Kalyana Vrishti Stava (Panchadasi Stotram) In Tamil

॥ Kalyana Vrishti Stava (Panchadasi Stotram) Tamil Lyrics ॥

॥ கள்யாணவ்ருஷ்டி ஸ்தவ꞉ ॥
கள்யாணவ்ருஷ்டிபி⁴ரிவாம்ருதபூரிதாபி⁴-
-ர்லக்ஷ்மீஸ்வயம்வரணமங்க³ளதீ³பிகாபி⁴꞉ ।
ஸேவாபி⁴ரம்ப³ தவ பாத³ஸரோஜமூலே
நாகாரி கிம் மனஸி பா⁴க்³யவதாம் ஜனானாம் ॥ 1 ॥

ஏதாவதே³வ ஜனனி ஸ்ப்ருஹணீயமாஸ்தே
த்வத்³வந்த³னேஷு ஸலிலஸ்த²கி³தே ச நேத்ரே ।
ஸாந்நித்⁴யமுத்³யத³ருணாயுதஸோத³ரஸ்ய
த்வத்³விக்³ரஹஸ்ய பரயா ஸுத⁴யாப்லுதஸ்ய ॥ 2 ॥

ஈஶத்வநாமகலுஷா꞉ கதி வா ந ஸந்தி
ப்³ரஹ்மாத³ய꞉ ப்ரதிப⁴வம் ப்ரலயாபி⁴பூ⁴தா꞉ ।
ஏக꞉ ஸ ஏவ ஜனனி ஸ்தி²ரஸித்³தி⁴ராஸ்தே
ய꞉ பாத³யோஸ்தவ ஸக்ருத்ப்ரணதிம் கரோதி ॥ 3 ॥

லப்³த்⁴வா ஸக்ருத்த்ரிபுரஸுந்த³ரி தாவகீனம்
காருண்யகந்த³லிதகாந்திப⁴ரம் கடாக்ஷம் ।
கந்த³ர்பகோடிஸுப⁴கா³ஸ்த்வயி ப⁴க்திபா⁴ஜ꞉
ஸம்மோஹயந்தி தருணீர்பு⁴வனத்ரயே(அ)பி ॥ 4 ॥

ஹ்ரீங்காரமேவ தவ நாம க்³ருணந்தி வேதா³
மாதஸ்த்ரிகோணநிலயே த்ரிபுரே த்ரிநேத்ரே ।
த்வத்ஸம்ஸ்ம்ருதௌ யமப⁴டாபி⁴ப⁴வம் விஹாய
தீ³வ்யந்தி** நந்த³னவனே ஸஹ லோகபாலை꞉ ॥ 5 ॥

ஹந்து꞉ புராமதி⁴க³லம் பரிபீயமான꞉
க்ரூர꞉ கத²ம் ந ப⁴விதா க³ரலஸ்ய வேக³꞉ ।
நாஶ்வாஸனாய யதி³ மாதரித³ம் தவார்த²ம்
தே³ஹஸ்ய ஶஶ்வத³ம்ருதாப்லுதஶீதலஸ்ய ॥ 6 ॥

ஸர்வஜ்ஞதாம் ஸத³ஸி வாக்படுதாம் ப்ரஸூதே
தே³வி த்வத³ங்க்⁴ரிஸரஸீருஹயோ꞉ ப்ரணாம꞉ ।
கிம் ச ஸ்பு²ரன்மகுடமுஜ்ஜ்வலமாதபத்ரம்
த்³வே சாமரே ச மஹதீம் வஸுதா⁴ம் த³தா³தி ॥ 7 ॥

கல்பத்³ருமைரபி⁴மதப்ரதிபாத³னேஷு
காருண்யவாரிதி⁴பி⁴ரம்ப³ ப⁴வாத்கடாக்ஷை꞉ ।
ஆலோகய த்ரிபுரஸுந்த³ரி மாமநாத²ம்
த்வய்யேவ ப⁴க்திப⁴ரிதம் த்வயி ப³த்³த⁴த்ருஷ்ணம் ॥ 8 ॥

ஹந்தேதரேஷ்வபி மனாம்ஸி நிதா⁴ய சான்யே
ப⁴க்திம் வஹந்தி கில பாமரதை³வதேஷு ।
த்வாமேவ தே³வி மனஸா ஸமனுஸ்மராமி
த்வாமேவ நௌமி ஶரணம் ஜனனி த்வமேவ ॥ 9 ॥

See Also  Kalyana Vrishti Stava (Panchadasi Stotram) In English

லக்ஷ்யேஷு ஸத்ஸ்வபி கடாக்ஷநிரீக்ஷணானா-
-மாலோகய த்ரிபுரஸுந்த³ரி மாம் கதா³சித் ।
நூனம் மயா து ஸத்³ருஶ꞉ கருணைகபாத்ரம்
ஜாதோ ஜநிஷ்யதி ஜனோ ந ச ஜாயதே வா ॥ 10 ॥

ஹ்ரீம் ஹ்ரீமிதி ப்ரதிதி³னம் ஜபதாம் தவாக்²யாம்
கிம் நாம து³ர்லப⁴மிஹ த்ரிபுராதி⁴வாஸே ।
மாலாகிரீடமத³வாரணமானனீயா
தான்ஸேவதே வஸுமதீ ஸ்வயமேவ லக்ஷ்மீ꞉ ॥ 11 ॥

ஸம்பத்கராணி ஸகலேந்த்³ரியநந்த³னானி
ஸாம்ராஜ்யதா³னநிரதானி ஸரோருஹாக்ஷி ।
த்வத்³வந்த³னானி து³ரிதாஹரணோத்³யதானி
மாமேவ மாதரநிஶம் கலயந்து நா(அ)ன்யம் ॥ 12 ॥

கல்போபஸம்ஹ்ருதிஷு கல்பிததாண்ட³வஸ்ய
தே³வஸ்ய க²ண்ட³பரஶோ꞉ பரபை⁴ரவஸ்ய ।
பாஶாங்குஶைக்ஷவஶராஸனபுஷ்பபா³ணா
ஸா ஸாக்ஷிணீ விஜயதே தவ மூர்திரேகா ॥ 13 ॥

லக்³னம் ஸதா³ ப⁴வது மாதரித³ம் தவார்த²ம்
தேஜ꞉ பரம் ப³ஹுலகுங்குமபங்கஶோணம் ।
பா⁴ஸ்வத்கிரீடமம்ருதாம்ஶுகலாவதம்ஸம்
மத்⁴யே த்ரிகோணநிலயம் பரமாம்ருதார்த்³ரம் ॥ 14 ॥

ஹ்ரீங்காரமேவ தவ நாம ததே³வ ரூபம்
த்வந்நாம து³ர்லப⁴மிஹ த்ரிபுரே க்³ருணந்தி ।
த்வத்தேஜஸா பரிணதம் வியதா³தி³பூ⁴தம்
ஸௌக்²யம் தனோதி ஸரஸீருஹஸம்ப⁴வாதே³꞉ ॥ 15 ॥

ஹ்ரீங்காரத்ரயஸம்புடேன மஹதா மந்த்ரேண ஸந்தீ³பிதம்
ஸ்தோத்ரம் ய꞉ ப்ரதிவாஸரம் தவ புரோ மாதர்ஜபேன்மந்த்ரவித் ।
தஸ்ய க்ஷோணிபு⁴ஜோ ப⁴வந்தி வஶகா³ லக்ஷ்மீஶ்சிரஸ்தா²யினீ
வாணீ நிர்மலஸூக்திபா⁴ரபா⁴ரிதா ஜாக³ர்தி தீ³ர்க⁴ம் வய꞉ ॥ 16 ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Kalyana Vrishti Stava (Panchadasi Stotram) in EnglishSanskritKannadaTelugu – Tamil

See Also  Ashtapadis Or Ashtapadi In Tamil