Ganga Stotram In English

॥ Ganga Stotram English Lyrics ॥

॥ śrī gaṅga stōtram ॥
dēvi surēśvari bhagavati gaṅgē tribhuvanatarini taralataraṅgē ।
śaṅkaramauliviharini vimalē mama matirastaṁ tava padakamalē ॥ 1 ॥

bhagīrathisukhadayini matastava jalamahima nigamē khyataḥ ।
nahaṁ janē tava mahimanaṁ pahi kr̥pamayi mamajñanam ॥ 2 ॥

haripadapadyataraṅgini gaṅgē himavidhumuktadhavalataraṅgē ।
dūrīkuru mama duskr̥tibharaṁ kuru kr̥paya bhavasagaraparam ॥ 3 ॥

tava jalamamalaṁ yēna nipītaṁ paramapadaṁ khalu tēna gr̥hītam ।
matargaṅgē tvayi yō bhaktaḥ kila taṁ drastuṁ na yamaḥ śaktaḥ ॥ 4 ॥

patitōddharini jahnavi gaṅgē khandita girivaramandita bhaṅgē ।
bhīsmajanani hē munivarakanyē patitanivarini tribhuvana dhanyē ॥ 5 ॥

kalpalatamiva phaladaṁ lōkē pranamati yastvaṁ na patati śōkē ।
paravaraviharini gaṅgē vimukhayuvati kr̥tataralapaṅgē ॥ 6 ॥

tava cēnmataḥ srōtaḥ snataḥ punarapi jatharē sōpi na jataḥ ।
narakanivarini jahnavi gaṅgē kalusavinaśini mahimōttuṅgē ॥ 7 ॥

punarasadaṅgē punyataraṅgē jaya jaya jahnavi karunapaṅgē ।
indramukutamanirajitacaranē sukhadē śubhadē bhr̥tyaśaranyē ॥ 8 ॥

rōgaṁ śōkaṁ tapaṁ papaṁ hara mē bhagavati kumatikalapam ।
tribhuvanasarē vasudhaharē tvamasi gatirmama khalu saṁsarē ॥ 9 ॥

See Also  108 Names Of Sri Sundara Kuchamba – Ashtottara Shatanamavali In English

alakanandē paramanandē kuru karunamayi kataravandyē ।
tava tatanikatē yasya nivasaḥ khalu vaikunthē tasya nivasaḥ ॥ 10 ॥

varamiha nīrē kamathō mīnaḥ kiṁ va tīrē śarataḥ ksīnaḥ ।
athavaśvapacō malinō dīnastava na hi dūrē nr̥patikulīnaḥ ॥ 11 ॥

bhō bhuvanēśvari punyē dhanyē dēvi dravamayi munivarakanyē ।
gaṅgastavamimamamalaṁ nityaṁ pathati narō yaḥ sa jayati satyam ॥ 12 ॥

yēsaṁ hr̥dayē gaṅga bhaktistēsaṁ bhavati sada sukhamuktiḥ ।
madhurakanta pañjhatikabhiḥ paramanandakalitalalitabhiḥ ॥ 13 ॥

gaṅgastōtramidaṁ bhavasaraṁ vañchitaphaladaṁ vimalaṁ saram ।
śaṅkarasēvaka śaṅkara racitaṁ pathati sukhīḥ tava iti ca samaptaḥ ॥ 14 ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Ganga Stotram in English – SanskritKannadaTeluguTamil