Heramba Upanishad In Kannada

॥ Heramba Upanishad Kannada Lyrics ॥

॥ ಹೇರಂಬೋಪನಿಷತ್ ॥
ಓಂ ಸಹ ನಾವವತು । ಸಹ ನೌ ಭುನಕ್ತು । ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ।
ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ । ಓಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ॥

ಅಥಾತೋ ಹೇರಂಬೋಪನಿಷದಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮಃ । ಗೌರೀ ಸಾ ಸರ್ವಮಙ್ಗಲಾ ಸರ್ವಜ್ಞಂ ಪರಿಸಮೇತ್ಯೋವಾಚ ।

ಅಧೀಹಿ ಭಗವನ್ನಾತ್ಮವಿದ್ಯಾಂ ಪ್ರಶಸ್ತಾಂ ಯಯಾ ಜನ್ತುರ್ಮುಚ್ಯತೇ ಮಾಯಯಾ ಚ ।
ಯತೋ ದುಃಖಾದ್ವಿಮುಕ್ತೋ ಯಾತಿ ಲೋಕಂ ಪರಂ ಶುಭ್ರಂ ಕೇವಲಂ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಂ ಚ ॥ ೧ ॥

ತಾಂ ವೈ ಸ ಹೋವಾಚ ಮಹಾನುಕಮ್ಪಾಸಿನ್ಧುರ್ಬನ್ಧುಭುವನಸ್ಯ ಗೋಪ್ತಾ ।
ಶ್ರದ್ಧಸ್ವೈತದ್ಗೌರೀ ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ತ್ವಂ ಮಾ ತೇ ಭೂಯಃ ಸಂಶಯೋಽಸ್ಮಿನ್ ಕದಾಚಿತ್ ॥ ೨ ॥

ಹೇರಂಬತತ್ತ್ವೇ ಪರಮಾತ್ಮಸಾರೇ ನೋ ವೈ ಯೋಗಾನ್ನೈವ ತಪೋಬಲೇನ ।
ನೈವಾಯುಧಪ್ರಭಾವತೋ ಮಹೇಶಿ ದಗ್ಧಂ ಪುರಾ ತ್ರಿಪುರಂ ದೈವಯೋಗಾತ್ ॥ ೩ ॥

ತಸ್ಯಾಪಿ ಹೇರಂಬಗುರೋಃ ಪ್ರಸಾದಾದ್ಯಥಾ ವಿರಿಞ್ಚಿರ್ಗರುಡೋ ಮುಕುನ್ದಃ ।
ದೇವಸ್ಯ ಯಸ್ಯೈವ ಬಲೇನ ಭೂಯಃ ಸ್ವಂ ಸ್ವಂ ಹಿತಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸುಖೇನ ಸರ್ವಮ್ ॥ ೪ ॥

ಮೋದನ್ತೇ ಸ್ವೇ ಸ್ವೇ ಪದೇ ಪುಣ್ಯಲಬ್ಧೇ ಸವೈರ್ದೇವೈಃ ಪೂಜನೀಯೋ ಗಣೇಶಃ ।
ಪ್ರಭುಃ ಪ್ರಭೂಣಾಮಪಿ ವಿಘ್ನರಾಜಃ ಸಿನ್ದೂರವರ್ಣಃ ಪುರುಷಃ ಪುರಾಣಃ ॥ ೫ ॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಾಯೋಽದ್ವಯಕುಞ್ಜರಾಕೃತಿಶ್ಚತುರ್ಭುಜಶ್ಚನ್ದ್ರಕಲಾಕಲಾಪಃ ।
ಮಾಯಾಶರೀರೋ ಮಧುರಸ್ವಭಾವಸ್ತಸ್ಯ ಧ್ಯಾನಾತ್ ಪೂಜನಾತ್ತತ್ಸ್ವಭಾವಾಃ ॥ ೬ ॥

ಸಂಸಾರಪಾರಂ ಮುನಯೋಽಪಿ ಯಾನ್ತಿ ಸ ವಾ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸ ಪ್ರಜೇಶೋ ಹರಿಃ ಸಃ ।
ಇನ್ದ್ರಃ ಸ ಚನ್ದ್ರಃ ಪರಮಃ ಪರಾತ್ಮಾ ಸ ಏವ ಸರ್ವೋ ಭುವನಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷೀ ॥ ೭ ॥

ಸ ಸರ್ವಲೋಕಸ್ಯ ಶುಭಾಶುಭಸ್ಯ ತಂ ವೈ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮೃತ್ಯುಮತ್ಯೇತಿ ಜನ್ತುಃ ।
ನಾನ್ಯಃ ಪನ್ಥಾ ದುಃಖವಿಮುಕ್ತಿಹೇತುಃ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಗಣೇಶಮೇಕಮ್ ॥ ೮ ॥

ವಿಜ್ಞಾಯ ತಂ ಮೃತ್ಯುಮುಖಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ಸ ಏವಮಾಸ್ಥಾಯ ಶರೀರಮೇಕಮ್ ।
ಮಾಯಾಮಯಂ ಮೋಹಯತೀವ ಸರ್ವಂ ಸ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಕುರುತೇ ಕರ್ಮಕಾಲೇ ॥ ೯ ॥

ಸ ಏವ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕರೋತಿ ದೇವೋ ಹ್ಯೇಕೋ ಗಣೇಶೋ ಬಹುಧಾ ನಿವಿಷ್ಟಃ ।
ಸ ಪೂಜಿತಃ ಸನ್ ಸುಮುಖೋಽಭಿಭೂತ್ವಾ ದನ್ತೀಮುಖೋಽಭೀಷ್ಟಮನನ್ತಶಕ್ತಿಃ ॥ ೧೦ ॥

ಸ ವೈ ಬಲಂ ಬಲಿನಾಮಗ್ರಗಣ್ಯಃ ಪುಣ್ಯಃ ಶರಣ್ಯಃ ಸಕಲಸ್ಯ ಜನ್ತೋಃ ।
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಗಜವಕ್ತ್ರಮೀಶಂ ವಿಜ್ಞಾಯ ದುಃಖಾನ್ತಮುಪೈತಿ ಸದ್ಯಃ ॥ ೧೧ ॥

ಲಂಬೋದರೋಽಹಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮೋಽಹಂ ವಿಘ್ನಾನ್ತಕೋಽಹಂ ವಿಜಯಾತ್ಮಕೋಽಹಮ್ ।
ನಾಗಾನನೋಽಹಂ ನಮತಾಂ ಸುಸಿದ್ಧಃ ಸ್ಕನ್ದಾಗ್ರಗಣ್ಯೋ ನಿಖಿಲೋಽಹಮಸ್ಮಿ ॥ ೧೨ ॥

ನ ಮೇಽನ್ತರಾಯೋ ನ ಚ ಕರ್ಮಲೋಪೋ ನ ಪುಣ್ಯಪಾಪೇ ಮಮ ತನ್ಮಯಸ್ಯ ।
ಏವಂ ವಿದಿತ್ವಾ ಗಣನಾಥತತ್ತ್ವಂ ನಿರನ್ತರಾಯಂ ನಿಜಬೋಧಬೀಜಮ್ ॥ ೧೩ ॥

ಕ್ಷೇಮಙ್ಕರಂ ಸನ್ತತಸೌಖ್ಯಹೇತುಂ ಪ್ರಯಾನ್ತಿ ಶುದ್ಧಂ ಗಣನಾಥತತ್ತ್ವಮ್ ।
ವಿದ್ಯಾಮಿಮಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಗೌರೀ ಮಹೇಶಾದಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಂ ಸಮವಾಪ ಸದ್ಯಃ ।
ಪೂಜ್ಯಾ ಪರಾ ಸಾ ಚ ಜಜಾಪ ಮನ್ತ್ರಂ ಶಂಭುಂ ಪತಿಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಮುದಂ ಹ್ಯವಾಪ ॥ ೧೪ ॥

ಯ ಇಮಾಂ ಹೇರಂಬೋಪನಿಷದಮಧೀತೇ ಸ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಲಭತೇ । ಸ ಸರ್ವಪಾಪೈರ್ಮುಕ್ತೋ ಭವತಿ । ಸ ಸರ್ವೈರ್ವೇದೈರ್ಜ್ಞಾತೋ ಭವತಿ । ಸ ಸರ್ವೈರ್ದೇವೈಃ ಪೂಜಿತೋ ಭವತಿ । ಸ ಸರ್ವವೇದಪಾರಾಯಣಫಲಂ ಲಭತೇ । ಸ ಗಣೇಶಸಾಯುಜ್ಯಮವಾಪ್ನೋತಿ ಯ ಏವಂ ವೇದ । ಇತ್ಯುಪನಿಷತ್ ।

ಓಂ ಸಹ ನಾವವತು । ಸಹ ನೌ ಭುನಕ್ತು । ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ।
ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ । ಓಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Upanisat » Sri Ganesha Tapini Upanishad in Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil