Gayatri Atharvashirsha in Kannada

॥ Gayatri Atharvashirsha Kannada Lyrics ॥

॥ ಗಾಯತ್ರ್ಯಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ ॥

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ॥

ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಃ ಸ್ವಯಂ ಪರಿಪೃಚ್ಛತಿ
ತ್ವಂ ಬ್ರೂಹಿ ಭಗವನ್ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾ ಉತ್ಪತ್ತಿಂ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ॥ 1 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ ।
ಪ್ರಣವೇನ ವ್ಯಾಹೃತಯಃ ಪ್ರವರ್ತಂತೇ ತಮಸಸ್ತು ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಕಃ ಪುರುಷಃ ಸ್ವಯಂ ।
ಭೂರ್ವಿಷ್ಣುರಿತಿ ಹ ತಾಃ ಸಾಂಗುಲ್ಯಾ ಮಥೇತ್ ॥ 2 ॥

ಮಥ್ಯಮಾನಾತ್ಫೇನೋ ಭವತಿ ಫೇನಾದ್ಬುದ್ಬುದೋ ಭವತಿ ಬುದ್ಬುದಾದಂಡಂ ಭವತಿ
ಅಂಡವಾನಾತ್ಮಾ ಭವತಿ ಆತ್ಮನ ಆಕಾಶೋ ಭವತಿ ಆಕಾಶಾದ್ವಾಯುರ್ಭವತಿ
ವಾಯೋರಗ್ನಿರ್ಭವತಿ ಅಗ್ನೇರೋಂಕಾರೋ ಭವತಿ ಓಂಕಾರಾದ್ವ್ಯಾಹೃತಿರ್ಭವತಿ
ವ್ಯಾಹೃತ್ಯಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಭವತಿ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಃ ಸಾವಿತ್ರೀ ಭವತಿ ಸಾವಿತ್ರ್ಯಾಃ
ಸರಸ್ವತೀ ಭವತಿ ಸರಸ್ವತ್ಯಾ ವೇದಾ ಭವಂತಿ ವೇದೇಭ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಭವತಿ
ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಲೋಕಾ ಭವಂತಿ ತಸ್ಮಾಲ್ಲೋಕಾಃ ಪ್ರವರ್ತಂತೇ ಚತ್ವಾರೋ ವೇದಾಃ ಸಾಂಗಾಃ
ಸೋಪನಿಷದಃ ಸೇತಿಹಾಸಾಸ್ತೇ ಸರ್ವೇ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಃ ಪ್ರವರ್ತಂತೇ ಯಥಾಽಗ್ನಿರ್ದೇವಾನಾಂ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಮೇರುಃ ಶಿಖರಿಣಾಂ ಗಂಗಾ ನದೀನಾಂ ವಸಂತ ಋತೂನಾಂ
ಬ್ರಹ್ಮಾ ಪ್ರಜಾಪತೀನಾಮೇವಾಸೌ ಮುಖ್ಯೋ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದೋ ಭವತಿ ॥ 3 ॥

ಕಿಂ ಭೂಃ ಕಿಂ ಭುವಃ ಕಿಂ ಸ್ವಃ ಕಿಂ ಮಹಃ ಕಿಂ ಜನಃ ಕಿಂ ತಪಃ ಕಿಂ ಸತ್ಯಂ
ಕಿಂ ತತ್ ಕಿಂ ಸವಿತುಃ ಕಿಂ ವರೇಣ್ಯಂ ಕಿಂ ಭರ್ಗಃ ಕಿಂ ದೇವಸ್ಯ ಕಿಂ ಧೀಮಹಿ
ಕಿಂ ಧಿಯಃ ಕಿಂ ಯಃ ಕಿಂ ನಃ ಕಿಂ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥ 4 ॥

ಭೂರಿತಿ ಭೂರ್ಲೋಕಃ ಭುವ ಇತ್ಯಂತರಿಕ್ಷಲೋಕಃ ।
ಸ್ವರಿತಿ ಸ್ವರ್ಲೋಕೋ ಮಹ ಇತಿ ಮಹರ್ಲೋಕೋ ಜನ ಇತಿ ಜನೋ ಲೋಕಸ್ತಪ
ಇತಿ ತಪೋಲೋಕಃ ಸತ್ಯಮಿತಿ ಸತ್ಯಲೋಕಃ ।
ಭೂರ್ಭುವಃಸ್ವರೋಮಿತಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ॥ 5 ॥

ತದಸೌ ತೇಜೋ ಯತ್ತೇಜಸೋಽಗ್ನಿರ್ದೇವತಾ ಸವಿತುರಿತ್ಯಾದಿತ್ಯಸ್ಯ ವರೇಣ್ಯಮಿತ್ಯನ್ನಂ ।
ಅನ್ನಮೇವ ಪ್ರಜಾಪತಿರ್ಭರ್ಗ ಇತ್ಯಾಪಃ ।
ಆಪೋ ವೈ ಭರ್ಗ ಏತಾವತ್ಸರ್ವಾ ದೇವತಾ ದೇವಸ್ಯೇಂದ್ರೋ ವೈ ದೇವಯದ್ದಿವಂ
ತದಿಂದ್ರಸ್ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಕೃತ್ ಪುರುಷೋ ನಾಮ ವಿಷ್ಣುಃ ॥ 6 ॥

ಧೀಮಹಿ ಕಿಮಧ್ಯಾತ್ಮಂ ತತ್ಪರಮಂ ಪದಮಿತ್ಯಧ್ಯಾತ್ಮಂ ಯೋ ನ ಇತಿ ಪೃಥಿವೀ ವೈ
ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಕಾಮ ಇಮಾಁಲ್ಲೋಕಾನ್ ಪ್ರಚ್ಯಾವಯನ್ ಯೋ ನೃಶಂಸ್ಯೋಽಸ್ತೋ-
ಷ್ಯಸ್ತತ್ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಇತ್ಯೇಷಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಕಿಂಗೋತ್ರಾ ಕತ್ಯಕ್ಷರಾ ಕತಿಪದಾ
ಕತಿಕುಕ್ಷಿಃ ಕತಿಶೀರ್ಷಾ ಚ ॥ 7 ॥

ಸಾಂಖ್ಯಾಯನಸಗೋತ್ರಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ಯಕ್ಷರಾ ತ್ರಿಪದಾ
ಷಟ್ಕುಕ್ಷಿಃ ಸಾವಿತ್ರೀ ಕಶಾಸ್ತ್ರಯಃ ಪಾದಾ ಭವಂತಿ ॥ 8 ॥

ಕಾಽಸ್ಯಾಃ ಕುಕ್ಷಿಃ ಕಾನಿ ಪಂಚ ಶೀರ್ಷಾಣಿ ।
ಋಗ್ವೇದೋಽಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಥಮಃ ಪಾದೋ ಭವತಿ ಯಜುರ್ವೇದೋ ದ್ವಿತೀಯಃ
ಸಾಮವೇದಸ್ತೃತೀಯಃ ಪೂರ್ವಾ ದಿಕ್ ಪ್ರಥಮಾ ಕುಕ್ಷಿರ್ಭವತಿ ದಕ್ಷಿಣಾ ದ್ವಿತೀಯಾ
ಪಶ್ಚಿಮಾ ತೃತೀಯಾ ಉದೀಚೀ ಚತುರ್ಥಾ ಊರ್ಧ್ವಾ ಪಂಚಮೀ ಅಧರಾ ಷಷ್ಠೀ
ಕುಕ್ಷಿಃ । ವ್ಯಾಕರಣಮಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಥಮಂ ಶೀರ್ಷಂ ಭವತಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದ್ವಿತೀಯಂ
ಕಲ್ಪಸ್ತೃತೀಯಂ ನಿರುಕ್ತಃ ಜ್ಯೋತಿಷಾಮಯನಂ ಪಂಚಮಂ ॥ 9 ॥

ಕಿಂ ಲಕ್ಷಣಂ ಕಿಮು ಚೇಷ್ಟಿತಂ ಕಿಮುದಾಹೃತಂ ಕಿಮಕ್ಷರಂ ದೈವತ್ಯಂ ॥ 10 ॥

ಲಕ್ಷಣಂ ಮೀಮಾಂಸಾ ಅಥರ್ವವೇದೋ ವಿಚೇಷ್ಟಿತಂ ।
ಛಂದೋವಿಧಿರಿತ್ಯುದಾಹೃತಂ ॥ 11 ॥

ಕೋ ವರ್ಣಃ ಕಃ ಸ್ವರಃ ।
ಶ್ವೇತೋ ವರ್ಣಃ ಷಟ್ ಸ್ವರಾಣಿ ಇಮಾನ್ಯಕ್ಷರಾಣಿ ದೈವತಾನಿ ಭವಂತಿ
ಪೂರ್ವಾ ಭವತಿ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಧ್ಯಮಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಪಶ್ಚಿಮಾ ಸಂಧ್ಯಾ ಸರಸ್ವತೀ ॥ 12 ॥

ಪ್ರಾತಃ ಸಂಧ್ಯಾ ರಕ್ತಾ ರಕ್ತಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾ ರಕ್ತಾಂಬರಧರಾ
ರಕ್ತವರ್ಣಾ ರಕ್ತಗಂಧಾನುಲೇಪನಾ ಚತುರ್ಮುಖಾ ಅಷ್ಟಭುಜಾ ದ್ವಿನೇತ್ರಾ
ದಂಡಾಕ್ಷಮಾಲಾಕಮಂಡಲುಸ್ರುಕ್ಸ್ರುವಧಾರಿಣೀ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾ ಕೌಮಾರೀ
ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಹಂಸವಾಹಿನೀ ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತಾ ಬ್ರಹ್ಮದೈವತ್ಯಾ ತ್ರಿಪದಾ ಗಾಯತ್ರೀ
ಷಟ್ಕ್ರುಕ್ಷಿಃ ಪಂಚಶೀರ್ಷಾ ಅಗ್ನಿಮುಖಾ ರುದ್ರಶಿವವಿಷ್ಣುಹೃದಯಾ
ಬ್ರಹ್ಮಕವಚಾ ಸಾಂಖ್ಯಾಯನಸಗೋತ್ರಾ ಭೂರ್ಲೋಕವ್ಯಾಪಿನೀ ಅಗ್ನಿಸ್ತತ್ತ್ವಂ
ಉದಾತ್ತಾನುದಾತ್ತಸ್ವರಿತಸ್ವರಮಕಾರ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಇತ್ಯೇಷಾ ಗಾಯತ್ರೀ ॥ 13 ॥

ಮಧ್ಯಾಹ್ನಸಂಧ್ಯಾ ಶ್ವೇತಾ ಶ್ವೇತಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾ ಶ್ವೇತಾಂಬರಧರಾ
ಶ್ವೇತಗಂಧಾನುಲೇಪನಾ ಪಂಚಮುಖೀ ದಶಭುಜಾ ತ್ರಿನೇತ್ರಾ ಶೂಲಾಕ್ಷಮಾಲಾ
ಕಮಂಡಲುಕಪಾಲಧಾರಿಣೀ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಯುವತೀ ಮಾಹೇಶ್ವರೀ
ವೃಷಭವಾಹಿನೀ ಯಜುರ್ವೇದಸಂಹಿತಾ ರುದ್ರದೈವತ್ಯಾ ತ್ರಿಪದಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಷಟ್ಕುಕ್ಷಿಃ
ಪಂಚಶೀರ್ಷಾ ಅಗ್ನಿಮುಖಾ ರುದ್ರಶಿಖಾ ಬ್ರಹ್ಮಕವಚಾ ಭಾರದ್ವಾಜಸಗೋತ್ರಾ
ಭುವರ್ಲೋಕವ್ಯಾಪಿನೀ ವಾಯುಸ್ತತ್ತ್ವಂ ಉದಾತ್ತಾನುದಾತ್ತಸ್ವರಿತಸ್ವರಮಕಾರಃ
ಶ್ವೇತವರ್ಣ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ । ಇತ್ಯೇಷಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ॥ 14 ॥

ಸಾಯಂಸಂಧ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣಾ ಕೃಷ್ಣಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾ ಕೃಷ್ಣಾಂಬರಧರಾ
ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಾ ಕೃಷ್ಣಗಂಧಾನುಲೇಪನಾ ಕೃಷ್ಣಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಾ
ಏಕಮುಖೀ ಚತುರ್ಭುಜಾ ದ್ವಿನೇತ್ರಾ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಪದ್ಮಧಾರಿಣೀ
ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾ ಸರಸ್ವತೀ ವೃದ್ಧಾ ವೈಷ್ಣವೀ ಗರುಡವಾಹಿನೀ
ಸಾಮವೇದಸಂಹಿತಾ ವಿಷ್ಣುದೈವತ್ಯಾ ತ್ರಿಪದಾ ಷಟ್ಕುಕ್ಷಿಃ ಪಂಚಶೀರ್ಷಾ
ಅಗ್ನಿಮುಖಾ ವಿಷ್ಣುಹೃದಯಾ ರುದ್ರಶಿಖಾ ಬ್ರಹ್ಮಕವಚಾ ಕಾಶ್ಯಪಸಗೋತ್ರಾ
ಸ್ವರ್ಲೋಕವ್ಯಾಪಿನೀ ಸೂರ್ಯಸ್ತತ್ತ್ವಮುದಾತ್ತಾನುದಾತ್ತಸ್ವರಿತಮಕಾರಃ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣೋ
ಮೋಕ್ಷಜ್ಞಾನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ । ಇತ್ಯೇಷಾ ಸರಸ್ವತೀ ॥ 15 ॥

ರಕ್ತಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಶ್ವೇತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಾ ಸರಸ್ವತೀ ।
ಪ್ರಣವೋ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಶ್ಚ ವ್ಯಾಹೃತೀಷು ಚ ಸಪ್ತಸು ॥ 16 ॥

ಸರ್ವೇಷಾಮೇವ ಪಾಪಾನಾಂ ಸಂಕರೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತೇ ।
ದಶ ಶತಂ ಸಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಗಾಯತ್ರೀ ಪಾವನೀ ಮಹತ್ ॥ 17 ॥

ಪ್ರಹ್ರಾದೋಽತ್ರಿರ್ವಸಿಷ್ಠಶ್ಚ ಶುಕಃ ಕಣ್ವಃ ಪರಾಶರಃ ।
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೋ ಮಹಾತೇಜಾಃ ಕಪಿಲಃ ಶೌನಕೋ ಮಹಾನ್ ॥ 18 ॥

ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯೋ ಭರದ್ವಾಜೋ ಜಮದಗ್ನಿಸ್ತಪೋನಿಧಿಃ ।
ಗೌತಮೋ ಮುದ್ಗಲಃ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ವೇದವ್ಯಾಸಶ್ಚ ಲೋಮಶಃ ॥ 19 ॥

ಅಗಸ್ತ್ಯಃ ಕೌಶಿಕೋ ವತ್ಸಃ ಪುಲಸ್ತ್ಯೋ ಮಾಂಡುಕಸ್ತಥಾ ।
ದುರ್ವಾಸಾಸ್ತಪಸಾ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ನಾರದಃ ಕಶ್ಯಪಸ್ತಥಾ ॥ 20 ॥

ಉಕ್ತಾತ್ಯುಕ್ತಾ ತಥಾ ಮಧ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್ಯಾಸು ಪೂರ್ವಿಕಾ ।
ಗಾಯತ್ರ್ಯುಷ್ಣಿಗನುಷ್ಟುಪ್ ಚ ಬೃಹತೀ ಪಂಕ್ತಿರೇವ ಚ ॥ 21 ॥

ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ಚ ಜಗತೀ ಚೈವ ತಥಾತಿಜಗತೀ ಮತಾ ।
ಶಕ್ವರೀ ಸಾತಿಪೂರ್ವಾ ಯಾದಷ್ಟ್ಯತ್ಯಷ್ಟೀ ತಥೈವ ಚ ।
ಧೃತಿಶ್ಚಾತಿಧೃತಿಶ್ಚೈವ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಕೃತಿರಾಕೃತಿಃ ॥ 22 ॥

ವಿಕೃತಿಃ ಸಂಕೃತಿಶ್ಚೈವ ತಥಾತಿಕೃತಿರುತ್ಕೃತಿಃ ।
ಇತ್ಯೇತಾಶ್ಛಂದಸಾಂ ಸಂಜ್ಞಾಃ ಕ್ರಮಶೋ ವಚ್ಮಿ ಸಾಂಪ್ರತಂ ॥ 23 ॥

ಭೂರಿತಿ ಛೇಂದೋ ಭುವ ಇತಿ ಛಂದಃ ಸ್ವರಿತಿ ಛಂದೋ
ಭೂರ್ಭುವಃಸ್ವರೋಮಿತಿ ದೇವೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಇತ್ಯೇತಾನಿ ಛಂದಾಂಸಿ ಪ್ರಥಮಮಾಗ್ನೇಯಂ
ದ್ವಿತೀಯಂ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಂ ತೃತೀಯಂ ಸೌಮ್ಯಂ ಚತುರ್ಥಮೈಶಾನಂ
ಪಂಚಮಮಾದಿತ್ಯಂ ಷಷ್ಠಂ ಬಾರ್ಹಸ್ಪತ್ಯಂ ಸಪ್ತಮಂ ಪಿತೃದೈವತ್ಯಮಷ್ಟಮಂ
ಭಗದೈವತ್ಯಂ ನವಮಮಾರ್ಯಮಂ ದಶಮಂ ಸಾವಿತ್ರಮೇಕಾದಶಂ ತ್ವಾಷ್ಟ್ರಂ
ದ್ವಾದಶಂ ಪೌಷ್ಣಂ ತ್ರಯೋದಶಮೈಂದ್ರಾಗ್ನಂ ಚತುರ್ದಶಂ ವಾಯವ್ಯಂ ಪಂಚದಶಂ
ವಾಮದೈವತ್ಯಂ ಷೋಡಶಂ ಮೈತ್ರಾವರುಣಂ ಸಪ್ತದಶಮಾಂಗಿರಸಮಷ್ಟಾದಶಂ
ವೈಶ್ವದೇವ್ಯಮೇಕೋನವಿಂಶಂ ವೈಷ್ಣವಂ ವಿಂಶಂ ವಾಸವಮೇಕವಿಂಶಂ ರೌದ್ರಂ
ದ್ವಾವಿಂಶಮಾಶ್ವಿನಂ ತ್ರಯೋವಿಂಶಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಂ ಚತುರ್ವಿಶಂ ಸಾವಿತ್ರಂ ॥ 24 ॥

ದೀರ್ಘಾನ್ಸ್ವರೇಣ ಸಂಯುಕ್ತಾನ್ ಬಿಂದುನಾದಸಮನ್ವಿತಾನ್ ।
ವ್ಯಾಪಕಾನ್ವಿನ್ಯಸೇತ್ಪಶ್ಚಾದ್ದಶಪಂಕ್ತ್ಯಕ್ಷರಾಣಿ ಚ ।
ದ್ರವುಪುಂಸ ಇತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಬೀಜಾನಿ ।
ಪ್ರಹ್ಲಾದಿನೀ ಪ್ರಭಾ ಸತ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾ ಭದ್ರಾ ವಿಲಾಸಿನೀ ।
ಪ್ರಭಾವತೀ ಜಯಾ ಕಾಂತಾ ಶಾಂತಾ ಪದ್ಮಾ ಸರಸ್ವತೀ ॥ 25 ॥

ವಿದ್ರುಮಸ್ಫಟಿಕಾಕಾರಂ ಪದ್ಮರಾಗಸಮಪ್ರಭಂ ।
ಇಂದ್ರನೀಲಮಣಿಪ್ರಖ್ಯಂ ಮೌಕ್ತಿಕಂ ಕುಂಕುಮಪ್ರಭಂ ॥ 26 ॥

ಅಂಜನಾಭಂ ಚ ಗಾಂಗೇಯಂ ವೈಡೂರ್ಯಂ ಚಂದ್ರಸನ್ನಿಭಂ ।
ಹಾರಿದ್ರಂ ಕೃಷ್ಣದುಗ್ಧಾಭಂ ರವಿಕಾಂತಿಸಮಂ ಭವಂ ॥ 27 ॥

ಶುಕಪಿಚ್ಛಸಮಾಕಾರಂ ಕ್ರಮೇಣ ಪರಿಕಲ್ಪಯೇತ್ ।
ಪೃಥಿವ್ಯಾಪಸ್ತಥಾ ತೇಜೋ ವಾಯುರಾಕಾಶ ಏವ ಚ ॥ 28 ॥

ಗಂಧೋ ರಸಶ್ಚ ರೂಪಂ ಚ ಶಬ್ದಃ ಸ್ಪರ್ಶಸ್ತಥೈವ ಚ ॥ 29 ॥

ಘ್ರಾಣಂ ಜಿಹ್ವಾ ಚ ಚಕ್ಷುಶ್ಚ ತ್ವಕ್ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಚ ತಥಾಪರಂ ।
ಉಪಸ್ಥಪಾಯುಪಾದಾದಿ ಪಾಣಿರ್ವಾಗಪಿ ಚ ಕ್ರಮಾತ್ ॥ 30 ॥

ಮನೋ ಬುದ್ಧಿರಹಂಕಾರಮವ್ಯಕ್ತಂ ಚ ಯಥಾಕ್ರಮಂ ।
ಸುಮುಖಂ ಸಂಪುಟಂ ಚೈವ ವಿತತಂ ವಿಸ್ತೃತಂ ತಥಾ ।
ಏಕಮುಖಂ ಚ ದ್ವಿಮುಖಂ ತ್ರಿಮುಖಂ ಚ ಚತುರ್ಮುಖಂ ॥ 31 ॥

ಪಂಚಮುಖಂ ಷಣ್ಮುಖಂ ಚಾಧೋಮುಖಂ ಚೈವ ವ್ಯಾಪಕಂ ।
ಅಂಜಲೀಕಂ ತತಃ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಮುದ್ರಿತಂ ತು ತ್ರಯೋದಶಂ ॥ 32 ॥

ಶಕಟಂ ಯಮಪಾಶಂ ಚ ಗ್ರಥಿತಂ ಸಮ್ಮುಖೋನ್ಮುಖಂ ।
ಪ್ರಲಂಬಂ ಮುಷ್ಟಿಕಂ ಚೈವ ಮತ್ಸ್ಯಃ ಕೂರ್ಮೋ ವರಾಹಕಂ ॥ 33 ॥

ಸಿಂಹಾಕ್ರಾಂತಂ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಂ ಮುದ್ಗರಂ ಪಲ್ಲವಂ ತಥಾ ।
ಏತಾ ಮುದ್ರಾಶ್ಚತುರ್ವಿಶದ್ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಃ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಃ ॥ 34 ॥

ಓಂ ಮೂರ್ಘ್ನಿ ಸಂಘಾತೇ ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣುರ್ಲಲಾಟೇ ರುದ್ರೋ ಭ್ರೂಮಧ್ಯೇ
ಚಕ್ಷುಶ್ಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯೌ ಕರ್ಣಯೋಃ ಶುಕ್ರಬೃಹಸ್ಪತೀ ನಾಸಿಕೇ ವಾಯುದೈವತ್ಯಂ
ಪ್ರಭಾತಂ ದೋಷಾ ಉಭೇ ಸಂಧ್ಯೇ ಮುಖಮಗ್ನಿರ್ಜಿಹ್ವಾ ಸರಸ್ವತೀ ಗ್ರೀವಾ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಾಃ
ಸ್ತನಯೋರ್ವಸವೋ ಬಾಹ್ವೋರ್ಮರುತಃ ಹೃದಯಂ ಪರ್ಜನ್ಯಮಾಕಾಶಮಪರಂ
ನಾಭಿರಂತರಿಕ್ಷಂ ಕಟಿರಿಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಜಘನಂ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಂ ಕೈಲಾಸಮಲಯೌ
ಊರೂ ವಿಶ್ವೇದೇವಾ ಜಾನುಭ್ಯಾಂ ಜಾನ್ವೋಃ ಕುಶಿಕೌ ಜಂಘಯೋರಯನದ್ವಯಂ ಸುರಾಃ
ಪಿತರಃ ಪಾದೌ ಪೃಥಿವೀ ವನಸ್ಪತಿರ್ಗುಲ್ಫೌ ರೋಮಾಣಿ ಮುಹೂರ್ತಾಸ್ತೇ ವಿಗ್ರಹಾಃ
ಕೇತುಮಾಸಾ ಋತವಃ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲತ್ರಯಮಾಚ್ಛಾದನಂ ಸಂವತ್ಸರೋ ನಿಮಿಷಃ
ಅಹೋರಾತ್ರಾವಾದಿತ್ಯಚಂದ್ರಮಸೌ ಸಹಸ್ರಪರಮಾಂ ದೇವೀಂ ಶತಮಧ್ಯಾಂ
ದಶಾಪರಾಂ । ಸಹಸ್ರನೇತ್ರೀಂ ದೇವೀಂ ಗಾಯತ್ರೀಂ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 35 ॥

ತತ್ಸವಿತುರ್ವರದಾಯ ನಮಃ ತತ್ಪ್ರಾತರಾದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಸಾಯಮಧೀಯಾನೋ ರಾತ್ರಿಕೃತಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ ॥ 36 ॥

ಪ್ರಾತರಧೀಯಾನೋ ರಾತ್ರಿಕೃತಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ ।
ತತ್ಸಾಯಂಪ್ರಾತಃ ಪ್ರಯುಂಜಾನೋಽಪಾಪೋ ಭವತಿ ।
ಯ ಇದಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಪ್ರಯತಃ ಪಠೇತ್ ।
ಚತ್ವಾರೋ ವೇದಾ ಅಧೀತಾ ಭವಂತಿ ।
ಸರ್ವೇಷು ತೀರ್ಥೇಷು ಸ್ನಾತೋ ಭವತಿ ಸರ್ವೈದೇವೈರ್ಜ್ಞಾತೋ ಭವತಿ ।
ಸರ್ವಪ್ರತ್ಯೂಹಾತ್ಪೂತೋ ಭವತಿ ॥ 37 ॥

ಅಪೇಯಪಾನಾತ್ಪೂತೋ ಭವತಿ ॥ 38 ॥

ಅಭಕ್ಷ್ಯಭಕ್ಷಣಾತ್ಪೂತೋ ಭವತಿ ।
ಅಲೇಹ್ಯಲೇಹನಾತ್ಪೂತೋ ಭವತಿ ।
ಅಚೋಷ್ಯಚೋಷಣಾತ್ಪೂತೋ ಭವತಿ ।
ಸುರಾಪಾನಾತ್ಪೂತೋ ಭವತಿ ॥ 39 ॥

ಸುವರ್ಣಸ್ತೇಯಾತ್ಪೂತೋ ಭವತಿ ।
ಪಂಕ್ತಿಭೇದನಾತ್ಪೂತೋ ಭವತಿ ।
ಪತಿತಸಂಭಾಷಣಾತ್ಪೂತೋ ಭವತಿ ।
ಅನೃತವಚನಾತ್ಪೂತೋ ಭವತಿ ।
ಗುರುತಲ್ಪಗಮನಾತ್ಪೂತೋ ಭವತಿ ।
ಅಗಮ್ಯಾಗಮನಾತ್ಪೂತೋ ಭವತಿ ।
ವೃಷಲೀಗಮನಾತ್ಪೂತೋ ಭವತಿ ॥ 40 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾಯಾಃ ಪೂತೋ ಭವತಿ ।
ಭ್ರೂಣಹತ್ಯಾಯಾಃ ಪೂತೋ ಭವತಿ ।
ವೀರಹತ್ಯಾಯಾಃ ಪೂತೋ ಭವತಿ ।
ಅಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಭವತಿ ॥ 41 ॥

ಅನೇನಾಥರ್ವರ್ಶಾರ್ಷೇಣಾಧೀತೇನ ಕ್ರತುಶತೇನೇಷ್ಟಂ ಭವತಿ ।
ಷಷ್ಟಿಸಹಸ್ರಂ ಗಾಯತ್ರೀ ಜಪ್ತಾ ಭವತಿ ।
ಅಷ್ಟೌ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಗ್ರಾಹಯೇದರ್ಥಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ।
ಯ ಇದಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಪ್ರಯತಃ ಪಠೇತ್ ।
ಸ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೇ ಮಹೀಯತೇ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೇ ಮಹೀಯತೇ ॥ 42 ॥

ಇತಿ ಗಾಯತ್ರ್ಯಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Saraswati Slokam » Gayatri Atharvashirsha Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Gayatri Atharvashirsha in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top