1000 Names Of Guhya Nama Ucchista Ganesha – Sahasranamavali Stotram In Telugu

॥ Guhya Nama Uchchishta Gabeshana Sahasranamavali Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీగుహ్యనామౌచ్ఛిష్టగణేశానసహస్రనామావలిః ॥
॥ శ్రీః ॥

ఓం శ్రీగణేశాయ నమః ।
(విశేషవిధిస్తు) సర్వత్రాదౌ ఓం ఆం క్రోం హ్రీం క్లీం హ్రీం గ్లౌం
గం ఇతి అష్టతారీసంయోజనమ్ మహాగణేశానోపాసకైః ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం
గ్లౌం గం ఇతి షట్తారీసంయోజనం సప్తత్రింశదక్షర శ్రీమదుచ్ఛిష్టగణేశానోపాసకైః
ఓం ఆం క్రోం హ్రీం గం గ్లౌం ఇతి షట్తారీసంయోజనం చ కర్తవ్యమ్ ।
సర్వత్ర నమోన్తప్రతినామాన్తప్రణవపల్లవితత్వమపి ॥ )
Use the prefix of eight bIjamantras ఓం ఆం క్రోం హ్రీం క్లీం హ్రీం గ్లౌం గం
if you are a follower of Mahaganesha.
Use the prefix of six bIjamantras ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం
or ఓం ఆం క్రోం హ్రీం గం గ్లౌం
if you are a follower of Uchchishtaganapati. namaH follows for all names.
(For any general devotee, use only OM as given below.)

ఓం మహాగణాధినాథాఖ్యాయ నమః ।
ఓం అష్టావింశత్యక్షరాత్మకాయ నమః ।
ఓం తారశ్రీశక్తికన్దర్పభూస్మృతిబిన్దుసంయుతాయ నమః ।
ఓం ఙేన్తగణపతిప్రోక్తాయ నమః ।
ఓం వరవరదసంయుతాయ నమః ।
ఓం సర్వజనద్వితీయాన్తాయ నమః ।
ఓం ఆదిత్యశివసంయుతాయ నమః ।
ఓం వశమానయసంయుక్తాయ నమః ।
ఓం వహ్నిజాయాసమర్పితాయ నమః ।
ఓం గణకమునిసన్దృష్టాయ నమః ॥ ౧౦ ॥

ఓం నిచృద్గాయత్రభాషితాయ నమః ।
ఓం సురాదివన్ద్యపాదాబ్జాయ నమః ।
ఓం మనురాజవిజృమ్భితాయ నమః ।
ఓం ఇక్షుసాగరమధ్యస్థాయ నమః ।
ఓం రత్నద్వీపస్య మధ్యగాయ నమః ।
ఓం తరఙ్గమాలికాధౌతశీతతరామలాలయాయ నమః ।
ఓం కల్పపాదపసంశోభిమణిభూమివిరాజితాయ నమః ।
ఓం మృదువాతసమానీతదివ్యగన్ధనిషేవితాయ నమః ।
ఓం నానాకుసుమసఙ్కీర్ణాయ నమః ।
ఓం పక్షివృన్దరవప్రియాయ నమః ॥ ౨౦ ॥

ఓం యుగపదృతుషటకేన సంసేవితపదద్వయాయ నమః ।
ఓం నవరత్నసమావిద్ధసింహాసనసమాస్థితాయ నమః ।
ఓం జపాపుష్పతిరస్కారిరక్తకాన్తిసముజ్జ్వలాయ నమః ।
ఓం వల్లభాశ్లిష్టవామాఙ్గాయ నమః ।
ఓం ఏకాదశకరాన్వితాయ నమః ।
ఓం రత్నకుమ్భాఢ్యశుణ్డాగ్రాయ నమః ।
ఓం బీజాపూరిణే నమః ।
ఓం గదాధరాయ నమః ।
ఓం ఇక్షుచాపధరాయ నమః ।
ఓం శూలినే నమః ॥ ౩౦ ॥

ఓం చక్రపాణయే నమః ।
ఓం సరోజభృతే నమః ।
ఓం పాశినే నమః ।
ఓం ధృతోత్పలాయ నమః ।
ఓం శాలీమఞ్జరీభృతే నమః ।
ఓం స్వదన్తభృతే నమః ।
ఓం పఞ్చావరణచక్రేశాయ నమః ।
ఓం షడామ్నాయప్రపూజితాయ నమః ।
ఓం మూలమన్త్రాఢ్యపూజాకాయ నమః ।
ఓం షడఙ్గపరివారితాయ నమః ॥ ౪౦ ॥

ఓం పరౌఘపూజనాతుష్టాయ నమః ।
ఓం దివ్యౌఘాదినిషేవితాయ నమః ।
ఓం శ్రీశ్రీపతిసన్తుష్టాయ నమః ।
ఓం గిరిజాతత్పతిప్రియాయ నమః ।
ఓం రతిమన్మథసమ్ప్రీతాయ నమః ।
ఓం మహీవరాహపూజితాయ నమః ।
ఓం ఋద్ధ్యామోదప్రపూజాకాయ నమః ।
ఓం సమృద్ధితత్పతిప్రియాయ నమః ।
ఓం కాన్తిసుముఖసుప్రీతాయ నమః ।
ఓం మదనావతికదుర్ముఖాయ నమః ॥ ౫౦ ॥

ఓం మదద్రవావిఘ్నపూజ్యాయ నమః ।
ఓం ద్రావిణీవిఘ్నేకర్తృకాయ నమః ।
ఓం వసుధారాశఙ్ఖపూజ్యాయ నమః ।
ఓం వసుమతికపద్మకాయ నమః ।
ఓం బ్రాహ్మీప్రియాయ నమః ।
ఓం ఈశ్వరీశాయ నమః ।
ఓం కౌమారీసేవితాఙ్ఘ్రికాయ నమః ।
ఓం వైష్ణవ్యర్చితపద్వన్ద్వాయ నమః ।
ఓం వారాహీసేవితాఙ్ఘ్రికాయ నమః ।
ఓం ఇద్రాణీపూజితశ్రీకాయ నమః ॥ ౬౦ ॥

ఓం చాముణ్డశ్రితపాదుకాయ నమః ।
ఓం మహాలక్ష్మీమహామాతృసమ్పూజితపదద్వయాయ నమః ।
ఓం ఐరావతసమారూఢవజ్రహస్తేన్ద్రపూజితాయ నమః ।
ఓం అజోపరిసమారూఢశక్తిహస్తాగ్నిసేవితాయ నమః ।
ఓం మహిషారూఢదణ్డాఢ్యయమదేవప్రపూజితాయ నమః ।
ఓం నరారోహిఖడ్గహస్తనిరృత్యాశ్రితపాదుకాయ నమః ।
ఓం మకరవాహనారూఢపాశాఢ్యవరుణార్చితాయ నమః ।
ఓం రురోరుపరిసన్తిష్ఠద్ధ్వజాఢ్యశ్వసనార్చితాయ నమః ।
ఓం అశ్వవాహనశఙ్ఖాఢ్యసోమదేవప్రపూజితాయ నమః ।
ఓం వృషభవాహనారూఢత్రిశూలాఢ్యేశసేవితాయ నమః ॥ ౭౦ ॥

ఓం పఞ్చావరణపూజోద్యత్కారుణ్యాకులమానసాయ నమః ।
ఓం పఞ్చావృతినమస్యాకభక్తవాఞ్ఛాప్రపూరణాయ నమః ।
ఓం ఏకమూర్తయే నమః ।
ఓం అష్టమూర్తయే నమః ।
ఓం పఞ్చాశన్మూర్తిభేదకాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మచారిసమాఖ్యాకాయ నమః ।
ఓం పత్నీసంయుతమూర్తికాయ నమః ।
ఓం నగ్నపత్నీసమాశ్లిష్టాయ నమః ।
ఓం సురతానన్దతున్దిలాయ నమః ।
ఓం సుమబాణేక్షుకోదణ్డపాశాఙ్కుశవరాయుధాయ నమః ॥ ౮౦ ॥

ఓం కామినీచుమ్బనాయుక్తసదాలిఙ్గనతత్పరాయ నమః ।
ఓం అణ్డకర్ణకపోలాఖ్యత్రిస్థానమదవారిరాజే నమః ।
ఓం మదాపోలుబ్ధమధుపైర్విచుమ్బితకపోలకాయ నమః ।
ఓం కాముకాయ నమః ।
ఓం కామినీకాన్తాయ నమః ।
ఓం కాన్తాధరమధువ్రతాయ నమః ।
ఓం కామినీహృదయాకర్షిణే నమః ।
ఓం వశాగణనిషేవితాయ నమః ।
ఓం ఐరావతాదిదిఙ్నాగమిథునాష్టకపూజితాయ నమః ।
ఓం సదా జాయాశ్రితాయ నమః ॥ ౯౦ ॥

ఓం అశ్రాన్తాయ నమః ।
ఓం నగ్నోపాసకపూజితాయ నమః ।
ఓం మాంసాశినే నమః ।
ఓం వారుణీమత్తాయ నమః ।
ఓం మత్స్యభుజే నమః ।
ఓం మైథునప్రియాయ నమః ।
ఓం ముద్రాసప్తకసమ్ప్రీతాయ నమః ।
ఓం మపఞ్చకనిషేవితాయ నమః ।
ఓం పఞ్చాఙ్గరాగసుప్రీతాయ నమః ।
ఓం శృఙ్గారరసలమ్పటాయ నమః ॥ ౧౦౦ ॥

ఓం కర్పూరవీటీసౌగన్ధ్యకల్లోలితకకుప్తటాయ నమః ।
ఓం ఉపాసకవరిష్ఠాస్యవీట్యామౌక్యనిరాసకాయ నమః ।
ఓం యోన్యాహితసుశుణ్డాకాయ నమః ।
ఓం యోనిలాలనలాలసాయ నమః ।
ఓం భగామోదసమాశ్వాసినే నమః ।
ఓం భగచుమ్బనలమ్పటాయ నమః ।
ఓం కాన్తాకుచసమాలిఙ్గిశుణ్డామణ్డితవిగ్రహాయ నమః ।
ఓం ఉచ్ఛిష్టాఖ్యగణేశానాయ నమః ।
ఓం ఉచ్ఛిష్టాస్వాదిసిద్ధిదాయ నమః ।
ఓం ఉచ్ఛిష్టపూజనరతాయ నమః । ౧౧౦ ।

ఓం ఉచ్ఛిష్టజపసిద్ధిదాయ నమః ।
ఓం ఉచ్ఛిష్టహోమసమ్ప్రీతాయ నమః ।
ఓం ఉచ్ఛిష్టవ్రతధారకాయ నమః ।
ఓం ఉచ్ఛిష్టతర్పణప్రీతాయ నమః ।
ఓం ఉచ్ఛిష్టమార్జనే రతాయ నమః ।
ఓం ఉచ్ఛిష్టబ్రాహ్మణకులసన్తర్పణసుసాధితాయ నమః ।
ఓం ఉచ్ఛిష్టవిఘ్నరాజేన్ద్రాయ నమః ।
ఓం ఉచ్ఛిష్టవస్తుపూజితాయ నమః ।
ఓం ఉచ్ఛిష్టమన్త్రసఞ్జాపిసర్వసిద్ధిప్రకాశకాయ నమః ।
ఓం ఉచ్ఛిష్టోపచారరతాయ నమః । ౧౨౦ ।

ఓం ఉచ్ఛిష్టోపాస్తిసిద్ధిదాయ నమః ।
ఓం మదిరానన్దసన్తోషిణే నమః ।
ఓం సదామత్తాయ నమః ।
ఓం మదోద్ధతాయ నమః ।
ఓం మధురాశినే నమః ।
ఓం మధూద్రిక్తాయ నమః ।
ఓం మధుపానపరాయణాయ నమః ।
ఓం మధుస్నానపరామోదాయ నమః ।
ఓం మాధుర్యైకరసాశ్రయాయ నమః ।
ఓం మదిరాసిన్ధుసమ్భూతాయ నమః । ౧౩౦ ।

ఓం సుధామజ్జనతత్పరాయ నమః ।
ఓం మదిరామ్బుధిసంస్థాయినే నమః ।
ఓం మదిరామజ్జనే రతాయ నమః ।
ఓం మదిరాతర్పణప్రీతాయ నమః ।
ఓం మదిరామార్జనాదృతాయ నమః ।
ఓం మదిరామోదసన్తోషిణే నమః ।
ఓం మదిరామోదలోలుపాయ నమః ।
ఓం కాదమ్బరీరసోన్మత్తాయ నమః ।
ఓం కాదమ్బరీప్రియాశ్రితాయ నమః ।
ఓం ద్రాక్షారససమాహ్లాదినే నమః । ౧౪౦ ।

ఓం ద్రాక్షారసమదోల్వణాయ నమః ।
ఓం వారుణీమదఘూర్ణామ్బాయ నమః ।
ఓం వారుణీమదవిహ్వలాయ నమః ।
ఓం నారికేలరసాస్వాదినే నమః ।
ఓం నారికేలమధుప్రియాయ నమః ।
ఓం తాలఫలరసోన్మత్తాయ నమః ।
ఓం తాలమద్యపరాయణాయ నమః ।
ఓం పానసమద్యసుప్రీతాయ నమః ।
ఓం కదలీమద్యపానకాయ నమః ।
ఓం దాడిమీరససమ్ప్రీతాయ నమః । ౧౫౦ ।

ఓం గౌడపానకలమ్పటాయ నమః ।
ఓం పౌష్పీపానసదామత్తాయ నమః ।
ఓం పౌష్పీకరణ్డమణ్డితాయ నమః ।
ఓం యువతీసురతాసక్తాయ నమః ।
ఓం యువతీమణితే రతాయ నమః ।
ఓం మోదప్రమోదకృత్సఙ్గాయ నమః ।
ఓం భైరవానన్దవత్సలాయ నమః ।
ఓం శుక్లసేవ్యాయ నమః ।
ఓం శుక్లతుష్టాయ నమః ।
ఓం శుక్లసిద్ధివరప్రదాయ నమః । ౧౬౦ ।

ఓం శుక్లధాతుమహఃపూజ్యాయ నమః ।
ఓం ఓజశ్శక్తిప్రకాశనాయ నమః ।
ఓం శుక్రాదిమాన్త్రికైర్ధుర్యైరర్ధరాత్రప్రపూజితాయ నమః ।
ఓం ముక్తకచ్ఛాయ నమః ।
ఓం ముక్తకేశాయ నమః ।
ఓం నగ్నకాన్తాసమాశ్రితాయ నమః ।
ఓం తామ్బూలచర్వణాయుక్తాయ నమః ।
ఓం కర్పూరవీటికామదాయ నమః ।
ఓం కాన్తాచర్వితతామ్బూలరసాస్వాదనలమ్పటాయ నమః ।
ఓం విశేషతః కలియుగేసిద్ధిదాయ సురపాదపాయ నమః । ౧౭౦ ।

ఓం మహాపద్మాదిఖర్వాన్తనిధిపౌష్కల్యపోషకాయ నమః ।
ఓం స్వల్పాయాససుసమ్ప్రీతాయ నమః ।
ఓం కలౌ తూర్ణఫలప్రదాయ నమః ।
ఓం పితృకాననసంస్థాయినే నమః ।
ఓం పితృకాననసిద్ధిదాయ నమః ।
ఓం మాచీపత్రసమారాధ్యాయ నమః ।
ఓం బృహతీపత్రతోషితాయ నమః ।
ఓం దూర్వాయుగ్మనమస్యాకాయ నమః ।
ఓం ధుత్తూరదలపూజితాయ నమః ।
ఓం విష్ణుక్రాన్తసపర్యాకాయ నమః । ౧౮౦ ।

ఓం గణ్డలీపత్రసేవితాయ నమః ।
ఓం అర్కపత్రసుసంరాధ్యాయ నమః ।
ఓం అర్జునపత్రకపూజితాయ నమః ।
ఓం నానాపత్రసుసమ్ప్రీతాయ నమః ।
ఓం నానాపుష్పసుసేవితాయ నమః ।
ఓం సహస్రార్చనపూజాయాంసహస్రకమలప్రియాయ నమః ।
ఓం పున్నాగపుష్పసమ్ప్రీతాయ నమః ।
ఓం మన్దారకుసుమప్రియాయ నమః ।
ఓం బకులపుష్పసన్తుష్టాయ నమః ।
ఓం ధుత్తూరసుమశేఖరాయ నమః । ౧౯౦ ।

ఓం రసాలపుష్పసంశోభినే నమః ।
ఓం కేతకీపుష్పసుప్రియాయ నమః ।
ఓం పారిజాతప్రసూనాఢ్యాయ నమః ।
ఓం మాధవీకున్దతోషితాయ నమః ।
ఓం శమ్యాలఙ్కారసుప్రీతాయ నమః ।
ఓం మృణాలపాటలీప్రియాయ నమః ।
ఓం లక్షపఙ్కజపూజాయామణిమాదిప్రసాధకాయ నమః ।
ఓం సంహితాపదపాఠాదిఘనాన్తజ్ఞానదాయకాయ నమః ।
ఓం అష్టావధానసన్ధాయినే నమః ।
ఓం శతావధానపోషకాయ నమః । ౨౦౦ ।

ఓం సాహస్రికావధానశ్రీపరిపాటీప్రవర్ధనాయ నమః ।
ఓం మనశ్చిన్తితవిజ్ఞాత్రే నమః ।
ఓం మనసా చిన్తితప్రదాయ నమః ।
ఓం భక్తత్రాణవ్యగ్రచిత్తాయ నమః ।
ఓం స్మృతిమాత్రాభయప్రదాయ నమః ।
ఓం స్మృతిమాత్రాఖిలత్రాత్రే నమః ।
ఓం సాధకేష్టదతల్లజాయ నమః ।
ఓం స్వసాధకవిపక్షచ్ఛిదే నమః ।
ఓం విపక్షజనభక్షకాయ నమః ।
ఓం వ్యాధిహన్త్రే నమః । ౨౧౦ ।

ఓం వ్యథాహన్త్రే నమః ।
ఓం మహావ్యాధివినాశనాయ నమః ।
ఓం పైత్తికార్తిప్రశమనాయ నమః ।
ఓం శ్లైష్మికస్య వినాశకాయ నమః ।
ఓం వాతికజ్వరవిధ్వంసినే నమః ।
ఓం శూలగుల్మాదినాశనాయ నమః ।
ఓం నేత్రరోగప్రశమనాయ నమః ।
ఓం నిత్యజ్వరవినాశనాయ నమః ।
ఓం కాసాదివ్యాధిసంహర్త్రే నమః ।
ఓం సర్వజ్వరవినాశనాయ నమః । ౨౨౦ ।

ఓం ఆధిహన్త్రే నమః ।
ఓం తమోహన్త్రే నమః ।
ఓం సర్వాపద్వినివారకాయ నమః ।
ఓం ధనదాయినే నమః ।
ఓం యశోదాయినే నమః ।
ఓం జ్ఞానదాయినే నమః ।
ఓం సురద్రుమాయ నమః ।
ఓం కల్యత్వదాయకాయ నమః ।
ఓం చిన్తామణయే నమః ।
ఓం ఆయుష్యదాయకాయ నమః । ౨౩౦ ।

ఓం పరకాయప్రవేశాదియోగసిద్ధివిధాయకాయ నమః ।
ఓం మహాధనిత్వసన్ధాత్రే నమః ।
ఓం ధరాధీశత్వదాయకాయ నమః ।
ఓం తాపత్రయాగ్నిసన్తప్తసమాహ్లాదనకౌముద్యై నమః ।
ఓం జన్మవ్యాధిజరామృత్యుమహావ్యాధివినాశకాయ నమః ।
ఓం సంసారకాననచ్ఛేత్రే నమః ।
ఓం బ్రహ్మవిద్యాప్రకాశకాయ నమః ।
ఓం సంసారభయవిధ్వంసిపరాకామకలావపుషే నమః ।
ఓం ఉచ్ఛిష్టాఖ్యగణాధీశాయ నమః ।
ఓం వామాచరణపూజితాయ నమః । ౨౪౦ ।

See Also  1000 Names Of Sri Ganga 2 – Sahasranama Stotram In Bengali

ఓం నవాక్షరీమన్త్రరాజాయ నమః ।
ఓం దశవర్ణకమన్త్రరాజే నమః ।
ఓం ఏకాదశాక్షరీరూపాయ నమః ।
ఓం సప్తవింశతివర్ణకాయ నమః ।
ఓం షట్త్రింశదర్ణసమ్పూజ్యాయ నమః ।
ఓం బలిమన్త్రప్రపూజితాయ నమః ।
ఓం ద్వాదశాక్షరసన్నిష్ఠాయ నమః ।
ఓం ఏకోనవింశతీష్టదాయ నమః ।
ఓం సప్తవర్ణాధికత్రింశదర్ణమన్త్రస్వరూపకాయ నమః ।
ఓం ద్వాత్రింశదక్షరారూఢాయ నమః । ౨౫౦ ।

ఓం దక్షిణాచారసేవితాయ నమః ।
ఓం పఞ్చావృతికయన్త్రోద్ధవరివస్యావిధిప్రియాయ నమః ।
ఓం నవవర్ణాదిమన్త్రౌఘసమ్ప్రపూజితపాదుకాయ నమః ।
ఓం పరౌఘీయగురువ్యూహసన్తర్పణసుసాధితాయ నమః ।
ఓం మహత్పదసమాయుక్తపాదుకాపూజనప్రియాయ నమః ।
ఓం దక్షిణాభిముఖేశస్యపూజనేన వరప్రదాయ నమః ।
ఓం దివ్యవృన్దసిద్ధవృన్దమానవౌఘనిషేవితాయ నమః ।
ఓం త్రివారం మూలమన్త్రేణబిన్దుచక్రే సుతర్పితాయ నమః ।
ఓం షడఙ్గదేవతాపూజ్యాయ నమః ।
ఓం షణ్ముఖామ్నాయరాజితాయ నమః । ౨౬౦ ।

ఓం తుషారసమశోభాకహృదయామ్బానమస్కృతాయ నమః ।
ఓం స్ఫటికాశ్మసమానశ్రీశిరోదేవీనిషేవితాయ నమః ।
ఓం శ్యామశోభాసముజ్జృమ్భిశిఖాదేవీప్రపూజితాయ నమః ।
ఓం ఇన్ద్రనీలమణిచ్ఛాయకవచామ్బాపరీవృతాయ నమః ।
ఓం కృష్ణవర్ణసుశోభిశ్రీనేత్రమాతృసమావృతాయ నమః ।
ఓం ఆరుణ్యౌఘనదీమజ్జదస్త్రామ్బాసేవితాఙ్ఘ్రికాయ నమః ।
ఓం వసుదలాబ్జమూలేషుశక్త్యష్టకసమన్వితాయ నమః ।
ఓం విద్యాపూజ్యాయ నమః ।
ఓం విశ్వధాత్రీభోగదార్చితపాదుకాయ నమః ।
ఓం విఘ్ననాశికయా పూజ్యాయ నమః । ౨౭౦ ।

ఓం నిధిప్రదాపరీవృతాయ నమః ।
ఓం పాపఘ్నికాపూజ్యపాదాయ నమః ।
ఓం పుణ్యాదేవీనిషేవితాయ నమః ।
ఓం అన్వర్థనామసంరాజిశశిప్రభాప్రపూజితాయ నమః ।
ఓం దలాష్టకస్య మధ్యేషుసిద్ధ్యష్టకపరీవృతాయ నమః ।
ఓం అణిమ్నీపూజితపదాయ నమః ।
ఓం మహిమ్న్యర్చితపాదుకాయ నమః ।
ఓం లఘిమ్నీచిన్తితపదాయ నమః ।
ఓం గరిమ్ణీపూజితాఙ్ఘ్రికాయ నమః ।
ఓం ఈశిత్వార్చితదేవేన్ద్రాయ నమః । ౨౮౦ ।

ఓం వశిత్వార్చితవైభవాయ నమః ।
ఓం ప్రాకామ్యదేవీసమ్ప్రీతాయ నమః ।
ఓం ప్రాప్తిసిద్ధిప్రపూజితాయ నమః ।
ఓం బాహ్యాష్టదలరాజీవేవక్రతుణ్డాదిరూపకాయ నమః ।
ఓం వక్రతుణ్డాయ నమః ।
ఓం ఏకదంష్ట్రాయ నమః ।
ఓం మహోదరాయ నమః ।
ఓం గజాననాయ నమః ।
ఓం లమ్బోదరాఖ్యాయ నమః ।
ఓం వికటాయ నమః । ౨౯౦ ।

ఓం విఘ్నరాజే నమః ।
ఓం ధూమ్రవర్ణకాయ నమః ।
ఓం బహిరష్టదలాగ్రేషుబ్రాహ్మ్యాదిమాతృసేవితాయ నమః ।
ఓం మృగచర్మావృతస్వర్ణకాన్తిబ్రాహ్మీసమావృతాయ నమః ।
ఓం నృకపాలాదిసమ్బిభ్రచ్చన్ద్రగౌరమహేశికాయ నమః ।
ఓం ఇన్ద్రగోపారుణచ్ఛాయకౌమారీవన్ద్యపాదుకాయ నమః ।
ఓం నీలమేఘసమచ్ఛాయవైష్ణవీసుపరిష్కృతాయ నమః ।
ఓం అఞ్జనాద్రిసమానశ్రీవారాహీపర్యలఙ్కృతాయ నమః ।
ఓం ఇన్ద్రనీలప్రభాపుఞ్జలసదిన్ద్రాణికాయుతాయ నమః ।
ఓం శోణవర్ణసముల్లాసిచాముణ్డార్చితపాదుకాయ నమః । ౩౦౦ ।

ఓం స్వర్ణకాన్తితిరస్కారిమహాలక్ష్మీనిషేవితాయ నమః ।
ఓం ఐరావతాదివజ్రాదిదేవేన్ద్రాదిప్రపూజితాయ నమః ।
ఓం పఞ్చావృతినమస్యాయామణిమాదిప్రకాశకాయ నమః ।
ఓం సఙ్గుప్తవిద్యాయ నమః ।
ఓం సఙ్గుప్తవరివస్యావిధిప్రియాయ నమః ।
ఓం వామాచరణసుప్రీతాయ నమః ।
ఓం క్షిప్రసన్తుష్టమానసాయ నమః ।
ఓం కోఙ్కాచలశిరోవర్తినే నమః ।
ఓం కోఙ్కాచలజనప్రియాయ నమః ।
ఓం కోఙ్కామ్బుదజలాస్వాదినే నమః । ౩౧౦ ।

ఓం కావేరీతీరవాసకాయ నమః ।
ఓం జాహ్నవీమజ్జనాసక్తాయ నమః ।
ఓం కాలిన్దీమజ్జనే రతాయ నమః ।
ఓం శోణభద్రాజలోద్భూతాయ నమః ।
ఓం శోణపాషాణరూపకాయ నమః ।
ఓం సరయ్వాపఃప్రవాహస్థాయ నమః ।
ఓం నర్మదావారివాసకాయ నమః ।
ఓం కౌశికీజలసంవాసాయ నమః ।
ఓం చన్ద్రభాగామ్బునిష్ఠితాయ నమః ।
ఓం తామ్రపర్ణీతటస్థాయినే నమః । ౩౨౦ ।

ఓం మహాసారస్వతప్రదాయ నమః ।
ఓం మహానదీతటావాసాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మపుత్రామ్బువాసకాయ నమః ।
ఓం తమసాతమ ఆకారాయ నమః ।
ఓం మహాతమోపహారకాయ నమః ।
ఓం క్షీరాపగాతీరవాసినే నమః ।
ఓం క్షీరనీరప్రవర్ధకాయ నమః ।
ఓం కామకోటీపీఠవాసినే నమః ।
ఓం శఙ్కరార్చితపాదుకాయ నమః ।
ఓం ఋశ్యశృఙ్గపురస్థాయినే నమః । ౩౩౦ ।

ఓం సురేశార్చితవైభవాయ నమః ।
ఓం ద్వారకాపీఠసంవాసినే నమః ।
ఓం పద్మపాదార్చితాఙ్ఘ్రికాయ నమః ।
ఓం జగన్నాథపురస్థాయినే నమః ।
ఓం తోటకాచార్యసేవితాయ నమః ।
ఓం జ్యోతిర్మఠాలయస్థాయినే నమః ।
ఓం హస్తామలకపూజితాయ నమః ।
ఓం విద్యాభోగయశోమోక్షయోగలిఙ్గప్రతిష్ఠితాయ నమః ।
ఓం పఞ్చలిఙ్గప్రతిష్ఠాయినే నమః ।
ఓం ద్వాదశలిఙ్గసంస్థితాయ నమః । ౩౪౦ ।

ఓం కోలాచలపురస్థాయినే నమః ।
ఓం కామేశీనగరేశ్వరాయ నమః ।
ఓం జ్వాలాముఖీముఖస్థాయినే నమః ।
ఓం శ్రీశైలకృతవాసకాయ నమః ।
ఓం లఙ్కేశ్వరాయ నమః ।
ఓం కుమారీశాయ నమః ।
ఓం కాశీశాయ నమః ।
ఓం మథురేశ్వరాయ నమః ।
ఓం మలయాద్రిశిరోవాసినే నమః ।
ఓం మలయానిలసేవితాయ నమః । ౩౫౦ ।

ఓం శోణాద్రిశిఖరారూఢాయ నమః ।
ఓం శోణాద్రీశప్రియఙ్కరాయ నమః ।
ఓం జమ్బూవనాన్తమధ్యస్థాయ నమః ।
ఓం వల్మీకపురమధ్యగాయ నమః ।
ఓం పఞ్చాశత్పీఠనిలయాయ నమః ।
ఓం పఞ్చాశదక్షరాత్మకాయ నమః ।
ఓం అష్టోత్తరశతక్షేత్రాయ నమః ।
ఓం అష్టోత్తరశతపూజితాయ నమః ।
ఓం రత్నశైలకృతావాసాయ నమః ।
ఓం శుద్ధజ్ఞానప్రదాయకాయ నమః । ౩౬౦ ।

ఓం శాతకుమ్భగిరిస్థాయినే నమః ।
ఓం శాతకుమ్భోదరస్థితాయ నమః ।
ఓం గోమయప్రతిమావిష్టాయ నమః ।
ఓం శ్వేతార్కతనుపూజితాయ నమః ।
ఓం హరిద్రాబిమ్బసుప్రీతాయ నమః ।
ఓం నిమ్బబిమ్బసుపూజితాయ నమః ।
ఓం అశ్వత్థమూలసంస్థాయినే నమః ।
ఓం వటవృక్షాధరస్థితాయ నమః ।
ఓం నిమ్బవృక్షస్య మూలస్థాయ నమః ।
ఓం ప్రతిగ్రామాధిదైవతాయ నమః । ౩౭౦ ।

ఓం అశ్వత్థనిమ్బసంయోగేప్రియాలిఙ్గితమూర్తికాయ నమః ।
ఓం గమ్బీజరూపాయ నమః ।
ఓం ఏకార్ణాయ నమః ।
ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః ।
ఓం గణాధిపాయ నమః ।
ఓం గ్లైమ్బీజాఖ్యాయ నమః ।
ఓం గణేశానాయ నమః ।
ఓం గోఙ్కారాయ నమః ।
ఓం ఏకవర్ణకాయ నమః ।
ఓం విరిరూపాయ నమః । ౩౮౦ ।

ఓం విఘ్నహన్త్రే నమః ।
ఓం దృష్టాదృష్టఫలప్రదాయ నమః ।
ఓం పత్నీవరాఙ్గసత్పాణయే నమః ।
ఓం సిన్దూరాభాయ నమః ।
ఓం కపాలభృతే నమః ।
ఓం లక్ష్మీగణేశాయ నమః ।
ఓం హేమాభాయ నమః ।
ఓం ఏకోనత్రింశదక్షరాయ నమః ।
ఓం వామాఙ్గావిష్టలక్ష్మీకాయ నమః ।
ఓం మహాశ్రీప్రవిధాయకాయ నమః । ౩౯౦ ।

ఓం త్ర్యక్షరాయ నమః ।
ఓం శక్తిగణపాయ నమః ।
ఓం సర్వసిద్ధిప్రపూరకాయ నమః ।
ఓం చతురక్షరశక్తీశాయ నమః ।
ఓం హేమచ్ఛాయాయ నమః ।
ఓం త్రిణేత్రకాయ నమః ।
ఓం క్షిప్రప్రసాదపఙ్క్త్యర్ణాయ నమః ।
ఓం రక్తాభాయ నమః ।
ఓం కల్పవల్లిభృతే నమః ।
ఓం పఞ్చవక్త్రాయ నమః । ౪౦౦ ।

ఓం సింహవాహాయ నమః ।
ఓం హేరమ్బాయ నమః ।
ఓం చతురర్ణకాయ నమః ।
ఓం సుబ్రహ్మణ్యగణేశానాయ నమః ।
ఓం ధాత్వర్ణాయ నమః ।
ఓం సర్వకామదాయ నమః ।
ఓం అరుణాభతనుశ్రీకాయ నమః ।
ఓం కుక్కుటోద్యత్కరాన్వితాయ నమః ।
ఓం అష్టావింశతివర్ణాత్మమన్త్రరాజసుపూజితాయ నమః ।
ఓం గన్ధర్వసిద్ధసంసేవ్యాయ నమః । ౪౧౦ ।

ఓం వ్యాఘ్రద్విపాదిభీకరాయ నమః ।
ఓం మన్త్రశాస్త్రమహోదన్వత్సముద్యతకలానిధయే నమః ।
ఓం జనసమ్బాధసమ్మోహినే నమః ।
ఓం నవద్రవ్యవిశేషకాయ నమః ।
ఓం కామనాభేదసంసిద్ధవివిధధ్యానభేదకాయ నమః ।
ఓం చతురావృత్తిసన్తృప్తిప్రీతాయ నమః ।
ఓం అభీష్టసమర్పకాయ నమః ।
ఓం చన్ద్రచన్దనకాశ్మీరకస్తూరీజలతర్పితాయ నమః ।
ఓం శుణ్డాగ్రజలసన్తృప్తికైవల్యఫలదాయకాయ నమః ।
ఓం శిరఃకృతపయస్తృప్తిసర్వసమ్పద్విధాయకాయ నమః । ౪౨౦ ।

ఓం గుహ్యదేశమధుద్రవ్యసన్తృప్త్యాకామదాయకాయ నమః ।
ఓం నేత్రద్వయమధుద్రవ్యతృప్త్యాకృష్టివిధాయకాయ నమః ।
ఓం పృష్ఠదేశఘృతద్రవ్యతృప్తిభూపవశఙ్కరాయ నమః ।
ఓం ఏరణ్డతైలసన్తృప్తిరణ్డాకర్షకనాభికాయ నమః ।
ఓం ఊరుయుగ్మకతైలీయతర్పణాతిప్రమోదితాయ నమః ।
ఓం ప్రీతిప్రవర్ధకాంసీయపయఃపయఃప్రతర్పణాయ నమః ।
ఓం ధర్మవర్ధకతుణ్డీయద్రవ్యత్రయసుతర్పణాయ నమః ।
ఓం అష్టద్రవ్యాహుతిప్రీతాయ నమః ।
ఓం వివిధద్రవ్యహోమకాయ నమః ।
ఓం బ్రాహ్మముహూర్తనిష్పన్నహోమకర్మప్రసాదితాయ నమః । ౪౩౦ ।

ఓం మధుద్రవ్యకహోమేనస్వర్ణసమృద్ధివర్ధకాయ నమః ।
ఓం గోదుగ్ధకృతహోమేనగోసమృద్ధివిధాయకాయ నమః ।
ఓం ఆజ్యాహుతికహోమేనలక్ష్మీలాసవిలాసకాయ నమః ।
ఓం శర్కరాహుతిహోమేనకాష్ఠాష్టకయశఃప్రదాయ నమః ।
ఓం దధిద్రవ్యకహోమేనసర్వసమ్పత్తిదాయకాయ నమః ।
ఓం శాల్యన్నకృతహోమేనాన్నసమృద్ధివితారకాయ నమః ।
ఓం సతణ్డులతిలాహుత్యాద్రవ్యకదమ్బపూరకాయ నమః ।
ఓం లాజాహుతికహోమేనదిగన్తవ్యాపికీర్తిదాయ నమః ।
ఓం జాతీప్రసూనహోమేనమేధాప్రజ్ఞాప్రకాశకాయ నమః ।
ఓం దూర్వాత్రికీయహోమేనపూర్ణాయుఃప్రతిపాదకాయ నమః । ౪౪౦ ।

ఓం సుపీతసుమహోమేనవైరిభూపతిశిక్షకాయ నమః ।
ఓం విభీతకసమిద్ధోమైఃస్తమ్భనోచ్చాటసిద్ధిదాయ నమః ।
ఓం అపామార్గసమిద్ధౌమైఃపణ్యయోషావశఙ్కరాయ నమః ।
ఓం ఏరణ్డకసమిద్ధోమైఃరణ్డాసఙ్ఘవశఙ్కరాయ నమః ।
ఓం నిమ్బద్రుదలహోమేనవిద్వేషణవిధాయకాయ నమః ।
ఓం ధృతాక్తదౌగ్ధశాల్యన్నహోమైరిష్టఫలప్రదాయ నమః ।
ఓం తిలాదిచతురాహుత్యాసర్వప్రాణివశఙ్కరాయ నమః ।
ఓం నానాద్రవ్యసమిద్ధోమైరాకర్షణాదిసిద్ధిదాయ నమః ।
ఓం త్రైలోక్యమోహనాయ నమః ।
ఓం విఘ్నాయ నమః । ౪౫౦ ।

ఓం త్ర్యధికత్రింశదర్ణకాయ నమః ।
ఓం ద్వాదశాక్షరశక్తీశాయ నమః ।
ఓం పత్నీవరాఙ్గహస్తకాయ నమః ।
ఓం ముక్తాచన్ద్రౌఘదీప్తాభాయ నమః ।
ఓం విరివిఘ్నేశపద్ధతయే నమః ।
ఓం ఏకాదశాక్షరీమన్త్రోల్లాసినే నమః ।
ఓం భోగగణాధిపాయ నమః ।
ఓం ద్వాత్రింశదర్ణసంయుక్తాయ నమః ।
ఓం హరిద్రాగణపాయ నమః ।
ఓం మహతే నమః । ౪౬౦ ।

ఓం జగత్త్రయహితాయ నమః ।
ఓం భోగమోక్షదాయ నమః ।
ఓం కవితాకరాయ నమః ।
ఓం షడర్ణాయ నమః ।
ఓం పాపవిధ్వంసినే నమః ।
ఓం సర్వసౌభాగ్యదాయకాయ నమః ।
ఓం వక్రతుణ్డాభిధాయ నమః ।
ఓం శ్రీమతే నమః ।
ఓం భజతాం కామదాయ మణయే నమః ।
ఓం మేఘోల్కాదిమహామన్త్రాయ నమః । ౪౭౦ ।

ఓం సర్వవశ్యఫలప్రదాయ నమః ।
ఓం ఆథర్వణికమన్త్రాత్మనే నమః ।
ఓం రాయస్పోషాదిమన్త్రరాజే నమః ।
ఓం వక్రతుణ్డేశగాయత్రీప్రతిపాదితవైభవాయ నమః ।
ఓం పిణ్డమన్త్రాదిమాలాన్తసర్వమన్త్రౌఘవిగ్రహాయ నమః ।
ఓం సఞ్జప్తిహోమసన్తృప్తిసేకభోజనసాధితాయ నమః ।
ఓం పఞ్చాఙ్గకపురశ్చర్యాయ నమః ।
ఓం అర్ణలక్షజపసాధితాయ నమః ।
ఓం కోట్యావృత్తికసఞ్జప్తిసిద్ధీశ్వరత్వదాయకాయ నమః ।
ఓం కృష్ణాష్టమీసమారబ్ధమాసేనైకేనసాధితాయ నమః । ౪౮౦ ।

ఓం మాతృకయా పుటీకృత్యమాసేనైకేన సాధితాయ నమః ।
ఓం భూతలిప్యా పుటీకృత్యమాసేనైకేన సాధితాయ నమః ।
ఓం త్రిషష్ట్యక్షరసంయుక్తమాతృకాపుటసిద్ధిదాయ నమః ।
ఓం కృష్ణాష్టమీసమారబ్ధదినసప్తకసిద్ధిదాయ నమః ।
ఓం అర్కేన్దుగ్రహకాలీనజపాజ్ఝటితిసిద్ధిదాయ నమః ।
ఓం నిశాత్రికాలపూజాకమాసేనైకేనసిద్ధిదాయ నమః ।
ఓం మన్త్రార్ణౌషధినిష్పన్నగుటికాభిఃసుసిద్ధిదాయ నమః ।
ఓం సూర్యోదయసమారమ్భదినేనైకేనసాధితాయ నమః ।
ఓం సహస్రారామ్బుజారూఢదేశికస్మృతిసిద్ధిదాయ నమః ।
ఓం శివోంహభావనాసిద్ధసర్వసిద్ధివిలాసకాయ నమః । ౪౯౦ ।

See Also  1000 Names Of Sri Nateshwarinateshwara Sammelana – Sahasranamavali Stotram In Malayalam

ఓం పరాకామకలాధ్యానసిద్ధీశ్వరత్వదాయకాయ నమః ।
ఓం అకారాయ నమః ।
ఓం అగ్రియపూజాకాయ నమః ।
ఓం అమృతానన్దదాయకాయ నమః ।
ఓం అనన్తాయ నమః ।
ఓం అనన్తావతారేష్వనన్తఫలదాయకాయ నమః ।
ఓం అష్టాఙ్గపాతసమ్ప్రీతాయ నమః ।
ఓం అష్టవిధమైథునప్రియాయ నమః ।
ఓం అష్టపుష్పసమారాధ్యాయ నమః ।
ఓం అష్టాధ్యాయీజ్ఞానదాయకాయ నమః । ౫౦౦ ।

ఓం ఆరబ్ధకర్మనిర్విఘ్నపూరయిత్రే నమః ।
ఓం ఆక్షపాటికాయ నమః ।
ఓం ఇన్ద్రగోపసమానశ్రియే నమః ।
ఓం ఇక్షుభక్షణలాలసాయ నమః ।
ఓం ఈకారవర్ణసమ్బుద్ధపరాకామకలాత్మకాయ నమః ।
ఓం ఈశానపుత్రాయ నమః ।
ఓం ఈశానాయ నమః ।
ఓం ఈషణాత్రయమార్జకాయ నమః ।
ఓం ఉద్దణ్డాయ నమః ।
ఓం ఉగ్రాయ నమః । ౫౧౦ ।

ఓం ఉదగ్రాయ నమః ।
ఓం ఉణ్డేరకబలిప్రియాయ నమః ।
ఓం ఊర్జస్వతే నమః ।
ఓం ఊష్మలమదాయ నమః ।
ఓం ఊహాపోహదురాసదాయ నమః ।
ఓం ఋజుచిత్తైకసులభాయ నమః ।
ఓం ఋణత్రయవిమోచకాయ నమః ।
ఓం ఋగర్థవేత్రే నమః ।
ఓం ౠకారాయ నమః ।
ఓం ౠకారాక్షరరూపధృజే నమః । ౫౨౦ ।

ఓం ఌవర్ణరూపాయ నమః ।
ఓం ౡవర్ణాయ నమః ।
ఓం ౡకారాక్షరపూజితాయ నమః ।
ఓం ఏధితాఖిలభక్తశ్రియే నమః ।
ఓం ఏధితాఖిసంశ్రయాయ నమః ।
ఓం ఏకారరూపాయ నమః ।
ఓం ఐకారాయ నమః ।
ఓం ఐమ్పుటితస్మృతిబిన్దుకాయ నమః ।
ఓం ఓఙ్కారవాచ్యాయ నమః ।
ఓం ఓఙ్కారాయ నమః । ౫౩౦ ।

ఓం ఓఙ్కారాక్షరరూపధృజే నమః ।
ఓం ఔఙ్కారాఢ్యగభూయుక్తాయ నమః ।
ఓం ఔమ్పూర్వయుగ్గకారకాయ నమః ।
ఓం అంశాంశిభావసన్దృష్టాయ నమః ।
ఓం అంశాంశిభావవివర్జితాయ నమః ।
ఓం అఃకారాన్తసమస్తాచ్కవర్ణమణ్డలపూజితాయ నమః ।
ఓం కతృతీయవిసర్గాఢ్యాయ నమః ।
ఓం కతృతీయార్ణకేవలాయ నమః ।
ఓం కర్పూరతిలకోద్భాసిలలాటోర్ధ్వప్రదేశకాయ నమః ।
ఓం ఖల్వాటభూమిసంరక్షిణే నమః । ౫౪౦ ।

ఓం ఖల్వాటబుద్ధిభేషజాయ నమః ।
ఓం ఖట్వాఙ్గాయుధసంయుక్తాయ నమః ।
ఓం ఖడ్గోద్యతకరాన్వితాయ నమః ।
ఓం ఖణ్డితాఖిలదుర్భిక్షాయ నమః ।
ఓం ఖనిలక్ష్మీప్రదర్శకాయ నమః ।
ఓం ఖదిరాధికసారాఢ్యాయ నమః ।
ఓం ఖలీకృతవిపక్షకాయ నమః ।
ఓం గాన్ధర్వవిద్యాచతురాయ నమః ।
ఓం గన్ధర్వనికరప్రియాయ నమః ।
ఓం ఘపూర్వబీజసన్నిష్టాయ నమః । ౫౫౦ ।

ఓం ఘోరఘర్ఘరబృంహితాయ నమః ।
ఓం ఘణ్టానినాదసన్తుష్టాయ నమః ।
ఓం ఘార్ణాయ నమః ।
ఓం ఘనాగమప్రియాయ నమః ।
ఓం చతుర్వేదేషు సఙ్గీతాయ నమః ।
ఓం చతుర్థవేదనిష్ఠితాయ నమః ।
ఓం చతుర్దశకసంయుక్తచతుర్యుక్తచతుశ్శతాయ నమః ।
ఓం చతుర్థీపూజనప్రీతాయ నమః ।
ఓం చతురాత్మనే నమః ।
ఓం చతుర్గతయే నమః । ౫౬౦ ।

ఓం చతుర్థీతిథిసమ్భూతాయ నమః ।
ఓం చతుర్వర్గఫలప్రదాయ నమః ।
ఓం ఛత్రిణే నమః ।
ఓం ఛద్మనే నమః ।
ఓం ఛలాయ నమః ।
ఓం ఛన్దోవపుషే నమః ।
ఓం ఛన్దోవతారకాయ నమః ।
ఓం జగద్బన్ధవే నమః ।
ఓం జగన్మాత్రే నమః ।
ఓం జగద్రక్షిణే నమః । ౫౭౦ ।

ఓం జగన్మయాయ నమః ।
ఓం జగద్యోనయే నమః ।
ఓం జగద్రూపాయ నమః ।
ఓం జగదాత్మనే నమః ।
ఓం జగన్నిధయే నమః ।
ఓం జరామరణవిధ్వంసినే నమః ।
ఓం జగదానన్దదాయకాయ నమః ।
ఓం జాగుడానుకృతిచ్ఛాయాయ నమః ।
ఓం జాగ్రదాదిప్రకాశకాయ నమః ।
ఓం జామ్బూనదసమచ్ఛాయాయ నమః । ౫౮౦ ।

ఓం జపసమ్ప్రీతమానసాయ నమః ।
ఓం జపయోగసుసంవేద్యాయ నమః ।
ఓం జపతత్పరసిద్ధిదాయ నమః ।
ఓం జపాకుసుమసఙ్కాశాయ నమః ।
ఓం జాతీపూజకవాక్ప్రదాయ నమః ।
ఓం జయన్తీదినసుప్రీతాయ నమః ।
ఓం జయన్తీపూజితాఙ్ఘ్రికాయ నమః ।
ఓం జగద్భానతిరస్కారిణే నమః ।
ఓం జగద్భానతిరోహితాయ నమః ।
ఓం జగద్రూపమహామాయాధిష్ఠానచిన్మయాత్మకాయ నమః । ౫౯౦ ।

ఓం ఝఞ్ఝానిలసమశ్వాసిన నమః ।
ఓం ఝిల్లికాసమకాన్తికాయ నమః ।
ఓం ఝలఝ్ఝలాసుసంశోభిశూర్పాకృతిద్వికర్ణకాయ నమః ।
ఓం టఙ్కకర్మవినాభావస్వయమ్భూతకలేవరాయ నమః ।
ఓం ఠక్కురాయ నమః ।
ఓం ఠక్కురారాధ్యాయ నమః ।
ఓం ఠక్కురాకృతిశోభితాయ నమః ।
ఓం డిణ్డిమస్వనసంవాదినే నమః ।
ఓం డమరుప్రియపుత్రకాయ నమః ।
ఓం ఢక్కావాదనసన్తుష్టాయ నమః । ౬౦౦ ।

ఓం ఢుణ్ఢిరాజవినాయకాయ నమః ।
ఓం తున్దిలాయ నమః ।
ఓం తున్దిలవపుషే నమః ।
ఓం తపనాయ నమః ।
ఓం తాపరోషధ్నే నమః ।
ఓం తారకబ్రహ్మసంస్థానాయ నమః ।
ఓం తారానాయకశేఖరాయ నమః ।
ఓం తారుణ్యాఢ్యవధూసఙ్గినే నమః ।
ఓం తత్త్వవేత్రే నమః ।
ఓం త్రికాలవిదే నమః । ౬౧౦ ।

ఓం స్థూలాయ నమః ।
ఓం స్థూలకరాయ నమః ।
ఓం స్థేయాయ నమః ।
ఓం స్థితికర్త్రే నమః ।
ఓం స్థితిప్రదాయ నమః ।
ఓం స్థాణవే నమః ।
ఓం స్థిరాయ నమః ।
ఓం స్థలేశాయినే నమః ।
ఓం స్థాణ్డిలకులపూజితాయ నమః ।
ఓం దుఃఖహన్త్రే నమః । ౬౨౦ ।

ఓం దుఃఖదాయినే నమః ।
ఓం దుర్భిక్షాదివినాశకాయ నమః ।
ఓం ధనధాన్యప్రదాయ నమః ।
ఓం ధ్యేయాయ నమః ।
ఓం ధ్యానస్తిమితలోచనాయ నమః ।
ఓం ధీరాయ నమః ।
ఓం ధియే నమః ।
ఓం ధీరధియే నమః ।
ఓం ధుర్యాయ నమః ।
ఓం ధురీణత్వప్రదాయకాయ నమః । ౬౩౦ ।

ఓం ధ్యానయోగైకసన్దృష్టాయ నమః ।
ఓం ధ్యానయోగైకలమ్పటాయ నమః ।
ఓం నారాయణప్రియాయ నమః ।
ఓం నమ్యాయ నమః ।
ఓం నరనారీజనాశ్రయాయ నమః ।
ఓం నగ్నపూజనసన్తుష్టాయ నమః ।
ఓం నగ్ననీలాసమావృతాయ నమః ।
ఓం నిరఞ్జనాయ నమః ।
ఓం నిరాధారాయ నమః ।
ఓం నిర్లేపాయ నమః । ౬౪౦ ।

ఓం నిరవగ్రహాయ నమః ।
ఓం నిశీథినీనమస్యాకాయ నమః ।
ఓం నిశీథినీజపప్రియాయ నమః ।
ఓం నామపారాయణప్రీతాయ నమః ।
ఓం నామరూపప్రకాశకాయ నమః ।
ఓం పురాణపురుషాయ నమః ।
ఓం ప్రాతస్సన్ధ్యారుణవపుఃప్రభాయ నమః ।
ఓం ఫుల్లపుష్పసమూహ శ్రీసమ్భూషితసుమస్తకాయ నమః ।
ఓం ఫాల్గునానుజపూజాకాయ నమః ।
ఓం ఫేత్కారతన్త్రవర్ణితాయ నమః । ౬౫౦ ।

ఓం బ్రాహ్మణాదిసమారాధ్యాయ నమః ।
ఓం బాలపూజ్యాయ నమః ।
ఓం బలప్రదాయ నమః ।
ఓం బాణార్చితపదద్వన్ద్వాయ నమః ।
ఓం బాలకేలికుతూహలాయ నమః ।
ఓం భవానీహృదయానన్దినే నమః ।
ఓం భావగమ్యాయ నమః ।
ఓం భవాత్మజాయ నమః ।
ఓం భవేశాయ నమః ।
ఓం భవ్యరూపాఢ్యాయ నమః । ౬౬౦ ।

ఓం భార్గవేశాయ నమః ।
ఓం భృగోఃసుతాయ నమః ।
ఓం భవ్యాయ నమః ।
ఓం భవ్యకలాయుక్తాయ నమః ।
ఓం భావనావశతత్పరాయ నమః ।
ఓం భగవతే నమః ।
ఓం భక్తిసులభాయ నమః ।
ఓం భయహన్త్రే నమః ।
ఓం భయప్రదాయ నమః ।
ఓం మాయావినే నమః । ౬౭౦ ।

ఓం మానదాయ నమః ।
ఓం మానినే నమః ।
ఓం మనోభిమానశోధకాయ నమః ।
ఓం మహాహవోద్యతక్రీడాయ నమః ।
ఓం మన్దహాసమనోహరాయ నమః ।
ఓం మనస్వినే నమః ।
ఓం మానవిధ్వంసినే నమః ।
ఓం మదలాలసమానసాయ నమః ।
ఓం యశస్వినే నమః ।
ఓం యశఆశంసినే నమః । ౬౮౦ ।

ఓం యాజ్ఞికాయ నమః ।
ఓం యాజ్ఞికప్రియాయ నమః ।
ఓం రాజరాజేశ్వరాయ నమః ।
ఓం రాజ్ఞే నమః ।
ఓం రామాయ నమః ।
ఓం రమణలమ్పటాయ నమః ।
ఓం రసరాజసమాస్వాదినే నమః ।
ఓం రసరాజైకపూజితాయ నమః ।
ఓం లక్ష్మీవతే నమః ।
ఓం లక్ష్మసమ్పన్నాయ నమః । ౬౯౦ ।

ఓం లక్ష్యాయ నమః ।
ఓం లక్షణసంయుతాయ నమః ।
ఓం లక్ష్యలక్షణభావస్థాయ నమః ।
ఓం లయయోగవిభావితాయ నమః ।
ఓం వీరాసనసమాసీనాయ నమః ।
ఓం వీరవన్ద్యాయ నమః ।
ఓం వరేణ్యదాయ నమః ।
ఓం వివిధార్థజ్ఞానదాత్రే నమః ।
ఓం వేదవేదాన్తవిత్తమాయ నమః ।
ఓం శిఖివాహసమారూఢాయ నమః । ౭౦౦ ।

ఓం శిఖివాహననాథితాయ నమః ।
ఓం శ్రీవిద్యోపాసనప్రీతాయ నమః ।
ఓం శ్రీవిద్యామన్త్రైవిగ్రహాయ నమః ।
ఓం షడాధారక్రమప్రీతాయ నమః ।
ఓం షడామ్నాయేషు సంస్థితాయ నమః ।
ఓం షడ్దర్శనీపారదృశ్వనే నమః ।
ఓం షడధ్వాతీతరూపకాయ నమః ।
ఓం షడూర్మివృన్దవిధ్వంసినే నమః ।
ఓం షట్కోణమధ్యబిన్దుగాయ నమః ।
ఓం షట్త్రింశత్తత్త్వసన్నిష్ఠాయ నమః । ౭౧౦ ।

ఓం షట్కర్మసఙ్ఘసిద్ధిదాయ నమః ।
ఓం షడ్వైరివర్గవిధ్వంసివిఘ్నేశ్వరగజాననాయ నమః ।
ఓం సత్తాజ్ఞానాదిరూపాఢ్యాయ నమః ।
ఓం సాహసాద్భుతఖేలనాయ నమః ।
ఓం సర్పరూపధరాయ నమః ।
ఓం సంవిదే నమః ।
ఓం సంసారామ్బుధితారకాయ నమః ।
ఓం సర్పసఙ్ఘసమాశ్లిష్టాయ నమః ।
ఓం సర్పకుణ్డలితోదరాయ నమః ।
ఓం సప్తవింశతిఋక్పూజ్యాయ నమః । ౭౨౦ ।

ఓం స్వాహాయుఙ్మన్త్రవిగ్రహాయ నమః ।
ఓం సర్వకర్మసమారమ్భసమ్పూజితపదద్వయాయ నమః ।
ఓం స్వయమ్భువే నమః ।
ఓం సత్యసఙ్కల్పాయ నమః ।
ఓం స్వయమ్ప్రకాశమూర్తికాయ నమః ।
ఓం స్వయన్భూలిఙ్గసంస్థాయినే నమః ।
ఓం స్వయమ్భూలిఙ్గపూజితాయ నమః ।
ఓం హవ్యాయ నమః ।
ఓం హుతప్రియాయ నమః ।
ఓం హోత్రే నమః । ౭౩౦ ।

ఓం హుతభుజే నమః ।
ఓం హవనప్రియాయ నమః ।
ఓం హరలాలనసన్తుష్టాయ నమః ।
ఓం హలాహలాశిపుత్రకాయ నమః ।
ఓం హ్రీఙ్కారరూపాయ నమః ।
ఓం హుఙ్కారాయ నమః ।
ఓం హాహాకారసమాకులాయ నమః ।
ఓం హిమాచలసుతాసూనవే నమః ।
ఓం హేమభాస్వరదేహకాయ నమః ।
ఓం హిమాచలశిఖారూఢాయ నమః । ౭౪౦ ।

ఓం హిమధామసమద్యుతయే నమః ।
ఓం క్షోభహన్త్రే నమః ।
ఓం క్షుధాహన్త్రే నమః ।
ఓం క్షైణ్యహన్త్రే నమః ।
ఓం క్షమాప్రదాయ నమః ।
ఓం క్షమాధారిణే నమః ।
ఓం క్షమాయుక్తాయ నమః ।
ఓం క్షపాకరనిభాయ నమః ।
ఓం క్షమిణే నమః ।
ఓం కకారాదిక్షకారాన్తసర్వహల్కప్రపూజితాయ నమః । ౭౫౦ ।

ఓం అకారాదిక్షకారాన్తవర్ణమాలావిజృమ్భితాయ నమః ।
ఓం అకారాదిక్షకారాన్తమహాసరస్వతీమయాయ నమః ।
ఓం స్థూలతమశరీరాఢ్యాయ నమః ।
ఓం కారుకర్మవిజృమ్భితాయ నమః ।
ఓం స్థూలతరస్వరూపాఢ్యాయ నమః ।
ఓం చక్రజాలప్రకాశితాయ నమః ।
ఓం స్థూలరూపసముజ్జృమ్భిణే నమః ।
ఓం హృదబ్జధ్యాతరూపకాయ నమః ।
ఓం సూక్ష్మరూపసముల్లాసినే నమః ।
ఓం మన్త్రజాలస్వరూపకాయ నమః । ౭౬౦ ।

See Also  108 Names Of Vagishvarya – Ashtottara Shatanamavali In Odia

ఓం సూక్ష్మతరతనుశ్రీకాయ నమః ।
ఓం కుణ్డలినీస్వరూపకాయ నమః ।
ఓం సుక్ష్మతమవపుశ్శోభినే నమః ।
ఓం పరాకామకలాతనవే నమః ।
ఓం పరరూపసముద్భాసినే నమః ।
ఓం సచ్చిదానన్దవిగ్రహాయ నమః ।
ఓం పరాపరవపుర్ధారిణే నమః ।
ఓం సప్తరూపవిలాసితాయ నమః ।
ఓం షడామ్నాయమహామన్త్రనికురుమ్బనిషేవితాయ నమః ।
ఓం తత్పురుషముఖోత్పన్నపూర్వామ్నాయమనుప్రియాయ నమః । ౭౭౦ ।

ఓం అఘోరముఖసఞ్జాతదక్షిణామ్నాయపూజితాయ నమః ।
ఓం సద్యోజాతముఖోత్పన్నపశ్చిమామ్నాయసేవితాయ నమః ।
ఓం వామదేవముఖోత్పన్నోత్తరామ్నాయప్రపూజితాయ నమః ।
ఓం ఈశానముఖసఞ్జాతోర్ధ్వామ్నాయమనుసేవితాయ నమః ।
ఓం విమర్శముఖసఞ్జాతానుత్తరామ్నాయపూజితాయ నమః ।
ఓం తోటకాచార్యసన్దిష్టపూర్వామ్నాయకమన్త్రకాయ నమః ।
ఓం సురేశసముపాదిష్టదక్షిణామ్నాయమన్త్రకాయ నమః ।
ఓం పద్మపాదసమాదిష్టపశ్చిమామ్నాయమన్త్రకాయ నమః ।
ఓం హస్తామలకసన్దిష్టోత్తరామ్నాయకమన్త్రకాయ నమః ।
ఓం శఙ్కరాచార్యసన్దిష్టోర్ధ్వామ్నాయాఖిలమన్త్రకాయ నమః । ౭౮౦ ।

ఓం దక్షిణామూర్తిసన్దిష్టనుత్తరామ్నాయమన్త్రకాయ నమః ।
ఓం సహజానన్దసన్దిష్టానుత్తరామ్నాయమన్త్రకాయ నమః ।
ఓం పూర్వామ్నాయకమన్త్రౌఘైఃసృష్టిశక్తిప్రకాశకాయ నమః ।
ఓం దక్షిణామ్నాయమన్త్రౌఘైఃస్థితిశక్తిప్రకాశకాయ నమః ।
ఓం పశ్చిమామ్నాయమన్త్రౌఘైర్హృతిశక్తిప్రకాశకాయ నమః ।
ఓం ఉత్తరామ్నాయమన్త్రౌఘైస్తిరోధానప్రకాశకాయ నమః ।
ఓం ఊర్ధ్వామ్నాయకమన్త్రౌఘైరనుగ్రహప్రకాశకాయ నమః ।
ఓం అనుత్తరగమన్త్రౌఘైఃసహజానన్దలాసకాయ నమః ।
ఓం సర్వామ్నాయకసన్దిష్టానుస్యూతచిత్సుఖాత్మకాయ నమః ।
ఓం సృష్టికర్త్రే నమః । ౭౯౦ ।

ఓం బ్రహ్మరూపాయ నమః ।
ఓం గోప్త్రే నమః ।
ఓం గోవిన్దరూపకాయ నమః ।
ఓం సంహారకృతే నమః ।
ఓం రుద్రరూపాయ నమః ।
ఓం తిరోధాయకాయ నమః ।
ఓం ఈశ్వరాయ నమః ।
ఓం సదాశివాయ నమః ।
ఓం అనుగ్రహీత్రే నమః ।
ఓం పఞ్చకృత్యపరాయణాయ నమః । ౮౦౦ ।

ఓం అణిమాదిగుణాస్పృష్టాయ నమః ।
ఓం నిర్గుణానన్దరూపకాయ నమః ।
ఓం సర్వాత్మభావనారూపాయ నమః ।
ఓం సుఖమాత్రానుభావకాయ నమః ।
ఓం స్వస్వరూపసుసంశోభినే నమః ।
ఓం తాటస్థికస్వరూపకాయ నమః ।
ఓం షడ్గుణాయ నమః ।
ఓం అఖిలకల్యాణగుణరాజివిరాజితాయ నమః ।
ఓం యజ్ఞాగ్నికుణ్డసమ్భూతాయ నమః ।
ఓం క్షీరసాగరమధ్యగాయ నమః । ౮౧౦ ।

ఓం త్రిదశకారునిష్పన్నస్వానన్దభవనస్థితాయ నమః ।
ఓం ఊరీకృతేశపుత్రత్వాయ నమః ।
ఓం నీలవాణీవివాహితాయ నమః ।
ఓం నీలసరస్వతీమన్త్రజపతాత్పర్యసిద్ధిదాయ నమః ।
ఓం విద్యావదసురధ్వంసినే నమః ।
ఓం సురరక్షాసముద్యతాయ నమః ।
ఓం చిన్తామణిక్షేత్రవాసినే నమః ।
ఓం చిన్తితాఖిలపూరకాయ నమః ।
ఓం మహాపాపౌఘవిధ్వంసినే నమః ।
ఓం దేవేన్ద్రకృతపూజనాయ నమః । ౮౨౦ ।

ఓం తారారమ్భిణే నమః ।
ఓం నమోయుక్తాయ నమః ।
ఓం భగవత్పదఙేన్తగాయ నమః ।
ఓం ఏకదంష్ట్రాయసంయుక్తాయ నమః ।
ఓం హస్తిముఖాయసంయుతాయ నమః ।
ఓం లమ్బోదరచతుర్థ్యన్తవిరాజితకలేబరాయ నమః ।
ఓం ఉచ్ఛిష్టపదసంరాజినే నమః ।
ఓం మహాత్మనేపదప్రియాయ నమః ।
ఓం ఆఙ్క్రోంహ్రీఙ్గంసమాయుక్తాయ నమః ।
ఓం ఘేఘేస్వాహాసమాపితాయ నమః । ౮౩౦ ।

ఓం తారారబ్ధమహామన్త్రాయ నమః ।
ఓం హస్తిముఖాన్తఙేయుతాయ నమః ।
ఓం లమ్బోదరాయసంయుక్తాయ నమః ।
ఓం డేన్తోచ్ఛిష్టమహాత్మయుజే నమః ।
ఓం పాశాఙ్కుశత్రపామారాయ నమః ।
ఓం హృల్లేఖాసమలఙ్కృతాయ నమః ।
ఓం వర్మఘేఘేసమారూఢాయ నమః ।
ఓం ఉచ్ఛిష్టాయపదోపధాయ నమః ।
ఓం వహ్నిజాయాసుసమ్పూర్ణాయ నమః ।
ఓం మన్త్రరాజద్వయాన్వితాయ నమః । ౮౪౦ ।

ఓం హేరమ్బాఖ్యగణేశానాయ నమః ।
ఓం లక్ష్మీయుతగజాననాయ నమః ।
ఓం తారుణ్యేశాయ నమః ।
ఓం బాలరూపిణే నమః ।
ఓం శక్తీశాయ నమః ।
ఓం వీరనామకాయ నమః ।
ఓం ఊర్ధ్వసమాఖ్యాయ నమః ।
ఓం ఉచ్ఛిష్టాయ నమః ।
ఓం విజయాయ నమః ।
ఓం నృత్యకర్మకాయ నమః । ౮౫౦ ।

ఓం విఘ్నవిధ్వంసివిఘ్నేశాయ నమః ।
ఓం ద్విజపూర్వగణాధిపాయ నమః ।
ఓం క్షిప్రేశాయ నమః ।
ఓం వల్లభాజానయే నమః ।
ఓం భక్తీశాయ నమః ।
ఓం సిద్ధినాయకాయ నమః ।
ఓం ద్వ్యష్టావతారసమ్భిన్నలీలావైవిధ్యశోభితాయ నమః ।
ఓం ద్వాత్రింశదవతారాఢ్యాయ నమః ।
ఓం ద్వాత్రింశద్దీక్షణక్రమాయ నమః ।
ఓం శుద్ధవిద్యాసమారబ్ధమహాషోడశికాన్తిమాయ నమః । ౮౬౦ ।

ఓం మహత్పదసమాయుక్తపాదుకాసమ్ప్రతిష్ఠితాయ నమః ।
ఓం ప్రణవాదయే నమః ।
ఓం త్రితారీయుజే నమః ।
ఓం బాలాబీజకశోభితాయ నమః ।
ఓం వాణీభూబీజసంయుక్తాయ నమః ।
ఓం హంసత్రయసమన్వితాయ నమః ।
ఓం ఖేచరీబీజసమ్భిన్నాయ నమః ।
ఓం నవనాథసుశోభితాయ నమః ।
ఓం ప్రాసాదశ్రీసమాయుక్తాయ నమః ।
ఓం నవనాథవిలోమకాయ నమః । ౮౭౦ ।

ఓం పరాప్రాసాదబీజాఢ్యాయ నమః ।
ఓం మహాగణేశమన్త్రకాయ నమః ।
ఓం బాలాక్రమోత్క్రమప్రీతాయ నమః ।
ఓం యోగబాలావిజృమ్భితాయ నమః ।
ఓం అన్నపూర్ణాసమాయుక్తాయ నమః ।
ఓం వాజివాహావిలాసితాయ నమః ।
ఓం సౌభాగ్యపూర్వవిద్యాయుజే నమః ।
ఓం రమాదిషోడశీయుతాయ నమః ।
ఓం ఉచ్ఛిష్టపూర్వచాణ్డాలీసమాయుక్తసువిగ్రహాయ నమః ।
ఓం త్రయోదశార్ణవాగ్దేవీసముల్లసితమూర్తికాయ నమః । ౮౮౦ ।

ఓం నకులీమాతృసంయుక్తాయ నమః ।
ఓం మహామాతఙ్గినీయుతాయ నమః ।
ఓం లఘువార్తాలికాయుక్తాయ నమః ।
ఓం స్వప్నవార్తాలికాన్వితాయ నమః ।
ఓం తిరస్కారీసమాయుక్తాయ నమః ।
ఓం మహావార్తాలికాయుక్తాయ నమః ।
ఓం పరాబీజసమాయుక్తాయ నమః ।
ఓం లోపాముద్రావిజృమ్భితాయ నమః ।
ఓం త్రయోదశాక్షరీహాదిజ్ఞప్తివిద్యాసమన్వితాయ నమః ।
ఓం మహావాక్యమహామాతృచతుష్టయవిలాసితాయ నమః । ౮౯౦ ।

ఓం బ్రహ్మణ్యరసబీజాఢ్యబ్రహ్మణ్యద్వయశోభితాయ నమః ।
ఓం సప్తదశాక్షరీశైవతత్త్వవిమర్శినీయుతాయ నమః ।
ఓం చతుర్వింశతివర్ణాత్మదక్షిణామూర్తిశోభితాయ నమః ।
ఓం రదనాక్షరసంశోభిగణపోచ్ఛిష్టమన్త్రకాయ నమః ।
ఓం గిరివ్యాహృతివర్ణాత్మగణపోచ్ఛిష్టరాజకాయ నమః ।
ఓం హంసత్రయసమారూఢాయ నమః ।
ఓం రసావాణీసమర్పితాయ నమః ।
ఓం శ్రీవిద్యానన్దనాథాఢ్యాయ నమః ।
ఓం ఆత్మకపదసంయుతాయ నమః ।
ఓం శ్రీచర్యానన్దనాథాఢ్యాయ నమః । ౯౦౦ ।

ఓం శ్రీమహాపాదుకాశ్రితాయ నమః ।
ఓం పూజయామిపదప్రీతాయ నమః ।
ఓం నమఃపదసమాపితాయ నమః ।
ఓం గురుముఖైకసంవేద్యాయ నమః ।
ఓం గురుమణ్డలపూజితాయ నమః ।
ఓం దీక్షాగురుసమారబ్ధశివాన్తగురుసేవితాయ నమః ।
ఓం గురుభిఃకులరూపిభిఃసమారాధ్యపదద్వన్ద్వాయ నమః ।
ఓం విద్యావతారగురుభిఃసమ్పూజితపదద్వయాయ నమః ।
ఓం పరౌఘీయగురుప్రీతాయ నమః ।
ఓం దివ్యౌఘగురుపూజితాయ నమః । ౯౧౦ ।

ఓం సిద్ధౌఘదేశికారాధ్యాయ నమః ।
ఓం మానవౌఘనిషేవితాయ నమః ।
ఓం గురుత్రయసమారాధ్యాయ నమః ।
ఓం గురుషట్కప్రపూజితాయ నమః ।
ఓం శామ్భవీక్రమసమ్పూజ్యాయ నమః ।
ఓం అశీత్యుత్తరశతార్చితాయ నమః ।
ఓం క్షిత్యాదిరశ్మిసన్నిష్ఠాయ నమః ।
ఓం లఙ్ఘితాఖిలరశ్మికాయ నమః ।
ఓం షడన్వయక్రమారాధ్యాయ నమః ।
ఓం దేశికాన్వయరక్షితాయ నమః । ౯౨౦ ।

ఓం సర్వశ్రుతిశిరోనిష్ఠపాదుకాద్వయవైభవాయ నమః ।
ఓం పరాకామకలారూపాయ నమః ।
ఓం శివోహమ్భావనాత్మకాయ నమః ।
ఓం చిచ్ఛక్త్యారవ్యపరాహంయుజే నమః ।
ఓం సర్వజ్ఞానిస్వరూపకాయ నమః ।
ఓం సంవిద్బిన్దుసమాఖ్యాతాయ నమః ।
ఓం అపరాకామకలామయాయ నమః ।
ఓం మాయావిశిష్టసర్వేశాయ నమః ।
ఓం మహాబిన్దుస్వరూపకాయ నమః ।
ఓం అణిమాదిగుణోపతాయ నమః । ౯౩౦ ।

ఓం సర్జనాదిక్రియాన్వితాయ నమః ।
ఓం మాయావిశిష్టచైతన్యాయ నమః ।
ఓం అగణ్యరూపవిలాసకాయ నమః ।
ఓం మిశ్రకామకలారూపాయ నమః ।
ఓం అగ్నీషోమీయస్వరూపకాయ నమః ।
ఓం మిశ్రబిన్దుసమాఖ్యాకాయ నమః ।
ఓం జీవవృన్దసమాశ్రితాయ నమః ।
ఓం కామకలాత్రయావిష్టాయ నమః ।
ఓం బిన్దుత్రయవిలాసితాయ నమః ।
ఓం కామకలాత్రయధ్యానసర్వబన్ధవిమోచకాయ నమః । ౯౪౦ ।

ఓం బిన్దుత్రయైకతాధ్యానవికలేబరముక్తిదాయ నమః ।
ఓం మహాయజనసమ్ప్రీతాయ నమః ।
ఓం వీరచర్యాధరప్రియాయ నమః ।
ఓం అన్తర్యాగక్రమారాధ్యాయ నమః ।
ఓం బహిర్యాగపురస్కృతాయ నమః ।
ఓం ఆత్మయాగసమారాధ్యాయ నమః ।
ఓం సర్వవిశ్వనియామకాయ నమః ।
ఓం మాతృకాదశకన్యాసదేవతాభావసిద్ధిదాయ నమః ।
ఓం ప్రపఞ్చయాగన్యాసేనసర్వేశ్వరత్వదాయకాయ నమః ।
ఓం లఘుషోఢామహాషోఢాన్యాసద్వయసమర్చితాయ నమః । ౯౫౦ ।

ఓం శ్రీచక్రత్రివిధన్యాసమహాసిద్ధివిధాయకాయ నమః ।
ఓం రశ్మిమాలామహాన్యాసవజ్రవర్మస్వరూపకాయ నమః ।
ఓం హంసపరమహంసాఖ్యన్యాసద్వయవిభావితాయ నమః ।
ఓం మహాపదావనీన్యాసకలాశతాధికాష్టకాయ నమః ।
ఓం త్రిపురాపూజనప్రీతాయ నమః ।
ఓం త్రిపురాపూజకప్రియాయ నమః ।
ఓం నవావృతిమహాయజ్ఞసంరక్షణధురన్ధరాయ నమః ।
ఓం లమ్బోదరమహారూపాయ నమః ।
ఓం భైరవీభైరవాత్మకాయ నమః ।
ఓం ఉత్కృష్టశిష్టసద్వస్తునే నమః । ౯౬౦ ।

ఓం పరసంవిత్తిరూపకాయ నమః ।
ఓం శుభాశుభకరాయ కర్మణే నమః ।
ఓం జీవయాత్రావిధాయకాయ నమః ।
ఓం సతే నమః ।
ఓం చితే నమః ।
ఓం సుఖాయ నమః ।
ఓం నామ్నే నమః ।
ఓం రూపాయ నమః ।
ఓం అధిష్ఠానాత్మకాయ నమః ।
ఓం పరాయ (పరస్మై) నమః । ౯౭౦ ।

ఓం ఆరోపితజగజ్జాతాయ నమః ।
ఓం మిథ్యాజ్ఞానాయ నమః ।
ఓం అమఙ్గలాయ నమః ।
ఓం అకారాదిక్షకారాన్తాయ నమః ।
ఓం శబ్దసృష్టిస్వరూపాయ నమః ।
ఓం పరాయై వాచే నమః ।
ఓం విమర్శరూపిణే నమః ।
ఓం పశ్యన్త్యై నమః ।
ఓం స్ఫోటరూపధృతే నమః ।
ఓం మధ్యమాయై నమః । ౯౮౦ ।

ఓం చిన్తనారూపాయ నమః ।
ఓం వైఖర్యై నమః ।
ఓం స్థూలవాచకాయ నమః ।
ఓం ధ్వనిరూపాయ నమః ।
ఓం వర్ణరూపిణే నమః ।
ఓం సర్వభాషాత్మకాయ నమః ।
ఓం అపరాయ (అపరస్మై) నమః ।
ఓం మూలాధారగతాయ నమః ।
ఓం సుప్తాయ నమః ।
ఓం స్వాధిష్ఠానే ప్రపూజితాయ నమః । ౯౯౦ ।

ఓం మణిపూరకమధ్యస్థాయ నమః ।
ఓం అనాహతామ్బుజమధ్యగాయ నమః ।
ఓం విశుద్ధిపఙ్కజోల్లాసాయ నమః ।
ఓం ఆజ్ఞాచక్రాబ్జవాసకాయ నమః ।
ఓం సహస్రారామ్బుజారూఢాయ నమః ।
ఓం శివశక్త్యైక్యరూపకాయ నమః ।
ఓం మూలకుణ్డలినీరూపాయ నమః ।
ఓం మహాకుణ్డలినీమయాయ నమః ।
ఓం షోడశాన్తమహాస్థానాయ నమః ।
ఓం అస్పర్శాభిధమహాస్థిత్యై నమః । ౧౦౦౦ ।

ఇతి ఉడ్డామరేశ్వరతన్త్రే క్షిప్రప్రసాదనపటలే
గుహ్యనామ ఉచ్ఛిష్టగణేశసహస్రనామావలిః సమ్పూర్ణా ।

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Uchchhishta Ganapati:
1000 Names of Guhya Nama Ucchista Ganesha – Sahasranamavali Stotram in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalamOdia – Telugu – Tamil