Maha Kali Ashtottara Shatanama Stotram in Kannada

॥ Sri Kali Ashtottara Shatanamavali Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಕಾಳೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಭೈರವ ಉವಾಚ –
ಶತನಾಮ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಕಾಲಿಕಾಯಾ ವರಾನನೇ ।
ಯಸ್ಯ ಪ್ರಪಠನಾದ್ವಾಗ್ಮೀ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ॥ ೧ ॥

ಕಾಲೀ ಕಪಾಲಿನೀ ಕಾಂತಾ ಕಾಮದಾ ಕಾಮಸುಂದರೀ ।
ಕಾಲರಾತ್ರಿಃ ಕಾಲಿಕಾ ಚ ಕಾಲಭೈರವಪೂಜಿತಾ ॥ ೨ ॥

ಕುರುಕುಲ್ಲಾ ಕಾಮಿನೀ ಚ ಕಮನೀಯಸ್ವಭಾವಿನೀ ।
ಕುಲೀನಾ ಕುಲಕರ್ತ್ರೀ ಚ ಕುಲವರ್ತ್ಮಪ್ರಕಾಶಿನೀ ॥ ೩ ॥

ಕಸ್ತೂರೀರಸನೀಲಾ ಚ ಕಾಮ್ಯಾ ಕಾಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಕಕಾರವರ್ಣನಿಲಯಾ ಕಾಮಧೇನುಃ ಕರಾಲಿಕಾ ॥ ೪ ॥

ಕುಲಕಾಂತಾ ಕರಾಲಾಸ್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ತಾ ಚ ಕಲಾವತೀ ।
ಕೃಶೋದರೀ ಚ ಕಾಮಾಖ್ಯಾ ಕೌಮಾರೀ ಕುಲಪಾಲಿನೀ ॥ ೫ ॥

ಕುಲಜಾ ಕುಲಕನ್ಯಾ ಚ ಕುಲಹಾ ಕುಲಪೂಜಿತಾ ।
ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಕಾಮಕಾಂತಾ ಕುಂಜರೇಶ್ವರಗಾಮಿನೀ ॥ ೬ ॥

ಕಾಮದಾತ್ರೀ ಕಾಮಹರ್ತ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾ ಚೈವ ಕಪರ್ದಿನೀ ।
ಕುಮುದಾ ಕೃಷ್ಣದೇಹಾ ಚ ಕಾಲಿಂದೀ ಕುಲಪೂಜಿತಾ ॥ ೭ ॥

ಕಾಶ್ಯಪೀ ಕೃಷ್ಣಮಾತಾ ಚ ಕುಲಿಶಾಂಗೀ ಕಲಾ ತಥಾ ।
ಕ್ರೀಂರೂಪಾ ಕುಲಗಮ್ಯಾ ಚ ಕಮಲಾ ಕೃಷ್ಣಪೂಜಿತಾ ॥ ೮ ॥

ಕೃಶಾಂಗೀ ಕಿನ್ನರೀ ಕರ್ತ್ರೀ ಕಲಕಂಠೀ ಚ ಕಾರ್ತಿಕೀ ।
ಕಂಬುಕಂಠೀ ಕೌಲಿನೀ ಚ ಕುಮುದಾ ಕಾಮಜೀವಿನೀ ॥ ೯ ॥

ಕುಲಸ್ತ್ರೀ ಕೀರ್ತಿಕಾ ಕೃತ್ಯಾ ಕೀರ್ತಿಶ್ಚ ಕುಲಪಾಲಿಕಾ ।
ಕಾಮದೇವಕಲಾ ಕಲ್ಪಲತಾ ಕಾಮಾಂಗವರ್ಧಿನೀ ॥ ೧೦ ॥

ಕುಂತಾ ಚ ಕುಮುದಪ್ರೀತಾ ಕದಂಬಕುಸುಮೋತ್ಸುಕಾ ।
ಕಾದಂಬಿನೀ ಕಮಲಿನೀ ಕೃಷ್ಣಾನಂದಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ ೧೧ ॥

ಕುಮಾರೀಪೂಜನರತಾ ಕುಮಾರೀಗಣಶೋಭಿತಾ ।
ಕುಮಾರೀರಂಜನರತಾ ಕುಮಾರೀವ್ರತಧಾರಿಣೀ ॥ ೧೨ ॥

ಕಂಕಾಲೀ ಕಮನೀಯಾ ಚ ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಾ ।
ಕಪಾಲಖಟ್ವಾಂಗಧರಾ ಕಾಲಭೈರವರೂಪಿಣೀ ॥ ೧೩ ॥

ಕೋಟರೀ ಕೋಟರಾಕ್ಷೀ ಚ ಕಾಶೀ-ಕೈಲಾಸವಾಸಿನೀ ।
ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಕಾರ್ಯಕರೀ ಕಾವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಮೋದಿನೀ ॥ ೧೪ ॥

ಕಾಮಾಕರ್ಷಣರೂಪಾ ಚ ಕಾಮಪೀಠನಿವಾಸಿನೀ ।
ಕಂಕಿನೀ ಕಾಕಿನೀ ಕ್ರೀಡಾ ಕುತ್ಸಿತಾ ಕಲಹಪ್ರಿಯಾ ॥ ೧೫ ॥

ಕುಂಡಗೋಲೋದ್ಭವಪ್ರಾಣಾ ಕೌಶಿಕೀ ಕೀರ್ತಿವರ್ಧಿನೀ ।
ಕುಂಭಸ್ತನೀ ಕಟಾಕ್ಷಾ ಚ ಕಾವ್ಯಾ ಕೋಕನದಪ್ರಿಯಾ ॥ ೧೬ ॥

ಕಾಂತಾರವಾಸಿನೀ ಕಾಂತಿಃ ಕಠಿನಾ ಕೃಷ್ಣವಲ್ಲಭಾ ।
ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ದೇವಿ ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಪರಮ್ ॥ ೧೭ ॥

ಪ್ರಪಠೇದ್ಯ ಇದಂ ನಿತ್ಯಂ ಕಾಲೀನಾಮಶತಾಷ್ಟಕಮ್ ।
ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ದೇವೇಶಿ ತಸ್ಯಾಽಸಾಧ್ಯಂ ನ ವಿದ್ಯತೇ ॥ ೧೮ ॥

ಪ್ರಾತಃಕಾಲೇ ಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಸಾಯಾಹ್ನೇ ಚ ಸದಾ ನಿಶಿ ।
ಯಃ ಪಠೇತ್ಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಕಾಲೀನಾಮಶತಾಷ್ಟಕಮ್ ॥ ೧೯ ॥

ಕಾಲಿಕಾ ತಸ್ಯ ಗೇಹೇ ಚ ಸಂಸ್ಥಾನಂ ಕುರುತೇ ಸದಾ ।
ಶೂನ್ಯಾಗಾರೇ ಶ್ಮಶಾನೇ ವಾ ಪ್ರಾಂತರೇ ಜಲಮಧ್ಯತಃ ॥ ೨೦ ॥

ವಹ್ನಿಮಧ್ಯೇ ಚ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ತಥಾ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಸಂಶಯೇ ।
ಶತಾಷ್ಟಕಂ ಜಪನ್ಮಂತ್ರೀ ಲಭತೇ ಕ್ಷೇಮಮುತ್ತಮಮ್ ॥ ೨೧ ॥

ಕಾಲೀಂ ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ವಿಧಿವತ್ ಸ್ತುತ್ವಾ ನಾಮಶತಾಷ್ಟಕೈಃ ।
ಸಾಧಕಸ್ಸಿದ್ಧಿಮಾಪ್ನೋತಿ ಕಾಲಿಕಾಯಾಃ ಪ್ರಸಾದತಃ ॥ ೨೨ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಕಾಲೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Durga Slokam » Maha Kali Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

Maha Kali Ashtottara Shatanama Stotram in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top