Ganesha Pratah Smarana Stotram In Kannada

॥ Ganesha Pratah Smarana Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಪ್ರಾತಃಸ್ಮರಣಂ ॥
ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಗಣನಾಥಮನಾಥಬಂಧುಂ
ಸಿಂದೂರಪೂರಪರಿಶೋಭಿತಗಂಡಯುಗ್ಮಮ್ ।
ಉದ್ದಂಡವಿಘ್ನಪರಿಖಂಡನಚಂಡದಂಡಂ
ಆಖಂಡಲಾದಿಸುರನಾಯಕಬೃಂದವಂದ್ಯಮ್ ॥ ೧ ॥

ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಚತುರಾನನವಂದ್ಯಮಾನಂ
ಇಚ್ಛಾನುಕೂಲಮಖಿಲಂ ಚ ವರಂ ದದಾನಮ್ ।
ತಂ ತುಂದಿಲಂ ದ್ವಿರಸನಾಧಿಪ ಯಜ್ಞಸೂತ್ರಂ
ಪುತ್ರಂ ವಿಲಾಸಚತುರಂ ಶಿವಯೋಃ ಶಿವಾಯ ॥ ೨ ॥

ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮ್ಯಭಯದಂ ಖಲು ಭಕ್ತಶೋಕ-
-ದಾವಾನಲಂ ಗಣವಿಭುಂ ವರಕುಂಜರಾಸ್ಯಮ್ ।
ಅಜ್ಞಾನಕಾನನವಿನಾಶನಹವ್ಯವಾಹಂ
ಉತ್ಸಾಹವರ್ಧನಮಹಂ ಸುತಮೀಶ್ವರಸ್ಯ ॥ ೩ ॥

ಶ್ಲೋಕತ್ರಯಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸದಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಕಮ್ ।
ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಸತತಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ಪ್ರಯತಃ ಪುಮಾನ್ ॥ ೪ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಪ್ರಾತಃಸ್ಮರಣ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Ganesha Pratah Smarana Stotram in Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil