Mantra Pushpam In Telugu

॥ Mantra Pushpam Telugu Lyrics ॥

॥ మంత్రపుష్పం ॥
ధా॒తా పు॒రస్తా॒ద్యము॑దాజ॒హార॑ ।
శ॒క్రః ప్రవి॒ద్వాన్ప్ర॒దిశ॒శ్చత॑స్రః ।
తమే॒వం వి॒ద్వాన॒మృత॑ ఇ॒హ భ॑వతి ।
నాన్యః పన్థా॒ అయ॑నాయ విద్యతే ।

ఓం స॒హ॒స్ర॒శీ॑ర్షం దే॒వ॒o వి॒శ్వాక్ష॑o వి॒శ్వశ॑మ్భువమ్ ।
విశ్వ॑o నా॒రాయ॑ణం దే॒వ॒మ॒క్షర॑o పర॒మం ప॒దమ్ ।

వి॒శ్వత॒: పర॑మాన్ని॒త్య॒o వి॒శ్వం నా॑రాయ॒ణగ్ం హ॑రిమ్ ।
విశ్వ॑మే॒వేదం పురు॑ష॒స్తద్విశ్వ॒ముప॑జీవతి ।

పతి॒o విశ్వ॑స్యా॒త్మేశ్వ॑ర॒గ్॒o శాశ్వ॑తగ్ం శి॒వమ॑చ్యుతమ్ ।
నా॒రాయ॒ణం మ॑హాజ్ఞే॒య॒o వి॒శ్వాత్మా॑నం ప॒రాయ॑ణమ్ ।

నా॒రాయ॒ణః ప॑రో జ్యో॒తి॒రా॒త్మా నా॑రాయ॒ణః ప॑రః ।
నా॒రాయ॒ణః ప॑రం బ్ర॒హ్మ॒ త॒త్త్వం నా॑రాయ॒ణః ప॑రః ।

నా॒రాయ॒ణః ప॑రో ధ్యా॒తా॒ ధ్యా॒నం నా॑రాయ॒ణః ప॑రః ।
యచ్చ॑ కి॒ఞ్చిజ్జ॑గత్స॒ర్వ॒o దృ॒శ్యతే” శ్రూయ॒తేఽపి॑ వా ॥

అన్త॑ర్బ॒హిశ్చ॑ తత్స॒ర్వ॒o వ్యా॒ప్య నా॑రాయ॒ణః స్థి॑తః ।
అన॑న్త॒మవ్య॑యం క॒విగ్ం స॑ము॒ద్రేఽన్త॑o వి॒శ్వశ॑మ్భువమ్ ।

ప॒ద్మ॒కో॒శ ప్ర॑తీకా॒శ॒గ్॒o హృ॒దయ॑o చాప్య॒ధోము॑ఖమ్ ।
అధో॑ ని॒ష్ట్యా వి॑తస్త్యా॒న్తే॒ నా॒భ్యాము॑పరి॒ తిష్ఠ॑తి ।

జ్వా॒ల॒మా॒లాకు॑లం భా॒తీ॒ వి॒శ్వస్యా॑యత॒నం మ॑హత్ ।
సన్త॑తగ్ం సి॒రాభి॑స్తు॒ లంబ॑త్యాకోశ॒సన్ని॑భమ్ ।

తస్యాన్తే॑ సుషి॒రగ్ం సూ॒క్ష్మం తస్మిన్” స॒ర్వం ప్రతి॑ష్ఠితమ్ ।
తస్య॒ మధ్యే॑ మ॒హాన॑గ్నిర్వి॒శ్వార్చి॑ర్వి॒శ్వతో॑ముఖః ।

సోఽగ్ర॑భు॒గ్విభ॑జన్తి॒ష్ఠ॒న్నాహా॑రమజ॒రః క॒విః ।
తి॒ర్య॒గూ॒ర్ధ్వమ॑ధశ్శా॒యీ॒ ర॒శ్మయ॑స్తస్య॒ సన్త॑తా ।

స॒న్తా॒పయ॑తి స్వం దే॒హమాపా॑దతల॒మస్త॑కః ।
తస్య॒ మధ్యే॒ వహ్ని॑శిఖా అ॒ణీయో”ర్ధ్వా వ్య॒వస్థి॑తా ।

నీ॒లతో॑యద॑మధ్య॒స్థా॒ వి॒ద్యుల్లే॑ఖేవ॒ భాస్వ॑రా ।
నీ॒వార॒శూక॑వత్త॒న్వీ॒ పీ॒తా భా”స్వత్య॒ణూప॑మా ।

తస్యా”: శిఖా॒యా మ॑ధ్యే ప॒రమా”త్మా వ్య॒వస్థి॑తః ।
స బ్రహ్మ॒ స శివ॒: (స హరి॒:) సేన్ద్ర॒: సోఽక్ష॑రః పర॒మః స్వ॒రాట్ ॥

యో॑ఽపాం పుష్ప॒o వేద॑ ।
పుష్ప॑వాన్ ప్ర॒జావా”న్ పశు॒మాన్ భ॑వతి ।

చ॒న్ద్రమా॒ వా అ॒పాం పుష్పమ్” ।
పుష్ప॑వాన్ ప్ర॒జావా”న్ పశు॒మాన్ భ॑వతి ।
య ఏ॒వం వేద॑ – యో॑ఽపామా॒యత॑న॒o వేద॑ ।
ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి ।

అ॒గ్నిర్వా అ॒పామా॒యత॑నమ్ – ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి ।
యో”ఽగ్నేరా॒యత॑న॒o వేద॑ ॥ ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి ।
ఆపో॒ వా అ॒గ్నేరా॒యత॑నమ్ – ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి ।
య ఏ॒వం వేద॑ – యో॑ఽపామా॒యత॑న॒o వేద॑ ।
ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి ।

See Also  Durga Saptasati Chapter 5 Devi Duta Samvadam In Telugu

వా॒యుర్వా అ॒పామా॒యత॑నమ్ – ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి ।
యో వా॒యోరా॒యత॑న॒o వేద॑ – ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి ।
ఆపో॒ వై వా॒యోరా॒యత॑నమ్ – ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి ।
య ఏ॒వం వేద॑ – యో॑ఽపామా॒యత॑న॒o వేద॑ ।
ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి ।

అ॒సౌ వై తప॑న్న॒పామా॒యత॑నమ్ – ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి ।
యో॑ఽముష్య॒ తప॑త ఆ॒యత॑న॒o వేద॑ ।
ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి ।
ఆపో॒ వా అ॒ముష్య॒ తప॑త ఆ॒యత॑నమ్ ॥
ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి ।
య ఏ॒వం వేద॑ – యో॑ఽపామా॒యత॑న॒o వేద॑ ।
ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి ।

చ॒న్ద్రమా॒ వా అ॒పామా॒యత॑నమ్ – ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి ।
యశ్చ॒న్ద్రమ॑స ఆ॒యత॑న॒o వేద॑ – ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి ।
ఆపో॒ వై చ॒న్ద్రమ॑స ఆ॒యత॑నమ్। ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి ।
య ఏ॒వం వేద॑ – యో॑ఽపామా॒యత॑న॒o వేద॑ ।
ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి ।

నక్ష॑త్రాణి॒ వా అ॒పామా॒యత॑నమ్ – ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి ।
యో నక్ష॑త్రాణామా॒యత॑న॒o వేద॑ – ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి ।
ఆపో॒ వై నక్ష॑త్రాణామా॒యత॑నమ్ – ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి ।
య ఏ॒వం వేద॑ – యో॑ఽపామా॒యత॑న॒o వేద॑ ।
ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి ।

ప॒ర్జన్యో॒ వా అ॒పామా॒యత॑నమ్ – ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి ।
యః ప॒ర్జన్య॑స్యా॒యత॑న॒o వేద॑ – ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి ।
ఆపో॒ వై ప॒ర్జన్య॑స్యా॒ఽఽయత॑నమ్ – ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి ।
య ఏ॒వం వేద॑ – యో॑ఽపామా॒యత॑న॒o వేద॑ ।
ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి ।

స॒oవ॒త్స॒రో వా అ॒పామా॒యత॑నమ్ – ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి ।
యస్సం॑వత్స॒రస్యా॒యత॑న॒o వేద॑ – ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి ।
ఆపో॒ వై సం॑వత్స॒రస్యా॒యత॑నమ్ – ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి ।
య ఏ॒వం వేద॑ – యో”ఽప్సు నావ॒o ప్రతి॑ష్ఠితా॒o వేద॑ ।
ప్రత్యే॒వ తి॑ష్ఠతి ॥

See Also  300 Names Of Sree Kumara – Sri Kumara Trishati In Telugu

కిం తద్విష్ణోర్బలమాహుః కా దీప్తిః కిం పరాయణం
ఏకో యద్ధారయద్దేవః రేజతీ రోదసీ ఉభే
వాతాద్విష్ణోర్బలమాహుః అక్షరాద్దీప్తిరుచ్యతే
త్రిపదాద్ధారయద్దేవః యద్విష్ణోరేకముత్తమం ।

[** పాఠభేదః **
ఆత॑నుష్వ॒ ప్రత॑నుష్వ ।
ఉ॒ద్ధమాఽఽధ॑మ॒ సన్ధ॑మ ।
ఆదిత్యే చన్ద్ర॑వర్ణా॒నామ్ ।
గర్భ॒మాధే॑హి॒ యః పుమాన్॑ ।

ఇ॒తస్సి॒క్తగ్‍ం సూర్య॑గతమ్ ।
చ॒న్ద్రమ॑సే॒ రస॑ఙ్కృధి ।
వారాదఞ్జన॑యాగ్రే॒ఽగ్నిమ్ ।
య ఏకో॑ రుద్ర॒ ఉచ్య॑తే ॥ **]

ఓం రా॒జా॒ధి॒రా॒జాయ॑ ప్రసహ్యసా॒హినే” ।
నమో॑ వ॒యం వై”శ్రవ॒ణాయ॑ కుర్మహే ।
స మే॒ కామా॒న్కామ॒కామా॑య॒ మహ్యమ్” ।
కా॒మే॒శ్వ॒రో వై”శ్రవ॒ణో ద॑దాతు ।
కు॒బే॒రాయ॑ వైశ్రవ॒ణాయ॑ ।
మ॒హా॒రా॒జాయ॒ నమ॑: ॥

ఓ”o తద్బ్ర॒హ్మ ఓ”o తద్వా॒యుః ఓ”o తదా॒త్మా
ఓ”o తత్స॒త్యం ఓ”o తత్సర్వమ్” ఓ”o తత్పురో॒ర్నమ॑: ।

అంతశ్చరతి॑ భూతే॒షు॒ గు॒హాయాం వి॑శ్వమూ॒ర్తిషు ।

త్వం యజ్ఞస్త్వం వషట్కారస్త్వమిన్ద్రస్త్వగ్ం రుద్రస్త్వం
విష్ణుస్త్వం బ్రహ్మ త్వ॑o ప్రజా॒పతిః ।

త్వం త॑దాప॒ ఆపో॒ జ్యోతీ॒ రసో॒ఽమృత॒o
బ్రహ్మ॒ భూర్భువ॒స్సువ॒రోమ్ ॥

ఈశానః సర్వ॑విద్యా॒నా॒మీశ్వరః సర్వ॑భూతా॒నా॒o బ్రహ్మాఽధి॑పతి॒ర్బ్రహ్మ॒ణోఽధి॑పతి॒ర్బ్రహ్మా॑ శి॒వో మే॑ అస్తు సదాశి॒వోమ్ ॥

తద్విష్ణో”: పర॒మం ప॒దగ్ం సదా॑ పశ్యన్తి సూ॒రయ॑: ।
ది॒వీవ॒ చక్షు॒రాత॑తమ్ ।

తద్విప్రా॑సో విప॒న్యవో॑ జాగృ॒వాం స॒స్సమి॑న్ధతే ।
విష్ణో॒ర్యత్ప॑ర॒మం ప॒దమ్ ।

ఋ॒తగ్ం స॒త్యం ప॑రం బ్ర॒హ్మ॒ పు॒రుష॑o కృష్ణ॒పిఙ్గ॑లమ్ ।
ఊ॒ర్ధ్వరే॑తం వి॑రూపా॒క్ష॒o వి॒శ్వరూ॑పాయ॒ వై నమో॒ నమ॑: ।

ఓం నా॒రా॒య॒ణాయ॑ వి॒ద్మహే॑ వాసుదే॒వాయ॑ ధీమహి ।
తన్నో॑ విష్ణుః ప్రచో॒దయా”త్ ॥

మ॒హా॒దే॒వ్యై చ॑ వి॒ద్మహే॑ విష్ణుప॒త్నీ చ॑ ధీమహి ।
తన్నో॑ లక్ష్మీః ప్రచో॒దయా”త్ ॥

[** పాఠభేదః **
ఓం పురు॑షస్య విద్మ సహస్రా॒క్షస్య॑ మహాదే॒వస్య॑ ధీమహి ।
తన్నో॑ రుద్రః ప్రచో॒దయా”త్ ॥

See Also  Prithivia Gita In Telugu

ఓం తత్పురు॑షాయ వి॒ద్మహే॑ మహాదే॒వాయ॑ ధీమహి ।
తన్నో॑ రుద్రః ప్రచో॒దయా”త్ ॥

ఓం తత్పురు॑షాయ వి॒ద్మహే॑ వక్రతు॒ణ్డాయ॑ ధీమహి ।
తన్నో॑ దన్తిః ప్రచో॒దయా”త్ ॥

ఓం తత్పురు॑షాయ వి॒ద్మహే॑ చక్రతు॒ణ్డాయ॑ ధీమహి ।
తన్నో॑ నన్దిః ప్రచో॒దయా”త్ ॥

ఓం తత్పురు॑షాయ వి॒ద్మహే॑ మహాసే॒నాయ॑ ధీమహి ।
తన్నః షణ్ముఖః ప్రచో॒దయా”త్ ॥

ఓం తత్పురు॑షాయ వి॒ద్మహే॑ సువర్ణప॒క్షాయ॑ ధీమహి ।
తన్నో॑ గరుడః ప్రచో॒దయా”త్ ॥

ఓం వే॒దా॒త్మ॒నాయ॑ వి॒ద్మహే॑ హిరణ్యగ॒ర్భాయ॑ ధీమహి ।
తన్నో॑ బ్రహ్మ ప్రచో॒దయా”త్ ॥

ఓం నా॒రా॒య॒ణాయ॑ వి॒ద్మహే॑ వాసుదే॒వాయ॑ ధీమహి ।
తన్నో॑ విష్ణుః ప్రచో॒దయా”త్ ॥

ఓం వ॒జ్ర॒న॒ఖాయ॑ వి॒ద్మహే॑ తీక్ష్ణద॒గ్ంష్ట్రాయ॑ ధీమహి ।
తన్నో॑ నారసిగ్ంహః ప్రచో॒దయా”త్ ॥

ఓం భా॒స్క॒రాయ॑ వి॒ద్మహే॑ మహద్ద్యుతిక॒రాయ॑ ధీమహి ।
తన్నో॑ ఆదిత్యః ప్రచో॒దయా”త్ ॥

ఓం వై॒శ్వా॒న॒రాయ॑ వి॒ద్మహే॑ లాలీ॒లాయ ధీమహి ।
తన్నో॑ అగ్నిః ప్రచో॒దయా”త్ ॥

ఓం కా॒త్యా॒య॒నాయ॑ వి॒ద్మహే॑ కన్యకు॒మారి॑ ధీమహి ।
తన్నో॑ దుర్గిః ప్రచో॒దయా”త్ ॥

స॒హ॒స్ర॒పర॑మా దే॒వీ॒ శ॒తమూ॑లా శ॒తాఙ్కు॑రా ।
స॒ర్వగ్ంహరతు॑ మే పా॒ప॒o దూ॒ర్వా దు॑:స్వప్న॒నాశి॑నీ ॥

కాణ్డా”త్ కాణ్డాత్ ప్ర॒రోహ॑న్తీ॒ పరు॑షః పరుష॒: పరి॑ ।
ఏ॒వా నో॑ దూర్వే॒ ప్రత॑ను స॒హస్రే॑ణ శ॒తేన॑ చ ॥

యా శ॒తేన॑ ప్రత॒నోషి॑ స॒హస్రే॑ణ వి॒రోహ॑సి ।
తస్యా”స్తే దేవీష్టకే వి॒ధేమ॑ హ॒విషా॑ వ॒యమ్ ॥

అశ్వక్రా॒న్తే ర॑థక్రా॒న్తే॒ వి॒ష్ణుక్రా”న్తే వ॒సున్ధ॑రా ।
శిరసా॑ ధార॑యిష్యా॒మి॒ ర॒క్ష॒స్వ మా”o పదే॒ పదే ॥ **]

ఆకాశాత్పతితం తోయం యథా గచ్ఛతి సాగరం ।
సర్వదేవ నమస్కారః కేశవం ప్రతిగచ్ఛతి ॥

ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ॥

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Mantra Pushpam in EnglishSanskritKannada – Telugu – Tamil