Gakara Sri Ganapathi Sahasranama Stotram In Kannada

॥ Gakara Sri Ganapathi Sahasranama Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಗಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಗಣಪತಿಗಕಾರಾದಿಸಹಸ್ರನಾಮಮಾಲಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ದುರ್ವಾಸಾ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಶ್ರೀಗಣಪತಿರ್ದೇವತಾ ಗಂ ಬೀಜಂ ಸ್ವಾಹಾ ಶಕ್ತಿಃ ಗ್ಲೌಂ ಕೀಲಕಂ ಮಮ ಸಕಲಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ನ್ಯಾಸಃ ।
ಓಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಹ್ರೀಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಕ್ರೀಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಗ್ಲೌಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಗಂ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।

ಓಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಹ್ರೀಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಕ್ರೀಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ।
ಗ್ಲೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಗಂ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ ।

ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ಓಂಕಾರ ಸನ್ನಿಭಮಿಭಾನನಮಿಂದುಭಾಲಮ್
ಮುಕ್ತಾಗ್ರಬಿಂದುಮಮಲದ್ಯುತಿಮೇಕದಂತಮ್ ।
ಲಂಬೋದರಂ ಕಲಚತುರ್ಭುಜಮಾದಿದೇವಂ
ಧ್ಯಾಯೇನ್ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಮತಿಸಿದ್ಧಿಕಾಂತಮ್ ॥

ಧ್ಯಾಯೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಗಣೇಶಂ ಪರಮಗುಣಯುತಂ ಚಿತ್ತಸಂಸ್ಥಂ ತ್ರಿಣೇತ್ರಮ್
ಏಕಂ ದೇವಂ ತ್ವನೇಕಂ ಪರಮಸುಖಯುತಂ ದೇವದೇವಂ ಪ್ರಸನ್ನಮ್ ।
ಶುಂಡಾದಂಡಾಢ್ಯಗಂಡೋದ್ಗಲಿತಮದಜಲೋಲ್ಲೋಲ ಮತ್ತಾಲಿಮಾಲಮ್
ಶ್ರೀಮಂತಂ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಸಕಲಸುಖಕರಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಂ ನಮಾಮಿ ।

ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।
ಓಂ ಗಣೇಶ್ವರೋ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಗಣಾರಾಧ್ಯೋ ಗಣಪ್ರಿಯಃ ।
ಗಣನಾಥೋ ಗಣಸ್ವಾಮೀ ಗಣೇಶೋ ಗಣನಾಯಕಃ ॥ ೧ ॥

ಗಣಮೂರ್ತಿರ್ಗಣಪತಿರ್ಗಣತ್ರಾತಾ ಗಣಂಜಯಃ ।
ಗಣಪೋಽಥ ಗಣಕ್ರೀಡೋ ಗಣದೇವೋ ಗಣಾಧಿಪಃ ॥ ೨ ॥

ಗಣಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ಗಣಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಗಣಪ್ರೇಷ್ಠೋ ಗಣಾಧಿರಾಟ್ ।
ಗಣರಾಡ್ಗಣಗೋಪ್ತಾಥ ಗಣಾಂಗೋ ಗಣದೈವತಮ್ ॥ ೩ ॥

ಗಣಬಂಧುರ್ಗಣಸುಹೃದ್ಗಣಾಧೀಶೋ ಗಣಪ್ರಥಃ ।
ಗಣಪ್ರಿಯಸಖಃ ಶಶ್ವದ್ಗಣಪ್ರಿಯಸುಹೃತ್ತಥಾ ॥ ೪ ॥

ಗಣಪ್ರಿಯರತೋ ನಿತ್ಯಂ ಗಣಪ್ರೀತಿವಿವರ್ಧನಃ ।
ಗಣಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ಗಣಕೇಲಿಪರಾಯಣಃ ॥ ೫ ॥

ಗಣಾಗ್ರಣೀರ್ಗಣೇಶಾನೋ ಗಣಗೀತೋ ಗಣೋಚ್ಛ್ರಯಃ ।
ಗಣ್ಯೋ ಗಣಹಿತೋ ಗರ್ಜದ್ಗಣಸೇನೋ ಗಣೋದ್ಧತಃ ॥ ೬ ॥

ಗಣಭೀತಿಪ್ರಮಥನೋ ಗಣಭೀತ್ಯಪಹಾರಕಃ ।
ಗಣನಾರ್ಹೋ ಗಣಪ್ರೌಢೋ ಗಣಭರ್ತಾ ಗಣಪ್ರಭುಃ ॥ ೭ ॥

ಗಣಸೇನೋ ಗಣಚರೋ ಗಣಪ್ರಜ್ಞೋ ಗಣೈಕರಾಟ್ ।
ಗಣಾಗ್ರ್ಯೋ ಗಣನಾಮಾ ಚ ಗಣಪಾಲನತತ್ಪರಃ ॥ ೮ ॥

ಗಣಜಿದ್ಗಣಗರ್ಭಸ್ಥೋ ಗಣಪ್ರವಣಮಾನಸಃ ।
ಗಣಗರ್ವಪರೀಹರ್ತಾ ಗಣೋ ಗಣನಮಸ್ಕೃತಃ ॥ ೯ ॥

ಗಣಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಯುಗಳೋ ಗಣರಕ್ಷಣಕೃತ್ಸದಾ ।
ಗಣಧ್ಯಾತೋ ಗಣಗುರುರ್ಗಣಪ್ರಣಯತತ್ಪರಃ ॥ ೧೦ ॥

ಗಣಾಗಣಪರಿತ್ರಾತಾ ಗಣಾಧಿಹರಣೋದ್ಧುರಃ ।
ಗಣಸೇತುರ್ಗಣನುತೋ ಗಣಕೇತುರ್ಗಣಾಗ್ರಗಃ ॥ ೧೧ ॥

ಗಣಹೇತುರ್ಗಣಗ್ರಾಹೀ ಗಣಾನುಗ್ರಹಕಾರಕಃ ।
ಗಣಾಗಣಾನುಗ್ರಹಭೂರ್ಗಣಾಗಣವರಪ್ರದಃ ॥ ೧೨ ॥

ಗಣಸ್ತುತೋ ಗಣಪ್ರಾಣೋ ಗಣಸರ್ವಸ್ವದಾಯಕಃ ।
ಗಣವಲ್ಲಭಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ಗಣಭೂತಿರ್ಗಣೇಷ್ಟದಃ ॥ ೧೩ ॥

ಗಣಸೌಖ್ಯಪ್ರದಾತಾ ಚ ಗಣದುಃಖಪ್ರಣಾಶನಃ ।
ಗಣಪ್ರಥಿತನಾಮಾ ಚ ಗಣಾಭೀಷ್ಟಕರಃ ಸದಾ ॥ ೧೪ ॥

ಗಣಮಾನ್ಯೋ ಗಣಖ್ಯಾತೋ ಗಣವೀತೋ ಗಣೋತ್ಕಟಃ ।
ಗಣಪಾಲೋ ಗಣವರೋ ಗಣಗೌರವದಾಯಕಃ ॥ ೧೫ ॥

ಗಣಗರ್ಜಿತಸಂತುಷ್ಟೋ ಗಣಸ್ವಚ್ಛಂದಗಃ ಸದಾ ।
ಗಣರಾಜೋ ಗಣಶ್ರೀದೋ ಗಣಾಭಯಕರಃ ಕ್ಷಣಾತ್ ॥ ೧೬ ॥

ಗಣಮೂರ್ಧಾಭಿಷಿಕ್ತಶ್ಚ ಗಣಸೈನ್ಯಪುರಸ್ಸರಃ ।
ಗುಣಾತೀತೋ ಗುಣಮಯೋ ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾಗಕೃತ್ ॥ ೧೭ ॥

ಗುಣೀ ಗುಣಾಕೃತಿಧರೋ ಗುಣಶಾಲೀ ಗುಣಪ್ರಿಯಃ ।
ಗುಣಪೂರ್ಣೋ ಗುಣಾಂಭೋಧಿರ್ಗುಣಭಾಗ್ಗುಣದೂರಗಃ ॥ ೧೮ ॥

ಗುಣಾಗುಣವಪುರ್ಗೌಣಶರೀರೋ ಗುಣಮಂಡಿತಃ ।
ಗುಣಸ್ತ್ರಷ್ಟಾ ಗುಣೇಶಾನೋ ಗುಣೇಶೋಽಥ ಗುಣೇಶ್ವರಃ ॥ ೧೯ ॥

ಗುಣಸೃಷ್ಟಜಗತ್ಸಂಘೋ ಗುಣಸಂಘೋ ಗುಣೈಕರಾಟ್ – [ಗುಣಮುಖ್ಯೋ]
ಗುಣಪ್ರವೃಷ್ಟೋ ಗುಣಭೂರ್ಗುಣೀಕೃತಚರಾಚರಃ ॥ ೨೦ ॥

ಗುಣಪ್ರವಣಸಂತುಷ್ಟೋ ಗುಣಹೀನಪರಾಙ್ಮುಖಃ ।
ಗುಣೈಕಭೂರ್ಗುಣಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಗುಣಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ಗುಣಪ್ರಭುಃ ॥ ೨೧ ॥

ಗುಣಜ್ಞೋ ಗುಣಸಂಪೂಜ್ಯೋ ಗುಣೈಕಸದನಂ ಸದಾ ।
ಗುಣಪ್ರಣಯವಾನ್ ಗೌಣಪ್ರಕೃತಿರ್ಗುಣಭಾಜನಮ್ ॥ ೨೨ ॥

ಗುಣಿಪ್ರಣತಪಾದಾಬ್ಜೋ ಗುಣಿಗೀತೋ ಗುಣೋಜ್ಜ್ವಲಃ ।
ಗುಣವಾನ್ ಗುಣಸಂಪನ್ನೋ ಗುಣಾನಂದಿತಮಾನಸಃ ॥ ೨೩ ॥

ಗುಣಸಂಚಾರಚತುರೋ ಗುಣಸಂಚಯಸುಂದರಃ ।
ಗುಣಗೌರೋ ಗುಣಾಧಾರೋ ಗುಣಸಂವೃತಚೇತನಃ ॥ ೨೪ ॥

ಗುಣಕೃದ್ಗುಣಭೃನ್ನಿತ್ಯಂ ಗುಣಾಗ್ರ್ಯೋ ಗುಣಪಾರದೃಕ್ – [ಗುಣ್ಯೋ]
ಗುಣಪ್ರಚಾರೀ ಗುಣಯುಗ್ಗುಣಾಗುಣವಿವೇಕಕೃತ್ ॥ ೨೫ ॥

ಗುಣಾಕರೋ ಗುಣಕರೋ ಗುಣಪ್ರವಣವರ್ಧನಃ ।
ಗುಣಗೂಢಚರೋ ಗೌಣಸರ್ವಸಂಸಾರಚೇಷ್ಟಿತಃ ॥ ೨೬ ॥

ಗುಣದಕ್ಷಿಣಸೌಹಾರ್ದೋ ಗುಣಲಕ್ಷಣತತ್ತ್ವವಿತ್ ।
ಗುಣಹಾರೀ ಗುಣಕಲೋ ಗುಣಸಂಘಸಖಸ್ಸದಾ ॥ ೨೭ ॥

ಗುಣಸಂಸ್ಕೃತಸಂಸಾರೋ ಗುಣತತ್ತ್ವವಿವೇಚಕಃ ।
ಗುಣಗರ್ವಧರೋ ಗೌಣಸುಖದುಃಖೋದಯೋ ಗುಣಃ ॥ ೨೮ ॥

ಗುಣಾಧೀಶೋ ಗುಣಲಯೋ ಗುಣವೀಕ್ಷಣಲಾಲಸಃ ।
ಗುಣಗೌರವದಾತಾ ಚ ಗುಣದಾತಾ ಗುಣಪ್ರದಃ ॥ ೨೯ ॥

ಗುಣಕೃದ್ಗುಣಸಂಬಂಧೋ ಗುಣಭೃದ್ಗುಣಬಂಧನಃ ।
ಗುಣಹೃದ್ಯೋ ಗುಣಸ್ಥಾಯೀ ಗುಣದಾಯೀ ಗುಣೋತ್ಕಟಃ ॥ ೩೦ ॥

ಗುಣಚಕ್ರಧರೋ ಗೌಣಾವತಾರೋ ಗುಣಬಾಂಧವಃ ।
ಗುಣಬಂಧುರ್ಗುಣಪ್ರಜ್ಞೋ ಗುಣಪ್ರಾಜ್ಞೋ ಗುಣಾಲಯಃ ॥ ೩೧ ॥

ಗುಣಧಾತಾ ಗುಣಪ್ರಾಣೋ ಗುಣಗೋಪೋ ಗುಣಾಶ್ರಯಃ ।
ಗುಣಯಾಯೀ ಗುಣಾಧಾಯೀ ಗುಣಪೋ ಗುಣಪಾಲಕಃ ॥ ೩೨ ॥

ಗುಣಾಹೃತತನುರ್ಗೌಣೋ ಗೀರ್ವಾಣೋ ಗುಣಗೌರವಃ ।
ಗುಣವತ್ಪೂಜಿತಪದೋ ಗುಣವತ್ಪ್ರೀತಿದಾಯಕಃ ॥ ೩೩ ॥

ಗುಣವದ್ಗೀತಕೀರ್ತಿಶ್ಚ ಗುಣವದ್ಬದ್ಧಸೌಹೃದಃ ।
ಗುಣವದ್ವರದೋ ನಿತ್ಯಂ ಗುಣವತ್ಪ್ರತಿಪಾಲಕಃ ॥ ೩೪ ॥

ಗುಣವದ್ಗುಣಸಂತುಷ್ಟೋ ಗುಣವದ್ರಚಿತಸ್ತವಃ ।
ಗುಣವದ್ರಕ್ಷಣಪರೋ ಗುಣವತ್ಪ್ರಣತಪ್ರಿಯಃ ॥ ೩೫ ॥

ಗುಣವಚ್ಚಕ್ರಸಂಚಾರೋ ಗುಣವತ್ಕೀರ್ತಿವರ್ಧನಃ ।
ಗುಣವದ್ಗುಣಚಿತ್ತಸ್ಥೋ ಗುಣವದ್ಗುಣರಕ್ಷಕಃ ॥ ೩೬ ॥

ಗುಣವತ್ಪೋಷಣಕರೋ ಗುಣವಚ್ಛತ್ರುಸೂದನಃ ।
ಗುಣವತ್ಸಿದ್ಧಿದಾತಾ ಚ ಗುಣವದ್ಗೌರವಪ್ರದಃ ॥ ೩೭ ॥

ಗುಣವತ್ಪ್ರಣವಸ್ವಾಂತೋ ಗುಣವದ್ಗುಣಭೂಷಣಃ ।
ಗುಣವತ್ಕುಲವಿದ್ವೇಷಿವಿನಾಶಕರಣಕ್ಷಮಃ ॥ ೩೮ ॥

See Also  Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 9 In Kannada

ಗುಣಿಸ್ತುತಗುಣೋ ಗರ್ಜಪ್ರಲಯಾಂಬುದನಿಸ್ಸ್ವನಃ ।
ಗಜೋ ಗಜಪತಿರ್ಗರ್ಜದ್ಗಜಯುದ್ಧವಿಶಾರದಃ ॥ ೩೯ ॥

ಗಜಾಸ್ಯೋ ಗಜಕರ್ಣೋಽಥ ಗಜರಾಜೋ ಗಜಾನನಃ ।
ಗಜರೂಪಧರೋ ಗರ್ಜದ್ಗಜಯೂಥೋದ್ಧರಧ್ವನಿಃ ॥ ೪೦ ॥

ಗಜಾಧೀಶೋ ಗಜಾಧಾರೋ ಗಜಾಸುರಜಯೋದ್ಧುರಃ ।
ಗಜದಂತೋ ಗಜವರೋ ಗಜಕುಂಭೋ ಗಜಧ್ವನಿಃ ॥ ೪೧ ॥

ಗಜಮಾಯೋ ಗಜಮಯೋ ಗಜಶ್ರೀರ್ಗಜಗರ್ಜಿತಃ ।
ಗಜಮಯಾಹರೋ ನಿತ್ಯಂ ಗಜಪುಷ್ಟಿಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ ೪೨ ॥

ಗಜೋತ್ಪತ್ತಿರ್ಗಜತ್ರಾತಾ ಗಜಹೇತುರ್ಗಜಾಧಿಪಃ ।
ಗಜಮುಖ್ಯೋ ಗಜಕುಲಪ್ರವರೋ ಗಜದೈತ್ಯಹಾ ॥ ೪೩ ॥

ಗಜಕೇತುರ್ಗಜಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಗಜಸೇತುರ್ಗಜಾಕೃತಿಃ ।
ಗಜವಂದ್ಯೋ ಗಜಪ್ರಾಣೋ ಗಜಸೇವ್ಯೋ ಗಜಪ್ರಭುಃ ॥ ೪೪ ॥

ಗಜಮತ್ತೋ ಗಜೇಶಾನೋ ಗಜೇಶೋ ಗಜಪುಂಗವಃ ।
ಗಜದಂತಧರೋ ಗುಂಜನ್ಮಧುಪೋ ಗಜವೇಷಭೃತ್ ॥ ೪೫ ॥

ಗಜಚ್ಛದ್ಮ ಗಜಾಗ್ರಸ್ಥೋ ಗಜಯಾಯೀ ಗಜಾಜಯಃ ।
ಗಜರಾಡ್ಗಜಯೂಥಸ್ಥೋ ಗಜಗಂಜಕಭಂಜಕಃ ॥ ೪೬ ॥

ಗರ್ಜಿತೋಜ್ಝಿತದೈತ್ಯಾಸುರ್ಗರ್ಜಿತತ್ರಾತವಿಷ್ಟಪಃ ।
ಗಾನಜ್ಞೋ ಗಾನಕುಶಲೋ ಗಾನತತ್ತ್ವವಿವೇಚಕಃ ॥ ೪೭ ॥

ಗಾನಶ್ಲಾಘೀ ಗಾನರಸೋ ಗಾನಜ್ಞಾನಪರಾಯಣಃ ।
ಗಾನಾಗಮಜ್ಞೋ ಗಾನಾಂಗೋ ಗಾನಪ್ರವಣಚೇತನಃ ॥ ೪೮ ॥

ಗಾನಕೃದ್ಗಾನಚತುರೋ ಗಾನವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಃ ।
ಗಾನಧ್ಯೇಯೋ ಗಾನಗಮ್ಯೋ ಗಾನಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಃ ॥ ೪೯ ॥

ಗಾನಭೂರ್ಗಾನಶೀಲಶ್ಚ ಗಾನಶಾಲೀ ಗತಶ್ರಮಃ ।
ಗಾನವಿಜ್ಞಾನಸಂಪನ್ನೋ ಗಾನಶ್ರವಣಲಾಲಸಃ ॥ ೫೦ ॥

ಗಾನಾಯತ್ತೋ ಗಾನಮಯೋ ಗಾನಪ್ರಣಯವಾನ್ ಸದಾ ।
ಗಾನಧ್ಯಾತಾ ಗಾನಬುದ್ಧಿರ್ಗಾನೋತ್ಸುಕಮನಾಃ ಪುನಃ ॥ ೫೧ ॥

ಗಾನೋತ್ಸುಕೋ ಗಾನಭೂಮಿರ್ಗಾನಸೀಮಾ ಗುಣೋಜ್ಜ್ವಲಃ ।
ಗಾನಾಂಗಜ್ಞಾನವಾನ್ ಗಾನಮಾನವಾನ್ ಗಾನಪೇಶಲಃ ॥ ೫೨ ॥

ಗಾನವತ್ಪ್ರಣಯೋ ಗಾನಸಮುದ್ರೋ ಗಾನಭೂಷಣಃ ।
ಗಾನಸಿಂಧುರ್ಗಾನಪರೋ ಗಾನಪ್ರಾಣೋ ಗಾನಾಶ್ರಯಃ ॥ ೫೩ ॥

ಗಾನೈಕಭೂರ್ಗಾನಹೃಷ್ಟೋ ಗಾನಚಕ್ಷುರ್ಗಾನೈಕದೃಕ್ ।
ಗಾನಮತ್ತೋ ಗಾನರುಚಿರ್ಗಾನವಿದ್ಗಾನವಿತ್ಪ್ರಿಯಃ ॥ ೫೪ ॥

ಗಾನಾಂತರಾತ್ಮಾ ಗಾನಾಢ್ಯೋ ಗಾನಾಭ್ರಾಜತ್ಸುಭಾಸ್ವರಃ ।
ಗಾನಮಾಯೋ ಗಾನಧರೋ ಗಾನವಿದ್ಯಾವಿಶೋಧಕಃ ॥ ೫೫ ॥

ಗಾನಾಹಿತಘ್ನೋ ಗಾನೇಂದ್ರೋ ಗಾನಲೀನೋ ಗತಿಪ್ರಿಯಃ ।
ಗಾನಾಧೀಶೋ ಗಾನಲಯೋ ಗಾನಾಧಾರೋ ಗತೀಶ್ವರಃ ॥ ೫೬ ॥

ಗಾನವನ್ಮಾನದೋ ಗಾನಭೂತಿರ್ಗಾನೈಕಭೂತಿಮಾನ್ ।
ಗಾನತಾನರತೋ ಗಾನತಾನಧ್ಯಾನವಿಮೋಹಿತಃ ॥ ೫೭ ॥

ಗುರುರ್ಗುರೂದರಶ್ರೋಣಿರ್ಗುರುತತ್ತ್ವಾರ್ಥದರ್ಶನಃ ।
ಗುರುಸ್ತುತೋ ಗುರುಗುಣೋ ಗುರುಮಾಯೋ ಗುರುಪ್ರಿಯಃ ॥ ೫೮ ॥

ಗುರುಕೀರ್ತಿರ್ಗುರುಭುಜೋ ಗುರುವಕ್ಷಾ ಗುರುಪ್ರಭಃ ।
ಗುರುಲಕ್ಷಣಸಂಪನ್ನೋ ಗುರುದ್ರೋಹಪರಾಙ್ಮುಖಃ ॥ ೫೯ ॥

ಗುರುವಿದ್ಯೋ ಗುರುತ್ರಾಣೋ ಗುರುಬಾಹುರ್ಬಲೋಚ್ಛ್ರಯಃ ।
ಗುರುದೈತ್ಯಪ್ರಾಣಹರೋ ಗುರುದೈತ್ಯಾಪಹಾರಕಃ ॥ ೬೦ ॥

ಗುರುಗರ್ವಹರೋ ಗುಹ್ಯಪ್ರವರೋ ಗುರುದರ್ಪಹಾ ।
ಗುರುಗೌರವದಾಯೀ ಚ ಗುರುಭೀತ್ಯಪಹಾರಕಃ ॥ ೬೧ ॥

ಗುರುಶುಂಡೋ ಗುರುಸ್ಕಂಧೋ ಗುರುಜಂಘೋ ಗುರುಪ್ರಥಃ ।
ಗುರುಫಾಲೋ ಗುರುಗಲೋ ಗುರುಶ್ರೀರ್ಗುರುಗರ್ವನುತ್ ॥ ೬೨ ॥

ಗುರೂರುರ್ಗುರುಪೀನಾಂಸೋ ಗುರುಪ್ರಣಯಲಾಲಸಃ ।
ಗುರುಮುಖ್ಯೋ ಗುರುಕುಲಸ್ಥಾಯೀ ಗುರುಗುಣಸ್ಸದಾ ॥ ೬೩ ॥

ಗುರುಸಂಶಯಭೇತ್ತಾ ಚ ಗುರುಮಾನ್ಯಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ಗುರುಧರ್ಮಸದಾರಾಧ್ಯೋ ಗುರುಧರ್ಮನಿಕೇತನಃ ॥ ೬೪ ॥ [ಧಾರ್ಮಿಕ]

ಗುರುದೈತ್ಯಕುಲಚ್ಛೇತ್ತಾ ಗುರುಸೈನ್ಯೋ ಗುರುದ್ಯುತಿಃ ।
ಗುರುಧರ್ಮಾಗ್ರಗಣ್ಯೋಽಥ ಗುರುಧರ್ಮಧುರಂಧರಃ ।
ಗರಿಷ್ಠೋ ಗುರುಸಂತಾಪಶಮನೋ ಗುರುಪೂಜಿತಃ ॥ ೬೫ ॥

ಗುರುಧರ್ಮಧರೋ ಗೌರಧರ್ಮಾಧಾರೋ ಗದಾಪಹಃ ।
ಗುರುಶಾಸ್ತ್ರವಿಚಾರಜ್ಞೋ ಗುರುಶಾಸ್ತ್ರಕೃತೋದ್ಯಮಃ ॥ ೬೬ ॥

ಗುರುಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥನಿಲಯೋ ಗುರುಶಾಸ್ತ್ರಾಲಯಸ್ಸದಾ ।
ಗುರುಮಂತ್ರೋ ಗುರುಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಗುರುಮಂತ್ರಫಲಪ್ರದಃ ॥ ೬೭ ॥

[*ಗುರುಪಾತಕಸಂದೋಹಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾಯಿತಾರ್ಚನಃ*]
ಗುರುಸ್ತ್ರೀಗಮನೋದ್ದಾಮಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತನಿವಾರಕಃ ।
ಗುರುಸಂಸಾರಸುಖದೋ ಗುರುಸಂಸಾರದುಃಖಭಿತ್ ॥ ೬೮ ॥

ಗುರುಶ್ಲಾಘಾಪರೋ ಗೌರಭಾನುಖಂಡಾವತಂಸಭೃತ್ ।
ಗುರುಪ್ರಸನ್ನಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ಗುರುಶಾಪವಿಮೋಚಕಃ ॥ ೬೯ ॥

ಗುರುಕಾಂತಿರ್ಗುರುಮಹಾನ್ ಗುರುಶಾಸನಪಾಲಕಃ ।
ಗುರುತಂತ್ರೋ ಗುರುಪ್ರಜ್ಞೋ ಗುರುಭೋ ಗುರುದೈವತಮ್ ॥ ೭೦ ॥

ಗುರುವಿಕ್ರಮಸಂಚಾರೋ ಗುರುದೃಗ್ಗುರುವಿಕ್ರಮಃ ।
ಗುರುಕ್ರಮೋ ಗುರುಪ್ರೇಷ್ಠೋ ಗುರುಪಾಷಂಡಖಂಡಕಃ ॥ ೭೧ ॥

ಗುರುಗರ್ಜಿತಸಂಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೋ ಗುರುಗರ್ಜಿತಃ ।
ಗುರುಪುತ್ರಪ್ರಿಯಸಖೋ ಗುರುಪುತ್ರಭಯಾಪಹಃ ॥ ೭೨ ॥

ಗುರುಪುತ್ರಪರಿತ್ರಾತಾ ಗುರುಪುತ್ರವರಪ್ರದಃ ।
ಗುರುಪುತ್ರಾರ್ತಿಶಮನೋ ಗುರುಪುತ್ರಾಧಿನಾಶನಃ ॥ ೭೩ ॥

ಗುರುಪುತ್ರಪ್ರಾಣದಾತಾ ಗುರುಭಕ್ತಿಪರಾಯಣಃ ।
ಗುರುವಿಜ್ಞಾನವಿಭವೋ ಗೌರಭಾನುವರಪ್ರದಃ ॥ ೭೪ ॥

ಗೌರಭಾನುಸ್ತುತೋ ಗೌರಭಾನುತ್ರಾಸಾಪಹಾರಕಃ ।
ಗೌರಭಾನುಪ್ರಿಯೋ ಗೌರಭಾನುರ್ಗೌರವವರ್ಧನಃ ॥ ೭೫ ॥

ಗೌರಭಾನುಪರಿತ್ರಾತಾ ಗೌರಭಾನುಸಖಸ್ಸದಾ ।
ಗೌರಭಾನುಪ್ರಭುರ್ಗೌರಭಾನುಭೀತಿಪ್ರಣಾಶನಃ ॥ ೭೬ ॥

ಗೌರೀತೇಜಸ್ಸಮುತ್ಪನ್ನೋ ಗೌರೀಹೃದಯನಂದನಃ ।
ಗೌರೀಸ್ತನಂಧಯೋ ಗೌರೀಮನೋವಾಂಛಿತಸಿದ್ಧಿಕೃತ್ ॥ ೭೭ ॥

ಗೌರೋ ಗೌರಗುಣೋ ಗೌರಪ್ರಕಾಶೋ ಗೌರಭೈರವಃ ।
ಗೌರೀಶನಂದನೋ ಗೌರೀಪ್ರಿಯಪುತ್ರೋ ಗದಾಧರಃ ॥ ೭೮ ॥

ಗೌರೀವರಪ್ರದೋ ಗೌರೀಪ್ರಣಯೋ ಗೌರಸಚ್ಛವಿಃ ।
ಗೌರೀಗಣೇಶ್ವರೋ ಗೌರೀಪ್ರವಣೋ ಗೌರಭಾವನಃ ॥ ೭೯ ॥

ಗೌರಾತ್ಮಾ ಗೌರಕೀರ್ತಿಶ್ಚ ಗೌರಭಾವೋ ಗರಿಷ್ಠದೃಕ್ ।
ಗೌತಮೋ ಗೌತಮೀನಾಥೋ ಗೌತಮೀಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಃ ॥ ೮೦ ॥

ಗೌತಮಾಭೀಷ್ಟವರದೋ ಗೌತಮಾಭಯದಾಯಕಃ ।
ಗೌತಮಪ್ರಣಯಪ್ರಹ್ವೋ ಗೌತಮಾಶ್ರಮದುಃಖಹಾ ॥ ೮೧ ॥

ಗೌತಮೀತೀರಸಂಚಾರೀ ಗೌತಮೀತೀರ್ಥನಾಯಕಃ ।
ಗೌತಮಾಪತ್ಪರಿಹಾರೋ ಗೌತಮಾಧಿವಿನಾಶನಃ ॥ ೮೨ ॥

ಗೋಪತಿರ್ಗೋಧನೋ ಗೋಪೋ ಗೋಪಾಲಪ್ರಿಯದರ್ಶನಃ ।
ಗೋಪಾಲೋ ಗೋಗಣಾಧೀಶೋ ಗೋಕಶ್ಮಲನಿವರ್ತಕಃ ॥ ೮೩ ॥

ಗೋಸಹಸ್ರೋ ಗೋಪವರೋ ಗೋಪಗೋಪೀಸುಖಾವಹಃ ।
ಗೋವರ್ಧನೋ ಗೋಪಗೋಪೋ ಗೋಮಾನ್ಗೋಕುಲವರ್ಧನಃ ॥ ೮೪ ॥

ಗೋಚರೋ ಗೋಚರಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಗೋಚರಪ್ರೀತಿವೃದ್ಧಿಕೃತ್ ।
ಗೋಮೀ ಗೋಕಷ್ಟಸಂತ್ರಾತಾ ಗೋಸಂತಾಪನಿವರ್ತಕಃ ॥ ೮೫ ॥

ಗೋಷ್ಠೋ ಗೋಷ್ಠಾಶ್ರಯೋ ಗೋಷ್ಠಪತಿರ್ಗೋಧನವರ್ಧನಃ ।
ಗೋಷ್ಠಪ್ರಿಯೋ ಗೋಷ್ಠಮಯೋ ಗೋಷ್ಠಾಮಯನಿವರ್ತಕಃ ॥ ೮೬ ॥

ಗೋಲೋಕೋ ಗೋಲಕೋ ಗೋಭೃದ್ಗೋಭರ್ತಾ ಗೋಸುಖಾವಹಃ ।
ಗೋಧುಗ್ಗೋಧುಗ್ಗಣಪ್ರೇಷ್ಠೋ ಗೋದೋಗ್ಧಾ ಗೋಪಯಪ್ರಿಯಃ ॥ ೮೭ ॥

ಗೋತ್ರೋ ಗೋತ್ರಪತಿರ್ಗೋತ್ರಪ್ರಭುರ್ಗೋತ್ರಭಯಾಪಹಃ ।
ಗೋತ್ರವೃದ್ಧಿಕರೋ ಗೋತ್ರಪ್ರಿಯೋ ಗೋತ್ರಾರ್ತಿನಾಶನಃ ॥ ೮೮ ॥

ಗೋತ್ರೋದ್ಧಾರಪರೋ ಗೋತ್ರಪ್ರವರೋ ಗೋತ್ರದೈವತಮ್ ।
ಗೋತ್ರವಿಖ್ಯಾತನಾಮಾ ಚ ಗೋತ್ರೀ ಗೋತ್ರಪ್ರಪಾಲಕಃ ॥ ೮೯ ॥

See Also  Shruti Gita In Kannada

ಗೋತ್ರಸೇತುರ್ಗೋತ್ರಕೇತುರ್ಗೋತ್ರಹೇತುರ್ಗತಕ್ಲಮಃ ।
ಗೋತ್ರತ್ರಾಣಕರೋ ಗೋತ್ರಪತಿರ್ಗೋತ್ರೇಶಪೂಜಿತಃ ॥ ೯೦ ॥

ಗೋತ್ರವಿದ್ಗೋತ್ರಭಿತ್ತ್ರಾತಾ ಗೋತ್ರಭಿದ್ವರದಾಯಕಃ ।
ಗೋತ್ರಭಿತ್ಪೂಜಿತಪದೋ ಗೋತ್ರಭಿಚ್ಛತ್ರುಸೂದನಃ ॥ ೯೧ ॥

ಗೋತ್ರಭಿತ್ಪ್ರೀತಿದೋ ನಿತ್ಯಂ ಗೋತ್ರಭಿದ್ಗೋತ್ರಪಾಲಕಃ ।
ಗೋತ್ರಭಿದ್ಗೀತಚರಿತೋ ಗೋತ್ರಭಿದ್ರಾಜ್ಯರಕ್ಷಕಃ ॥ ೯೨ ॥

ಗೋತ್ರಭಿದ್ವರದಾಯೀ ಚ ಗೋತ್ರಭಿತ್ಪ್ರಣಯಾಸ್ಪದಮ್ ।
ಗೋತ್ರಭಿದ್ಭಯಸಂಭೇತ್ತಾ ಗೋತ್ರಭಿನ್ಮಾನದಾಯಕಃ ॥ ೯೩ ॥

ಗೋತ್ರಭಿದ್ಗೋಪನಪರೋ ಗೋತ್ರಭಿತ್ಸೈನ್ಯನಾಯಕಃ ।
ಗೋತ್ರಾಧಿಪಪ್ರಿಯೋ ಗೋತ್ರಪುತ್ರೀಪುತ್ರೋ ಗಿರಿಪ್ರಿಯಃ ॥ ೯೪ ॥

ಗ್ರಂಥಜ್ಞೋ ಗ್ರಂಥಕೃದ್ಗ್ರಂಥಗ್ರಂಥಭಿದ್ಗ್ರಂಥವಿಘ್ನಹಾ ।
ಗ್ರಂಥಾದಿರ್ಗ್ರಂಥಸಂಚಾರೋ ಗ್ರಂಥಶ್ರವಣಲೋಲುಪಃ ॥ ೯೫ ॥

ಗ್ರಂಥಾಧೀನಕ್ರಿಯೋ ಗ್ರಂಥಪ್ರಿಯೋ ಗ್ರಂಥಾರ್ಥತತ್ತ್ವವಿತ್ ।
ಗ್ರಂಥಸಂಶಯಸಂಛೇತ್ತಾ ಗ್ರಂಥವಕ್ತಾ ಗ್ರಹಾಗ್ರಣೀಃ ॥ ೯೬ ॥

ಗ್ರಂಥಗೀತಗುಣೋ ಗ್ರಂಥಗೀತೋ ಗ್ರಂಥಾದಿಪೂಜಿತಃ ।
ಗ್ರಂಥಾರಂಭಸ್ತುತೋ ಗ್ರಂಥಗ್ರಾಹೀ ಗ್ರಂಥಾರ್ಥಪಾರದೃಕ್ ॥ ೯೭ ॥

ಗ್ರಂಥದೃಗ್ಗ್ರಂಥವಿಜ್ಞಾನೋ ಗ್ರಂಥಸಂದರ್ಭಶೋಧಕಃ ।
ಗ್ರಂಥಕೃತ್ಪೂಜಿತೋ ಗ್ರಂಥಕರೋ ಗ್ರಂಥಪರಾಯಣಃ ॥ ೯೮ ॥

ಗ್ರಂಥಪಾರಾಯಣಪರೋ ಗ್ರಂಥಸಂದೇಹಭಂಜಕಃ ।
ಗ್ರಂಥಕೃದ್ವರದಾತಾ ಚ ಗ್ರಂಥಕೃದ್ಗ್ರಂಥವಂದಿತಃ ॥ ೯೯ ॥

ಗ್ರಂಥಾನುರಕ್ತೋ ಗ್ರಂಥಜ್ಞೋ ಗ್ರಂಥಾನುಗ್ರಹದಾಯಕಃ ।
ಗ್ರಂಥಾಂತರಾತ್ಮಾ ಗ್ರಂಥಾರ್ಥಪಂಡಿತೋ ಗ್ರಂಥಸೌಹೃದಃ ॥ ೧೦೦ ॥

ಗ್ರಂಥಪಾರಂಗಮೋ ಗ್ರಂಥಗುಣವಿದ್ಗ್ರಂಥವಿಗ್ರಹಃ ।
ಗ್ರಂಥಸೇತುರ್ಗ್ರಂಥಹೇತುರ್ಗ್ರಂಥಕೇತುರ್ಗ್ರಹಾಗ್ರಗಃ ॥ ೧೦೧ ॥

ಗ್ರಂಥಪೂಜ್ಯೋ ಗ್ರಂಥಗೇಯೋ ಗ್ರಂಥಗ್ರಥನಲಾಲಸಃ ।
ಗ್ರಂಥಭೂಮಿರ್ಗ್ರಹಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಗ್ರಹಕೇತುರ್ಗ್ರಹಾಶ್ರಯಃ ॥ ೧೦೨ ॥

ಗ್ರಂಥಕಾರೋ ಗ್ರಂಥಕಾರಮಾನ್ಯೋ ಗ್ರಂಥಪ್ರಸಾರಕಃ ।
ಗ್ರಂಥಶ್ರಮಜ್ಞೋ ಗ್ರಂಥಾಂಗೋ ಗ್ರಂಥಭ್ರಮನಿವಾರಕಃ ॥ ೧೦೩ ॥

ಗ್ರಂಥಪ್ರವಣಸರ್ವಾಂಗೋ ಗ್ರಂಥಪ್ರಣಯತತ್ಪರಃ ।
ಗೀತೋ ಗೀತಗುಣೋ ಗೀತಕೀರ್ತಿರ್ಗೀತವಿಶಾರದಃ ॥ ೧೦೪ ॥

ಗೀತಸ್ಫೀತಯಶಾ ಗೀತಪ್ರಣಯೀ ಗೀತಚಂಚುರಃ ।
ಗೀತಪ್ರಸನ್ನೋ ಗೀತಾತ್ಮಾ ಗೀತಲೋಲೋ ಗತಸ್ಪೃಹಃ ॥ ೧೦೫ ॥

ಗೀತಾಶ್ರಯೋ ಗೀತಮಯೋ ಗೀತಾತತ್ತ್ವಾರ್ಥಕೋವಿದಃ ।
ಗೀತಾಸಂಶಯಸಂಛೇತ್ತಾ ಗೀತಾಸಂಗೀತಶಾಶನಃ ॥ ೧೦೬ ॥

ಗೀತಾರ್ಥಜ್ಞೋ ಗೀತತತ್ತ್ವೋ ಗೀತಾತತ್ತ್ವಂ ಗೀತಾಶ್ರಯಃ ।
ಗೀತಾಸಾರೋ ಗೀತಾಕೃತಿರ್ಗೀತಾವಿಘ್ನನಾಶನಃ ॥ ೧೦೭ ॥

ಗೀತಾಸಕ್ತೋ ಗೀತಲೀನೋ ಗೀತಾವಿಗತಸಞ್ಜ್ವರಃ ।
ಗೀತೈಕಧೃಗ್ಗೀತಭೂತಿರ್ಗೀತಪ್ರೀತಿರ್ಗತಾಲಸಃ ॥ ೧೦೮ ॥

ಗೀತವಾದ್ಯಪಟುರ್ಗೀತಪ್ರಭುರ್ಗೀತಾರ್ಥತತ್ತ್ವವಿತ್ ।
ಗೀತಾಗೀತವಿವೇಕಜ್ಞೋ ಗೀತಾಪ್ರವಣಚೇತನಃ ॥ ೧೦೯ ॥

ಗತಭೀರ್ಗತವಿದ್ವೇಷೋ ಗತಸಂಸಾರಬಂಧನಃ ।
ಗತಮಾಯೋ ಗತತ್ರಾಸೋ ಗತದುಃಖೋ ಗತಜ್ವರಃ ॥ ೧೧೦ ॥

ಗತಾಸುಹೃದ್ಗತಾಜ್ಞಾನೋ ಗತದುಷ್ಟಾಶಯೋ ಗತಃ ।
ಗತಾರ್ತಿರ್ಗತಸಂಕಲ್ಪೋ ಗತದುಷ್ಟವಿಚೇಷ್ಟಿತಃ ॥ ೧೧೧ ॥

ಗತಾಹಂಕಾರಸಂಚಾರೋ ಗತದರ್ಪೋ ಗತಾಹಿತಃ ।
ಗತವಿಘ್ನೋ ಗತಭಯೋ ಗತಾಗತನಿವಾರಕಃ ॥ ೧೧೨ ॥

ಗತವ್ಯಥೋ ಗತಾಪಾಯೋ ಗತದೋಷೋ ಗತೇಃ ಪರಃ ।
ಗತಸರ್ವವಿಕಾರೋಽಥ ಗತಗರ್ಜಿತಕುಂಜರಃ ॥ ೧೧೩ ॥

ಗತಕಂಪಿತಭೂಪೃಷ್ಠೋ ಗತರುಗ್ಗತಕಲ್ಮಷಃ ।
ಗತದೈನ್ಯೋ ಗತಸ್ತೈನ್ಯೋ ಗತಮಾನೋ ಗತಶ್ರಮಃ ॥ ೧೧೪ ॥

ಗತಕ್ರೋಧೋ ಗತಗ್ಲಾನಿರ್ಗತಮ್ಲಾನೋ ಗತಭ್ರಮಃ ।
ಗತಾಭಾವೋ ಗತಭವೋ ಗತತತ್ತ್ವಾರ್ಥಸಂಶಯಃ ॥ ೧೧೫ ॥

ಗಯಾಸುರಶಿರಶ್ಛೇತ್ತಾ ಗಯಾಸುರವರಪ್ರದಃ ।
ಗಯಾವಾಸೋ ಗಯಾನಾಥೋ ಗಯಾವಾಸಿನಮಸ್ಕೃತಃ ॥ ೧೧೬ ॥

ಗಯಾತೀರ್ಥಫಲಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಗಯಾಯಾತ್ರಾಫಲಪ್ರದಃ ।
ಗಯಾಮಯೋ ಗಯಾಕ್ಷೇತ್ರಂ ಗಯಾಕ್ಷೇತ್ರನಿವಾಸಕೃತ್ ॥ ೧೧೭ ॥

ಗಯಾವಾಸಿಸ್ತುತೋ ಗಾಯನ್ಮಧುವ್ರತಲಸತ್ಕಟಃ ।
ಗಾಯಕೋ ಗಾಯಕವರೋ ಗಾಯಕೇಷ್ಟಫಲಪ್ರದಃ ॥ ೧೧೮ ॥

ಗಾಯಕಪ್ರಣಯೀ ಗಾತಾ ಗಾಯಕಾಭಯದಾಯಕಃ ।
ಗಾಯಕಪ್ರವಣಸ್ವಾಂತೋ ಗಾಯಕಪ್ರಥಮಸ್ಸದಾ ॥ ೧೧೯ ॥

ಗಾಯಕೋದ್ಗೀತಸಂಪ್ರೀತೋ ಗಾಯಕೋತ್ಕಟವಿಘ್ನಹಾ ।
ಗಾನಗೇಯೋ ಗಾಯಕೇಶೋ ಗಾಯಕಾಂತರಸಂಚರಃ ॥ ೧೨೦ ॥

ಗಾಯಕಪ್ರಿಯದಃ ಶಶ್ವದ್ಗಾಯಕಾಧೀನವಿಗ್ರಹಃ ।
ಗೇಯೋ ಗೇಯಗುಣೋ ಗೇಯಚರಿತೋ ಗೇಯತತ್ತ್ವವಿತ್ ॥ ೧೨೧ ॥

ಗಾಯಕತ್ರಾಸಹಾ ಗ್ರಂಥೋ ಗ್ರಂಥತತ್ತ್ವವಿವೇಚಕಃ ।
ಗಾಢಾನುರಾಗೋ ಗಾಢಾಂಗೋ ಗಾಢಗಂಗಾಜಲೋದ್ವಹಃ ॥ ೧೨೨ ॥

ಗಾಢಾವಗಾಢಜಲಧಿರ್ಗಾಢಪ್ರಜ್ಞೋ ಗತಾಮಯಃ ।
ಗಾಢಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಸೈನ್ಯೋಽಥ ಗಾಢಾನುಗ್ರಹತತ್ಪರಃ ॥ ೧೨೩ ॥

ಗಾಢಾಶ್ಲೇಷರಸಾಭಿಜ್ಞೋ ಗಾಢನಿವೃತಿಸಾಧಕಃ ।
ಗಂಗಾಧರೇಷ್ಟವರದೋ ಗಂಗಾಧರಭಯಾಪಹಃ ॥ ೧೨೪ ॥

ಗಂಗಾಧರಗುರುರ್ಗಂಗಾಧರಧ್ಯಾನಪರಸ್ಸದಾ ।
ಗಂಗಾಧರಸ್ತುತೋ ಗಂಗಾಧರಾರಾಧ್ಯೋ ಗತಸ್ಮಯಃ ॥ ೧೨೫ ॥

ಗಂಗಾಧರಪ್ರಿಯೋ ಗಂಗಾಧರೋ ಗಂಗಾಂಬುಸುಂದರಃ ।
ಗಂಗಾಜಲರಸಾಸ್ವಾದಚತುರೋ ಗಾಂಗನೀರಪಃ ॥ ೧೨೬ ॥

ಗಂಗಾಜಲಪ್ರಣಯವಾನ್ಗಂಗಾತೀರವಿಹಾರಕೃತ್ ।
ಗಂಗಾಪ್ರಿಯೋ ಗಾಂಗಜಲಾವಗಾಹನಪರಸ್ಸದಾ ॥ ೧೨೭ ॥

ಗಂಧಮಾದನಸಂವಾಸೋ ಗಂಧಮಾದನಕೇಲಿಕೃತ್ ।
ಗಂಧಾನುಲಿಪ್ತಸರ್ವಾಂಗೋ ಗಂಧಲುಬ್ಧಮಧುವ್ರತಃ ॥ ೧೨೮ ॥

ಗಂಧೋ ಗಂಧರ್ವರಾಜಶ್ಚ ಗಂಧರ್ವಪ್ರಿಯಕೃತ್ಸದಾ ।
ಗಂಧರ್ವವಿದ್ಯಾತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ಗಂಧರ್ವಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಃ ॥ ೧೨೯ ॥

ಗಕಾರಬೀಜನಿಲಯೋ ಗಕಾರೋ ಗರ್ವಿಗರ್ವನುತ್ ।
ಗಂಧರ್ವಗಣಸಂಸೇವ್ಯೋ ಗಂಧರ್ವವರದಾಯಕಃ ॥ ೧೩೦ ॥

ಗಂಧರ್ವೋ ಗಂಧಮಾತಂಗೋ ಗಂಧರ್ವಕುಲದೈವತಮ್ ।
ಗಂಧರ್ವಗರ್ವಸಂಛೇತ್ತಾ ಗಂಧರ್ವವರದರ್ಪಹಾ ॥ ೧೩೧ ॥

ಗಂಧರ್ವಪ್ರವಣಸ್ವಾಂತೋ ಗಂಧರ್ವಗಣಸಂಸ್ತುತಃ ।
ಗಂಧರ್ವಾರ್ಚಿತಪಾದಾಬ್ಜೋ ಗಂಧರ್ವಭಯಹಾರಕಃ ॥ ೧೩೨ ॥

ಗಂಧರ್ವಾಭಯದಃ ಶಶ್ವದ್ಗಂಧರ್ವಪ್ರತಿಪಾಲಕಃ ।
ಗಂಧರ್ವಗೀತಚರಿತೋ ಗಂಧರ್ವಪ್ರಣಯೋತ್ಸುಕಃ ॥ ೧೩೩ ॥

ಗಂಧರ್ವಗಾನಶ್ರವಣಪ್ರಣಯೀ ಗರ್ವಭಂಜನಃ ।
ಗಂಧರ್ವತ್ರಾಣಸನ್ನದ್ಧೋ ಗಂಧರ್ವಸಮರಕ್ಷಮಃ ॥ ೧೩೪ ॥

ಗಂಧರ್ವಸ್ತ್ರೀಭಿರಾರಾಧ್ಯೋ ಗಾನಂ ಗಾನಪಟುಸ್ಸದಾ ।
ಗಚ್ಛೋ ಗಚ್ಛಪತಿರ್ಗಚ್ಛನಾಯಕೋ ಗಚ್ಛಗರ್ವಹಾ ॥ ೧೩೫ ॥

ಗಚ್ಛರಾಜಶ್ಚ ಗಚ್ಛೇಶೋ ಗಚ್ಛರಾಜನಮಸ್ಕೃತಃ ।
ಗಚ್ಛಪ್ರಿಯೋ ಗಚ್ಛಗುರುರ್ಗಚ್ಛತ್ರಾಣಕೃತೋದ್ಯಮಃ ॥ ೧೩೬ ॥

ಗಚ್ಛಪ್ರಭುರ್ಗಚ್ಛಚರೋ ಗಚ್ಛಪ್ರಿಯಕೃತೋದ್ಯಮಃ ।
ಗಚ್ಛಗೀತಗುಣೋ ಗಚ್ಛಮರ್ಯಾದಾಪ್ರತಿಪಾಲಕಃ ॥ ೧೩೭ ॥

ಗಚ್ಛಧಾತಾ ಗಚ್ಛಭರ್ತಾ ಗಚ್ಛವಂದ್ಯೋ ಗುರೋರ್ಗುರುಃ ।
ಗೃತ್ಸೋ ಗೃತ್ಸಮದೋ ಗೃತ್ಸಮದಾಭೀಷ್ಟವರಪ್ರದಃ ॥ ೧೩೮ ॥

ಗೀರ್ವಾಣಗೀತಚರಿತೋ ಗೀರ್ವಾಣಗಣಸೇವಿತಃ ।
ಗೀರ್ವಾಣವರದಾತಾ ಚ ಗೀರ್ವಾಣಭಯನಾಶಕೃತ್ ॥ ೧೩೯ ॥

ಗೀರ್ವಾಣಗಣಸಂವೀತೋ ಗೀರ್ವಾಣಾರಾತಿಸೂದನಃ ।
ಗೀರ್ವಾಣಧಾಮ ಗೀರ್ವಾಣಗೋಪ್ತಾ ಗೀರ್ವಾಣಗರ್ವಹೃತ್ ॥ ೧೪೦ ॥

ಗೀರ್ವಾಣಾರ್ತಿಹರೋ ನಿತ್ಯಂ ಗೀರ್ವಾಣವರದಾಯಕಃ ।
ಗೀರ್ವಾಣಶರಣಂ ಗೀತನಾಮಾ ಗೀರ್ವಾಣಸುಂದರಃ ॥ ೧೪೧ ॥

ಗೀರ್ವಾಣಪ್ರಾಣದೋ ಗಂತಾ ಗೀರ್ವಾಣಾನೀಕರಕ್ಷಕಃ ।
ಗುಹೇಹಾಪೂರಕೋ ಗಂಧಮತ್ತೋ ಗೀರ್ವಾಣಪುಷ್ಟಿದಃ ॥ ೧೪೨ ॥

See Also  Deva Ho Deva Ganpati Deva Tum Se Badhkar Kaun In Sanskrit

ಗೀರ್ವಾಣಪ್ರಯುತತ್ರಾತಾ ಗೀತಗೋತ್ರೋ ಗತಾಹಿತಃ ।
ಗೀರ್ವಾಣಸೇವಿತಪದೋ ಗೀರ್ವಾಣಪ್ರಥಿತೋ ಗಲನ್ ॥ ೧೪೩ ॥

ಗೀರ್ವಾಣಗೋತ್ರಪ್ರವರೋ ಗೀರ್ವಾಣಫಲದಾಯಕಃ ।
ಗೀರ್ವಾಣಪ್ರಿಯಕರ್ತಾ ಚ ಗೀರ್ವಾಣಾಗಮಸಾರವಿತ್ ॥ ೧೪೪ ॥

ಗೀರ್ವಾಣಗಣಸಂಪತ್ತಿರ್ಗೀರ್ವಾಣವ್ಯಸನಾಪಹಃ ।
ಗೀರ್ವಾಣಪ್ರಣಯೋ ಗೀತಗ್ರಹಣೋತ್ಸುಕಮಾನಸಃ ॥ ೧೪೫ ॥

ಗೀರ್ವಾಣಶ್ರಮಸಂಹರ್ತಾ ಗೀರ್ವಾಣಗಣಪಾಲಕಃ ।
ಗ್ರಹೋ ಗ್ರಹಪತಿರ್ಗ್ರಾಹೋ ಗ್ರಹಪೀಡಾಪ್ರಣಾಶನಃ ॥ ೧೪೬ ॥

ಗ್ರಹಸ್ತುತೋ ಗ್ರಹಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಗ್ರಹೇಶೋ ಗ್ರಹದೈವತಮ್ ।
ಗ್ರಹಕೃದ್ಗ್ರಹಭರ್ತಾ ಚ ಗ್ರಹೇಶಾನೋ ಗ್ರಹೇಶ್ವರಃ ॥ ೧೪೭ ॥

ಗ್ರಹಾರಾಧ್ಯೋ ಗ್ರಹತ್ರಾತಾ ಗ್ರಹಗೋಪ್ತಾ ಗ್ರಹೋತ್ಕಟಃ ।
ಗ್ರಹಗೀತಗುಣೋ ಗ್ರಂಥಪ್ರಣೀತಾ ಗ್ರಹವಂದಿತಃ ॥ ೧೪೮ ॥

ಗರ್ವೀ ಗರ್ವೀಶ್ವರೋ ಗರ್ವೋ ಗರ್ವಿಷ್ಠೋ ಗರ್ವಿಗರ್ವಹಾ ।
ಗವಾಂ‍ಪ್ರಿಯೋ ಗವಾಂ‍ನಾಥೋ ಗವೇಶಾನೋ ಗವಾಂ‍ಪತಿಃ ॥ ೧೪೯ ॥

ಗವ್ಯಪ್ರಿಯೋ ಗವಾಂಗೋಪ್ತಾ ಗವೀಸಂಪತ್ತಿಸಾಧಕಃ ।
ಗವೀರಕ್ಷಣಸನ್ನದ್ಧೋ ಗವೀಭಯಹರಃ ಕ್ಷಣಾತ್ ॥ ೧೫೦ ॥

ಗವೀಗರ್ವಹರೋ ಗೋದೋ ಗೋಪ್ರದೋ ಗೋಜಯಪ್ರದಃ ।
ಗಜಾಯುತಬಲೋ ಗಂಡಗುಂಜನ್ಮತ್ತಮಧುವ್ರತಃ ॥ ೧೫೧ ॥

ಗಂಡಸ್ಥಲಗಲದ್ದಾನಮಿಳನ್ಮತ್ತಾಳಿಮಂಡಿತಃ ।
ಗುಡೋ ಗುಡಪ್ರಿಯೋ ಗುಂಡಗಳದ್ದಾನೋ ಗುಡಾಶನಃ ॥ ೧೫೨ ॥

ಗುಡಾಕೇಶೋ ಗುಡಾಕೇಶಸಹಾಯೋ ಗುಡಲಡ್ಡುಭುಕ್ ।
ಗುಡಭುಗ್ಗುಡಭುಗ್ಗುಣ್ಯೋ ಗುಡಾಕೇಶವರಪ್ರದಃ ॥ ೧೫೩ ॥

ಗುಡಾಕೇಶಾರ್ಚಿತಪದೋ ಗುಡಾಕೇಶಸಖಸ್ಸದಾ ।
ಗದಾಧರಾರ್ಚಿತಪದೋ ಗದಾಧರವರಪ್ರದಃ ॥ ೧೫೪ ॥

ಗದಾಯುಧೋ ಗದಾಪಾಣಿರ್ಗದಾಯುದ್ಧವಿಶಾರದಃ ।
ಗದಹಾ ಗದದರ್ಪಘ್ನೋ ಗದಗರ್ವಪ್ರಣಾಶನಃ ॥ ೧೫೫ ॥

ಗದಗ್ರಸ್ತಪರಿತ್ರಾತಾ ಗದಾಡಂಬರಖಂಡಕಃ ।
ಗುಹೋ ಗುಹಾಗ್ರಜೋ ಗುಪ್ತೋ ಗುಹಾಶಾಯೀ ಗುಹಾಶಯಃ ॥ ೧೫೬ ॥

ಗುಹಾಪ್ರೀತಿಕರೋ ಗೂಢೋ ಗೂಢಗುಲ್ಫೋ ಗುಣೈಕದೃಕ್ ।
ಗೀರ್ಗೀಃಪತಿರ್ಗಿರೀಶಾನೋ ಗೀರ್ದೇವೀಗೀತಸದ್ಗುಣಃ ॥ ೧೫೭ ॥

ಗೀರ್ದೇವೋ ಗೀಃಪ್ರಿಯೋ ಗೀರ್ಭೂರ್ಗೀರಾತ್ಮಾ ಗೀಃಪ್ರಿಯಂಕರಃ ।
ಗೀರ್ಭೂಮಿರ್ಗೀರಸಜ್ಞೋಽಥ ಗೀಃಪ್ರಸನ್ನೋ ಗಿರೀಶ್ವರಃ ॥ ೧೫೮ ॥

ಗಿರೀಶಜೋ ಗಿರೌಶಾಯೀ ಗಿರಿರಾಜಸುಖಾವಹಃ ।
ಗಿರಿರಾಜಾರ್ಚಿತಪದೋ ಗಿರಿರಾಜನಮಸ್ಕೃತಃ ॥ ೧೫೯ ॥

ಗಿರಿರಾಜಗುಹಾವಿಷ್ಟೋ ಗಿರಿರಾಜಾಭಯಪ್ರದಃ ।
ಗಿರಿರಾಜೇಷ್ಟವರದೋ ಗಿರಿರಾಜಪ್ರಪಾಲಕಃ ॥ ೧೬೦ ॥

ಗಿರಿರಾಜಸುತಾಸೂನುರ್ಗಿರಿರಾಜಜಯಪ್ರದಃ ।
ಗಿರಿವ್ರಜವನಸ್ಥಾಯೀ ಗಿರಿವ್ರಜಚರಸ್ಸದಾ ॥ ೧೬೧ ॥

ಗರ್ಗೋ ಗರ್ಗಪ್ರಿಯೋ ಗರ್ಗದೇವೋ ಗರ್ಗನಮಸ್ಕೃತಃ ।
ಗರ್ಗಭೀತಿಹರೋ ಗರ್ಗವರದೋ ಗರ್ಗಸಂಸ್ತುತಃ ॥ ೧೬೨ ॥

ಗರ್ಗಗೀತಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಗರ್ಗಾನಂದಕರಸ್ಸದಾ ।
ಗರ್ಗಪ್ರಿಯೋ ಗರ್ಗಮಾನಪ್ರದೋ ಗರ್ಗಾರಿಭಂಜಕಃ ॥ ೧೬೩ ॥

ಗರ್ಗವರ್ಗಪರಿತ್ರಾತಾ ಗರ್ಗಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ಗರ್ಗಗ್ಲಾನಿಹರೋ ಗರ್ಗಶ್ರಮಹೃದ್ಗರ್ಗಸಂಗತಃ ॥ ೧೬೪ ॥

ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯೋ ಗರ್ಗಮುನಿರ್ಗರ್ಗಸನ್ಮಾನಭಾಜನಃ ।
ಗಂಭೀರೋ ಗಣಿತಪ್ರಜ್ಞೋ ಗಣಿತಾಗಮಸಾರವಿತ್ ॥ ೧೬೫ ॥

ಗಣಕೋ ಗಣಕಶ್ಲಾಘ್ಯೋ ಗಣಕಪ್ರಣಯೋತ್ಸುಕಃ ।
ಗಣಕಪ್ರವಣಸ್ವಾಂತೋ ಗಣಿತೋ ಗಣಿತಾಗಮಃ ॥ ೧೬೬ ॥

ಗದ್ಯಂ ಗದ್ಯಮಯೋ ಗದ್ಯಪದ್ಯವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಃ ।
ಗಲಲಜ್ಞಮಹಾನಾಗೋ ಗಲದರ್ಚಿರ್ಗಲನ್ಮದಃ ॥ ೧೬೭ ॥

ಗಲತ್ಕುಷ್ಠವ್ಯಥಾಹಂತಾ ಗಲತುಷ್ಟಿಸುಖಪ್ರದಃ ।
ಗಂಭೀರನಾಭಿರ್ಗಂಭೀರಸ್ವರೋ ಗಂಭೀರಲೋಚನಃ ॥ ೧೬೮ ॥

ಗಂಭೀರಗುಣಸಂಪನ್ನೋ ಗಂಭೀರಗತಿಶೋಭನಃ ।
ಗರ್ಭಪ್ರದೋ ಗರ್ಭರೂಪೋ ಗರ್ಭಾಪದ್ವಿನಿವಾರಕಃ ॥ ೧೬೯ ॥

ಗರ್ಭಾಗಮನಸಂಭಾಷೋ ಗರ್ಭದೋ ಗರ್ಭಶೋಕನುತ್ ।
ಗರ್ಭತ್ರಾತಾ ಗರ್ಭಗೋಪ್ತಾ ಗರ್ಭಪುಷ್ಟಿಕರಸ್ಸದಾ ॥ ೧೭೦ ॥

ಗರ್ಭಾಶ್ರಯೋ ಗರ್ಭಮಯೋ ಗರ್ಭಾಭಯನಿವಾರಕಃ ।
ಗರ್ಭಾಧಾರೋ ಗರ್ಭಧರೋ ಗರ್ಭಸಂತೋಷಸಾಧಕಃ ॥ ೧೭೧ ॥

ಗರ್ಭಗೌರವಸಂಧಾನಸಾಧನಂ ಗರ್ಭಗರ್ವಹೃತ್ ।
ಗರೀಯಾನ್ ಗರ್ವನುದ್ಗರ್ವಮರ್ದೀ ಗರದಮರ್ದಕಃ ॥ ೧೭೨ ॥

ಗರಸಂತಾಪಶಮನೋ ಗುರುರಾಜ್ಯಸುಖಪ್ರದಃ ।

ಫಲಶ್ರುತಿಃ –
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಮುದಿತಂ ಮಹದ್ಗಣಪತೇರಿದಮ್ ॥ ೧೭೪ ॥

ಗಕಾರಾದಿ ಜಗದ್ವಂದ್ಯಂ ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನತಃ ।
ಯ ಇದಂ ಪ್ರಯತಃ ಪ್ರಾತಸ್ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ವಾ ಪಠೇನ್ನರಃ ॥ ೧೭೩ ॥

ವಾಂಛಿತಂ ಸಮವಾಪ್ನೋತಿ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ।
ಪುತ್ರಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಾನ್ ಧನಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಧನಮ್ ॥ ೧೭೪ ॥

ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಭೂರ್ಜತ್ವಚಿ ಸಮಾಲಿಖ್ಯ ಕುಂಕುಮೇನ ಸಮಾಹಿತಃ ॥ ೧೭೫ ॥

ಚತುರ್ಥಾಂ ಭೌಮವಾರೋ ಚ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯೋಪರಾಗಕೇ ।
ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಗಣಧೀಶಂ ಯಥೋಕ್ತವಿಧಿನಾ ಪುರಾ ॥ ೧೭೬ ॥

ಪೂಜಯೇದ್ಯೋ ಯಥಾಶಕ್ತ್ಯಾ ಜುಹುಯಾಚ್ಚ ಶಮೀದಲೈಃ ।
ಗುರುಂ ಸಂಪೂಜ್ಯ ವಸ್ತ್ರಾದ್ಯೈಃ ಕೃತ್ವಾ ಚಾಪಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಮ್ ॥ ೧೭೭ ॥

ಧಾರಯೇದ್ಯಃ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಸ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಗಣನಾಯಕಃ ।
ಸುರಾಶ್ಚಾಸುರವರ್ಯಾಶ್ಚ ಪಿಶಾಚಾಃ ಕಿನ್ನರೋರಗಃ ॥ ೧೭೮ ॥

ಪ್ರಣಮಂತಿ ಸದಾ ತಂ ವೈ ದುಷ್ಟ್ವಾಂ ವಿಸ್ಮಿತಮಾನಸಾಃ ।
ರಾಜಾ ಸಪದಿ ವಶ್ಯಃ ಸ್ಯಾತ್ ಕಾಮಿನ್ಯಸ್ತದ್ವಶೋ ಸ್ಥಿರಾಃ ॥ ೧೭೯ ॥

ತಸ್ಯ ವಂಶೋ ಸ್ಥಿರಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಕದಾಪಿ ನ ವಿಮುಂಚತಿ ।
ನಿಷ್ಕಾಮೋ ಯಃ ಪಠೇದೇತದ್ಗಣೇಶ್ವರಪರಾಯಣಃ ॥ ೧೮೦ ॥

ಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ಪರಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನಿಜಲೋಕಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಇದಂ ತೇ ಕೀರ್ತಿತಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ದೇವಿ ಪಾವನಮ್ ॥ ೧೮೧ ॥

ನ ದೇಯಂ ಕೃಪಣಯಾಥ ಶಠಾಯ ಗುರುವಿದ್ವಿಷೇ ।
ದತ್ತ್ವಾ ಚ ಭ್ರಂಶಮಾಪ್ನೋತಿ ದೇವತಾಯಾಃ ಪ್ರಕೋಪತಃ ॥ ೧೮೨ ॥

ಇತಿ ಶ್ರುತ್ವಾ ಮಹಾದೇವೀ ತದಾ ವಿಸ್ಮಿತಮಾನಸಾ ।
ಪೂಜಯಾಮಾಸ ವಿಧಿವದ್ಗಣೇಶ್ವರಪದದ್ವಯಮ್ ॥ ೧೮೩ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ಮಹಾಗುಪ್ತಸಾರೇ ಶಿವಪಾರ್ವತೀಸಂವಾದೇ
ಗಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀಗಣಪತಿಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesh Stotram – Gakara Sri Ganapathi Sahasranama Stotram in EnglishSanskrit – Kannada – TeluguTamil