Kalyana Vrishti Stava (Panchadasi Stotram) In Telugu

॥ Kalyana Vrishti Stava (Panchadasi Stotram) in ॥

॥ కళ్యాణవృష్టి స్తవః ॥
కళ్యాణవృష్టిభిరివామృతపూరితాభి-
-ర్లక్ష్మీస్వయంవరణమంగళదీపికాభిః ।
సేవాభిరంబ తవ పాదసరోజమూలే
నాకారి కిం మనసి భాగ్యవతాం జనానామ్ ॥ ౧ ॥

ఏతావదేవ జనని స్పృహణీయమాస్తే
త్వద్వందనేషు సలిలస్థగితే చ నేత్రే ।
సాన్నిధ్యముద్యదరుణాయుతసోదరస్య
త్వద్విగ్రహస్య పరయా సుధయాప్లుతస్య ॥ ౨ ॥

ఈశత్వనామకలుషాః కతి వా న సంతి
బ్రహ్మాదయః ప్రతిభవం ప్రలయాభిభూతాః ।
ఏకః స ఏవ జనని స్థిరసిద్ధిరాస్తే
యః పాదయోస్తవ సకృత్ప్రణతిం కరోతి ॥ ౩ ॥

లబ్ధ్వా సకృత్త్రిపురసుందరి తావకీనం
కారుణ్యకందలితకాంతిభరం కటాక్షమ్ ।
కందర్పకోటిసుభగాస్త్వయి భక్తిభాజః
సంమోహయంతి తరుణీర్భువనత్రయేఽపి ॥ ౪ ॥

హ్రీంకారమేవ తవ నామ గృణంతి వేదా
మాతస్త్రికోణనిలయే త్రిపురే త్రినేత్రే ।
త్వత్సంస్మృతౌ యమభటాభిభవం విహాయ
దీవ్యంతి** నందనవనే సహ లోకపాలైః ॥ ౫ ॥

హంతుః పురామధిగలం పరిపీయమానః
క్రూరః కథం న భవితా గరలస్య వేగః ।
నాశ్వాసనాయ యది మాతరిదం తవార్థం
దేహస్య శశ్వదమృతాప్లుతశీతలస్య ॥ ౬ ॥

సర్వజ్ఞతాం సదసి వాక్పటుతాం ప్రసూతే
దేవి త్వదంఘ్రిసరసీరుహయోః ప్రణామః ।
కిం చ స్ఫురన్మకుటముజ్జ్వలమాతపత్రం
ద్వే చామరే చ మహతీం వసుధాం దదాతి ॥ ౭ ॥

కల్పద్రుమైరభిమతప్రతిపాదనేషు
కారుణ్యవారిధిభిరంబ భవాత్కటాక్షైః ।
ఆలోకయ త్రిపురసుందరి మామనాథం
త్వయ్యేవ భక్తిభరితం త్వయి బద్ధతృష్ణమ్ ॥ ౮ ॥

హంతేతరేష్వపి మనాంసి నిధాయ చాన్యే
భక్తిం వహంతి కిల పామరదైవతేషు ।
త్వామేవ దేవి మనసా సమనుస్మరామి
త్వామేవ నౌమి శరణం జనని త్వమేవ ॥ ౯ ॥

See Also  Bhuvaneswari Ashtottara Shatanama Stotram In Gujarati

లక్ష్యేషు సత్స్వపి కటాక్షనిరీక్షణానా-
-మాలోకయ త్రిపురసుందరి మాం కదాచిత్ ।
నూనం మయా తు సదృశః కరుణైకపాత్రం
జాతో జనిష్యతి జనో న చ జాయతే వా ॥ ౧౦ ॥

హ్రీం హ్రీమితి ప్రతిదినం జపతాం తవాఖ్యాం
కిం నామ దుర్లభమిహ త్రిపురాధివాసే ।
మాలాకిరీటమదవారణమాననీయా
తాన్సేవతే వసుమతీ స్వయమేవ లక్ష్మీః ॥ ౧౧ ॥

సంపత్కరాణి సకలేంద్రియనందనాని
సామ్రాజ్యదాననిరతాని సరోరుహాక్షి ।
త్వద్వందనాని దురితాహరణోద్యతాని
మామేవ మాతరనిశం కలయంతు నాఽన్యమ్ ॥ ౧౨ ॥

కల్పోపసంహృతిషు కల్పితతాండవస్య
దేవస్య ఖండపరశోః పరభైరవస్య ।
పాశాంకుశైక్షవశరాసనపుష్పబాణా
సా సాక్షిణీ విజయతే తవ మూర్తిరేకా ॥ ౧౩ ॥

లగ్నం సదా భవతు మాతరిదం తవార్థం
తేజః పరం బహులకుంకుమపంకశోణమ్ ।
భాస్వత్కిరీటమమృతాంశుకలావతంసం
మధ్యే త్రికోణనిలయం పరమామృతార్ద్రమ్ ॥ ౧౪ ॥

హ్రీంకారమేవ తవ నామ తదేవ రూపం
త్వన్నామ దుర్లభమిహ త్రిపురే గృణంతి ।
త్వత్తేజసా పరిణతం వియదాదిభూతం
సౌఖ్యం తనోతి సరసీరుహసంభవాదేః ॥ ౧౫ ॥

హ్రీంకారత్రయసంపుటేన మహతా మంత్రేణ సందీపితం
స్తోత్రం యః ప్రతివాసరం తవ పురో మాతర్జపేన్మంత్రవిత్ ।
తస్య క్షోణిభుజో భవంతి వశగా లక్ష్మీశ్చిరస్థాయినీ
వాణీ నిర్మలసూక్తిభారభారితా జాగర్తి దీర్ఘం వయః ॥ ౧౬ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Kalyana Vrishti Stava (Panchadasi Stotram) in EnglishSanskritKannada – Telugu – Tamil

See Also  Sri Devi Khadgamala Namavali In Telugu