్ ।
గర్భత్రాతా గర్భగోప్తా గర్భపుష్టికరస్సదా ॥ ౧౭౦ ॥

గర్భాశ్రయో గర్భమయో గర్భాభయనివారకః ।
గర్భాధారో గర్భధరో గర్భసంతోషసాధకః ॥ ౧౭౧ ॥

గర్భగౌరవసంధానసాధనం గర్భగర్వహృత్ ।
గరీయాన్ గర్వనుద్గర్వమర్దీ గరదమర్దకః ॥ ౧౭౨ ॥

గరసంతాపశమనో గురురాజ్యసుఖప్రదః ।

ఫలశ్రుతిః –
నామ్నాం సహస్రముదితం మహద్గణపతేరిదమ్ ॥ ౧౭౪ ॥

గకారాది జగద్వంద్యం గోపనీయం ప్రయత్నతః ।
య ఇదం ప్రయతః ప్రాతస్త్రిసంధ్యం వా పఠేన్నరః ॥ ౧౭౩ ॥

వాంఛితం సమవాప్నోతి నాత్ర కార్యా విచారణా ।
పుత్రార్థీ లభతే పుత్రాన్ ధనార్థీ లభతే ధనమ్ ॥ ౧౭౪ ॥

విద్యార్థీ లభతే విద్యాం సత్యం సత్యం న సంశయః ।
భూర్జత్వచి సమాలిఖ్య కుంకుమేన సమాహితః ॥ ౧౭౫ ॥

చతుర్థాం భౌమవారో చ చంద్రసూర్యోపరాగకే ।
పూజయిత్వా గణధీశం యథోక్తవిధినా పురా ॥ ౧౭౬ ॥

పూజయేద్యో యథాశక్త్యా జుహుయాచ్చ శమీదలైః ।
గురుం సంపూజ్య వస్త్రాద్యైః కృత్వా చాపి ప్రదక్షిణమ్ ॥ ౧౭౭ ॥

ధారయేద్యః ప్రయత్నేన స సాక్షాద్గణనాయకః ।
సురాశ్చాసురవర్యాశ్చ పిశాచాః కిన్నరోరగః ॥ ౧౭౮ ॥

ప్రణమంతి సదా తం వై దుష్ట్వాం విస్మితమానసాః ।
రాజా సపది వశ్యః స్యాత్ కామిన్యస్తద్వశో స్థిరాః ॥ ౧౭౯ ॥

తస్య వంశో స్థిరా లక్ష్మీః కదాపి న విముంచతి ।
నిష్కామో యః పఠేదేతద్గణేశ్వరపరాయణః ॥ ౧౮౦ ॥

స ప్రతిష్ఠాం పరాం ప్రాప్య నిజలోకమవాప్నుయాత్ ।
ఇదం తే కీర్తితం నామ్నాం సహస్రం దేవి పావనమ్ ॥ ౧౮౧ ॥

న దేయం కృపణయాథ శఠాయ గురువిద్విషే ।
దత్త్వా చ భ్రంశమాప్నోతి దేవతాయాః ప్రకోపతః ॥ ౧౮౨ ॥

ఇతి శ్రుత్వా మహాదేవీ తదా విస్మితమానసా ।
పూజయామాస విధివద్గణేశ్వరపదద్వయమ్ ॥ ౧౮౩ ॥

ఇతి శ్రీరుద్రయామలే మహాగుప్తసారే శివపార్వతీసంవాదే
గకారాది శ్రీగణపతిసహస్రనామస్తోత్రం ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesh Stotram – Gakara Sri Ganapathi Sahasranama Stotram in EnglishSanskritKannada – Telugu – Tamil