Manidweepa Varnanam (Devi Bhagavatam) Part 3 In Telugu

॥ Manidweepa Varnanam (Devi Bhagavatam) Part 3 Telugu Lyrics ॥

॥ మణిద్వీపవర్ణనం (దేవీభాగవతం) – 3 ॥

(శ్రీదేవీభాగవతం ద్వాదశస్కన్ధం ద్వాదశోఽధ్యాయః)

వ్యాస ఉవాచ ।
తదేవ దేవీసదనం మధ్యభాగే విరాజతే ।
సహస్ర స్తంభసంయుక్తాశ్చత్వారస్తేషు మండపాః ॥ ౧ ॥

శృంగారమండపశ్చైకో ముక్తిమండప ఏవ చ ।
జ్ఞానమండప సంజ్ఞస్తు తృతీయః పరికీర్తితః ॥ ౨ ॥

ఏకాంతమండపశ్చైవ చతుర్థః పరికీర్తితః ।
నానా వితానసంయుక్తా నానా ధూపైస్తు ధూపితాః ॥ ౩ ॥

కోటిసూర్యసమాః కాంత్యా భ్రాంజంతే మండపాః శుభాః ।
తన్మండపానాం పరితః కాశ్మీరవనికా స్మృతా ॥ ౪ ॥

మల్లికాకుందవనికా యత్ర పుష్కలకాః స్థితాః ।
అసంఖ్యాతా మృగమదైః పూరితాస్తత్స్రవా నృప ॥ ౫ ॥

మహాపద్మాటవీ తద్వద్రత్నసోపాననిర్మితా ।
సుధారసేనసంపూర్ణా గుంజన్మత్తమధువ్రతా ॥ ౬ ॥

హంసకారండవాకీర్ణా గంధపూరిత దిక్తటా ।
వనికానాం సుగంధైస్తు మణిద్వీపం సువాసితమ్ ॥ ౭ ॥

శృంగారమండపే దేవ్యో గాయంతి వివిధైః స్వరైః ।
సభాసదో దేవవశా మధ్యే శ్రీజగదంబికా ॥ ౮ ॥

ముక్తిమండపమధ్యే తు మోచయత్యనిశం శివా ।
జ్ఞానోపదేశం కురుతే తృతీయే నృప మండపే ॥ ౯ ॥

చతుర్థమండపే చైవ జగద్రక్షా విచింతనమ్ ।
మంత్రిణీ సహితా నిత్యం కరోతి జగదంబికా ॥ ౧౦ ॥

చింతామణిగృహే రాజఞ్ఛక్తి తత్త్వాత్మకైః పరైః ।
సోపానైర్దశభిర్యుక్తో మంచకోప్యధిరాజతే ॥ ౧౧ ॥

బ్రహ్మా విష్ణుశ్చ రుద్రశ్చ ఈశ్వరశ్చ సదాశివః ।
ఏతే మంచఖురాః ప్రోక్తాః ఫలకస్తు సదాశివః ॥ ౧౨ ॥

తస్యోపరి మహాదేవో భువనేశో విరాజతే ।
యా దేవీ నిజలీలార్థం ద్విధాభూతా బభూవహ ॥ ౧౩ ॥

సృష్ట్యాదౌ తు స ఏవాయం తదర్ధాంగో మహేశ్వరః ।
కందర్ప దర్పనాశోద్యత్కోటి కందర్పసుందరః ॥ ౧౪ ॥

పంచవక్త్రస్త్రినేత్రశ్చ మణిభూషణ భూషితః ।
హరిణాభీతిపరశూన్వరం చ నిజబాహుభిః ॥ ౧౫ ॥

దధానః షోడశాబ్దోఽసౌ దేవః సర్వేశ్వరో మహాన్ ।
కోటిసూర్య ప్రతీకాశశ్చంద్రకోటి సుశీతలః ॥ ౧౬ ॥

శుద్ధస్ఫటిక సంకాశస్త్రినేత్రః శీతల ద్యుతిః ।
వామాంకే సన్నిషణ్ణాఽస్య దేవీ శ్రీభువనేశ్వరీ ॥ ౧౭ ॥

నవరత్నగణాకీర్ణ కాంచీదామ విరాజితా ।
తప్తకాంచనసన్నద్ధ వైదూర్యాంగదభూషణా ॥ ౧౮ ॥

See Also  Sri Bhuvaneshvarya Ashtakam In Gujarati

కనచ్ఛ్రీచక్రతాటంక విటంక వదనాంబుజా ।
లలాటకాంతి విభవ విజితార్ధసుధాకరా ॥ ౧౯ ॥

బింబకాంతి తిరస్కారిరదచ్ఛద విరాజితా ।
లసత్కుంకుమకస్తూరీతిలకోద్భాసితాననా ॥ ౨౦ ॥

దివ్య చూడామణి స్ఫార చంచచ్చంద్రకసూర్యకా ।
ఉద్యత్కవిసమస్వచ్ఛ నాసాభరణ భాసురా ॥ ౨౧ ॥

చింతాకలంబితస్వచ్ఛ ముక్తాగుచ్ఛ విరాజితా ।
పాటీర పంక కర్పూర కుంకుమాలంకృత స్తనీ ॥ ౨౨ ॥

విచిత్ర వివిధా కల్పా కంబుసంకాశ కంధరా ।
దాడిమీఫలబీజాభ దంతపంక్తి విరాజితా ॥ ౨౩ ॥

అనర్ఘ్య రత్నఘటిత ముకుటాంచిత మస్తకా ।
మత్తాలిమాలావిలసదలకాఢ్య ముఖాంబుజా ॥ ౨౪ ॥

కళంకకార్శ్యనిర్ముక్త శరచ్చంద్రనిభాననా ।
జాహ్నవీసలిలావర్త శోభినాభివిభూషితా ॥ ౨౫ ॥

మాణిక్య శకలాబద్ధ ముద్రికాంగుళిభూషితా ।
పుండరీకదలాకార నయనత్రయసుందరీ ॥ ౨౬ ॥

కల్పితాచ్ఛ మహారాగ పద్మరాగోజ్జ్వలప్రభా ।
రత్నకింకిణికాయుక్త రత్నకంకణశోభితా ॥ ౨౭ ॥

మణిముక్తాసరాపార లసత్పదకసంతతిః ।
రత్నాంగుళిప్రవితత ప్రభాజాలలసత్కరా ॥ ౨౮ ॥

కంచుకీగుంఫితాపార నానా రత్నతతిద్యుతిః ।
మల్లికామోది ధమ్మిల్ల మల్లికాలిసరావృతా ॥ ౨౯ ॥

సువృత్తనిబిడోత్తుంగ కుచభారాలసా శివా ।
వరపాశాంకుశాభీతి లసద్బాహు చతుష్టయా ॥ ౩౦ ॥

సర్వశృంగారవేషాఢ్యా సుకుమారాంగవల్లరీ ।
సౌందర్యధారాసర్వస్వా నిర్వ్యాజకరుణామయీ ॥ ౩౧ ॥

నిజసంలాపమాధుర్య వినిర్భర్త్సితకచ్ఛపీ ।
కోటికోటిరవీందూనాం కాంతిం యా బిభ్రతీ పరా ॥ ౩౨ ॥

నానా సఖీభిర్దాసీభిస్తథా దేవాంగనాదిభిః ।
సర్వాభిర్దేవతాభిస్తు సమంతాత్పరివేష్టితా ॥ ౩౩ ॥

ఇచ్ఛాశక్త్యా జ్ఞానశక్త్యా క్రియాశక్త్యా సమన్వితా ।
లజ్జా తుష్టిస్తథా పుష్టిః కీర్తిః కాంతిః క్షమా దయా ॥ ౩౪ ॥

బుద్ధిర్మేధాస్మృతిర్లక్ష్మీర్మూర్తిమత్యోంగనాః స్మృతాః ।
జయా చ విజయా చైవాప్యజితా చాపరాజితా ॥ ౩౫ ॥

నిత్యా విలాసినీ దోగ్ధ్రీ త్వఘోరా మంగళా నవా ।
పీఠశక్తయ ఏతాస్తు సేవంతే యాం పరాంబికామ్ ॥ ౩౬ ॥

యస్యాస్తు పార్శ్వభాగేస్తోనిధీతౌ శంఖపద్మకౌ ।
నవరత్న వహానద్యస్తథా వై కాంచనస్రవాః ॥ ౩౭ ॥

సప్తధాతువహానద్యో నిధిభ్యాం తు వినిర్గతాః ।
సుధాసింధ్వంతగామిన్యస్తాః సర్వా నృపసత్తమ ॥ ౩౮ ॥

సా దేవీ భువనేశానీ తద్వామాంకే విరాజతే ।
సర్వేశ త్వం మహేశస్య యత్సంగా దేవ నాన్యథా ॥ ౩౯ ॥

See Also  Sree Durga Sahasranama Stotram In Kannada And English

చింతామణి గృహస్యాఽస్య ప్రమాణం శృణు భూమిప ।
సహస్రయోజనాయామం మహాంతస్తత్ప్రచక్షతే ॥ ౪౦ ॥

తదుత్తరే మహాశాలాః పూర్వస్మాద్ ద్విగుణాః స్మృతాః ।
అంతరిక్షగతం త్వేతన్నిరాధారం విరాజతే ॥ ౪౧ ॥

సంకోచశ్చ వికాశశ్చ జాయతేఽస్య నిరంతరమ్ ।
పటవత్కార్యవశతః ప్రళయే సర్జనే తథా ॥ ౪౨ ॥

శాలానాం చైవ సర్వేషాం సర్వకాంతిపరావధి ।
చింతామణిగృహం ప్రోక్తం యత్ర దేవీ మహోమయీ ॥ ౪౩ ॥

యేయే ఉపాసకాః సంతి ప్రతిబ్రహ్మాండవర్తినః ।
దేవేషు నాగలోకేషు మనుష్యేష్వితరేషు చ ॥ ౪౪ ॥

శ్రీదేవ్యాస్తే చ సర్వేపి వ్రజంత్యత్రైవ భూమిప ।
దేవీక్షేత్రే యే త్యజంతి ప్రాణాన్దేవ్యర్చనే రతాః ॥ ౪౫ ॥

తే సర్వే యాంతి తత్రైవ యత్ర దేవీ మహోత్సవా ।
ఘృతకుల్యా దుగ్ధకుల్యా దధికుల్యా మధుస్రవాః ॥ ౪౬ ॥

స్యందంతి సరితః సర్వాస్తథామృతవహాః పరాః ।
ద్రాక్షారసవహాః కాశ్చిజ్జంబూరసవహాః పరాః ॥ ౪౭ ॥

ఆమ్రేక్షురసవాహిన్యో నద్యస్తాస్తు సహస్రశః ।
మనోరథఫలావృక్షావాప్యః కూపాస్తథైవ చ ॥ ౪౮ ॥

యథేష్టపానఫలదాన న్యూనం కించిదస్తి హి ।
న రోగపలితం వాపి జరా వాపి కదాచన ॥ ౪౯ ॥

న చింతా న చ మాత్సర్యం కామక్రోధాదికం తథా ।
సర్వే యువానః సస్త్రీకాః సహస్రాదిత్యవర్చసః ॥ ౫౦ ॥

భజంతి సతతం దేవీం తత్ర శ్రీభువనేశ్వరీమ్ ।
కేచిత్సలోకతాపన్నాః కేచిత్సామీప్యతాం గతాః ॥ ౫౧ ॥

సరూపతాం గతాః కేచిత్సార్ష్టితాం చ పరేగతాః ।
యాయాస్తు దేవతాస్తత్ర ప్రతిబ్రహ్మాండవర్తినామ్ ॥ ౫౨ ॥

సమష్టయః స్థితాస్తాస్తు సేవంతే జగదీశ్వరీమ్ ।
సప్తకోటిమహామంత్రా మూర్తిమంత ఉపాసతే ॥ ౫౩ ॥

మహావిద్యాశ్చ సకలాః సామ్యావస్థాత్మికాం శివామ్ ।
కారణబ్రహ్మరూపాం తాం మాయా శబలవిగ్రహామ్ ॥ ౫౪ ॥

ఇత్థం రాజన్మయా ప్రోక్తం మణిద్వీపం మహత్తరమ్ ।
న సూర్యచంద్రౌ నో విద్యుత్కోటయోగ్నిస్తథైవ చ ॥ ౫౫ ॥

ఏతస్య భాసా కోట్యంశ కోట్యంశో నాపి తే సమాః ।
క్వచిద్విద్రుమసంకాశం క్వచిన్మరకతచ్ఛవి ॥ ౫౬ ॥

విద్యుద్భానుసమచ్ఛాయం మధ్యసూర్యసమం క్వచిత్ ।
విద్యుత్కోటిమహాధారా సారకాంతితతం క్వచిత్ ॥ ౫౭ ॥

See Also  Pashupata Brahma Upanishat In Telugu

క్వచిత్సిందూర నీలేంద్రం మాణిక్య సదృశచ్ఛవి ।
హీరసార మహాగర్భ ధగద్ధగిత దిక్తటమ్ ॥ ౫౮ ॥

కాంత్యా దావానలసమం తప్తకాంచన సన్నిభమ్ ।
క్వచిచ్చంద్రోపలోద్గారం సూర్యోద్గారం చ కుత్ర చిత్ ॥ ౫౯ ॥

రత్నశృంగి సమాయుక్తం రత్నప్రాకార గోపురమ్ ।
రత్నపత్రై రత్నఫలైర్వృక్షైశ్చ పరిమండితమ్ ॥ ౬౦ ॥

నృత్యన్మయూరసంఘైశ్చ కపోతరణితోజ్జ్వలమ్ ।
కోకిలాకాకలీలాపైః శుకలాపైశ్చ శోభితమ్ ॥ ౬౧ ॥

సురమ్య రమణీయాంబు లక్షావధి సరోవృతమ్ ।
తన్మధ్యభాగ విలసద్వికచద్రత్న పంకజైః ॥ ౬౨ ॥

సుగంధిభిః సమంతాత్తు వాసితం శతయోజనమ్ ।
మందమారుత సంభిన్న చలద్ద్రుమ సమాకులమ్ ॥ ౬౩ ॥

చింతామణి సమూహానాం జ్యోతిషా వితతాంబరమ్ ।
రత్నప్రభాభిరభితో ధగద్ధగిత దిక్తటమ్ ॥ ౬౪ ॥

వృక్షవ్రాత మహాగంధవాతవ్రాత సుపూరితమ్ ।
ధూపధూపాయితం రాజన్మణిదీపాయుతోజ్జ్వలమ్ ॥ ౬౫ ॥

మణిజాలక సచ్ఛిద్ర తరలోదరకాంతిభిః ।
దిఙ్మోహజనకం చైతద్దర్పణోదర సంయుతమ్ ॥ ౬౬ ॥

ఐశ్వర్యస్య సమగ్రస్య శృంగారస్యాఖిలస్య చ ।
సర్వజ్ఞతాయాః సర్వాయాస్తేజసశ్చాఖిలస్య చ ॥ ౬౭ ॥

పరాక్రమస్య సర్వస్య సర్వోత్తమగుణస్య చ ।
సకలా యా దయాయాశ్చ సమాప్తిరిహ భూపతే ॥ ౬౮ ॥

రాజ్ఞ ఆనందమారభ్య బ్రహ్మలోకాంత భూమిషు ।
ఆనందా యే స్థితాః సర్వే తేఽత్రైవాంతర్భవంతి హి ॥ ౬౯ ॥

ఇతి తే వర్ణితం రాజన్మణిద్వీపం మహత్తరమ్ ।
మహాదేవ్యాః పరంస్థానం సర్వలోకోత్తమోత్తమమ్ ॥ ౭౦ ॥

ఏతస్య స్మరణాత్సద్యః సర్వపాపం వినశ్యతి ।
ప్రాణోత్క్రమణసంధౌ తు స్మృత్వా తత్రైవ గచ్ఛతి ॥ ౭౧ ॥

అధ్యాయ పంచకం త్వేతత్పఠేన్నిత్యం సమాహితః ।
భూతప్రేతపిశాచాది బాధా తత్ర భవేన్న హి ॥ ౭౨ ॥

నవీన గృహ నిర్మాణే వాస్తుయాగే తథైవ చ ।
పఠితవ్యం ప్రయత్నేన కల్యాణం తేన జాయతే ॥ ౭౩ ॥

ఇతి శ్రీదేవీభాగవతే మహాపురాణే ద్వాదశస్కంధే ద్వాదశోధ్యాయః ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Manidweepa Varnana (Devi Bhagavatam) Part 3 in EnglishSanskritKannada – Telugu – Tamil