Manidweepa Varnanam (Devi Bhagavatam) Part 3 In Kannada

॥ Manidweepa Varnanam (Devi Bhagavatam) Part 3 Kannada Lyrics ॥

॥ ಮಣಿದ್ವೀಪವರ್ಣನಂ (ದೇವೀಭಾಗವತಂ) – ೩ ॥

(ಶ್ರೀದೇವೀಭಾಗವತಂ ದ್ವಾದಶಸ್ಕನ್ಧಂ ದ್ವಾದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ)

ವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ ।
ತದೇವ ದೇವೀಸದನಂ ಮಧ್ಯಭಾಗೇ ವಿರಾಜತೇ ।
ಸಹಸ್ರ ಸ್ತಂಭಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ಚತ್ವಾರಸ್ತೇಷು ಮಂಡಪಾಃ ॥ ೧ ॥

ಶೃಂಗಾರಮಂಡಪಶ್ಚೈಕೋ ಮುಕ್ತಿಮಂಡಪ ಏವ ಚ ।
ಜ್ಞಾನಮಂಡಪ ಸಂಜ್ಞಸ್ತು ತೃತೀಯಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ ॥ ೨ ॥

ಏಕಾಂತಮಂಡಪಶ್ಚೈವ ಚತುರ್ಥಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ ।
ನಾನಾ ವಿತಾನಸಂಯುಕ್ತಾ ನಾನಾ ಧೂಪೈಸ್ತು ಧೂಪಿತಾಃ ॥ ೩ ॥

ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಸಮಾಃ ಕಾಂತ್ಯಾ ಭ್ರಾಂಜಂತೇ ಮಂಡಪಾಃ ಶುಭಾಃ ।
ತನ್ಮಂಡಪಾನಾಂ ಪರಿತಃ ಕಾಶ್ಮೀರವನಿಕಾ ಸ್ಮೃತಾ ॥ ೪ ॥

ಮಲ್ಲಿಕಾಕುಂದವನಿಕಾ ಯತ್ರ ಪುಷ್ಕಲಕಾಃ ಸ್ಥಿತಾಃ ।
ಅಸಂಖ್ಯಾತಾ ಮೃಗಮದೈಃ ಪೂರಿತಾಸ್ತತ್ಸ್ರವಾ ನೃಪ ॥ ೫ ॥

ಮಹಾಪದ್ಮಾಟವೀ ತದ್ವದ್ರತ್ನಸೋಪಾನನಿರ್ಮಿತಾ ।
ಸುಧಾರಸೇನಸಂಪೂರ್ಣಾ ಗುಂಜನ್ಮತ್ತಮಧುವ್ರತಾ ॥ ೬ ॥

ಹಂಸಕಾರಂಡವಾಕೀರ್ಣಾ ಗಂಧಪೂರಿತ ದಿಕ್ತಟಾ ।
ವನಿಕಾನಾಂ ಸುಗಂಧೈಸ್ತು ಮಣಿದ್ವೀಪಂ ಸುವಾಸಿತಮ್ ॥ ೭ ॥

ಶೃಂಗಾರಮಂಡಪೇ ದೇವ್ಯೋ ಗಾಯಂತಿ ವಿವಿಧೈಃ ಸ್ವರೈಃ ।
ಸಭಾಸದೋ ದೇವವಶಾ ಮಧ್ಯೇ ಶ್ರೀಜಗದಂಬಿಕಾ ॥ ೮ ॥

ಮುಕ್ತಿಮಂಡಪಮಧ್ಯೇ ತು ಮೋಚಯತ್ಯನಿಶಂ ಶಿವಾ ।
ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶಂ ಕುರುತೇ ತೃತೀಯೇ ನೃಪ ಮಂಡಪೇ ॥ ೯ ॥

ಚತುರ್ಥಮಂಡಪೇ ಚೈವ ಜಗದ್ರಕ್ಷಾ ವಿಚಿಂತನಮ್ ।
ಮಂತ್ರಿಣೀ ಸಹಿತಾ ನಿತ್ಯಂ ಕರೋತಿ ಜಗದಂಬಿಕಾ ॥ ೧೦ ॥

ಚಿಂತಾಮಣಿಗೃಹೇ ರಾಜಞ್ಛಕ್ತಿ ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಕೈಃ ಪರೈಃ ।
ಸೋಪಾನೈರ್ದಶಭಿರ್ಯುಕ್ತೋ ಮಂಚಕೋಪ್ಯಧಿರಾಜತೇ ॥ ೧೧ ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ರುದ್ರಶ್ಚ ಈಶ್ವರಶ್ಚ ಸದಾಶಿವಃ ।
ಏತೇ ಮಂಚಖುರಾಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾಃ ಫಲಕಸ್ತು ಸದಾಶಿವಃ ॥ ೧೨ ॥

ತಸ್ಯೋಪರಿ ಮಹಾದೇವೋ ಭುವನೇಶೋ ವಿರಾಜತೇ ।
ಯಾ ದೇವೀ ನಿಜಲೀಲಾರ್ಥಂ ದ್ವಿಧಾಭೂತಾ ಬಭೂವಹ ॥ ೧೩ ॥

ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದೌ ತು ಸ ಏವಾಯಂ ತದರ್ಧಾಂಗೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಕಂದರ್ಪ ದರ್ಪನಾಶೋದ್ಯತ್ಕೋಟಿ ಕಂದರ್ಪಸುಂದರಃ ॥ ೧೪ ॥

ಪಂಚವಕ್ತ್ರಸ್ತ್ರಿನೇತ್ರಶ್ಚ ಮಣಿಭೂಷಣ ಭೂಷಿತಃ ।
ಹರಿಣಾಭೀತಿಪರಶೂನ್ವರಂ ಚ ನಿಜಬಾಹುಭಿಃ ॥ ೧೫ ॥

ದಧಾನಃ ಷೋಡಶಾಬ್ದೋಽಸೌ ದೇವಃ ಸರ್ವೇಶ್ವರೋ ಮಹಾನ್ ।
ಕೋಟಿಸೂರ್ಯ ಪ್ರತೀಕಾಶಶ್ಚಂದ್ರಕೋಟಿ ಸುಶೀತಲಃ ॥ ೧೬ ॥

ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕ ಸಂಕಾಶಸ್ತ್ರಿನೇತ್ರಃ ಶೀತಲ ದ್ಯುತಿಃ ।
ವಾಮಾಂಕೇ ಸನ್ನಿಷಣ್ಣಾಽಸ್ಯ ದೇವೀ ಶ್ರೀಭುವನೇಶ್ವರೀ ॥ ೧೭ ॥

See Also  Devi Mahatmyam Mangala Harathi In Kannada And English

ನವರತ್ನಗಣಾಕೀರ್ಣ ಕಾಂಚೀದಾಮ ವಿರಾಜಿತಾ ।
ತಪ್ತಕಾಂಚನಸನ್ನದ್ಧ ವೈದೂರ್ಯಾಂಗದಭೂಷಣಾ ॥ ೧೮ ॥

ಕನಚ್ಛ್ರೀಚಕ್ರತಾಟಂಕ ವಿಟಂಕ ವದನಾಂಬುಜಾ ।
ಲಲಾಟಕಾಂತಿ ವಿಭವ ವಿಜಿತಾರ್ಧಸುಧಾಕರಾ ॥ ೧೯ ॥

ಬಿಂಬಕಾಂತಿ ತಿರಸ್ಕಾರಿರದಚ್ಛದ ವಿರಾಜಿತಾ ।
ಲಸತ್ಕುಂಕುಮಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕೋದ್ಭಾಸಿತಾನನಾ ॥ ೨೦ ॥

ದಿವ್ಯ ಚೂಡಾಮಣಿ ಸ್ಫಾರ ಚಂಚಚ್ಚಂದ್ರಕಸೂರ್ಯಕಾ ।
ಉದ್ಯತ್ಕವಿಸಮಸ್ವಚ್ಛ ನಾಸಾಭರಣ ಭಾಸುರಾ ॥ ೨೧ ॥

ಚಿಂತಾಕಲಂಬಿತಸ್ವಚ್ಛ ಮುಕ್ತಾಗುಚ್ಛ ವಿರಾಜಿತಾ ।
ಪಾಟೀರ ಪಂಕ ಕರ್ಪೂರ ಕುಂಕುಮಾಲಂಕೃತ ಸ್ತನೀ ॥ ೨೨ ॥

ವಿಚಿತ್ರ ವಿವಿಧಾ ಕಲ್ಪಾ ಕಂಬುಸಂಕಾಶ ಕಂಧರಾ ।
ದಾಡಿಮೀಫಲಬೀಜಾಭ ದಂತಪಂಕ್ತಿ ವಿರಾಜಿತಾ ॥ ೨೩ ॥

ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನಘಟಿತ ಮುಕುಟಾಂಚಿತ ಮಸ್ತಕಾ ।
ಮತ್ತಾಲಿಮಾಲಾವಿಲಸದಲಕಾಢ್ಯ ಮುಖಾಂಬುಜಾ ॥ ೨೪ ॥

ಕಳಂಕಕಾರ್ಶ್ಯನಿರ್ಮುಕ್ತ ಶರಚ್ಚಂದ್ರನಿಭಾನನಾ ।
ಜಾಹ್ನವೀಸಲಿಲಾವರ್ತ ಶೋಭಿನಾಭಿವಿಭೂಷಿತಾ ॥ ೨೫ ॥

ಮಾಣಿಕ್ಯ ಶಕಲಾಬದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕಾಂಗುಳಿಭೂಷಿತಾ ।
ಪುಂಡರೀಕದಲಾಕಾರ ನಯನತ್ರಯಸುಂದರೀ ॥ ೨೬ ॥

ಕಲ್ಪಿತಾಚ್ಛ ಮಹಾರಾಗ ಪದ್ಮರಾಗೋಜ್ಜ್ವಲಪ್ರಭಾ ।
ರತ್ನಕಿಂಕಿಣಿಕಾಯುಕ್ತ ರತ್ನಕಂಕಣಶೋಭಿತಾ ॥ ೨೭ ॥

ಮಣಿಮುಕ್ತಾಸರಾಪಾರ ಲಸತ್ಪದಕಸಂತತಿಃ ।
ರತ್ನಾಂಗುಳಿಪ್ರವಿತತ ಪ್ರಭಾಜಾಲಲಸತ್ಕರಾ ॥ ೨೮ ॥

ಕಂಚುಕೀಗುಂಫಿತಾಪಾರ ನಾನಾ ರತ್ನತತಿದ್ಯುತಿಃ ।
ಮಲ್ಲಿಕಾಮೋದಿ ಧಮ್ಮಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಕಾಲಿಸರಾವೃತಾ ॥ ೨೯ ॥

ಸುವೃತ್ತನಿಬಿಡೋತ್ತುಂಗ ಕುಚಭಾರಾಲಸಾ ಶಿವಾ ।
ವರಪಾಶಾಂಕುಶಾಭೀತಿ ಲಸದ್ಬಾಹು ಚತುಷ್ಟಯಾ ॥ ೩೦ ॥

ಸರ್ವಶೃಂಗಾರವೇಷಾಢ್ಯಾ ಸುಕುಮಾರಾಂಗವಲ್ಲರೀ ।
ಸೌಂದರ್ಯಧಾರಾಸರ್ವಸ್ವಾ ನಿರ್ವ್ಯಾಜಕರುಣಾಮಯೀ ॥ ೩೧ ॥

ನಿಜಸಂಲಾಪಮಾಧುರ್ಯ ವಿನಿರ್ಭರ್ತ್ಸಿತಕಚ್ಛಪೀ ।
ಕೋಟಿಕೋಟಿರವೀಂದೂನಾಂ ಕಾಂತಿಂ ಯಾ ಬಿಭ್ರತೀ ಪರಾ ॥ ೩೨ ॥

ನಾನಾ ಸಖೀಭಿರ್ದಾಸೀಭಿಸ್ತಥಾ ದೇವಾಂಗನಾದಿಭಿಃ ।
ಸರ್ವಾಭಿರ್ದೇವತಾಭಿಸ್ತು ಸಮಂತಾತ್ಪರಿವೇಷ್ಟಿತಾ ॥ ೩೩ ॥

ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತ್ಯಾ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತ್ಯಾ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತ್ಯಾ ಸಮನ್ವಿತಾ ।
ಲಜ್ಜಾ ತುಷ್ಟಿಸ್ತಥಾ ಪುಷ್ಟಿಃ ಕೀರ್ತಿಃ ಕಾಂತಿಃ ಕ್ಷಮಾ ದಯಾ ॥ ೩೪ ॥

ಬುದ್ಧಿರ್ಮೇಧಾಸ್ಮೃತಿರ್ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೂರ್ತಿಮತ್ಯೋಂಗನಾಃ ಸ್ಮೃತಾಃ ।
ಜಯಾ ಚ ವಿಜಯಾ ಚೈವಾಪ್ಯಜಿತಾ ಚಾಪರಾಜಿತಾ ॥ ೩೫ ॥

ನಿತ್ಯಾ ವಿಲಾಸಿನೀ ದೋಗ್ಧ್ರೀ ತ್ವಘೋರಾ ಮಂಗಳಾ ನವಾ ।
ಪೀಠಶಕ್ತಯ ಏತಾಸ್ತು ಸೇವಂತೇ ಯಾಂ ಪರಾಂಬಿಕಾಮ್ ॥ ೩೬ ॥

ಯಸ್ಯಾಸ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವಭಾಗೇಸ್ತೋನಿಧೀತೌ ಶಂಖಪದ್ಮಕೌ ।
ನವರತ್ನ ವಹಾನದ್ಯಸ್ತಥಾ ವೈ ಕಾಂಚನಸ್ರವಾಃ ॥ ೩೭ ॥

ಸಪ್ತಧಾತುವಹಾನದ್ಯೋ ನಿಧಿಭ್ಯಾಂ ತು ವಿನಿರ್ಗತಾಃ ।
ಸುಧಾಸಿಂಧ್ವಂತಗಾಮಿನ್ಯಸ್ತಾಃ ಸರ್ವಾ ನೃಪಸತ್ತಮ ॥ ೩೮ ॥

ಸಾ ದೇವೀ ಭುವನೇಶಾನೀ ತದ್ವಾಮಾಂಕೇ ವಿರಾಜತೇ ।
ಸರ್ವೇಶ ತ್ವಂ ಮಹೇಶಸ್ಯ ಯತ್ಸಂಗಾ ದೇವ ನಾನ್ಯಥಾ ॥ ೩೯ ॥

See Also  Durga Ashtakam In Tamil

ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗೃಹಸ್ಯಾಽಸ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಂ ಶೃಣು ಭೂಮಿಪ ।
ಸಹಸ್ರಯೋಜನಾಯಾಮಂ ಮಹಾಂತಸ್ತತ್ಪ್ರಚಕ್ಷತೇ ॥ ೪೦ ॥

ತದುತ್ತರೇ ಮಹಾಶಾಲಾಃ ಪೂರ್ವಸ್ಮಾದ್ ದ್ವಿಗುಣಾಃ ಸ್ಮೃತಾಃ ।
ಅಂತರಿಕ್ಷಗತಂ ತ್ವೇತನ್ನಿರಾಧಾರಂ ವಿರಾಜತೇ ॥ ೪೧ ॥

ಸಂಕೋಚಶ್ಚ ವಿಕಾಶಶ್ಚ ಜಾಯತೇಽಸ್ಯ ನಿರಂತರಮ್ ।
ಪಟವತ್ಕಾರ್ಯವಶತಃ ಪ್ರಳಯೇ ಸರ್ಜನೇ ತಥಾ ॥ ೪೨ ॥

ಶಾಲಾನಾಂ ಚೈವ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸರ್ವಕಾಂತಿಪರಾವಧಿ ।
ಚಿಂತಾಮಣಿಗೃಹಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಯತ್ರ ದೇವೀ ಮಹೋಮಯೀ ॥ ೪೩ ॥

ಯೇಯೇ ಉಪಾಸಕಾಃ ಸಂತಿ ಪ್ರತಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವರ್ತಿನಃ ।
ದೇವೇಷು ನಾಗಲೋಕೇಷು ಮನುಷ್ಯೇಷ್ವಿತರೇಷು ಚ ॥ ೪೪ ॥

ಶ್ರೀದೇವ್ಯಾಸ್ತೇ ಚ ಸರ್ವೇಪಿ ವ್ರಜಂತ್ಯತ್ರೈವ ಭೂಮಿಪ ।
ದೇವೀಕ್ಷೇತ್ರೇ ಯೇ ತ್ಯಜಂತಿ ಪ್ರಾಣಾನ್ದೇವ್ಯರ್ಚನೇ ರತಾಃ ॥ ೪೫ ॥

ತೇ ಸರ್ವೇ ಯಾಂತಿ ತತ್ರೈವ ಯತ್ರ ದೇವೀ ಮಹೋತ್ಸವಾ ।
ಘೃತಕುಲ್ಯಾ ದುಗ್ಧಕುಲ್ಯಾ ದಧಿಕುಲ್ಯಾ ಮಧುಸ್ರವಾಃ ॥ ೪೬ ॥

ಸ್ಯಂದಂತಿ ಸರಿತಃ ಸರ್ವಾಸ್ತಥಾಮೃತವಹಾಃ ಪರಾಃ ।
ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವಹಾಃ ಕಾಶ್ಚಿಜ್ಜಂಬೂರಸವಹಾಃ ಪರಾಃ ॥ ೪೭ ॥

ಆಮ್ರೇಕ್ಷುರಸವಾಹಿನ್ಯೋ ನದ್ಯಸ್ತಾಸ್ತು ಸಹಸ್ರಶಃ ।
ಮನೋರಥಫಲಾವೃಕ್ಷಾವಾಪ್ಯಃ ಕೂಪಾಸ್ತಥೈವ ಚ ॥ ೪೮ ॥

ಯಥೇಷ್ಟಪಾನಫಲದಾನ ನ್ಯೂನಂ ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ ಹಿ ।
ನ ರೋಗಪಲಿತಂ ವಾಪಿ ಜರಾ ವಾಪಿ ಕದಾಚನ ॥ ೪೯ ॥

ನ ಚಿಂತಾ ನ ಚ ಮಾತ್ಸರ್ಯಂ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಕಂ ತಥಾ ।
ಸರ್ವೇ ಯುವಾನಃ ಸಸ್ತ್ರೀಕಾಃ ಸಹಸ್ರಾದಿತ್ಯವರ್ಚಸಃ ॥ ೫೦ ॥

ಭಜಂತಿ ಸತತಂ ದೇವೀಂ ತತ್ರ ಶ್ರೀಭುವನೇಶ್ವರೀಮ್ ।
ಕೇಚಿತ್ಸಲೋಕತಾಪನ್ನಾಃ ಕೇಚಿತ್ಸಾಮೀಪ್ಯತಾಂ ಗತಾಃ ॥ ೫೧ ॥

ಸರೂಪತಾಂ ಗತಾಃ ಕೇಚಿತ್ಸಾರ್ಷ್ಟಿತಾಂ ಚ ಪರೇಗತಾಃ ।
ಯಾಯಾಸ್ತು ದೇವತಾಸ್ತತ್ರ ಪ್ರತಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವರ್ತಿನಾಮ್ ॥ ೫೨ ॥

ಸಮಷ್ಟಯಃ ಸ್ಥಿತಾಸ್ತಾಸ್ತು ಸೇವಂತೇ ಜಗದೀಶ್ವರೀಮ್ ।
ಸಪ್ತಕೋಟಿಮಹಾಮಂತ್ರಾ ಮೂರ್ತಿಮಂತ ಉಪಾಸತೇ ॥ ೫೩ ॥

ಮಹಾವಿದ್ಯಾಶ್ಚ ಸಕಲಾಃ ಸಾಮ್ಯಾವಸ್ಥಾತ್ಮಿಕಾಂ ಶಿವಾಮ್ ।
ಕಾರಣಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಂ ತಾಂ ಮಾಯಾ ಶಬಲವಿಗ್ರಹಾಮ್ ॥ ೫೪ ॥

ಇತ್ಥಂ ರಾಜನ್ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಮಣಿದ್ವೀಪಂ ಮಹತ್ತರಮ್ ।
ನ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ನೋ ವಿದ್ಯುತ್ಕೋಟಯೋಗ್ನಿಸ್ತಥೈವ ಚ ॥ ೫೫ ॥

ಏತಸ್ಯ ಭಾಸಾ ಕೋಟ್ಯಂಶ ಕೋಟ್ಯಂಶೋ ನಾಪಿ ತೇ ಸಮಾಃ ।
ಕ್ವಚಿದ್ವಿದ್ರುಮಸಂಕಾಶಂ ಕ್ವಚಿನ್ಮರಕತಚ್ಛವಿ ॥ ೫೬ ॥

ವಿದ್ಯುದ್ಭಾನುಸಮಚ್ಛಾಯಂ ಮಧ್ಯಸೂರ್ಯಸಮಂ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ವಿದ್ಯುತ್ಕೋಟಿಮಹಾಧಾರಾ ಸಾರಕಾಂತಿತತಂ ಕ್ವಚಿತ್ ॥ ೫೭ ॥

See Also  Sri Annapurna Ashtottara Satanama Stotram In Telugu

ಕ್ವಚಿತ್ಸಿಂದೂರ ನೀಲೇಂದ್ರಂ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಸದೃಶಚ್ಛವಿ ।
ಹೀರಸಾರ ಮಹಾಗರ್ಭ ಧಗದ್ಧಗಿತ ದಿಕ್ತಟಮ್ ॥ ೫೮ ॥

ಕಾಂತ್ಯಾ ದಾವಾನಲಸಮಂ ತಪ್ತಕಾಂಚನ ಸನ್ನಿಭಮ್ ।
ಕ್ವಚಿಚ್ಚಂದ್ರೋಪಲೋದ್ಗಾರಂ ಸೂರ್ಯೋದ್ಗಾರಂ ಚ ಕುತ್ರ ಚಿತ್ ॥ ೫೯ ॥

ರತ್ನಶೃಂಗಿ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ರತ್ನಪ್ರಾಕಾರ ಗೋಪುರಮ್ ।
ರತ್ನಪತ್ರೈ ರತ್ನಫಲೈರ್ವೃಕ್ಷೈಶ್ಚ ಪರಿಮಂಡಿತಮ್ ॥ ೬೦ ॥

ನೃತ್ಯನ್ಮಯೂರಸಂಘೈಶ್ಚ ಕಪೋತರಣಿತೋಜ್ಜ್ವಲಮ್ ।
ಕೋಕಿಲಾಕಾಕಲೀಲಾಪೈಃ ಶುಕಲಾಪೈಶ್ಚ ಶೋಭಿತಮ್ ॥ ೬೧ ॥

ಸುರಮ್ಯ ರಮಣೀಯಾಂಬು ಲಕ್ಷಾವಧಿ ಸರೋವೃತಮ್ ।
ತನ್ಮಧ್ಯಭಾಗ ವಿಲಸದ್ವಿಕಚದ್ರತ್ನ ಪಂಕಜೈಃ ॥ ೬೨ ॥

ಸುಗಂಧಿಭಿಃ ಸಮಂತಾತ್ತು ವಾಸಿತಂ ಶತಯೋಜನಮ್ ।
ಮಂದಮಾರುತ ಸಂಭಿನ್ನ ಚಲದ್ದ್ರುಮ ಸಮಾಕುಲಮ್ ॥ ೬೩ ॥

ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸಮೂಹಾನಾಂ ಜ್ಯೋತಿಷಾ ವಿತತಾಂಬರಮ್ ।
ರತ್ನಪ್ರಭಾಭಿರಭಿತೋ ಧಗದ್ಧಗಿತ ದಿಕ್ತಟಮ್ ॥ ೬೪ ॥

ವೃಕ್ಷವ್ರಾತ ಮಹಾಗಂಧವಾತವ್ರಾತ ಸುಪೂರಿತಮ್ ।
ಧೂಪಧೂಪಾಯಿತಂ ರಾಜನ್ಮಣಿದೀಪಾಯುತೋಜ್ಜ್ವಲಮ್ ॥ ೬೫ ॥

ಮಣಿಜಾಲಕ ಸಚ್ಛಿದ್ರ ತರಲೋದರಕಾಂತಿಭಿಃ ।
ದಿಙ್ಮೋಹಜನಕಂ ಚೈತದ್ದರ್ಪಣೋದರ ಸಂಯುತಮ್ ॥ ೬೬ ॥

ಐಶ್ವರ್ಯಸ್ಯ ಸಮಗ್ರಸ್ಯ ಶೃಂಗಾರಸ್ಯಾಖಿಲಸ್ಯ ಚ ।
ಸರ್ವಜ್ಞತಾಯಾಃ ಸರ್ವಾಯಾಸ್ತೇಜಸಶ್ಚಾಖಿಲಸ್ಯ ಚ ॥ ೬೭ ॥

ಪರಾಕ್ರಮಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ಸರ್ವೋತ್ತಮಗುಣಸ್ಯ ಚ ।
ಸಕಲಾ ಯಾ ದಯಾಯಾಶ್ಚ ಸಮಾಪ್ತಿರಿಹ ಭೂಪತೇ ॥ ೬೮ ॥

ರಾಜ್ಞ ಆನಂದಮಾರಭ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಾಂತ ಭೂಮಿಷು ।
ಆನಂದಾ ಯೇ ಸ್ಥಿತಾಃ ಸರ್ವೇ ತೇಽತ್ರೈವಾಂತರ್ಭವಂತಿ ಹಿ ॥ ೬೯ ॥

ಇತಿ ತೇ ವರ್ಣಿತಂ ರಾಜನ್ಮಣಿದ್ವೀಪಂ ಮಹತ್ತರಮ್ ।
ಮಹಾದೇವ್ಯಾಃ ಪರಂಸ್ಥಾನಂ ಸರ್ವಲೋಕೋತ್ತಮೋತ್ತಮಮ್ ॥ ೭೦ ॥

ಏತಸ್ಯ ಸ್ಮರಣಾತ್ಸದ್ಯಃ ಸರ್ವಪಾಪಂ ವಿನಶ್ಯತಿ ।
ಪ್ರಾಣೋತ್ಕ್ರಮಣಸಂಧೌ ತು ಸ್ಮೃತ್ವಾ ತತ್ರೈವ ಗಚ್ಛತಿ ॥ ೭೧ ॥

ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಚಕಂ ತ್ವೇತತ್ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸಮಾಹಿತಃ ।
ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾದಿ ಬಾಧಾ ತತ್ರ ಭವೇನ್ನ ಹಿ ॥ ೭೨ ॥

ನವೀನ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣೇ ವಾಸ್ತುಯಾಗೇ ತಥೈವ ಚ ।
ಪಠಿತವ್ಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಕಲ್ಯಾಣಂ ತೇನ ಜಾಯತೇ ॥ ೭೩ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀದೇವೀಭಾಗವತೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ದ್ವಾದಶಸ್ಕಂಧೇ ದ್ವಾದಶೋಧ್ಯಾಯಃ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Manidweepa Varnana (Devi Bhagavatam) Part 3 in EnglishSanskrit – Kannada – TeluguTamil