Mantra Pushpam In Tamil

॥ Mantra Pushpam Tamil Lyrics ॥

॥ மந்த்ரபுஷ்பம் ॥
தா⁴॒தா பு॒ரஸ்தா॒த்³யமு॑தா³ஜ॒ஹார॑ ।
ஶ॒க்ர꞉ ப்ரவி॒த்³வாந்ப்ர॒தி³ஶ॒ஶ்சத॑ஸ்ர꞉ ।
தமே॒வம் வி॒த்³வாந॒ம்ருத॑ இ॒ஹ ப⁴॑வதி ।
நாந்ய꞉ பந்தா²॒ அய॑நாய வித்³யதே ।

ஓம் ஸ॒ஹ॒ஸ்ர॒ஶீ॑ர்ஷம் தே³॒வம்॒ வி॒ஶ்வாக்ஷம்॑ வி॒ஶ்வஶ॑ம்பு⁴வம் ।
விஶ்வம்॑ நா॒ராய॑ணம் தே³॒வ॒ம॒க்ஷரம்॑ பர॒மம் ப॒த³ம் ।

வி॒ஶ்வத॒: பர॑மம் நி॒த்ய॒ வி॒ஶ்வம் நா॑ராய॒ணக்³ம் ஹ॑ரிம் ।
விஶ்வ॑மே॒வேத³ம் புரு॑ஷ॒ஸ்தத்³விஶ்வ॒முப॑ஜீவதி ।

பதிம்॒ விஶ்வ॑ஸ்யா॒த்மேஶ்வ॑ர॒க்³ம்॒ ஶாஶ்வ॑தக்³ம் ஶி॒வம॑ச்யுதம் ।
நா॒ராய॒ணம் ம॑ஹாஜ்ஞே॒யம்॒ வி॒ஶ்வாத்மா॑நம் ப॒ராய॑ணம் ।

நா॒ராய॒ண꞉ ப॑ரோ ஜ்யோ॒தி॒ரா॒த்மா நா॑ராய॒ண꞉ ப॑ர꞉ ।
நா॒ராய॒ண꞉ ப॑ரம் ப்³ர॒ஹ்ம॒ த॒த்த்வம் நா॑ராய॒ண꞉ ப॑ர꞉ ।

நா॒ராய॒ண꞉ ப॑ரோ த்⁴யா॒தா॒ த்⁴யா॒நம் நா॑ராய॒ண꞉ ப॑ர꞉ ।
யச்ச॑ கி॒ஞ்சிஜ்ஜ॑க³த்ஸ॒ர்வம்॒ த்³ரு॒ஶ்யதே᳚ ஶ்ரூய॒தே(அ)பி॑ வா ॥

அந்த॑ர்ப³॒ஹிஶ்ச॑ தத்ஸ॒ர்வம்॒ வ்யா॒ப்ய நா॑ராய॒ண꞉ ஸ்தி²॑த꞉ ।
அந॑ந்த॒மவ்ய॑யம் க॒விக்³ம் ஸ॑மு॒த்³ரே(அ)ந்தம்॑ வி॒ஶ்வஶ॑ம்பு⁴வம் ।

ப॒த்³ம॒கோ॒ஶ ப்ர॑தீகா॒ஶ॒க்³ம்॒ ஹ்ரு॒த³யம்॑ சாப்ய॒தோ⁴மு॑க²ம் ।
அதோ⁴॑ நி॒ஷ்ட்யா வி॑தஸ்த்யா॒ந்தே॒ நா॒ப்⁴யாமு॑பரி॒ திஷ்ட²॑தி ।

ஜ்வா॒ல॒மா॒லாகு॑லம் பா⁴॒தீ॒ வி॒ஶ்வஸ்யா॑யத॒நம் ம॑ஹத் ।
ஸந்த॑தக்³ம் ஸி॒ராபி⁴॑ஸ்து॒ லம்ப³॑த்யாகோஶ॒ஸந்நி॑ப⁴ம் ।

தஸ்யாந்தே॑ ஸுஷி॒ரக்³ம் ஸூ॒க்ஷ்மம் தஸ்மிந்᳚ ஸ॒ர்வம் ப்ரதி॑ஷ்டி²தம் ।
தஸ்ய॒ மத்⁴யே॑ ம॒ஹாந॑க்³நிர்வி॒ஶ்வார்சி॑ர்வி॒ஶ்வதோ॑முக²꞉ ।

ஸோ(அ)க்³ர॑பு⁴॒க்³விப⁴॑ஜந்தி॒ஷ்ட²॒ந்நாஹா॑ரமஜ॒ர꞉ க॒வி꞉ ।
தி॒ர்ய॒கூ³॒ர்த்⁴வம॑த⁴ஶ்ஶா॒யீ॒ ர॒ஶ்மய॑ஸ்தஸ்ய॒ ஸந்த॑தா ।

ஸ॒ந்தா॒பய॑தி ஸ்வம் தே³॒ஹமாபா॑த³தல॒மஸ்த॑க꞉ ।
தஸ்ய॒ மத்⁴யே॒ வஹ்நி॑ஶிகா² அ॒ணீயோ᳚ர்த்⁴வா வ்ய॒வஸ்தி²॑தா ।

நீ॒லதோ॑யத³॑மத்⁴ய॒ஸ்தா²॒ வி॒த்³யுல்லே॑கே²வ॒ பா⁴ஸ்வ॑ரா ।
நீ॒வார॒ஶூக॑வத்த॒ந்வீ॒ பீ॒தா பா⁴᳚ஸ்வத்ய॒ணூப॑மா ।

தஸ்யா᳚: ஶிகா²॒யா ம॑த்⁴யே ப॒ரமா᳚த்மா வ்ய॒வஸ்தி²॑த꞉ ।
ஸ ப்³ரஹ்ம॒ ஸ ஶிவ॒: (ஸ ஹரி॒:) ஸேந்த்³ர॒: ஸோ(அ)க்ஷ॑ர꞉ பர॒ம꞉ ஸ்வ॒ராட் ॥

யோ॑(அ)பாம் புஷ்பம்॒ வேத³॑ ।
புஷ்ப॑வாந் ப்ர॒ஜாவா᳚ந் பஶு॒மாந் ப⁴॑வதி ।

ச॒ந்த்³ரமா॒ வா அ॒பாம் புஷ்பம்᳚ ।
புஷ்ப॑வாந் ப்ர॒ஜாவா᳚ந் பஶு॒மாந் ப⁴॑வதி ।
ய ஏ॒வம் வேத³॑ । யோ॑(அ)பாமா॒யத॑நம்॒ வேத³॑ ।
ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।

அ॒க்³நிர்வா அ॒பாமா॒யத॑நம் । ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
யோ᳚(அ)க்³நேரா॒யத॑நம்॒ வேத³॑ ॥ ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
ஆபோ॒ வா அ॒க்³நேரா॒யத॑நம் । ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
ய ஏ॒வம் வேத³॑ । யோ॑(அ)பாமா॒யத॑நம்॒ வேத³॑ ।
ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।

See Also  Sri Rama Lali In Telugu

வா॒யுர்வா அ॒பாமா॒யத॑நம் । ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
யோ வா॒யோரா॒யத॑நம்॒ வேத³॑ । ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
ஆபோ॒ வை வா॒யோரா॒யத॑நம் । ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
ய ஏ॒வம் வேத³॑ । யோ॑(அ)பாமா॒யத॑நம்॒ வேத³॑ ।
ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।

அ॒ஸௌ வை தப॑ந்ந॒பாமா॒யத॑நம் । ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
யோ॑(அ)முஷ்ய॒ தப॑த ஆ॒யத॑நம்॒ வேத³॑ ।
ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
ஆபோ॒ வா அ॒முஷ்ய॒ தப॑த ஆ॒யத॑நம் ॥

ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
ய ஏ॒வம் வேத³॑ । யோ॑(அ)பாமா॒யத॑நம்॒ வேத³॑ ।
ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।

ச॒ந்த்³ரமா॒ வா அ॒பாமா॒யத॑நம் । ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
யஶ்ச॒ந்த்³ரம॑ஸ ஆ॒யத॑நம்॒ வேத³॑ । ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
ஆபோ॒ வை ச॒ந்த்³ரம॑ஸ ஆ॒யத॑நம்। ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
ய ஏ॒வம் வேத³॑ । யோ॑(அ)பாமா॒யத॑நம்॒ வேத³॑ ।
ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।

நக்ஷ॑த்ராணி॒ வா அ॒பாமா॒யத॑நம் । ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
யோ நக்ஷ॑த்ராணாமா॒யத॑நம்॒ வேத³॑ । ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
ஆபோ॒ வை நக்ஷ॑த்ராணாமா॒யத॑நம் । ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
ய ஏ॒வம் வேத³॑ । யோ॑(அ)பாமா॒யத॑நம்॒ வேத³॑ ।
ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।

ப॒ர்ஜந்யோ॒ வா அ॒பாமா॒யத॑நம் । ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
ய꞉ ப॒ர்ஜந்ய॑ஸ்யா॒யத॑நம்॒ வேத³॑ । ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
ஆபோ॒ வை ப॒ர்ஜந்ய॑ஸ்யா॒(ஆ)யத॑நம் । ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
ய ஏ॒வம் வேத³॑ । யோ॑(அ)பாமா॒யத॑நம்॒ வேத³॑ ।
ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।

ஸம்॒வ॒த்ஸ॒ரோ வா அ॒பாமா॒யத॑நம் । ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
யஸ்ஸம்॑வத்ஸ॒ரஸ்யா॒யத॑நம்॒ வேத³॑ । ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
ஆபோ॒ வை ஸம்॑வத்ஸ॒ரஸ்யா॒யத॑நம் । ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
ய ஏ॒வம் வேத³॑ । யோ᳚(அ)ப்ஸு நாவம்॒ ப்ரதி॑ஷ்டி²தாம்॒ வேத³॑ ।
ப்ரத்யே॒வ தி॑ஷ்ட²தி ॥

See Also  Alara Chanchalamaina In Telugu

கிம் தத்³விஷ்ணோர்ப³லமாஹு꞉ கா தீ³ப்தி꞉ கிம் பராயணம்
ஏகோ யத்³தா⁴ரயத்³தே³வ꞉ ரேஜதீ ரோத³ஸீ உபே⁴
வாதாத்³விஷ்ணோர்ப³லமாஹு꞉ அக்ஷராத்³தீ³ப்திருச்யதே
த்ரிபதா³த்³தா⁴ரயத்³தே³வ꞉ யத்³விஷ்ணோரேகமுத்தமம் ।

[** பாட²பே⁴த³꞉ **
ஆத॑நுஷ்வ॒ ப்ரத॑நுஷ்வ ।
உ॒த்³த⁴மா(ஆ)த⁴॑ம॒ ஸந்த⁴॑ம ।
ஆதி³த்யே சந்த்³ர॑வர்ணா॒நாம் ।
க³ர்ப⁴॒மாதே⁴॑ஹி॒ ய꞉ புமாந்॑ ।

இ॒தஸ்ஸி॒க்தக்³ம் ஸூர்ய॑க³தம் ।
ச॒ந்த்³ரம॑ஸே॒ ரஸ॑ங்க்ருதி⁴ ।
வாராத³ஞ்ஜந॑யாக்³ரே॒(அ)க்³நிம் ।
ய ஏகோ॑ ருத்³ர॒ உச்ய॑தே ॥ **]

ஓம் ரா॒ஜா॒தி⁴॒ரா॒ஜாய॑ ப்ரஸஹ்யஸா॒ஹிநே᳚ ।
நமோ॑ வ॒யம் வை᳚ஶ்ரவ॒ணாய॑ குர்மஹே ।
ஸ மே॒ காமா॒ந்காம॒காமா॑ய॒ மஹ்யம்᳚ ।
கா॒மே॒ஶ்வ॒ரோ வை᳚ஶ்ரவ॒ணோ த³॑தா³து ।
கு॒பே³॒ராய॑ வைஶ்ரவ॒ணாய॑ ।
ம॒ஹா॒ரா॒ஜாய॒ நம॑: ॥

ஓம்᳚ தத்³ப்³ர॒ஹ்ம ஓம்᳚ தத்³வா॒யு꞉ ஓம்᳚ ததா³॒த்மா
ஓம்᳚ தத்ஸ॒த்யம் ஓம்᳚ தத்ஸர்வம்᳚ ஓம்᳚ தத்புரோ॒ர்நம॑: ।

அந்தஶ்சரதி॑ பூ⁴தே॒ஷு॒ கு³॒ஹாயாம் வி॑ஶ்வமூ॒ர்திஷு ।

த்வம் யஜ்ஞஸ்த்வம் வஷட்காரஸ்த்வமிந்த்³ரஸ்த்வக்³ம் ருத்³ரஸ்த்வம்
விஷ்ணுஸ்த்வம் ப்³ரஹ்ம த்வம்॑ ப்ரஜா॒பதி꞉ ।

த்வம் த॑தா³ப॒ ஆபோ॒ ஜ்யோதீ॒ ரஸோ॒(அ)ம்ருதம்॒
ப்³ரஹ்ம॒ பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸுவ॒ரோம் ॥

ஈஶாந꞉ ஸர்வ॑வித்³யா॒நா॒மீஶ்வர꞉ ஸர்வ॑பூ⁴தா॒நாம்॒ ப்³ரஹ்மா(அ)தி⁴॑பதி॒ர்ப்³ரஹ்ம॒ணோ(அ)தி⁴॑பதி॒ர்ப்³ரஹ்மா॑ ஶி॒வோ மே॑ அஸ்து ஸதா³ஶி॒வோம் ॥

தத்³விஷ்ணோ᳚: பர॒மம் ப॒த³க்³ம் ஸதா³॑ பஶ்யந்தி ஸூ॒ரய॑: ।
தி³॒வீவ॒ சக்ஷு॒ராத॑தம் ।

தத்³விப்ரா॑ஸோ விப॒ந்யவோ॑ ஜாக்³ரு॒வாம் ஸ॒ஸ்ஸமி॑ந்த⁴தே ।
விஷ்ணோ॒ர்யத்ப॑ர॒மம் ப॒த³ம் ।

ரு॒தக்³ம் ஸ॒த்யம் ப॑ரம் ப்³ர॒ஹ்ம॒ பு॒ருஷம்॑ க்ருஷ்ண॒பிங்க³॑லம் ।
ஊ॒ர்த்⁴வரே॑தம் வி॑ரூபா॒க்ஷம்॒ வி॒ஶ்வரூ॑பாய॒ வை நமோ॒ நம॑: ।

ஓம் நா॒ரா॒ய॒ணாய॑ வி॒த்³மஹே॑ வாஸுதே³॒வாய॑ தீ⁴மஹி ।
தந்நோ॑ விஷ்ணு꞉ ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥

ம॒ஹா॒தே³॒வ்யை ச॑ வி॒த்³மஹே॑ விஷ்ணுப॒த்நீ ச॑ தீ⁴மஹி ।
தந்நோ॑ லக்ஷ்மீ꞉ ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥

[** பாட²பே⁴த³꞉ **
ஓம் புரு॑ஷஸ்ய வித்³ம ஸஹஸ்ரா॒க்ஷஸ்ய॑ மஹாதே³॒வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி ।
தந்நோ॑ ருத்³ர꞉ ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥

See Also  Yamunashtakam 9 In Tamil

ஓம் தத்புரு॑ஷாய வி॒த்³மஹே॑ மஹாதே³॒வாய॑ தீ⁴மஹி ।
தந்நோ॑ ருத்³ர꞉ ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥

ஓம் தத்புரு॑ஷாய வி॒த்³மஹே॑ வக்ரது॒ண்டா³ய॑ தீ⁴மஹி ।
தந்நோ॑ த³ந்தி꞉ ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥

ஓம் தத்புரு॑ஷாய வி॒த்³மஹே॑ சக்ரது॒ண்டா³ய॑ தீ⁴மஹி ।
தந்நோ॑ நந்தி³꞉ ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥

ஓம் தத்புரு॑ஷாய வி॒த்³மஹே॑ மஹாஸே॒நாய॑ தீ⁴மஹி ।
தந்ந꞉ ஷண்முக²꞉ ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥

ஓம் தத்புரு॑ஷாய வி॒த்³மஹே॑ ஸுவர்ணப॒க்ஷாய॑ தீ⁴மஹி ।
தந்நோ॑ க³ருட³꞉ ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥

ஓம் வே॒தா³॒த்ம॒நாய॑ வி॒த்³மஹே॑ ஹிரண்யக³॒ர்பா⁴ய॑ தீ⁴மஹி ।
தந்நோ॑ ப்³ரஹ்ம ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥

ஓம் நா॒ரா॒ய॒ணாய॑ வி॒த்³மஹே॑ வாஸுதே³॒வாய॑ தீ⁴மஹி ।
தந்நோ॑ விஷ்ணு꞉ ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥

ஓம் வ॒ஜ்ர॒ந॒கா²ய॑ வி॒த்³மஹே॑ தீக்ஷ்ணத³॒க்³ம்ஷ்ட்ராய॑ தீ⁴மஹி ।
தந்நோ॑ நாரஸிக்³ம்ஹ꞉ ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥

ஓம் பா⁴॒ஸ்க॒ராய॑ வி॒த்³மஹே॑ மஹத்³த்³யுதிக॒ராய॑ தீ⁴மஹி ।
தந்நோ॑ ஆதி³த்ய꞉ ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥

ஓம் வை॒ஶ்வா॒ந॒ராய॑ வி॒த்³மஹே॑ லாலீ॒லாய தீ⁴மஹி ।
தந்நோ॑ அக்³நி꞉ ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥

ஓம் கா॒த்யா॒ய॒நாய॑ வி॒த்³மஹே॑ கந்யகு॒மாரி॑ தீ⁴மஹி ।
தந்நோ॑ து³ர்கி³꞉ ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥

ஸ॒ஹ॒ஸ்ர॒பர॑மா தே³॒வீ॒ ஶ॒தமூ॑லா ஶ॒தாங்கு॑ரா ।
ஸ॒ர்வக்³ம்ஹரது॑ மே பா॒பம்॒ தூ³॒ர்வா து³॑:ஸ்வப்ந॒நாஶி॑நீ ॥

காண்டா³᳚த் காண்டா³த் ப்ர॒ரோஹ॑ந்தீ॒ பரு॑ஷ꞉ பருஷ॒: பரி॑ ।
ஏ॒வா நோ॑ தூ³ர்வே॒ ப்ரத॑நு ஸ॒ஹஸ்ரே॑ண ஶ॒தேந॑ ச ॥

யா ஶ॒தேந॑ ப்ரத॒நோஷி॑ ஸ॒ஹஸ்ரே॑ண வி॒ரோஹ॑ஸி ।
தஸ்யா᳚ஸ்தே தே³வீஷ்டகே வி॒தே⁴ம॑ ஹ॒விஷா॑ வ॒யம் ॥

அஶ்வக்ரா॒ந்தே ர॑த²க்ரா॒ந்தே॒ வி॒ஷ்ணுக்ரா᳚ந்தே வ॒ஸுந்த⁴॑ரா ।
ஶிரஸா॑ தா⁴ர॑யிஷ்யா॒மி॒ ர॒க்ஷ॒ஸ்வ மாம்᳚ பதே³॒ பதே³ ॥ **]

ஆகாஶாத்பதிதம் தோயம் யதா² க³ச்ச²தி ஸாக³ரம் ।
ஸர்வதே³வ நமஸ்கார꞉ கேஶவம் ப்ரதிக³ச்ச²தி ॥

ஓம் ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ॥

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Mantra Pushpam in EnglishSanskritKannadaTelugu – Tamil